Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1450/0 Akta notariusza Johanna Alberta Henkla w Słupsku 1833-1871 0 rozwiń
Zespół obejmuje akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto w formie załączników do spraw występują także plany sytuacyjne parceli. Większość poszytów zawiera również rzeczowe spisy spraw. Liczba jednostek w zespole: 43
65/1451/0 Akta notariusza Otto Friedricha Rudolpha Koehlera w Słupsku 1853-1885 0 rozwiń
Zespół obejmuje akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto zawieraprotesty weksli. Liczba jednostek w zespole: 24
65/1452/0 Akta notariusza Eduarda von Stierna w Słupsku 1858-1868 0 rozwiń
Zespół obejmuje akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto każdy poszyt zawiera spis spraw. Liczba jednostek w zespole: 9
65/1453/0 Akta notariusza Paula Trappa w Świdwinie 1904-1907 0 rozwiń
Zespół obejmuje akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto występują tu także odpisy aktów notarialnych oraz w formie załącznika do sprawy inwentarz dóbr Alberta Urbena. Liczba jednostek w zespole: 6
65/1454/0 Akta notariusza Hansa Schmidta w Świdwinie 1914-1936 0 rozwiń
1. Akta notarialne, 19 j.a. z lat 1914-1936 - są to: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi 2. Pomoce ewidencyjne, 2 j.a. z lat 1914-1924 - rejestr notarialny wg numerów spraw, alfabetyczny spis nazwisk stron czynności prawnych 3. Protesty weksli, 1 j.a. z lat 1930-1931. Liczba jednostek w zespole: 22
65/1455/0 Akta notariusza Ernsta Schultza w Świdwinie 1925-1926 0 rozwiń
Zespół obejmuje akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1456/0 Akta notariusza Waltera Zeddelmanna w Świdwinie 1932 0 rozwiń
Zespół obejmuje akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1457/0 Akta notariusza Friedricha Ottomera Eugena Kutschery w Słupsku 1861-1889 0 rozwiń
Zespół obejmuje akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajduje się tu statut Stolper Stallbau A.G. Liczba jednostek w zespole: 30
65/1458/0 I Społeczna Szkoła Podstawowa i I Społeczne Gimnazjum w Policach 1991-2005 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 2014/2005; 1991-2005; 40 j.a. - rejestracja Towarzystwa Przyjaciół Szkoły w Policach do Krajowego Rejestru Sądowego i zmiany w rejestrzen (1992-2002); protokoły posiedzeń, Walnych Zgromadzeń TPS (1991-2003); księgi protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej I Społecznej Szkoły Podstawowej i I Społecznego Gimnazjum w Policach; statut TPS i szkół I SSP i I SG; zarządzenia dyrektora (2000-2004); inne materiały dotyczące organizacji szkół (1992-2003); plany organizacji roku szkolnego I SSP (1993-1996); protokół zdawczo-odbiorczy przejmowania i przekazania nieruchomości w Policach (1993; 2005); decyzja o wykreśleniu I SSP i I SG w Policach z ewidencji szkół i placówek oświatowych (2004); preliminarze budżetowe (1992-1999); sprawozdania finansowe i inne sprawozdania z działalności szkół (1993, 1996-1998, 2002-2003); protokoły kontroli szkół (1994-2004); wykazy kadry pedagogicznej (1999-2004); plany pracy dydaktyczno-wychowawczej (1992-2002); sprawozdania z wyników nauczania (1993-1995); informacje o absolwentach (1997-2003); współdziałanie z jednostkami administracjiterenowej (1991-2005). Liczba jednostek w zespole: 40
65/1459/0 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Szczecin 1948-1999 0 rozwiń
1. Organizacja 1948-1986; 122 j.a. – powstanie i organizacja przemysłu gazowniczego (1948-1982), protokoły przejęcia gazowni (1948-1986), schematy organizacyjne (1951-1969), regulaminy pracy, premiowania i wynagradzania (1956-1990), zarządzenia wewnętrzne (1951-1973), narady (1949-1983), działalność komórek organizacyjnych (1951-1968), kontrole (1951-1983), skargi i wnioski (1959-1971), wycinki prasowe (1961-1971), normatywy kancelaryjne (1953). 2. Kadry 1952-1985; 13 j.a. - wykazy etatów, weryfikacja, warunki pracy (1953-1968), analizy kadrowe (1961), sprawy BHP (1962-1985), racjonalizacja (1956;1960). 3. Planowanie 1960-1994; 105 j.a. - plany perspektywiczne (1960-1963), plany wieloletnie (1949-1987), plany techniczno-ekonomiczne roczne – zbiorcze (1950-1968) i jednostkowe (1953-19940, plany finansowe (1948-1964), plany gazyfikacji (1950-1993), plany produkcji – zbiorcze (1956-1970) i jednostkowe (1949-1950), plany kosztów (1952-1953), plany zatrudnienia i funduszu płac (1953-1963), plany kapitalnych remontów i inwestycyjne (1949-1964). 4. Sprawozdawczość 1948-1999; 407 j.a. - bilanse i sprawozdania finansowe (1948-1997), sprawozdania i analizy działalności gospodarczej (1948-1998), sprawozdania z wykonania planu produkcji, zatrudnienia i funduszu płac (1949-1991), sprawozdania z usług dla ludności (1954-1999), sprawozdania ze sprzedaży, produkcji i zbytu, sprawozdania z wykonania planów produkcji (1949-1999), sprawozdania z produkcji, sprzedaży i zużycia materiałów (1950-1989), sprawozdania z produkcji wyrobów i robót przemysłowych (1971-1990), sprawozdania przedsiębiorstwa przemysłowego (1971-1980), sprawozdania z wykonania wskaźników techniczno-ekonomicznych (1953-1992), sprawozdania z przetwarzania paliw (1970-1998), sprawozdania z poboru i obrotu gazem (1955-1999), arkusze rozliczeniowe gazowni (1985-1999). 5. Inwestycje 1959-1999; 35 j.a. – analizy i sprawozdania z działalności inwestycyjnej, dokumentacja techniczna dotycząca zarówno zadań ogólnych jak też dokumentacja dotycząca budowy czy też rozbudowy gazowni w poszczególnych miejscowościach (Dębno, Koszalin, Nowogard, Szczecin, Trzebiatów). 6. Rada Zakładowa, Rada Robotnicza, związki zawodowe 1957-1999; 62 j.a. – statuty i regulaminy (1957-1983), konferencje sprawozdawczo-wyborcze Rady Zakładowej i Rady Robotniczej (1953-1972), protokoły zebrań Rady Zakładowej (1953-1996) i Rady Robotniczej (1957-1993), sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (1960-1968) i Rady Robotniczej (1960-1967), Konferencje Samorządu Robotniczego (1954-1980), związki zawodowe (1950-1970). Liczba jednostek w zespole: 744
65/1460/0 Pomorski Bank Kredytowy S.A., IV Oddział w Szczecinie 1990-1998 [1999] 0 rozwiń
1. Kontrole Oddziału 1992, 1994; 2 j.a. - materiały z kontroli przeprowadzonych w Oddziale przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie. 2. Sprawozdawczość 1991-1998 [1999]; 18 j.a. - bilanse za lata 1990-1998, sprawozdania z realizacji planu kredytowego (za lata 1990-1991, 1993-1997). 3. Kredytowanie przedsiębiorstw 1990-1998; 82 j.a. - dokumentacja kredytowa związana z udzielaniem kredytów dla poszczególnych przedsiębiorstw. Liczba jednostek w zespole: 102
65/1461/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie Żelechowa 1904-1906, 1911-1936 877 rozwiń
1. Księgi zgonów 1904-1906, 1911-1937; Liczba jednostek w zespole: 25
65/1462/0 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ESPEBEPE-Holding S.A. w Szczecinie 1946-2005 0 rozwiń
I Spółdzielnie Pracy 1946-1950; 18 j.a. - znajdują się tu akta związane z działalnością spółdzielni, które weszły w skład późniejszego przedsiębiorstwa. Są to m.in. różnego rodzaju umowy, protokoły zdawczo-odbiorcze, bilanse roczne i likwidacyjne. 1. Spółdzielnia Pracy „Ogmet”; 1947-1950; 7 j.a. 2. Spółdzielnia Pracy „Ogniwo”; 1946-1947; 2 j.a. 3. Spółdzielnia Pracy „Odbudowa”; 1949-1950; 2 j.a. 4. Spółdzielnia Pracy „Wspólny Trud”;1950; 1 j.a. 5. Spółdzielnia Pracy „Metalowiec”; 1947-1948; 1 j.a. 6. Spółdzielnia Pracy „Kafel”; 1949-1950; 1 j.a. 7. Spółdzielnia Pracy „Portal”; 1949-1950; 4 j.a. II Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 1947-1991; 304 j.a. 1. Organizacja – materiały dotyczące organizacji SPBP (1946-1991), schematy, regulaminy i instrukcje organizacyjne (1952-1986), regulaminy premiowania (1966-1982), regulaminy pracy (1969-1975), regulaminy współzawodnictwa pracy (1950-1968), regulaminy działalności socjalnej (1973-1988), regulaminy kontroli (1976-1987), zarządzenia wewnętrzne (1949-1989), protokoły konferencji i posiedzeń organów kolegialnych (1954-1986), protokoły posiedzeń kadry kierowniczej i narad roboczych (1949-1989), kontrole (1949-1980), archiwum zakładowe (1951-1991), wycinki prasowe (1973-1978). 2. Planowanie - programy działania i rozwoju (1966-1980), plany techniczno-przemysłowo-finansowe (1949-1988), plany kosztów (1950-1988), plany oszczędnościowe (1950-1985), preliminarze budżetowe (1949-1950), plany inwestycyjne (1961-1973). 3. Sprawozdawczość - bilanse i sprawozdania finansowe (1948-1991), analizy ekonomiczne, sprawozdania i oceny działalności przedsiębiorstwa (1951-1992), analizy jednostkowe (1954-1983), sprawozdania statystyczne (1967-1980), sprawozdania z inwentaryzacji (1961). 4. Kadry i zatrudnienie - wykazy etatów (1962-1983), analizy zatrudnienia (1970-1979), skargi i wnioski (1965-1967), sprawy BHP (1951-2000). 5. Konferencje Samorządu Robortniczego - protokoły posiedzeń oraz materiały na posiedzenia (1965-1976). 6. Rada Zakładowa i Rada Robotnicza – protokoły posiedzeń Rady Robotniczej i Rady Zakładowej (1958-1981). 7. Związki zawodowe – zebrania wyborcze NSZZ „Solidarność” i konferencje wyborcze NSZZ „Solidarność” (1980-1981). III. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „ESPEBEPE” – Holding S.A. 1991-2005; 500 j.a. 1. Zgromadzenia akcjonariuszy i Rada Nadzorcza - zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy (1993-2002),regulaminy, uchwały Rady Nadzorczej (1998-1999), protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej (1991-2002), rady nadzorcze spółek – protokoły posiedzeń (1991-2001). 2. Organizacja – statuty i regulaminy organizacyjne (1990-2002), plany kont (1992-1998), akty notarialne i odpisy rejestrów sądowych (1990-2003), zasady wynagradzania (1991-2001), zarządzenia wewnętrzne (1992-2002), protokoły posiedzeń Zarządu (1995-2001), wycena i sprzedaż majątku (1994-2005), postępowanie układowe (1996-2004), konferencje prasowe i wycinki prasowe (1995-2003), związki zawodowe (1995-2002). 3. Organizacja spółek holdingowych – są to teczki dotyczące zarządzania w poszczególnych spółkach wchodzących w skład holdingu: • ESPEBEPE – Kruszywa Sp. z o.o. (1995-2001), • ESPEBEPE –Eureka-Invest Sp. z o.o. (1993-2004), • ESPEBEPE – EXPO-Bud Sp. z o.o. (1992-1995), • ESPEBEPE – Przem-Bud Sp. z o.o. (1992-1997). 4. Planowanie - budżet (1995-2002), plany i programy działania (1994-2002), programy naprawcze (1994-1998). 5. Planowanie - spółki holdingowe - budżety spółek holdingowych (2001). 6. Sprawozdawczość – bilanse i sprawozdania finansowe (1992-2004), sprawozdania statystyczne finansowe F-01 (1991-2003), i F-02 (1992-1997), analizy ekonomiczne, sprawozdania i informacje z działalności (1993-2002), informacje z produkcji budowlano-montażowej (2000-2002), sprawozdania z inwestycji (1993-1995), sprawozdania statystyczne z zatrudnienia (1996-2002), sprawozdania z inwentaryzacji (2002). 7. Sprawozdawczość – spółki holdingowe – bilanse i sprawozdania finansowe (1998-2002), analizy ekonomiczne, sprawozdania i informacje z działalności (1994-2002), informacje i wyniki produkcyjne (1995-2002). 8. Systemy jakości 1995; 49 j.a. – dokumentacja dotycząca wprowadzenia procedur norm jakościowych w różnych sferach działalności (zarządzanie dokumentami jakości, badanie rynku, obsługa klienta,, instrukcje magazynowania, roboty ziemne badanie robót 9. Materiały związane z wejściem „ESPEBEPE-Holding „ S.A. na giełdę 1993-2005; 52 j.a. – prospekty emisyjne (1993-2003) oraz raporty bieżące przesyłane na Giełdę Papierów Wartościowych (1994-2005). Liczba jednostek w zespole: 822
65/1463/0 Sąd Grodzki w Myśliborzu 1948-1950 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 2101/2005; 1948; 368 j.a. - Zwolnienia od przedstawiania aktu urodzeń, odtwarzanie metryk urodzenia, ustalanie treści aktu urodzenia, odtworzenie aktu małżeństwa, nadawanie nazwiska dziecku, przysposobienia małoletnich, unieważnienia aktu urodzenia 2. AKCESJA nr 2170/2006; 1948-1950; 55 j.a. - Repertoria Kg (1948-1949), Ns (1948-1950), akta spraw o ustalenie ojcostwa i alimenty (1948-1950). 3. AKCESJA nr 2391/2008; 1948-1950; 933 j.a. - akta spraw: o stwierdzenie zgonu, o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, o wyjawienie majątku, o zwolnienie od przedłożenia aktu urodzenia, o unieważnienie aktu urodzenia, o ustalenie treści aktu urodzenia. 4. AKCESJA nr 2513/2009; 1947-1947; 46 j.a. - orzeczenia o wykonaniu aktów nadania gospodarstw. 5. AKCESJA nr 2808/2010; 1948-1950; 102 j.a. - akta spraw: o ustanowienie opieki nad nieletnim, o stwierdzenie praw do spadku, o uznanie za zmarłego Liczba jednostek w zespole: 1504
65/1464/0 Sąd Grodzki w Dębnie 1947-1950 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 2102/2005; 1947-1948; 588 j.a. - Stwierdzenie praw do spadku, odtworzenia i sprostowania aktów urodzenia, zwolnienia od przedstawiania aktów urodzenia, przysposobienie małoletnich. 2. AKCESJA nr 2169/2006; 1947-1950; 105 j.a. - Repertoria Kg (1947-1950), N (1947-1950), C (1947-1948), S (1947), Op (1947-1948), Zg (1947-1948), skorowidze do repertoriów, sprawy o ustalenie ojcostwa i alimenty (1947-1950) 3. AKCESJA nr 2393/2008; 1947-1950; 1011 j.a. - akta spraw o stwierdzenie zgonu, o ustanowieniu opieki, o zabezpieczenie praw do spadku, o stwierdzenie praw do spadku, o ustalenie ojcostwa, o zwolnienie od przedłożenia aktu urodzenia, o ustalenie treści aktu urodzenia. 4. AKCESJA nr 2514/2009; 1947-1947; 11 j.a. - orzeczenia o wykonaniu aktów nadania gospodarstw. 5. AKCESJA Nr 2806/2010; 1947-1950; 132 j.a. - akta spraw o ustanowieniu opieki. Liczba jednostek w zespole: 1847
65/1465/0 Prokuratura Powiatowa w Chojnie 1949-1957 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 2103/2005; 1949-1957; 17 j.a. - sprawozdania statystyczne (1954-1957), repertoria: "Ko" (1950-1953), "KPP" (1950-1952), "So" (1950-1951), "Sb" i "Sm" (1951-1953), repertorium śledztw (1950-1951) i spraw karnych (1949-1950), skorowidz do repertorium "DS." (1949-1950) i "Sb" (1953). Liczba jednostek w zespole: 17
65/1466/0 Prokuratura Powiatowa w Myśliborzu 1949-1974 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 2104/2005; 1949-1974; 50 j.a.- Sprawozdania statystyczne (1950-1974), dziennik prezydialny (1950-1951), repertoria: "DS." (1949-1950), "Ko" (1951-1954), "Rin" (1950-1951), "Sb" i "Sm" (1951-1954), "AP" (1952-1953), repertorium śledztw (1950-1951), skorowidze do repertorium "Ko" (1954), "Sb" i "Sm" (1951-1954), "W" (1951-1952), wykaz "AP" (1949-1952). Liczba jednostek w zespole: 50
65/1467/0 Kartoteka członków lóż masońskich wytworzona w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy 1939-1945 0 rozwiń
Kartoteka członków lóż masońskich liczy ponad 46.500 kart ewidencyjnych członków z terenu Niemiec, a także terenów włączonych do Niemiec w okresie II wojny światowej. Występują także karty obywateli krajów pozaeuropejskich m.in. z Argentyny, Brazylii, Japonii i USA. Całość kartoteki została ułożona alfabetycznie wg nazwisk. Brakuje nazwisk na litery A, B, C, D, I, J. Liczba jednostek w zespole: 46528
65/1468/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków w Szczecinie 1973-1980 0 rozwiń
1. Posiedzenia egzekutywy 1973, 1978-1980; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1469/0 Superintendentura w Pyrzycach 1721-1938 0 rozwiń
1. Organizacja Superintendentury 1765-1872; 8 j.a. - decyzje synodu, polecenia i obowiązki nadzwyczajne, obsada stanowisk, kontakty z urzędami zwierzchnimi i administracją prowincjonalną. 2. Sprawy państwowe 1864-1879; 1 j.a. - wybory do sejmu pruskiego. 3.Wierni kościoła ewangelickiego 1776-1886; 7 j.a .- podział na parafie, administracja sprawami parafialnymi, szkolnymi i fundacji kościelnych, obrady i statuty synodu powiatowego, wizytacje kościelne i szkolne w parafiach, powołanie naczelnika rady parafialnej w Mechowie Pyrzyckim. 4. Ustrój Kościoła Ewangelickiego 1810-1877; 9 j.a. - katechumeni, konfirmacje, przysięgi wojskowych w kościołach, kazania świąteczne i nabożenistwa, towarzystwa biblijne, sprawozdania roczne o stanie kościoła (wiernych) w miejscowościach, Rada Parafialna w Kłodzinie Płońskim, synod powiatowy i kasa synodalna. 5. Księgi metrykalne 1752-1864; 9 j.a. - przepisy o księgach metrykalnych i ich odpisach, prowadzenie ksiąg, sprawozdania statystyczne z ruchu naturalnego ludności, zgłoszenia śmierci do sądów, proklamacje małżeństw. 6. Duchowni i kandydaci 1824-1873; 3 j.a. - nominacje na urzędników kościelnych, egzaminy i nadzór nad kandydatami na pastorów, usunięcie z urzędu pastora w Starym Chrapowie. 7. Szkolnictwo - Akta ogólne 1763-1880; 8 j.a. - przepisy o powoływaniu nauczycieli, wizytacjach szkolnych, szkołach letnich, regulaminach szkolnych (z 1763, 1765), sprawozdanie o stanie szkół w synodzie z 1780 r. - Sprawy szczegółowe 1772-1905; 32 j.a. - wizytacje szkolne, wykazy nauczycieli, katalog szkół w synodzie, sprawozdania statystyczne, konferencje nauczycieli, zatrudnianie i sprawy personalne nauczycieli, wdowia kasa nauczycieli. 8. Dochody kościelne 1737-1880; 22 j.a. - usuwanie duchownych i nauczycieli z zajmowanych stanowisk, wykorzystanie ziemi kościelnej i szkolnej, deputaty drewna opałowego, zniesienie danin na rzecz kościoła, sadownictwo, hodowla jedwiabników, dochody duchownych, pomoc doraźna. 9. Przywileje i wolności 1810-1872; 1 j.a. - zezwolenia na dodatkowe zatrudnianie duchownych i urzędników kościelnych. 10. Kasa kościelna i rachunki 1765-1881; 23 j.a. - przepisy o prowadzeniu kasy kościelnej, szkolnej i fundacji dobroczynnych, kolekta, sprawozdania statystyczne o dochodach, administracja majątkiem kościelnym, kasa synodu parafialnego, kasa wdowia pastorów. 11. Budynki i cmentarze 1779-1868; 3 j.a. - wykorzystanie ziemi kościelnej, czyszczenie i ozdabianie świątyń, budowa kościoła i szkoły w Czarnowie. 12. Fundacje dobroczynne i kolekty - Akta ogólne 1789-1878; 3 j.a. - organizacja kolekt i zbiórek, przesyłanie zebranych pieniędzy. - Akta szczegółowe 1721-1879; 18 j.a. - kolekty, darowizny na cele charytatywne, przesyłanie datków, prośby o darowizny. 13. Varia 1830-1938; 4 j.a. - materiały egzaminacyjne uczniów do szkół, pamiętnik Marie Keil z Pyrzyc, kazania pastora Gerharda Bindemanna z Tetynia. Liczba jednostek w zespole: 151
Wyświetlanie 1 461 do 1 480 z 1 753 wpisów.