Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1370/0 Pomorski Bank Kredytowy, V Oddział w Szczecinie 1992-1998 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1570/2000; 1992-1998; 7 j.a. - Sprawozdania finansowe (1992-1998). Liczba jednostek w zespole: 7
65/1371/0 Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim 1933-1944 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1943; sygn. 1; 1 j.a. - przepisy o podatkach: tabele podatku dochodowego i pracy. 2. Podatek dochodowy 1938-1944; sygn. 2-72, 198-199, 201; 74 j.a. - teczki płatników podatku dochodowego. 3. Podatek przemysłowy 1937-1944; sygn. 73-107; 35 j.a. - teczki płatników podatku przemysłowego. 4. Podatek obrotowy 1936-1944; sygn. 108-145, 200; 39 j.a. - teczki płatników podatku obrotowego. 5. Podatek majątkowy 1931-1944; sygn. 146-164; 19 j.a. - teczki płatników podatku majątkowego. 6. Sprawozdania kontrolne 1936-1944; sygn. 165-188; 24 j.a. - teczki sprawozdań kontrolnych. 7. Dodatek wojenny 1939-1942; sygn. 189-195; 7 j.a. - teczki płatników dodatku wojennego. 8. Dochód z samodzielnej pracy 1939-1944; sygn. 196-197; 2 j.a. - teczki dotyczące osób prywatnych. Liczba jednostek w zespole: 201
65/1372/0 Urząd Skarbowy w Pile 1909-1929 0 rozwiń
Pobór podatku dochodowego i obrotowego od rzemieślników, kupców i przedsiębiorstw. Liczba jednostek w zespole: 30
65/1373/0 Rolnicza Izba Rozjemcza Wałcz - Złotów 1920-1924 0 rozwiń
Organizacja izby, wybory przewodniczącego i członków izby, dzienniki podawcze, sprawy budżetowe, strajk robotników rolnych, spory między robotnikami rolnymi a właścicielami ziemskimi. Liczba jednostek w zespole: 14
65/1374/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rybokartach 1879-1879 0 rozwiń
1. Księgi zgonów 1879; Liczba jednostek w zespole: 1
65/1375/0 Okręgowy Sąd Administracyjny w Koszalinie 1935-1939 0 rozwiń
Są tu akta procesów przed sądem administracyjnym w Koszalinie dot. opłaty za zezwolenie na wyszynk, podatku od wzbogacenia, decyzji policyjnej i odebrania zezwoleń na handel obnośny i prowadzenie zakładu fotograficznego. Teczki zawierają pozwy, pisma procesowe, wezwania na rozprawy, wyroki. Są one z lat 1935-1939. Liczba jednostek w zespole: 5
65/1376/0 Powiatowe urzędy budowlane na Pomorzu 1776-1909 0 rozwiń
1. Urząd Budowlany w Bytowie (Bütow) 1832-1866; 3 j.a. - budynek seminarium nauczycielskiego w Bytowie, przepisy budowlane, zakup działek budowlanych. 2. Urząd Budowlany w Drawsku Pomorskim (Dramburg) 1861-1890; 1 j.a. - drogi, mosty, grobel w powiecie drawskim. 3. Urząd Budowlany w Lęborku (Lauenburg) 1777-1779, 1880-1882; 2 j.a. - szosy powiatowe i prowincjonalne, most na Kanale Łebskim (Brenkenhoff). 4. Urząd Budowlany w Wałczu (Deutsch Krone) 1908-1909; 1 j.a. - most w Rzeczycy (Knakendorf). Liczba jednostek w zespole: 7
65/1377/0 Urząd Katastralny w Człuchowie 1868-1895 0 rozwiń
Recesy separacyjne, księgi podatku budynkowego między innymi dla obrębów katastralnych: Dobojewo (Friedrichshof), Ględowo (Lichtenhagen), Jemielno (Gemel), Jęczniki Wielkie (Gross Jenznick), Kłodowo (Kaldau), Krępsk (Kramsk), Krzemieniewo (Krummensee), Lędyczek (Landeck), Lisewo (Lissau), Łękinia (Lanken), Myśligoszcz (Marienfelde), Skórzewo (Lindenberg) oraz Uniechów (Heinrichswalde). Liczba jednostek w zespole: 53
65/1378/0 Komisja Rozjemcza w Koszalinie 1928-1933 0 rozwiń
Postępowania rozjemcze między związkami zawodowymi, pracownikami a pracodawcami w sprawach zatrudnienia, warunków pracy i płac. Liczba jednostek w zespole: 74
65/1379/0 Państwowa Kasa Powiatowa w Kamieniu Pomorskim 1852-1925 0 rozwiń
1. Organizacja urzędu 1869-1911; 1 j.a. - są tu materiały dot. organizacji urzędu, zatrudnienia rentmistrza, jego wynagodzenia. 2. Podatki 1913-1925; 5 j.a. - podatki na obronę oraz pożyczka wojenna. 3. Dochody z domen i regaliów 1860-1920; 12 j.a. - zestawienia wpływów za dzierżawy i inne dochody z domen, dochody z rybołówstwa na akwenach skarbu państwa. 4. Dotacje celowe i depozyty 1852-1922; 7 j.a. -są tu jednostki dot. obsługi kasowej budowy mostu i funduszu budowlanego, kasy wdowiej i fundacji dobroczynnej w Kamieniu Pom. Liczba jednostek w zespole: 25
65/1380/0 Urząd Zaopatrzenia w Szczecinie 1915-1932 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzi 9 j.a. z lat 1915-1932 o następującej tematyce: organizacja własna urzędu, rozporządzenia, kontakty z komisją kontrolną państw Ententy, plany budynku urzędu oraz korespondencja dot. eksploatacji tego budynku. Liczba jednostek w zespole: 9
65/1381/0 Powiatowy Urząd Opieki Społecznej w Wałczu 1920-1933 0 rozwiń
1. Sprawy administracyjne Urzędu 1920-1933; sygn. 1-3; 3 j.a. - jest tu korespondencja urzędu oraz dokumentacja dotycząca szkół rolniczych. 2. Związki ojczyźniane 1921-1931; sygn. 4-9; 6 j.a. - są tu materiały dotyczące działalności Służby Ojczyźnianej (Heimatdienst) oraz Służby Marchii Granicznej (Grenzmarkdienst). Liczba jednostek w zespole: 9
65/1382/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kozielicach 1874-1899 3539 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1899; 2. Księgi małżeństw 1874-1899; 3. Księgi zgonów 1879-1899; Liczba jednostek w zespole: 74
65/1383/0 Urząd Stanu Cywilnego w Mierzęcinie 1889-1889 0 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1889; Liczba jednostek w zespole: 1
65/1384/0 Państwowa Inspekcja Handlowa, Inspektorat Wojewódzki w Szczecinie 1950-2007 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1587/2001; 1951-1977; 22 j.a. - instrukcje i zarządzenia w tym wykaz akt (1961-1968), protokoły zjazdów i konferencji (1963-1974), preliminarze budżetowe i bilanse (1951-1975), plany pracy Inspekcji (1960-1973), sprawozdania statystyczne z działalności (1967-1975), sprawozdania z kontroli zakładów rzemieślniczych (1976-1977), sprawozdania z działalności PIH (1961-1975), wycinki prasowe (1967-1975), protokoły kontroli PIH (1954-1962). II. AKCESJA nr 2322/2007; 1974-1994; 201 j.a. - informacja dot. struktury organizacyjnej oraz zakresu działania PIH w Szczecinie za 1992 r., plany pracy (na lata 1974-1978), sprawozdania z wyników pracy operacyjnej (za lata 1977-1980, 1983, 1984), preliminarz budżetowy na 1976 r. i jego zmiany, sprawozdania finansowe (za lata 1977-1979), skargi (za lata 1976-1978, 1980, 1982, 1989), jednolity rzeczowy wykaz akt (1974, 1992), akta kontroli poszczególnych jednostek gospodarczych (1985-1990), zbiorcze informacje z przeprowadzonych kontroli (1976-1994), zbiorcze sprawozdania z klasyfikacji ryb (za lata 1975-1980, 1983), informacje z postępowań karnych (1986-1988). III. AKCESJA nr 3388/2013; 1950-1999; 449 j.a. - zarządzenia, organizacja (1975-1998), protokoły posiedzeń kierownictwa (1986-1996), protokoły narad, wykaz placówek handlowych na terenie miasta Szczecina (1976-1984), planowanie (1979-1998), sprawozdawczość (1979-1999) w tym sprawozdania finansowe za lata 1979-1986, informacje o wynikach kontroli jakości towarów i usług (1978-1997), rejestry informacji 91973-1997), rejestry skarg i wniosków (1978-1997), skargi, wnioski, informacje (1980-1993), materiały z kontroli (1980-1989); sygn. 224-362 - akta osobowe pracowników z lat 1950-1966; sygn. II/1-II/310 IV. AKCESJA nr 3529/2014; 1966-2003; 171 j.a - zarządzenia wewnętrzne, instrukcje i regulaminy obowiązujące w Urzędzie, sprawozdania z działalności PIH IW w Szczecinie za lata 1991-2002, informacje o wynikach kontroli wybranych grup towarów i usług (1990-1999), informacje o współpracy z mediami, wycinki prasowe o działalności Inspektoratu (1996-2004), współdziałanie z urzędami administracji państwowej, samorządowej oraz organami ścigania, analizy skarg i wniosków (1966-1969, 19901996), sprawozdania finansowe Inspektoratu (za lata 1988-1999), akta inspekcji i lustracji przeprowadzonych przez Inspektorat (1987-1995). V. AKCESJA nr 3560/2014; 1995-1997; 59 j.a.- akta inspekcji i lustracji przeprowadzonych przez Inspektorat. VI. AKCESJA nr 3621/2015; 1980-2007; 300 j.a. - zarządzenia wewnętrzne (1999-2006), interpretacja przepisów prawnych (1995-2004), sprawozdania z działalności i realizacji zadań za lata 1998-2005, informacje o wynikach kontroli jakości wybranych grup towarów i usług (2000-2008), współpraca z mediami, organami ścigani i sądami, organami władzy i administracji rządowej (1997-2007), kotrola Inspektoratu (1980-1990, 1999), skargi i mediacje (1984-2003), rozeznania przedkontrolne (1997-2008), akta inspekcji i lustracji przeprowadzonych przez Inspektorat i Delegaturę Inspektoratu w Koszalinie (1997-2003). Liczba jednostek w zespole: 1202
65/1385/0 Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Okręgowa Delegatura w Szczecinie 1953-2004 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 1606/2001; 1970-1978; 109 j.a. - materiały dotyczące nadzoru nad chłodnictwem (1971-1972), przetwórstwem mięsnym w poszczególnych pionach – GS „SCh”, PSS Społem, CPMs (1970-1978), skupem i zagospodarowaniem zwierząt rzeźnych (1970-1976), produkcją zwierzęcą (1972-1974), skupem i przetwórstwem drobiu (1971-1975), produkcją roślinną (1970-1974), gospodarką nad produkcją buraków cukrowych (1972-1977), skupem i zagospodarowaniem mleka (1972-1976), gospodarką surowcami i wyrobami piwowarskimi (1974-1975), gospodarką cukierniczą (1975), zakładami przemysłu ziemniaczanego (1972-1976), gospodarką ziemniakami jadalnymi (1972-1976), spółdzielczością ogrodniczo-pszczelarską (1973-1976), zakładami przetwórstwa owocowo-warzywnego (1973-1976), magazynami sprzedaży detalicznej (1971-1975), wytwórniami pasz (1971-1976), mieszalniami pasz (1971-1975), młynami i spichrzami (1971-1975), punktami skupu rzepaku i zbóż (1970-1976), magazynami zbożowymi (1974), skargi i wnioski (1971, 1974), sprawy karne (1971-1976). 2. AKCESJA nr 2165/2006; 1976-1998; 332 j.a. - Wydział Kontroli Gospodarki Zwierzęcej - skargi i wnioski (1976, 1982-1985), zwalczanie spekulacji, marnotrawstwa i nadużyć (1976-1989), skup i zagospodarowanie zwierząt rzeźnych (1976-1998), skup i przetwórstwo drobiu (1976-1997), przetwórstwo mięsne (1976-1998), skup i przetwórstwo mleka (1976-1997), plany i sprawozdania roczne (1980-1990), chłodnictwo (1979-1997), gospodarka paliwowo-energetyczna (1983), protokoły narad (1983-1984), gospodarka opakowaniami (1983-1986), gospodarka transportowa (1983), sprawy karno-administracyjne (1985-1986), współpraca z innymi jednostkami (1986), gospodarstwa ekologiczne (1991), wywtórnie mączek (1993-1997), hurtownie artykułów spożywczych (1998). 3. AKCESJA nr 2197/2006; 1953-2004; 754 j.a. - Wydział Kontroli Gospodarki Roślinnej 1972-2001; 408 j.a. - młyny i spichrze, punkty skupu zbóż i rzepaku, gospodarka zbożowa, gospodarka paszami, mieszalnie paszgospodarka ziemniakami, zakłady przemysłu ziemniaczanego, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, spółdzielczość ogrodniczo-pszczelarska, gospodarka burakami cukrowymi, magazyny zbożowe, hurtownie, gospodarka wyrobami piwowarskimi, gospodarka surowcami tytoniowymi, gospodarka cukiernicza, przemysł spirytusowy, sprawy karne, zwalczanie spekulacji, sprawozdania z kontroli, rejestry kontroli, znakowanie środków spożywczych, atestacja świadectw i magazynów-protokoły kontroli, wnioski, skargi i wnioski, kontrole zlecone przez organy państwowe, plany pracy; - Laboratorium Specjalistyczne 1975-1998; 77 j.a. - kontrola jakości przetworów zbożowych, makaronów, mieszalni pasz, jakości mięsa, jakości mieszanek paszowych, koncentratów, jakości mleka i przetworów mlecznych, kontrola laboratoriów zakładowych, plany pracy i sprawozdania roczne z ich wykonania; - Wydział Kontroli 1991-2004; 227 j.a. - kontrola produkcji i obrotu środkami żywienia zwierząt, programy kontroli i sprawozdania z ich wykonania, informacje z kontroli, współdziałanie w różnymi instytucjami , kontrole jednostek przemysłu rolno-spożywczego, hipermarketów, hurtowni, piekarni, cukierni, punktów skupu buraków, cukrowni itp., nadzór nad skupem zbóż, rzepaku, gospodarką surowcami i wyrobami spirytusowymi i piwowarskimi, nadzór nad przemysłem zbożowo-młynarskim i przechowalnictwem zbóż, decyzje i wnioski dotyczące pogorszenia się jakości artykułów rolno-spożywczych, świadectwa atestacji, atestacja magazynów, kontrole zakładów przetwórstwa mięsnego, drobiarskiego i mleczarskiego, kontrola produkcji nawozów; - Akta ogólne 1953-2001; 42 j.a - rejestry kontroli (1970-1981), narady z pracownikami (1986-1994), wzory odciskowe pieczęci i stempli (1953-2001), protokoły kontroli zewnętrznych (1971-1992), sprawozdania finansowe i bilanse (1967-1978, 1984-1987, 1991-2000), plany pracy i sprawozdania z ich wykonania (1961-1963, 1967, 1971, 1975-1976, 1979-1983, 1988-1990, 1993-1997), sprawozdania z działalności Laboratorium (1999-2000). 4. AKCESJA nr 3614/2015; 2003-2004; 54 j.a - Wydział Kontroli Obrotu z Zagranicą 2003-2004; 54 j.a. - protokoły kontroli podmiotów prawnych. Liczba jednostek w zespole: 1249
65/1386/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Szczecinie 1946-2003 [2004-2005] 0 rozwiń
1. Oddział Regionalny 1946-2005; 255 j.a. 1.1. Organizacja 1946-2002; 21 j.a. 1.2. Narady 1993-1999; 5 j.a. 1.3. Rada Dyrektorów 1994-1998; 4 j.a. 1.4. Regulaminy i schematy organizacyjne 1969-2000; 7 j.a. 1.5. Instrukcje i regulaminy zakładowe 1966-1999; 15 j.a. 1.6. Restrukturyzacja banku 1994-1999; 5 j.a. 1.7. Zarządzenia wewnętrzne 1969-1991; 11 j.a. 1.8. Plany pracy 1997-1999; 3 j.a. 1.9. Sprawozdania z działalności 1947-2002; 29 j.a. 1.10. Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac 1969-1977; 6 j.a. 1.11. Sprawozdania z działalności socjalnej 1972-1988; 2 j.a. 1.12. Bilanse 1953-2003; 64 j.a. 1.13. Plany finansowe 1994-1997; 4 j.a. 1.14. Kontrole 1962-1999; 8 j.a. 1.15. Kredyty 1984-2002; 31 j.a. 1.16. Rozliczenia z budżetem 1986-2005; 16 j.a. 1.17. Skargi i wnioski 1959-2003; 12 j.a. 1.18. Rejestr stempli i pieczęci 1952-2004; 11 j.a. 1.19. Archiwum zakładowe 1999-2004; 1 j.a. 2. Oddział Centrum Drawsko Pomorskie 1978-2004; 19 j.a. 3. Oddział Centrum Drawsko Pomorskie - Oddział Świdwin 1986-2004; 18 j.a. 4. Oddział Centrum Drawsko Pomorskie - Oddział Połczyn Zdrój 1978-2004; 20 j.a. 5. Oddział Centrum Drawsko Pomorskie - Oddział Złocieniec 1959-2001; 10 j.a. 6. Oddział Centrum Drawsko Pomorskie - Oddział Wałcz 1978-2004; 10 j.a. 7. I Oddział Centrum Gorzów Wlkp. 1977-2005; 70 j.a. 8. I Oddział Centrum Gorzów Wlkp.- Oddział Myślibórz 1990-2003; 15 j.a. 9. I Oddział Centrum Gorzów Wlkp.- Oddział Dębno 1981-2004; 12 j.a. 10. I Oddział Centrum Gorzów Wlkp.- Oddział Kostrzyn 1988-2001; 9 j.a. 11. I Oddział Centrum Gorzów Wlkp.- Oddział Witnica 1999-2001; 1 j.a. 12. II Oddział Centrum Gorzów Wlkp. 1987-2005; 40 j.a. 13. II Oddział Centrum Gorzów Wlkp.- Oddział Strzelce Krajeńskie 1985-2002; 22 j.a. 14. II Oddział Centrum Gorzów Wlkp.- Oddział Drezdenko 1989-2004; 25 j.a. 15. II Oddział Centrum Gorzów Wlkp.- Oddział Barlinek 1991-2004; 29 j.a. 16.1. Organizacja 1995-2004; 6 j.a. 17. Oddział Centrum Kołobrzeg - Oddział Białogard 1982-2001; 19 j.a. 18. Oddział Centrum Kołobrzeg - Oddział Gryfice 1968-2003; 8 j.a. 19. I Oddział Centrum Koszalin 1962-2004; 174 j.a. 20. II Oddział Centrum Koszalin 1970-2003; 15 j.a. 21. II Oddział Centrum Koszalin - Oddział Szczecinek 1963-2003; 53 j.a. 22. Oddział Centrum Sławno 1977-2003; 25 j.a. 23. Oddział Centrum Sławno - Oddział Darłowo 1976-2004; 32 j.a. 24. Oddział Centrum Stargard Szczeciński 1955-2004; 120 j.a. 25. Oddział Centrum Stargard Szczeciński - Oddział Choszczno 1977-2001; 18 j.a. 26. Oddział Centrum Stargard Szczeciński - Oddział Pyrzyce 1971-2001; 9 j.a. 27. Oddział Centrum Sulęcin 1989-2003; 31 j.a. 28. Oddział Centrum Sulęcin - Oddział Międzyrzecz 1969-2004; 39 j.a. 29. Oddział Centrum Sulęcin - Oddział Słubice 1993-2001; 5 j.a. 30. Oddział Centrum Sulęcin - Oddział Rzepin 2000-2002; 1 j.a. 31. I Oddział Centrum Szczecin 1956-2004; 98 j.a. 32. II Oddział Centrum Szczecin 1970-2003; 53 j.a. 33. II Oddział Centrum Szczecin - IV Oddział 1999-2000; 1 j.a. 34. III Oddział Centrum Szczecin 1993-2004; 15 j.a. 35. III Oddział Centrum Szczecin - Oddział Goleniów 1976-2004; 28 j.a. 36. III Oddział Centrum Szczecin - Oddział Gryfino 1975-2003; 32 j.a. 37. III Oddział Centrum Szczecin - Oddział Chojna 1976-2001; 12 j.a. 38. Oddział Centrum Świnoujście 1962-2004; 46 j.a. 39. Oddział Międzychód 1990-1999; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1483
65/1387/0 Zbiór Mieczysława Stelmacha (1947-2000) 1962-1998 0 rozwiń
1. Opracowania, artykuły, referaty - sygn. 1-30; 30 j.a. - rękopisy, maszynopisy i wydruki komputerowe całych prac lub ich fragmentów autorstwa M. Stelmacha. Dotyczą one historii Szczecina, jego rozwoju przestrzennego oraz historii kartografii. Tylko dw maszynopisy są o tematyce archiwistycznej. 2. Recenzje wydawnicze - sygn. 31-35; 5 j.a. - są tu recenzje dwóch skryptów dr Haliny Robótki i artykułu dr Ireny Radtke oraz dwie opinie nt. opracowań M. Stelmacha. 3. Tłumaczenia źródeł - sygn. 36-38; 3 j.a. - są to tłumaczenia źródeł z zespołu Rejencja Szczecińska dotyczące zagospodarowania terenów pofortecznych w Szczecinie i historii XIX-wiecznego budownictwa wiejskiego. 4. Materiały warsztatowe a. notatki - sygn. 39-65; 25 j.a. - rękopisy wypisów źródłowych do nastepujących tematów: archiwistyka, historia Szczecina, historia Prowincji Pomorskiej, historia kartografii oraz fiszki bibliograficzne; b. kserokopie źródeł - sygn. 66-77; 12 j.a. - kopie źródeł do historii ustroju Pomorza, twierdzy Kołobrzeg, historii Szczecina, pochodzące zarówno z polskich jak i niemieckich archiwów; c. fotokopie map i planów, reprodukcje zdjęć - sygn. 78-94; 17 j.a. - kopie planów i map oraz zdjęć miast pomorskich, map Pomorza, map morskich, map świata oraz fotokopie dokumentacji aktowej. 5. Materiały związane z działalnością zawodową - sygn. 95-99; 5 j.a. - sa tu plany i sprawozdania praktyk studenckich odbywających się w AP w Szczecinie, których opiekunem był M. Stelmach, sprawozdania z odbytych stypendiów zagranicznych oraz z przebiegu prac zespołów naukowych, w których brał udział. 6. Materiały biograficzne - sygn. 100-102; 3 j.a. - jest tu życiorys napisany przez M. Stelmacha w 1972 r., spisany przez niego dorobek naukowy oraz notatki z II i III roku studiów. 7. Korespondencja - sygn. 103; 1 j.a. - znajduje się tu 9 listów, z czego 8 dotyczy spraw zawodowych (m.in.. jest list od Haliny Robótki, prof.. Andrzeja Tomaczaka, K. Biskupa), głównie recenzji prac. Jest 1 list prywatny napisany przez M. Stelmacha do p. Hübner z Koblencji. 8. Druki zwarte - sygn. 104-192; 88 j.a. - są to kserokopie różnych książek i artykułów (od XVIII do XX wieku) związanych ściśle z zakresem prowadzonych badań. Duża część jest niemieckojęzyczna. 9. Negatywy mikrofilmów i zdjęć - sygn. 193-231; 38 j.a. - są to mikrofilmy map i planów Szczecina i innych miast pomorskich oraz map całego Pomorza z niemieckich archiwów, mikrofilmy jednostek aktowych z akt pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z zasobu Deutsches Zentralarchiv dotyczące zniesienia twierdzy Szczecin, ustroju Pomorza oraz reformy administracyjnej Pomorza. Liczba jednostek w zespole: 231
65/1388/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie I 1902-1937 65153 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1902-1919; 2. Księgi małżeństw 1902-1937; 3. Księgi zgonów 1902-1937; Liczba jednostek w zespole: 385
65/1389/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie II 1902-1937 35247 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1902-1919; 2. Księgi małżeństw 1902-1937; 3. Księgi zgonów 1902-1937; Liczba jednostek w zespole: 242
Wyświetlanie 1 381 do 1 400 z 1 753 wpisów.