Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1390/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie III 1902-1937 92461 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1902-1919; 2. Księgi małżeństw 1902-1937; 3. Księgi zgonów 1902-1937; Liczba jednostek w zespole: 297
65/1391/0 Opera i Operetka w Szczecinie 1956-2008 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1681/2001, 1883/2004, 2002/2004; 1956-1999; 131 j.a. - Organizacja i działalność Towarzystwa Miłośników Teatru Muzycznego (1956-1958); protokoły zebrań plenranych i posiedzeń Zarządu Towarzystwa (1956-1958), bilanse Towarzystwa (za lata 1956-1957); bilans na dzień przekształcenia Towarzystwa w Państwową Operetkę w Szczecinie (1.I.1958); bilanse i analizy działalności (1958-1975); plany usługowo-ekonomiczne (1959, 1965-1975); plany i sprawozdania z realizacji osobowego funduszu płac (1965-1971); protokoły kontroli (1958-1975); organizacja Opery i Operetki-regulaminy organizacyjne (1959, 1969), regulaminy pracy (1960-1973), okólniki, zarządzenia (1960-1975); książka obsad aktorskich (1959); wykazy pracowników (1974); materiały okolicznościowe i wydawnictwa jubileuszowe (1957-1967); wycinki prasowe (1962-1967); organizacja koncertów i tras koncertowych (1961-1973); plany repertuarowe (1957-1971); teczki dokumentacji artystycznej przedstawień (1957-1975); kroniki sezonu (1994-1998); kroniki sezonów artystycznych (1994-1998), biuletyny informacyjne Opery i Operteki (1996-1999), programy spektakli (1978-1999). II. PRZES. 77/2006; 44 j.i. - plakaty i afisze spektakli (1964-2003). III. AKCESJA nr 3168/2012; 1972-1985; 24 j.a. - teczki dokumentacji artystycznej spektakli wystawianych w Operze z lat 1976-1985, protokoły narad z lat 1977-1983, wycinki prasowe dotyczące przeprowadzki Opery na Zamek (z lat 1975-1979), materiały dotyczące otwarcia Opery na Zamku, opracowania książkowe dotyczące działalności Opery. IV. AKCESJA nr 3169/2012; 1997, 2008; 3 j.i. - kalendarz ścienny ze zdjęciami plakatów spektakli i koncertów wystawianych przez Operę, medale okolicznościowe Opery. V. AKCESJA nr 3170/2012; 1958-2008; 17 j.i. - nagrania na taśmach magnetofonowych, taśmie filmowej 16 mm, na płytach VHS, CD, DVD spektakli i koncertów wystawianych przez Operę. Łączny czas nagrań 9:10:00. Wielkość danych na płytach DVD i CD - 31,9 GB VI. AKCESJA nr 3661/2015; 1956-1969; 283 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych (sygn. II/1-II/283). Liczba jednostek w zespole: 502
65/1392/0 Spółdzielnia Pracy Konserwacji Statków w Szczecinie 1967-1968 0 rozwiń
1. Organy Kolegialne1967-1968; sygn.1-6; 6 j.a. - protokoły Walnych Zgromadzeń (1968), protokoły posiedzeń Zarządu Spółdzielni (1967-1968). 2. Organizacja Spółdzielni 1967-1968; sygn. 7-13; 7 j.a. - schemat organizacyjny Spółdzielni (1967), zarządzenia wewnętrzne (1967-1968), instrukcje i regulaminy, protokoły kontroli Spółdzielni (1968).. 3. Plany gospodarcze 1967-1968; sygn. 14-15; 2 j.a. - roczne plany gospodarcze. 4. Sprawozdania, analizy, informacje 1967-1968; sygn. 16-24; 9 j.a. - analiza podstawowych problemów organizacyjno – ekonomicznych z 1967 roku, analiza wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych za lata 1967 – 1968, sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej Spółdzielni za 1967 rok, sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia i usług za 1967 rok oraz działalności inwestycyjnej i wynalazczości pracowniczej za lata 1967 – 1968. Liczba jednostek w zespole: 24
65/1393/0 Teatr Współczesny w Szczecinie 1974-1998 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1749/2002; 1974-1998; 133 j.a. - protokół zdawczo-odbiorczy przekazania składników majątkowych przez Państwowe Teatry Dramatyczne Teatrowi Współczesnemu (1976); materiały dotyczące rejestracji Teatru (1975-1992); statut Teatru (1984); regulamin organizacyjny; protokoły posiedzeń Rady Programowo-Artystycznej (1985-1991); zarządzenia wewnętrzne (1976-1988); zakresy czynności komórek organizacyjnych (1977); stała lista osób zapraszanych na premiery w teatrach (1977); umowa o współpracy kulturalnej Teatru z Teatrem Narodowym w SFRJ (1978, 1980); materiały dotyczące działalności Teatru (1982-1984); obchody Międzynarodowego Dnia Teatru (1976-1988); wykazy pracowników Teatru (1976-1990); układ zbiorowy pracy dla pracowników instytucji artystycznych i jego zmiany (1974-1979); instrukcja kancelaryjna i archiwalna (1976); regulamin pracy, regulamin ochrony przeciwpożarowej (1986); protokoły kontroli Teatru (1976-1980, 1986-1989); repertuary Teatru (1976-1994); informacje dotyczące rozwoju Teatru (1985); plany 5-cio letni na lata 1986-1990 finansowania inwestycji; roczne plany usługowo-ekonomiczne (1976-1991); analizy wykonania planu usługowo-ekonomicznego (1976-1989); sprawozdania statystyczne z działalności Teatru (1976-1977, 1982-1987), z wykonania planu usług dla ludności (1976-1978, 1982-1987), z zatrudnienia i funduszu płac (1976-1978, 1980-1987, 1995-1997); z realizacji inwestycji (1976-1978, 1983-1987, 1996-1997); sprawozdania finansowe o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (1982-1987, 1996-1997); inne sprawozdania statystyczne dotyczące działalności (1976-1997); bilans Teatru (1976-1991); oceny stanu zatrudnienia i wynagodzeń w Teatrze (1981-1990); materiały dotyczące działalności zawiązku zawodowego (1980-1981, 1984-1985); protokoły posiedzeń POP (1986-1987). Liczba jednostek w zespole: 133
65/1394/0 Związek Komunistów Polskich "Proletariat", Okręgowy Komitet Wykonawczy w Szczecinie [1981] 1990-2002 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1751/2002; [1981] 1990-2002; 18 j.a. - księga protokołów posiedzeń i zebrań OKW (1991-2002); uchwały, oświadczenia, stanowiska i listy otwarte organizacji szczecińskiej (1990-2002); kronika ZKP za okres 1990-2002; deklaracja z 2.VII.1981 r. "Kim Jesteśmy"; pisma ZKP - "Przedświt (1991), "Lewą marsz (1991-1992), "Brzask (1993-2002). Liczba jednostek w zespole: 18
65/1395/0 Polskie Radio, Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "Polskie Radio Szczecin" Spółka Akcyjna 1965-2002 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 1752/2002; 1965-1999; 740 j.a. - zatrudnienie w Rozgłośni PR- obsada personalna(1965, 1967, 1981); protokoły kontroli (1981); zarządzenia wewnętrzne (1975-1976, 1981-1985); plan 5-cio letni na lata 1971-1975; plany roczne zatrudnienia i funduszu płac (1970-1972, 1974, 1976); budżet Rozgłośni PR i jego wykonanie (1968-1974, 1977, 1982-1984); bilans (1969, 1975-1976, 1981-1985); protokół przekazania przez Rozgłośnię PR spraw majątkowych Ośrodkowi Telewizyjnemu w Szczecinie (30.05.1981); bilans przekazania (na dz. 30.05.1981); protokoły posiedzeń Kolegium Dyrekcyjnego (1992-1993); dokumentacja dnia programowego - wybór (1972-1973, 1976-1999). 2. AKCESJA nr 2195/2006.; 2000-2002; sygn. 741-848; 108 j.a. - dokumentacja dnia programowego - dzienniki. 3. AKCESJA nr 3336/2013; 122 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 2,16 GB, czas nagrań 40:18:11. 4. AKCESJA nr 3338/2013; 200 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 3,68 GB, czas nagrań 68:37:50 5. AKCESJA nr 3342/2013; 203 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,22 GB, czas nagrań 74:36:52 6. AKCESJA nr 3359/2013; 195 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,20 GB, czas nagrań 73:58:26 7. AKCESJA nr 3364/2013; 174 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,20 GB, czas nagrań 54:29:20 8. AKCESJA nr 3429/2014; 162 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 2,86 GB, czas nagrań 49:37:10 9. AKCESJA nr 3430/2014; 253 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,12 GB, czas nagrań 76:50:02 10. AKCESJA nr 3439/2014; 318 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,96 GB, czas nagrań 92:15:12 11. AKCESJA nr 3474/2014; 218 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,36 GB, czas nagrań 81:39:48 12. AKCESJA nr 3481/2014; 256 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,08 GB, czas nagrań 71:10:00 13. AKCESJA nr 3505/2014; 247 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,35 GB, czas nagrań 81:10:00 14. AKCESJA nr 3523/2014; 222 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,37 GB, czas nagrań 81:40:00 15. AKCESJA nr 3576/2015; 253 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,37 GB, czas nagrań 81:32:43 16. AKCESJA nr 3578/2015; 234 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,32 GB, czas nagrań 80:42:54 17. AKCESJA nr 3583/2015; 222 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,28 GB, czas nagrań 79:56:22 18. AKCESJA nr 3586/2015; 213 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,37 GB, czas nagrań 81:32:55 19. AKCESJA nr 3609/2015; 216 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,36 GB, czas nagrań 81:21:46 20. AKCESJA nr 3626/2015; 200 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,35 GB, czas nagrań 81:11:24 21. AKCESJA nr 3627/2015; 279 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,30 GB, czas nagrań 80:19:12 22. AKCESJA nr 3651/2015; 216 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,27 GB, czas nagrań 79:46:26 23. AKCESJA nr 3663/2015; 231 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,27 GB, czas nagrań 81:30:00 24. AKCESJA nr 3667/2015; 222 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,24 GB, czas nagrań 79:04:52 25. AKCESJA nr 3689/2015; 227 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 4,27 GB, czas nagrań 79:36:52 26. AKCESJA nr 3695/2015; 172 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (całość nagrań zdigitalizowana) - 3,89 GB, czas nagrań 72:39:35 27. AKCESJA nr 3712/2015; 324 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (część nagrań zdigitalizowana, w tym 209 j.a.) - 4,26 GB, czas nagrań 79:31:55 28. AKCESJA nr 3713/2015; 651 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (część nagrań zdigitalizowana, w tym 241 j.i.) - 4,33 GB, czas nagrań 80:47:53 29. AKCESJA nr 3715/2015; 666 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (część nagrań zdigitalizowana, w tym 194 j.i.) - 4,35 GB, czas nagrań 81:10:59 30. AKCESJA nr 3716/2015; 624 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (część nagrań zdigitalizowana, w tym 219 j.i.) - 4,25 GB, czas nagrań 79:24:33 31. AKCESJA nr 3735/2015; 642 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (część nagrań zdigitalizowana, w tym 249 j.i.) - 4,99 GB, czas 92:52:57 32. AKCESJA nr 3743/2016; 658 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (część nagrań zdigitalizowana, w tym 232 j.i.) - 4,35 GB, czas 81:08:12 33. AKCESJA nr 3744/2016; 480 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (część nagrań zdigitalizowana, w tym 238 j.i.) - 4,31 GB, czas 80:22:51 34. AKCESJa nr 3745/2016; 468 j.i. - fonogramy audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin (część nagrań zdigitalizowana, w tym 259 j.i.) - 4,34 GB, czas 80:55:53 Liczba jednostek w zespole: 17903
65/1396/0 Regionalny Inspektorat Celny w Szczecinie 1998-2001 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1753/2002; 1998-2001; 18 j.a. - organizacja Inspektoratów Celnych (1998-2000); zarządzenia wewnętrzne (1998-2001); decyzje (1998-2001); programy działania Inspektoratu (1999); sprawozdania z działalności (1999-2001); protokoły kontroli (2000); regulamin pracy (2000); wykaz etatów (2001). Liczba jednostek w zespole: 18
65/1397/0 Pomorski Bank Kredytowy S.A., Oddział w Policach 1991-1998 [2000] 0 rozwiń
1. Sprawozdawczość 1992-1998; 8 j.a. - bilanse (za lata 1992-1994), sprawozdania roczne z działalności (za lata 1994-1998). 2. Kredytowanie przedsiębiorstw 1991-1998 [2000]; 102 j.a. - dokumentacja kredytowa związana z udzielaniem kredytów dla poszczególnych przedsiębiorstw. Liczba jednostek w zespole: 110
65/1398/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecińskich Zakładach Papierniczych "Skolwin" w Szczecinie 1949-1986 0 rozwiń
1. Konferencje/zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1950-1952, 1955-1956, 1959, 1986; 2 j.a. 2. Zebrania ogólne 1950-1953, 1955-1957, 1983-1985; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949-1952, 1955-1957, 1979-1986; 3 j.a. 4. Informacje, oceny, sprawozdania 1949-1950, 1955, 1984-1986; 5 j.a. - spisy członków partii (1949-1950, 1955), sprawozdania z działalności Oddziałowej Organizacji Partyjnej Materiały Biurowe (z 1986 r.), biuletyn pn. "Przegląd partyjno-państwowo-społeczny Papierni "Skolwin" z 1985 r., postulaty wynikajace z rozmów przeprowadzanych z członkami OOP Materiałów Biurowych z 1986 r., struktura organizacji partyjnej w SZP "Skolwin" z lat 1984-1986. Liczba jednostek w zespole: 12
65/1399/0 Przedsiębiorstwo Państwowe "Dom Książki" w Szczecinie 1950-2000 0 rozwiń
1. Organizacja 1950-2000; 79 j.a. 1.1. Struktura organizacyjna - statuty, zarządzenia, regulaminy organizacyjne,schematy, karty rejestracyjne 1950-1992; 6 j.a. 1.2. Akty normatywne władz nadrzędnych i wewnętrzne 1950-2000; 36 j.a. 1.3. Zatrudnienie 1951-1996; 13 j.a. 1.4. Instrukcje i regulaminy 1956-1991; 6 j.a. 1.5. Nieruchomości 1996-1999; 2 j.a. 1.6. Skargi i wnioski 1952-1979; 3 j.a. 1.7. Imprezy artystyczne 1967-1989; 2 j.a. 1.8. Wycinki prasowe 1964-1974; 1 j.a. 1.9. Wzory pieczęci 1977-1993; 1 j.a. 1.10. Archiwum zakładowe 1954-1990; 9 j.a. 2. Kontrole 1953-1987; 11 j.a. 2.1. Regulaminy i instrukcje 1967-1985; 4 j.a. 2.2. Protokoły i sprawozdania z kontroli 1953-1987; 7 j.a. 3. Plany 1950-1990; 18 j.a. 3.1. Plany dotyczące działalności 1984-1986; 2 j.a. 3.2. Plany handlowo-finansowe 1950-1990; 7 j.a. 3.3. Plany dotyczące handlu 1953-1969; 3 j.a. 3.4. Plany dotyczące rozwoju i inwestycji 1955-1975; 3 j.a. 3.5. Plany zatrudnienia i płac 1952-1959; 2 j.a. 3.6. Plany dotyczące BHP 1970-1986; 1 j.a. 4. Sprawozdania 1951-2000; 80 j.a. 4.1. Analizy gospodarcze 1958-2000; 13 j.a. 4.2. Sprawozdania finansowe 1951-2000; 41 j.a. 4.3. Sprawozdania z zatrudnienia i płac 1955-1998; 9 j.a. 4.4. Sprawozdania dotyczące sprzedaży i reklamy 1955-2000; 9 j.a. 4.5. Sprawozdania z inwestycji 1963-2000; 3 j.a. 4.6. Sprawozdania z wypadków przy pracy 1970-1990; 2 j.a. 4.7. Sprawozdania inne 1959-1999; 3 j.a. 5. Samorząd pracowniczy- Rada Zakładowa, Konferencje Samorządu Robotniczego, Rada Pracownicza, Związek Zawodowy Pracowników Księgarstwa 1954-1994; 10 j.a. 6. Akta osobowe 1950-1959; 70 j.a. 6.1. Akta osobowe - nazwiska na literę A 1955-1956; 1 j.a. 6.2. Akta osobowe - nazwiska na literę B 1950-1954; 4 j.a. 6.3. Akta osobowe - nazwiska na literę C 1950-1954; 4 j.a. 6.4. Akta osobowe - nazwiska na literę E 1953-1954; 2 j.a. 6.5. Akta osobowe - nazwiska na literę F 1950-1953; 1 j.a. 6.6. Akta osobowe - nazwiska na literę G 1950-1954; 6 j.a. 6.7. Akta osobowe - nazwiska na literę J 1950-1951; 1 j.a. 6.8. Akta osobowe - nazwiska na literę K 1950-1954; 5 j.a. 6.9. Akta osobowe - nazwiska na literę L 1950-1953; 4 j.a. 6.10. Akta osobowe - nazwiska na literę M 1950-1953; 7 j.a. 6.11. Akta osobowe - nazwiska na literę N 1950-1954; 2 j.a. 6.12. Akta osobowe - nazwiska na literę O 1950-1954; 2 j.a. 6.13. Akta osobowe - nazwiska na literę P 1950-1954; 7 j.a. 6.14. Akta osobowe - nazwiska na literę R 1953-1954; 3 j.a. 6.15. Akta osobowe - nazwiska na literę S 1950-1959; 10 j.a. 6.16. Akta osobowe - nazwiska na literę Ś 1952-1953; 1 j.a. 6.17. Akta osobowe - nazwiska na literę W 1950-1953; 6 j.a. 6.18. Akta osobowe - nazwiska na literę Z 1950-1953; 3 j.a. 6.19. Akta osobowe - nazwiska na literę Ż 1954-1954; 1 j.a. Akcesja nr 4100/2018; 217 j.a.; 1951-1959; akta osobowe pracowników zwolnionych; Liczba jednostek w zespole: 485
65/1400/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Państwowym "Dom Książki" w Szczecinie 1952-1974 0 rozwiń
1, Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1955-1970, 1973-1974, 5 j.a. 2. Informacje i oceny 1952, 1955, 1966-1970; 6 j.a. - lista składek członkowskich z 1952 r., lista członków PZPR z 1955 r., referaty okolicznościowe (z 1966 r.), szkolenia partyjne (1967-1970), sprawozdania o członkach i kandydatach partii (1968-1969). Liczba jednostek w zespole: 11
65/1401/0 BIG Bank Gdański, II Oddział w Szczecinie 1989-1997 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1764/2002; 1989-1997; 44 j.a. - materiały dotyczące restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw: FMB "Bumar-Hydroma" w Szczecinie, ZSE "Selfa" w Szczecinie; bilans Oddziału za lata 1989-1995; wzory odciskowe pieczęci i stempli i protokoły ich likwidacji(1989-1995); sprawozdania z załatwiania skarg i wniosków oraz krytyki prasowej (1993-1995); materiały do planu zatrudnienia, funduszu płac, inwestycji (1989-1994); sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac, z działalności socjalnej(1989-199); plan kont (1992-1994); protokoły kontroli Oddziału (1992); zbiór aktów normatywnych Banku (1989-1997). Liczba jednostek w zespole: 44
65/1402/0 Wojewódzkie Zakłady Poligraficzne Przemysłu Terenowego w Szczecinie [1961] 1962-1976 0 rozwiń
I. Dyrektor Naczelny [1961] 1962-1975; sygn. 1-52; 52 j.a. 1. Stanowisko ds. Obsługi Prawnej - materiały dotyczące przejmowania zakładów i drukarni przez WZPPT. 2. Dział Organizacyjny i Administracyjno-Gospodarczy - organizacja przedsiębiorstwa (1962-1976), zarządzenia wewnętrzne (1962-1976) i pisma okólne (1962-1974), protokoły narad i zebrań (1963, 1967-1976), instrukcje i regulaminy, protokoły kontroli przedsiębiorstwa (1963, 1966-1974), skargi i wnioski (1965-1975). II. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 1962-1975; sygn. 53-79; 27 j.a. - bilanse zdolności produkcyjnych na lata 1961-1966, roczne programy działania przedsiębiorstwa (na lata 1962-1963, 1968-1970), sprawozdania z wynalazczości pracowniczej oraz udział w międzyzakładowym współzawodnictwie pracy (1964-1975), sprawozdania z poniesionych nakładów na rozwój techniki, wprowadzanie i rozszerzanie mechanizacji produkcji, plany kapitalnych remontów i plany inwestycyjne (na lata 1962-1975) i sprawozdania z wich wykonania (za lata 1962-1966, 1969-1975). III. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych 1962-1976; sygn. 80-127; 48 j.a. 1. Dział Ekonomiczny i Służby Pracowniczej - plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1962-1966, 1970, 1976), analizy działalności i analizy ekonomiczne przedsiębiorstwa (za lata 1962-1975), sprawozdania statystyczne ze zbytu wyrobów (za lata 1965-1966), regulaminy pracy (1962, 1968) i wynagradzania pracowników (1962), plany zatrudnienia i funduszu płac (na lata 1962-1963, 1965, 1973-1976) oraz sprawozdania z ich wykonania (za lata 1963-1968). 2. Dział Zaopatrzenia i Transportu - program rozwoju przedsiębiorstwa na lata 1975-1980, program rozwoju usług na lata 1971-1980. IV. Główny Księgowy 1962-1975; sygn. 128-149; 22 j.a. - plany finansowe (na lata 1962-1964, 1966-1969, 1973, 1975), sprawozdania finansowe (za lata 1962-1970, 1973-1974), protokoły rewizji finansowych (1969-1972). V. Samorząd Robotniczy i inne organizacje 1964-1975; sygn. 150-179; 30 j.a. - protokoły Konferencji Samorządu Robotnoiczego (1966-1975), działalność Rady Robotniczej (1966, 1973), protokoły posiedzeń Kolegium Dyrektorów (1971-1975), działalność Zakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji (1964-1975). Liczba jednostek w zespole: 179
65/1403/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkich Zakładach Poligraficznych Przemysłu Terenowego w Szczecinie 1970-1972 0 rozwiń
1. Zakładowa Komisja ds. realizacji uchwał V Plenum KC PZPR 1970; 1 j.a. - są tu materiały dotyczące powołania Komisji, protokoły posiedzeń. 2. Informacje i oceny 1971-1972; 2 j.a. - program realizacji wniosków wysuniętych przez załogę w dyskusji przed VI Zjazdem Partii Z 1971 r.), referat sprawozdawczy za lata 1971-1972 na konferencję sprawozdawczą. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1404/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecińskich Zakładach Graficznych w Szczecinie 1972-1979 0 rozwiń
1. Posiedzenia plenrane 1975, 1979; 2 j.a. 2. Narady partyjno-gospodarcze 1973, 1976; 2 j.a. 3. Informacje i oceny 1972, 1973; 2 j.a. - sprawozdanie egzekutywy z 1972 r., referat dotyczący zmian w przemyśle poligraficznym wynikłych ze wskazań VI Zjazdu Partii. Liczba jednostek w zespole: 6
65/1405/0 Telekomunikacja Polska S.A. Dyrekcja Okręgu w Szczecinie 1975-1998 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1801/2003; 1975-1998; 405 j.a. - organizacja DO i jednostek podległych (1991-1998); zarządzenia wewnętrzne i decyzje dyrektora (1992-1998); protokoły narad (1993-1998); regulaminy pracy (1992, 1994, 1996), kontroli (1995); zakładowy plan kont (1992-1997); porozumienie zawarte pomiędzy TP SA a P.P. Poczta Polska (1992); analizy skarg, wniosków i reklamacji (1986-1998); sprawy kancelaryjno-archiwalne (1996); protokoły kontroli DO i jednostek podległych (1975-1998); plany ekonomiczno-finansowe (1994-1997); plany inwestycyjne (1992-1997); sprawozdania i analizy działalności gospodarczej (1989-1997); analiza skutków ekonomicznych porozumienia w sprawie współpracy i wzajemnego świadczenia usług pomiędzy TP SA i PP Poczta Polska (1993-1997); sprawozdania statystyczne z ruchu telefonicznego (1992—1997), z badań jakości obsługi (1980-1993), ze stanu łączy (1995-1997), z zatrudnienia i funduszu płac (1997), z kosztów (1993-1997), ze sprzedaży usług (1993-1997); analizy i sprawozdania z zatrudnienia (1993-1997); sprawozdania ze sprzedaży aparatów telefonicznych (1994-1997); sprawozdania z działalności szkoleniowej (1993-1995), inwestycyjnej (1992-1997), gospodarczej (1992-1997); bilanse i sprawozdania finansowe (1992-1997); protokoły rewizji finansowych (1995-1997); plany i sprawozdania z telefonizacji wsi (1995-1997); programy rozwoju telekomunikacji; kronika DO TP SA (1992-1994); prywatyzacja TP SA (1998). Liczba jednostek w zespole: 405
65/1406/0 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie 1946-2000 0 rozwiń
I AKCESJA nr 1805/2003; 1946-1993; sygn. 1-103; 103 j.a. 1. Dyrekcja Okręgowa Dróg Wodnych 1946-1949; 2 j.a. - plan przeglądowy przebiegu granic administracyjnych portu w Szczecinie, karty hydrogeologiczne wodowskazów rzeki Odry. 2. Rejon Dróg Wodnych 1956-1963; 7 j.a. - plany akcji przeciwpowodziowej i lodowej. 3. Okręgowy Zarząd Wodny w Szczecinie 1964-1973; 19 j.a. - plany koszów (1967-1969), plany lokalizacji robót (1964-1971), informacja dotycząca stanu Odry administrowanej przez OZW (1966), informacja o zabezpieczeniu Odry od powodzi (1966), analiza działalności w zakresie regulacji Odry (1968), plany akcji przeciwpowodziowej i lodowej (1964-1973), sprawozdania z przebiegu akcji przeciwpowodziowej i lodowej (1963-1965). 4. Zarząd Administracji Rzeki Odry we Wrocławiu Delegatura w Szczecinie 1973-1975; 29 j.a. - organizacja Zarządu (1973-1974), zbiorowy układ pracy (1975), wykazy zatrudnionych pracowników (1973), plan i sprawozdanie z poprawy warunków bhp (1973), plany nakładów na kapitalne remonty (1975), sprawozdania finansowe (1973-1974), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (1973), z kontroli nad rybołówstwem (1973), protokoły narad (1966-1973), ewidencja budowli wodnych (1973), charakterystyka warunków żeglownych na Odrze i Nysie (1973), karty ewidencyjne obiektów pływających (1974), sprawozdanie z utrzymania szlaków żeglownych w 1974 r. na odcinku Dolnej Odry (1975), plany akcji przeciwpowodziowej i lodowej (1973-1975), decyzje lokalizacyjne (1971-1973)- budynek w Szczecinie ul. Żaglowa 12b, wyspa MPK, Urad, most Długi w Szczecinie. 5. Zarząd Odrzańskiej Drogi Wodnej we Wrocławiu Delegatura w Szczecinie 1975-1984; 44 j.a. - organizacja Zarządu (1975-1976), protokoły narad polsko-niemieckich 91975-1978), zarządzenia wewnętrzne (1973-1984), instrukcje i regulaminy obowiązujęce w Zarządzie, preliminarze budżetowe (1975-1985), plan nakładów na bhp (1975, 1977), plany remontów (1978-1979), sprawozdania finansowe (1975-1980), sprawozdania: ze zużycia paliw i energii (1973-1975), z awarii (1975), z inwestycji (1978), sprawozdania z utrzymania głębokości żeglugowych (1970-1981), oznakowanie szlaków wodnych (1975-1978), wykazy miejscowości, śluz, portów i mostów na Odrze (1974-1978), ocena warunków hydrogeologiczno-nawigacyjnych na Odrze (1976-1977, 1980, 1982), plany akcji przeciwpowodziowej i lodowej (1976-1982), informacje z akcji lodowej (1978-1979, 1982). 6. Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Szczecinie 1993; 2 j.a. - powołanie Regionalnego Ośrodka Koordynacyjno-Informacyjnego Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego, wzory odciskowe pieczęci. II. AKCESJA nr 1889/2004; 1965-1998; sygn. 104-146; 43 j.a. - organizacja ODGW (1985-1998); protokół rokowań pełnomocników rządu PRL i NRD w sprawie współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej (1965-1967, 1987, 1989-1991), protokoły kontroli ODGW (1989), plan zadań budżetowych (1985-1989), wieloletnie plany działalności do 2000 r. (1991, 1995), plan poprawy warunków bhp (1995-1996), analizy działalności (1985-1997), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (1986-1998), sprawozdania statystyczne z: wykorzystania środków WFOŚiGW (1990), z zatrudnienia i wynagrodzeń (1985, 1988-1997), ocena funkcjonowania ODGW (1984), oceny stanu bhp (1993, 1995-1996). III. AKCESJA nr 2015/2005; 1960-2000; sygn. 147-212; 66 j.a. - organizacja RZGW (1993, 2000), regulaminy pracy (1992, 1996), zarządzenia wewnętrzne (1991-1999), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1992-1993, 1998), taryfikator płac (1987), regulaminy premiowania i wynagradzania pracowników (1988, 1990, 1991), budżet i jego zamiany (1992-1998), sprawozdania budżetowe (1997-1998), sprawozdania z realizacji inwestycji (1995), sprawozdania z działalności (1993-1994, 1997-1998), sprawozdania statystyczne z: zatrudnienia i funduszu płac (1991-1998), stanu i ruchu środków trwałych (1992, 1994-1997), z działalności inwestycyjnej (1993-1995), o dochodach i wydatkach budżetowych (1991-1992, 1994, 1996), współpraca i współdziałanie z instytucjami krajowymi (1993-1997), współpraca zagraniczna dwustronna (1990-1997), współpraca międzynarodowa w ramach Konwencji Helsińskiej (1992-1998), materiały dotyczące budowy rzecznych przejść granicznych (1960-1976, 1987-1988). IV AKCESJA nr 2795/2010; 1992-1997; sygn. 213-222; 10 j.a.- sprawozdania o produkcji, obrotach, zużyciu i zapasach paliw, energii i produktów energetycznych za lata 1993-1996, sprawozdania o budynkach przekazanych do eksploatacji za rok 1995, sprawozdania o zużyciu paliw i energii za rok 1995, sprawozdania o stanie środków na rachunkach bieżących i zobowiązaniach dysponentów środków budżetowych Państwa za lata 1992-1996. Liczba jednostek w zespole: 222
65/1407/0 Urząd Stanu Cywilnego w Mielęcinie 1894, 1898, 1901-1903 0 rozwiń
1. Księgi małżeństw 1898, 1902, 1903, 1908; 2. Księgi zgonów 1894, 1901; Liczba jednostek w zespole: 2
65/1408/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie VI 1941-1944 0 rozwiń
Akta organizacyjne - generalia. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1409/0 Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie 1947-2011 0 rozwiń
Materiały archiwalne wytworzone przez Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna w Nowym Czarnowie tworzą zespół złożony pod nazwą „Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie Spółka Akcyjna” (ZEDO S.A.) i jest to najdłużej funkcjonująca nazwa elektrowni przed zakończeniem procesu konsolidacji. Zespół aktowy ZEDO S.A. w Nowym Czarnowie S.A. ze względu na przekształcenia własnościowe można uznać za zespół zamknięty, niemniej jednak Elektrownia pod tą nazwą, ale już z innym właścicielem nadal istnieje i prowadzi działalność. W skład zespołu złożonego wchodzą materiały archiwalne wytworzone przez następujących twórców:  Elektrownia Szczecin -1947-1966  Elektrownia Pomorzany – 1947-1966  Zespół Elektrowni Szczecin -1966-1976  Elektrownia Dolna Odra -w budowie – 1970-1976  Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie – 1976-1996  Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie Spółka Akcyjna – 1996-2006 Granice chronologiczne zespołu zamykają się w latach 1947-2006 [2007-2011]. Początkową granicę wyznacza tu rok 1947 jako data rozpoczęcia działalności przez najstarszą szczecińską elektrownię – Elektrownię Szczecin. Datą końcową jest rok 2006, kiedy to nastąpiło zakończenie okresu funkcjonowania ZEDO S.A. jako jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. W zespole występują także posteriora z lat 2007-2011 zrośnięte z aktami Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie. Kontynuowanie spraw w teczkach i zrośnięcie tych spraw było też jedną z przyczyn utworzenia zespołu złożonego praktycznie z sześciu zespołów prostych (licząc Elektrownię Dolna Odra-w budowie i Elektrownię Dolna Odra jako jedną jednostkę organizacyjną). Nie mniejszy wpływ na utworzenie zespołu złożonego miał fakt, że w jednym miejscu i w jednym inwentarzu znajdują się materiały archiwalne wszystkich połączonych elektrowni. W latach 2007-2008 na pieczątkach firmowych figuruje jeszcze nazwa ZEDO S.A. Nowe Czarnowo. Od połowy 2008 roku spółka występuje już pod nazwą PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Nowe Czarnowo. W ewidencji zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie zespół posiada numer 1409 – kod zespołu 65/1409 i należy do grupy zespołów A-2. Akta dotyczą terenu b. województwa szczecińskiego. Uporządkowany i zinwentaryzowany zespół liczy obecnie 1304 j.a., co stanowi ok.26,85 mb akt. Omawiając charakterystykę zawartości treściowej zespołu należy podkreślić, że najciekawszą grupą we wszystkich seriach aktowych na I stopniu podziału są materiały dotyczące organizacji i zarządzania. Znajdują się tutaj zarówno regulaminy i schematy organizacyjne jak też akta dotyczące rejestracji zakładów, zarządzenia wewnętrzne, regulaminy premiowania, protokoły narad organów kolegialnych. Ilość grup na II stopniu podziału jest różna i wynika bezpośrednio ze stanu zachowania materiałów archiwalnych. Kolejną serią na I stopniu podziału jest planowanie i sprawozdawczość. Do ważniejszych materiałów możemy tutaj zaliczyć plany techniczno-ekonomiczne i finansowe, a w sprawozdawczości – sprawozdania z działalności, produkcji energii, finansowe. Na uwagę zasługują również materiały dotyczące rozliczenia budowy elektrowni. Nadmienić należy również, że daty podane przy każdym zespole archiwalnym w schemacie są datami akt a nie datami granic zespołu zespołu. Liczba jednostek w zespole: 996
Wyświetlanie 1 401 do 1 420 z 1 753 wpisów.