Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/775/0 vacat - Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Szczecinie - włączono do zespołu nr 65/356 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/777/0 NSZZ "Solidarność" przy Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Dana" w Szczecinie [1964] 1980-1982 0 rozwiń
Materiały dotyczące spraw finansowych NSZZ "Solidarność" ZPO "Dana" (1980-1981) i Rady Zakładowej (1975-1981), sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (za lata 1976-1979), plany pracy Rady Zakładowej (na lata 1980), współzawodnictwo pracy (1980), kampania sprawozdawczo-wyborcza związków zawodowych (1964-1980), korespondencja Rady Zakładowej (1964-1978) i NSZZ "Solidarność" (1980-1981), biuletyny informacyjne i materiały instruktażowe związków zawodowych (1977-1981), postulaty pracowników ZPO "Dana" (1980-1981), serwisy informacyjne "NSZZ "Solidarność" (1980-1981), bilans Rady Zakładowej (za lata 1977, 1980 i I półr. 1981 r.), protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Zakładowej (1973-1978), statut NZZ Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego w Polsce (1970, 1980). Liczba jednostek w zespole: 54
65/778/0 vacat - Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Dębnie Lubuskim - włączono do zespołu nr 65/363 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Chojnie z siedzibą w Dębnie Lubuskim 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/779/0 Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1951-1975 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 839/1988; 1951-1975; 142 j.a. - protokoły posiedzeń rady Oddziałowej i jej komórek (1961-1970), materiały z Wojewódzkich Zjazdów Delegatów Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej (1959-1971), plany pracy Rady Oddziałowej (na lata 1965-1968), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (za 1967 r.), sprawozdania z działalności Spółdzielni (za 1971 r.), kontrole sprawozdań finansowych banków spółdzielczych (za lata 1951-1957, 1960, 1962, 1964-1967, 1969), sprawozdania i informacje dotyczące mank, nadużyć i niedoborów w bankach (za lata 1964-1966, 1968-1970, 1972-1973), sprawozdania z działalności lustracyjnej OW CZSOP (za lata 1964-1974), narady lustratorów (1963-1975), lustracje banków spółdzielczych w poszczególnych powiatach (1964-1975), Liczba jednostek w zespole: 142
65/780/0 Bank Gospodarki Żywnościowej, Oddział Wojewódzki w Szczecinie [1970-1973] 1975-1987 0 rozwiń
1. Organizacja 1975-1982; 3 j.a. - regulaminy organizacyjne, materiały dotyczące historii powstania i organizacji Banku. 2. Rady Wojewódzkie 1975-1983; 7 j.a. - protokoły posiedzeń Rady i jej Prezydium, protokoły posiedzeń komisji Rady. 3. Zjazdy i walne zgromadzenia delegatów banków spółdzielczych 1976-1984; 33 j.a. 4. Kontrole, lustracje i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi banku 1970-1983; 103 j.a. - protokoły kontroli banków spółdzielczych na terenie województwa, protokoły posiedzeń komisji rewizyjnych banków spółdzielczych. 5. Sprawozdawczość 1975-1987; 10 j.a. - sprawozdania dotyczące działalności finansowej, kredytowej, oszczędnościowej, rozliczeniowej, usługowej, inwestycyjnej oraz z zatrudnienia i funduszu płac, bilanse Wydziału Kredytów w Pyrzycach 6. Szkolenia organizowane przez Bank 1982-1984; 1 j.a. - plany i programy szkoleń organizowanych przez Oddział Wojewódzki BGŻ w Szczecinie. 7. Sprawy kancelaryjno-biurowe 1975-1980; 5 j.a. - protokoły kontroli banków spółdzielczych w zakresie obiegu dokumentów poufnych, spisy akt przekazywanych na wybrakowanie z archiwum zakładowego z lat 1959-1966. Liczba jednostek w zespole: 162
65/781/0 Sąd Obwodowy w Łobzie [1638-1878] 1879-1945 0 rozwiń
1. Akta ogólne 1811-1944; 33 j.a. - są tu dzienniki urzędowe z lat 1849-1852, dzienniki spraw prowadzonych w Węgorzynie z lat 1868; 1874-1879, trzy teczki osobowe urzędników wymiaru sprawiedliwości, są też akta dotyczące: organizacji sądu ławniczego, administracji oraz siedziby sądu, sprawozdania generalnego rewidenta sądu, zarządzania kasą sądową, inwentaryzacji magazynów, spraw ekonomicznych sądu, prowadzenia aresztu śledczego. 2. Sprawy procesowe karne z lat 1854-1943, 20 j.a. - są tu akta spraw procesowych karnych o: zniesławienie, napaść z pobiciem, drobne kradzieże, wyrządzenie szkód, okradanie lasów oraz akta sprawy karnej przeciwko polskiemu robotnikowi przymusowemu. Te akta pochodzą z 1942 roku i dotyczą kradzieży około 200 sztuk rzepy dokonanej przez Władysława Chruściela oraz skazania go na 3 miesiące w obozie karnym. 3. Sprawy procesowe cywilne z lat 1885-1944, 23 j.a. - są to akta z procesów cywilnych dotyczących: podziału majątku, eksmisji, postępowania egzekucyjnego, roszczeń o odszkodowanie za poniesione straty oraz akta komornika. 4. Sądownictwo dobrowolne z lat 1822-1938, 16 j.a. - znajdujące się tu akta to umowy kupna-sprzedaży, są tu akta dotyczące pożyczek, depozytów, wykupienia długu, potwierdzenia własności, dzierżawy. 5. Duplikaty ksiąg metrykalnych z lat 1815-1874, 52 j.a. - są to odpisy ksiąg metrykalnych parafii ewangelickich i katolickich z terenu działania Sądu Obwodowego w Łobzie. 6. Sprawy rodzinne z lat 1809-1944, 11 j.a. - sa tu materiały dotyczące: opieki nad nieletnimi, przysposobienia dzieci, aktywów dziecka, spraw z zakresu prawa rodzinnego, statutu fundacji rodzinnej von der Decken. Jest tu również zachowany rejestr dzieci przedwcześnie zmarłych. 7. Gospodarstwa dziedziczne z lat 1762-1944, 56 j.a. - są tu poświadczenia utworzenia zagród dziedzicznych, stwierdzenia własności dziedzicznej gospodarstw rolnych. 8. Testamenty z lat 1799-1944, 31 j.a. - akta dotyczą przejmowania, przechowywania, otwierania i wykonywania testamentów oraz same testamenty. Są tu również akta dotyczące spadków i spuścizn. 9. Rejestry handlowe spółek i towarzystw z lat 1824-1944, 23 j.a. - są tu rejestry spółek i towarzystw działających na terenie działania Sądu Obwodowego w Łobzie. Można tu znaleźć informacje dotyczące m.in.: Reskiej Kolei Wąskotorowej (Regenwalder Kleinbahn A.G.), Fabryki Maszyn Rolniczych w Łobzie (Landmaschinen fabrik vorm. A. Lüssen A.G. in Labes), Fabryki Skrobi w Niegrzebi (Stärkefabrik G.m.b.H. in Negrepp), Spółdzielnia Przetwórstwa Mięsnego w Łobzie (Viehverwertungs Genossenschaft eingetragene G.m.b.H. zu Labes), Stowarzyszenia Mleczarzy w Łobzie (Labes'er Mölkerei Verein G.m.b.H. zu Labes), spółdzielni produkującej jaja i drób (Eier und Geflügel Genossenschaft G.m.b.H. Labes). 10. Księgi wieczyste z lat 1777-1944, 70 j.a. - akta ułożono alfabetycznie wg nazw miejscowości. 11. Akta gruntowe z lat 1638-1945, 1023 j.a. - akta ułożono alfabetycznie wg nazw miejscowości. W aktach gruntowych występują odpisy ksiąg hipotecznych, dokumenty regulacji własności, recesy, załączniki do ksiąg ziemskich, odpisy z katastrów gruntowych, dokumenty regulacji podatków od nieruchomości, listy zastawne itd. Liczba jednostek w zespole: 1358
65/782/0 Sąd Obwodowy w Nowogardzie [1739-1879] 1879-1944 0 rozwiń
1. Administracja sądem (Verwaltung), regulacja prowadzenia spraw własnościowych, wyboru sędziów społecznych w sądzie pracy, z lat 1812–1939, 3 j.a. 2. Procesy cywilne (Zivilprozesse), proces o sprzedaż domu, z lat 1805–1817, 2 j.a. 3. Procesy karne (Strafprozesse), akta postępowań przygotowawczych i procesów przeciwko robotnikom przymusowym z czasów II wojny światowej, oskarżenia o drobne kradzieże, uszkodzenie ciała itd., z lat 1940–1943, 14 j.a. 4. Testamenty (Testamente), postępowania przyjęcia i otwarcia testamentów, z lat 1824–1855, 4 j.a. 5. Księgi i akta gruntowe (Grundbücher, Grundakten), zawierają dokumenty o przenoszeniu własności, dziedziczeniu, sprzedaży-kupnie itd. Akta pochodzą z Dobrej, Dobropola, Gardnej, Glewic, Grabina, Karska, Korytowa, Krasnołęki, Nowogardu, Olszyny, Osowa Nowogardzkiego, Truskolasu, Węgorza, Wierzbięcina, Wojtaszyc, Żabowa, z lat 1739–1944, 155 j.a. 6. Rejestry publiczne (Genossenschaftsregister), akta rejestrowe spółek mleczarskiej, elektryfikacji, oszczędnościowej, z lat 1915–1944, 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 182
65/783/0 Spuścizna aktowa Bolesława Czwójdzińskiego (1901-1972) 1920-1981 0 rozwiń
Opisy tras krajoznawczych (1951-1958), opisy miast (1945-1964), materiały dotyczące nazewnictwa miejscowości i ulic miasta Szczecina (1945-1955), wycinki prasowe (1920-1981, materiały dotyczące DOKP w Szczecinie (1945-1970), materiały dotyczące działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (1947-1972), protokoły posiedzeń Komitetu Onomastycznego (1945-1946) i inne materiały dotyczące onomastyki (1945-1949), korespondencja z ks. Kozierowskim (1945-1948), założenia na budowę Domu Turysty w Szczecinie (1957-1958), materiały dotyczące działalności Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1957), Polskiego Towarzystwa Archeologicznego (1965-1972), Polskiego Towarzystwa Historycznego (1960-1972), spis zabytków województwa, rysunki pieczęci projektowanych przez B. Czwójdzińskiego, akta osobowe B. Czwójdzińskiego. Liczba jednostek w zespole: 86
65/784/0 Urząd Katastralny w Świnoujściu [1826] 1861-1945 0 rozwiń
I. Recesy separacyjne, księgi parcel obejmujące grunty gmin, księgi matrykuły podatku gruntowego, księgi podatku budynkowego, alfabetyczne spisy właścicieli nieruchomości, akta pomiarów uzupełniających, księgi polowe, szkice podstawowe, wykazy zmian własności dla obrębów katastralnych: Ahlbeck, Bannemin, Bansin, Dargen, Dargobądź (Dargebanz), Darzowice (Darsewitz), Domysłów (Dannenberg), Dziwna (West Dievenow), Gartz, Gothen, Jarzębowo (Jarmbow), Karnocice (Karzig), Karsibórz (Kaseburg), Kodrąb (Kodram), Kołczewo (Kolzow), Korzęcin (Körtenthin), Lewno (Lauen), Liepe, Loddin, Lubin (Lebbin), Lütow, Ładzin (Rehberg), Łuskowo (Lüskow), Mahlzow, Mellenthin, Międzywodzie (Heidebrink), Międzyzdroje (Misdroy), Mokrzyca Duża (Gross Mokratz), Mokrzyca Mała (Klein Mokratz), Mölschow, Neppermin, Ognica (Werder), Płocin (Plötzin), Przytór (Pritter), Pudagla, Quilitz, Rankwitz, Rekowo (Reckow), Reetzow, Sierosław (Zirzlaff), Sułomino (Soldemin), Świnoujście, (Swinemünde), Unin (Tonnin), Warnowo (Warnow), Wisełka (Neuendorf), Wolin (Wollin), Zastań (Zünz) oraz Żółwino (Wolmirstadt). II. Do zespołu należą również 394 mapy (stanowiące 4064 arkusze map) czystorysów map obrębowych (Gemarkungsreinkarten), nowych czystorysów oraz szkiców polowych i rysunków odręcznych. Liczba jednostek w zespole: 1157
65/785/0 Nadleśnictwo Osieki 1833-1927 0 rozwiń
1. Ocena i pomiary lasów 1886-1927; sygn. 1; 1 j.a. - określanie parcel leśnych, koszty prac regulacyjnych 2. Granice i powierzchnia nadleśnictwa 1848-1927; sygn. 2-4; 3 j.a. - regulacje granic, informacje o nowo nabytych gruntach, analizy wykorzystania powierzchni nadleśnictwa, pomiary, opisy, oznaczania granic rewirów, zarządzenia, spory graniczne i wytyczenia nowych granic, stosunki nadleśnictwa z sąsiednimi gminami, klasyfikacja ziemi i jej opodatkowanie. 3. Budownictwo 1821-1928; sygn.5; 1 j.a. - zarządzenia, budowa i naprawa dróg i mostów w lasach, wykazy grobli i śluz wodnych. 4. Sprzedaż drewna 1833-1927; sygn. 6-7; 2 j.a. - zapotrzebowania na drewno, deputaty drewna, rachunki, klasyfikacja i ceny, zbiór kory. 5. Myślistwo 1890-1927; sygn. 8; 1 j.a. - rybołówstwo na wodach należących do nadleśnictwa. 6. Korzyści uboczne z lasów 1835-1927; sygn. 9-10; 2 j.a. - eksploatacja starych wydm– piasek, dzierżawa łąk i pól, opłaty dzierżawne, zbiory siana z śródleśnych łąk. 7. Personalia 1852-1907; sygn. 11; 1 j.a. - wykazy urzędników zatrudnionych w nadleśnictwie, egzaminy i wykształcenie kandydatów na leśniczych i myśliwych, awanse i obsada stanowisk, podróże służbowe. 8. Ochrona lasów 1840-1928; sygn. 12; 1 j.a. - wylew wód na łąki, budowa rowów melioracyjnych. 9. Serwituty 1856-1877; sygn. 13; 1 j.a. - wykazy uprawnionych do wydobywania torfu, spłaty uprawnień. 10. Zarząd nad lasami prywatnymi 1834-1925; sygn. 14-15; 2 j.a. - lasy miejskie Trzebiatowa (Treptow a/R.), wydmy, koszty utrzymania brzegu i grunty leśne kąpieliska w Mrzeżynie (Deep). 11. Varia 1847-1848; sygn. 16; 1 j.a. - suplement do generalnych planów produkcji nadleśnictwa. Liczba jednostek w zespole: 16
65/786/0 Nadleśnictwo Paprotno 1896-1929 0 rozwiń
Akta personalne leśniczego Schwarz. Liczba jednostek w zespole: 1
65/787/0 Nadleśnictwo Podlesie 1835-1936 0 rozwiń
1. Granice i powierzchnie 1883-1927; sygn. 1; 1 j.a. - zamiany obszaru nadleśnictwa poprzez kupno, sprzedaż lub rezygnację, spory graniczne. 2. Budownictwo 1877-1936; sygn. 2-6; 5 j.a. - rozporządzenia dotyczące utrzymania i budowy zabudowań, w tym leśniczówek, budowa i utrzymanie dróg w lasach, inwentaryzacja budynków, remonty i utrzymanie budynków należących do nadleśnictwa. 3. Budżet 1892-1922; sygn. 7; 1 j.a. - wydatki i zyski, koszty werbunku robotników leśnych, opłaty za dzierżawy. 4. Wyręby 1871-1933; sygn. 8-12; 5 j.a. - rozporządzenia i przygotowanie wyrębów, pomiary i znakowanie drewna, drwale, ich zatrudnienie, pensje i zapomogi dla drwali, zakup narzędzi do prac leśnych. 5. Sprzedaż drewna 1880-1934; sygn. 13-14; 2 j.a. - taksy drzewne, odroczenia płatności za drzewo. 6. Myślistwo 1896-1936; sygn. 15; 1 j.a. - odstrzały zwierzyny, opłaty za dzierżawy rejonów łowieckich, zarządzenia dotyczące myślistwa. 7. Kultury leśne 1868-1934; sygn. 16-18; 3 j.a. - zarządzenia dotyczące kultur leśnych, melioracje bagien, roczne plany polepszenia kultur leśnych, zamówienia nasion i sadzonek. 8. Korzyści uboczne z lasów 1835-1933; sygn. 19-21; 3 j.a. - zarządzenia dotyczące dzierżaw leśnych, zbiory jagód i grzybów, spisy dzierżawców i wpływy z dzierżaw, sprzedaż ściółki leśnej. 9. Personalia 1897-1934; sygn. 22-23; 2 j.a. - listy osób zatrudnionych, szkolenie praktykantów leśnych. 10. Finanse 1872-1934; sygn. 24-28; 5 j.a. - zarządzenia dotyczące rachunkowości, terminy nadsyłania rozliczeń, rewizje kasy leśnej, kwartalne rewizje rachunków, informacje o budżetach rocznych. 11. Ochrona lasów 1872-1934; sygn. 29-30; 2 j.a. - szkody wyrządzane lasom przez owady, walka ze szkodnikami leśnymi, pożary lasów. 12. Serwituty 1907-1913; sygn. 31; 1 j.a. - sprawy dzierżaw gminnych, oddzielenie uprawnień gminnych, obciążenia finansowe. 13. Zarząd nad lasami prywatnymi 1876-1931; sygn. 32-33; 2 j.a. - zarządzenia i instrukcje władz wyższych, sprawy meldunkowe i podatkowe. 14. Registratura 1868-1936; sygn. 34-37; 4 j.a. - formy pism urzędowych, opłaty pocztowe, formularze drukowane, papier. 15. Varia 1872-1934; sygn. 38-44; 7 j.a. - wypadki inwalidztwa, ubezpieczenia emerytalne, ćwiczenia wojskowe w lasach, agitacja polityczna, eksperymenty leśne, pomniki przyrody. Liczba jednostek w zespole: 44
65/788/0 Nadleśnictwo Łysomice 1878-1936 0 rozwiń
1. Ocena i pomiary lasów 1852-1932; sygn. 1-2; 2 j.a. - oceny, szacunki i pomiary powierzchni lasów, księga kontrolna nadleśnictwa, pomiary rewirów leśnych. 2. Granice i powierzchnia nadleśnictwa 1893-1932; sygn. 3-6; 4 j.a. - sprzedaż i kupno lasów, regulacja granic, wykazy dzierżawców, parcele leśne, rewizje granic nadleśnictwa. 3. Budownictw 1892-1932; sygn. 7-9; 3 j.a. - projekty budynków, koszty budowy, naprawy, remonty, konserwacja zabudowań i dróg, korespondencja z firmami budowlanymi. 4. Budżet 1889-1932; sygn. 10; 1 j.a. - sprawozdania budżetowe, plany wydatków. 5. Wyręby 1891-1936; sygn. 11-15; 5 j.a. - roczne plany wyrębów, zatrudnienie, wynagrodzenia oraz sprawy socjalne drwali. 6. Sprzedaż drewna 1879-1939; sygn. 16-20; 5 j.a. - ogólne zarządzenia o wykorzystaniu i sprzedaży drewna, jego znakowanie i transport, sprzedaż drewna na licytacjach i z wolnej ręki, taksy drzewne. 7. Myślistwo 1887-1932; sygn. 21-24; 4 j.a. - zarządzenia dotyczące ochrony ryb, zwierząt leśnych, przepisy o polowaniach, terminy i plany polowań, pobieranie opłat za nie, dokarmianie zwierząt, rachunki za ochronę zwierząt, wykazy gołębi pocztowych upolowanych przez ptaki drapieżne. 8. Kultury leśne 1891-1932; sygn. 25-28; 4 j.a. - zarządzenia ogólne, środki ochrony roślin, zalesienia, sadzonki i nasiona, umacnianie i zalesianie wydm w okolicach Ustki (Stolpmünde), koszty zalesień. 9. Korzyści uboczne z lasów 1883-1934; sygn. 29-37; 9 j.a. - zarządzenia ogólne o dzierżawach, dłużnicy z tytułu niezapłaconych dzierżaw łąk, taksy ubocznego zużycia drewna, umowy i listy dzierżawców, wysokość opłat czynszowych, zbiory siana i traw, wydobycie torfu, stawy rybne, melioracje, administracja cegielnią, zbiory zboża z pól w obrębie nadleśnictwa. 10. Ochrona lasów 1890-1932; sygn. 38-40; 3 j.a. - przepisy o karaniu za szkody leśne, szkody wyrządzane przez osoby prywatne, pozwy sądowe, pożary lasów, szkodniki leśne, środki owadobójcze, szkody od wiatru i wody, założenie cmentarza. 11. Serwituty 1892-1932; sygn. 41; 1 j.a. - obciążania nadleśnictwa, oddzielenie gruntów nadleśnictwa od prywatnych i gminnych. 12. Registratura 1892-1932; sygn. 42-44; 3 j.a. - inwentaryzacje dóbr ruchomych, rachunki i opłaty pocztowe, sprawy formularzy, materiały biurowe, instrukcja kancelaryjna. Liczba jednostek w zespole: 44
65/789/0 Urząd Stanu Cywilnego w Cedyni 1874-1933 1932 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1875-1877, 1885-1886, 1888-1895, 1897, 1901, 1905; 1907; 1913-1915; 2. Księgi małżeństw 1874, 1876, 1884, 1892-1893, 1897; 1903, 1905, 3. Księgi zgonów 1877, 1880, 1882, 1885, 1894-1895, 1900-1901; 1908-1915; 1924-1933; Liczba jednostek w zespole: 37
65/790/0 Urząd Stanu Cywilnego w Cychrach 1877-1879 25 rozwiń
1. Księgi zgonów 1877, 1879; Liczba jednostek w zespole: 2
65/791/0 Urząd Stanu Cywilnego w Dębnie 1885-1892 163 rozwiń
1. Księgi małżeństw 1892; 2. Księgi zgonów 1885; Liczba jednostek w zespole: 2
65/792/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego w Dargomyślu - zespół przeniesiony do AP Szczecin Oddział w Gorzowie Wlkp. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/793/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gogolicach 1874-1922 438 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1877, 1880-1882, 1886, 1889, 1891-1892, 1899, 1906-1908 (księga łączna); 2. Księgi małżeństw 1879, 1885, 1893, 1898-1899; 1909-1921 (księga łączna); 3. Księgi zgonów 1874, 1876-1879, 1882, 1885, 1890, 1892-1895; 1909-1922; Liczba jednostek w zespole: 29
65/794/0 Urząd Stanu Cywilnego w Grzymiradzu 1881-1881 13 rozwiń
1. Księgi małżeństw 1881; Liczba jednostek w zespole: 1
65/795/0 Urząd Stanu Cywilnego w Radostowie 1874-1928 0 rozwiń
1. Księgi małżeństw 1898-1899, 1905-1914 (łączna księga urodzeń); 2. Księgi zgonów 1874, 1880-1883; 1909-1928 (księga łączna); Liczba jednostek w zespole: 9
Wyświetlanie 781 do 800 z 1 758 wpisów.