Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1350/0 Urząd Stanu Cywilnego w Podlesiu 1886-1899 0 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1886-1899; Liczba jednostek w zespole: 14
65/1351/0 Biuro Senatorskie senatora RP Tadeusza Rewaja 1993-1998 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1415/1998; 1993-1998; 35 j.a. - Korespondencja senatora , materiały dotyczące współpracy transgranicznej (1994-1997), regulacja połowów na Zalewie Szczecińskim i wodach przyległych w świetle wiedzy rybackiej (1995), stan rybołówstwa, Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego (1995), interwencje senatorskie (1993-1997), korespondencja w Urzędem Miasta i Radą Miasta Szczecina, z Urzędem Wojewódzkim i Sejmikiem Samorządowym w Szczecinie (1993-1997), materiały na posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Senatu RP (1994-1996), materiały na posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Sejmiku Samorządowego (1994-1997). Liczba jednostek w zespole: 35
65/1352/0 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie 1945-1996 0 rozwiń
I. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W SZCZECINIE 1945-1996; 169 j.a. 1.ZARZĄDZENIA I ORGANIZACJA 1945-1996; 86 j.a. 1.1. akty prawne dotyczące szkoły 1945-1992; 2 j.a. Jest tu: akt erekcyjny Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego z 2 września 1945 r. oraz orzeczenie organizacyjne w sprawie powołania Zespołu Szkół Ogólnokształcących z 1976 r. 1.2. organizacja 1945-1995; 9 j.a. Są tu: projekty organizacji liceum, struktura organizacyjna, statut oraz dziennik podawczy z lat 1945-1946, materiały dotyczące Międzyszkolnego Komitetu Porozumiewawczego, patronatu różnych instytucji nad liceum, sztandaru szkolnego oraz opieki zdrowotnej. 1.3. zarządzenia wewnętrzne 1946-1983; 8 j.a. 1.4. Rada Pedagogiczna 1947-1995; 30 j.a. 1.5. Komitet Rodzicielski 1954-1992; 12 j.a. 1.6. kontrole 1951-1989; 8 j.a. Są to kontrole kompleksowe i problemowe szkoły dokonywane przez Kuratorium Oświaty i Ministerstwo Kontroli Państwowych 1.7. monografie szkoły 1970-1995; 3 ja. 1.8. ankiety 1966-1995; 3 j.a. 1.9. kadry 1946-1985; 11 j.a. Są tu dane liczbowe dotyczące spraw kadrowych oraz wykazy imienne nauczycieli, arkusze spostrzeżeń o pracy dydaktyczno-pedagogicznej nauczycieli oraz opinie o pracownikach. 2. PLANY I SPRAWOZDANIA 1954-1996; 62 j.a. 2.1. plany perspektywiczne 1966-1971; 3 j.a. 2.2. plany finansowe 1963-1995; 20 j.a. 2.3. roczne plany pracy 1967; 1 j.a. 2.4. sprawozdania z działalności szkoły 1961-1969; 3 j.a. 2.5. sprawozdania statystyczne 1973-1996; 9 j.a. 2.6. sprawozdania finansowe 1954-1996; 26 j.a. 3. NAUCZANIE I WYCHOWANIE 1946-1996; 21 j.a. 3.1. plany dydaktyczno-wychowawcze szkoły 1965-1990; 3 j.a. 3.2. organizacja roku szkolnego 1973-1985; 1 j.a. 3.3. realizacja programów i wyniki nauczania 1946-1989; 7 j.a. 3.4. działalność pozalekcyjna i pozaszkolna 1947-1989; 10 j.a. II. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA PRACUJACYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W SZCZECINIE 1946-1993; 50 j.a. 1. ZARZĄDZENIA I ORGANIZACJA 1946-1992; 31 j.a. 1.1.organizacja 1949-1972; 4 j.a. Są to projekty organizacji szkoły, staut z 1950 r., księga kurend dyrektora liceum 1.2. Rada Pedagogiczna 1946-1988; 20 j.a. 1.3. monografie szkoły i kroniki 1961-1992; 7 j.a. 2. PLANY I SPRAWOZDANIA 1946-1976; 11 j.a. 2.1. plany finansowe 1975-1976; 1 j.a. 2.2. plany szkoły 1946-1949; 1 j.a. 2.3. sprawozdania z pracy szkoły 1946-1949; 1 j.a. 2.4. sprawozdania statystyczne 1951-1963; 3 j.a. 2.5. sprawozdania finansowe 1952-1970; 5 j.a. 3. NAUCZANIE I WYCHOWANIE 1969-1993; 8 j.a. 3.1. plany dydaktyczno-wychowawcze szkoły 1969-1991; 5 j.a. 3.2. organizacja roku szkolnego 1976-1992; 2 j.a. 3.3. działalność pozalekcyjna i pozaszkolna 1988-1993; 1 j.a. III. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW LICEUM 1945-1960; 287 j.a. Liczba jednostek w zespole: 506
65/1353/0 Urząd Stanu Cywilnego w Moryniu 1897-1902 76 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1897; 2. Księgi zgonów 1902; Liczba jednostek w zespole: 2
65/1354/0 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie 1948-1997 0 rozwiń
1. Organizacja szkoły 1948-1995; 59 j.a. - arkusze organizacyjne szkoły 1949-1988 (sygn. 6-15), karta informacyjna PLSP 1993 (sygn. 5), programy nauczania z lat 1986-1992 (sygn. 4), statut szkoły 1958 (sygn. 1), wspomnienia pionierów 1955(sygn. 2) oraz informacja dotycząca szkolnictwa artystycznego w województwie z 1955 r. (sygn. 3), protokoły egzaminów wstępnych 1951-1952 (sygn. 24), zarządzenia wewnętrzne z lat 1949-1991 (sygn. 16-23), protokoły narad nauczycieli i dyrektorów 1952-1954 (sygn. 25-26), protokoły konferencji nauczycieli szkół artystycznych 1954 (sygn. 27), protokoły zebrań Sekcji Plastycznej 1960-1961 (sygn. 28), protokoły posiedzeń rady pedagogicznej z lat 1948-1965, 1974-1981, 1981-1994 (sygn. 29-43) i komitetu rodzicielskiego z lat 1976-1992 (sygn. 44-47), protokoły kontroli szkoły z lat 1951-1995 (sygn. 48-53, 100), ewidencja archiwum zakładowego szkoły 1952-1982 (sygn. 54-56). Jest także 1 j.a. zawierająca zdjęcia dokumentujące życie szkoły oraz twóczość jej uczniów w latach 1952-1982 (sygn. 58). 2. Planowanie 1952-1997; 19 j.a. - plany finansowe szkoły na lata 1952-1989 (sygn. 59-71) i plany pracy szkoły z lat 1961-1997 (sygn. 72-77). 3. Sprawozdawczość 1952-1996; 23 j.a. - sprawozdania finansowe szkoły z lat 1952-1953, 1955-1975, 1982 (sygn. 78-92), sprawozdania statystyczne z zatrudnienia i funduszu płac z lat 1957-1957, 1960, 1966, 1970-1974, 1981-1992 (sygn. 93-97) oraz sprawozdania z pracy szkoły z lat 1953-1957, 1960, 1991-1996 (sygn. 98-99, 101). Akcesja nr 4027/2018; 1950-1985; 184 j.a. - plan rozbudowy szkoły, plan rozwoju na lata 1972-1985, jubileusz trzydziestolecia szkoły, albumy (sygn. 102-110); akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1955-1964 (111-285). Liczba jednostek w zespole: 285
65/1355/0 Spuścizna Heleny Kurcyusz (1914-1999) [1904] 1939-1999 [2014] 0 rozwiń
1. Materiały biograficzne i osobiste [1904] 1939-1999 [2014]; 33 j.i. 1.1. Materiały osobiste [1904] 1939-1999; 9 j.a.- materiały dotyczące ojca Heleny Kurcyusz - Zygmunta Słomińskiego (zdjęcia ojca, korespondencja z władzami Warszawy w sprawie nadania jednej z ulic Warszawy nazwy Z. Słomińskiego), skrócony akt urodzenia H. Kurcyusz, zaświadczenie o ukończeniu studiów, zaświadczenie o pobycie w więzieniu na Pawiaku, karta rejestracyjna mieszkańca Szczecina z 2 lipca 1945 r., pismo w sprawie przydzielenia domu w Szczecinie. Jest także legitymacja tymczasowa Komitetu Pomocy Polakom w Szczecinie z 3 sierpnia 1945 r., pismo Klubu Literacko-Artystycznego w Szczecinie z 10 maja 1946 r. z prośbą o wstąpienie do Klubu, a także pisane własnoręcznie życiorysy. Są tu również materiały dotyczące obozu koncentracyjnego na Maj-danku. Jest tu m.in. podziękowanie dyrekcji Muzeum za przekazaną przez Helenę Kurcyusz listę dzieci białoruskich, które były więźniami obozu w czasie wojny, jest wykaz pamiątek przekazanych przez nią do Muzeum na Majdanku, są także zaproszenia na uroczystości tam organizowane. 1.2. Dyplomy, podziękowania 1992; 1 j.a. - wniosek o odznaczenie H. Kurcyusz Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Szczecina 1.3. Materiały dotyczące członkostwa w organizacjach społecznych 1946-1976; 2 j.a.- protokół z Walnego Zebrania Koła Stowarzyszenia Architektów Polskich w Szczecinie z 17 września 1971 r., na którym Helena Kurcyusz po raz kolejny została wybrana jego prezesem, są tu także materiały dotyczące jej członkostwa w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 1.4. Zbiór fotografii 1939-1999; 4 j.i. 1.5. Pamiętniki, wspomnienia 1945-1994; 8 j.a.- są tu m.in. pamiętnik z powrotu z obozu w Neubrandenbrgu do Polski, są wspomnienia z pobytu na Majdanku, wyzwolenia obozu, pierwszych lat w Szczecinie. Tutaj także umieszczono wspomnienia pośmiertne o profesorze Leszku Dąbrowskim (wieloletni przyjaciel Heleny Kurcyusz) i Stelli Kułakowskiej z d. Virion (współwięźniarki z obozu) autorstwa Heleny Kurcyusz, a także wspomnienia o Helenie Kurcyusz napisane przez współwięźniarki z obozu lub współpracowników. 1.6. Materiały związane z zainteresowaniami pozazawodowymi 1965-1999; 8 j.a.- są tu materiały z dwóch wystaw akwareli Heleny Kurcyusz- jednej z 1980 r., a drugiej z czerwca 1999 r. Znajdują się tu fotografie portretów dzieci białoruskich z obozu na Majdanku, brudnopisy dedykacji pisanych przez Helenę Kurcyusz dla znajomych, jej wiersze, a także utwory o niej pisane przez znajomych, okolicznościowe życzenia i laurki, które otrzymywała 1.7. Nekrologii, wspomnienia pośmiertne o Helenie Kurcyusz 199901999; 1 j.a. 2. Publikacje 1960-1987; 6 j.a.- są to opracowania dotyczące przede wszystkim obozu koncentracyjnego na Majdanku. Wszystkie zawierają dedykacje autorów dla Heleny Kurcyusz. W jednym z nich (pt. "Jesteśmy świadkami. Wspomnienia byłych więźniów Majdanka" ) Helena Kurcyusz opublikowała swoje wspomnienia o Majdanku. W tej grupie rzeczowej znajduje się także publikacja autorstwa Zofii Grudzskiej pt. "Idąc ku słońcu. Kalejdoskop serdeczny – szczecińskie lata Heluni", poświęcony Helenie Kurcyusz. 3. Działalność Grona Przyjaciół Heluni [1995] 1999-2014; 13 j.a.- obrazuje działalność grupy osób, które po jej śmierci starają się zachować pamięć o niej w środowisku szczecinian. Znajduje się tu kronika działalności tej grupy, w której można znaleźć szczegółowe informacje o podejmowanych działaniach. Są tu materiały dotyczące zabezpieczenia pamiątek po Helenie Kurcyusz m.in. spis przedmiotów przekazanych do Muzeum Narodowego w Szczecinie, ponadto są materiały dotyczące postawionego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie kamienia z tablicą upamiętniającą Helenę Krycyusz, dokumentacja dotycząca nadania nazwy ulicy w Szczecinie imieniem Heleny Kurcyusz, a także informacje o nazwaniu sali kominkowej w "Klubie 13 Muz" w Szczecinie jej imieniem. Są tu również pojawiające się w prasie wycinki prasowe dotyczące Heleny Kurcuysz i wspomnienia o niej. Liczba jednostek w zespole: 52
65/1356/0 Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej, Rada Wojewódzka w Szczecinie 1990-1999 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1506/1999; 1990-1999; 22 j.a. - materiały zjazdów wojewódzkich SdRP (1997-1999), organizacja Rady Wojewózkiej SdRP (1999), protokoły posiedzeń Rady Wojewódzkiej SdRP (1997-1999) i jej Prezydium (1997-1998), Wojewódzki Są partyjny - organizacja, skład osobowy, sprawozdania z działalności (1990-1999), protokoły posiedzeń Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych (1998), opinie dot. przekształcenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej w partie polityczną (1999), protokół ze spotkania przewodniczących rad powiatowych SdRP woj. zachodnipomorskiego (1999), współpraca SdRP i SLD z instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi (1998), materiały dotyczące działalności kół powiatowych i miejskich SdRP w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu, wykazy członków kół SdRP (1998-1999). Liczba jednostek w zespole: 22
65/1357/0 Spuścizna Romana Łyczywka (1916-1994) [1892] 1916–1994 [2002] 0 rozwiń
1. Materiały biograficzne Romana Łyczywka - 1961-1999; 12 j.a. 1.1. Życiorysy, pamiętniki, wspomnienia - 1994-1999; 8 j.a. 1.2. Dokumenty osobiste - 1961-1984; 2 j.a. 1.3. Dokumenty dotyczące przebiegu studiów - 1962-1962; 2 j.a. 2. Prace naukowe i publicystyczne Roman Łyczywka - 1916-1998; 142 j.a. 2.1. Bibliografie publikacji - 1986-1995; 4 j.a. 2.2. Maszynopisy opracowań, artykułów - 1942-1995; 45 j.a. 2.3. Opublikowane opracowania i artykuły - 1945-1998; 26 j.a. 2.4. Recenzje prac Romana Łyczywka, polemiki - 1955-1990; 5 j.a. 2.5. Recenzje prac innych autorów - 1960-1993; 4 j.a. 2.6. Materiały warsztatowe - 1916-1994; 58 j.a. 3. Materiały z działalności Romana Łyczywka - 1929-1994; 63 j.a. 3.1. Praktyka adwokacka - 1929-1994; 46 j.a. 3.2. Działalność wydawnicza, redakcyjna i opinie o pracach dla celów wydawniczych -1955-1993; 5 j.a. 3.3. Aktywność zawodowa w innych instytucjach - 1990-1993; 1 j.a. 3.4. Aktywność społeczna - 1945-1994; 10 j.a. 3.5. Praca dydaktyczna w uczelniach wyższych - 1987-1988; 1 j.a. 4. Korespondencja - 1961-1994; 4 j.a. 5. Opracowania drukowane różne - 1892-2002; 27 j.a. Liczba jednostek w zespole: 248
65/1358/0 Bank Polska Kasa Opieki S.A., VII Oddział w Szczecinie 1976-1999 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1511/2000; 1976-1999; 44 j.a. - sprawozdania z działalności banku (za lata 1980-1989), sprawozdania finansowe (za lata 1980-1997), ewidencja archiwum zakładowego, klucze telegraficzne i kody banku (1976-1991), organizacja oddziału (1993-1998), protokoły narad (1994-1998), protokoły kontroli (1993-1997). Liczba jednostek w zespole: 44
65/1359/0 Pomorski Bank Kredytowy S.A., Oddział w Gryfinie [1972] 1989-1998 [1999] 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie [1972-1988] 1989-1998; 15 j.a. - organizacja Oddziału (1989-1993), zarządzenia wewnętrzne (1990-1998), rejestry stempli i pieczęci (1972-1994), protokoły kontroli (1991-1998), ewidencja skarg, wniosków i krytyki prasowej (1989-1998), protokoły posiedzeń Komitetu Kredytowego (1992-1997). 2. Sprawozdawczość 1989-1998 [1999]; 38 j.a. - sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (za lata 1990-1998), sprawozdania z realizacji planu kasowego (1989, 1994-1995), bilans (za lata 1989-1997), sprawozdania o przyznanych i wykorzystanych kredytach (za lata 1993-1996). 3. Kredytowanie przedsiębiorstw 1989-1997; 59 j.a. - dokumentacja kredytowa związana z udzielaniem kredytów dla poszczególnych przedsiębiorstw (1989-1995). Liczba jednostek w zespole: 112
65/1360/0 Pomorski Bank Kredytowy S.A., Centrum Operacji Zagranicznych w Szczecinie [1992] 1993-1998 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie [1992] 1993-1998; 9 j.a. - regulaminy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, materiały z kontroli Centrum, wzory pieczęci, skargi i wnioski. 2. Planowanie 1994-1998; 13 j.a. - budżet na lata 1994-1998, plany kont, plany rzeczowe. 3. Sprawozdawczość 1994-1998; 8 j.a. - bilanse roczne Centrum za lata 1994-1998, sprawozdania z zaopatrzenia i działalności inwestycyjnej. 4. Kredytowanie przedsiębiorstw 1994-1998; 52 j.a. - dokumentacja kredytowa związana z udzielaniem kredytów dla poszczególnych przedsiębiorstw. Liczba jednostek w zespole: 82
65/1361/0 Pomorski Bank Kredytowy S.A., Oddział w Warszawie 1992-1997 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie 1992-1997; 9 j.a. - organizacja (1992), zarządzenia wewnętrzne (1994-1996), protokoły narad (1995-1997), analizy skarg i wniosków (za lata 1993-1996), udział oddziału w pokazach, wystawach (1993-1995), wzory odciskowe pieczęci i stempli (1993-1997). 2. Sprawozdawczość 1994-1997; 6 j.a. - bilans (za lata 1993, 1996-1997), protokół zdawczo-odbiorczy likwidacji oddziału na dz. 30.09.1997. Liczba jednostek w zespole: 15
65/1362/0 Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie, Centrala w Szczecinie [1988] 1989-1998 [1999] 0 rozwiń
1. Biuro Rady i Zarządu [1988] 1989-1998; sygn. 1-508; 508 j.a. - materiały dotyczące organizacji PBKS S.A - centrali i jej oddziałów [1988] 1989-1998 [1999] (sygn. 1-10); są protokoły posiedzeń organów kolegialnych - zgromadzenia akcjonariuszy 1991-1998 (sygn. 11-12), Rady Banku 1991-1998 (sygn. 13-53), Rady Grupy Bankowej 1996-1998 (sygn. 54-57), Zarządu 1989-1998 (sygn. 58-223) oraz protokoły narad Zarządu Banku z dyrektorami oddziałów i departamentów PBKS S.A. 1994-1998 (sygn. 224-226); zarządzenia wewnętrzne i pisma okólne Prezesa PBKS S.A. z lat 1989-1998 (sygn. 227-281);materiały dotyczące współpracy z Polsko-Amerykańskim(sygn. 284) i Polsko-Kanadyjskim Funduszem Przedsiębiorczości (sygn. 286); analizy skarg i wniosków 1990-1998 (sygn. 288-295); współpraca banku z instytucjami krajowymi i zagranicznymi 1990-1993 (sygn. 282-283, 285, 287); plany kont 1995-1997 (sygn. 296-297); wzory odciskowe pieczęci i stempli oddziałów PBKS S.A. 1989-1991 (sygn. 298-299); informacje dotyczące działalności Banku 1995-1997 (sygn. 300-307) oraz protokoły rewizji pełnych i problemowych Centrali i oddziałów 1989-1998 (sygn. 308-508). 2. Departament Kadr i Szkolenia [1988] 1989-1998 [1999]; sygn. 509-563; 81 j.a. - zbiorcze i jednostkowe plany zatrudnienia, funduszu płac i wynagrodzeń [1988] 1989-1998 (sygn. 509-514); sprawozdania statystyczne o stanie zatrudnienia 1991-1998 [1999] (sygn. 515-551); analizy zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników 1992-1998 (sygn. 552-556); plany i sprawozdania z działalności szkoleniowej 1993-1998 (sygn. 557-563). 3. Departament Zagraniczny 1989-1998; sygn. 564-590; 26 j.a. - są tu uchwały dotyczące spraw załatwianych przez Departament 1992-1998 (sygn. 564-571), protokoły kontroli oddziałów 1994, 1996-1997 (sygn. 572-573), skargi i wnioski 1993-1996 (sygn. 574-577), materiały dotyczące uprawnień dewizowych 1989-1994 (sygn. 578-579), a także zasady stosowania kursów walutowych i interpretacje przepisów 1989-1996 (sygn. 580-590). 4. Departament Kredytów 1991-1993; sygn. 591-654; 63 j.a. - są tu informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw i przyznanych kredytach w oddziałach PBKS S.A. 5. Depatrament Rachunkowości i Sprawozdawczości 1990-1998 [1999]; sygn. 655-666; 11 j.a. - są tu bilanse roczne wraz z załacznikami za lata 1989-1998. Liczba jednostek w zespole: 666
65/1363/0 Narodowy Bank Polski, I Oddział w Szczecinie 1960-1988 [1989] 0 rozwiń
1. Organizacja NBP 1960-1988; sygn. 1-7; 7 j.a. - zarządzenia wewnętrzne dyrektora z lat 1960-1988 (sygn. 2-7) orazjest regulamin organizacyjny Oddziału 1985 r.(sygn. 1). 2. Protokoły rewizji pełnych i problemowych 1966-1988 [1989]; sygn. 8-18; 11 j.a. - są tu materiały z przeprowadzonych kontroli pełnych i problemowych Oddziału 1966-1969, 1971-1973, 1975-1988 [1989](sygn. 8-17) oraz analiza wyników rewizji przeprowadzonych w Oddziale w latach 1983-1985 (sygn. 18). 3. Akta kredytowe przedsiębiorstw 1984-1988 [1989]; sygn. 19-26; 8 j.a. - akta przedsiębiorstw i instytucji ubiegających się o kredyt w I Oddziałe NBP 1984-1988 [1989]. 4. AKCESJA nr 2569/2009; 1988-1989; sygn. 27; 1 j.a. - regulamin organizacyjny Oddziału. Liczba jednostek w zespole: 27
65/1364/0 Pomorski Bank Kredytowy S.A. I Oddział w Szczecinie [1988] 1989-1998 [2006] 0 rozwiń
1. Materiały organizacyjne 1989-1998 [2000]; sygn. 1-23, 135-145; 34 j.a. - regulaminy i schematy organizacyjne Oddziału (1989, 1990, 1993-1998), zarządzenia wewnętrzne dyrektora Oddziału (1990-1998), sprawozdania z działalności Oddziału (1995), protokoły rewizji problemowych i kontroli skarbowych (1990-1998), kopia przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną z 1991 r., odpis z rejestru handlowego (1991), spisy zdawczo-odbiorcze akt przekazywanych do archiwum zakładowego (1992-2000). 2. Sprawozdawczość finansowa, bilanse 1991-1998 [2000]; sygn. 146-179; 34 j.a. - bilanse i załączniki do bilansów. 3. Akta kredytowe przedsiębiorstw [1988] 1989-1998 [2006]; sygn. 24-134, 180-254; 186 j.a. - sprawozdania z udzielonych i wykorzystanych kredytów 1992-1994 (sygn. 24-26) oraz akta poszczególnych przedsiębiorstw i instytucji ubiegających się o kredyt oraz materiały dotyczące spłaty kredytów i windykacji należności.. Liczba jednostek w zespole: 254
65/1365/0 Urząd Rejonowy w Gryfinie 1990-1998 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1558/2000; 1990-1998; 14 j.a. - Organizacja urzędu (1990-1998), plany roczne urzędu (1991-1998), ogłoszenia urzędu (1992-1998), informacje, oceny, sprawozdania (1991-1998), protokoły kontroli urzędu (1990-1998), pomniki przyrody (1993-1997), budżet i jego zmiany (1991-1998), materiały dotyczące leśnictwa i zadrzewień (1995-1996), ewidencja gruntów (1993-1995), ewidencja źródeł zanieczyszczeń (1993-1995). II. AKCESJA nr 3513/2014; 1991-1998; 131 j.a - ewidencja gruntów i budynków w poszczególnych miejscowościach powiatu gryfińskiego. Liczba jednostek w zespole: 145
65/1366/0 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 1957-1999 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1560/2000; 314 j.a. - organizacja WDK (1965-1983), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1958), protokoły posiedzeń Komisji Koordynacyjnej (1961-1965), protokoły narad (1963-1966, 1979-1983), działalność Rady Programowej WDP (1973-1974), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń w placówkach kultury (1962-1965, 1980, 1989), organizacja i przebieg szkolenia kadry kulturalno-oświatowej (1964-1973), protokoły kontroli (1969-1972, 1980-1981), współpraca krajowa i zagraniczna (1964, 1972-1983), wykazy placówek kulturalno-oświatowych w województwie (1962-1966, 1980), karty ewidencyjne zespołów muzycznych (1964), działalność związkowych placówek kultury (1965-1971), wykazy amatorskich zespołów artystycznych w województwie (1985),program obchodów 1000-lecia państwa polskiego w województwie (1965-1967), plany pracy WDK (na lata 1967-1989), bilanse i sprawozdania finansowe (za lata 1978-1988), sprawozdania i informacje dotyczące działalności WDK (1959-1988), wojewódzkie konkursy recytatorskie (1961-1967), działalność Towarzystwa Muzycznego im. H.Wieniawskiego (1963), informacje i sprawozdania z działalności placówek kulturalno-oświatowych w województwie (1963-1965, 1985), udział WDK w obchodach 1000-lecia bitwy pod Cedynią (1972), działalność Stowarzyszenia Animatorów Kultury (1989-1990); wystawy, konkursy 1960-1975; sygn. 98-113 - afisze i plakaty z imprez kulturalnych (1960-1970), materiały z poszczególnych imprez kulturalnych organizowanych przez Zamek (1960-1975), biuletyny i informatory 1976-1977, 1984, 1986-1990; sygn. 114-121; placówki kultury w województwie 1960-1990; sygn. 122-271 - organizacja i działalność placówek kultury w poszczególnych miejscowościach województwa; prace dyplomowe - Studium Oświaty i Kultury Dorosłych 1988-1992; sygn. 272-310; protokoły posiedzeń POP PZPR (1961-1969, 1972-1974), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1963-1972). II. AKCESJA nr 2439/2008; 286 j.a. 1. Wojewódzki Dom Kultury - wycinki prasowe (1961-1989), księga pamiątkowa (1962-1999), księga honorowa (1976-1979), księga pamiątkowa Jazz Club (1975-1978), kronika Miejskiego Domu Kultury (1983-1987), biuletyny kulturalne (1965-1976, 1978-1979, 1981, 1984-1986, 1989), plan zagospodarowania pomieszczeń WDK (1974-1983), materiały dot. Utworzenia przedsiębiorstwa "Zamek Książąt Pomorskich (1982-1983), plany pracy WDK (na lata 1974, 1976-1977, 1979-1985, 1988-1991) i sprawozdania z ich wykonania (za lata 1981-1992), książka zarządzeń (1976-1977). 2. Szczecińskie Towarzystwo Muzyczne - sprawozdania z działalności (za lata 1972-1975), plany i sprawozdania finansowe (za lata 1972, 1974-1977, 1980-1983). 3. Związki zawodowe - statut ZZPKiS (1980), protokoły zebrań (1976-1980), karty ewidencyjne i deklaracje członkowskie ZZPKiS (1972-1980), sprawozdania finansowe (za lata 1974-1980), realizacja postulatów NSZZ "Solidarność" (1980-1981), komunikaty i informacje NSZZ "Solidarność (1980), wzory odciskowe pieczęci NSZZ "Solidarność (1981). 4. Biuro Wystaw Artystycznych w Szczecinie - projekt rozwoju kultury w woj. Szczecińskim na lata 1972-1980, regulamin pracy i statut BWA (1971-1978), materiały dot. Modernizacji Galerii Sztuki (Brama Królewska) z lat 1981-1982, plany wydatków budżetowych (na lata 1977-1982), działalność Rady Programowej i Komisji Zakupów (1978-1989), sprawozdania z akcji oświatowej (za lata 1960-1966), plan akcji oświatowej na 1967 r, plany pracy BWA i sprawozdania z ich realizacji (1987-1990), teczki dokumentacji wystaw organizowanych przez BWA, kroniki wystaw, księgi honorowe i pamiątkowe (1957-1990), kronika z wizyty Ojca Świętego w Szczecinie (1988), wycinki prasowe (1970-1990). III. AKCESJA nr 3097/2012; 1966-1992; 41 j.a. 1. Wojewódzki Dom Kultury w Szczecinie 1970-1992; 16 j.a. - zarządzenia dyrektora (1970-1976, 1984-1992), wycinki prasowe (1990-1991), współpraca z zagranicą (1978-1990), kontrole zewnętrzne (1976-1991). 2. Biuro Wystaw Artystycznych w Szczecinie 1986-1988; 8 j.a. - teczki artystyczne organizowanych wystaw. 3. Szczecińskie Towarzystwo Muzyczne w Szczecinie 1966-1991; 17 j.a. - teczki artystyczne dotyczące organizowanych Międzynarodowych Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej, Festiwalu Organowego w Koszalinie (1976 r.) oraz Wieczoru Chóralnego (1977 r.). IV. AKCESJA nr 3139/2012; 132 j.i. - teczki artystyczne zawierające plakaty filmowe oraz fotografie z filmów wyświetlanych w Wojewódzkim Domu Kultury w Szczecinie. V. AKCESJA nr 3485/2014; 1973-1995; 15 j.i. - dokumentacja wystaw organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych w Szczecinie w latach 1973, 1975, 1990-1994 oraz dokumentacja koncertów pn. Jesienny Salon Muzyczny z lat 1985-1995. VI. AKCESJA nr 3824/2016; 1960-1965; 28 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych. Liczba jednostek w zespole: 816
65/1367/0 Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie, Oddział w Gryfinie, Filia w Chojnie [1992] 1993-1999 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1561/2000; [1992] 1993-1999; 91 j.a. - zarządzenia wewnętrzne (1996-1998), ewidencja pieczęci i stempli (1993-1999), protokoły kontroli (1994-1995, 1998), bilans (za lata 1993-1998), kredytowanie działalności - dokumentacja kredytowa przedsiębiorstw (1992-1998). Liczba jednostek w zespole: 91
65/1368/0 Pomorski Bank Kredytowy S.A., II Oddział w Szczecinie [1989] 1990-1998 [1999] 0 rozwiń
1. Materiały organizacyjne [1989] 1990-1998; 27 j.a. - zarządzenia wewnętrzne dyrektora Oddziału 1990-1998 (sygn. 1), informacje o zakładowym systemie wynagradzania pracowników [1989] 1990-1995 (sygn. 2), plany i sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń w Oddziale za lata 1990-1998 (sygn. 3-9), instrukcja obiegu dokumentów księgowych 1996 (sygn. 10), budżet Oddziału na 1995 r. (sygn. 11), bilanse Oddziału za lata 1990-1998 (sygn. 12-22), oraz zmiany do bankowych planów kont z lat 1996-1998 (sygn. 23-27). 2. Akta kredytowe przedsiębiorstw [1989] 1990-1998; 567 j.a. - w tej grupie znajdują się akta poszczególnych przedsiębiorstw i instytucji ubiegających się o kredyt w II Oddziale PBKS S.A. (sygn. 28-594). 3. Protokoły kontroli problemowych i kompleksowych [1989] 1990-1998 [1999]; 23 j.a. - materiały z kontroli Oddziału (sygn. 595-617). Liczba jednostek w zespole: 617
65/1369/0 Wojewódzki Zakład Weterynarii w Szczecinie 1959-1998 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1566/2000; 1959-1977; 186 j.a. - Protokoły odpraw lekarzy powiatowych (1962-1963, 1965-1973), udział w zjazdach i konferencjach (1963), zarządzenia wewnetrzne (1966-1968, 1973-1976), organizacja własnej jednostki i jednostek podległych (1965-1974), działalność służby weterynaryjnej w województwie (1972), wieloletnie i roczne programy rozwoju służby weterynaryjnej (na lata 1966-1975), plany finansowe powiatowych zakładów weterynarii (na lata 1972-1974), plany pracy (na lata 1967-1969), sprawozdania z wykonania planów służby weterynaryjnej (1961-1972), sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii (za lata 1969, 1973), Portowego Lekarza Weterynarii (za lata 1965-1966, 1969-1970) i Weterynaryjnego Inspektoratu Sanitarnego (za 1968 r.), sprawozdania ze zwalczania chorób u zwierząt (za lata 1961-1974), kontrole zakładów wylęgu drobiu (1961-1962, 1965-1966, 1968), sprawozdania z uboju zwierząt (1967-1968), sprawozdania z wykonania planu zadrzewień (za 1961 r.), sprawozdania z przeprowadzonych dezynfekcji (za lata 1968-1970), sprawozdania statystyczne o pojazdach (za lata 1970-1972), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (z lata 1965-1977), materiały z kontroli Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii i jednostek podległych (1962-1974), analizy skarg i wniosków (za 1973 r.), sprawozdania z wypadków przy pracy (za lata 1961-1962, 1967-1970), wynalazczość pracownicza (1974), odszkodowania i zapomogi za padłe zwierzęta (1962, 1964), protokoły walnych zgromadzeń i działalność Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii w Szczecinie (1958-1970); II. AKCESJA nr 3723/2015; 1960-1998; 325 j.a. - staty (1975, 1991), schematy organizacyjne, regulaminy pracy (1970, 1975, 1989, 1996-1997), zarządzenia Dyrektora (1970, 1972, 1975, 1981-1988, 1989-1992, 1993-1997), protokoły narad 1992-1997), plany pracy, programy, sprawozdania z wykonania zdań weterynaryjnych (19601991, 1993-1998), bilanse za lata 1970-1974, 1982-1994), wypadki, skargi i wnioski, kontrole jednostek podległych (1973-1990), działalnośc naukowa, wycinki prasowe, akcja powodziowa (1997), instrukcja kancelaryjna (1970). Liczba jednostek w zespole: 325
Wyświetlanie 1 361 do 1 380 z 1 753 wpisów.