Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1076/0 Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Oddział w Szczecinie 1962-2000 0 rozwiń
Dokumentacja techniczna: rozbudowy i modernizacji portów: we Władysławowie, w Szczecinie (m.in. nabrzeża „Oko”, „Starówka”, Mak”, Bułgarskie, Piastów Pomorskich), w Ustce, na Helu, w Kołobrzegu, w Świnoujściu (nabrzeża i baseny), w Policach, Budowa i rozbudowa obiektów: w PPDiUR „Gryf” w Szczecinie i „Odra” w Świnoujściu, PPiUR „Korab” w Ustce, „Barka” w Kołobrzegu, Zakładu Przetwórstwa Rybnego „Bellona” w Dziwnowie, Bazy Promów Morskich w Świnoujściu, przeprawy promowej w Karsiborzu, przeprawy mostowej przez Odrę Wschodnią (Regalicę) w Szczecinie, mostu na kąpielisku Dziewoklicz w Szczecinie, modernizacja ulicy Heyki w Szczecinie, budynku Polskich Linii Oceanicznych w Szczecinie, obiektów i nabrzeży Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu, obiektów PPURM „Transocean” w Szczecinie, Centrali Rybnej w Szczecinie, Szczecińskich Zakładów Nawozów Fosforowych, Bazy PRCiP „Dagmar” w Szczecinie, Elektrowni „Pomorzany”, PUM „Shipservice” w Szczecinie. AKCESJA 3865/2016; 1948-1970; 130 j.a.; sygn. 6306-6435; akta osobowe pracowników zwolnionych. AKCESJA 3966/2017; 1974-2000; 120 j.a.; sygn. 6436-6555; sprawozdania finansowe, akty normatywne, dokumentacja NSZZ "Solidarność", księgi inwentarzowe, przekształcenia, prywatyzacja, likwidacja, regulaminy organizacyjne, bilanse, historia rozwoju BPBM, dyplomy, podziękowania, albumy fotograficzne (30-lecie BPBM "Bimor"), stowarzyszenia. AKCESJA 3967/2017; 1975, 1980; 2 j.a.; sygn. 6556-6557; materiały fotograficzne XXV i XXX-lecia BPBM "Bimor" Szczecin (178 szt. zdjęć), dokumentacja fotograficzna do projektów wykonanych przez BPBM "Bimor" Szczecin (205 szt. zdjęć, 36 szt. slajdów). AKCESJA 3968/2017; 1 j.a.; sygn. 6558; sztandar dla BPBM "Projmors" w Szczecinie. Liczba jednostek w zespole: 6558
65/1077/0 Urząd Gminy w Chojnie 1973-1973 0 rozwiń
I. Akta Gminnej Rady Narodowej 1973; 4 j.a. - protokoły sesji i posiedzeń Prezydium, regulamin Rady, zebrania wiejskie II. Akta Urzędu Gminy 1973; 6 j.a. - spis kadrowy, protokoły kontroli Urzędu, zarządzenia Naczelnika Gminy, plan społeczno-gospodarczy gminy, spis rolny, sprawozdania ze zobowiązań pieniężnych ludności za 1972 r. Liczba jednostek w zespole: 10
65/1078/0 Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 1948-1972 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1948-1951, 1954-1955, 1959-1960, 1966-1968, 1970; 2 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949, 1954-1955, 1960-1964, 1968; 4 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1953-1956, 1958-1962, 1968; 3 j.a. 4. Informacje, sprawozdania i materiały pomocnicze 1949, 1954-1955, 1968-1972 Liczba jednostek w zespole: 13
65/1079/0 Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Akademii Rolniczej w Szczecinie 1954-1985 0 rozwiń
1. Konferencje/zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1960-1961, 1963-1964, 1970, 1972, 1974, 1977, 1979, 1981-1983, 1985; 3 j.a. 2. Posiedzenia plenarne/zebrania POP 1959-1967, 1970, 1972, 1981-1983; 3 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1959-1963; 1 j.a. 4. Informacje i oceny 1954-1955, 1958-1970, 1975, 1977, 1982-1983; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 10
65/1080/0 Urząd Gminy w Gryfinie 1973-1973 0 rozwiń
I AKTA GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1973; sygn. 1-6; 6 j.a. - protokoły sesji (sygn. 1), wnioski i interpelacje radnych (sygn. 2), protokoły posiedzeń komisji (sygn. 3-4), protokoły posiedzeń Prezydium (sygn. 5), protokoły zebrań wiejskich (sygn. 6). II. AKTA URZĘDU GMINY 1973; sygn. 7-21; 15 j.a. - zarządzenia wewnętrzne (sygn. 7), regulamin pracy Urzędu (sygn. 8), plan społeczno-gospodarczy gminy (sygn. 9), budżet i jego realizacja (sygn. 10-11), sprawozdania i informacje z działalności (sygn. 12-16), ewidencja pieczęci urzędowych (sygn. 17), rejestry wymiarowe gruntów (sygn. 18), protokoły kontroli Urzędu Gminy w Gryfinie w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności oraz spraw wojskowych (sygn.19), protokoły przekazania akt osobowych likwidowanych prezydiów gromadzkich rad narodowych powiatu gryfińskiego do Urzędu Gminy w Gryfinie (sygn. 20), informacje dotyczące spraw kadrowych gminnej służby rolnej w powiecie gryfińskim na dz. 31.03.1973 r. (sygn. 21). Liczba jednostek w zespole: 21
65/1081/0 Urząd Miasta i Gminy w Cedyni [1946] 1973-1990 [1992] 0 rozwiń
I. AKTA RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY 1973-1990 198 j.a. 1. Rada Narodowa 1973-1990; 76 j.a. - regulaminy Rady (1975, 1984), protokoły sesji (1973-1990), rejestry uchwał (1975-1990), rejestry postanowień (1984-1989), realizacja uchwał Rady (1977-1990), plany pracy na lata 1986-1987, sprawozdania z działalności Rady za lata 1973-1987, sprawy osobowe radnych (1973, 1984-1988), spotkania radnych z wyborcami (1983), wnioski i interpelacje radnych(1978-1990). 2. Komisje Rady 1973-1990; 68 j.a. - protokoły posiedzeń komisji stałych Rady (1976-1990), komisje niestałe Rady (1984). 3. Prezydium Rady 1973-1990; 38 j.a. - protokoły posiedzeń Prezydium Rady (1973-1990), postanowienia Prezydium Rady (1974-1990). 4. Samorząd mieszkańców 1978-1989; 16 j.a. - protokoły zebrań samorządu mieszkańców w miastach (1984, 1988), protokoły zebrań wiejskich (1978-1989). II. URZĄD MIASTA I GMINY 1973-1990; 134 j.a. 5. Organizacja i zarządzanie 1976-1989; 14 j.a. - zarządzenia Naczelnika (1976-1989), decyzje Naczelnika (1976-1979, 1981-1989), protokoły narad kadry kierowniczej Urzędu (1985-1986), instrukcja kancelaryjna (1987), analizy skarg i wniosków od ludności (1976-1986), wycinki prasowe (1979-1980, 1986-1988). 6. Plany pracy i ich realizacja 1983-1988; 8 j.a. - plany pracy Urzędu (1983-1985, 1987-1988), sprawozdania z realizacji planów pracy (1984-1985). 7. Statystyka 1975-1979; 4 j.a. - Narodowy Spis Powszechny (1978), sprawozdania z ruchu naturalnego ludności (1975-1979), plany i programy badań i opracowań statystycznych (1983, 1987-1988). 8. Podział administracyjny 1986; 1 j.a. - podział gminy na sołectwa (1986). 9. Kontrola 1978-1979; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Komitetu Kontroli Społecznej. 10. Ewidencja osobowa pracowników, szkolenia i dyscyplina pracy 1974-1989; 8 j.a. - analizy i sprawozdania z zatrudnienia w Urzędzie (1974-1988), szkolenia pracowników (1980), dyscyplina pracy (1975). 11. Planowanie i wykonanie budżetu gminy 1973-1990; 35 j.a. - budżety MiG (na lata 1974-1990), zmiany budżetowe (1978, 1982-1987, 1989), bilanse (za lata 1973, 1975-1989). 12. Plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy 1973-1990; 30 j.a. - plany wieloletnie (na lata 1986-1990), roczne plany społeczno-gospodarcze (na lata 1973-1976, 1978-1979, 1981, 1984, 1986-1990), sprawozdania z wykonania wieloletnich planów społeczno-gospodarczych (za lata 1976-1980, 1986-1990), sprawozdania z wykonania rocznych planów społeczno-gospodarczych(za lata 1974-1977, 1980-1981, 1983-1989), informacje o sytuacji gospodarczej gminy (1979, 1981-1987), udział gminy w konkursach (1984-1989). 13. Oświata, kultura, turystyka, sport, służba zdrowia 1978-1988; 4 j.a. - informacje dotyczące oświaty, kultury, turystyki, sportu i służby zdrowia (1978, 1980-1981, 1986-1988). 14. Kolegium ds. Wykroczeń 1982-1986; 3 j.a. - wybory ławników ludowych i członków Kolegium ds. Wykroczeń (1986), sprawozdania z działalności Kolegium (za lata 1981, 1983-1986). 15. Nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego 1979-1982; 5 j.a. - sprawozdania z działalności USC za lata 1979-1984. 16. Obrona cywilna 1976-1977; 1 j.a. - sprawozdania z działalności Obrony Cywilnej za lata 1976-1977. 17. Gospodarka rolna 1977-1987; 9 j.a. - przejmowanie i przekazywanie nieruchomości PFZ (1986), inwentaryzacja nieruchomości PFZ (1981-1987), zagospodarowywanie gruntów (1980-1981), plan postępu rolniczego na 1989 r., oceny działalności instytucji współpracujących z rolnictwem w 1977 r. 18. Geodezja miejska i kartografia 1985-1989; 6 j.a. - ewidencja urządzeń podziemnych (1985-1986, 1989), ewidencja gruntów i budynków (1985), numeracja domów i nieruchomości (1985-1989), mapa zasadnicza gruntów-osnowa geodezyjna (1985-1986). 19. Opieka społeczna 1984-1989; 3 j.a. - plany, programy i sprawozdania dotyczące pomocy społecznej. 20. Wybory i referendum 1987-1988; 2 j.a. - programy wyborczy miasta i gminy w wyborach 1988 r., organizacja referendum (1987). III. AKCESJA nr 2272/2007; 1974-1989; 48 j.a. - RADA NARODOWA MIASTA I GMINY 1978-1984; 4 j.a. - samorząd mieszkańców - statut, protokoły narad, sprawozdania z działalności. - URZĄD MIASTA I GMINY 1974-1989; 44 j.a. 21. Organizacja i zarządzanie 1976-1989; 10 j.a. - statuty Urzędu z 1976, 1977, 1988 r., regulamin organizacyjny Urzędu (1979, 1980, 1983, 1984, 1989), wykaz komisji i zespołów doradczo-opiniodawczych i konsultacyjnych działających na terenie miasta i gminy (1979-1985), protokoły narad władz miasta i gminy z przedstawicielami jednostek podporządkowanych (1979-1981, 1985-1986). 22. Kontrole 1981-1986; 7 j.a. - protokoły kontroli UMiG (1982, 1986), protokoły kontroli jednostek podległych - Kombinatu PGR w Cedyni (1981-1982) i placówek handlowych na terenie miasta i gminy (1981-1986). 23. Sprawozdania z ruchu naturalnego ludności 1984-1986; 1 j.a. 24. Ewidencja osobowa pracowników - Analiza sytuacji kadrowej w UMiG w Cedyni 1988; 1 j.a. 25. Udział w konkursach 1977-1979; 1 j.a. - arkusze sprawozdawcze uczestnika konkursu "Mistrz Gospodarności" 26. Oświata, kultura, turystyka, sport, służba zdrowia 1974-1989; 6 j.a. - program działania w zakresie zagospodarowania i utrzymania Rejonu Pamięci Narodowej w obrębie granic administracyjnych miasta (z 1974 r.), sprawozdania z pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedyni z 1982 r., Muzeum Regionalnego w Cedyni za lata 1984-1985, działalność Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych za lata 1980, 1984-1986. 27. Rzemiosło, usługi, handel 1977-1986; 11 j.a. - nadzór i realizacja przepisów w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych w latach 1976-1980, nadzór nad działalnością rzemiosła (z lat 1981-1983), placówek usługowych (z 1980 r.), informacja o rozwoju sieci placówek usługowych do roku 1990 (z roku 1986), informacje o zaopatrzeniu rynku w artykuły spożywcze i opał (z lat 1978, 1981-1986). 28. Obrona cywilna. Ochrona p.poż gminy. Sprawy wojskowe 1977-1988; 7 j.a. - zadania UMiG w zakresie obronności (1977 r.), oceny stanu p.poż na terenie miasta i gminy (za lata 1982-1983, 1985-1986, 1988), statystyka pożarów w gminie z 1985 r., sprawozdania dotyczące poboru do wojska (za lata 1977-1982, 1985-1986). IV. AKCESJA nr 2592/2009; [1946-1972] 1973-1990; 133 j.a. Rada Narodowa Miasta i Gminy w Cedyni 1973-1989; 42 j.a. 1. Ewidencja uchwał Rady, komisji, wniosków i interpelacji radnych 1979-1986; 3 j.a. 2. Komisje Rady 1978-1980; 3 j.a. 3. Komitet Kontroli Społecznej 1978-1983; 7 j.a. 4. Spotkania radnych z wyborcami 1979-1983; 1 j.a. 5. Kwestionariusze radnych 1978-1988; 3 j.a. 6. Skargi i wnioski wpływające do Przewodniczącego Rady 1984-1987; 1 j.a. 7. Realizacja uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej 1973-1980; 5 j.a. 8. Współpraca i współdziałanie Rady z innymi instytucjami i organizacjami 1981-1987; 3 j.a. 9. Samorząd mieszkańców 1978-1989; 12 j.a. 10. Wybory do Sejmu i rad narodowych 1976-1980; 3 j.a. 11. Komisje niestałe Rady 1988-1988; 1 j.a. Urząd Miasta i Gminy w Cedyni [1946–1972] 1973–1990 [1991–1992]; 91 j.a. 1. Narady i zjazdy 1988-1990; 3 j.a. 2. Skargi i wnioski 1987-1990; 3 j.a. 3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi 1987-1988; 1 j.a. 4. Szkolenia sołtysów 1990-1990; 1 j.a. 5. Kontrole Urzędu Miasta i Gminy 1973-1989; 3 j.a. 6. Samokontrola, samoocena 1982-1985; 3 j.a. 7. Roczne plany miasta i gminy 1989-1989; 1 j.a. 8. Sprawozdania z realizacji rocznych planów miasta i gminy 1986-1990; 2 j.a. 9. Roczne plany pracy 1987-1990; 3 j.a. 10. Dane statystyczne o pracownikach 1990-1990; 1 j.a. 11. Udział w konkursach, estetyzacja gminy 1976-1989; 6 j.a. 12. Obchody 1000-lecia Bitwy pod Cedynią [1969-1972]; 1 j.a. 13. Rolnictwo-zespoły rolników, gospodarstwa specjalistyczne 1973-1983; 2 j.a. 14. Rolnictwo – planowanie 1976-1985; 2 j.a. 15. Rolnictwo – sprawozdawczość 1978-1990; 4 j.a. 16. Rolnictwo – spisy rolne 1979-1980; 4 j.a. 17. Leśnictwo 1979-1989; 1 j.a. 18. Rezerwaty i pomniki przyrody 1985-1989; 1 j.a. 19. Budownictwo – planowanie 1977-1978; 2 j.a. 20. Budownictwo – sprawozdawczość 1973-1986; 5 j.a. 21. Zagospodarowanie przestrzenne 1974-1989; 3 j.a. 22. Sprawozdawczość podatkowa 1973-1990; 3 j.a. 23. Nadzór nad działalnością spółek wodnych i stowarzyszeń 1974-1987; 8 j.a. 24. Działalność Kolegium ds Wykroczeń 1976-1983; 4 j.a. 25. Obrona cywilna, bezpieczeństwo publiczne 1978-1990; 9 j.a. 26. Ochrona przeciwpożarowa 1983-1990; 4 j.a. 27. Działalność ochotniczych straży pożarnych [1946-1972] 1973-1990 [1991-1992]; 14 j.a. Liczba jednostek w zespole: 513
65/1082/0 Urząd Miasta i Gminy w Dębnie Lubuskim 1973-1974 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 815/1987; 1973-1974; 3 j.a. - protokoły sesji, protokoły posiedzeń Prezydium RNMiG, kwestionariusze radnych Liczba jednostek w zespole: 3
65/1083/0 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie [1945]1973-1990 0 rozwiń
I. Rada Narodowa Miasta i Gminy 1. Organizacja Rady 1975, 1978, 1989; 4 j.a. - regulaminy Rady, normatywy kancelaryjno-archiwalne. 2. Protokoły sesji 1973-1990; 43 j.a. 3. Sprawy osobowe radnych 1973-1987; 7 j.a. - karty ewidencyjne i kwestionariusze radnych, składy osobowe rady w poszczególnych kadencjach. 4. Spotkania radnych z wyborcami 1973-1978; 4 j.a. 5. Wnioski i interpelacje radnych 1973-1988; 4 j.a. II. Komisje Rady 6. Protokoły posiedzeń komisji stałych 1974-1990; 89 j.a. 7. Kontrole komisji stałych 1977; 1 j.a. III. Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy 1974-1990; 37 j.a. - protokoły posiedzeń Prezydium, postanowienia Prezydium, rejestr postanowień. IV. Samorząd mieszkańców 1973-1990; 42 j.a. - samorząd mieszkańców w miastach: wybory, regulaminy, protokoły zebrań komitetów osiedlowych, karty ewidencyjne komitetów osiedlowych, sprawozdania z działalności, samorząd mieszkańców na wsiach: wybory sołtysów i podsołtysów, protokoły zebrań wiejskich, protokoły narad sołtysów, oceny pracy i charakterystyka sołtysów. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie V. Organizacja i zarządzenie Urzędu Miasta i Gminy [1959] 1973-1990; 39 j.a. - regulaminy i statuty organizacyjne Urzędu, zarządzenia i decyzje naczelnika, realizacja uchwał władz wyższych szczebli, wycinki prasowe, ewidencja stowarzyszeń. VI. Plany pracy UMiG 1977-1978, 1982-1989; 4 j.a. VII. Statystyka 1978, 1982-1988; 5 j.a. - Narodowy Spis Powszechny, spisy rolne. VIII. Współdziałanie 1976-1983; 4 j.a. - współdziałanie z FJN przy organizacji wyborów, ze Społeczną Komisją Pojednawczą, z NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. IX. Kontrole 1973-1989; 24 j.a. - protokoły kontroli UMiG i jednostek podległych. X. Kadry 1975-1988; 11 j.a. - regulaminy pracy, sprawozdania statystyczne z zatrudniania pracowników w urzędzie, plany szkoleń pracowników, protokoły narad, wnioski o nadanie orderów iodznaczeń państwowych, wykazy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gryfino zwolnionych z pracy w latach 1973-1981; 1973-1981. XI. Finanse 1973-1990; 79 j.a. - budżety i bilanse, sprawozdania z podatków, programy oszczędnościowe, plany i sprawozdania statystyczne jednostek podległych. XII. Plany społeczno-gospodarcze 1973-1990; 44 j.a. - plany społeczno-gospodarcze roczne i wieloletnie, sprawozdania z realizacji tych planów, konkursy poprawiające estetykę miasta i gminy. XIII. Czyny społeczne 1979-1988; 7 j.a. - plany i sprawozdania z ich realizacji. XIV. Oświata i kultura 1975; 2 j.a. - organizacja Zbiorczej Szkoły Gminnej w Gryfinie i utworzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. XV. Kolegium ds. Wykroczeń 1976-1978; 3 j.a. - sprawozdania z kampanii wyborczej, wykazy ławników. XVI. Rolnictwo 1973-1990; 65 j.a. - gospodarka gruntami, gospodarstwa specjalistyczne, plany i sprawozdania z produkcji roślinnej i zwierzęcej. XVII. Handel, usługi, przemysł 1975-1989; 13 j.a. - programy rozwoju, oceny działalności, protokoły narad Zespołu Koorynacyjnego ds. Usprawnienia Handlu. XVIII. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, przestrzenna, budownictwo 1974-1986; 16 j.a. - grobownictwo, utrzymanie czystości i porządku w mieście i gminie, informacje dotyczące budownictwa mieszkaniowego, plany zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfina, plany kapitalnych remontów urządzeń komunalnych i zakładów budżetowych. XIX. Geodezja miejska 1979-1981; 1 j.a. - sprawozdania z działalności Rejonowego Biura Geodety Miejskiego w Gryfinie. XX. Opieka społęczna 1975-1989; 4 j.a. - protokoły posiedzeń Zespołu ds. Koordynacji Pomocy Społecznej, bilans potrzeb i środków opieki na lata 1975-1986, sprawozdania z opieki za lata 1978-1982. XXI. Zatrudnienie 1976-1990; 4 j.a. - sprawozdania statystyczne z zatrudnienia na terenie miasta i gminy, analizy stanu zatrudnienia. XXII. AKTA RZEMIEŚLNIKÓW [1945] 1973-1981; 614 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1170
65/1084/0 Urząd Gminy w Kołbaskowie [1962] 1973-1990 0 rozwiń
I. Gminna Rada Narodowa w Kołbaskowie 1. Protokoły sesji 1973-1990; 22 j.a. 2. Protokoły posiedzeń komisji stałych 1973-1990; 22 j.a. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1973-1990; 12 j.a. - protokoły posiedzeń Prezydium, postanowienia Prezydium, rejestr postanowień. 4. Działalność Gminnej Rady Narodowej 1977-1978; 1 j.a. - plany pracy Rady. 5. Samorząd mieszkańców 1978-1984; 4 j.a. - protokoły zebrań wiejskich, wybory sołtysów i rad sołeckich w 1984 r. II. Urząd Gminy w Kołbaskowie 6. Organizacja i zarządzenie Urzędu Gminy 1976-1990; 12 j.a. - zarządzenia i decyzje naczelnika, skargi i wnioski, wycinki prasowe, kierunki i programy działania Urzędu. 7. Statystyka 1974-1990; 18 j.a. - sprawozdania statystyczne dotyczące wydatków na rzecz pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej (1974-1981), obrotu nieruchomościami (1973-1975), finansowania inwestycji i kapitalnych remontów (1973-1981), zatrudnienie i wynagrodzeń (1973-1981, 1985-1989), gospodarowania funduszami zakładowymi (1981-1990), pomocy społecznej (1976-1978, 1982-1986), działalności socjalno-bytowej (1974-1982). 8. Kontrole 1974-1982; 3 j.a. - protokoły kontroli UG. 9. Budżet i jego realizacja 1973-1990; 40 j.a. - budżety (1973-1974, 1977-1990) i sprawozdania z ich realizacji (1973-1989), zmiany budżetowe. 10. Plany społeczno-gospodarcze [1972] 1973-1988; 22 j.a. - plany społeczno-gospodarcze roczne i wieloletnie, sprawozdania z realizacji tych planów. 11. Sprawy społeczno-administracyjne [1972] 1973-1989; 14 j.a. - ewidencja placówek handlowych, zakładów przemysłowych i rzemieślniczych (1973-1988), plany czynów społecznych i sprawozdania z ich realizacji, programy poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w gminie, nadzór nad stowarzyszeniami (1984-1986), sprawozdania z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (1978-1980).. 12. Gospodarka rolna 1974-1985; 10 j.a. - spółki wodne (1976), analizy działalności indywidualnych gospodarstw rolnych (1975-1980), analiza spisu rolnego za 1978 r., programy rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej, sprawozdania z gospodarki gruntami (1976). 13. Budownictwo, urbanistyka, gospodarka komunalna i mieszkaniowa [1962] 1973-1990; 4 j.a. - mapy wsi gminy Kołbaskowo (1962-1975), protokoły Rady Technicznej dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy (1977, 1984), decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji (1983-1989), program indywidualnego budownictwa mieszkaniowego do 2000 r. Liczba jednostek w zespole: 184
65/1085/0 Urząd Miasta i Gminy w Policach [1967] 1973-1990 [1991] 0 rozwiń
I. Akta Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1990; 270 j.a. 1. Organizacja rady 1976-1988; 6 j.a. 2. Sesje rady 1973-1990; 60 j.a. - protokoły sesji, uchwały, rejestr uchwał, realizacja uchwał, sprawozdania z działalności rady. 3. Radni 1973-1990; 17 j.a. - sprawy osobowe radnych, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i interpelacje radnych. 4. Komisje stałe rady 1973-1990; 113 j.a. - protokoły posiedzeń komisji, opinie, stanowiska i wnioski komisji, sprawozdania z działalności komisji. 5. Prezydium rady 1974-1990; 23 j.a. - protokoły posiedzeń Prezydium RNMiG, postanowienia. 6. Samorząd mieszkańców w mieście 1973-1990; 33 j.a. - organizacja i działalność samorządu, wybory do samorządu, komitety obwodowe i osiedleńcze. 7. Samorząd mieszkańców na wsi 1973-1990; 18 j.a. - organizacja i działalność samorządu, wybory do samorządu, zebrania wiejskie. II. Akta Urzędu Miasta i Gminy Police [1967] 1973-1990 [1991]; 249 j.a. 8. Organizacja i zarządzanie 1973-1990; 39 j.a. - organizacja urzędu, zarządzenia i decyzje naczelnika, protokoły narad kadry kierowniczej, archiwum zakładowe, skargi i wnioski, materiały Zespołu ds. Odznaczeń Państwowych. 9. Statystyka 1976-1989; 14 j.a. - sprawozdania dotyczące zatrudnienia, inwestycji, urządzeń wodno-melioracyjnych, użytków zielonych, gospodarki funduszem zakładowym. 10. Podział administracyjny 1985-1990 [1991]; 1 j.a. 11. Kontrole 1973-1986; 6 j.a. - protokoły kontroli UMiG oraz realizacja zaleceń pokontrolnych. 12. Budżet i jego realizacja 1973-1989; 38 j.a. - budżety, zmiany budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetów. 13. Plany i sprawozdania 1974-1990; 31 j.a. - plany perspektywiczne budowy i modernizacji dróg, rozwoju miasta i gminy, zagospodarowaniaprzestrzennego do 2000 r., plany wieloletnie rozwoju miasta i gminy, rozwoju sieci handlowej i usługowej oraz budownictwa, roczne plany społeczno-gospodarcze, sprawozdania z realizacji rocznych planów społeczno-gospodarczych miasta i gminy. 14. Informacje o sytuacji gospodarczej gminy 1982-1986; 2 j.a. 15. Czyny społeczne 1976-1990; 12 j.a. - plany czynów społecznych i sprawozdania z ich realizacji, udział w konkursach "Pomorze Zachodnie-piękne, gospodarne i kulturalne" oraz na najlepsze sołectwo. 16. Oświata, kultura, sport 1974-1990; 48 j.a. - informacje ogólne dotyczące spraw oświatowo-kulturalnych, organizacja i działalność szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych w mieście i gminie. 17. Nadzór nad stowarzyszeniami [1967] 1973-1985; 17 j.a. - ewidencja stowarzyszeń, organizacja i działalność stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy. 18. Kolegium ds. Wykroczeń 1974-1989; 4 j.a. - sprawozdania z orzecznictwa, wybór i działalność ławników. 19. Społeczna Komisja Pojednawcza 1988; 1 j.a. - sprawozdanie z działalności. 20. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 1974; 1 j.a. - ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. 21. Rolnictwo 1975-1989; 26 j.a. - programy produkcji rolnej, sprawozdania z pszczelarstwa i gospodarki rybackiej, oceny stanu zagospodarowania gminy, spisy rolne i analizy tych spisów, rejestry gruntów i gospodarka gruntami. 22. Gospodarka komunalna 1974-1976; 4 j.a. - plany i sprawozdania z utrzymania porządku w mieście i w gminie, sprawozdania z działalności jednostek podległych urzędowi, sprawozdania z realizacji kapitalnych remontów. 23. Budownictwo 1980-1986; 4 j.a. - opinie i decyzje lokalizacyjne, informacje o parcelach budowlanych. 24. Opieka społeczna 1990; 1 j.a. - utworzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie. Liczba jednostek w zespole: 519
65/1086/0 Urząd Gminy w Trzebieży [1972] 1973-1976 0 rozwiń
I. Gminna Rada Narodowa 1973-1976; sygn. 1-17; 17 j.a. - regulamin Rady 1975 (sygn. 1), plan pracy na 1976 r. (sygn. 2), protokoły sesji 1973-1976 (sygn. 3-5), ewidencja postulatów i wniosków radnych 1973-1974 (sygn. 6), skład osobowy komisji Rady 1973 (sygn. 7), protokoły posiedzeń komisji 1975-1976 (sygn. 8-11), protokoły posiedzeń Prezydium Rady 1973-1976 (sygn. 12-15), sprawozdania z działalności Rady za lata 1973-1975 (sygn. 16), współdziałanie z FJN 1974 (sygn. 17). II. Urząd Gminy [1972] 1973-1976; sygn. 18-41; 24 j.a. - uchwały i zarządzenia dot. utworzenia gminy [1972] 1973 (sygn. 18), zarządzenia wewnętrzne naczelnika 1973, 1975-1976 (sygn. 19-20), perspektywiczny plan rozwoju gminy na lata 1974-1990 (sygn. 21), rozwoju kultury na lata 1974-1980 (sygn. 22, 24), plany czynów społecznych i sprawozdania z ich realizacji 1973-1975 (sygn. 23), sprawozdanie z działalności opieki społecznej 1974 (sygn. 25), rejestr stowarzyszeń 1974 (sygn. 26), informacja o przygotowaniu do sezonu turystycznego 1976 (sygn. 27), finansowanie inwestycji 1973 (sygn. 28), protokoły kontroli Urzędu 1974-1975 (sygn. 29-30), sprawozdania finansowe za 1972, 1974 i 1975 r. (sygn. 31, 36-37), budżet gminy na lata 1973-1976 (sygn. 32-35), plan budowanictwa jednorodzinnego na lata 1976-1980 (sygn. 38), wykazy gruntów 1973-1975 (sygn. 39-40), sprawozdania z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 1975 r. (sygn. 41). Liczba jednostek w zespole: 41
65/1087/0 Urząd Gminy w Baniach 1973-1990 [2010] 0 rozwiń
1.GMINNA RADA NARODOWA W BANIACH 1973-1990; 111 j.a. 1.1. Organizacja Gminnej Rady Narodowej 1973-1988; 10 j.a. - regulaminy Rady, uchwały, kwestionariusze radnych. 1.2. Sesje Gminnej Rady Narodowej 1973-1990; 27 j.a. 1.3. Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1973-1990; 23 j.a. 1.4. Komisje Gminnej Rady Narodowej 1973-1990; 48 j.a. 1.4.1. Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Wychowania, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1973-1990; 17 j.a. 1.4.2. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska 1974-1990; 12 j.a. 1.4.3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, Budżetu 1974-1990; 12 j.a. 1.4.4. Komisja ds. Samorządu 1984-1990; 7 j.a. 1.5. Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej; 1984; 3 j.a. 2. URZĄD GMINY W BANIACH 1973-1990; 139 j.a. 2.1. Organizacja Urzędu Gminy 1973-1989; 7 j.a. - regulaminy organizacyjne, zarządzenia wojewody szczecińskiego dot. organizacji urzędów. 2.2. Zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy 1973-1990; 11 j.a. 2.3. Programy działania i plany rozwoju gminy 1973-1990; 13 j.a. 2.4. Budżet i jego realizacja 1973-1990; 33 j.a. 2.5. Narady i zebrania 1986-1989; 2 j.a. 2.6. Sprawozdania finansowe 1974-1990; 26 j.a. 2.7. Plany finansowe 1974-1981; 7 j.a. - plany jednostkowe dochodów i wydatków 2.8. Sprawozdania statystyczne i jednostkowe 1978-1990; 5 j.a. - sprawozdania dot. zatrudnienia i wynagrodzeń, rolnictwa, środków trwałych. 2.9. Kontrole 1973-1990; 11 j.a. 2.10. Zagospodarowanie przestrzenne w gminie 1976-1981; 4 j.a. 2.11. Zatrudnienie i pośrednictwo pracy 1979-1990; 4 j.a. - analizy stanu zatrudnienia i pośrednictwa pracy. 2.12. Skargi i wnioski 1976-1990; 4 j.a. 2.13. Narodowy Spis Powszechny. Spis rolny 1987-1989; 3 j.a. 2.14. Stowarzyszenia 1977-1987; 3 j.a. - nadzór nad działalnością stowarzyszeń na terenie gminy Banie. 2.15. Kolegium ds. Wykroczeń 1977-1982; 3 j.a. - skład osobowy, sprawozdania z działalności 2.16. Informacja o warunkach życia ludności wiejskiej gminy Banie, pomoc społeczna, wycinki prasowe 1978-1990; 3 j.a. AKCESJA nr 3658/2015; 1960-1988; 11 j.a.; sygn. 251-261 - ustalenia warunków zabudowy i zagodospadorowania terenu dla inwestycji o znaczeniu lokalnym - wskazania lokalizacyjne (1986-1988), ewidencja gospodarstw - gmina Banie (1963, 1965), rejestry (księgi) pomiarowo-klasyfikacyjne działek: Lubanowo, Babinek, Różnowo, Sosnowo (1960-1966), ewidencja gospodarstw rolnych-indywidualnych (1987-1988), skargi i wnioski (1973-1976), wnioski w sprawie nadania medali 50-lecia pożycia małżeńskiego (1987), statystyka urodzeń, małżeństw, zgonów tom 1 (1975-1988). AKCESJA nr 4091/2018; 1975-2010; 30 j.a.; sygn. 262-291 - karty osobowe mieszkańców. Liczba jednostek w zespole: 291
65/1088/0 vacat - Urząd Gminy w Bielicach - przekazany do AP Szczecin Oddział w Stargardzie Szczecińskim 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/1089/0 Urząd Gminy w Dobrej [1962] 1973-1990 0 rozwiń
I. GMINNA RADA NARODOWA W DOBREJ 1973-1990; 210 j.a. 1. Organizacja Rady 1984; 1 j.a. - regulamin rady. 2. Protokoły sesji 1973-1990; 26 j.a. 3. Uchwały Rady i ich realizacja 1974-1990; 11 j.a. 4. Zespoły radnych 1975-1989; 4 j.a. 5. Sprawy osobowe radnych 1973-1977, 1984-1990; 6 j.a. 6. Spotkania radnych z wyborcami 1974, 1978-1982, 1988-1989; 3 j.a. 7. Wnioski i interpelacje radnych 1978-1990; 8 j.a. 8. Sprawozdania z działalności Rady 1976-1977, 1985-1988; 3 j.a. 9. Komisje Rady 1973-1990; 70 j.a. - protokoły posiedzeń komisji, rejestry stanowisk, opinii i wniosków oraz materiały z kontroli przeprowadzanych przez członków komisji. 10. Rejestry wniosków wpływających do Rady 1976-1989; 4 j.a. 11. Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1973-1990; 30 j.a. 12. Postanowienia Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1978-1990; 8 j.a. 13. Sprawozdania z działalności Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1988-1990; 1 j.a. 14. Samorząd wiejski 1973-1989; 24 j.a. - plany pracy na lata 1986-1988, materiały z wyborów do samorządu wiejskiego (z lat 1974, 1978, 1984-1989), protokoły zebrań wiejskich (z lat 1973-1974, 1979-1989), rejestry wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich (z lat 1976-1977, 1979-1981), oceny pracy sołtysów i nadzór nad ich działalnością z lat 1978-1979 i 1987-1989, protokoły narad z sołtysami z lat 1976-1989. II. URZAD GMINY W DOBREJ [1971] 1973-1990; 165 j.a. 1. Ewidencja komisji i zespołów 1983; 1 j.a. - jest to spis wszystkich komisji i zespołów istniejących w Urzędzie. 2. Protokoły narad pracowników [1972] 1973-1984, 1988-1989; 3 j.a. 3. Organizacja Urzędu 1975, 1980, 1984, 1988; 6 j.a. - statuty i regulaminy organizacyjne Urzędu, regulamin kontroli wewnętrznej Urzędu. 4. Zarządzenia Naczelnika 1973-1988; 4 j.a. 5. Plany pracy Urzędu 1982-1989; 1 j.a. 6. Statystyka [1971] 1973-1990; 25 j.a. - sprawozdania Narodowego Spisu Powszechnego z 1977 r., spisy rolne z lat 1973, 1977-1985, sprawozdania statystyczne dotyczące: podatków za lata 1971-1990, działalności inwestycyjnej za lata 1975-1989, zatrudnienia i kadr za lata 1975-1989, czynów społecznych za lata 1975-1977, gospodarki ziemią za lata 1976-1982, dróg gminnych i obiektów mostowych za lata 1986-1990, udzielonych świadczeń pomocy społecznej za lata 1985-1988. 7. Podział administracyjny gminy 1977-1978, 1986-1988; 1 j.a. 8. Skargi i wnioski 1973-1977, 1980-1990; 4 j.a. 9. Archiwum zakładowe 1987; 1 j.a. - protokół kontroli archiwum zakładowego przeprowadzonej przez pracowników Archiwum Państwowego w Szczecinie. 10. Nadzór i kontrole 1974-1989; 10 j.a. - kontrole kompleksowe i rewizje gospodarcze Urzędu. 11. Budżet gminy 1973-1974, 1980, 1983, 1985-1990; 10 j.a. 12. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy 1974-1975, 1979-1988; 12 j.a. 13. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy 1974-1976; 3 j.a. 14. Estetyzacja gminy 1973-1977; 3 j.a. - materiały z powszechnego przeglądu gminy z lat 1976-1977, udział gminy w konkursach "Pomorze Szczecińskie, piękne, kulturalne, gospodarne" w latach 1973-1975. 15. Oświata i kultura 1980, 1983, 1986; 4 j.a. - statuty i regulaminy Gminnego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Dobrej (z 1980 r.), Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej (z 1983 r.), Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej (z 1986 r.), jest tu również informacja o pracy bibliotek w gminie z 1986 r. 16. Kolegium ds Wykroczeń 1976-1982, 1986; 3 j.a. - wybory ławników i członków Kolegium z 1986 r., informacje o działalności Kolegium z 1982 r., sprawozdania z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za lata 1976-1981. 17. Porządek i bezpieczeństwo publiczne 1980; 1 j.a. - analiza ładu i porządu w gminie. 18. Ewidencja dróg i mostów 1985-1986; 1 j.a. 19. Rolnictwo i leśnictwo 1973, 1976-1979; 2 j.a. - program gospodarki ziemią na lata 1976-1980, plan kompleksowego zadrzewienia wsi Wołczkowo z 1973 r. 20. Gospodarka wodna 1974, 1977; 1 j.a. - ewidencja wodno-melioracyjna gminy z wykazami i mapami urządzeń i budowli wodnych. 21. Rzemiosło i usługi 1986-1987; 2 j.a. - ewidencja zakładów rzemieślniczych w gminie z lat 1986-1987, informacja o stanie placówek usługowych i rzemieślniczych w latach 1982-1987 (z 1987 r.). 22. Gospodarka komunalna 1985-1986; 1 j.a. - protokoły zebrań Społecznego Komitetu Gazyfikacji wsi Mierzyn. 23. Zdrowie i opieka społeczna 1981, 1985-1989; 2 j.a. - informacje dotyczące działalności służby zdrowia i opieki społecznej w gminie, bilans potrzeb i środków pomocy społecznej na lata 1985-1990. 24. Nadzór nad stowarzyszeniami 1973-1986; 2 j.a. - ewidencja stowarzyszeń działających na terenie gminy Dobra, nadzór nad Zarządem Gminnym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Dobrej. 25. Gospodarka gruntami [1972] 1973-1990; 60 j.a. - wykup przymusowy i przejęcia gruntów na własność Państwa (1975-1976, 1978-1980), podziały indywidualnych gospodarstw rolnych, akta dotyczące przejęcia budynków i gruntów likwidowanej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Buku (1983), sprzedaż nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi (1975-1989), obrót nieruchomościami rolnymi w trybie przepisów kodeksu cywilnego (1985-1989), scalanie i wymiana gruntów (1984-1989), wywłaszczenia (1977-1980), decyzje o wyłączeniu działek z produkcji rolnej (1989-1990), operaty pomiarowe gruntów wsi w gminie Dobra, decyzje dotyczące przekazywania gruntów osobom prawnym 91977-1979), kontrola rolniczego użytkowania gruntów, protokoły przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę (1972-1983). Akcesja nr 3987/2017; 1962-1990; karty gospodarstw (Bezrzecze, Buk, Grzepnica, Dobra, Dołuje, Lubieszyn, Łęgi, Mierzyn, Rzędziny, Skarbimierzyce, Sławoszewo, Szczecin, Wąwelnica, Wołczkowo), matryki ulic, dowody pomiarowe uwłaszczeń. Liczba jednostek w zespole: 409
65/1090/0 Urząd Gminy w Kozielicach 1978-1982 0 rozwiń
Protokoły sesji. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1091/0 Urząd Gminy w Krzywinie 1973-1976 0 rozwiń
I. Gminna Rada Narodowa 1973-1976; sygn. 1-12; 12 j.a. – protokoły sesji 1973-1976 (sygn. 1-3),kwestionariusze osobowe radnych 1973 (sygn. 4), interpelacje radnych 1973 (sygn. 5), protokoły komisji Rady 1973-1975 (sygn. 6-7), zespoły radnych 1973 (sygn. 8), protokoły posiedzeń Prezydium 1973-1976 (sygn. 9-11), protokoły zebrań wiejskich 1973-1974 (sygn. 12). II. Urząd Gminy 1973-1976; sygn. 13-31; 19 j.a. – regulamin organizacyjny Urzędu 1973 (sygn. 13-14),zarządzenia naczelnika 1975 (sygn. 15), analiza sytuacji kardowej Urzędu 1975 (sygn. 16), podział gminy na sołectwa, oceny pracy sołtysów 1973-1974 (sygn. 17), protokoły kontroli Urzędu 1974-1975 (sygn. 18), budżet gminy i jego zmiany 1973-1976 (sygn. 19-22), sprawozdania z wykonania budżetu 1973-1974 (sygn. 23-25),program rozwoju produkcji zwierzęcej na lata 1973-1976 (sygn. 26), plan gospodarczy GS "SCh" na 1973 r. (sygn. 27), gospodarka gruntami-sprzedaż, scalanie i zagospodarowywanie gruntów 1973-1975 (sygn. 28-30), rejestry pomiarowe gruntów 1974 (sygn. 31). Liczba jednostek w zespole: 31
65/1092/0 Urząd Gminy w Swobnicy [1965] 1973-1976 0 rozwiń
I. Gminna Rada Narodowa 1973-1976; sygn. 1-21; 21 j.a. – regulamin Rady 1973 (sygn. 1), charakterystyki radnych 1973 (sygn. 2), protokoły sesji 1973-1976 (sygn. 3-5), spotkania radnych z wyborcami 1973-1975 (sygn. 6-9), protokoły komisji Rady 1973-1975 (sygn. 10-17), protokoły posiedzeń Prezydium 1973-1976 (sygn. 18-20), protokoły zebrań wiejskich 1973 (sygn. 21). II. Urząd Gminy [1965] 1973-1976; sygn. 22-73; 52 j.a. – regulamin pracy Urzędu 1975 (sygn. 22), zarządzenia naczelnika 1973-1975 (sygn. 23), protokoły narad 1973 (sygn. 24), materiały Społecznej Komisji Pojednawczej 1973-1974 (sygn. 25), statut Gminnej Biblioteki Publicznej 1973-1974 (sygn. 26), spis kadrowy 1973-1975 (sygn. 27), materiały dotyczące organizacji i działalności Ludowych Związków Sportowych 1973-1976 (sygn. 28), Gminnego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki 1973-1975 (sygn. 29),nadzór nad stowarzyszeniami 1973-1974 (sygn. 30), estetyzacja gminy 1975-1976 (sygn. 31), udział w imprezach gminnych 1973-1974 (sygn. 32-34), spółki wodne 1973-1974 (sygn. 35); protokoły kontroli Urzędu 1973-1976 (sygn. 36); plan perspektywiczny budowy dróg w gminie na lata 1973-1990 (sygn. 37), plan społeczno-gospodarczy gminy na 1975 r (sygn. 38), sprawozdania statystyczne dotyczące rolnictwa, zatrudnienia, finansowania inwestycji, realizacji zobowiązań pieniężnych 1973-1976 (sygn. 39-42), preliminarze budżetowe 1974-1976 (sygn. 43), budżet gminy i jego zmiany 1973-1975 (sygn. 44-50), sprawozdania z wykonania budżetu 1973-1976 (sygn. 51-54),materiały dotyczące działalności gminnej służby rolnej 1973-1975 (sygn. 55), Gminnej Rady Przysposobienia Rolniczego 1975-1976 (sygn. 56), plany działalności rolniczej i sprawozdania z ich wykonania 1973-1976 (sygn. 57-59), gospodarka gruntami - sprzedaż, scalanie i zagospodarowywanie gruntów [1965] 1973-1976 (sygn. 60-71), rejestry pomiarowe gruntów 1973-1976 (sygn. 72-73). Liczba jednostek w zespole: 73
65/1093/0 Urząd Gminy w Widuchowej [1945] 1973-1990 [2012] 0 rozwiń
I. Gminna Rada Narodowa 1. Organizacja Gminnej Rady Narodowej 1973-1980; 2 j.a. - regulamin organizacyjny Rady, informacja i pracy rady i jej organach w latach 1978-1979. 2. Protokoły sesji 1973-1990; 16 j.a. 3. Sprawy osobowe radnych 1976-1989; 8 j.a. - zestawienia zbiorcze dotyczące składów osobowych radnych, kwestionariusze radnych, karty ewidencyjne i aktywności mandatowej radnych. 4. Wnioski i interpelacje radnych 1978-1987; 2 j.a. 5. Protokoły posiedzeń komisji stałych 1974-1990; 66 j.a. - protokoły posiedzeń komisji, wnioski i interpelacje radnych poszczególnych komisji. 6. Komitet Kontroli Społecznej 1979-1980; 1 j.a. - plany pracy. 7. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1978-1990; 172 j.a. - protokoły posiedzeń Prezydium. 8. Samorząd mieszkańców 1978-1989; 13 j.a. - protokoły zebrań wiejskich II. Urząd Gminy w Widuchowej 9. Organizacja i zarządzanie Urzędem Gminy 1973-1990; 18 j.a. - statuty i regulaminy organizacyjne Urzędu, zarządzenia i decyzje naczelnika, protokoły narad, wycinki prasowe, dokumentacja dotycząca prowadzenia archiwum zakładowego w Urzędzie. 10. Statystyka 1980-1990; 4 j.a. - spisy rolne, sprawozdania statystyczne o stanie i ruchu zatrudnionych, sprawozdania o zobowiązaniach pieniężnych (1980-1982, 1985-1990) 11. Kontrole 1974-1987; 9 j.a. - protokoły kontroli UG. 12. Budżet i jego realizacja 1973-1989; 22 j.a. - budżety (1973-1978, 1980-1989) i sprawozdania z ich realizacji (1973-1975, 1977, 1985-1988), zmiany budżetowe. 13. Plany społeczno-gospodarcze 1974-1988; 14 j.a. - plany społeczno-gospodarcze roczne i wieloletnie, sprawozdania z realizacji tych planów. 14. Nadzór nad stowarzyszeniami 1973-1975; 3 j.a. - ewidencja stowarzyszeń, organizacja i działalność stowarzyszeń działających na terenie gminy. 15. Sprawy społeczno-administracyjne 1981-1985; 4 j.a. - informacje dotyczące kultury fizycznej w gminie, handel i usługi w gminie, organizacja i działalność obrony cywilnej.. 16. Gospodarka rolna [1969] 1973-1985; 8 j.a. - plany zadrzewień gminy, programy rozwoju rolnictwa, sprawozdania z gospodarki gruntami, wykazy gospodarstw rolnych, plany wymiany gruntów. 17. Budownictwo, urbanistyka, gospodarka komunalna i mieszkaniowa 1973-1990; 2 j.a. - powszechny przegląd gmin. 1. AKCESJA nr 3671/2015; 1975-2012; 13 j.a.; sygn. 210-222 - karty osobowe mieszakńców z terenu gminy Widuchowa z miejscowości Bolkowice, Czarnówek, Dębogóra, Kiełbice, Kłodno, Krzywin (ul. Drzewiarzy, Nowa, Polna, Rynicka, Słoneczna, Królewiecka, Widuchowska), Krzywinek, Lubicz (karty osób zmarłych i karty osób żyjących na nazwiska od litery A-Ż), Lubiczyn, Marwice, Ognica, Pacholęta, Polesiny, Rynica, Widuchowa (ul. Bulwary Rybackie, Grunwaldzka, Krakowska, Nadodrzańska, Sienkiewicza, Spokojna, Stroma, Topolowa, Wodna, Wopistów, Żeromskiego, Żwirowa, Stacja PKP, 3-go Maja, Krasickiego, Mickiewicza, Mostowa, Ogrodowa, Podgórna, Polna, Robotnicza, Tatrzańska, Zielona), Widuchówko, Żarczyn (karty osób żyjących na nazwiska od litery A do Ż), Żelechowo; 1975-2012; 11 j.a. w tym 6200 kart osobowych mieszakńców; sygn. 210-220; - karty ewidencyjno-adresowo-dowodowe mieszkańców z terenu gminy Widuchowa - nazwiska na literę A-M; brak daty; 2 j.a. w tym 2346 kart ewidencyjnych mieszkańców; sygn. 221-222. 2. AKCESJA nr 3996/2017; [1945] 1973-1990 [2003]; 141 j.a.; sygn. 223-363 - plany zagospodarowania gminy Widuchowa, sprawozdania finansowe, sprawozdania statystyczne z działalalności jednostek podległych, wykazy zmian gruntowych, wykazy użytkowników gruntów gminy Widuchowa, wykazy gruntów, akty nadania ziemi, dokumentacja podstawowa gospodarstw rolnych (indywidualnych), karty gospodarstw (Żarczyn, Żelechowo, Rynica, Ognica, Kłodowo, Lubicz, Widuchowa, Krzywin, Dębogóra, Marwice, Lisie Pole, Polesiny, Pacholęta). Liczba jednostek w zespole: 363
65/1094/0 Wydział Powiatowy i Powiatowa Rada Narodowa w Gryfinie 1947-1950 0 rozwiń
1. Powiatowa Rada Narodowa 1949-1950; sygn. 1-5; 5 j.a. - protokoły sesji i posiedzeń Prezydium PRN (1950), protokoły sesji, posiedzeń prezydium i sprawozdania z działalności gminnych rad narodowych powiatu gryfińskiego (1949-1950) 2. Wydział Powiatowy 1947-1949; sygn. 6-10; 5 j.a. - plan 6-cio letni gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (na lata 1950-1955), roczny plan gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na 1950 r., kartoteki gmin powiatu gryfińskiego dotyczące stanu zagospodarowania (1947). Liczba jednostek w zespole: 10
65/1095/0 Giełda Zbożowo-Towarowa w Szczecinie 1948-1951 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 1101/1994; 1949-1951; 5 j.a. - preliminarz budżetowy (na 1949 i 1951 r.), bilans za lata 1948-1949, plany inwestycyjne na 1950 r. 2. AKCESJA nr 3387/2013; 1948-1950; 15 j.a. - akta osobowe pracowników; sygn. 6-15 Liczba jednostek w zespole: 20
Wyświetlanie 1 081 do 1 100 z 1 753 wpisów.