Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/976/0 vacat - Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Zakłady Celulozowo-Papiernicze "Skolwin" w Szczecinie - włączono do zespołu 65/1398 Komitet Zakładowy PZPR Szczecińskie Zakłady Papiernicze "Skolwin" w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/977/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wIzbie Skarbowej w Szczecinie 1979-1986 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1979-1980, 1983, 1985, 1986; 5 j.a. 2. Zebrania ogólne 1979-1986; 1 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1979-1986; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 7
65/978/0 Komitet Środowiskowy Budownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie 1982-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1982-1983, 1985-1986, 1989; 5 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1984-1989; 5 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1984-1989; 8 j.a. 4. Komisja Kontroli Partyjnej 1982-1983; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 22
65/979/0 Urząd Stanu Cywilnego w Starej Dąbrowie 1874-1904 0 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1875, 1892; 2. Księgi małżeństw 1874-1875, 1888, 1898; 3. Księgi zgonów 1876, 1902-1904; Liczba jednostek w zespole: 12
65/980/0 Urząd Stanu Cywilnego w Małkocinie 1874-1906 354 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1875, 1890, 1895-1896, 1901; 2. Księgi małżeństw 1875, 1895; 3. Księgi zgonów 1874, 1886, 1888, 1905-1906; Liczba jednostek w zespole: 11
65/981/0 Ośrodek Informacji Naukowej i Postępu Techniczno-Organizacyjnego "Intorg" w Szczecinie [1964] 1974-1991 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA WOINTE, INSTYTUTU ZACHODNIO-POMORSKIEGO I OINTE 1964-1974; 4 j.a. 1.1. Organizacja działalności - akty normatywne 1964-1973; 2 j.a. 1.2. Plany pracy i sprawozdania z ich wykonania 1973-1974; 1 j.a. 1.3. Preliminarze budżetowe 1964-1974; 1 j.a. 2. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INTORG 1973-1991; 42 j.a. 2.1. Organizacja działalności - akty normatywne 1973-1990; 2 j.a. 2.2. Plany pracy i sprawozdania z ich wykonania 1974-1990; 17 j.a. 2.3. Kontrole 1975-1989; 1 j.a. 2.4. Archiwum zakładowe 1974-1990; 1 j.a. - spis dokumentacji przeznaczonej do wybrakowania. 2.5. Reprezentacja 1982-1990; 1 j.a. - zbiór życzeń, podziękowań i gratulacji zarówno otrzymywanych jak i wysyłanych do innych instytucji i osób. 2.6. Preliminarze budżetowe 1973-1990; 17 j.a. 2.7. Sprawozdawczość finansowa i statystyczna 1974-1991; 3 j.a. 3. SZKOLNICTWO WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE SZCZECIŃSKIM 1977-1990; 11 j.a. 3.1. Kierunki i programy rozwoju szkolnictwa wyższego 1987-1988; 1 j.a. 3.2. Informacje o działalności wyższych uczelni, kadrze naukowej, sprawach studenckich i zapleczu naukowo-badawczym 1977-1990; 9 j.a. - są tu sprawozdania statystyczne dotyczące zaplecza naukowo-badawczego szkół wyższych, liczby studentów oraz kadry naukowej, korespondencja w sprawach tworzenia oraz likwidowania instytutów i kierunków studiów, monitoring prowadzonych inwestycji, prośby o interwencje w sprawach dotyczących szkół wyższych. 3.3 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych 1980-1989; 1 j.a.- plany pracy, sprawozdania, protokoły posiedzeń. 4. POWOŁANIE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO [1945] 1970, 1980-1988; 30 j.a. 4.1. Koncepcje powołania Uniwersytetu [1945] 1970, 1982-1984; 3 j.a.- kopia sprawozdania Grupy Operacyjnej Uniwersytetu Poznańskiego z pobytu w Szczecinie w 1945 r. celem utworzenia Oddziału Administracji Uniwersytetu Poznańskiego, koncepcje powołania Uniwersytetu oraz założenia programowe. 4.2. Projektowanie ustawy o powołaniu Uniwersytetu 1982-1985; 7 j.a.- są to uzgodnienia z organiami władzy państwowej w kwestii projektowania ustawy o powołaniu w Szczecinie Uniwersytetu, wniosek w sprawie powołania Uniwersytetu w Szczecinie zawierający projekt struktury organizacyjnej, główne kierunki badań na poszczególnych wydziałąch, przewidywany wykaz pracowników oraz potrzeby aparaturowe. 4.3. Promowanie projektu powołania Uniwersytetu i nawiązanie współpracy z innymi instytucjami 1981-1985; 6 j.a.- deklaracje poparcia dla idei utworzenia w Szczecinie Uniwersytetu, dokumentacja spotkań i narad z przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk, przedstawicielami innych szkół wyższych, placówek kulturalno-naukowych i przedsiębiorstw państwowych. 4.4. Komitet ds Powołania Uniwersytetu Zachodniopomorskiego 1981-1987; 4 j.a.- akty normatywne wojewody w sprawie organizacji Komitetu, plany pracy i sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń, uchwały. 4.5. Opracowania, analizy 1982-1986; 4 j.a. 4.6. Baza lokalowa i materialna Uniwersytetu 1981-1985; 1 j.a. 4.7. Działalność organów zawiązanych z Uniwersytetem 1982-1986; 3 j.a.- materiały dotyczące działalności powołanej w pierwszym roku akademickim Młodzieżowej Komisji ds Uniwersytetu Szczecińskiego - akty normatywne, skład osobowy, programy działania, plany pracy i sprawozdania. Jest tu również jednostka zawierające materiały dotyczące Fundacji Biblioteki Uniwersyteckiej - założenia organizacyjno-programowe, statut, protokoły posiedzeń, wykaz członków. 4.8. Inauguracja działalności i organizacja Uniwersytetu Szczecińskiego w pierwszych latach działalności 1982-1988; 2 j.a. 5. ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE I POSTĘP TECHNICZNY W WOJEWÓDZTWIE SZCZECIŃSKIM 1974-1990; 23 j.a. 5.1. Kolegium Dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych województwa szczecińskiego 1985-1988; 1 j.a. 5.2. Regionalna Rada Postępu Naukowo-Technicznego 1986-1989; 2 j.a.- organizacja Rady, protokoły posiedzeń, wykazy prac badawczych prowadzonych na wyższych uczelniach. 5.3. Zaplecze naukowo-badawcze województwa szczecińskiego 1978-1988; 4 j.a.- materiały dotyczące współdziałania Ośrodka z Polską Akademią Nauk, sprawozdania dotyczące stanu zaplecza naukowo-badawczego w województwie. 5.4. Postęp naukowo-badawczy 1974-1989; 8 j.a. - dokumentacja dotycząca finansowania postępu naukowo-technicznego, analizy i sprawozdania ze współpracy z ośrodkami informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, sprawozdania statystyczne przedsiębiorstw państwowych w zakresie przygotowania uruchomienia produkcji nowych wyrobów. 5.5. Planowanie badań naukowych 1977-1987; 5 j.a. 5.6. Rozwój informatyki w terenowych organach administracji państwowej 1976-1978, 1986-1990; 3 j.a. -materiały dotyczące planowanej budowy systemów terytorialnych w ramach Systemu InformacjiNaukowej, Technicznej i Organizacyjnej. 6. KONFERENCJE, WYSTAWY I NAGRODY W DZIEDZINIE NAUKI 1983-1990; 11 j.a. 6.1. Organizacja uroczystości, wystaw i konferencji 1983-1990; 7 j.a.- materiały dotyczące organizowanych uroczystości, m.in."40-tej rocznicy powrotu Pomorza Zachodniego do Macierzy" oraz obchodów "Dni Pomorza Zachodniego" we Francji w 1986 r. 6.2. Nagrody wojewódzkie i państwowe 1983-1990; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 121
65/982/0 "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie, Wydział Lustracji w Szczecinie 1962-1989 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 936/1991; 1962-1989; 87 j.a. - protokoły kontroli spółdzielni spożywców na terenie woj. szczecińskiego, orzeczenia z weryfikacji sprawozdań finansowych Woj. Związku Spółdzielni Spożywców w Szczecinie (za lata 1970-1971), protokoły kontroli problemowych w Woj. ZwiązkuSpółdzielni Spożywców w Szczecinie, rejestr lustracji. Liczba jednostek w zespole: 87
65/983/0 Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego Oddział w Szczecinie 1973-1990 [1991] 0 rozwiń
I. INSTYTUT KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I BADAŃ OŚWIATOWYCH 1973-1979; 59 j.a. 1. Organizacja 1973-1975; 9 j.a. - zarządzenia wewnętrzne (1973, 1975), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1973). 2. Działalność pedagogiczna 1973-1977; 40 j.a. - plany badań naukowych na lata 1975-1980, sprawozdania z działalności i realizacji planu naukowo-dydaktycznego (1973-1976), sprawozdania z realizacji zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli (1971-1975), analiza wykonania programu oświaty w latach 1972-1975. 3. Księgowość 1973-1979; 10 j.a. - budżet na lata 1974-1979; bilans i sprawozdanie opisowo-analityczne za lata 1972-1978. II. CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1981-1990 [1991]; 61 j.a. 1. Organizacja 1981-1990; 29 j.a. - statut organizacyjny (1989), zarządzenia wewnętrzne (1985-1990), powołanie i regulamin Kolegium Wydawniczego (1989), protokoły posiedzeń Kolegium Dyrektora (1981-1990), protokoły posiedzeń Rady Społeczno-Naukowej (1985-1986), protokoły narad i zebrań (1984-1990). 2. Działalność pedagogiczna 1982-1990 [1991]; 32 j.a. - plany pracy (1982-1990), sprawozdania z działalności i realizacji planu dydaktycznego (1983-1990), sprawozdania o pracy nauczycieli metodyków (1983-1985). Liczba jednostek w zespole: 120
65/984/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Szczecinie 1949-1991 0 rozwiń
1. Organizacja 1951-1991; 477 j.a. - regulaminy i schematy organizacyjne oraz zakresy działania przedsiębiorstwa 1951-1990; regulaminy i instrukcje zakładowe 1964-1990; zarządzenia wewnętrzne 1959-1990; protokoły narad 1970-1984; akta rejestracyjne przedsiębiorstwa 1951-1990, skargi i wnioski 1966-1990; materiały dotyczące działalności Rady Zakładowej i Pracowniczej 1953-1991, czyny społeczne 1963, 1969-1973, protokoły kontroli 1951-1990; współzawodnictwo pracy 1954, 1964-1965, 1970-1982, administrowanie zasobami mieszkaniowymi 1951-1991; normatywy kancelaryjno-archiwalne i ewidencja archiwum zakładowego 1961-1991; kroniki zakładów 1961-1985, 1991, wycikni prasowe 1968-1970, 1976-1977, 1981-1990, Konferencje Samorządu Robotniczego 1978-1989. 2. Kadry 1963-1990; 18 j.a. - weryfikacja i struktura zatrudnienia 1966, 1970-1974, 1980-1982, 1988-1989, spisy kadrowe 1973, 1977, wykazy zatrudnionych 1973, 1974, zakresy czynności pracowników 1967, 1972, analizy stanu bhp 1975-1978, 1988. 3. Planowanie 1955-1989; 114 j.a. - plany wieloletnie 1966-1985, roczne plany techniczno-ekonomiczne 1955-1989, plany kapitalnych remontów 1962, 1964-1966, 1973, 1975, 19811986-1988, plany inwestycyjne 1963, 1974-1975, inne plany 1976-1990, programy działania przedsiębiorstwa 1976-1980. 4. Sprawozdawczość 1951-1990: 432 j.a. - zbiorcze sprawozdania finansowe 1951-1990, sprawozdania finansowe ADM i Zakładu Remontowego 1962-1977, sprawozdania z działalności 1955-1987, sprawozdania z zaopatrzenia 1974, sprawozdania inwestycyjne 1971-1974, 1980, sprawozdania z wykorzystania pracy taboru gospodarczego 1966-1973, 1980-1987, sprawozdania z zatrudnienia 1963, 1966-1991, sprawozdania z podnoszenia kwalifikacji zawodowych 1972-1973, 1976-1980, sprawozdania z wykonania planów remontowych 1958-1960, 1963, 1969-1974, 1980, inne sprawozdania 1959-1961, 1971-1973, 1976-1981, 1988, sprawozdania ze świadczonych usług 1975-1976, 1978, 1980-1985, sprawozdania z zabezpieczenia mienia 1975, 1977-1981, analizy ekonomiczne zbiorcze 1954-1988, analizy ekonomiczne ADM i Zakładu Remontowego 1965, 1974-1981, analizy kosztów wodociągowych 1980, 1982, informacje z wykonania planów 1974-1977, 1981-1989. AKCESJA nr 4002/2017; 1949-1965; 77 j.a.; sygn. 1042-1118; akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 1118
65/985/0 Urząd Wojewódzki w Szczecinie [1948] 1973-1996 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 939/1991; 1973-1989; 2744 j.a. 1.1. Wydział Organizacyjno-Prawny 1973-1989; 129 j.a. - organizacja Urzędu Wojewódzkiego (1974-1979), organizacja urzędów miast i gmin (1973-1978) i urzędów powiatowych (1973-1975), telekonferencje z wicepremierami i ministrami (1974-1975), protokoły narad (1974-1975), reforma administracji (1975), komisje likwidacyjne byłych urzędów powiatowych (1975), skargi i wnioski (1974-1978), kontrole urzędów administracji państwowej (1974), roczne plany społeczno-gospodarcze województwa (na lata 1976-1978, 1980-1983, 1988-1989) i sprawozdania z ich wykonania (za lata 1974-1975, 1979-1980, 1983-1988), sprawozdania ze współpracy z NRD (1973-1975, 1989). 1.2. Wojewódzka Komisja Planowania 1974-1988; 317 j.a. - organizacja WKP (1974-1977, 1984-1988), zarządzenia przewodniczącego WK P (1975-1976), perspektywiczne, wieloletnie i roczne plany społeczno-gospodarcze rozwoju województwa wg dziedzin gospodarki narodowej-przemysł, handel, inwestycje, opieka społeczna i ochrona zdrowia, oświata i kultura oraz sprawozdania z realizacji tych planów, sprawozdania z wykonania rocznych planów społeczno-gospodarczych miast, gmin i powiatów województwa, bilanse siły roboczej (1975), oceny i analizy sytuacji gospodarczej województwa, bilanse pieniężne przychodów i wydatków ludności (1975-1976), kontrole powiatowych komisji planowania (1974). 1.3. Wydział Finansowy 1974-1983; 386 j.a. - organizacja Wydziału (1974) i skargi i wnioski (1973-1976), fundusz płac w województwie (1974, 1977-1978), decyzje wojewody w sprawach finansowych i zmian w budżecie (1974-1978), decyzje dyrektora wydziału (1974-1978), protokoły rewizji gospodarczych urzędów powiatowych (1973-1974), protokoły inspekcji agend służby Szczególnego Nadzoru Podatkowego w województwie (1974), protokoły rewizji gospodarczych t.o.a.p. w województwie (1974-1981), protokoły rewizji gospodarczych w jednostkach podporządkowanych UW (1973-1977), budżet województwa (na lata 1974-1978), sprawozdania z wykonania budżetów województwa (za lata 1974-1982), sprawozdania o wynikach wymiaru zobowiązań pieniężnych (za lata 1975-1978), sprawozdania dotyczące wymiaru i poboru podatków (1973-1979), plany i sprawozdania inwestycyjne (za lata 1974-1980), działalność aparatu egzekucyjnego (1973-1979), akta przedsiębiorstw podporządkowanych UW-sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności. 1.4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1970] 1973-1982; 13 j.a. - informacje dotyczące budownictwa mieszkaniowego (1973-1974, 1977), sprawy organizacyjne Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczecinie (1970-1982). 1.5. Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza [1959] 1974-1983; 52 j.a. - protokoły narad i konferencji (1974-1983), plany perspektywiczne gospodarki wodnej województwa, roczne plany nakładów na gospodarkę wodną i inwestycje melioracyjne, analizy, informacje i opracowania dotyczące zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, studium gospodarki wodnej rzeki Rega (1975), ocena skażenia dzielnicy Szczecin n/Odrą (1974), wykaz pomników przyrody w województwie (1975), sprawozdania statystyczne dotyczące gospodarowania wodą i odprowadzania ścieków (za lata 1975-1979), dot. Poboru wody dla nawodnień w rolnictwie (za lata 1973-1978) oraz inwestycyjne w zakresie gospodarki wodnej (za lata 1974, 1980-1982), kataster wodny (1974), działalność spółek wodnych ([1959] 1974-1975), protokoły kontroli jednostek podległych (1974-1979). 1.6. Wydział Handlu 1973-1981; 100 j.a. - organizacja Wydziału (1974), protokoły posiedzeń komisji koordynacji terenowo-branżowej (1974-1978), protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Wewnętrznego (1977), protokoły narad Wojewódzkiego Zarządu Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług (1978), plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne (na lata 1974-1978) rozwoju handlu i sprawozdania z ich wykonania (za lata 1973-1978), decyzje i postanowienia wojewody w sprawach handlu (1976-1981), oceny i analizy problemowe dotyczące rozwoju handlu, protokoły kontroli Wydziału Handlu przeprowadzonej przez NIK (1974-1975) oraz protokoły kontroli jednostek podległych (1977-1978), skargi i wnioski (1973-1974, 1978), plany rozwoju rzemiosła w województwie (1978). 1.7. Wydział Komunikacji 1974-1983; 35 j.a. - organizacja Wydziału (1974), protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Komisji Koordynacji Przewozów (1973-1974), sprawozdania z wykonania planu gospodarczego w zakresie transportu za 1977 r., sprawozdania o stanie pojazdów mechanicznych (za lata 19741977), sprawozdania z liczby zarejestrowanych pojazdów (za lata 1974-1978), sprawozdania z wypadków drogowych (za lata 1976-1977), ocena stanu bezpieczeństwa na drogach w 1975 r., protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Sztabu ds Uzupełnienia Transportu (1978), opracowania dotyczące transportu w województwie. 1.8. Wydział Kultury i Sztuki 1974-1990; 185 j.a. - organizacja Wydziału (1974, 1976, 1984), skargi i wnioski (1974-1977), protokoły narad i konferencji (1974, 1979), plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania w resorcie kultury (1974-1980), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac w resorcie kultury (1973-1978), sprawozdania z wykonania planu usług dla ludności w resorcie (1973-1981), sprawozdania zbiorcze z działalności placówek społeczno-kulturalnych (1975-1978), czyny społeczne (1974), sprawozdania z działalności jednostek kultury, stowarzyszen i związków podległych wydziałowi, wybór danych statystycznych kultury szczecińskiej (1975, 1986-1989), protokoły kontroli jednostek podległych (1975-1976), informacje o obchodach rocznicowych i okolicznościowych (1974-1979), konkursy i festiwale na terenie województwa (1974-1979), informacje dotyczące stanu zabezpieczenia kultury materialnej w województwie (1975). 1.9. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1974-1982; 190 j.a. - organizacja Wydziału (1974-1975), protokoły narad (1974-1975), decyzje wojewody w sprawach rolnictwa (1975-1977), protokoły kontroli Wydziału oraz jednostek podległych, plany i analizy zatrudnienia w jednostkach rolniczych (1974-1979), działalność gminnej służby rolnej (1974, 1976), gospodarstwa specjalistyczne (1974, 1976-1980), oceny i informacje dotyczące sytuacji w rolnictwie, plany inwestycyjne i sprawozdania z ich realizacji, plany i sprawozdania z produkcji roślinnej (1974-1977) i zwierzęcej (1974-1982) w województwie, plany (1974-1977) i sprawozdania z oświaty rolniczej (1974-1975), leśnictwo (1974-1978), łowiectwo (1974-1978). 1.10. Wydział Zatrudnienia 1974-1982; 120 j.a. - organizacja Wydziału 1976-1977), plany pracy Wydziału (1976-1978, 1981) i sprawozdania z ich wykonania (1974, 1977), protokoły narad (1974), skargi i wnioski (1974), analizy i oceny w sprawach rynku pracy, pośrednictwa pracy, spraw bhp, zatrudniania młodzieży na terenie województwa, protokoły kontroli jednostek podległych (1974-1978), bilanse siły roboczej (1975-1977). 1.11. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1974-1985; 199 j.a. - organizacja Wydziału (1974-1976), plany pracy Wydziału (1977-1978), decyzje i zarządzenia wojewody w sprawch słuzby zdrowia i opieki społecznej (1974-1976), protokoły posiedzeń Kolegium Wydziału (1974-1975), plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne rozwoju służby zdrowia i opieki społecznej w województwie i sprawozdania z ich realizacji, informacje i oceny rozwoju służby zdrowia i opieki społecznej w województwie, sprawozdania z działalności konsultantów i specjalistów wojewódzkich (1974-1983), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac w służbie zdrowia, statystyki zachorowań, sprawozdania z rehabilitacji inwalidów, protokoły kontroli Wydziału (1974-1980), protokoły kontroli jednostek podległych (1974-1985), nadzór nad działalnością jednostek podległych. 1.12. Państwowa Komisja Cen Oddział Okręgowy 1974-1981; 124 j.a. - organizacja PKC (1979), protokoły posiedzeń Kolegium PKC (1974-1975), sprawozdania z działalności PKC (za lata 1975-1978), analizy poziomu kształtowania się cen 91975-1979), protokoły kontroli PKC (1975), protokoły kontroli prawidłowości ustalania cen przez zakłady pracy (1975-1980), zarządzenia i decyzje cenowe (1974-1981), rejestry cen (1974, 1976), rejestry wniosków cenowych (1974-1981). 1.13. Kuratorium Okręgu Szkolnego 1973-1981; 153 j.a. - organizacja Kuratorium (1974-1976), organizacja i sieć szkół w województwie (1973-1981), informator KOS (1976), decyzje kuratora (1976-1977), protokoły narad (1974-1977), protokoły posiedzeń Kolegium Kuratora (1974-1981), budżet resortu oświaty i jego wykonanie (1974-1981), protokoły kontroli szkół i placówek oświatowych województwa, plany pracy Kuratorium (na lata 1974-1976, 1978-1980), programy rozwoju oświaty w województwie, sprawozdania z wypadków uczniów (za lata 1974-1977), ocena przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (1975, 1977), informacje dotyczące warunków pracy i nauki w resorcie (1974-1975), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (za lata 1974-1975, 1977), nadzór nad działalnością szkół podstawowych, ogólnokształcących, zawodowych, specjalnych, artystycznych oraz przedszkoli i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 1.14. Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki [1971] 1974-1982; 252 j.a. - organizacja Komitetu (1974-1977), protokoły posiedzeń Komisji Terenowobranżowej Turystyki (1976-1979), sprawozdania z działalności Komitetu (za lata 1974-1980), nadzór nad działalnością jednostek podległych, plany rozwoju kultury fizycznej i turystyki w województwie i sprawozdania z ich wykonania, organizacja zawodów i imprez sportowych (1974-1976), sprawozdania statystyczne z realizacji planów kultury fizycznej i turystyki, (za lata 1974-1977), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (za lata 1973-1980), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac w kulturze fizycznej (za lata 1973-1981), sprawozdania z obiektów noclegowych turystycznych i wypoczynkowych w poszczególnych gminach województwa (za lata 1977-1979), protokoły kontroli WKKFiT (1974-1980), protokoły kontroli w jednostkach podległych (1974-1979), inwentaryzacja bazy sportowej i turystycznej (1975-1980), plany finansowe i budżet Komitetu (na lata 1974-1979), zmiany budżetowe (1976-1979), sprawozdania z wykonania budżetu (za lata 1974-1976), jednostkowe budżety i sprawozdania z ich wykonania jednostek podległych (za lata 1974-1980). 1.15. Wydział Spraw Wewnętrznych [1968] 1974-1989; 232 j.a. - informacje o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych (za lata 1973-1975), współpraca z organizacjami społecznymi w zakresie obyczajności obywatelskiej (1974-1976), zwalczanie alkoholizmu (1974-1978), protokoły kontroli Wydziału (1974-1984), nadzór nad działalnością wydziałów spraw wyznań t.o.a.p. (1974-1975), nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego (1974-1979), orzecznictwo w sprawach o wykroczenia (1974-1979), sprawy cudzoziemców-stwierdzenia statusu uchodźcy politycznego (1977-1980), sprawy luności cygańskiej (1974-1981), nadzór nad działalnością stowarzyszeń działających na terenie województwa (1974-1989). 1.16. Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej 1974-1982; 80 j.a. - plany i informacje dotyczące ochrony p.poż. i działalności komend straży pożarnych w województwie, sprawozdania z działalności komend straży pożarnych, ewidencja, statystyka i analizy pożarów (1973-1975, 1978-1982), protokoły kontroli Komendy Wojewódzkiej (1974) oraz komend w województwie (1975-1979), protokoły kontroli t.o.a.p. w zakresie ochrony p.poż (1979-1980). 1.17. Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1974-1984; 38 j.a. - organizacja Wydziału i gospodarstw pomocniczych (1974-1982), protokoły narad (1974-1975), plany pracy Wydziału (1975-1976), preliminarze budżetowe i plany finansowe (na lata 1974-1975), plany inwestycyjne (na lata 1976-1980) i sprawozdania z ich realizacji (za lata 1973-1979), protokoły kontroli t.o.a.p w województwie (1974-1980), protokoły Komisji Likwidacyjnej b. urzędów powiatowych (1975). 1.18. Wydział Kontroli i Instruktażu 1977-1980; 63 j.a. - protokoły kontroli t.o.a.p. 1.19. Pełnomocnik Wojewody ds Związków Zawodowych 1981-1985; 14 j.a. - bilans likwidacyjny b. Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego (1984-1985), b. Zarządu Wojewódzkiego NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych (1984), współdziałanie ze związakmi zawodowymi, protokoły przekazania majątku związków zlikwidowanych nowym związkom zawodowym (1983). 1.20. Ośrodek Szkoleniowy 1974-1975; 1 j.a. - sprawozdania z wykonania budżetu za lata 1973-1974. 1.21. Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych 1974-1981; 33 j.a. - organizacja związku (1976, 1980), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1974, 1976, 1980-1981), protokoły posiedzeń Prezydium Rady Zakładowej (1976, 1980), protokoły zebrań grup oddziałowych (1978, 1980), konferencje sprawozdawczo-wyborcze (1974-1977, 1980), informacje i sprawozdania z działalności Związku Zawodowego, wnioski i postulaty zgłoszone przez grupy związkowe (1980-1981). 1.22. Wydział Kadr i Szkolenia 1975-1980; 24 j.a. - sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac w administracji państwowej. 1.23. Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej 1976-1977, 1979; 3 j.a. - planowanie i organizacja systemu ostrzegania ludności. 1.24. Komisja Likwidacyjna 1975; 1 j.a. 2. AKCESJA NR 1601/2001; [1950] 1974-1990 [1995]; 864 j.a. - Wydział ds Wyznań - sprawozdania statystyczne Wydziału (za lata 1974-1986), komunikaty, listy pasterskie Episkopatu Polski (1974-1989), notatki służbowe, informacje i korespondencja z kurią biskupią (1974-1989), przebieg tygodnia jedności chrześcijan (1975), nadzór nad kościołem katolickim (1976-1981), dokumentacja dotycząca Zjednoczenia Katolików "Caritas" (1974-1986), decyzje w sprawach obasadzania stanowisk kościelnych i duchownych (1974), budowa i remonty budynków sakralnych (1974-1988), zarządzenia i pisma okólne władz zwierzchnich, organizacja Wydziału (1974-1987), sprawy wojskowe duchownych i zakonnych (1975-1989), pielgrzymki (1984-1989), nadzór nad kościołem rzymskokatolickim (1982-1989), dokumentacja dotycząca lokalizacji Seminarium Duchownego w Szczecinie (1974-1989), materiały związane z wizytą Jana Pawła II w Szczecinie w 1987 r., nadzór nad stowarzyszeniami wyznaniowymi (1976-1989), organizacja punktów katechetycznych (1975-1989), akta osobowe osób duchownych, nadzór nad kościołami i związkami wyznaniowymi, akta osobowe duchownych nieżyjących i o nieznanym miejscu pobytu. 3. AKCESJA NR 2326/2007; 1979-1989; 197 j.a - odtajnione akta Kancelarii Tajnej UW - protokoły i materiały z posiedzeń WKO (1984-1989), akty normatywne wojewody i władz szczebla centralnego (1979-1989), decyzje i uzgodnienia lokalizacyjne (1987-1988), upoważnienia do prowadzenia prac tajnych (1979-1989), sprawozdania z wykonania zadań obronnych, sprawozdania z wykonania zadań obronnych, kontrole (1984-1988), współdziałanie z jednostkami administracji państwowej, jednostkami politycznymi oraz z innymi instytucjami (1979-1989), planowanie gospodarczo-obronne (1987-1989), zadania obronne z różnych dziedzin gospodarki-służba zdrowia, handel, budownictwo, rolnictwo, komunikacja (1979-1989), pobór i rejestracja przedpoborowych (1988-1989), organizacja i przygotowanie rozśrodkowania ludności i obiektów (1979-1988), usytuowanie, przygotowanie i utrzymanie w gotowości obiektów SK (1985-1987), ćwiczenia i szkolenia obronne (1983-1986), ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego (1979-1988), organizacja systemy łączności i alarmowania (1980-1988), kontakty zagraniczne (1984), działalność Wojewódzkiego Inspektoratu OC (1979), działalność Sekretariatu WKO (1979). 4. AKCESJA nr 2427/2008; [1960] 1973-1993; 198 j.a. - Wydział Planowania Przestrzennego i Nadzoru Budowlanego oraz Wydział Polityki Regionalnej [1960] 1973-1990 [1993]; 198 j.a. - plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego miast i gmin województwa - koncepcje, plany, aneksy do planów, analizy, inwentaryzacje urbanistyczne. 5. AKCESJA nr 2430/2008; [1971] 1974-1986; 251 j.a. - odtajnione akta AKCESJA nr 3795/2016; 1975-1988; 41 j.a. - materiały Wojewódzkiego Komitetu Obrony. AKCESJA nr 3822/2016; 1979-1991; 48 j.a. - materiały Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej; sygn. XII/222-XII/269. AKCESJA nr 3941/2017; 1979-1991; 50 j.a. - materiały Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej; sygn. XII/270-XII/319. AKCESJA nr 4096/2018; 1979-1993; 29 j.a. - materiały Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej; sygn. XII/320-XII/348. Liczba jednostek w zespole: 8503
65/986/0 Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Szczecinie 1982-1989 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 939/1991; 1982-1989; 90 j.a. - działalność Tymczasowej Rady Krajowej PRON (1982-1983), deklaracje zbiorowego uczestnictwa w PRON (1982-1988), organizacja i działalność Tymczasowej Rady Wojewódzkiej PRON (1982-1984), sprawozdania z działalności RW PRON (1986 ), skład osobowy RW i rad PRON w terenie (1983-1989), przegląd działalności ogniw i rad PRON w terenie (1988), protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Programowo-Koordynacyjnej (1982), Tymczasowej Rady Wojewódzkiej PRON (1983) i Rady Wojewódzkiej PRON (1983-1989), działalnośc i protokoły posiedzeń komisji problemowych RW PRON (1984-1989), protokoły posiedzeń Prezydium RW PRON (1983-1989), protokół ze spotkania delegatów na I Kongres PRON (1983), materiały ze zjazdów wojewódzkich PRON (1983, 1987), protokoły narad przewodniczących ogniw terenowych PRON (1983), materiały dotyczące przeprowadzenia wyborów do Sejmu w 1985 r. , do rad narodowych w 1984 i 1988 r., udział PRON w referendum w 1987 r., sprawozdania z przebiegu akcji "Narodowy Czyn Pomocy Szkole" (1984-1989), materiały dotyczące konkursu "Pomorze Szczecińskie piękne, kulturalne, gospodarne" (1985-1989), materiały informacyjne dotyczące działalności RW PRON na terenie województwa (1985-1989), skargi i zażalenia składane przez obywateli (1983-1989), protokoły posiedzeń Prezydium Rady Miejsko-Gminnej PRON w Moryniu (1982-1989). II. PRZES. Nr 366/2010; 1982-1985; 1 j.a. - protokoły posiedzeń PRON środowiska inwalidów. III. PRZES. Nr 376/2010; 1983-1987; 2 j.a. - protokoły posiedzeń Rady Miejsko-Gminnej PRON w Chojnie, protokół ze spotkania Obywatelskich Komitetów ds. referendum oraz Rady Miejsko-Gminnej PRON w sprawie referendum w 1987 r. Liczba jednostek w zespole: 93
65/987/0 Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Szczecinie 1966-1990 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 940/1991; 1966-1990; 139 j.a. - organizacja Biura (1969-1984); regulaminy premiowania pracowników (1981, 1983); normatywy kancelaryjno-archiwalne (1973); protokoły narad (1978); protokoły inwentaryzacji powszechnej (1983-1987); protokoły posiedzeń Rady Techniczno-Ekonomicznej (1967-1972, 1984-1985, 1987-1988); zarządzenia wewnętrzne (1967-1973, 1979-1988); plany perspektywiczne i wieloletnie działalności biura; roczne plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1975-1981, 1984-1989); plany produkcji i ich wykonanie (za 1972, 1979, 1984-1989); plany finansowe (1984-1985); bilanse, sprawozdania finansowe i protokoły badań sprawozdań (1967-1989); sprawozdania z zatrudnienia (1969, 1972-1974, 1981); sprawozdania z wykonania planów działalności gospodarczej (1972, 1975-1977, 1981), działalności naukowo-badawczej (1988); analizy ekonomiczne (1970-1988); protokoły posiedzeń Rady Pracowniczej (1981-1985), Samorządu Pracowniczego (1981-1985); program zaopatrzenia wybrzeża szczecińskiego w wodę (1980); ekspertyza pomelioracyjna rolniczego wykorzystania ścieków na terenie Nowogardu (1979). Liczba jednostek w zespole: 139
65/988/0 Urząd Stanu Cywilnego w Godowie 1874-1926 1389 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1875, 1878-1879, 1887, 1897, 1899, 1905-1912; 2. Księgi małżeństw 1883-1926; 3. Księgi zgonów 1876, 1879-1892, 1902; 4. Rejestr narodzin i zgonów, o których informacje przekazano do sądu z USC Freiheide [Register über Geburts und Sterbefälle welche eine Anzeige an das Gericht erfordern Standesamt Freiheide], z lat 1877-1881, 1884-1886, 1888-1909 - sygn.52. Liczba jednostek w zespole: 58
65/989/0 Urząd Stanu Cywilnego w Warchlinie 1874-1916 0 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1877, 1879-1901, 1907-1916; 2. Księgi małżeństw 1890; Liczba jednostek w zespole: 32
65/990/0 Spuścizna aktowa Władysława Drobnego (1900-1989) 1940-1988 0 rozwiń
Jest tu korespondencja prywatna, maszynopis pracy "Historia Polskiego Liceum w Szwajcarii w latach 1940-1946", maszynopisy innych prac przesyłanych do recenzji, materiały na sesje naukowe, odczyty, korespondencja z Edwardem Brandysem i fragmenty prac "Wspomnienia gimnazjalisty z lat 1928-1936", materiały dotyczące działalności w Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego, wspomnienie pośmiertne o Wł. Drobnym. Liczba jednostek w zespole: 43
65/991/0 Spuścizna aktowa Bogdana Dopierały (1922-1991) 1949-1991 [1995] 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1000/1992 i 2745/2010; 1949-1991 [1995]; 31 j.a. -Korespondencja, notatki,fiszki, maszynopisy prac własnych, notatki do wykładów, artykuły obce i własne, wycinki prasowe, kserokopie z wydawnictw i czasopism, wycinki prasowe, rękopisy własnych prac i artykułów, akta osobowe B. Dopierały, korespondencja z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie polskiej polityki zagranicznej wobec tzw problemu niemieckiego (1987). Liczba jednostek w zespole: 32
65/992/0 Przedsiębiorstwo Morskiego Budownictwa Hydrotechnicznego "Energopol 5" w Szczecinie 1945-1990 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1003/1992; 1966-1990; 137 j.a. - Organizacja przedsiębiorstwa (1966-1987), zarządzenia wewnętrzne (1975-1987), polecenia służbowe (1975-1987), pisma okólne (1974-1990), Konferencje Samorządu Robotniczego (1975-1981), statut NSZZ Pracowników PMBH-Ep-5 (1982), organizacja i działalność samorządu pracowniczego (1979-1989), protokoły posiedzeń Rady Technicznej (1975-1976, 1985), protokoły narad (1975-1977, 1981-1984), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1975, 1987), instrukcje obowiązujące w przedsiębiorstwie (1977-1978, 1980, 1986), plany perspektywiczne rozwoju przedsiębiorstwa, roczne plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1976-1990), analizy działalności przedsiębiorstwa (za lata 1975-1985), sprawozdania opisowe z wykonania planów gospodarczych (za lata 1973-1988), działalność koordynacji branżowej w budownictwie hydrotechnicznym (1980-1981, 1983-1984), zakładowe systemy wynagradzania pracowników (1974-1989), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (za lata 1974-1980), sprawozdania statystyczne z działalności (za lata 1976-1989), analizy stanu bhp (za lata 1975-1979, 1985-1986), wypadki śmiertelne (1975-1978), analizy skarg i wniosków (za lata 1975-1984), plany i sprawozdania z postępu technicznego i wynalazczości pracowniczej (za lata 1975-1985), sprawozdanie finansowe (za 1978 r.), protokoły kontroli (1977, 1980). II. Akta osobowe; 1945-1965; 1502 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych do 1965; sygn. II/1-II/1502 - AKCESJA 3821/2016; 331 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych do 1956 r. - AKCESJA 3847/2016; 656 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych do 1960 r. - AKCESJA 3958/2017; 515 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych do 1965 r. Liczba jednostek w zespole: 1639
65/993/0 Szczecińskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Szczecinie 1962-1990 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1004/1992; 1962-1990; 24 j.a. - organizacja Towarzystwa (1962-1964), protokoły posiedzeń Zarządu (1967-1989), protokoły posiedzeń Rady Artystycznej (1972-1985), protokoły walnych zebrań sprawozdawczych (1968-1988), deklaracje członkowskie (1970-1977, 1981-1987), protokoły koncertów kameralnych (1967-1969, 1972, 1974-1975, 1979, 1981-1989), sprawozdania z działalności Towarzystwa (za lata 1967-1974, 1980-1989), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1985-1989), plany finansowe (na lata 1985-1990), bilanse i sprawozdania finansowe (za lata 1983-1989), protokoły kontroli (1968-1980), kronika Towarzystwa, dyplomy, wydawnictwa własne, fotografie z koncertów, akta osobowe. Liczba jednostek w zespole: 24
65/994/0 Kolekcja Krystyny Łyczywek 1946-2007 0 rozwiń
I. INWENTARZ KSIĄŻKOWY; 1965-2002; sygn. 1-203; 203 j.a. 1. Działalność w Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce 1961-1983; sygn. 1-23; 125-127; 26 j.a. - statuty FASFwP z 1961 i 1967 r.; protokoły posiedzeń Prezydium Rady Federacji, plany pracy i sprawozdania z działalności Federacji; spis stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji; korespondencja w sprawach wystaw, spotkań i sympozjów; biuletyny informacyjne z lat 1962-1981; materiały ze zjazdów Federacji; katalogi wystaw. 2. Działalność w Związku Polskich Artystów Fotografików Delegatura w Szczecinie 1965-2002; sygn. 24-105, 128-188; 143 j.a. - jest tu arkusz ewidencyjny K. Łyczywek jako członka ZPAF, sprawozdanie z jej działalności społecznej opracowane w 1968 r. oraz ankieta dotycząca działalności twórczej z 1973 r.; są też materiały dotyczące wystaw, umów wydawniczych, honorariów za publikacje zdjęć. Są także materiały z wystaw "Rodzina Szczecińska" oraz serii spotkań pt. "Dialogi Fotografii" oraz materiały dotyczące sympozjów organizowanych przez szczecińską Delegaturę ZPAF. Jest tu też dokumentacja Stowarzyszenia Marynistów Polskich Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego (sygn. 60-61) - są to plany ich działania i sprawozdania z ich wykonania. Tu też jest korespondencja K. Łyczywek dotycząca jej działalności statutowej we władzach ZPAF oraz jej aktywności zawodowej jako fotografika. Są tu również biuletyny informacyjne ZPAF, a także wydane drukiem materiały z ogólnopolskich sympozjów, które odbyły się w Szczecinie w latach 1985-1989 3. Działalność w FIAP (Federation Internationale de l'Art. Photographique) 1968-1989; sygn. 106-124, 189-203; 34 j.a. - jest tu tłumaczenie kodeksu FIAP wykonane przez K. Łyczywek, są wykazy członków FIAP, sprawozdania z udziału w kongresach, materiały dotyczące konkursów, pisma dotyczące organizacji wyjazdów i korespondencja z członkami FIAP. 4. AKCESJA nr 2198/2006; 1968-2005; 49 j.a. - Książki i katalogi autorstwa lub współautorstwa p. K. Łyczywek i p. R. Łyczywka 5. AKCESJA nr 2336/2007; 1959-2005; 43 j.a. - prywatna korespondencja przychodząca i wychodząca, biuletyny Stowarzyszenia Fotogarfików Polskich, almanach Polonii, katalogi wystaw, książki autorstwa i współautorstwa p. Łyczywek 6. AKCESJA nr 2496/2008; 1992-2003; 23 j.a. - prywatna korespondencja przychodząca i wychodząca. 7. AKCESJA nr 2531/2009; 5 j.a. - kroniki przesyłane na konkurs "Rodzina Szczecińska". 8. AKCESJA nr 2532/2009; 54 j.i. - nagrania na kasetach magnetofonowych wywiadów udzielanych przez Krystynę Łyczywek dotyczące działalności artystycznej oraz organizowanych wystaw. 9. AKCESJA nr 2559/2009; 1946-2007; 38 j.a. - prywatna korespondencja przychodząca i wychodząca, wycinki prasowe, zaproszenia i fotografie z I i II Sympozjum pn Fotografia artystyczna na Ziemiach Zachodnich i Północnych, materiały dotyczące Witolda Chromińskiego, materiały do książki autorstwa K. Łyczywek pt "Rozmowy o fotografii" oraz "Podróże Krystyny Łyczywek", dzienniczek z kursu dla druzynowych w Kożyczkowie (z 1946 r.), materiały dot. Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego (1960-1995), sprawozdania z działalności ZPAF (1993-2002). 10. AKCESJA nr 2969/2011; 1950-2011; 29 j.a. - korespondencja p. K. Łyczywek, materiały dotyczące wystaw współorganizowanych przez p. K. Łyczywek i Związek Polskich Artystów Fotografików - wycinki prasowe, katalogi wystaw m.in. Z I Ogólnopolskiego Biennale Młodych Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych, V Salon Fotografiki Polski Północnej, Krajobrazy świata w fotografii polskich podróżników, czasopisma z artykułami autorstwa p. K. Łyczywek oraz opublikowane książki Jej autorstwa, materiały dotyczące działalności Związku Polskich Artystów Fotografików. 11. AKCESJA nr 2970/2011; 24 j.i. - nagrania na kasetach magnetofonowych wywiadów udzielanych przez Krystynę Łyczywek dotyczące działalności artystycznej oraz organizowanych wystaw. Liczba jednostek w zespole: 468
65/995/0 Urząd Miasta i Gminy w Moryniu [1958] 1973-1990 0 rozwiń
I. Akta Rady Narodowej Miasta i Gminy w Moryniu 1973-1990; sygn. 1-120; 120 j.a. 1. Rada Narodowa 1973-1990; sygn. 1-28; 28 j.a. - protokoły sesji 1973-1990 (sygn.10-15), realizacja uchwał Rady 1976-1979, 1981 (sygn. 16-17), rejestry uchwał 1984-1990 (sygn. 18-19), sprawozdania z działalności Rady 1981-1988 (sygn. 20), sprawy osobowe radnych 1984-1988 (sygn. 21-22 ), wnioski i interpelacje radnych 1973-1989 (sygn.23-28). 2. Komisje Rady 1975-1990; sygn. 29-67; 39 j.a. - protokoły posiedzeń komisji. 3. Prezydium Rady 1973-1990; sygn. 68-83; 16 j.a. - protokoły posiedzeń. 4. Samorząd mieszkańców 1976-1989; sygn. 84-101; 18 j.a. - protokoły posiedzeń Komitetu Kontroli Społecznej 1978-1983 (sygn.84-87), protokoły zebrań mieszkańców w miasta 1976-1988 (sygn. 88-91), protokoły zebrań wiejskich 1977-1989 (sygn. 92-101). 5. Plany pracy Rady 1977-1990; sygn. 102-120; 19 j.a. - plany pracy Rady 1977-1990 (sygn. 102-105), komisji 1977-1989 (sygn. 106-113) i prezydium Rady 1977-1990 (sygn. 114-120). II. Urząd Miasta i Gminy 1973-1990; sygn. 121-289; 169 j.a. 1. Organizacja 1973-1990; sygn. 121-142; 22 j.a. - statuty i schematy organizacyjne urzędu 1976, 1978, 1988 (sygn. 121-122), zarządzenia i decyzje naczelnika 1973-1989 (sygn. 123-127), programy i kierunki pracy urzędu 1979-1990 (sygn. 128-136), protokoły narad pracowniczych 1979-1987 (sygn. 137-139), skargi i wnioski 1974-1989 (sygn. 140-141), wycinki prasowe 1977-1987 (sygn. 142). 2. Statystyka 1975-1990; sygn. 143-161; 19 j.a. - spisy rolne 1976-1985 (sygn. 143-149), sprawozdania statystyczne 1975-1990 (sygn. 150-161) 3. Kontrole 1973-1987; sygn. 162-165; 4 j.a. - protokoły kontroli urzędu 4. Budżet i jego realizacja 1973-1989; sygn. 166-201; 36 j.a. - budżet gminy 1973-1989 (sygn. 166-183), bilanse 1973-1989 (sygn. 184-201) 5. Planowanie i sprawozdawczość 1974-1990; sygn. 202-232; 31 j.a. - plany społeczno-gospodarcze gminy i ich realizacja 1975-1990 (sygn. 202-226), czyny społeczne, konkursy i estetyzacja gminy 1974-1979 (sygn. 227-232). 6. Oświata, kultura i pomoc społeczna 1973-1988; sygn. 233-237; 5 j.a. - konkursy i imprezy kulturalne 1973-1986 (sygn. 233-236), pomoc społeczna 1976-1988 (sygn. 237). 7. Sprawy społeczno-administracyjne 1976-1983; sygn. 238-239; 2 j.a. - sprawozdania statystyczne Kolegium ds. Wykroczeń 1976-1982 (sygn. 238), nadzór nad Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe 1982-1983 (sygn. 239) 8. Gospodarka rolna [1958] 1974-1990; sygn. 240-273; 34 j.a. - plany działalności gminnej służby rolnej 1979-1983 (sygn. 240-241), plany upowszechniania postępu rolniczego 1982-1987 (sygn. 242-243), regulowanie własności i obrót gruntami [1958] 1974-1989 (sygn. 244-269), działalność kółek rolniczych 1976-1983 (sygn. 270-271), działalność spółek wodnych 1989-1990 (sygn. 272-273). 9. Budownictwo, urbanistyka, gospodarka komunalna i mieszkaniowa 1974-1989; sygn. 274-289; 16 j.a. - plany zagospodarowania przestrzennego gminy 1974-1987 (sygn. 274--276), ustalenia lokalizacji i wskazania lokalizacyjne inwestycji 1978-1988 (sygn. 277-280), perspektywiczne opracowanie dot. rozpoznania potrzeb w zakresie urządzeń komunalnych w gminie 1979 (sygn. 281), wykazy dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych, zakładowych i wewnętrznych 1985-1989 (sygn. 282-283), informacje dot. budownictwa mieszkaniowego w gminie 1976-1989 (sygn. 284-289). Liczba jednostek w zespole: 289
Wyświetlanie 981 do 1 000 z 1 758 wpisów.