Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/735/0 Zespół Szkół Chemicznych im. Braci Śniadeckich w Szczecinie 1950-1985 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 765/1985; 1950-1985; 60 j.a. - ewidencja uczniów (1950-1961, 1974-1975), sprawozdania z działalności szkoły (1959-1966), sprawozdania statystyczne (1970-1984), protokoły zdawczo-odbiorcze (1958-1985), protokoły kontroli szkoły (1961-1974), zarządzenia dyrektora szkoły (1968-1985), organizacja roku szkolnego (1970-1985), plany pracy i ich realizacja (1957, 1963-1970, 1975-1978), wyniki nauczania (1967-1984), konferencje ideowo-pedagogiczne (1973-1980), protokoły posiedzeń Rady Stypendialnej (1958-1985), protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej (1963-1969, 1971-1985), wykazy maturzystów (1951-1980), materiały dotyczące rocznic powstania szkoły - XV-,XXX-lecie (1965, 1980), protokoły posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego (1977-1983), bilanse (1957-1958, 1965-1967, 1981-1985), budżet i jego realizacja (1969-1978, 1981-1983), umowy o współpracy (1983-1984), kroniki szkoły, materiały z organizowanych wypoczynków młodzieży, dyplomy szkoły 91960-1983), decyzje o likwidacji szkoły (1985), organizacja szkoły (1958-1978). II. AKCESJA nr 3043/2011; 1951-1984; 5 j.a. - dokumentacja egzaminów maturalnych, dzienniki lekcyjne. Liczba jednostek w zespole: 65
65/736/0 Polska Izba Handlu Zagranicznego, Oddział Morski w Szczecinie 1953-1990 0 rozwiń
Organizacja OM PIHZ (1970); plany pracy (1967-1973); protokoły posiedzeń Rady OM PIHZ (1988-1990); branżowy spis ekspertów (1975); protokoły narad (1969-1976); sprawozdania z działalności PIHZ (1958-1964); protokoły posiedzeń Komisji Morskiej i jej podkomisji (1953-1987). PRZES. nr 450/2014; 1 j.a. - sprawozdania z działalności Izby oraz protokoły posiedzeń komisji z lat 1976-1987. Liczba jednostek w zespole: 246
65/737/0 Stowarzyszenie Marynistów Polskich, Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie 1971-1982 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 772/1985; 1971-1982; 14 j.a. - materiały z Walnego Zgromadzenia Delegatów i Zjazd Marynistów Polskich (1976), protokoły zebrań zarządu i sprawozdania z działalności (1971-1982), działalność Koła Miłośników Fotografii (1977-1981), sprawy organizacyjne związku (1974-1981), sprawy członkowskie (1974-1980), kontrola działalności związku (1974-1980), współpraca z różnymi towarzystwami i instytucjami (1974-1981), sprawy finansowe, dotacje (1974-1981), wydawnictwa - Maryniści szczecińscy i Szczecin morski (1974-1977), spotkania autorskie popularyzujące marynistykę (1974-1978), wystawy, konkursy (1974-1978). Liczba jednostek w zespole: 14
65/738/0 vacat - Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Mieszkowicach - włączono do zespołu nr 65/1109 Zbiór akt komitetów Frontu Jedności Narodu z terenu działania Archiwum Państwowego w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/739/0 Urząd Miasta i Gminy w Chojnie [1952] 1973-1990 [1992] 0 rozwiń
I. RADA NARODOWA MIASTA I GMINY W CHOJNIE 1973-1990; 252 j.a. 1. Protokoły sesji RNMiG 1973-1990; 35 j.a. 2. Uchwały RNMiG 1975-1990; 35 j.a. - uchwały Rady, rejestry, informacje dot. Realizacji uchwał. 3. Materiały na posiedzenia komisji RNMiG 1974-1989; 5 j.a. 4. Komisje RNMiG 1973-1990; 88 j.a. 4.1. Komisja Handlu, Usług i Drobnej Wytwórczości 1982-1990; 5 j.a. 4.2. Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1974-1990; 15 j.a. 4.3. Komisja Oświaty i Kultury 1973-1990; 12 j.a. 4.4. Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej 1975-1990; 13 j.a. 4.5. Komisja ds.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Samorządu 1984-1989; 8 j.a. 4.6. Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych 1975-1990; 18 j.a. 4.7. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 1974-1990; 17 j.a. 5. Sprawozdania z działalności RNMiG 1974-1988; 3 j.a. 6. Wnioski i interpelacje radnych 1978-1990; 5 j.a. 7. Skargi i wnioski 1984-1990; 2 j.a. 8. Informacje o radnych 1973-1983; 2 j.a. - karty ewidencyjne radnych z 1973 r., informacje o strukturze osobowej i zmianach personalnych w radzie. 9. Protokoły posiedzeń Prezydium RNMiG 1974-1990; 32 j.a. 10. Postanowienia Prezydium RNMiG 1984-1990; 7 j.a. 11. Samorząd mieszkańców 1975-1985; 7 j.a. - sprawozdania z działalności, informacje o przebiegu wyborów doorganów samorządu mieszkańców w 1978 i 1984 r., protokoły posiedzeń, oceny pracy samorządu mieszkańców. 12. Samorząd wiejski 1974-1988; 26 j.a. - protokoły zebrań wiejskich, protokoły narad sołtysów, informacje o przebiegu wyborów sołtysów, protokoły zebrań wyborczych. 13. Materiały dot. Wyborów do rad narodowych 1974-1988; 5 j.a. - rejestry wniosków i postulatów zgłoszonych w trakcie kampanii wyborczej, ocena przebiegu kampanii wyborczej. II. URZĄD MIASTA I GMINY W CHOJNIE [1952] 1973-1990 [1992]; 274 j.a. 1. Organizacja UMiG 1974-1989; 17 j.a. - statuty i regulaminy organizacyjne Urzędu, ewidencja pieczęci, zakresy czynności pracowników, ewidencja komisji i zespołów doradczych działających w Urzędzie, wykazy etatów, zasady wynagradzania i premiowania pracowników. 2. Decyzje i zarządzenia Naczelnika 1974-1990; 9 j.a. 3. Protokoły narad 1975-1989; 12 j.a. - protokoły narad koordynacyjnech oraz pracowników Urzędu. 4. Kontrole UMiG 1974-1989; 18 j.a. 5. Wycinki prasowe 1978-1990; 4 j.a. 6. Plany pracy i programy działania Urzędu 1976-1990; 8 j.a. 7. Budżety oraz sprawozdania z wykonania budżetu 1974-1980; 14 j.a. 8. Plany społeczno-gospodarcze 1974-1989; 31 j.a. 9. Sprawozdania z realizacji planów społeczno-gospodarczych 1976-1990; 20 j.a. 10. Sprawozdania finansowe 1973-1989; 9 j.a. 11. Sprawozdania statystyczne 1973-1982; 2 j.a. - sprawozdania dot. Zatrudnienia (za lata 1973-1974) oraz podatku wyrównawczego za lata 1975-1982. 12. Informacje dotyczące rozwoju gminy 1976-1987; 12 j.a. - materiały dotyczące czynów społecznych, informacje o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego, materiały dotyczące rolnictwa i zasad polityki rolnej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rozwoju handlu i usług oraz budownictwa. 13. Spisy rolne 1974-1987; 14 j.a. 14. Stowarzyszenia 1977-1985; 1 j.a. - rejestr stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy Chojna. 15. Ewidencja, dokumentacja podstawowa nieruchomości, oznaczanie granic [1969] 1973-1990; 16 j.a. - ewidencja gruntów, budynków, podziałów działek oraz ustalania granic między nimi, wskazania, opinie oraz decyzje lokalizacyjne. 16. Klasyfikacja gruntów, zmiany użytkowania, scalanie gruntów [1952] 1973-1990 [1992]; 81 j.a. - sprzedaż i przekazywanie nieruchomości rolnych, regulowanie własności gospodarstw rolnych, karty gospodarstw. 17. Numeracja budynków i nieruchomości 1981-1988; 4 j.a. - nadawanie numerów poszczególnym obiektom. 18. Geodezja 1978-1990; 2 j.a. - informacje dot. Osnowy geodezyjnej, protokoły odbioru robót geodezyjnych. 1. AKCESJA nr 3688/2015; 1955-1988; 155 j.a. - akta rzemieślników (uprawnienia do wykonywania rzemiosła, wydawanie i cofanie) - miasto Chojna: murarstwo, stolarstwo, instalatorstwo sanitarne, fryzjerstwo, ślusarstwo, krawiectwo, szewstwo, ślusarstwo, zduństwo, kowalstwo, zegarmistrzostwo i inne; sygn. 527-681. Liczba jednostek w zespole: 681
65/740/0 Urząd Miasta i Gminy w Mieszkowicach 1973-1982 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 764/1985; 1973-1982; 10 j.a. - protokoły sesji(1973-1974, 1978-1982), posiedzeń Prezydium (1973-1974); kwestionariusze radnych (1973); budżet (1974-1976) II. AKCESJA nr 4024/2018; 1974-1990; 177 j.a. - protokoły sesji (1984-1990), uchwały (1978-1990), protokoły posiedzeń Prezydium (1984-1990), protokoły posiedzeń Komisji (1984-1990), wnioski i interpelacje radnych (1984-1985), protokoły zebrań wiejskich (1981-1990), samorząd mieszkańców (1984-1988), zebrania wiejskie, decyzje i zarządzenia Naczelnika (1984-1989), programy perspektywiczne (1974). Liczba jednostek w zespole: 187
65/741/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bielinie 1954-1959 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1955-1959; sygn. 1-5; 5 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1959; sygn. 6-10; 5 j.a. 3. Budżet na lata 1955-1960; sygn. 11-15; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 15
65/742/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Boleszkowicach 1954-1972 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1972; sygn. 1-21; 21 j.a. 2. Komisje GRN 1955, 1958; sygn. 22-23; 2 j.a. 3. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 24-43; 20 j.a. 4. Plany gospodarcze na 1971 r.; sygn. 44; 1 j.a. 5. Budżet na lata 1955-1959, 1972; sygn. 45-51; 7 j.a. Liczba jednostek w zespole: 51
65/743/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cedyni 1959-1972 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1960-1972; sygn. 1-15; 15 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1960-1972; sygn. 16-29; 14 j.a. 3. Plan gospodarczy na 1972 r.; sygn. 30; 1 j.a. 4. Budżet na lata 1960-1970, 1972; sygn. 31-43; 13 j.a. 5. AKCESJA nr 2591/2009; 1964-1972; 3 j.a. - protokoły kontroli finansowych (1969-1972), plan kompleksowego zadrzewienia wsi Orzechów (1971), nadzór nad działalnością spółek wodnych - Spółka Wodna Czachów (1964). Liczba jednostek w zespole: 46
65/744/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chojnie 1959-1972 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1960-1972; sygn. 1-15; 15 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1960-1972; sygn. 16-30; 15 j.a. 3. Plany gospodarcze na 1971 r.; sygn. 31; 1 j.a. 4. Budżet na lata 1960, 1970-1971; sygn. 32-33; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 33
65/745/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cychrach 1954-1972 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1955-1972; sygn. 1-18; 18 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 19-31; 13 j.a. 3. Sprawozdania z działalności GRN i PGRN 1955, 1958; sygn. 32-33; 2 j.a. 4. Plany gospodarcze na 1972 r.; sygn. 34; 1 j.a. 5. Budżet na lata 1955-1958; sygn. 35-38; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 38
65/746/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębnie 1954-1972 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1972; sygn. 1-15; 15 j.a. 2. Komisje GRN 1958; sygn. 16-18; 3 j.a. 3. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 19-33; 15 j.a. 4. Plany gospodarcze na lata 1970-1972; sygn. 34-36; 3 j.a. 5. Budżet na lata 1955-1960; sygn. 37-42; 6 j.a. Liczba jednostek w zespole: 42
65/747/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Godkowie 1954-1959 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1959; sygn. 1-5; 5 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1959; sygn. 6-10; 5 j.a. 3. Budżet na lata 1955-1959; sygn. 11-15; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 15
65/748/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Góralicy 1954-1959 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1959; sygn. 1-5; 5 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1959; sygn. 6-10; 5 j.a. 3. Budżet na lata 1955-1959; sygn. 11-15; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 15
65/749/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Klępiczu 1954-1960 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1959; sygn. 1-5; 5 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1959; sygn. 6-10; 5 j.a. 3. Budżet na lata 1955-1960; sygn. 11-15; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 15
65/750/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kłosowie 1954-1957 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1957; sygn. 1-3; 3 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1957; sygn. 4-6; 3 j.a. 3. Budżet na lata 1955-1958; sygn. 7-10; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 10
65/751/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krajniku Górnym 1954-1971 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1956-1971; sygn. 1-17; 17 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1971; sygn. 18-35; 18 j.a. 3. Plan gospodarczy na 1971 r.; sygn. 36; 1 j.a. 4. Budżet na lata 1955-1971; sygn. 37-55; 19 j.a. Liczba jednostek w zespole: 55
65/752/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubiechowie Górnym 1954-1959 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1959; sygn. 1-5; 5 j.a. 2. Komisje GRN 1955, 1959; sygn. 6-8; 3 j.a. 3. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1959; sygn. 9-13; 5 j.a. 4. Budżet na lata 1955-1959; sygn. 14-18; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 18
65/753/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mętnie 1954-1959 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1959; sygn. 1-5; 5 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1959; sygn. 6-10; 5 j.a. 3. Budżet na lata 1955-1958; sygn. 11-14; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 14
65/754/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mieszkowicach 1958-1972 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1958-1972; sygn. 1-17; 17 j.a. 2. Komisje GRN 1968-1971; sygn. 18-21; 4 j.a. 3. Posiedzenia Prezydium GRN 1958-1972; sygn. 22-38; 17 j.a. 4. Plany gospodarcze 1966, 1969, 1971-1972; sygn. 39-41; 3 j.a. 5. Kontrole 1963; sygn. 42; 1 j.a. 6. Budżet na lata 1959-1960; sygn. 43-44; 7. Sprawozdania z wymiaru podatków 1971-1972; sygn. 45; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 45
Wyświetlanie 741 do 760 z 1 758 wpisów.