Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/816/0 Spółdzielczy Klub Sportowy "Czarni" w Szczecinie [1956] 1957-1990 0 rozwiń
1. Organizacja - 39 j.a.; 1956-1990 1.1. Struktura organizacyjna - akty normatywne, regulamin organizacyjny - 1957-1990; 4 j.a. 1.2. Statuty - 6 j.a. 1957-1985 1.3. Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora - 2 j.a.; 1984-1989 1.4. Instrukcje i regulaminy - 5 j.a.; 1983-1989 1.5. Protokoły z Walnych Zgromadzeń - 8 j.a.; 1956-1989 1.6. Protokoły z posiedzeń Zarządu - 3 j.a.; 1975-1989 1.7. Dotacje finansowe - 2 j.a.; 1979-1990 1.8. Zatrudnienie - skład personalny - 2 j.a.; 1957-1974 1.9. Kontrole - 5 j.a.; 1979-1988 1.10. Dokumentacja techniczna - 2 j.a. - 1971-1980 2. Instytucje nadrzędne - 14 j.a. - 1957-1988 2.1. Zrzeszenie Sportowe Spółdzielczości Pracy ”Start” w Warszawie - 2 j.a.; 1957-1974 2.2. Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Spółdzielczości Pracy ”Start” w Szczecinie - 12 j.a.; 1975-1988 3. Planowanie - 24 j.a.; 1967-1989 3.1. Preliminarze budżetowe - 22 j.a.; 1967-1989 3.2. Plan w zakresie sportu wyczynowego - 1 j.a.; 1970-1970 3.3. Plan inwestycji i remontów - 1 j.a.; 1984-1984 4. Sprawozdawczość - 30 j.a.; 1965-1990 4.1. Bilanse - 25 j.a.; 1965-1990 4.2. Informacje o stanie organizacyjnym - 1 j.a.; 1973-1973 4.3. Informacje o wykonaniu zadań planowych - 2 j.a.; 1968-1972 4.4. Informacje o działalności - 2 j.a.; 1969-1970 Liczba jednostek w zespole: 107
65/817/0 Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich, Terenowy Wydział Lustracji w Szczecinie 1962-1989 0 rozwiń
Protokoły kontroli i realizacja zaleceń pokontrolnych w spółdzielniach mleczarskich woj. szczecińskiego (1981-1989), protokoły badania rocznych sprawozdań finansowych (za lata 1981-1988), protokoły narad (1981-1985), plany pracy i sprawozdania statystyczne z działalności (za lata 1981-1989), rejestry kontroli (1962-1989). Liczba jednostek w zespole: 40
65/818/0 Szczecińskie Zakłady Graficzne w Szczecinie [1945] 1949-1996 0 rozwiń
I. Drukarnia Państwowa nr 1 w Szczecinie 1945-1947; 1 j.a. - kwestionariusze o przedsiębiorstwie. II. Szczecińskie Zakłady Graficzne 1949-1996 1. Służba Organizacji i Zarządzania 1949-1996; 53 j.a. - organizacja przedsiębiorstwa (1950-1994), monografie i kroniki, zarządzenia wewnętrzne (1952-1958, 1962, 1965-1994), polecenia służbowe (1977-1994), materiały dotyczące współpracy z zagranicą (1986-1990), protokoły kontroli (1949-1959, 1973-1991), materiały dotyczące przejmowania poszczególnych zakładów wchodzących w skład SZG (1950-1953, 1976, 1980-1984), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1988-1989), sprawozdania z bhp (za lata 1972-1978). 2. Główny Księgowy 1950-1993; 104 j.a. - plany finansowe (na lata 1972, 1974, 1976), bilanse i sprawozdania finansowe (za lata 1950-1972, 1976-1992), plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1953, 1955-1975, 1978-1981), sprawozdania z wykonania planów rocznych (za lata 1975-1988), analizy działalności przedsiębiorstwa (za lata 1964, 1966-1968, 1985-1992) 3. Służba Produkcji 1962-1993; 24 j.a. - sprawozdania statystyczne z wykonania produkcji, z zatrudnienia, zbytu, kosztów i rentowności przedsiębiorstwa (za lata 1962-1991) 4. Służba Przygotowania Produkcji 1955-1980; 18 j.a. - plany perspektywiczne i wieloletnie rozwoju produkcji, plany i sprawozdania z postępu technicznego (1962-1965, 1969-1985), wynalazczość pracownicza (1968-1980), jakość produkcji (1973-1978) 6. Służba Utrzymania Ruchu 1952-1976; 3 j.a. - plany inwestycyjne i kapitalnych remontów (1952, 1966-1968, 1974-1976). 7. Służba Pracownicza 1965-1988; 12 j.a. - zakładowe umowy zbiorowe pracy (1988-1992), plany poprawy warunków socjalnych, sprawozdania dotyczące zasobów lokalowych przedsiębiorstwa i podziału mieszkań (za lata 1976-1984), księgi służb (1965, 1975) 8. Zakład nr 10 w Gorzowie Wlkp.; 1960; 1 j.a. - statut przedsiębiorstwa 9. Samorząd robotniczny i inne organizacje 1950-1994; 62 j.a. - Konferencje Samorządu Robotniczego (1964-1980), protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady Pracowniczej (1950-1994), protokoły Zjazdów Delegatów Samorządu Załogi (1984-1993), protokoły posiedzeń Komisji Konkursowej utworzonej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektora Zakładu (1992), protokoły posiedzeń Zakładowego Koła Emerytów i Rencistów (1978-1981), działalność NZSS "Solidarność" (1990-1991). Liczba jednostek w zespole: 279
65/819/0 Związek Artystów Scen Polskich, Oddział w Szczecinie 1963-1989 0 rozwiń
1. Materiały dotyczące organizacji Związku 1964-1988; sygn. 1-10; 10 j.a. - dokumenty założycielskie Związku (1984); statut (1971); zebrania sprawozdawczo-wyborcze Oddziału w Szczecinie (1965-1981, 1988); protokoły posiedzeń Zarządu (1964-1981, 1984-1988); materiały Komisji Rewizyjnej-protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, protokoły kontroli (1967-1977, 1984-1988). 2. Działalność statutowa 1963-1989; sygn. 11-15; 5 j.a. - działalność kół Związku (1963-1974); sprawozdania i informacje o działalności Związku (1963-1973); zebrania informacyjne (1974); współpraca z ZG ZASP-u (1982-1989); biuletyn informacyjny SPATiF (1980). Liczba jednostek w zespole: 15
65/820/0 Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Szczecinie [1956] 1957-1990 0 rozwiń
1. Organizacja [1956] 1957-1989; 5 j.a. - statut Związku, schematy organizacyjne, rejestry sądowe, informacje o działalności RSP. 2. Zjazdy Delagatów 1957-1987; 17 j.a. 3. Posiedzenia Rady WZ RSP 1958-1990; 34 j.a. 4. Posiedzenia Zarządu WZ RSP 1966-1989; 24 j.a. 5. Komisje 1979-1984; 6 j.a. Liczba jednostek w zespole: 86
65/821/0 Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa, Dyrekcja Okręgowa w Szczecinie [1945] 1951-1990 0 rozwiń
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1951-1986; 82 j.a. 1. Organizacja przedsiębiorstwa 1966, 1971, 1975; 4 j.a. - są tu informacje o zakresie działania przedsiębiorstwa, wykazy oddziałów i placówek terenowych. 2. Regulaminy, statut, schematy organizacyjne 1962, 1965, 1969, 1972, 1974, 1981-1982; 5 j.a. 3. Akty normatywne władz nadrzędnych 1965-1983; 8 j.a. 4. Zarządzenia wewnętrzne 1961-1966, 1969-1971, 1973-1975, 1981; 3 j.a. 5. Posiedzenia Kolegium Zjednoczenia 1961-1962, 1966, 1969, 1974; 4 j.a. 6. Instrukcje i regulaminy 1957, 1964, 1966, 1968, 1971, 1973; 8 j.a. 7. Narady kadry kierowniczej 1962-1966, 1968-1972, 1974-1975, 1979-1983, 1986; 9 j.a. 8. Komisja do spraw bodźców materialnych 1970; 2 j.a. - wytyczne, instrukcje, uchwały, zarządzenia oraz protokoły z przebiegu pracy Komisji. 9. Zatrudnienia i płace - Układ Zbiorowy Pracy, zakres obowiązków pracowników, fundusz zakładowy, premiowanie pracowników 1962-1964, 1966-1967, 1971-1973, 1975, 1981-1982; 15 j.a. 10. Normowanie. Akordowy system pracy kierowców 1951-1958, 1961-1964, 1966-1967, 1973-1981; 21 j.a.- jest to zbiór norm państwowych, resortowych, branżowych i zakładowych obowiązujących w przedsiębiorstwie. 11. Skargi i wnioski 1970-1973; 2 j.a. 12. Wzory odcisków pieczęci b.d.; 1 j.a. II. KONTROLE 1964-1986; 210 j. a. 1. Zarządzenia, wytyczne oraz instrukcje dotyczące kontroli 1963-1971; 1 j.a. 2. Kontrole Zarządu 1964-1986; 14 j.a. 3. Kontrole Oddziału I w Szczecinie 1964-1968, 1970-1986; 30 j.a. 4. Kontrole Oddziału II w Szczecinie 1970-1986; 17 j.a. 5. Kontrole Oddziału Zaopatrzenia w Szczecinie 1965-1986; 18 j.a. 6. Kontrole Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim 1976-1986; 32 j.a. 7. Kontrole Oddziału w Gryficach 1964-1986; 28 j.a. 8. Kontrole Oddziału w Kamieniu Pomorskim 1967-1983; 22 j.a. 9. Kontrole Oddziału w Myśliborzu 1967-1971, 1977-1986; 20 j.a. 10. Kontrole Oddziału w Stargardzie Szczecińskim 1964-1986; 28 j.a. III. POROZUMIENIE TERENOWOBRANŻOWE TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WOJEWÓDZTWA SZCZECIŃSKIEGO I GORZOWSKIEGO 1962-1968, 1972-1981; 29 j.a. 1. Zarządzenia dotyczące Porozumienia Terenowobranżowego Transportu Samochodowego województwa szczecińskiego i gorzowskiego 1977; 1 j.a. 2. Członkowie Porozumienia Terenowobranżowego Transportu Samochodowego województwa szczecińskiego i gorzowskiego 1972, 1974, 1978-1981; 3 j.a. - zgłoszenia przedsiębiorstw do przystąpienia do porozumienia oraz zawarte umowy o porozumieniu. 3. Posiedzenia Prezydium Komisji Terenowobranżowej 1973-1974, 1976-1980; 4 j.a. 4. Konferencje Komisji Terenowobranżowej 1962-1966, 1973-1977, 1979-1980; 11 j.a. 5. Działalność Porozumienia Terenowobranżowego Transportu Samochodowego województwa szczecińskiego i gorzowskiego 1965-1968, 1972, 1974-1979; 10 j.a. - są to plany, sprawozdania i informacje dotyczące działalności porozumienia. IV. PLANOWANIE 1956, 1962-1986; 146 j.a. 1. Plany wieloletnie 1962-1983; 14 j.a. 2. Plany techniczno-ekonomiczne 1956, 1962-1964, 1967-1986; 44 j.a. 3. Plany inwestycji, remontów oraz nakładów na b. h. p. 1963-1968; 6 j.a. 4. Plany zatrudnienia i funduszu płac 1971, 1973-1980, 1985; 61 j.a. 5. Plany oszczędnościowe 1965, 1967, 1969, 1982-1985; 12 j.a. 6. Plany organizacji, normowania oraz zwiększenia zdolności pracy 1967-1968, 1970, 1975, 1978; 4 j.a. 7. Plany poprawy warunków socjalno-bytowych 1969; 1 j.a. 8. Plany działalności służby naukowej 1974-1979; 1 j.a. 9. Plany wynalazczości 1977-1978; 2 j.a. 10. Plany rewizji gospodarczych 1980-1982; 1 j.a. V. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1962-1990; 306 j. a. 1. Bilanse oraz sprawozdania finansowe 1971-1981, 1983-1987; 8 j.a. 2. Analizy gospodarcze 1964, 1966-1968, 1970-1973, 1977-1978; 10 j.a. 3. Informacje ekonomiczne 1975-1976, 1978, 1983, 1986; 4 j.a. 4. Sprawozdania z kosztów 1969-1974, 1976-1980; 6 j.a. 5. Informacje oraz analizy dotyczące realizacji planów gospodarczych 1963-1976, 1980, 1986; 10 j.a. 6. Sprawozdania ze stanu oraz gotowości technicznej taboru 1966-1990; 34 j.a. 7. Sprawozdania z przewozu osób i towarów 1965-1978, 1980-1990; 22 j.a. 8. Sprawozdania z realizacji inwestycji oraz planów nakładów na b. h. p. 1962-1990; 20 j.a. 9. Sprawozdania, informacje oraz analizy dotyczące zatrudnienia i funduszu płac 1962, 1965-1985; 136 j.a. 10. Bilanse czasu pracy oraz analizy norm pracy , 1977-1984; 22 j.a. 11. Sprawozdania z eksploatacji i realizacji planów oszczędnościowych 1967-1971, 1978-1990; 16 j.a. 12. Sprawozdania z działalności służby naukowej 1975-1986; 3 j.a. 13. Sprawozdania z wynalazczości pracowniczej 1978-1979, 1981-1990; 3 j.a. 14. Sprawozdania z rozliczenia pracy kontrolerów 1978-1980; 2 j.a. 15. Informacje z realizacji programu ochrony mienia 1975-1980; 2 j.a. 16. Informacje dotyczące funkcjonowania dworców autobusowych 1965-1972, 1978; 5 j.a. 17. Sprawozdania inne 1966-1967, 1974-1975, 1980-1984; 3 j.a. - są tu sprawozdania z odszkodowań za wypadki przy pracy oraz z wykonania dodatkowych zadań produkcyjnych. VI. INWESTYCJE 1960-1965, 1967-1973; 7 j.a. 1. Budowa dworców autobusowych 1960-1965, 1967-1973; 7 j.a. - sa to materiały dotyczące planowanych inwestycji i budowy dworców autobusowych w Szczecinie, Gryficach, Kamieniu Pom. i Stargardzie Szczec. (plany, protokoły narad, umowy oraz kosztorysy) VII. SAMORZĄD PRACOWNICZY, ZWIĄZKI ZAWODOWE ORAZ INNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE 1962-1981, 16 j.a. 1. Uchwały Zarządu Okręgowego Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców w Koszalinie i ich realizacje 1966, 1973-1974; 2 j.a. 2. Posiedzenia Konferencji Samorządu Robotniczego 1962-1972, 1974, 1976-1977; 5 j.a. 3. Narady aktywu społeczno-gospodarczego 1966, 1974; 2 j.a. 4. Rada Zakładowa 1962, 1966; 2 j.a. - protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli Rady Zakładowej z załogą przedsiębiorstwa. 5. Współzawodnictwo pracy 1963, 1968, 1971-1973; 4 j.a. - jestu tu regulamin współzawodnictwa pracy, są protokoły z oceny współzawodnictwa pracy oddziałów. 6. Koło Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej 1981; 1 j.a. - jest to książka pracy Koła ZSMP przy Zarządzie PPKS w Szczecinie. VIII. Akta osobowe 1945-1960; 3395 j.a.; akta osobowe pracowników zwolnionych do 1960 r. Liczba jednostek w zespole: 4191
65/822/0 Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Szczecinie [1950] 1957-1991 0 rozwiń
1. ZJAZDY DELEGATÓW WOJEWÓDZKIEGO/REGIONALNEGO ZWIĄZKU SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW W SZCZECINIE 1957-1989; 21 j.a. 1.1. Protokoły Zjazdów Delegatów 1957-1989; 18 j.a. 1.2. Realizacja uchwał Zjazdów Delegatów 1966-1982; 3 j..a 2. RADA NADZORCZA WOJEWÓDZKIEGO/REGIONALNEGO ZWIĄZKU SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW W SZCZECINIE 1957-1990; 32 j.a. 2.1. Organizacja Rady 1971-1987; 5 j.a. 2.2. Protokoły posiedzeń plenarnych 1968-1990; 12 j.a. 2.3. Uchwały Rady 1957-1990; 4 j..a 2.4. Realizacja uchwał Rady 1984; 1 j.a. 2.5. Plany pracy Rady 1968-1970; 1 j.a. 2.6. Sprawozdania z działalności Rady 1958-1987; 9 j.a. 3. KOMISJE RADY REGIONALNEGO ZWIĄZKU SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW W SZCZECINIE 1968-1982; 10 j.a. 3.1. Organizacja Komisji Rady 1974-1981; 2 j.a. 3.2. Komisja Ekonomiczno-Finansowa 1974-1981; 1 j.a. 3.3. Komisja Organizacyjno-Techniczna 1974-1979; 1 j.a. 3.4. Komisja Rehabilitacyjno-Samorządowa 1974-1982; 2 j.a. 3.5. Komisja Rewizyjna 1969-1970; 1 j.a. 3.6. Komisja Samorządowo-Organizacyjna 1968-1970; 1 j.a. 3.7. Komisja Socjalno-Rehabilitacyjna 1968-1971; 1 j.a. 3.8. Komisja Techniczno-Ekonomiczna 1969-1971; 1 j.a. 4. PREZYDIUM RADY WOJEWÓDZKIEGO/REGIONALNEGO ZWIĄZKU SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW W SZCZECINIE 1968-1990; 9 j.a. 4.1. Protokoły posiedzeń Prezydium 1968-1990; 8 j.a. 4.2. Uchwały Prezydium 1987-1989; 1 j.a. 5. ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO/REGIONALNEGO ZWIĄZKU SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW W SZCZECINIE 1957-1990; 161 j.a. 5.1. Organizacja Zarządu 1975-1987; 1 j.a. 5.2. Protokoły posiedzeń Zarządu 1957-1990; 125 j.a. 5.3. Uchwały Zarządu 1957-1990; 10 j.a. 5.4. Realizacja uchwał Zarządu 1968-1969; 1 j.a. 5.5. Postanowienia Zarządu 1962-1990; 22 j..a 5.6. Sprawozdania z działalności Zarządu 1958-1960; 2 j.a. 6. ORGANIZACJA WOJEWÓDZKIEGO/REGIONALNEGO ZWIĄZKU SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW W SZCZECINIE[1956] 1957-1990; 200 j.a. 6.1. Organizacja Regionalnego Związku Spółdzielni Inwalidów w Szczecinie [1956] 1957-1990; 41 j.a. 6.2. Wykazy zrzeszonych spółdzielni 1962-1982; 6 j.a. 6.3. Organizacja spółdzielni i spółdzielczości 1966-1989; 31 j.a. 6.4. Zarządzenia wewnętrzne 1963-1990; 16 j.a. 6.5. Normy kancelaryjno-archiwalne 1974-1976;4 j..a 6.6. Walne zgromadzenia z spółdzielniach 1965-1987; 13 j.a. 6.7. Skargi i wnioski 1962-1987; 38 j.a. 6.8. Współpraca z partiami politycznymi, towarzystwami i stowarzyszeniami 1960-1988; 12 j.a. 6.9. Wycinki prasowe, albumy, wystawy, audycje radiowe 1969-1985; 9 j.a. 6.10. Inne opracowania 1966-1989; 30 j.a. 7. KONTROLE 1961-1990; 69 j.a. 7.1. Protokoły kontroli Związku 1961-1990; 22 j.a. 7.2. Kontrole w jednostkach podległych 1966-1987; 44 j.a. 7.3. Inne opracowania 1973-1980; 3 j.a. 8. PLANOWANIE 1958-1989; 132 j.a. 8.1. Programy rozwoju 1958-1987; 14 j.a. 8.2. Plany wieloletnie 1969-1989; 29 j.a. 8.3. Plany techniczno-ekonomiczne roczne 1967-1986; 36 j.a. 8.4. Plany finansowe roczne 1963-1986; 16 j.a. 8.5. Inne opracowania 1966-1988; 37 j.a. 9. SPRAWOZDANIA, ANALIZY, INFORMACJE 1958-1990; 413 j.a. 9.1. Analizy ekonomiczne 1958-1981; 26 j.a. 9.2. Sprawozdania, analizy, informacje 1961-1988; 110 j.a. 9.3. Sprawozdania statystyczne 1961-1990; 273 j.a. 9.4. Instrukcje dotyczące sporządzania sprawozdań statystycznych 1964-1990; 4 j.a. 10. BUDŻET I BILANS 1962-1989; 83 j.a. 10.1. Budżet 1967-1989; 22 j.a. 10.2. Bilans 1962-1989; 37 j.a. 10.3. Inne opracowania 1969-1989; 24 j.a. 11. SAMORZĄD PRACOWNICZY, ZWIĄZKI ZAWODOWE, RADA ZAKŁADOWA 1965-1988; 16 j.a. 11.1. Konferencje samorządu spółdzielczego 1976-1981; 2 j.a. 11.2. Rada Zakładowa 1972-1979; 2 j.a. 11.3. Postulaty zarządów i załóg 1971-1981; 8 j.a. 11.4. Związki zawodowe 1972-1988; 2 j.a. 11.5. Działalność organów samorządowych 1965-1985; 2 j.a. 12. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA 1962-1988; 93 j.a. 12.1. Plany działalności rehabilitacyjnej 1964-1984; 33 j.a. 12.2. Sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej 1966-1988; 21 j.a. 12.3. Protokoły narad w sprawach rehabilitacji zawodowej inwalidów 1966-1986; 4 j.a. 12.4. Fundusz rehabilitacji inwalidów 1975-1988; 17 j.a. 12.5. Inne opracowania 1962-1987; 18 j.a. 13. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1970-1988; 51 j.a. 13.1. Plany poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 1975-1983; 13 j.a. 13.2. Przeglądy społeczne warunków pracy 1975-1984; 9 j.a. 13.3. Kontrole w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1975-1984; 6 j.a. 13.4. Sprawozdania dotyczące warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 1970-1988; 10 j.a. 13.5. Wypadki w pracy i w drodze do pracy 1978-1982; 1 j.a. 13.6. Inne opracowania 1974-1987; 12 j.a. 14. JEDNOSTKI WŁASNE 1960-1990 [1991]; 96 j.a. 14.1. Zakład Usług Technicznych 1965-1990 [1991]; 70 j.a. 14.2. Przychodnia Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów 1972-1988; 12 j.a. 14.3. Ośrodek kolonijny w Stepnicy 1960-1972; 2 j.a. 14.4. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Międzywodziu 1978-1989; 11 j.a. 14.5. Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych 1988; 1 j.a. 15. JEDNOSTKI PODLEGŁE [1950-1956] 1957-1989; 865 j.a. 15.1. Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Lekkiego im. 7-go Listopada w Szczecinie 1958-1989; 67 j.a. 15.2. Spółdzielnia Inwalidów im. Botwina w Szczecinie 1960-1988; 63 j.a. 15.3. Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów w Szczecinie 1966-1988; 66 j.a. 15.4. Spółdzielnia Inwalidów Metalowo-Elektryczna "Elektromet" w Szczecinie 1959-1989; 83 j.a. 15.5. Dziewiarska Spółdzielnia Inwalidów "Inotex" w Szczecinie [1954] 1957-1988; 74 j.a. 15.6. Spółdzielnia Inwalidów "Jedność" w Szczecinie 1961-1988; 58 j.a. 15.7. Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych w Szczecinie [1950] 1957-1982; 62 j.a. 15.8. Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów w Szczecinie [1953] 1957-1989; 71 j.a. 15.9. Szczecińska Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów "Selsin" w Szczecinie [1954] 1957-1989; 91 j.a. 15.10. Wojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów w Szczecinie[1955] 1957-1988; 73 j.a. 15.11. Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Szczecinie 1961-1989; 63 j.a. 15.12. Spółdzielnia Inwalidów "Przyszłość" w Choszcznie 1957-1968; 5 j.a. 15.13. Spółdzielnia Inwalidów "Postęp" w Lipianach [1951] 1957-1971; 7 j.a. 15.14. Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów w Policach 1957-1964; 5 j.a. 15.15. Spółdzielnia Inwalidów "Postęp" w Świnoujściu 1958-1989; 77 j.a. 16. AKTA OSOBOWE 1952-1961; 191 j.a. - akta osobowe pracowników Wielobranżowej Spółdzielni Inwalidów w Policach. Liczba jednostek w zespole: 2251
65/823/0 Urząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Szczecinie [1945] 1973-1990 [2006] 0 rozwiń
AKCESJE nr 870/1990, 1121/1995, 1568/2000, 1823/2003, 1853/2003; [1946] 1973-1990 [1992]; 874 j.a. I. Miejska Rada Narodowa [1956] 1973-1990; 322 j.a. 1. Organizacja 1975-1990; 6 j.a. – regulaminy organizacyjne Rady (1975-1984), skargi ludności kierowane do przewodniczącego rady (1978-1984, 1988-1990), realizacja rocznych planów MRN (1984-1987), plany pracy MRN (1986). 2. Protokoły sesji MRN 1974-1990; 57 j.a. 3. Uchwały MRN 1984-1988; 7 j.a. 4. Realizacja uchwał MRN 1973-1990; 14 j.a. 5. Nadzór nad jednostkami podległymi MRN [1956] 1973-1988; 20 j.a. – materiały dotyczące organizacji i działalności przedsiębiorstw podległych MRN. 6. Sprawozdania z działalności MRN 1988; 1 j.a. 7. Sprawy osobowe radnych 1973-1988; 7 j.a. – karty ewidencyjne radnych w poszczególnych kadencjach, kwestionariusze radnych. 8. Spotkania radnych z wyborcami 1975, 1977; 2 j.a. 9. Wnioski i interpelacje radnych 1974-1989; 24 j.a. 10. Komisje MRN 1973-1990; 125 j.a. 11. Zespoły radnych 1976-1988; 6 j.a. 12. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1974-1990; 43j.a. 13. Postanowienia Prezydium MRN 1976-1990; 8 j.a. 14. Samorząd mieszkańców 1978; 2 j.a. II. Urząd Miejski w Szczecinie [1946] 1973-1990 [1992]; 552 j.a. 1. Organizacja Urzędu [1968] 1973-1990 [1992]; 79 j.a. 2. Zarządzenia Prezydenta Miasta 1973-1990; 18j.a. 3. Decyzje Prezydenta Miasta 1974-1990; 19 j.a. 4. Protokoły narad kadry kierowniczej 1974-1990; 21 j.a. 5. Pieczęcie urzędowe 1973-1988; 2 j.a. 6. Skargi i wnioski 1973-1989; 10 j.a. 7. Wycinki prasowe dot. działalności jednostki 1978-1990; 10 j.a. 8. Plany pracy 1978-1990; 17 j.a.- plany pracy Urzędu i poszczególnych jego wydziałów. 9. Zespół Opiniodawczy ds. Odznaczeń Państwowych 1979-1982; 1 j.a. 10. Sprawozdania statystyczne 1973-1989; 45 j.a. – sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac, bilanse siły roboczej (na lata 1971-1980), przegląd kadrowy w jednostkach podporządkowanych (1988), sprawozdania z działalności placówek kultury (1978-1981). 11. Protokoły kontroli Urzędu i jednostek podległych 1975-1990; 37 j.a. 12. Budżety miasta na lata 1980-1982, 1984-1990; 10 j.a. 13. Zmiany budżetowe 1974, 1990; 2 j.a. 14. Sprawozdania z wykonania budżetu i bilanse za lata 1973-1990 [1991]; 28 j.a. – sprawozdania Urzędu, jednostek podległych i zakładów budżetowych. 15. Plany wieloletnie 1971-1990; 6 j.a. 16. Plany roczne 1974-1975, 1982-1990; 7 j.a. 17. Sprawozdania z wykonania planów wieloletnich 3 j.a. 18. Sprawozdania z wykonania planów rocznych 1973-1990; 22 j.a. 19. Informacje o sytuacji gospodarczej miasta 1973-1988; 10 j.a. – ludność Szczecina (1973-1980), informacja rynkowa woj. szczecińskiego (1974-1977). 20. Czyny społeczne 1976-1985; 2 j.a. – sprawozdania. 21. Oświata, kultura, sport [1970] 1974-1989; 80 j.a. – protokoły posiedzeń Kolegium ([1970] 1973-1989), programy rozwoju oświaty i wychowania w mieście, protokoły narad, wycinki prasowe dot. oświaty, organizacja i działalność liceów ogólnokształcących (1973-1975, 1979, 1981, 1983-1984), organizacja i działalność szkół podstawowych (1975, 1977-1989), organizacja i działalność przedszkoli (1974-1989), działalność innych placówek oświatowych i kulturalnych. 22. Nadzór nad stowarzyszeniami [1946] 1973-1988; 81 j.a. 23. Mniejszości narodowe [1964] 1976-1977; 3 j.a. – ludność niemiecka, ludność cygańska. 24. Kolegium ds. Wykroczeń 1977-1979, 1983, 1986; 4 j.a. – sprawozdania z działalności, wybory ławników. 25. Urząd Stanu Cywilnego 1975-1988; 13 j.a. – organizacja USC (1975, 1983), protokoły kontroli USC (1977, 1988), sprawozdania z działalności USC (1978-1979, 1983-1987), plany pracy (na lata 1979, 1983, 1985-1990), informacje o realizacji uchwały o ewidencji ludności i dowodach osobistych (1975, 1978-1979). 26. Obrona cywilna 1977-1985; 11 j.a. – plany obrony cywilnej. 27. Gospodarka komunalna 1975-1990; 8 j.a. 28. Bezpieczeństwo publiczne 1976-1979, 1987-1990; 3 j.a. III. TECZKI OSOBOWE RZEMIEŚLNIKÓW MIASTA SZCZECINA 1945-2006; ŁĄCZNIE - 13 652 j.a. - AKCESJA nr 2574/2009; 1945-1994; 5139 j.a. - teczki osobowe rzemieślników miasta Szczecina. - AKCESJA nr 2598/2009; 1945-2006; 6361 j.a. - teczki osobowe rzemieślników miasta Szczecina. IV. AKCESJA nr 2679/2010; 1945-1990 [1991]; 2246 j.a. 1. Teczki osobowe rzemieślników miasta Szczecina 2152 j.a. 2. USC 1973-1990 [1991]; sygn. 875-968; 94 j.a. - zmiana imion i nazwisk (1974-1990), postępowanie w sprawach nadania obywatelstwa polskiego, zezwolenia na zmianę obywatelstwa (1973-1976), stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (1973-1988), ustalanie treści aktów stanu cywilnego (1977-1991) . V. AKCESJA nr 2871/2011; 1975-1982; 48 j.a. - mapy - plany zagospodarowania przestrzennego: osiedle Sławocisze (1982), osiedle Kijewo (1982), Ustowo (1985), Szczecin-Dąbie rejon ul. Goleniowskiej (1975-1976), ul. Goleniowska i wieś Pucice (1977), osiedle Żelechowo (1973), tereny przystoczniow w Szczecinie (1975), osiedle Krzekowo (1979), Szczecin Warszewo-Odolany (1980), osiedle Szczecin-Skolwin Dolny (1978), Szczecin-Wielgowo (1980), osiedle Wielgowo (1980), miasto Szczecin (1977), lokalizacja drogowskazów i tablic przeddrogowskazowych na terenie miasta Szczecina (1974), inwentaryzacja urabanistyczna rejonu Trasy Zamkowej (1976), Kępa Parnicka (1981), miasto Szczecin osiedle Sienno (1981), Jaworowy Staw (1980), Szczecin-Odolany (1980), osiedle Szczecin-Skolwin Żółwinka (1979-1980), osiedle Szczecin-Skolwin Stary (1979), osiedle Szczecin-Skolwin Zachód (1980), osiedle Skolwin Dolny (1978), Dzielnica Nad Odrą (1978) VI. AKCESJA nr 3174/2012; [1948] 1973-1990 [1996]; 486 j.a 1. Biuro Geodety Miasta [1970] 1973-1987; sygn. 969-1029; 61 j.a. - podziały nieruchomości prywatnych, państwowych 2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami; [1949] 1973-1990 [1996]; sygn. 1030-1454; 425 j.a. - rejestry gruntów: obręb Szczecin-Dąbie, Szczecin-Płonia, Szczecin Śródmieście; dokumentacja dot. realizacji inwestycji na terenie miasta, plany zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno-sportowych, przemysłowych oraz pod budownictwo jednorodzinne i ogródki działkowe; ewidencja terenów nierolniczych. VII. AKCESJA nr 3175/2012; [1968] 1973-1990; sygn. 1455-1521; 67 j.a. - dokumentacja techniczna inwestycji nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami na terenie Szczecina (m.in. garaży, warsztatów i myjni przy ul. Asnyka, Kadłubka, Budziszyńskiej), plany zagospodarowania różnych dzielnic miasta, plany rekultywacji terenów w mieście, operaty pomiarowe, ekspertyzy techniczne. VIII. AKCESJA nr 3433/2014; 1987-1990; 27 j.a. 1. Biuro Geodety Miasta 1987-1990; sygn. 1570-1596; 27 j.a. - podziały nieruchomości prywatnych, państwowych Liczba jednostek w zespole: 15357
65/824/0 Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie 1945-1955 0 rozwiń
Alfabetyczne wykazy obywateli polskich przybywających do Polski w pierwszych latach po II wojnie światowej Liczba jednostek w zespole: 75
65/825/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Szczecinie [1944] 1945-1948 [1950] 0 rozwiń
1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze; 1945-1948; sygn. 1-4; 4 j.a. - są tu akta 2 konferencji. W przypadku trzeciej są tylko wykazy i kwestionariusze delegatów. 2. Plenarne posiedzenia KW PPR i wspólne posiedzenia KW PPR i WK PPS; 1945-1948; sygn. 5-9; 5 j.a. - są protokoły dwóch posiedzeń plenrnych KW PPR z 1946 i 1948 r. Ponadto są porotokoły wspólnych posiedzeń KW PPR i CK PPS z lat 1945-1948. Tu też są zachowane matetriały dotyczące działalności PPR i PPS w powiatach województwa. 3. Egzekutywa KW PPR; 1945-1948; sygn. 10-12; 3 j.a. - są to protokoły Egzekutywy KW PPR. 4. Sekretariat KW PPR; 1945-1948; sygn. 13-33; 21 j.a. - są tu protokoły posiedzeń Sekretariatru KW PPR, protokoły i sprawozdania Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Porozumiewawczych Stronnictw Demokratycznych, protokoły posiedzeń Sekretariatu KC PPR, uchwały, instrukcje i okólniki KC PPR, sprawozdania dot. podziału terytorialnego województwa, z zatrudnienia, zaludnienia i składu socjalnego ludności, meldunki dotyczące działalności PSL. 5. Wydział Organizacyjny; 1945-1948; sygn. 34-554, 1459-1465; 528 j.a. - są tu sprawozdania mieszięczne KW, protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych komitetów powiatowych, protokoły posiedzeń egzekutyw KP (w układzie alfabetycznym), ankiety sprawozdawcze, protokoły zebrań wyborczych kół partyjnych, protokoły i sprawozdania z przebiegu referendum i wyborów do Sejmu, wykazy aktywu powiatowego, ankiety uzupełniające aktywu gminnego, wykazy imenne sekretarzy KG, sprawozdania i protokoły Zarządu Wojewódzkiego ZMW, Powszechnej Organizacji "Służba Polsce", plany pracy wydziałów KW oraz KP, protokoły narad sekretarzy KP, sprawozdania ORMO, sprawozdania pracowników etatowych i aktywu z pobytu w terenie, a także korespondencja w sprawie zbiórki funduszów na Centralny Dom Partii, protokoły posiedzeń Komitetu Fabrycznego PPR przy Państwowej Fabryce Sztucznego Jedwiabiu nr 4 w Szczecinie-Żydowcach. 6. Wydział Propagandy; 1945-1948 [1950]; sygn. 555-648; 94 j.a. - są tu plany pracy Wydziału 1945-1948, Sekcji Propagandowych 1947-1948, uchwały KC, instrukcje, okólniki i zarządzenia KC z lat 1947-1948, sprawozdania Wydziału za lata 1945-1948, sprawozdania z obchodu rocznic i uroczystości, sprawozdania Sekcji Organizacji Masowych, Sekcji Szkoleniowej, Sekcji Oświatowej i Referatu Historii Partii, biuletyny Wydziału Propagandy KW PPR. 7. Wydział Rolny; [1944] 1945-1948; sygn. 649-758; 110 j.a. - są tu plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich wykonania, protokoły posiedzeń Wydziału, protokoły i sprawozdania Sekcji Wydziału Rolnego, protokoły narad sekretarzy KP, instruktorów i aktywu. Jest tu też korespondencja, protokoły i sprawozdania UWS i CRS "Samopomoc Chłopska" i PNZ. 8. Wydział Ekonomiczny; 1946-1948; sygn. 759-932; 174 j.a. - są tu instrukcje, okólniki KC PPR, dekrety Rady Państwa, okólniki ministerstw, plany pracy Wydziału, protokoły konferencji i narad gospodarczych, sprawozdania pracowników KW i aktywu z pobytu w terenie, protokoły i sprawozdania Sekcji: Portowo-Morskiej, Rybackiej, Żeglugowej, Skarbowo-Bankowej, Budowlanej, Przemysłowej oraz Handlu i Spółdzielczości. 9. Wydział Komunikacyjny; 1946-1948; sygn. 933-997; 65 j.a. - są tu plany pracy, instrukcje, okólniki, zarządzenia i wytyczne KC i KW PPR oraz Ministerstwa Komunikacji, uchwały i rezolucje władz centralnych i wojewódzkich, sprawozdania opisowe Wydziału, protokoły posiedzeń wydziałów KW PPR i WK PPS, sprawozdania Komitetów Kolejowych, materiały dotyczące działalności Sekcji: Pocztowo-Telekomunikacyjnej, Kolejowej, Dróg Kołowych, Żeglugi Wodnej i Lotniczej. 10. Wydział Zawodowy; 1946-1948; sygn. 998-1007; 10 j.a. - są tu sprawozdania Wydziału, plany pracy, instrukcje z lat 1946-1948, sprawozdania Wojewódzkiego i Powiatowych Oddziałów Związków Zawodowych Robotników Rolnych, protokoły narad aktywu i zebrań związkowych, wykazy zarządów związków zawodowych. 11. Wydział Administracyjno-Samorządowy; 1945-1948; sygn. 1008-1075; 68 j.a. - plany pracy, uchwały Egzekutywy i Sekretariatu KW, okólniki i instrukcje KC PPR, sprawozdania i protokoły posiedzeń Wydziału, protokoły posiedzeń Sekcji Inspekcyjnej i Sekcji Prawniczej oraz Sekcji Administracyjno-Samorządowych Komitetów Powiatowych, protokoły posiedzeń WRN, sprawozdania Pełnomocnika Rządu RP, ankiety sprawozdawczo-statystyczne dotyczące działalności i obsady personalnej rad narodowych i administracji samorządowej. 12. Wydział Kobiecy; 1947-1948; sygn. 1076-1101; 26 j.a. - plany pracy, sprawozdania i protokoły Wydziału, protokoły narad aktywu, sprawozdania z pobytu w terenie, instrukcje i okólniki KC i KW PPR, plany pracy, sprawozdania i protokoły referatów kobiecych przy komitetach powiatowych, protokoły wspólnych narad działaczy PPR, PPS, SL i SD, protokoły Zarządów Ligi Kobiet, sprawozdania referatów kobiecych przy zarządach związków zawodowych. 13. Wydział Personalny; 1945-1948; sygn. 1102-1442; 341 j.a. - plany pracy i sprawozdania Wydziału KW oraz KP, sprawozdania instruktorów z pobytu w terenie, instrukcje i okólniki KC i KW PPR, wykazy pracowników etatowych aparatu partyjnego, imienne wykazy członków PPR, wykazy sekretarzy kół partyjnych, kwestionariusze, charakterystyki, życiorysy i opinie o kandydatach. 14. Wydział Ogólny; 1945-1948; sygn. 1443-1453; 11 j.a. - sprawozdania finansowe, protokoły zdawczo-odbiorcze oraz korespondencja manipulacyjna. 15. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej; 1945-1946; sygn. 1454-1458; 5 j.a. - są to sprawozdania z dochodzeń WKKP z dochodzeń, spisy osób wykluczonych z partii. Jest też organ prasowy "Trybuna Wolności" i "Chłopska Droga". Liczba jednostek w zespole: 1466
65/826/0 Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Szczecinie [1944] 1945-1948 0 rozwiń
1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze 1946-1948; sygn. 1-3; 3 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych 1947-1948; sygn. 4; 1 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1946-1948; sygn. 5-7; 3 j.a. 4. Sekretariat 1945-1948; sygn. 2-22; 15 j.a. - plany pracy KM i wydziałów, okólniki i instrukcje Rady Państwa, Ministerstwa Administracji Publicznej, Komitetu Wojewódzkiego PPR, Pełnomocnika Rządu, Prezydenta Miasta, obsada kadrowa KM, skargi i zażalenia, korespondencja KM PPR. 5. Wydział Organizacyjny 1945-1948; sygn. 23-231, 365; 210 j.a. - materiały z zebrań sprawozdawczo-wyborczych, protokoły posiedzeń plenarnych, egzekutywy komitetów dzielnicowych i zakładowych PPR, protokoły narad sekretarzy i aktywu partyjnego, plany pracy wydziału, sprawozdania z działalności KM, wykazy kół partyjnych, wykazy aktywu i instruktorów nieetatowych, dokumentacja z wyborów do Sejmu, protokoły wspólnych zebrań kół PPR i PPS na terenie Szczecina. 6. Wydział Propagandy [1944] 1945-1948; sygn. 232-244; 13 j.a. - plany pracy wydziału, akta dotyczące szkoleń międzypartyjnych, referarty i pogadanki Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej. 7. Wydział Ekonomiczny 1945-1948; sygn. 245-303; 59 j.a. - plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania,protokoły narad aktywu, sprawozdania z działalności poszczególnych instytucji i zakładów pracy, materiały dotyczące działalności Sekcji Administracyjno-Samorządowej, raporty sytuacyjne o stanie ludności, działalność Sekcji Skarbowej, Komisji Cennikowej i Komisji Notowań, działalność Sekcji Spółdzielczości, wykazy imienne członków cechów rzemieślniczych i rad nadzorczych, sprawozdania i materiały dotyczące działalności rzemieślniczych spółdzielni pracy. 8. Wydział Zawodowy 1945-1948; sygn. 304-321; 18 j.a. - plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania, protokoły posiedzeń wydziału, działalność wydziałów zawodowych komitetów dzielnicowych, protokoły zebrań w zakładach pracy, materiały dotyczące wyborów do rad zakładowych, wykazy związków zawodowych i zrzeszeń. 9. Wydział Kobiecy 1946-1948; sygn. 322; 1 j.a. - okólniki, instrukcje, protokoły posiedzeń. 10. Wydział Personalny 1945-1946; sygn. 323-359; 37 j.a. - plany pracy, sprawozdania personalne zakładów pracy, kwestionariusze osobowe członków partii, rekomendacje, opinie o członkach partii, skierowania do pracy, korespondencja wydziału. 11. Wydział Ogólny 1945-1948; sygn. 360-364; 5 j.a. - wykazy pracowników KM i komitetów dzielnicowych, korespondencja KM. 12. PRZES. Nr 162/2009; 1945-1948; 1 j.a. - materiały dotyczące działalności zakładowej organizacji partyjnej PPR działającej w Tramwajach i Autobusach miasta Szczecina (później w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Szczecinie). Liczba jednostek w zespole: 366
65/827/0 Komitet Dzielnicowy Polskiej Partii Robotniczej Szczecin-Port 1946-1948 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1948; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych KD i wspólne posiedzenia PPR i PPS 1947-1948; sygn. 2-3; 2 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy KD 1947-1948; sygn. 4; 1 j.a. 4. Sekretariat 1947-1948; sygn. 5-11; 7 j.a. - okólniki, instrukcje i zarządzenia instancji zwierzchnich, korespondencja, skargi i zażalenia. 5. Wydział Organizacyjny 1946-1948; sygn. 12-103; 92 j.a. - plany pracy KD i wydziału oraz sprawozdania z ich wykonania, protokoły narad sekretarzy kół partyjnych, wykazy kół partyjnych, sprawy organizacji młodzieżowych, protokoły posiedzeń komitetów zakładowych PPR należących do KD PPR Szczeci-Port. 6. Wydział Propagandy 1948; sygn. 104-113; 10 j.a. - plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania, protokoły posiedzeń wydziału, protokoły narad propagandzistów, referaty i pogadanki szkoleniowe. 7. Wydział Ekonomiczny 1948; sygn. 114-127; 14 j.a. - sprawozdania z działalności wydziału, sprawozdania z działalności poszczególnych instytucji i zakładów pracy funkcjonujących na terenie działania KD PPR Szczecin-Port, zestawienia miesięczne ruchu statków, obrotu towarowego i ruchu pasażerskiego w porcie, sprawozdania kontrolerów eksploatacyjnych Szczecińskiego Urzędu Morskiego. 8. Wydział Zawodowy 1948; sygn. 128; 1 j.a. - protokoły posiedzen wydziału, protokoły z wyborów rad zakładowych. 9. Wydział Kobiecy 1947-1948; sygn. 129; 1 j.a. - plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania, protokoły posiedzeń wydziału. 10. Wydział Personalny 1946-1948; sygn. 130-138; 9 j.a. - kwestionariusze osobowe członków partii, życiorysy, charakterystyki członków, korespondencja. 11. Wydział Ogólno-Gospodarczy 1947-1948; sygn. 139-140; 2 j.a. - materiały dotyczące prac komisji inwentaryzacyjnej ds. scalenia majątku PPR i PPS, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 140
65/828/0 Komitet Dzielnicowy Polskiej Partii Robotniczej Szczecin-Zachód 1947-1948 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1948; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych KD i wspólne posiedzenia PPR i PPS 1947-1948; sygn. 2-3; 2 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy KD 1947-1948; sygn. 4; 1 j.a. 4. Sekretariat 1947-1948; sygn. 5-7; 3 j.a. - protokoły zdawczo-odbiorcze KD, korespondencja, skargi, zażalenia i sprawy interwencyjne. 5. Wydział Organizacyjny 1947-1948; sygn. 8-30; 23 j.a. - plany pracy KD i wydziału oraz sprawozdania z ich wykonania, protokoły narad sekretarzy kół partyjnych, wykazy kół partyjnych, sprawy organizacji młodzieżowych, protokoły posiedzeń komitetów zakładowych PPR należących do KD PPR Szczecin-Zachód. 6. Wydział Propagandy 1947-1948; sygn. 31; 1 j.a. - plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania, instrukcje i okólniki dotyczące szkoleń. 7. Wydział Przemysłowy 1947-1948; sygn. 32; 1 j.a. - protokoły posiedzeń wydziału, protokoły narad gospodarczych zakładów pracy, korespondencja 8. Wydział Kobiecy 1947-1948; sygn. 33; 1 j.a. - sprawozdania z działalności wydziału, materiały dotyczące Ligi Kobiet. Liczba jednostek w zespole: 33
65/829/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Choszcznie 1946-1948 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń Konferencji Powiatowej 1948; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych i wspólnych posiedzeń 1948; sygn. 2, 4; 2 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1947-1948; sygn. 3; 1 j.a. 4. Wydział Organizacyjny 1946-1948; sygn. 5-13;9 j.a. - instrukcje i okólniki instancji zwierzchnich (1948), korespondencja (1948),akta komitetów gminnych i kół PPR (1946-1948),dokumentacja dotycząca zbiórki na Fundusz Budowy Centralnego Domu Partii (1948). 5. Wydział Propagandy 1948; sygn. 14; 1 j.a. - instrukcje, wykaz nauczycieli w powiecie. 6. Wydział Rolny 1948; sygn. 15; 1 j.a. - protokoły wydziały, zarządzenia. 7. Wydział Administracyjno-Samorządowy 1948; sygn. 16-18; 3 j.a. - protokoły i sprawozdania wydziału, wykazy członków rad narodowych w powiecie, wykazy gmin i gromad, korespondencja. 8. Wydział Kobiecy 1948; sygn. 19; 1 j.a. - wykaz Zarządu Powiatowego Ligi Kobiet. 9. Wydział Personalny 1948; sygn. 20; 1 j.a. - instrukcje instancji zwierzchnich. Liczba jednostek w zespole: 20
65/830/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Dębnie Lubuskim 1945-1948 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń Konferencji Powiatowych 1948; sygn. 1-2; 2 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych i wspólnych posiedzeń KP PPR i KP PPS 1948; sygn. 304; 2 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1948; sygn. 5; 1 j.a. 4. Sekretariat 1948; sygn. 6-7; 2 j.a. - protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych, skargi i doniesienia. 5. Wydział Organizacyjny 1945-1948; sygn. 8-26; 19 j.a. - plany pracy KP i sprawozdania z ich wykonania, akta dotyczące wykluczenia z partii, ewidencja członków partii, akta Związku Młodzieży Polskiej OM TUR, dokumentacja dotycząca zbiórki na Fundusz Budowy Centralnego Domu Partii, akta komitetów gminnych i kół z terenu działania KP. 6. Wydział Propagandy 1948; sygn. 27; 1 j.a. - informacje Szkoły Partyjnej przy KC PPR. 7. Wydział Rolny 1948; sygn. 28; 1 j.a. - materiały dotyczące podatku gruntowego. 8. Wydział Kobiecy 1948; sygn. 29; 1 j.a. - sprawozdania z działalności Zarządu Powiatowego Ligi Kobiet. 9. Wydział personalny 1946-1948; sygn. 30; 1 j.a. - protokoły i sprawozdania z działalności wydziału. Liczba jednostek w zespole: 30
65/831/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Gryficach 1945-1948 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń Konferencji Powiatowej 1945-1948; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych i wspólnych posiedzeń KP PPR i KP PPS 1945-1948; sygn.2-3; 2 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1946-1948; sygn. 4; 1 j.a. 4. Sekretariat 1945-1948; sygn. 5-7; 3 j.a. – protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych (1945-1947), korespondencja przychodząca do Komisji Kontroli Partyjnej (1946-1948), sprawy interwencyjne, korespondencja dotycząca przydziału broni (1946-1948). 5. Referat Organizacyjny 1945-1948; sygn. 8-43; 36 j.a. – plany pracy KP i sprawozdania z ich wykonania (1945-1948), ewidencja aktywu partyjnego w powiecie (1946-1947), protokoły narad aktywu partyjnego ((1945-1948), materiały dotyczące referendum (1946) iwyborów do Sejmu (1946-1947), akcja „oczyszczania szeregów partyjnych” (1948), akta dotyczące działalności komitetów miejskich, gminnych i kół PPR, materiały dotyczące działalności pełnomocnika akcji zbiórki na Fundusz Budowy Centralnego Domu Partii (1948), okólniki i zarządzenia Komitetu Wojewódzkiego PPR (1946-1948), korespondencja w sprawach organizacji młodzieżowych(1947-1948). 6. Referat Propagandy 1946-1948; sygn. 44-50; 7 j.a.- sprawozdania instruktora propagandy PPR (1947), protokoły posiedzeń Koła Prelegentów KP (1946-1947), obchody rocznic w powiecie (1946-1948), dokumentacja dotycząca szkół podstawowych i średnich oraz nauczycieli (1946-1948), szkolenia ideologiczne (1947-1948), instrukcje i pisma okólne instancji zwierzchnich (1947-1948), korespondencja referatu (1946-1948). 7. Referat Rolny 1945-1948; sygn. 51-59; 9 j.a. – wykazy członków referatu i poszczególnych sekcji rolnych (1947), działalność Związku Samopomocy Chłopskiej (1945-1948), Państwowych Nieruchomości Ziemskich (1947-1948), Związku Zawodowego Pracowników i Robotników Rolnych (1947-1948), materiały dotyczące akcji rolnych - likwidacji odłogów, ochrony roślin, rozdziału koni i bydła, siewnych, żniwno-omłotowych (1946-1948), akta dotyczące podatku gruntowego (1947-1948), zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych (1946-1948). 8. Referat Przemysłowy 1946-1948; sygn. 60-65; 6 j.a. – sprawozdania z działalności referatu, skład osobowy referatu (1947), materiały dotyczące nadzoru nad przemysłowymi zakładami pracy (1947-1948), nad placówkami spółdzielczymi (1947-1948), działalność komisji społecznych (1947-1948), okólniki i zarządzenia instancji nadrzędnych (1946-1948), korespondencja referatu (1946-1948). 9. Referat Zawodowy 1946-1948; sygn. 66; 1 j.a. – materiały dotyczące działalności związków zawodowych. 10. Referat Administracyjno-Samorządowy 1945-1948; sygn. 67-76; 10 j.a. – sprawozdania z działalności referatu (1947-1948), protokoły posiedzeń referat (1947-1948), nadzór nad jednostkami samorządowymi i radami narodowymi powiatu (1945-1948), instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich (1946-1948), korespondencja referatu (1945-1948). 11. Referat Kobiecy 1946-1948; sygn. 77; 1 j.a. – protokoły posiedzeń referatu, sprawozdania z działalności referatu, sprawozdania z działalności Zarządu Powiatowego Ligi Kobiet, instrukcje, okólniki, korespondencja. 12. Referat Personalny 1946-1948; sygn. 78-88; 11 j.a. – sprawozdania referatu, dokumentacja etatowych pracowników KP i niższych instancji, wykazy członków partii, skierowania do pracy, opinie o członkach partii, instrukcje i okólniki instancji zwierzchnich, korespondencja. 13. Referat Ogólno-Gospodarczy 1946-1948; sygn. 89-93; 5 j.a. – instrukcje i okólniki, korespondencja, rozliczenia kasowe, listy płac, ubezpieczenia społeczne pracowników i członków ich rodzin, dokumentacja dotycząca majątku KP, sprawozdania skarbnika KP. Liczba jednostek w zespole: 93
65/832/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Gryfinie 1945-1948 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1947-1948; sygn. 1-2; 2 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych i wspólnych posiedzeń KP PPR i KP PPS 1945-1948; sygn.3-4; 2 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1948; sygn. 5; 1 j.a. 4. Sekretariat 1945-1948; sygn. 6-10; 5 j.a. – protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych (1948), korespondencja przychodząca (1946-1948). 5. Referat Organizacyjny 1945-1948; sygn. 11-45; 35 j.a. – plany pracy KP i sprawozdania z ich wykonania (1948), ewidencja aktywu partyjnego w powiecie (1948), protokoły narad aktywu partyjnego (1946-1948), protokoły zebrań wyborczych kół miejskich i gminnych (1946-1948), akta dotyczące działalności komitetów miejskich, gminnych i kół PPR, wymiana legitymacji partyjnych (1947-1948), akcja „oczyszczania szeregów partyjnych” (1948), materiały dotyczące akcji zbiórki na Fundusz Budowy Centralnego Domu Partii (1948), okólniki i zarządzenia (1945-1948), korespondencja w sprawach organizacji młodzieżowych(1947-1948). 6. Referat Propagandy 1945-1948; sygn. 46-52; 7 j.a.- protokoły posiedzeń Koła Prelegentów KP (1948), obchody rocznic w powiecie (1948), dokumentacja dotycząca szkół podstawowych i średnich oraz nauczycieli (1948), szkolenia ideologiczne (1947-1948), instrukcje i pisma okólne instancji zwierzchnich (1946-1948), korespondencja (1946-1948), referaty, konspekty (1945-1948). 7. Referat Rolny 1945-1948; sygn. 53-60; 8 j.a. – działalność Powiatowego Związku Samopomoc Chłopska (1947-1948), Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska (1946-1948), Państwowych Nieruchomości Ziemskich (1947-1948), materiały dotyczące akcji rolnych - likwidacji odłogów, ochrony roślin, rozdziału koni i bydła, siewnych, żniwno-omłotowych (1948), akta dotyczące podatku gruntowego (948), zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych (1946-1948), korespondencja. 8. Wydział Ekonomiczny 1947-1948; sygn. 61-66; 6 j.a. – protokół wspólnego zebrania Sekcji Przemysłowej PPR i PPS (1948), działalność komisji społecznych (1947), działalność Obywatelskich Komisji Podatkowych i poborców podatkowych (1948),materiały dotyczące nadzoru nad przemysłowymi zakładami pracy (1948), okólniki i zarządzenia instancji nadrzędnych (1948), korespondencja (1948). 9. Wydział Zawodowy 1945-1948; sygn. 67-72; 6 j.a. – protokół zebrania aktywu PPR i PPS (1948), materiały dotyczące działalności związków zawodowych, protokoły zebrań pracowników w zakładach pracy (1946-1948), okólniki (1946-1947), korespondencja (1947-1948). 10. Wydział Administracyjno-Samorządowy 1946-1948; sygn. 73-83; 11 j.a. – sprawozdania z działalności referatu (1947-1948), nadzór nad jednostkamisamorządowymi i radami narodowymi powiatu (1947-1948), sądy obywatelskie (1948), służba zdrowia (1947-1948), instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich (1946-1948), korespondencja referatu (1947-1948). 11. Wydział Kobiecy 1948; sygn. 84; 1 j.a. – sprawozdania z działalności Zarządu Powiatowego Ligi Kobiet, korespondencja. 12. Wydział Personalny 1945-1948; sygn. 85-89; 5 j.a. – wykazy pracowników KP i niższych instancji, korespondencja. 13. Referat Ogólno-Gospodarczy 1945-1948; sygn. 90-92; 3 j.a. – instrukcje i okólniki, korespondencja, rozliczenia kasowe, listy płac, dokumentacja dotycząca scalania majątku PPR i PPS, księga kasowa KP. Liczba jednostek w zespole: 92
65/833/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Kamieniu Pomorskim 1945-1948 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1946-1948; sygn. 1-4; 4 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych i wspólnych posiedzeń KP PPR i KP PPS 1945-1948; sygn.5-7; 3 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1946-1948; sygn. 8-9; 2 j.a. 4. Sekretariat 1945-1948; sygn. 10-14; 5 j.a. – protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych (1945-1948), zażalenia skierowane do Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej (1945-1948), skargi zażalenia (1948), korespondencja (1945-1948). 5. Referat Organizacyjny 1945-1948; sygn. 15-54; 40 j.a. – plany pracy KP i sprawozdania z ich wykonania (1945-1948), ewidencja aktywu partyjnego w powiecie (1945-1948), protokoły narad aktywu partyjnego (1946-1948), protokoły zebrań wyborczych kół miejskich i gminnych (1948), akta dotyczące działalności komitetów miejskich, gminnych i kół PPR (1945-1948), materiały dotyczące referendum (1946), i wyborów do Sejmu (1947), wymiana legitymacji partyjnych (1947-1948), nadzór nad Ochotniczą Rezerwą Milicji Obywatelskiej (1947), ewidencja członków partii (1948), wykazy gmin i gromad (1947-1948), materiały dotyczące akcji zbiórki na Fundusz Budowy Centralnego Domu Partii (1948), okólniki i zarządzenia (1945-1948), korespondencja (1946-1948). 6. Wydział Propagandy 1945-1948; sygn. 55-65; 11j.a.- sprawozdania z działalności wydziału (1945-1947), obchody rocznic i wiece propagandowe (1945-1948), protokoły posiedzeń Koła Prelegentów KP (1947-1948), dokumentacja dotycząca szkół podstawowych i średnich oraz nauczycieli (1945-1948), szkolenia ideologiczne (1947-1948), instrukcje i pisma okólne instancji zwierzchnich (1945-1948), korespondencja (1945-1948), referaty, konspekty (1945-1948). 7. Referat Rolny 1945-1948; sygn. 66-75; 10 j.a. – sprawozdania z działalności wydziału (1945-1948), sprawozdania z osadnictwa rolnego (1945-1947), działalność Powiatowego Związku Samopomoc Chłopska (1945-1948), Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska (1948), Państwowych Nieruchomości Ziemskich (1946-1948), materiały dotyczące akcji rolnych - likwidacji odłogów, ochrony roślin, rozdziału koni i bydła, siewnych, żniwno-omłotowych (1945-1948), akta dotyczące podatku gruntowego (1945-1948), akta dotyczące oświaty rolniczej (1946-1948), zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych (1946-1948), korespondencja (1946-1948). 8. Referat Przemysłowy 1945-1948; sygn. 76-81; 6 j.a. – sprawozdania z działalności referatu (1945-1948), działalność komisji społecznych (1947-1948), materiały dotyczące nadzoru spółdzielczością (1945-1948), okólniki i zarządzenia instancji nadrzędnych (1946-1948), korespondencja (1946-1948). 9. Wydział Zawodowy 1946-1948; sygn. 82; 1 j.a. – materiały dotyczące działalności związków zawodowych. 10. Wydział Administracyjno-Samorządowy 1946-1948; sygn. 83-91; 9 j.a. – plany pracy wydziału (1947-1948), nadzór nad jednostkami samorządowymi i radami narodowymi powiatu (1946-1948), instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich (1946-1948), korespondencja (1947-1948). 11. Referat Kobiecy 1946-1948; sygn. 92; 1 j.a. – sprawozdania z działalności referatu, sprawozdania z działalności Zarządu Powiatowego Ligi Kobiet, instrukcje, okólniki, korespondencja. 12. Wydział Personalny 1945-1948; sygn. 93-103; 11 j.a. – wykazy pracowników KP i niższych instancji, kwestionariusze, okólniki, korespondencja, karty ewidencyjne członków partii.. 13. Referat Ogólno-Gospodarczy 1945-1948; sygn. 104-109; 6 j.a. – sprawozdania finansowe (1945-1948), dokumentacja dotycząca administrowania nieruchomościami, ubezpieczenia społeczne, sprawozdania z zebranych składek członkowskich, instrukcje i okólniki, korespondencja, rozliczenia kasowe, listy płac, rachunki. Liczba jednostek w zespole: 109
65/834/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Łobzie 1945-1948 [1949] 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1946-1948; sygn. 1-4; 4 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych i wspólnych posiedzeń KP PPR i KP PPS 1945-1948; sygn.5-8; 4 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1946-1948; sygn. 9; 1 j.a. 4. Sekretariat 1945-1948; sygn. 10-16; 7 j.a. – plany pracy KP (1946-1948), protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych i Miejskiej w Płotach (1945-1948), okólniki i zarządzenia (1945-1948), akta zdawczo-odbiorcze (1946-1948), korespondencja (1945-1948). 5. Referat Organizacyjny 1945-1948; sygn. 17-71; 55 j.a. – sprawozdania z działalności(1945-1948), ewidencja aktywu partyjnego w powiecie (1945-1948), protokoły narad aktywu partyjnego (1946-1948), protokoły zebrań wyborczych kół miejskich i gminnych (1947-1948), akta dotyczące działalności komitetów miejskich, gminnych i kół PPR (1945-1948), materiały dotyczące wyborów do Sejmu (1946-1947), wymiana legitymacji partyjnych (1947-1948), akcja „oczyszczania szeregów partii” (1948), ewidencja członków partii (1945-1948), materiały dotyczące akcji zbiórki na Fundusz Budowy Centralnego Domu Partii (1948-1949), okólniki i zarządzenia wyższych instancji (1945-1948), korespondencja (1946-1948), materiały Komitetów współdziałania PPR i PPS (1948-1949). 6. Wydział Propagandy 1945-1948; sygn. 72-88; 17j.a.- sprawozdania z działalności wydziału (1945-1948), obchody rocznic i wiece propagandowe (1946-1948), protokoły posiedzeń Koła Prelegentów KP (1948), dokumentacja dotycząca szkół podstawowych i średnich oraz nauczycieli, stowarzyszeń, związków i organizacji społecznych (1945-1948), szkolenia ideologiczne (1946-1948), instrukcje i pisma okólne instancji zwierzchnich (1945-1948), korespondencja (1945-1948), referaty, konspekty (1945-1948). 7. Wydział Rolny 1945-1948; sygn. 89-99; 11 j.a. – działalność Powiatowego Związku Samopomoc Chłopska (1945-1948), Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska (1948), Państwowych Nieruchomości Ziemskich (1945-1948), materiały dotyczące akcji rolnych - likwidacji odłogów, ochrony roślin, rozdziału koni i bydła, siewnych, żniwno-omłotowych (1947-1948), akta dotyczące podatku gruntowego (1947-1948), zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych (1945-1948), korespondencja (1945-1948). 8. Wydział Przemysłowy 1945-1948; sygn. 100-110; 11 j.a. – sprawozdania z działalności wydziału i protokoły posiedzeń (1945-1948), działalność komisji społecznych (1946-1948), materiały dotyczące nadzoru nad zakładami przemysłowymi i spółdzielczością (1945-1948), okólniki i zarządzenia instancji nadrzędnych (1946-1948), korespondencja (1945-1948). 9. Wydział Zawodowy 1946-1948; sygn. 111-115; 5 j.a. – plany pracy i sprawozdania z ich wykonania (1946-1948), materiały dotyczące działalności związków zawodowych, instrukcje i zarządzenia. 10. Wydział Administracyjno-Samorządowy 1946-1948; sygn. 116-129; 14 j.a. – sprawozdania z działalności wydziału (1946-1948), nadzór nad jednostkami samorządowymi i radami narodowymi powiatu (1945-1948), instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich (1946-1948), korespondencja (1945-1948). 11. Wydział Kobiecy 1946-1948; sygn. 130-134; 5 j.a. – protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności wydziału (1947-1948), protokoły wspólnych posiedzeń wydziałów kobiecych PPR i PPS (1947-1948), sprawozdania z działalności Zarządu Powiatowego Ligi Kobiet, instrukcje, okólniki, korespondencja. 12. Sekcja Kadr Partyjnych 1945-1948; sygn. 135-150; 16 j.a. – wykazy pracowników KP i niższych instancji, kwestionariusze, okólniki, korespondencja, skierowania do pracy, księgi ewidencyjne członków partii, tymczasowe legitymacje partyjne. 13. Wydział Ogólno-Gospodarczy 1945-1948; sygn. 151-164; 14 j.a. – preliminarze budżetowe (1947), sprawozdania kasowe (1946-1947), ubezpieczenia społeczne, sprawozdania z zebranych składek członkowskich, instrukcje i okólniki, korespondencja, rozliczenia kasowe, listy płac, rachunki. Liczba jednostek w zespole: 164
65/835/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Myśliborzu 1947-1948 0 rozwiń
1. Materiały dotyczące współpracy PPR i PPS 1947-1948; sygn. 1; 1 j.a. 2. Wydział Organizacyjny 1947-1948; sygn. 2-8; 7 j.a. -sprawozdania z działalności(1948), akta dotyczące działalności komitetów miejskich, gminnych i kół PPR (1947-1948), materiały dotyczące wyborów do Sejmu (1946-1947), wymiana legitymacji partyjnych (1947-1948), materiały dotyczące akcji zbiórki na Fundusz Budowy Centralnego Domu Partii (1948), okólniki i zarządzenia wyższych instancji (1948), korespondencja (1946-1948). 3. Wydział Propagandy 1948; sygn. 9; 1 j.a. – instrukcje, okólniki, materiały szkoleniowe. 4. Wydział Rolny 1948; sygn. 10; 1 j.a. – instrukcje, okólniki, korespondencja. 5. Wydział Administracyjno-Samorządowy 1948; sygn. 11; 1 j.a. – instrukcje, korespondencja, nadzór nad działalnością Powiatowej Rady Narodowej. 6. Wydział Kobiecy 1948; sygn. 12; 1 j.a. – protokoły posiedzeń wydziału, plany pracy, wykazy aktywu kobiecego, korespondencja. 7. Wydział Ogólno-Gospodarczy 1948; sygn. 13-15; 3 j.a. – subwencje, rachunki, listy płac. Liczba jednostek w zespole: 15
Wyświetlanie 821 do 840 z 1 758 wpisów.