Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1491/0 Pomorski Bank Kredytowy S.A., III Oddział w Szczecinie [1983] 1989-1998 0 rozwiń
1. Kontrole Oddziału 1990-1997; 2 j.a. - materiały z kontroli Oddziału przeprowadzanych przez Centralę PBKS S.A., NIK, NBP O/Okręgowy. 2. Planowanie i sprawozdawczość 1990, 1993-1998; 3 j.a. - budżet na 1992 r., bilanse Oddziału za lata 1990, 1993-1998. 3. Kredytowanie przedsiębiorstw [1983-1988] 1989-1996; 19 j.a. - dokumentacja kredytowa związana z udzielaniem kredytów dla poszczególnych przedsiębiorstw. Liczba jednostek w zespole: 24
65/1492/0 Zasadnicza Szkoła Handlowa dla Pracujących "Społem" Związku Spółdzielni Spożywców w Szczecinie 1962-1972 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 470/1972; 1962-1972; 12 j.a. - materiały dot. organizacji szkoły (1962-1970), arkusze organizacyjne szkoły (1962-1970), preliminarze budżetowe (1963-1970), materiały dotyczące likwidacji szkoły (1970-1972), protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej (1962-1970), wizytacje szkoły, sprawozdania budżetowe, statystyczne i opisowe z działalności szkoły (1962-1971). 2. AKCESJA nr 3052/2011; 1962-1970; 36 j.a. - dzienniki lekcyjne, arkusze ocen uczniów Liczba jednostek w zespole: 48
65/1493/0 Kolekcja Eugeniusza Kozła 1950-2013 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 2312/2007 i 2523/2009; 1950-2006; 430 ja. 1. Materiały osobiste - przebieg pracy zawodowej E. Kozła. 2. Materiały dotyczące geologii - informacje dot. organizacji służb geologicznych w Polsce i w województwie, materiały z konferencji i sympozjów w dziedzinie geologii, opracowania dotyczące zagadnień geologicznych - m.in. Atlas Morza Bałtyckiego z 1994 r., bibliografia geologiczna Polski z lat 1979-1980, 1982, 1986-1988, opracowania dotyczące zasobów surowcowych województwa. 3. Materiały dotyczące ochrony środowiska - informacje dot. organizacji ochrony środowiska - Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody w Szczecinie (1964-1994), Funduszu Gospodarki Wodnej (1976-1977), Komisji ds Ochrony i Kształtowania Środowiska Naturalnego Wojewódzkiego Komitetu FJN (1979-1980), Polsko-Polonijnej Fundacji Ekologicznej "Pol-Eko" (1988), Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska (1989); materiały z konferencji i sympozjów w dziedzinie ochrony środowiska; plany zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie ochrony środowiska, opracowania i periodyki dotyczące ochrony środowiska, ochrona środowiska w gminie Police, informacje dotyczące parków narodowych i krajobrazowych (Ińskiego, Cedyńskiego), materiały dot. zaopatrzenia ludności i miejscowości w wodę - programy, opinie hydrologiczne, materiały dotyczące ochrony wód powierzchniowych i podziemnych - dokumentacja hydrologiczna, ekspertyzy eksploatacyjne, opracowania dotyczące zasobów wód podziemnych aglomeracji szczecińskiej i województwa szczecińskiego, atlasy hydrologiczne, raporty o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim (1991-2004). 4. Inne materiały - materiały z konferencji i sympozjów odbywających się na terenie województwa a dotyczących różnorodnych problemów regionu, plany rozwoju urządzeń komunalnych w różnych miastach województwa, dokumentacja geologiczno-inżynierska inwestycji mieszkalnych, materiały dotyczące organizacji i działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Morsbud" w Szczecinie, publikacje, czasopisma i periodyki dotyczące różnorodnych dziedzin zainteresowań - Czasopismo geograficzne, Wojskowy Przegląd Historyczny, prospekty reklamowe przedsiębiorstw Szczecina i województwa, szkół wyższych w Szczecinie. II. AKCESJA nr 2611/2009; 2003-2008; 4 j.a. - artykuł autorstwa E. Kozła "Wspomnienia pierwszego geologa wojewódzkiego w Szczecinie" [w:] Przegląd Zachodniopomorski z 2006 r., opracowanie autorstwa E. Kozła pt. Polskie Towarzystwo Goelogiczne w Szczecinie 1959-2003. Działalność państwowej służby geologicznej na terenie województwa szczecińskiego w latach 1955-2000 (wydane w 2003 r.), raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2007, plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry (z 2008 r.). III. AKCESJA nr 3165/2012; 1954-2012; 69 j.a. 1. Materiały osobiste - przebieg pracy zawodowej (podania o przyjęcia do pracy, świadectwa pracy, zaświadczenia o ukończonych studiach i kursach). 2. Materiały dotyczące geologii - materiały dotyczące działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego Oddział w Szczecinie z lat 1979-2011, materiały z organizowanych zjazdów Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz sesji i konferencji, mapa geomorfologiczna Pomorza Zachodniego, mapa geologiczna projektowanej autostrady A-3 w woj. zachodniopomorskim, opracowania i peridyki dotyczące geologii. 3. Materiały dotyczące ochrony środowiska - statut Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, materiały z konferencji poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska, plany zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miasta Szczecina, czasopisma dotyczące zagadnień ochrony środowiska (m.in. Biuletyny Instytutu Kształtowania Środowiska, Biuletyn WFOŚiGW "Naturalnie"), prospekty reklamowe dotyczące ochrony środowiska, materiały dotyczące zaopatrzenia ludności i miejscowości w wodę, mapy topograficzne województwa szczecińskiego, mapa zbiorników wód podziemych północnej Polski (do Poznania i Słubic), materiały dotyczące rozwoju energetyki w Polsce. 4. Polska Partia Zielonych - statut partii. 5. Inne materiały - materiały z VI, VII i VIII Forum Samorządowego organizowanego w Szczecinie, materiały dotczące zarządzania wspólnotą mieszkaniową, publikacje, czasopisma i periodyki dotyczące różnorodnych dziedzin zainteresowań (m.in. pismo "Obserwator morski", "Wspólnota mieszkaniowa", "Przegląd samorządowy"), prospekty reklamowe miast Pomorza Zachodniego). 4. AKCESJA nr 3328/2013; 1954-2013; 62 j.a. 1. Materiały dotyczące geologii - materiały dotyczące organizacji służby geologicznej w resorcie gospodarki komunalnej, materiały z organizowanych sesji i konferencji, sprawozdanie ze zwiadu geologicznego dla złóż kruszyw naturalnych w województwie szczecińskim. 2. Materiały dotyczące ochrony środowiska - materiały dotyczące powołania i działalności Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w województwie zachodniopomorskim, materiały z konferencji poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska, czasopisma dotyczące zagadnień ochrony środowiska (m.in. Biuletyny Instytutu Kształtowania Środowiska, Biuletyn WFOŚiGW "Naturalnie"), prospekty reklamowe dotyczące ochrony środowiska, dokumentacja hydrogeologiczna ujęć wód podziemnych w miejscowościach województwa szczecińskiego, raporty o stanie środowiska w woj. zachodniopomorskim za lata 2004-2011, materiały z konferencji dot. ochrony środowiska. 3. Inne materiały - publikacje, czasopisma i periodyki dotyczące różnorodnych dziedzin zainteresowań (m.in. pismo "Obserwator morski", "Wspólnota mieszkaniowa", "Przegląd samorządowy"), prospekty reklamowe miast Pomorza Zachodniego. Liczba jednostek w zespole: 565
65/1494/0 Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie [1977-1978] 1981-2000 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 2313/2007; [1977-1978] 1981-2000; 777 j.a. - analizy orzecznictwa karno-administracyjnego inspektorów pracy (za lata 1976-1977), protokoły narad wewnętrznych (1983-1987, 1990-1999), organizacja OIP (1981, 1986, 1989-1992, 1999-2000), akty normatywne OIP (1991-1994), program działania OIP na 1999 r., plany finansowe (na lata 1991-1999), sprawozdania z działalności OIP (za lata 1992-1998), sprawozdania z działalności inspektorów pracy (1982, 1984-1992), oceny orzecznictwa inspektorów pracy (za lata 1987-1988), sprawozdania zbiorcze z realizacji przez pracodawców prawa pracy, zasad bhp, przepisów dot. wynagrodzeń za pracę, sprawozdania finansowe (za lata 1985, 1991-1997), opracowania statystyczne OIP (za lata 1989-1997), skargi (1996-1998), notatki prasowe (1995-1998), materiały dot. organizowanych przez OIP imprez własnych (1988-1989, 1993-1997), kontrole zewnętrzne w OIP (1982 1984-1985, 1987, 1990-1993, 1997-1999), wypadki przy pracy-śmiertelne, ciężkie i zbiorowe (1988-1999), dokumentacja pokontrolna wg branż: kultura, nauka, bezpieczeństwo i sprawy obywatelskie, drogownictwo, komunikacja, transport, łączność, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna, przemysł, spółdzielczość, handel i usługi, gospodarka komunalna, mieszkaniowa i lokalowa, budownictwo, urbanistyka, architektura, zdrowie i opieka społeczna. Do spisu dołączono w formie załączników wykaz instytucji, zakładów pracy i firm skontrolowanych przez OIP w latach 1987-1996 oraz wykaz ofiar wypadków przy pracy w latach 1988-1999. 2. AKCESJA nr 2519/2009; 1991-1997; 1407 j.a. - akta wypadków śmiertelnych i zbiorowych przy pracy (1995-1997), dokumentacja pokontrolna wg branż: kultura, nauka, turystyka i wypoczynek, sprawy obywatelskie, komunikacja, transport, łączność, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna i ochrona środowiska, przemysł (wg branż), spółdzielczość, handel i usługi, gospodarka komunalna, mieszkaniowa i lokalowa, budownictwo, urbanistyka, architektura, zdrowie i opieka społeczna. 3. AKCESJA nr 2706/2010; 1995-1996; 1237 j.a. - dokumentacja pokontrolna wg branż: kultura, nauka, turystyka i wypoczynek, sprawy obywatelskie, komunikacja, transport, łączność, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna i ochrona środowiska, przemysł (wg branż), spółdzielczość, handel i usługi, gospodarka komunalna, mieszkaniowa i lokalowa, budownictwo, urbanistyka, architektura, zdrowie i opieka społeczna. 4. AKCESJA nr 2915/2011; 1997-1997; 1049 j.a - protokoły kontroli przedsiębiorstw i instytucji wg branż: nauka, turystyka i wypoczynek, bezpieczeństwo i sprawy obywatelskie, drogownictwo komunikacja transport, łączność, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna i ochrona środowiska, przemysł paliwowo-energetyczny, przemysł metalurgiczny, przemysł elektromaszynowy, przemysł stoczniowy, przemysł chemiczny, przemysł mineralny, przemysł drzewno-papierniczy, przemysł poligraficzny, przemysł lekki, przemysł spożywczy, spółdzielczość; handel i usługi: autonaprawa, banki, bary i restauracje, cukiernie, piekarnie, sklepy i hurtownie, zakłady fryzjerskie, zakłady kamieniarskie, zakłady stolarskie, zakłady szklarskie, przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe-usługowe; gospodarka komunalna i mieszkaniowa, budownictwo urbanistyka architektura, zdrowie i opieka społeczna. 5. AKCESJA nr 3138/2012; 1997-1998; 674 j.a. - protokoły kontroli przedsiębiorstw i instytucji wg branż: nauka, turystyka i wypoczynek, bezpieczeństwo i sprawy obywatelskie, drogownictwo komunikacja transport, łączność, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna i ochrona środowiska, przemysł paliwowo-energetyczny, przemysł metalurgiczny, przemysł elektromaszynowy, przemysł stoczniowy, przemysł chemiczny, przemysł mineralny, przemysł drzewno-papierniczy, przemysł poligraficzny, przemysł lekki, przemysł spożywczy, spółdzielczość; handel i usługi, przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe-usługowe; gospodarka komunalna i mieszkaniowa, budownictwo urbanistyka architektura, zdrowie i opieka społeczna. 6. AKCESJA nr 3249/2013; 1998-1998; 671 j.a. - protokoły kontroli przedsiębiorstw i instytucji wg branż: kultura i nauka, turystyka i wypoczynek, bezpieczeństwo i sprawy obywatelskie, drogownictwo komunikacja transport, łączność, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna i ochrona środowiska, przemysł paliwowo-energetyczny, przemysł metalurgiczny, przemysł elektromaszynowy, przemysł stoczniowy, przemysł chemiczny, przemysł mineralny, przemysł drzewno-papierniczy, przemysł poligraficzny, przemysł lekki, przemysł spożywczy, spółdzielczość; handel i usługi, przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe-usługowe; gospodarka komunalna i mieszkaniowa, budownictwo urbanistyka architektura, zdrowie i opieka społeczna. 7. AKCESJA nr 3449/2014; 1998-1999; 1322 j.a. - protokoły kontroli przedsiębiorstw i instytucji wg branż: kultura i nauka, turystyka i wypoczynek, bezpieczeństwo i sprawy obywatelskie, drogownictwo komunikacja transport, łączność, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna i ochrona środowiska, przemysł paliwowo-energetyczny, przemysł metalurgiczny, przemysł elektromaszynowy, przemysł stoczniowy, przemysł chemiczny, przemysł mineralny, przemysł drzewno-papierniczy, przemysł poligraficzny, przemysł lekki, przemysł spożywczy, spółdzielczość; handel i usługi, przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe-usługowe; gospodarka komunalna i mieszkaniowa, budownictwo urbanistyka architektura, zdrowie i opieka społeczna. 8. AKCESJA nr 3545/2014; 1999-1999; 1444 j.a - protokoły kontroli przedsiębiorstw i instytucji wg branż: kultura i nauka, turystyka i wypoczynek, bezpieczeństwo i sprawy obywatelskie, drogownictwo komunikacja transport, łączność, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna i ochrona środowiska, przemysł paliwowo-energetyczny, przemysł metalurgiczny, przemysł elektromaszynowy, przemysł stoczniowy, przemysł chemiczny, przemysł mineralny, przemysł drzewno-papierniczy, przemysł poligraficzny, przemysł lekki, przemysł spożywczy, spółdzielczość; handel i usługi, przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe-usługowe; gospodarka komunalna i mieszkaniowa, budownictwo urbanistyka architektura, zdrowie i opieka społeczna. 9. AKCESJA nr 3954/2017; 1999-2000; 1627 j.a. - protokoły kontroli przedsiębiorstw i instytucji wg branż: kultura, nauka, turystyka i wypoczynek, bezpieczeństwo i sprawy obywatelskie, komunikacja, łączność, transport, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna i ochrona środowiska, przemysł paliwowo-energetyczny, przemysł stoczniowy, przemysł maszynowy, przemysł metalurgiczno-metalowy, przemysł chemiczny, przemysł mineralny, przemysł drzewno-papierniczy, przemysł poligraficznym, przemysł lekki, przemysł spożywczy, spółdzielczość, handel i usługi - firmy i przedsiębiorstwa produkcyjno - handlowo - usługowe i wielobranżowe, automechanika, banki, bary, kawiarnie, restauracje, cukiernie, piekarnie, apteki, sklepy, hurtownie, zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, zakłady szklarskie, ślusarskie, tapicerskie, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, budownictwo, urbanistyka, architektura, ochrona zdrowia i opieka społeczna. Liczba jednostek w zespole: 12905
65/1495/0 Margrabstwo w Szwedt 1614-1853 0 rozwiń
Akta dotyczą zarządzania domeną, dzierżaw gospodarstw, administracji komunalnej we wsiach, regulacji granic między władztwem a okolicznymi majątkami, administracji kościołami, zatrudniania urzędników kościelnych, naprawy i budowy kościołów, a także ratusza w Schwedt, z lat 1614–1853, 21 j.a. Liczba jednostek w zespole: 21
65/1496/0 Urząd Obwodowy w Bierzwniku 1874-1877 0 rozwiń
Na zespół składa się jedna j.a. Zawiera ona materiały dotyczące sporów między gminami Łasko (Althütte) a Wygon (Langenfuhr) z lat 1874–1877. Jest to korespondencja władz powiatowych z gminami i urzędem obwodowym. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1497/0 Nadleśniczy Pomorza Przedniego 1717-1817 0 rozwiń
Zakup drewna z lasu (1810-1812), smolarnia w Rothemühle jej dzierżawa i sprzedaż (1717-1817). Liczba jednostek w zespole: 2
65/1498/0 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Szczecinie [1951] 1969-1984 [2005] 0 rozwiń
Materiały dotyczące: pomocy finansowej ofiarom wojny na Bliskim Wschodzie i w Wietnamie, stosunku muzułmanów do akcji ekumenicznej Kościoła katolickiego, zamachu na papieża Jana Pawła II, śmierci kardynała Wyszyńskiego, protokoły walnych zebrań gminy wyznaniowej w Szczecinie, korespondencja gminy, sprawozdanie dot. liczby członków Gminy w 1986 r. Do zespołu dołączono kserokopię artykułu wraz z odręcznymi notatkami Aleksandra Miskiewicza "Społeczność Muzułmańska Szczecina w drugiej połowie XX wieku" (sygn. 18) opublikowanej w 2005 r. w "Kronice Szczecina 2004". Ostatnia j.a. (sygn. 19) to kserokopie dokumentów wytworzonych przez Wydział ds. Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze (z lat 1951-1975) oraz Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (1975-1995). Liczba jednostek w zespole: 20
65/1499/0 Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL w Szczecinie [1952] 1967-1995 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 2323/2007; 400 j.a. - protokoły Zakładowej Komisji ds. wprowadzania nowych cenników na budowych (1967), Zakładowej Komisji Współzawodnictwa (1969), Komisji ds. Wynalazczości (1972), Zakładowej Komisji Rozjemczej (1975-1983), postulaty załogi (1980-1981), protokoły komisji konkursowych na stanowisko dyrektora (1985, 1986, 1989), protokoły posiedzeń Komisji Eksportowej (1990-1991), Komisji Socjalno-Bytowej (1982-1983, 1987-1992) i Mieszkaniowej (1980-1981, 1990), protokoły posiedzeń Kolegium Zjednoczenia PIP (1968, 1981), narady dyrektorów i naczelnych inżynierów (1969-1970, 1978-1983), współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi (1972-1983), udział w posiedzeniach innych organów - rada Założycieli Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia i Zbytu Instal w Katowicach, Zrzeszenia PIP (1981-1987), narady produkcyjne (1952, 2983-1984, 1986-1988), protokoły narad w sprawie budowy ZCh Police (1969-1970), działalność Rady Pracowniczej (1963-1974, 1981-1991), Konferencje Samorządu Robotniczego (1970-1980), działalność NSZZ "Solidarność" (1980-1981), działalność Rady Zakładowej (1963-1980), organizacja PIP Instal (1967-1990), schematy i regulaminy organizacyjne (1966-1971-1990), statut przedsiębiorstwa (1981, 1983), statut Samorządu Załogi (1983-1984), regulamin pracy (1968), regulamin ochrony ppoż i kienia (1978, 1981), działalność archiwum zakładowego-spisy zdawczo-odbiorcze akt, normatywy kancelaryjno-archiwalne (1986), decyzje dyrektora (1976-1991), komunikaty dyrektora (1979-1990), okólniki (1976-1980, 1982), pisma okólne (1967-1991), , zakładowe instrukcje obowiązujące w przedsiębiorstwie (1967-1980), zarządzenia pokontrolne (1977-1989), zarządzenia powypadkowe (1980-1984), zarządzenia wewnętrzne (1952-1953, 1967-1991), plany wieloletnie działalności, roczne plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1967-1990), roczne sprawozdania finansowe (za lata 1967-1991), bilans otwarcia spółki PIP Instal S.A. (lipiec 1992), bilanse Rady Zakładowej (za lata 1973, 1975-1979), sprawozdania statystyczne z działalności przedsiębiorstwa (za lata 1971-1991) , sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1977-1990), sprawozdania statystyczne z działalności socjalno-bytowej (1978-1995), roczne analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (za lata 1967-1990), analizy stanu bhp (za lata 1972-1973, 1978-1980, 1980, 1989-1990), inne analizy problemowe (1969-1985), materiały projektu "Kadry. Zatrudnienie. Płace" 91988), skargi i wnioski (1970-1988), działalność POP (1977-1979), umowy eksportowe (1986-1992), sprawozdania z zagranicznych delegacjo służbowych (1986-1989), kontrole zewnętrzne przedsiębiorstwa (1971-1990), zakładowy system wynagradzania pracowników (1967, 1980-1987), regulaminy pracy (1967, 1982, 1984), regulaminy premiowania i wynagradzania pracowników (1967-1992), wykazy zatrudnienia i spis kadrowy (1968-1990), plany bhp (na lata 1968, 1970, 1976), plany i programy szkoleń wewnątrzzakładowych (1980-1981, 1985-1989), atestacja stanowisk pracy i wartościowanie pracy (1988), regulaminy współzawodnictwa pracy (1968, 1974, 1979), ewidencja projektów wynalazczych (1969-1991), działalność socjalno-bytowa (1984-1991), dokumentacja techniczno-prawna nieruchomości w Szczecinie przy ul. Struga (1965-1967), relacje ekonomiczne na budowach (1978, 1980), system ekonomiczno-finansowy budownictwa (1977-1978), zakładowy plan kont (1981-1994), informacje dot. kosztów (1981-1982, 1985-1989), kalkulacje cenowe (1982-1990), plany postepu technicznego (na lata 1978-1988), materiały dot. zwiększenia mocy produkcyjnej (na lata 1976-1985). 2. AKCESJA nr 2382/2008; 8 j.a. - decyzja Min. Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w sprawie nadania sztandaru (1987), przekazanie uprawnień organu założycielskiego wojewodzie szczecińskiemu (1990), odpisy z Rejestru Przedsiębiorstw (1967-1980, 1982-1991), wznowienie działalności Samorządu Załogi (1982), schemat organizacyjny (1985), list gratulacyjny z okazji 20-lecia istnienia PIP Instal (1987), zebranie założycielskie "Instal" S.A. (7.05.1991). Liczba jednostek w zespole: 408
65/1500/0 Urząd Stanu Cywilnego w Płotach 1891-1891 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 2337/2007; 1891; 1 j.a.- rejestr chłopców urodzonych w 1891 r. sporządzony na podstawie akt USC dla celów wojskowych w 1908 r. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1501/0 Średnia Szkoła Żeńska im. Św. Elżbiety w Szczecinie 1914-1939 0 rozwiń
Organizacja wewnętrzna i działalność szkoły (sygn. 1; 1914-1936), dzienniki lekcyjne (sygn. 2-5; 1922-1931); dziennik czynności nauczycielskich (sygn. 6; 1931-1939). Liczba jednostek w zespole: 6
65/1502/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Mechanizmów Samochodowych "Polmo" w Szczecinie 1949-1989 0 rozwiń
1. Posiedzenia plenarne/egzekutywy/zebrania ogólne 1949, 1959; 3 j.a. 2. Sprawozdania, informacje i oceny 1979-1983, 1986-1989; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 6
65/1503/0 Zbiór Bogdana Frankiewicza (1923-2003) 1923-2003 0 rozwiń
1. Prace twórcy zespołu 1.1. Opracowania (i ich fragmenty), artykuły, referaty 33 j.a. Największa grupa prac poświęcona jest różnym aspektom problemu pracy przymusowej na Pomorzu Zachodnim w okresie II wojny światowej oraz historii regionalnej, dziejom miast, w tym także historii Szczecina i powiatów Pomorza. 1.2. Tłumaczenia z języków obcych 3 j.a. Są to tłumaczenia artykułów pracowników Muzeum Narodowego w Szczecinie na język francuski (teksty dotyczą badań archeologicznych w Afryce), tłumaczenie artykułu M. Majewskiego na język niemiecki (artykuł na temat kamienic mieszczańskich w Stargardzie), tłumaczenie na język francuski tekstu Bogdana Dopierały, „II Rzeczpospolita w walce o dominację na Bałtyku” oraz tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski artykułu o Trzebiatowie. Autorem tłumaczeń jest Bogdan Frankiewicz. 1.3. Materiały warsztatowe 246 j.a. Sa tu wypisy ze źródeł, częściowo tłumaczonych na język polski, notatki bibliograficzne, rękopisy, maszynopisy oraz nadbitki. Wśród materiałów warsztatowych dobrze reprezentowane są takie tematy jak: historia Żydów na Pomorzu, dzieje hugenotów na Pomorzu, dzieje Kościoła (zarówno ewangelickiego jak i katolickiego), (władze niemieckie Pomorza i ich struktura, rodzenie się opozycji antyfaszystowskiej na Pomorzu, ewakuacja ludności niemieckiej z Pomorza przez władze hitlerowskie u schyłku wojny, dzieje miasta Szczecina oraz bombardowań w okresie wojny, historia robotników przymusowych i jeńców wojennych oraz dzieje powojenne Pomorza. Są tutakże artykuły i fragmenty książek przesyłanych przez przyjaciół Bogdana Frankiewicza, niezbędnych w jego pracach badawczych. 2. Materiały działalności twórcy zespołu. 2.1. Działalność organizacyjno-naukowa w instytucjach, konferencjach oraz korespondencja naukowa 41 j.a. Jest tu korespondencja w sprawach naukowych, jaką prowadziłB. Frankiewicz zarówno z osobami prywatnymi, jaki i reprezentującymi światowe instytucje badawcze, jak: Deutscher Hugenotten Verein, Universität Greifswald, Kommission für Zeitgeschichte Bonn, Historical Institut of Saint Louis, Historische Kommission zu Berlin, The Central Archive for The History Of the Jewish People, Jerusalem, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Historischer Arbeitskreis Stettin i z jego prezesem Hansem- Güntherem Cnotką. 2.2. Opiniowanie prac naukowych 4 j.a. W Zbiorze znajdują się jednostki dotyczące recenzji artykułów M. Czernera, T. Gasztołda, pracy G. Bojar-Fijałkowskiego i A. Zientarskiego, E. Buczka i T. Gasztołda, a także pracy L. Turek-Kwiatkowskiej „Archiwum Pomorza Zachodniego w latach 1808-1914”. 2.3. Działalność społeczno-polityczna 28 j.a. W Zbiorze znajdują się ślady dużej społecznej i politycznej aktywności B. Frankiewicza. Największą grupę stanowi dokumentacja związana ze Stronnictwem Demokratycznym Są to zaproszenia na konferencje Stronnictwa, odręczne notatki (protokół) z zebrania, wygłaszane referaty (zarówno jego jak i innych członków SD), notatki do historii SD oraz maszynopis artykułu „Stronnictwo Demokratyczne w latach 1945-1965”. Dziewięć jednostek aktowych dokumentuje działalność Bogdana Frankiewicza w Komisji Badania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu (Komisja w czasie swojej działalność zmieniała nazwę). 2.4. Archiwum Państwowe w Szczecinie 3 j.a. Jest tu niewielka grupa akt dotycząca miejsca pracy i ludzi związanych z Archiwum Państwowym w Szczecinie. Są to: List pracowników WAP do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z 30.11.1974 , materiały Klubu „Cybuch”, którego członkami byli archiwiści, dowcipy o archiwistach (prawdopodobny autorstwa prof. Alfreda Wielopolskiego), oraz materiały do artykułu „Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie w latach 1945-1975”. 3. Materiały biograficzne 6 j.i. Są tu zdjęcia prywatne Bogdana Frankiewicza i członków jego rodziny, list do Komisji Weryfikacyjnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z dn. 15.12.1982 w sprawie złożonego wniosku (o przyjęcie?) z maszynopisem życiorysu za lata 1940-1945 (sygn. 93), oraz kartki pocztowe i zaproszenia na uroczystości w Szczecinie. 4. Korespondencja 4.1. Korespondencja w sprawach genealogicznych 18 j.a. 4.2. Korespondencja z byłymi robotnikami przymusowymi i jeńcami wojennymi 27 j.a. 4.3. Korespondencja prywatna 4 j.a. 4.4. Korespondencja inna 4 j.a. 5. Materiały źródłowe 94 j.a. Dużą grupę Zbioru stanowią źródła, zarówno ich kopie (odpisy, wypisy), jak i dokumenty oryginalne. Najstarszym dokumentem znajdującym się w tej grupie jest Publikandum betreffend die veränderte Verfassung der obersten Staats- Behörden der Preußischer Monarchie, z 1808 (sygn. 446) roku, oraz dwa dokumenty wydawane prze francuskie władze okupacyjne na Pomorzu Szwedzkim z lat 1809-1812 (sygn.410). Ponadto znajdują się tu takie dość niezwykłe dokumenty jak: plakaty (afisze) z 1904 roku informujące o koncercie Ignacego Paderewskiego w Krakowie (sygn. 448), druki ulotne emigracji polskiej w Paryżu z lat 1863-1870 (sygn.447), list Zygmunta Nowowiejskiego syna Feliksa, z roku 1946 zawierający opis twórczości ojca (sygn. 291), dokumenty rodzinne kupca szczecińskiego Zygmunta Nowakowskiego (ur.1873 zm. 1954), (sygn. 184), legitymacja organizacji „Der Stahhelm” z 1933 (sygn. 509), poświadczenie wydane przesz Arbiter und Soldatenrat in Schlawe (Sławno) z 1918 (sygn. 493), alianckie ulotki, (sygn.226), negatyw zdjęcia lotniczego okolic Nadodrza z dn.19.02.1944 (sygn. 496). Ponadto kopie dokumentów Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Szczecinie, odpisy źródeł z archiwów niemieckich, m.in. dotyczące bombardowania Szczecina, kserokopie i oryginały dokumentów dotyczących Pomorza w latach 1933-1945, kopie i oryginały dokumentów robotników przymusowych i jeńców wojennych oraz nadesłane przez nich fotografie (kopie i oryginały), odpisy zarządzeń władz hitlerowskich dotyczących robotników. Cennym elementem tej grupy są gazetki wydawane w obozach przez jeńców francuskich, 3 j.a. (sygn. 50, 51, 52). Są tu także dokumenty dotyczące okresu powojennego, zwłaszcza kształtowania się władz polskich na Pomorzu oraz dokumenty przekazane przez pionierów. W 4 jednostkach aktowych są dokumenty dotyczące rodzącej się opozycji antykomunistycznej na Pomorzu w latach 70 i 80 XX wieku. Dla badacza historii nazw ulic Szczecina, Świnoujścia, Polic, Koszalina, i Stargardu przydatne mogą być spisy nazw z lat 1945-1962. 6. Fotografie 9 j.i. W przekazanych do Archiwum Państwowego w Szczecinie zbiorach Bogdana Frankiewicza znajdowały się także należące do niego książki, czasopisma i nadbitki artykułów a także afisze i gazety z czasów „Solidarności”. Sporządzone spisy zamieszono w Załączniku. Liczba jednostek w zespole: 520
65/1504/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie 1945-1991 [2003] 0 rozwiń
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SZCZECINIE I. AKCESJA nr 2387/2008; 1946-1975 [2003]; 626 j.a. 1. Organy kolegialne 50 j.a. - protokoły posiedzeń komisji zakładowych - Komisji Kwalifikacyjnej (1962, 1966), Komisji ds.Organizacji zarządzania (1971, 1974), Komisji ds. Nowych zasad wynagradzania (1974); protokół ze zjazdu dyrektorów przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych (1971), protokoły narad pracowniczych (1959-1973); protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego (1959, 1961-1968, 1972-1974); materiały Zakładowego Zespołu Rzeczoznawców (1974); protokoły posiedzeń Rady Robotniczej (1956-1975) i Prezydium Rady Robotniczej (1958-1976); protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1962, 1967-1969) i Prezydium Rady Zakładowej (1970-1975); materiały konferencji sprawozdawczo-wyborczej Rady Zakładowej i Robotniczej (1969-1970). 2. Organizacja przedsiębiorstwa 45 j.a. - schematy i regulaminy organizacyjne przedsiębiorstwa i poszczególnych jego komórek; księga służb (1972); normatywy kancelaryjno-archiwalne (1948, 1951, 1959, 1963, 1968-1970). 3. Akty normatywne 49 j.a. - zarządzenia wewnętrzne (1949-1975), pisma okólne (1971, 1973-1974), polecenia służbowe (1974-1975), instrukcje i regulaminy obowiązujące w przedsiębiorstwie (1954-1973). 4. Prognozy, programy i plany 121 j.a. - plany 5-cio letnie rozwoju przedsiębiorstwa na lata 1956-1960, 1971-1975, plan perspektywiczny rozwoju wodociągów i kanalizacji m. Szczecina na lata 1971-1985, plany działalności przedsiębiorstwa na lata 1952-1967, plan gospodarczy na lata 1950-1951, plan techniczno-ekonomiczny na lata 1960-1975, plan sprzedaży wody na lata 1964, 1966-1967, plany kosztów (na lata 1966, 1968-1970), plany produkcji i zużycia wody oraz energii elektrycznej stacji pomp na lata 1952-1967, plany zatrudnienia i płac na lata 1955, 1957-1960, preliminarze budżetowe i plany finansowe na lata 1949-1961, 1963, plan inwestycyjny na lata 1954, 1956, 1959-1960, 1971-1975, inne plany przedsiębiorstwa. 5. Sprawozdania opisowe, statystyczne i analizy 277 j.a. - sprawozdania z działalności stacji pomp (za 1948 r.), sprawozdania z działalności referatów i działów przedsiębiorstwa (za 1948 r.), sprawozdania z wykonania planów gospodarczych(za lata 1949-1950), sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa za lata 1947-1953), informacje dotyczące stanu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej (za lata 1952, 1958, 1973), oczyszczalni i przepompowni ścieków (za 1955 i 1963 r.), ujęcia wody z jeziora Miedwie dla m. Szczecina (1973), sprawozdania dotyczące zaopatrzenia Szczecina w wodę (za lata 1951, 1958, 1969-1973), sprawozdania finansowe (za lata 1947, 1949-1975), sprawozdania inwestycyjne (za lata 1947-1949, 1957, 1959, 1960, 1962, 1964-1965, 1969, 1974), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników (za lata 1962, 1966, 1972, 1974), sprawozdania ze stanu bhp (za lata 1954, 1962-1963, 1968), sprawozdania z działalności Rady Robotniczej i Zakładowej (za lata 1956-1975),sprawozdania statystyczne dotyczące: komunalnych oczyszczalni ścieków (za lata 1963, 1972), stanu liczbowego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (za lata 1956-1961, 1963-1974), eksploatacji wodociągów i kanalizacji (za lata 1956, 1968-1974), zatrudnienia i funduszu płac (za lata 1957, 1961-1962, 1964-1974), produkcji wody (za 1954 i 1961 r.), działalności inwestycyjnej i remontowej (za lata 1949-1950, 1955-1960, 1962-1965, 1969-1971, 1973-1974), ankieta o wodociągach i kanalizacji wg stanu na dz. 31.XII.1958 r., analizy: działalności techniczno-ekonomicznej (za lata 1964-1973), wykonania podstawowych wskaźników planu techniczno-ekonomicznego (za lata 1972-1974), działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (za lata 1954-I półrocze 1975 r.), analiza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za 1954 r., analizy działalności poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa (za lata 1954-1975), analizy wykonania planów inwestycyjnych (za lata 1950, 1955-1958, 1963-1965, 1969, 1974), analizy stanu bhp (za lata 1963-1964, 1973-1974), analiza stanu kanalizacji m. Szczecina z 1969 r., bilans zapotrzebowania wody dla m. Szczecina na lata 1958-1975 (z 1959 r.). 6. Skargi i wnioski 3 j.a. - analizy skarg i wniosków za okres 1.I.1974 - 30.III.1975, rejestr skarg i wniosków (za lata 1953-2003). 7. Uroczystości 7 j.a. - referaty okolicznościowe dotyczące obchodów w przedsiębiorstwie różnych uroczystości - obchody 25-lecia PRL (1970), Dzień Pracownika Komunalnego (1971-1973), materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego przez przedsiębiorstwo pn. "Kierunki rozwoju miejskiej infrastruktury technicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej" z 1973 r., obchody 29 rocznicy powstania przedsiebiorstwa (z 1974 r.). 8. Kontrole przedsiębiorstwa 5 j.a. - materiały z kontroli z lat 1949, 1971, regulaminy kontroli wewnętrznej (z lat 1959, 1967). 9. Zasady pracy i płacy 27 j.a. - Układ zbiorowy pracy dla pracowników gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (z 1974 r.), regulaminy pracy (z lat1957, 1965, 1969, 1975), regulaminy premiowania pracowników przedsiębiorstwa (z lat 1957-1974). 10. Współzawodnictwo pracy i czyny społeczne 14 j.a. - regulamin wewnątrzzakładowego współzawodnictwa pracy (1970), protokoły posiedzeń Komisji ds. Współzawodnictwa zakładowego (1965-1969), informacje dotyczące współzawodnictwa pracy (za lata 1968, 1970-1974), księga honorowa przodowników pracy (1956), czyny społeczne i zobowiązania (1961-1962, 1967, 1974). 11. Postęp techniczny 11 j.a. - protokoły Komisji Postępu Technicznego (1959-1964), plany postępu technicznego na lata 1966, 1972 oraz plan 5-cio letni na lata 1961-1965, sprawozdania z wykonania planu postępu za lata 1957-1961, 1972, 1974. 12. Kadry 3 j.a. - wykazy etatów za lata 1948-1949, bilans zatrudnienia w Wydziale Kanalizacji (z 1970 r.). 13. Kalkulacje, koszty, ceny 9 j.a. - zestawienia kalkulacyjne produkcji podstawowej za lata 1973-1974, zestawienia kosztów produkcji wody (za lata 1953, 1970-1975), ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki (za lata 1973-1975). 14. Pomiary jakości wody i ścieków, normy 3 j.a. - zestawienia średnich wartości wskaźników zanieczyszczeń za lata 1973-1974, pomiary promieniotwórcze wody za lata 1959-1963, katalog norm zakładowych na roboty wiertnicze. 15. Dokumentacja techniczno-kartograficzna 2 j.a. - spis planów i szkiców proweniencji niemieckiej przejętych przez Wodociągi Miejskie z 1946 r., plan miasta Szczecina z 1948 r. II. AKCESJA nr 2437/2008; 1954-1965; 3 j.a. - plan sytuacyjno-wysokościowy układu magistral wodociągowych w obrębie m. Szczecina z 1954, plan sytuacyjny sieci wodociągowej z 1964 r. m. Szczecina w związku z koncepcją rozwiązania technicznego sieci wodociągowej dla miasta, plany orientacyjne kanalizacji miasta, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z 1965 r. III. AKCESJA nr 2533/2009; 1962-1975; 18 j.a. - zakresy czynności pracowników poszczególnych działów (1969-1975), sprawozdania z pracy stacji wodociągowych za rok 1962 i 1969, skargi i wnioski (1964, 1972). IV. AKCESJA nr 2785/2010; 1945-1949; 24 j.a. - akta osobowe pracowników (akta osobowe są oprawione introligatorsko w układzie alfabetycznym - w 24 j.a. znajdują się akta osobowe kilkuset pracowników). V. AKCESJA nr 2804/2010; 1953-1975; 46 j.a. - zarządzenia wewnętrzne (pojedyncze zarządzenia z lat 1966-1974), programy budowy sieci kanalizacyjnej w Szczecinie (1974), plan akcji patronackiej na 1975 r. i sprawozdania z jego wykonania, analiza technologiczna ujęć wody (za 1971 r.), analizy techniczno-ekonomiczne Warsztatu Wodomierzy za lata 1971, 1973-1974, technologia uzdatniania i odfenolowywania wody powierzchniowej rzeki Odra dla celów pitnych i gospodarczych (1958), ekspertyzy dotyczące przebiegu procesu technologicznego uzdatniania wody oraz stanu urządzeń technicznych na Stacji Wodociągowej Pomorzany w Szczecinie (1958), założenia do projektu na rozbudowę kanalizacji w dzielnicach Szczecina (1953-1968), projekty fontann znajdujących się na terenie Szczecina (1974). VI. AKCESJA nr 2854/2011; 1949-1974; 63 j.a.; sygn. 718-780; dokumentacja techniczna z lat 1950-1974; 24 j.a. (sygn.718-741)- projekty dla stacji pomp Szczecin-Pilchowo (1950-1952), Cielęcino (1950), projekt automatyzacji i sygnalizacji sieci wodociągowej na Golęcinie (1951), projekt na przeprowadzenie przewodu wodociągowego przez zburzony most przy ul. Dembowskiego w Szczecinie (1950), z praktyki zwalczania fenoli w wodzie pitnej na stacji wodociągowej Pomorzany w Szczecinie (1959), rozkład chlorynu sodowego do dwutlenku chloru za pomocą kwasów i chloru (1964), materiały na I naradę projektantów wodociągów w Łodzi (1965), mapa hydrologiczna miasta Szczecina wraz z określeniem zasobów wód podziemnych (1965), projekt urządzeń i instalacji do fluorkowania wody na stacji Pomorzany (1968), instrukcja poboru prób ścieków do analiz (1971), opracowanie geologiczno-inżynierskie miasta Szczecin (1972), instrukcja obsługi chloratora na ujęciu wody w Trzebieży (1973), ustalenie zmian i prognozy wpływu zanieczyszczeń zlewni jeziora Miedwie na jakość wody ujmowanej dla miasta Szczecina (1974), ogólna instrukcja technologiczna eksploatacji ujęcia wodociągowego Arkonka (1974), dokumentacja techniczna urządzenia do ozonowania wody do celów badawczych (1974), badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody (1970) oraz rysunki rewizyjne kanałów na wodę w ulicach Szczecina (ul. Armii Czerwonej, Bandurskiego, Bogumiły, Jacka Soplicy, Jana z Czarnolasu, Kardynała Hozjusza, Inwalidzkiej, Jasnej, Karpińskiego, Kaszubskiej, Kopernika, Korzeniowskiego, Kossaka, Lindego, Łuczniczej, Mazurskiej, Niegoleniowskiego, Niepodległości, Obotryckiej, Pasterskiej, Poprzecznej, Potulickiej, Rapackiego, Siemiradzkiego, Sokolej, Sosnowej, Spółdzielczej, Szczepanowskiego, Tomaszewskiej, Thugota, Warszawskiej, Wartysława, Wiesława, Wojska Polskiego, Zalewskiego ) z lat 1949-1950; 39 j.a. (sygn. 742-780) VII. AKCESJA nr 2968/2011; 1945-1975; 53 j.a. - protokoły narad wydziałowych (1971, 1975), regulamin premiowania pracowników fizycznych (1971), współzawodnictwa pracy (1972), instrukcje zakładowe (1972-1975), zarządzenia wewnętrzne Wydziału Produkcji Wody (1962), program racjonalizatorski Klubu Techniki i Racjonalizacji przy MPWiK na 1972 r., plan postępu technicznego przedsiębiorstwa na 1973 r., sprawozdanie z pracy stacji wodociągowych pod względem efektów w uzdatnianiu wody za III kwartał 1962 r., sprawozdanie z działalności socjalno-bytowej w przedsiębiorstwie za 1971 r., rejestry przyjętych i zwolnionych pracowników umysłowych (1962), badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody (19561964, 1968-1969, 1971, 1974-1975), założenia projektowe na rozbudowę wodociągów miasta Szczecina i Polic (1953), inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej lewobrzeżnego Szczecina (1954), rysunki stacji pomp w Pilchowie, Niebuszewie i przy ul. Chromowej (1947-1956), akta osobowe pracowników MPWiK z lat 1946-1947 (akta osobowe są oprawione introligatorsko w układzie alfabetycznym - w 4 j.a. znajduje się kilkadziesiąt akt osobowych). VIII. AKCESJA nr 3100/2012; 1969-1969; 35 j.i. - zestaw 35 przezroczy z zakresu powszechnej samoobrony. IX. AKCESJA nr 3121/2012; 1947-1948; 9 j.a. - akta osobowe pracowników (akta osobowe są oprawione introligatorsko w układzie alfabetycznym - w 9 j.a. znajdują się akta osobowe kilkuset pracowników). IX. AKCESJA nr 3177/2012; 1948; 22j.a. - akta osobowe pracowników (akta osobowe są oprawione introligatorsko w układzie alfabetycznym - w każdej jednostce aktowej znajdują się akta osobowe kilkudziesięciu pracowników). X. AKCESJA nr 3197/2012; 2 j.i - dwa filmy na taśmach 18 mm, z których pierwszy przedstawia organizację i wyposażenie polowych punktów zabiegów sanitarnych, a drugi organizację drużyny rozpoznania skażeń. Filmy mają charakter szkoleniowy. XI. AKCESJA nr 3202/2012; 1949-1975; 49 j.a. - protokoły posiedzeń Zakładowego Zespołu Rzeczoznawców (1969-1971), ramowe zakresy działania wydziałów przedsiębiorstwa, projekty podłączenia instalacji wod-kan do budynków mieszkalnych, wyniki pomiarów wydajności stacji wodociągowej Pomorzany w 1958 r., plan sytuacyjno-wysokościowy ujęcia wody i wodociągu z jeziora Miedwie (1967 r.), plany sytuacyjne stacji wodociągowych Zdroje, Skolwin, Pilchowo, książki meldunkowe mieszkańców zamieszkujących budynki należące do MPWiK. XII. AKCESJA nr 3250/2013; 1949-1949; 13 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w 1949 r. (akta osobowe są oprawione introligatorsko w układzie alfabetycznym - w każdej jednostce aktowej znajdują się akta osobowe kilkudziesięciu pracowników). XIII. AKCESJA nr 3326/2013; 1949-1958; 48 j.a.- karty personalne i akta osobowe pracowników zwolnionych (akta osobowe są oprawione introligatorsko w układzie alfabetycznym - w każdej jednostce aktowej znajdują się akta osobowe kilkudziesięciu pracowników). XIV. AKCESJA nr 3548/2014; 1945-1952; 16 j.a. - karty personalne i akta osobowe pracowników zwolnionych (akta osobowe są oprawione introligatorsko w układzie alfabetycznym - w każdej jednostce aktowej znajdują się akta osobowe kilkudziesięciu pracowników). XV. AKCESJA nr 3624/2015; 1953-1954; 29 j.a. - karty personalne i akta osobowe pracowników (akta osobowe są oprawione introligarorsko w układzie alfabetycznym - w każdej jednostce aktowej znajdują się akta osobowe kilkudziesięciu pracowników). XII. AKCESJA nr 3666/2015; 1949-1951; 8 j.a. - dokumentacja projektowa przyłączy; sygn. 2109-2116. XIV. AKCESJA nr 3935/2017; 1945-1960; 218 j.a - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1959-1960; sygn. 2214-2431 XV. AKCESJA nr 3959/2017; 1945-1964; 382 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1961-1964; sygn. 2432-2813 XVI. AKCESJA nr 3963/2017; 1945-1964; 1 j.a. - karty personalne pracowników zatrudnionych w latach 1945-1964, dla których brak akt osobowych; sygn. 2814. I. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI I. AKCESJA nr 3369/2013; 1975-1991; 927 j.a. 1. Organy kolegialne; 1975-1990 - zespoły, komisje, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, dyrekcji, Komisji Robotniczej, protokoły narad, Konferencje Samorządu Robotniczego); sygn. 1012-1078, 1429; 2. Organizacja - rejestracja przedsiębiorstwa (1975-1992), statuty przedsiębiorstwa (1982-1983, 1989-1990), statuty samorządu załogi (1983-1984), Liczba jednostek w zespole: 2814
65/1505/0 Zbiór dokumentów przejętych postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdyni z Izby Celnej w Szczecinie 1939-1944 [2008] 0 rozwiń
Zbiór stanowią pojedyncze j.a. z lat 1939-1944. Są to: ilustrowany rocznik "Kurier Polski" z 1942 r., kartki pocztowe do Józefy Śliwy z Krakowa z 1940 r. do Wiktora Barzyńskiego z 1940 r., do J. Mazon z 1943 r., rachunek telefoniczny z 12.12.1940 r., legitymacja ubezpieczeniowa na nazwisko Klinarska Zofia z 1943 r., artbeitsbuch na nazwisko Trzcionka Peter z 1940 r., znaczek pocztowy stemplowany 6.12.1940 r., kartka pocztowa ze znaczkiem stemplowanym 26.10.1942 r. w Krakowie, kwit za nadanie paczki dla Andrzeja Potoczka z 1943 r., czysty blankiet kartki żywnościowej z 1944 r., koperta ze znaczkami adresowana do B. Łagoda z 1943 r., kartka pocztowa z obozu koncentracyjnego adresowana do Józefa Ciekot z 1942 r., karta ubezpieczeniowa inwalidy na nazwisko Alfred jaworski, dokument tożsamości konia z 1942 r., ausweis na nazwisko Kuchnowski August, Detlaff Theofil, Kuchnowska Luiza, Kupko Marian, Warejko Stanisław, Szczurasek Wł., karta meldunkowa na nazwisko Olszewski Eugeniusz z 1942 r. i Tkotz Irena, zaświadczenie dla Stanisława Sołtan z Rady Głównej Opiekuńczej, wezwanie z Urzędu Skarbowego w Krakowie z 22.06.1940 r., kennkarta na nazwisko Widziołek Józef z 10.11.1942 r., blankiet firmowy GG AMT des CHEFS KRAKAU, upomnienie za podatek drogowy na nazwisko Szul Roman z 25.02.1941 r., nakaz zapłaty za psa na nazwisko Szul Roman z 28.06.1941 r., nakaz zapłaty daniny na nazwisko Sul Bolesław z 27.08.1941 r., kwit przewozowy z dnia 5.10.1942 r., legitymacja Związku Inwalidów Wojennych na nazwisko Skała E., z 4.10.1942 r., ulotka wydana na "Święto Żołnierza Polskiego" z 15.08.1940 r., decyzja Rentkammer na nazwisko Jarosłaniecka Michalina, asygnata na nazwisko Henrich Klausmann z 30.09.1939 r., prospekt przedstawiający Kraków w fotokopiachz 1940 r. Liczba jednostek w zespole: 39
65/1506/0 Sąd Rejonowy w Szczecinie [1974] 1975-2008 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 2426/2008; 1978-1990; 780 j.a. - akta spraw wydziałów karnych: IV, V, VI. 2. PRZES. 457/2014; [1974] 1975-1979; 411 j.a. - akta spraw wydziałów karnych oraz rewizje Sądu Wojewódzkiego w II instancji. 3. AKCESJA nr 3740/2016; 1985-2008; 385 j.a. - akta spraw IX Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejeonowego; sygn. 1192-1576. Liczba jednostek w zespole: 1576
65/1507/0 Zbiór akt działaczy opozycji demokratycznej na Pomorzu Zachodnim 1970-1999 0 rozwiń
1. ZBIÓR ZBIGNIEWA ZDANOWICZA - AKCESJA nr 2428/2008; 1980-1991; 27 j.a. - karta uczestnika Zjazdu MKZ NSZZ Solidarność w Gdańsku z 15.X.1980 r., pełnomocnictwo na obrady MKR NSZZ Solidarność z 1981 r., biuletyn informacyjny na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność z sierpnia 1981 r., koperty stemplowane z internowania (1982), materiały dot. Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej - organizacja, sprawozdania z działalności, działalność Komisji Charytatywnej (1989-1991), informator adresowy i telefoniczny OKP z 1989 i 1990 r., przemówienie podczas wizyty prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego w Szczecinie z dn. 20.02.1990 r., mandat delegata na II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność z kwietnia 1990 r., materiały z konferencji przedstawicieli komitetów obywatelskich i biur poselsko-senatorskich OKP z 29.IV.1990 r., Prozumienie Komitetów Obywatelskich Regionu Pomorza Zachodniego (1990), materiały dot. Ruchu Obywatelskiego-Akcja Demokratyczna - deklaracja założycielska, biuletyn informacyjny nr 1, korespondencja (1990), materiały dot. Forum Prawicy Demokratycznej - założycielska deklaracja programowa, biuletyn (1990), materiały dot. Unii Demokratycznej - projekt statutu, kampania wyborcza w wyborach prezydenckich, wykazy członków (1990-1991), korespondencja i zaproszenia na uroczystości (1990-1991), fotografie z obchodów uroczystości z udziałem p. Zdanowicza (1990-1991), plakaty, afisze, druki ulotne (1981, 1990), artykuły prasowe dot. OKP w "Jedność" (1989-1990), "Kurier Szczeciński" (1989-1991), "Głos Szczeciński" (1989-1991), projekt reorganizacji Zespołu Opieki Zdrowotnej i wykazy współpracowaników (1991). 2. ZBIÓR DOMINIKA GÓRSKIEGO - AKCESJA nr 2431/2008; 1981-1990; 9 j.a. - Jedność - tygodnik NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego nr 2-9, 11-49 z 1981 r., druki ulotne dotyczące NSZZ Solidarność z lat 1983-1984, statut i druki ulotne dot. NSZZ Rolników Indywidualnych z 1989 r., materiały dot. Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Regionu Pomorza Zachodniego - lista założycieli, organizacja, logo (1989), materiały dot. wyborów do Sejmu i Senatu z czerwca 1989 r. - podział na okręgi i obwody, wytyczne dot. przeprowadzenia wyborów, pełnomocnictwo do reprezentowania OKP w komisjach wyborczych (1989), materiały dot. II Walnego Zjazdu NSZZ Solidarność - wykaz delegatów, ordynacja wyborcza do władz regionalnych, uchwały (1989-1990), plakaty i afisze dot. wyborów w 1990 r., projekt ustawy o samorządzie terytorialnym oraz ordynacji wyborczej do organów gmin z 1990 r., podział Szczecina na parafie i dekanaty (1987). 3. ZBIÓR JANA WESOŁOWSKIEGO - AKCESJA nr 2500/2009; 1989-1989; 1 j.a. - podziękowanie dla Jana Wesołowskiego od Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego "Solidarność" Regionu Pomorza Zachodniego w Szczecinie za udział w organizacji wyborów z czerwca 1989 r., plakaty wyborcze kandydatów OKP Solidarność na senatora - Edmunda Bilickiego oraz na posłów - Jerzego Zimowskiego, Józefa Kowalczyka, informacja Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" dla jego przedstawicieli będących członkami komisji wyborczych o zadaniach i trybie pracy tych komisji w dniu 4 czerwca 1989 r. - broszura wydana 23 maja 1989 r. w Warszawie, wytyczne Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" dla członków komisji obwodowych i mężów zaufania w związku z wyborami 4 czerwca 1989 r., terminarz spotkań kandydatów na senatorów i posłów z wyborcami, wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych w jednostkach wojskowych, WOP i ZOMO, informacja o wiecu przedwyborczym kandydatów do Senatu i Sejmu organizowanym przez OKP "Solidarność" w Szczecinie 30 kwietnia 1989 r. w Teatrze Letnim w Parku Kasprowicza, program wyborczy Komitetu Obywatelskiego, odezwa OKP "Solidarność" Regionu Pomorza Zachodniego do żołnierzy i milicjantów z2 czerwca 1989 r., puste druki wyborcze kandydatów na posłów do Sejmu X Kadencji - Jerzego Zimowskiego, Artura Balazsa, Józefa Kowalczyka oraz na senatora - Mieczysława Ustasiaka, Edmunda Bilickiego, karta uwag męża zaufania - pusty druk, pismo datowane 24maja 1989 r. od OKP "Solidarność" Regionu Pomorza Zachodniego do dowódców jednostek wojskowych informujące o spotkaniu z kandydatami na senatorów i posłów z ramienia OKP zaplanowane na 3 czerwca 1989 r. w Centrum Kultury Młodzieżowej "Słowianin" w Szczecinie, wzory cegiełek emitowanych przez OKP "Solidarność" Regionu Pomorza Zachodniego przed wyborami w formie medali z ceną zakupu wielokrotnie przewyższającą inne cegiełki. 4. ZBIÓR LIDII WIĘCKOWSKIEJ - AKCESJA nr 2501/2009; 1981; 1991; 2 j.a. - kserokopie artykułów prasowych z nr 1 Biuletynu Informacyjnego "Odrodzenie" - oświadczenie Komitetu Załozycielskiego, statut, Szczecin listopad 1981r., kserokopia artykułu prasowego z tygodnika "Jedność", 1981 r., legitymacja dlaLidii Więckowskiej - "International Federation of Journalists", 1991 r. (Międzynarodowego Związku Dziennikarzy). 5. ZBIÓR WALDEMARA GILA - AKCESJA nr 2502/2009; 1981, 1989; 2 j.a. - Deklaracja Klubu Stargardziego, Stargard 19.11.1981r., deklaracja wyborcza stargardzkiego Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego "Solidarność" wraz z podpisami członków zamieszczona w "Ziemii Stargardzkiej" z 1989 r. 6. ZBIÓR MIECZYSŁAWA USTASIAKA - AKCESJA nr 2503/2009; 1982-1982; 1 j.a. - telegram od biskupa Majdańskiego do Mieczysława Ustasiaka przebywającego w Zakładzie Karnnym w Koronowie. 7. ZBIÓR ANTONIEGO KADZIAKA - AKCESJA nr 2540/2009; 1980-1999; 89 j.a. - biuletyny informacyjne MKZ Solidarność z 1980 r. z różnych miast (m.in. Ze Szczecina, Gorzowa Wlkp., Gdańska) , program NSZZ Solidarność uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów opublikowany w tygodniku "Solidarność", ulotka "Robotnicy 80"wydana przez NSZZ Solidarność w Gorzowie Wlkp., przedruk artykułu Waldemara Kuczyńskiego "Solidarni i Niepokonani" (z 1983 r.), piernik wykonany w czasie internowania p. A. Kadziaka w okresie stanu wojennego, cymeryki z ręcznie malowanymi ilustracjami oraz wierszami powstałe w czasie internowania w Zakładzie Karnym we Wrocławiu "Klęczki" (luty 1983 r.), projekt dokumentu NSZZ Solidarność "Teraźniejszość i perspektywy" z 1988 r., przygotowania do wyborów do rad narodowych w 1988 r. - wykazy obwodów głosowania i siedzib, wykazy zakładów patronackich z przydzielonymi obwodami do głosowania, notatka dotycząca działalności zespołu ds uwiarygodnienia wyborów do Sejmu i Senatu, protokół zebrania przedstawicieli OKP z I Sekretarzem KW PZPR z 04 kwietnia 1989 r., materiały dotyczące organizacji wyborów w czerwcu 1989 r. - zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych, wykazy siedzib obwodowych komisji wyborczych w województwie, wykazy osób delegowanych z ramienia OKP do składów obwodowych i okręgowych komisji wybroczych, sprawozdanie z zebrania OKP z 04 kwietnia 1989 r., wykaz członków OKP, komunikatinformujący o powstaniu OKP i jego zadaniach oraz apel do mieszkańców Pomorza Zachodniego o popracie kandydatów OKP w wyborach, pełnomocnictwo dot. reprezentowania OKP w komisjach wyborczych, kopie protokołów głosowania na senatorów w obwodach na terenie woj. szczecińskiego w wyborach czerwcowych 1989 r., zaświadczenie wydane przez PWRN w Szczecinie dotyczące powołania p. A. Kadziaka na członka Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, biuletyny informacyjne NSZZ Solidarność, materiały informacyjne dla Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"-charakterystyka nowin krajowych, plakat-afisz dotyczący planowanej na dz. 22.06.1989 r. demonstracji przeciwko W. Jaruzelskiemu w Poznaniu, pisma Szczecińskiego Klubu Katolików w sprawie kandydatów na mężów zaufania lub członków komisji wyborczych w wyborach czerwcowych, informatory parlamentarne OKP i Komitetów Obywatelskich Solidarność z 1989 r., zaproszenie od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczecinie dla p. A. Kadziaka na spotkanie z Premierem Rządu RP Tadeuszem Mazowieckim w dn. 24.06.1990 r., program konferencji z okazji X rocznicy powstania OPK (1999) 8. ZBIÓR LESZKA SIELICKIEGO - AKCESJA nr 2541-2542; 1980-1980; 13 j.i. - łączny czas nagrań 14:13:44 - wiersz-ulotka anonimowego autora "Historia Polski", 12 kaset magnetofonowych nagranych w świetlicy głównej Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w Szczecinie w czasie strajków sierpniowych. Nagrania rozpoczynają się 21 sierpnia. Wówczas to do Stoczni przybył wicepremier Kazimierz Barcikowski. Jest tu odczytana przez Mariana Jurczyka – przewodniczącego MKS lista postulatów – 36 żądań, które wysunęły załogi uczestniczące w strajku.Jest też pierwsze wystąpienie wicepremiera Barcikowskiego. Na kolejnych kasetach znajdują się komunikaty, stanowiska MKS, kolejne wystąpienia członków MKS i strony rządowej pokazujące przebieg prac nad osiągnięciem porozumienia. Nagrania kończy odczytanie przez Mariana Jurczyka protokołu ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową w Szczecinie w dniu 30 sierpnia. Osobną kasetę stanowi nagranie z posiedzenia Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w dniach 27-28 października 1980 r. 9. ZBIÓR AKT MARKA PRZYGODZKIEGO; - AKCESJA nr 2562/2009; 1989-1989; 7 j.a. - protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej Gospodarki Funduszem Wyborczym OKP, rozliczenia finansowe Funduszu Wyborczego OKP oraz cegiełek i medali pamiątkowych, materiały dotyczące powstania i organizacji OKP, pierwszy numer "Gazety Wyborczej" w Szczecinie z 11.05.1989 r., Biuletyn II Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Pomorza Zachodniego - 24.11.1989 r., materiały dot. przygotowań do wyborów w czerwcu 1989 r. - wykazy kandydatów, program wyborczy, plakat zachęcający do udziału w wyborach i głosowania na Solidarność, teczka do przechowywania dokumentów z logo "Solidarność". 10. ZBIÓR MICHAŁA PAZIEWSKIEGO; - AKCESJA NR 2563/2009; 1989-1990; 1 j.a. - miesięcznik społeczny "Obraz" nr 5-6 z 1989 r., list Stanisława Wądołowskiego z 22 maja 1989 r. w sprawie wyboru kandydatów na posłów z list Solidarności, apel do posłów i senatorów uczestników Porozumienia na rzecz demokratycznych wyborów w NSZZ Solidarność, informacja dla mieszkańców Pomorza Zachodniego o utworzeniu OKP Region Pomorze Zachodnie, pismo Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego "Jedność" nr 2 z 17 maja 1989 r., oświadczenie Ruchu "Wolność i Pokój" w sprawie marszu protestacyjnego przeciw wydarzeniom na pl. Niebiańskiego Spokoju w Pekinie w Chinach, apel L. Wałęsy o udział w wyborach w 1989 r., Biuletyn Informacyjny "OKAP" nr 1 ze stycznia 1990 r., apel Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" z kwietnia 1989 r. w sprawie udziału w wyborach i zakupu cegiełek wyborczych, komunikat z 8 maja 1989 r. o spotkaniu przedstawicieli MKO NSZZ Solidarność w Szczecinie z Marianem Jurczykiem i Stanisławem Wądołowskim przy udziale członka Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność Lecha Kaczyńskiego i zawarciu kompromisu przez obie strony, upoważnienie podpisane 8 kwietnia 1989 r. przez L. Wałęsę dla MKO NSZZ Solidarność w Szczecinie do reprezentowania NSZZ Solidarność na Pomorzu Zachodnim, apel MKO NSZZ Solidarność z 14 kwietnia 1989 r. do członków i sympatyków Solidarności o przystępowanie do związku, komunikat z 23 marca 1989 r. o utworzeniu OKP Region Pomorze Zachodnie. - AKCESJA nr 3055/2011; 1970-1995; 40 j.a. - postulaty załóg zakładów pracy m. Szczecina w okresie strajków 1970 r. teksty piosenek do znanych melodii odnoszące się do wydarzeń z grudnia 1970 i stycznia 1971 r., apele i odezwy władz miasta Szczecina do mieszkańców o zachowanie spokoju i zaprzestanie strajków w 1970 r., list otwarty załogi Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego do I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, deklaracja Studenckiego Komitetu Solidarności z 10.05.1978 r., postulaty strajkowe załóg zakładów pracy m. Szczecina w 1980 r., tekst statutu NSZZ "Solidarność" przedstawiony do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim Miasta Stołecznego Warszawy w dn. 24.09.1980 r., informacje prasowe odnoszace się do zawartych porozumień sierpniowych w Szczecinie, apele i odezwy NSZZ "Solidarność" do mieszkańców Pomorza, plakaty i ulotki NSZZ "Solidarność", biuletyny informacyjne i komunikaty NSZZ "Solidarność", wydawnictwa okolicznościowe wydawane w tzw. "drugim obiegu" - m.in. "Wojna z Rosją o niepodległość 1918-1920", z okazji 100 rocznicy urodzin gen. Władysława Sikorskiego, informacje Stowarzyszenia PAX odnoszace się do sytuacji politycznej Polski w 1980 r., projekt winiety i pierwsze próbne wydruki szczecińskiego wydania Gazety Wyborczej, pierwsze numery tej gazety, materiały z kampanii wyborczej do Sejmu z 1989 r i 1995 r. 11. ZBIÓR AKT PRZEKAZANYCH PRZEZ ARCHIWUM SENATU RP - AKCESJA nr 2564/2009; 1989-1989; 7 j.a. - materiały dotyczące utworzenia OKP Region Pomorze Zachodnie, protokoły posiedzeń Konwentu Wyborczego w woj. szczecińskim, materiały dotyczące kampanii wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 r., uwagi Lidii Więckowskiej o redagowaniu "Gazety Wyborczej" oraz o pracy rzecznika prasowego OKP Region Pomorze Zachodnie, teksty OKP przygotowane do druku w drugim numerze "Gazety Wyborczej", biuletyn MKO Solidarność "Korespondent" nr 9-10, 12, 13, pismo OKP pn. "Komunikat" nr 7 z 25 maja 1989 r., pismo NSZZ Solidarność "Kurier międzystrajkowy" nr 28 z dnia 7 kwietnia 1989 r. 12. ZBIÓR ADAMA WOLSKIEGO - AKCESJA nr 2575/2009; 1970-1971; 5 j.a. - żądania i postulaty Komitetu Strajkowego w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, odezwa Kolegium rektorów wyższych uczelni Szczecina do studentów, ulotki władz partyjnych i rządowych nawołujące do przerwania strajków i powrotu do pracy, teksty piosenek do znanych melodii odnoszące się do wydarzeń grudnia 1970 i stycznia 1971 r., wycinki prasowe dotyczące wydarzeń w dniach 17-18 grudnia 1970 r. w Szczecinie. 13. ZBIÓR TADEUSZA KOMOROWSKIEGO - AKCESJA nr 2992/2011; 1980-1982; 18 j.a. - komunikaty Komitetu Strajkowego w Zakładach Chemicznych "Police", postulaty wysuwane przez załogę ZCh "Police", informacja o stanie prac Komisji Redakcyjnej powołanej przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Szczecinie, apele, oświadczenia i komunikaty Międzyzakładowej Komisji Robotniczej NSZZ "Solidarność" w Szczecinie, druki ulotne rozpowszechnianie w okresie strajków. Liczba jednostek w zespole: 222
65/1508/0 Towarzystwo Miłośników Pomorza Zachodniego w Szczecinie 1990-2004 0 rozwiń
Zespół tworzy 12 j.a. - sygn. 1-12: 1. Akty normatywne, organizacja pracy - 1990-2003; 1 j.a. 2. Walne zebrania członków - 1994, 1998, 2002-2003; 1 j.a. 3. Posiedzenia zarządu i zebrania ogólne - 1990-2004; 1 j.a. 4. Sprawozdania z działalności - 1993-2003; 1 j.a. 5. Sprawozdania statystyczne - 1997-1999; 1 j.a. 6. Sprawy finansowe - 1991-2003; 1 j.a. 7. Wycinki prasowe, ogłoszenia - 1991-2004; j.a. 8. Ewidencja członków, skład osobowy zarządu - 1991-2003; 1 j.a. 9. Deklaracje członkowskie - 1991-2004; 1 j.a. 10. Zebrania naukowe, wykłady, odczyty - 1990-2004; 1 j.a. 11. Wycieczki szkoleniowe, objazdy edukacyjne - 1992-2001; 1 j.a. 12. Opinie i interwencje ws. zabytków kultury Pomorza Zachodniego - 1990-1994, 2000; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 12
65/1509/0 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Szczecinie 1973-2002 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 2461/2008; 1973-2002; 99 j.a.- protokoły narad (1996-2002), regulaminy organizacyjne (1975-1992, 1996), regulaminy premiowania pracowników (1985-1994), materiały dot. organizacji Inspekcji (1985-2002), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1973, 1995), wzory odciskowe pieczęci (1998-1999), zarządzenia wewnętrzne (2000), bilanse i roczne sprawozdania finansowe (za lata 1986-2001), sprawozdania z wykonania zadań ochrony roślin (za lata 1980-1995), sprawozdania z realizacji obsługi fitosanitarnej w eksporcie towarów roślinnych (za lata 1991-1992), budżety na lata 1989-1994, sprawozdania dotyczące zatrudnienia (za lata 1980-1987, 1992-1993, 1997-1998), sprawozdania o wypadkach przy pracy (za lata 1984-1988), rejestry skarg i wniosków (1998-2001), współpraca z organami władzy i administracji (1996-2002), kontrole Inspekcji (1991-2000), fundusz socjalny (1991-2000). Liczba jednostek w zespole: 99
65/1510/0 Okręgowy Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie 1947-1964 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 2433/2008; 1947-1964; 857 j.a. - akta spraw sądowych. 2. PRZES. nr 137/2008; 1950-1959, 1967; 19 j.a. - odpisy wyroków. 3. AKCESJA nr 3913/2017; 1947-1955; 10 j.a. - repertoria Ch, Zr, U, R, W z lat 1949-1955. 4. AKCESJA nr 4046/2018; 1958-1962; 38 j.a. - akta spraw cywilnych z repertorium NR z 1958 r. Liczba jednostek w zespole: 924
Wyświetlanie 1 501 do 1 520 z 1 753 wpisów.