Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1410/0 Prokuratura Rejonowa w Gryfinie 1947-1996 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1815/2003; 1947-1996; 16 j.a. - Sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności Prokuratury (1966-1970), repertoria spraw Ds (1947-1950), Sm (1951), akta Ds. 2108/95 - umorzenie (1995-1996). II. AKCESJA nr 2458/2008; 1951-1955; 3 j.a. - repertorium "Sb-"Sm" (1951-1954), "S" (1951-1955). Liczba jednostek w zespole: 19
65/1411/0 Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie 1945-1997 0 rozwiń
I. ZAKŁAD KARNY W GOLENIOWIE - AKCESJA nr 1818/2003; 1945-1987; 75 j.a. 1. Centralne Więzienie w Goleniowie 1945-1975; 22 j.a. - akta osobowe więźniów (1947-1965), wykazy akt wybrakowanych (1946-1962), księga kontroli więzienia (1947-1966). 2. Zakład Karny w Goleniowie1959-1987; 53 j.a. - protokoły przekazania jednostki (1972, 1982, 1984-1988), rozkazy dzienne naczelnika ZK (1977-1987), wzory odciskowe pieczęci (1950-1985), biuletyny informacyjne (1961-1971), zarządzenia, instrukcje i wytyczne władz zwierzchnich i własne (1959-1970), książka ruchu tymczasowo aresztowanych i skazanych (1982-1984), książka kontroli KZ (1966-1983), raporty stanu żywionych (1980-1987), skargi i prośby osadzonych (1975-1976, 1985-1987), sprawozdania z wypadków nadzwyczajnych (1977-1987). II. ZAKŁAD KARNY W NOWOGARDZIE - AKCESJA NR 1819/2003; 1973-1978; 3 j.a. 1. Zakład Karny w Płotach 1973-1978; 3 j.a.- materiały z postępowań wyjaśniających w wypadkach nadzywczajnych. III. ARESZT ŚLEDCZY W ŚWINOUJŚCIU - AKCESJA nr 1817/2003; 1977-1987; 11 j.a. - księga ruchu tymczasowo aresztowanych i skazanych. IV. ARESZT ŚLEDCZY W MIĘDZYRZECZU 1959-1987; 66 j.a. - AKCESJA nr 1878/2004; 1959-1987; 56 j.a. - zarządzenia, decyzje i pisma okólne władz nadrzędnych (1959-1969), przepisy stanowiące podstawę działalności jednostek s.w. (1966-1980), notatki z wykonania planów pracy (1977-1986), plany kontroli (1978-1983), analizy dotyczące działalności A.Ś (1974-1987), protokoły kontroli działalności (1968-1987), wzoru odciskowe pieczęci (1985), instrukcje, zarządzenia i pisma okólne Ministerstwa Sprawiedliwości (1970-1977), dokumentacja powypadkowa (1973-1987), protokoły posiedzeń kierownictwa (1973-1984, 1986), rozkazy dzienne dotyczące działalności A.Ś (1981-1987), zarządzenia, decyzje, instrukcje i wytyczne OZZK (1976-1987), zarządzenia, wytyczne i pisma okólne dyrektora CZZK (1971-1986). - AKCESJA nr 2107/2005; 1965-1986; 10 j.a. - akty prawne ministra sprawiedliwości w sprawie więziennictwa (1981-1986), dyrektora Aresztu (1967-1974), protokoły rewizji (1965-1970), sprawozdawczość GUS (1976-1979), protokoły zdawczo-odbiorcze jednostek SW (1973). V. ZAKŁAD KARNY W GORZOWIE WLKP. - AKCESJA nr 1879/2004; 1964-1965, 1970-1973, 1977; 8 j.a. - protokoły zdawczo-odbiorcze jednostki więziennej. VI. ARESZT ŚLEDCZY W SZCZECINIE 1945-1976; 62 j.a. - AKCESJA nr 1880/2004; 1945-1976; 19 j.a. - akta osobowe naczelników więzień w Goleniowie i Szczecinie (1945-1950), bilanse Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych i jednostek podległych (1971-1972, 1975, 1976), wykaz etatów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1946-1955), plany finansowe (1965-1966, 1970-1972), spisy akt przekazanych do archiwum zakładowego (1945-1965), wykaz więźniów zwolnionych z więzienia (1945-1965), protokoły zniszczeń dokumentacji znajdujących się w kancelarii tajnej (1960, 1965-1966), spisy akt przekazane do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej (1970). - AKCESJA nr 2106/2005; 1969-1979; 43 j.a. - protokół przekazania lub zniszczenia dokumentacji w sprawach obronnych (1976), informacje problemowe własne i biuletyny (1969-1970, 1973-1975), organizacja i zakres służby ochronnej (1974), zbiór aktów normatywnych władz nadrzędnych dot. więziennictwainaczelnika AŚ w Szczecinie (1970-1979), analizy zgonów i samobójstw w Areszcie oraz ogólnokrajowa analiza problemowa dot. działalności okreslonego rodzaju SW (1978). - AKCESJA nr 2870/2011; 1969-1997; 208 j.a. sygn.576-783 - prośby osadzonych (1991-1997), zarządzenia Naczelnika RAŚ w Szczecinie irejestr zarządzeń (1990-1996), ewidencja zasobu archiwum zakładowego RAŚ w Szczecinie (1991-1996), jadłopisy i raporty stanu żtwienia (1994-1996), raporty specjalne z postępowań wyjaśniających w sprawach wypadków nadzwyczajnych w RAŚ Szczecin (1991), ZK Stargard (1992), ZK Goleniów (1992-1995), AŚ Choszczno (1992-1995), OZ Choszczno (1992-1993), ZK Gorzów Wlkp. (1992-1995), ZK Nowogard (1992-1995), AŚ Świnoujście (1993-1995), ZK Stargard Szczeciński (1993-1995), AŚ Kamień Pomorski 91993), Miedzyrzecz (1991-1993), książka wizytacji AŚ Szczecin (1978-1996), rozkazy dzienne Naczelnika RAŚ (1990-1991), protokoły z posiedzeń i narad RAŚ w Szczecinie (1992-1993), analizy skarg, próśb i wniosków dotyczące RAŚ i jednostek podległych (1991-1993), protokoły kontroli kompleksowych, doraźnych, problemowych jednostek podległych RAŚ (1991-1996), protokoły z posiedzeń kolegiów gospodarczo-ekonomicznych w RAŚ Szczecin (1992-1996), rozkazy dzienne Naczelnika RAŚ w Szczecinie (1992, 1995), sprawozdania z wykonania planów rocznych jednostki własnej (1996), skargi i wnioski osadzonych w RAŚ Szczecin (1991-1996), narady i odprawy ogólnokrajowe i ogólnookręgowe (1992-1996), sprawozdania i informacje statystyczne (1990-1995), analizy problemowe (1991-1996), kontrole komisykne, problemowe (1993-1996), protokół kontroli NIK (1996), analizy - kadry (1993-1996), zasady, plany i programy nauczania (1993-1995), sprawozdania z wykonania planów wieloletnich i perspektywicznych (1994), analizy skar, próśb i wniosków opracowane przez Centralny Zarząd Zakładów Karnych (1990-1995), kontrole finansowo-gospodarcze RAŚ Szczecin i jednostek podległych (1992-1996), pojemność jednostek więziennych (1996),, zarządzenia, instrukcje, pisma okólne, decyzje, wytyczne Dyrektora CZZK (1984-1996), rozporządzenia, zarządzenia, instrukcje, decyzje Ministra Sprawiedliwości w sprawach więziennictwa (1974-1996), skorowidz alfabetyczny osób przyjetych do RAŚ Szczecin (1990-1992), sprawozdanie z inwestycji rocznej )1990-1996), dokumentacja techniczna - modernizacja szpitala RAŚ Szczecin (1991), budynek oddziału AŚ w Gorzowie Wlkp. (1993), analizyn problemowe własnej jednostki(1985-1990, 1995), statystyki ucieczki osadzonych (1996), przepisy zakresu służby ochronnej - osadzeni niebezpieczni (1978), ksiega ruchu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych (1991-1996), prośby i skargi funkconariuszy i emerytów SW (1994-1995), zasady wynagradzania i premiowania (1993-1996), bilanse podległych jednostek (19911-1996), zarządzenia Naczelnika RAŚ w Szczecinie (1991-1996), ocena stanu tajemnicy państwowej i służbowej RAŚ Szczecin (1993-1994), protokoły z odpraw służbowych kierownictwa RAŚ Szczecin (1990-1996), sprawozdania i informacje statystyczne o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych w 1994 i 1995 r. sporządzone przez CZZK w Warszawie, protokoły z narad Kolegium Naczelników rejonu szczecińskiego (1992-1996), opracowania dotyczące archiwum Rejonowego Archiwum Śledczego i składnicy akt w jednostkach podległych (1992), kontrole archiwum zakładowego i składnicy akt (1993) VII. ZAKŁAD KARNY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM 1. AKCESJA nr 1881/2004; 1976-1997; 28 j.a. - skargi i wnioski osadzonych (1990-1992), protokoły kontroli więzienia (1976-1997), analizy działalności (1978-1998), zarządzenia, rozporządzenia i instrukcje władz zwierzchnich (1978-1994), skorowidze alfabetyczne osadzonych (1976-1997). 2. AKCESJA nr 2589/2009; 1986-1989; 287 j.a. - dokumentacja techniczna projektowanego nowego zakładu karnego w Stargardzie Szczec. Jego budowy nie rozpoczęto. VIII. ARESZT ŚLEDCZY W KAMIENIU POMORSKIM 1. AKCESJA nr1888/2004; 1982-1987; 5 j.a. - księgi ruchu tymczasowo aresztowanych skazanych i ukaranych. IX. OKRĘGOWY ZARZAD ZAKŁADÓW KARNYCH W SZCZECINIE AKCESJA 2870/2011; 1970-1990; 34 j.a.; sygn.784-817 - biuletyn Wydziału Ochrony i Dowodzenia Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w Warszawie (1984-1989), zezwolenia na wstęp do jednostek penitencjarnych podległych OZZK w Szczecinie (1984-1989), sprawozdania z wykonania planów perspektywicznych i wieloletnich jednostki własnej (1986-1989), analiza działalności szkoleniowej (1986-1989), plany perspektywiczne kierowania funkcjonariszy do szkół średnich i wyższych (1987-1989), analizy stanu tajemnicy państwowej i służbowej OZZK (1984-1990), rozporządzenia, instrukcje, zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawach więziennictwa (1984-1989), zarządzenia, instrukcje, pisma okólne, decyzje, wytyczne Dyrektora CZZK (1984-1989), dokumentacja prawna i techniczna obiektów więziennych (19847-1989), plany i programy nauczania (1984-1989), pojemnośc jednostek więziennych (1974-1989), analiza stanu bhp (1984-1990),, umowy o pracę (1970-1989), plany pracy OZZK (1984-1989), postepowania wyjaśniające okoliczności i przyczyny ucieczki z terenu AŚ w Szczecinie (1987), raporty wyjaśniające z wypadków nadzwyczajnych (1986), sparwozdania statystyczne o zatrudnieniu (1984-1989) Liczba jednostek w zespole: 2154
65/1412/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 1947-1998 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1821/2003 i 2434/2008; 1947-1998; 617 j.a 1. Organizacja i zarządzanie sygn. 1-36 - organizacja WSSE (1963, 1977), regulaminy pracy (1967-1975), zarządzenia wewnętrzne (1963-1979), protokoły narad (1955-1971), wycinki prasowe (1955-1969), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1951-1957), protokoły kontroli (1952-1981. 2. Zatrudnienie i płace sygn. 37-92 - plany zatrudnienia i funduszu płac (1956-1984), wykaz stanu zatrudnienia w WSSE i w powiatach (1959, 1962, 1965), sprawozdania zbiorcze i jednostkowe z zatrudnienia i funduszu płac (1953-1993). 3. Preliminarze budżetowe i bilanse sygn. 93-165 - instrukcja dot. obiegu dokumentów finansowych (1968, 1977), preliminarz budżetowy i budżet (1952-1953, 1959, 1961-1964, 1970-1991, 1994, 1996-1997), bilanse (1953-1997). 4. Inwestycje sygn. 166-169 - sprawozdania z działalności inwestycyjnej (1966-1967, 1969, 1971-1976, 1985, 1987). 5. Planowanie i sprawozdawczość ogólna sygn. 170-225 - plany rozwoju stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie (1970-1985), plany pracy WSSE (1966-1967, 1970, 1973, 1975-1977), sprawozdania z działalności WSSE i PSSE (1955-1970, 1974, 1975), oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego województwa, prace naukowo-badawcze WSSE, sprawozdania z postępowania karno-administracyjnego (1965-1968). 6. Epidemiologia sygn. 226-406 - analizy sytuacji epidemiologicznej województwa oraz powiatów (1951-1988), sprawozdania z działalności Działu Epidemiologii (1957-1976), sprawozdania zbiorcze i jednostkowe w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji (1969, 1971-1976), analizy zachorowań na choroby zakaźne (1950-1991), sprawozdania z wykonania badań laboratoryjnych (1959, 1965, 1968-1971, 1973),plany szczepień ochronnych (1966-1974), sprawozdania z przebiegu szczepień ochronnych (1959-1974, 1978), opracowania dotyczące walki z chorobami zakaźnymi, protokoły kontroli prywatnej Kliniki Połozniczej "Maria" w Szczecinie. 7. Higiena żywienia i żywności sygn. 407-452 - sprawozdania z działalności służby higieny żywienia i żywności (1964, 1968-1985), sprawozdania z wykonania planu pracy Działu Higieny Żywienia i Żywności (1952-1983), oceny stanu sanitarnego w okresie sezony turystycznego (1968, 1973-1984), opracowania dotyczące żywienia i żywności. 8. Higiena komunalna sygn. 453-499 - sprawozdania zbiorcze i jednostkowe z zakresu higieny kominalnej (1963-1980), analizy gospodarki ściekowej w wojewóztwie w zakładach lecznictwa zamkniętego (1966-1970), wyniki pomiarów imisji zanieczysszczeń (1983-1995), opracowania dotyczące stanu higieny komunalnej. 9. Higiena pracy sygn. 500-541; - sprawozdania z działalności Działu Higieny Pracy (1951-1976, 1979-1989), sprawozdania z efektów i kosztów realizacji planu poprawy warunków bhp (1976-1980), opracowania dotyczące stanu higieny pracy. 10. Oświata zdrowotna sygn. 542-566 - sprawozdania z działalności oświatowo-sanitarnej (1957-1973, 1978), informacja o stanie sanitarnym obiektów szkolnych (1971), ocena stanu zdrowia młodzieży szkolnej (1967-1969), opracowania dotyczące oświaty zdrowotnej. 11. BHP sygn. 567-582 - sprawozdania ze stanu bhp (1972-1974), analizy wypadków przy pracy (1977-1980), sprawozdania o stwierdzonych chorobach zawodowych (1958, 1961, 1971-1980). 12. Portowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna sygn. 583-591 - sprawozdania z działalności stacji w Szczecinie i Świnoujściu (1957-1973, 1987-1991). 13. Wojewódzki Sztab ds. poprawy stanu sanitarnego sygn. 592-598 - sprawozdania z działalności Sztabu (1972-1980). 14. Rada Zakładowa sygn. 599-617 - protokoły posiedzeń Rady (1958-1981), sprawozdania z działalności (1966-1980). II. AKCESJA nr 3130/2012; 1950-1986; 256 j.a. - zarządzenia wewnętrzne dyrektora (1985-1986), plany pracy i sprawozdania z wykonania planów pracy Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Oddziału Higieny Komunalnej, analiza stanu opieki lekarsko-higienicznej w zakładach nauczania i wychowania w województwie w latach 1967-1969, ocena stanu zdrowotnego, odżywiania i rozwoju fizycznego dzieci wiejskich w jednej z gromad województwa z 1962 r., sprawozdania statystyczne z działalności sanitarnej w zakresie higieny komunalnej za lata 1979, 1983-1985, skargi i wnioski (1985-1986), informacje i oceny z zakresu działalności Oddziału Higieny Komunalnej, akta osobowe pracowników Stacji (za lata 1950-1960). III. AKCESJA nr 3550/2014; 1974-1988; 13 j.a - zarządzenia wewnętrzne (1974-1976, 1987-1988), sprawozdania z wykonania planów pracy Oddziału Higieny Komunalnej i Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży, skargi i wnioski, współpraca Stacji z różnymi urzędami i jednostkami. Liczba jednostek w zespole: 886
65/1413/0 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowego Rybołówstwa Morskiego "Transocean" S.A. w Szczecinie 1968-2001 0 rozwiń
I. Organizacja, 1968-2001, 236 j.a. (sygn. 1-236) - organizacja przedsiębiorstwa: statuty (sygn. 1-4), regulaminy organizacyjne (sygn. 5-10), materiały dot. organizacji CHZR (sygn. 11), inne materiały dot. organizacji "Transoceanu" (sygn. 12-17); rejestracja przedsiębiorstwa (sygn. 18-23); materiały władz spółki (regulaminy, protokoły posiedzeń, sprawozdania): Walnego Zgromadzenie Wspólników/Akcjonariuszy (sygn. 26-28), Rady Nadzorczej (sygn. 29-47), Zarządu (sygn. 48-57); prywatyzacja przedsiębiorstwa (sygn. 58-73); funkcjonowanie przedsiębiorstwa: - zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, polecenia służbowe, decyzje (sygn. 74-127), regulaminy i instrukcje (sygn. 128-175, 230, 232-235), protokoły narad Kolegium Dyrekcyjnego (sygn. 176-192), protokoły kontroli (193-204), sprawozdania z zagranicznych wyjazdów służbowych (sygn. 205, 206), porozumienia, umowy i ugody dot. czarterów i obsługi floty, z bankami zagranicznymi oraz zasad zatrudnienia i płac (sygn. 208-217), zakładowe systemy wynagradzania (sygn. 220-229, 231, 236), załatwianie skarg i wniosków oraz krytyka prasowa (sygn. 207), materiały reklamowe (sygn. 218), znaki towarowe (sygn. 219), materiał dot. wpływu zmian w organizacji przedsiębiorstwa na stan zatrudnienia i liczbę stanowisk pracy (sygn. 24), obsada stanowisk kierowniczych w latach 1990-1995 (sygn. 25). II. Planowanie, 1969-1999, 49 j.a. (sygn. 237-285) - plany perspektywiczne (sygn. 237-240), plany wieloletnie (sygn. 241, 242), roczne plany techniczno-ekonomiczne (sygn. 243-257, 261, 263, 264), inne plany roczne (sygn. 258-260, 262, 265-285). III. Sprawozdawczość, 1968-2001, 184 j.a. (sygn. 286-468, 597) - analizy ekonomiczne: działalności przedsiębiorstwa (sygn. 286-308) i działalności transportowo-spedycyjnej (sygn. 309-315), analizy eksploatacji floty pomocniczej (sygn. 316-323), inne analizy (sygn. 324-334),sprawozdania: z działalności opisowe (sygn. 335-342, 347,406, 432, 433), z produkcji (sygn. 343-346, 348-350, 369, 373, 378, 390, 392, 403), z wykonania planu kosztów i realizacji usług (sygn. 351-354, 370, 379), ze sprzedaży (sygn. 366, 367, 371, 374, 375, 383, 384, 395-399), z zaopatrzenia rynku (sygn. 363, 368, 381, 385, 387, 391), dot. eksportu (sygn. 357-359), dot. rozliczenia czasu pracy i stanu jednostek pływających (sygn. 355, 356, 380, 393, 402), dot. transportu lądowego (sygn. 372, 386, 394, 407, 411), dot. zużycia ryb na cele niekonsumpcyjne (sygn. 360-362, 364), dot. zatrudnienia i funduszu płac (sygn. 412-428), inne (sygn. 365, 376, 377, 382, 388, 389, 404, 405, 408-410, 429-431, 434), sprawozdania finansowe - bilanse (sygn. 435-464, 597), z przychodów, kosztów i wyników finansowych (sygn. 400, 401, 467, 468), inne (sygn. 465, 466). IV. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 1969-2000, 9 j.a. (sygn. 469-477) - programy poprawy i analizy stanu bhp (sygn. 469, 470, 473), rejestry i sprawozdania z wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych (sygn. 471, 472, 474-477). V. Tabor pływający, 1972-2000, 75 j.a. (sygn. 478-552) - informacje ogólne (sygn. 478, 481), umowy (sygn. 479, 480, 482, 506), analizy rejsowe i sprawozdania z rejsów (sygn. 484-505, 507), kontrola statków (sygn. 508), rejestracja i sprzedaż statków (sygn. 483, 509-530, 535-552), protokoły posiedzeń zespołu klasyfikacyjnego ds. sprzedaży statków (sygn. 531-534). VI. Zakładowa Służba Informacyjna, 1979-1981, 3 j.a. (sygn. 553-555) - biuletyny. VII. Samorząd pracowniczy i związki zawodowe, 1968-1992, 41 j.a. (sygn. 556-596) - materiały (regulaminy, protokoły posiedzeń, uchwały, składy osbowe): Konferencji Samorządu Robotniczego (sygn. 556-571), Samorządu Pracowniczego/Załogi (sygn. 572-574), Rady Zakładowej (sygn. 587-594), Rady Pracowniczej (sygn. 575-585), Delegatów Samorządu Załogi (sygn. 586), Związku Zawodowego Pracowników PPURM "Transocean" (sygn. 595, 596). VIII. Spółki krajowe i zagraniczne, 1971-2001, 142 j.a. (sygn. 598-739) - informacje ogólne (sygn. 598-600), spółki cypryjskie (sygn. 601-608), spółki liberyjskie (sygn. 609-618), spółki liberyjsko-cypryjskie (sygn. 619-643), APM Trans Sp. z o.o. w Warszawie (sygn. 644), Chłodnicze Przewozy Morskie Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. 645-659), Dalekowschodnia Kompania Inwestycyjno-Handlowa Sp. z o.o. w Warszawie (sygn. 660), Euro-Odra Sp. z o.o. w Świnoujściu (sygn. 661-665), Transocean Auto-Transport Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. 666-668), Transocean Freezer Co. Ltd. (sygn. 669-673), Transocean Fruits Co. Ltd. Cypr (sygn. 674-678), Transocean Kociewie Co. Ltd. Cypr (sygn. 679-684), Transocean Powiśle Co. Ltd. Cypr (sygn. 685-688), Transocean Reefere Co. Ltd. Liberia (sygn. 689-695), Transocean Shipping Co. Ltd. Cypr (sygn. 696-701), Transocean Spedition Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. 702-704), Transocean Supply Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. 705), Transocean Trading Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. 706, 707), Transocean Transport Service Sp. z o.o. w Gdyni (sygn. 708-710), Translabour Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. 711-716), Usługi Maklerskie "Termofracht" Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. 717-739). IX. Dzienniki okrętowe i maszynowe statków, 1982-2001, 827 j.a. (sygn. 740-1566) - m/s "Buran" (sygn. 740-772), m/s "Gryf Pomorski" (sygn. 773-789), m/s "Halniak" (sygn. 790-817), m/s "Harmattan" (sygn. 818-848, 1566), m/s "Kaszuby II" (sygn. 849-885), m/s "Kociewie" (sygn. 886-985, 1565), m/s "Kurpie" (sygn. 986-1070), m/s "Lewanter" (sygn. 1071, 1072), m/s "Mazury" (sygn. 1073-1101), m/s "Podlasie" (sygn. 1102-1165), m/s "Pomorze" (sygn. 1166-1184), m/s "Powiśle" (sygn. 1185-1273), m/s "Roztocze" (sygn. 1274-1341), m/s "Solano" (sygn. 1342-1377), m/s "Terral" (sygn. 1378-1407), m/s "Tornado" (sygn. 1408-1445, m/s "Wineta" (sygn. 1446-1482), m/s "Zonda" (sygn. 1483-1525), m/s "Żuławy" (sygn. 1526-1564). Liczba jednostek w zespole: 1566
65/1414/0 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1958-1986 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1882/2004; 1958-1986; 32 j.a. 1. Materiały dot. Działalności podstawowej Inspektoratu, 1958-1986, 25 j.a. (sygn. 1-25) - kontrola ścieków podmiotów gospodarczych różnych branż (teczki zakładów, sygn. 1-13, 21-25); gorzelni (sygn. 14); krochmalni (sygn. 15); mleczarni (sygn. 16), oczyszczalni ścieków: zlewni rzek Rega (sygn. 17) i Odra (sygn. 18), oraz oczyszczalni w Pyrzycach (sygn. 19) i Choszcznie (sygn. 20). 2. Materiały dot. Organizacji i funkcjonowania Inspektoratu, 1960-1976, 7 j.a. (sygn. 26-32) - sprawozdania statystyczne (sygn. 26, 27); plany finansowe, 1975-1979 (sygn. 28); budżet laboratorium, 1959-1975 (sygn. 29, 30); plany pracy i sprawozdania roczne, 1967-1978 (sygn. 31, 32). II. AKCESJA nr 3736/2015; 1959-1986; 218 j.a. 1. 1959-1986; 203 j.a.; sygn. 33-235 - sprawozdania finansowe, zanieczyszenia wód, atalasy czystości, gospodarka wodno-ściekowa, sprawozdania ze wspólnych badań wód granicznych, wyniki badań ścieków, kontrole stanu ścieków, stanu zanieczyszczeń wód; 2. 1960-1962; 15 j.a.; sygn. II/1-II/15 - akta osobowe. Liczba jednostek w zespole: 250
65/1415/0 Dalekomorskie Bazy Rybackie w Szczecinie [1959] 1960-1969 [1970] 0 rozwiń
I. Pion Dyrektora, [1959] 1960-1969 [1970], 35 j.a. (sygn. 1-35) 1. Sekcja Organizacyjno-Prawna - organizacja przedsiębiorstwa (projekt statutu, regulaminy, zakresy czynności, utworzenie i likwidacja przedsiębiorstwa, sygn. 1-8); funkcjonowanie przedsiębiorstwa (zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, protokoły narad kierownictwa oraz narad szczegółowych, instrukcje, sygn. 9-35). II. Pion Głównego Ekonomisty, [1959] 1960-1969 [1970], 77 j.a. (sygn. 36-112) 1. Dział Planowania i Statystyki, 1960-1969, 33 j.a. (sygn. 36-68) - koncepcje i plany perspektywiczne rozwoju przedsiębiorstwa oraz floty rybackiej (sygn. 37-39), plany 5-letnie (sygn. 40, 41) i roczne plany techniczno-przemysłowo-finansowe (42-49), sprawozdania statystyczne dot. różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa (sygn. 50-68). 2. Dział Ekonomiczny, [1959] 1960-1969 [1970], 38 j.a. (sygn. 69-106) - analizy ekonomiczne (sygn. 69-79), cenniki (sygn. 80), sprawozdania i analizy dot. funkcjonowania: statków przedsiębiorstwa (sygn. 81-99), baz lądowych (sygn. 101-104), sprawozdanie Wydziału Eksploatacji za 1969 r. (sygn. 100), plany i sprawozdania z zagranicznych wyjazdów służbowych (sygn. 105, 106). 3. Dział Zatrudnienia i Płac, 1961-1968, 6 j.a. (sygn. 107-112) - projekty zmian w zasadach zatrudniania i wynagradzania pracowników morskich (sygn. 107-110) oraz tworzenia funduszu zakładowego (sygn. 111), plan zatrudnienia i funduszu płac w 1968 r. (sygn. 112). III. Pion Eksploatacji, 1960-1969, 38 j.a. (sygn. 113-150) 1. Wydział Eksploatacji, 1960-1969, 30 j.a. (sygn. 113-142) - organizacja pracy: statków-chłodnicowców (sygn. 113), statków-baz (sygn. 114) i statków-przetwórni (sygn. 115, 117), badania uciążliwości pracy na bazie rybackiej m/s "Pomorze" (sygn. 116), sprawozdania z rejsów statków: s/s "Kaszuby" (sygtn. 118-125), s/s "Pułaski" (sygn. 126-134), m/s "Gryf Pomorski" (sygn. 135-139), zestawienia rejsowe statków-baz i statków pomocniczych (sygn. 140-142). 2. Dział Inwestycji i Nadzoru, 1960-1967, 8 j.a. (sygn. 143-150) - program inwestycyjny na lata 1961-1965 (sygn. 143), plany finansowania inwestycji i remontów kapitalnych (sygn. 144), sprawozdanie z realiacji inwestycji w 1961 r. (sygn. 145), założenia do budowy statków-chłodnicowców dla polskiej floty rybackiej (sygn. 146), opisy techniczne statku-transportowca chłodniczego (sygn. 147-150). IV. Pion Księgowości, 1961-1962, 2 j.a. (sygn. 151, 152) 1. Dział Księgowości - protokoły badań sprawozdań finansowych za 1960 i 1961 r. (sygn. 151, 152). V. Samorząd pracowniczy i konferencje partyjno-ekonomiczne, 1960-1968, 21 j.a. (sygn. 153-173) 1. Konferencje partyjno-ekonomiczne, 1963-1968, 6 j.a. (sygn. 153-158) - protokoły i materiały. 2. Samorząd pracowniczy, 1960-1966, 15 j.a. (sygn. 159-173) - protokoły konferencji i posiedzeń Rady Zakładowej i jej organów (sygn. 159-164), materiały dot. działalności rad oddziałowych załóg statków oraz pracowników lądowych (sygn. 165-172), współzawodnictwo pracy (sygn. 173). Liczba jednostek w zespole: 173
65/1416/0 Pomorski Bank Kredytowy S.A., VI Oddział w Szczecinie [1991] 1992-1998 [1999] 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie 1993-1998; 29 j.a. - regulaminy organizacyjne (1993, 1998), protokoły narad kierownictwa (1997-1998),zarządzenia wewnętrzne (1993-1998), protokoły posiedzeń Komitetu Kredytowego (1993-1998), umowa o kooperacji Pomorskiego Banku Kredytowego Grupa PEKAO S.A. z Kanadyjsko-Polską Fundacją Przedsiębiorczości (1997-1998), instrukcje i regulaminy (1993-1997), baza adresowa najlepszych klientów Oddziału (1996), skargi i wnioski oraz krytyka prasowa (1994-1998). 2. Planowanie [1991] 1995-1998; 7 j.a. - budżety (na lata 1995-1997), plan kont (1998), biznesplan Oddziału (1995), plan wystroju wnętrz Oddziału (1991-1992), plan obrony cywilnej (1995). 3. Sprawozdawczość 1993-1998 [1999]; 25 j.a. - sprawozdania z wykonania budżetu w 1993 r., finansowe za lata 1994-1997, o usługach bankowych za 1995 i 1996 r., sprawozdania z działalności inwestycyjnej (za lata 1995-1998), sprawozdania o wynagrodzeniach i zatrudnieniu (za lata 1994-1998), sprawozdania z działalności kredytowej w latach 1993-1998, raporty roczne Banku za lata 1991-1993 Liczba jednostek w zespole: 61
65/1417/0 Zbiór akt posła Zbigniewa Szymańskiego (1938-2004) 1981-2002 0 rozwiń
AKCESJA nr 1983/2004; 1981-2002; 360 j.a. I. Materiały Sejmu RP, 1981-2002, 258 j.a. (sygn. 1-238, 309-314, 317, 318, 345-350, 354-359) - sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP, 1997-2001, 49 j.a. (sygn. 1-49), kroniki sejmowe, 1997-2001, 18 j.a. (sygn. 50-67), kroniki sejmowe parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej, 1997-2001, 5 j.a. (sygn. 68-72), druki sejmowe, 1997-2001, 98 j.a. (sygn. 73-170), biuletyny Sejmowej Komisji Zdrowia, 1997-2001, 4 j.a. (sygn. 171-174), materiały sejmowe dot.: powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, 1991-2001, 15 j.a. (sygn. 175-189), poprawek do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, 1999-2000, 1 j.a. (sygn. 190), ustaw o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, 2000, 1 j.a. (sygn. 191), reformy zdrowia w województwie zachodniopomorskim, 1997-2001, 5 j.a. (sygn. 192-195, 202), działań osłonowych i pomocy społecznej, 1998-2001, 1 j.a. (sygn. 196), uzdrowisk, 1996-2001, 2 j.a. (sygn. 197, 198), korespondencji medycznej, 1998-2001, 2 j.a. (sygn. 199, 200), zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 1998, 1 j.a. (sygn. 201), prywatyzacji i restrukturyzacji, 1999-2001, 1 j.a. (sygn. 203), samorządu, 1997-1998, 2 j.a. (sygn. 204, 205), wyborów: samorządowych, 1998, 1 j.a. (sygn. 206), prezydenckich, 2000-2001, 1 j.a. (sygn. 207), parlamentarnych, 1997, 1 j.a. (sygn. 208), komunikatów prezesa Rady Ministrów oraz wybranych opinii i zdarzeń gospodarczych, 1999-2001, 2 j.a. (sygn. 209, 210), ordynacji wyborczej, 1998-2001, 1 j.a. (sygn. 211), uchwał, ustaw i sprawozdań przesyłanych do Senatu RP, 2000-2001, 1 j..a (sygn. 212), korespondencji, porządku obrad posiedzeń Sejmu oraz wyników głosowań, 1998-2001, 1 j.a. (sygn. 213), partii, ustaw o stowarzyszeniach i o mandacie posła, 1989-2001, 1 j.a. (sygn. 214), reformy administracji publicznej, 1997, 1 j.a. (sygn. 215), województwa zachodniopomorskiego, jego podziału i władz, 1997-2001, 4 j.a. (sygn. 217, 220-222), prac nad ustwą o samorządzie terytorialnym, 1998, 1 j.a. (sygn. 218), tworzenia województw, 1998, 1 j.a. (sygn. 219), spółdzielczości mieszkaniowej, 1998-2001, 5 j.a. (sygn. 223-225, 317, 318), uwłaszczeń, 1997-2002, 3 j.a. (sygn. 226, 227, 356), repatriacji Polaków i osób pochodzenia polskiego m.in.. z Rosji, Kazachstanu, 1997-2001, 4 j.a. (sygn. 228-230, 357), zgromadzeń polsko-litewskich, 1991-2001, 2 j.a. (sygn. 231, 232), Karty Polaka (Litwa), 1998-1999, 1 j.a. (sygn. 233), NATO, 1997-2000, 2 j.a. (sygn. 234, 235), przebiegu negocjacji o członkowstwo RP w Unii Europejskiej, 1999, 1 j.a. (sygn,. 236), konstytucji RP, 1999, 2001, 2 j.a. (sygn. 237, 238), biuletyny Komisji Łączności z Polakami za Granicą, 1998-1999, 6 j.a. (sygn. 309-314), interpelacji i interwencji poselskich, 1997-2001, 3 j.a. (sygn. 346-348), budżetu na 2001 r., 1998-2001, 1 j.a. (sygn. 349), reformy podatków publicznych, 1998-2001, 1 j.a. (sygn. 350), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 1997-2001, 1 j.a. (sygn. 354), wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę, 1998-2000, 1 j.a. (sygn. 355), edukacji, 1998-2000, 1 j.a. (sygn. 358), Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, 1981-1984, 1 j.a. (sygn. 359), biuletyny poselskie, 1998-2001, 1 j.a. (sygn. 216), podpisy pod protestem dot. zmian w prawie karnym w kwestii rozpowszechniania pornografii, 1998, 1 j.a. (sygn. 345) II. Programy Akcji Wyborczej Solidarność, 1997-1999, 3 j.a. (sygn. 351-353) - dot.: wyborów samorządowych (sygn. 351), rozwoju rolnictwa (sygn. 352), rozwoju gospodarki morskiej (sygn. 353). III. Opracowania i analizy, 1993-2001, 99 j.a. (sygn. 239-308, 315, 316, 319-344, 360) - opracowania sporządzone przez ministerstwa, urzędy centralne, organa samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe dot.: ochrony zdrowia w Polsce oraz wybranych zagadnień ochrony zdrowia w krajach Europy Zachodniej, przystąpienia Polski i innych krajów europejskich do Unii Europejskiej, województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecina, polityki mieszkaniowej, problemów polonii, ochrony danych osobowych, reformy administracji, samorządu terytorialnego, finansów publicznych, transportu, systemów informatycznych, gospodarki, wdrażania reform społecznych, funkcjonowania mediów. Liczba jednostek w zespole: 360
65/1418/0 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie 1947-1998 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1920/2004; 1947-1998; 70 j.a. - Spis nauczycieli, w tym Niższej i Średniej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Szczecinie, 1947, 1951 (sygn. 1); protokół przekazania Niższej Szkoły Muzycznej w Szczecinie, 1950 (sygn. 2); zarządzenia wewnętrzne, 1954-1980 (sygn. 3-13); arkusz organizacyjny na rok szkolny 1997/1998 (sygn. 14); regulamin rad pedagogicznych szkół artystycznych I i II stopnia, 1952 (sygn. 15), protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, 1947-1953, 1970-1974 (sygn. 16-18); protokoły kontroli, 1970-1976 (sygn. 19); plany: gospodarczy dla lat 1950-1952, 1954 (sygn. 20,21), zatrudnienia i funduszu płac na rok 1974 (sygn. 22); preliminarze budżetowe i plany finansowe, 1947, 1964, 1970-1997 (sygn. 23-31); sprawozdania statystyczne dot.: działalności szkoły w latach szkolnych 1946/1947, 1949/1950-1953/1954, 1980/1981-1981/1982 i wg stanu na dzień 1 IX 1956 r. (sygn. 32-36, 42), z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac w latach 1955-1956 (sygn. 38), z działalności finansowej szkoły w latach 1993-1997 (sygn. 43-47); sprawozdania opisowe za lata szkolne 1954/1955, 1961/1962-1967/1968 (sygn. 37, 39-41); sprawozdania opisowe z wykonania planu gospodarczego i budżetowego za rok 1965 (sygn. 48); sprawozdania dot. zatrudnienia i funduszu płac, 1953, 1971-1996 (sygn. 49-55); sprawozdanie z działalności Komitetu Rodzicielskiego w latach 1968-1970 (sygn. 56); sprawozdania finansowe za miesiąc styczeń 1947 oraz za lata 1953-1954, 1960-1962, 1964-1967, 1971, 1973-1975, 1983-1988, 1990-1997 (sygn. 57-69); analiza wykonania planu gospodarczego i budżetu w roku 1979 (sygn. 70). Liczba jednostek w zespole: 70
65/1419/0 Cukrownia "Szczecin" S.A. w Szczecinie 1946-2004 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1922/2004; 190 j.a. - Akta weryfikacyjne cukrowni, 1946-1968 (sygn. 1-15); przejmowanie nieczynnych obiektów przemysłowych i nieruchomości, 1946-1961 (sygn. 16, 17); paszport techniczno-produkcyjny, 1952 (sygn. 18); dokumentacja Ogólnopolskiej Powszechnej Inwentaryzacji, 1959-1961 (sygn. 19-23); organizacja przedsiębiorstwa, 1955-1967 (sygn. 24-26); regulaminy i instrukcje, 1946-1994 (sygn. 31-37); zarządzenia wewnętrzne oraz władz nadrzędnych, 1951-1980 (sygn. 38-46); protokoły narad i zebrań różnych ciał, 1957-1998 (sygn. Sygn. 47-51); plany wieloletnie i roczne dot. różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, 1955-1988 (sygn. 52-82); branżowy plan kont PP "Cukrownie Szczecińskie", 1969 (sygn. 83); sprawozdania finansowe, 1955-1995 (sygn. 84-94, 97-108); badanie bilansu za 1962 r. przez biegłych księgowych, 1963 (sygn. 95, 96); sprawozdania techniczne, 1946-1977 (sygn. 109-121); bilanse surowcowe, 1960-1976 (sygn. 122-136); kampania cukrownicza w liczbach, 1947-1953 (sygn. 137-139); bilans cukru, 1957-1958 (sygn. 140); gospodarka wysłodkami, 1963-1969, 1980-1985 (sygn. 141, 142); materiały dot. produkcji i dostaw buraka cukrowego, 1953-1979 (sygn. 143-153); Zespół Agrotechniczno-Surowcowy, 1959-1965 (sygn. 154); postęp techniczny, 1963-1969 (sygn. 155); sprawozdania dla GUS dot. różnych zagadnień, 1967-1992 (sygn. 156-161); analizy: gospodarcze, 1955, 1958, 1963, 1964 (sygn. 162, 166, 168, 169), ekonomiczno-finansowe, 1955-1959,(sygn. 163-165), zdolności przerobowych w latach 1961-1965 (sygn. 167); stan ekonomiczno-finansowy cukrowni, 1994-1995 (sygn. 170); współzawodnictwo cukrowni, 1968-1969 (sygn. 171); kontrole zewnętrzne i wewnętrzne (protokoły i zalecenia pokontrolne), 1955-1956, 1964-1966, 1972-1977 (sygn. 172-174 oraz 47); gospodarka wodno-ściekowa, 1956-1971 (sygn. 175-178); referaty naukowe i instrukcje dot. uprawy buraka cukrowego, 1972-1987 (sygn. 179, 180), materiały samorządu robotniczego i związków zawodowych, 1957-1980 (sygn. 27-30, 181-190) - samorząd robotniczy (regulamin, protokoły posiedzeń, referat), 1970, 1978-1980 (sygn. 27-30), związki zawodowe (protokoły posiedzeń, wybory władz), 1971-1978, 1980 (sygn. 181, 182, 190), Rada Zakładowa (sprawozdania finansowe), 1957-1973 (sygn. 183-189). II. Przesunięcie międzyzespołowe - 1 j.a. - sprawozdanie z realizacji inwestycji w latach 1956-1968. III. AKCESJA nr 2386/2008; 55 j.a. - bilanse i sprawozdania finansowe (za lata 1946/47-1949/50, 1960, 1965, 1989-VII.2003), programy rozwoju i modernizacji Cukrowni, statut Samorządu Pracowniczego (1982, 1990), statut Cukrowni i regulamin organizacyjny (1982, 1990, 1994), regulamin pracy (1986), sprawozdania GUS dot. gospodarki wodą i ściekami (za lata 1987-2003), odpadów przemysłowych (za lata 1987-2003), emisji zanieczyszczeń powietrza (za lata 1987-1989), wynalazczości pracowniczej (za lata 1990-1991) wskaźników techniczno-produkcyjnych (za lata 1990-1994), obrotu surowcami wtórnymi (za lata 2000-2003), wydzielenie Cukrowni Szczecin (1990-1992), instrukcje i regulaminy zakładowe (1990), zarządzenia wewnętrzne (1992-2003), prywatyzacja Cukrowni (1992-1995), protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej (1993), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1997), pakiet socjalny Cukrowni (2000), ordynacja wyborcza do rady Nardzorczej (2002). Liczba jednostek w zespole: 747
65/1420/0 Telewizja Polska S.A. w Warszawie, Oddział w Szczecinie 1982-1993 0 rozwiń
1. Regulamin organizacyjny Oddziału TVP w Szczecinie z 1993 r., uchwała Zarządu Społki TVP S.A. z 31.12.1993, odpis aktu notarialnego Spółki TVP S.A. - 3 j.a. z 1993 r. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1421/0 Zakłady Rybne w Koszalinie 1945-1953 0 rozwiń
1. Organizacja sygn. 1-4; 4 j.a.; 1947-1953 - protokoły kontroli Przetwórni (1947-1948), materiały dot. likwidacji ZR (1953). 2. Planowanie i sprawozdawczość sygn. 5-19; 15 j.a.; 1949-1953 - roczne plany przemysłowo-finansowe (na lata 1949, 1950, 1952), plany produkcji (na lata 1950, 1952), plany finansowe (1951-1952), kosztów (na 1952 r.), plany inwestycji (na1950 r.), bilanse Zakładu (za lata 1948-1951), bilans likwidacyjny na dzień 31.III.1953 r. Liczba jednostek w zespole: 19
65/1422/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Rybnych w Szczecinie 1951-1956 0 rozwiń
1. Zebrania ogólne 1954-1956; 4 j.a. 2. Posiedzenia egzekutywy 1951-1954; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 8
65/1423/0 Akta notariusza Helmuta Delbrücka w Szczecinie 1926-1935 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych oraz w formie załączników do spraw sprawozdania roczne Stettiner Straßen Eisenbahn Geselschaft, Liczba jednostek w zespole: 29
65/1424/0 Akta notariusza Hansa Dotzauera w Szczecinie 1930-1942 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych i protesty weksli i czeków. Liczba jednostek w zespole: 20
65/1425/0 Akta notariusza Karla Eberhardta w Szczecinie 1924-1940 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych, protesty weksli i czeków oraz w formie załącznika do sprawy inwentarz Zentralmolkerei Caseburg. Liczba jednostek w zespole: 18
65/1426/0 Akta notariusza Wilhelma Ehrlicha w Szczecinie 1934-1943 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych. Liczba jednostek w zespole: 15
65/1427/0 Akta notariusza Johanna Engela w Szczecinie 1930-1942 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych oraz protesty weksli i czeków. Liczba jednostek w zespole: 11
65/1428/0 Akta notariusza Ernsta Fischera w Szczecinie 1931-1943 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych oraz protesty weksli i czeków. Liczba jednostek w zespole: 49
65/1429/0 Akta notariusza Antona Frymarka w Szczecinie 1929-1940 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych oraz protesty weksli i czeków. Do spraw w formie aneksów dołączone są też plany sytuacyjne parcel oraz inwentarze majątku ruchomego. Liczba jednostek w zespole: 55
Wyświetlanie 1 421 do 1 440 z 1 753 wpisów.