Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/293/0 Dom Sierot w Stargardzie Szczecińskim 1702-1937 0 rozwiń
1. Administracja 1702-1937; sygn. 1-31; 31 j.a. - korespondencja dyrektora sierocińca z królewskim konsystorzem, sprawozdania z wizytacji komisarycznych sierocińca, przywileje królewskie dla Domu Sierot, korespondencja zakładu z Kuratorium, spisy majątkowe Domu Sierot, księga protokołów sierocińca, spisy dzieci przyjętych do sierocińca, pisma dotyczące skarbnika Domu Sierot, akta sprawy dotyczącej zakładu i szklarza Plantza, katalog książek sprzedawanych przez sierociniec, repertorium. 2. Budownictwo 1702-1936; sygn. 32-34; 3 j.a. - zaświadczenia z wykonanych prac remontowych, plan rozbudowy Domu Sierot. 3. Finanse 1736-1937; sygn. 35-50; 16 j.a. - dokument dotyczący sprzedaży części ziemi sierocińca, żądanie zapłaty przez sierociniec pieniędzy za dostarczone książki, rachunki roczne, spis akt przejętych przez kasę sierocińca, potwierdzenia depozytów, kosztorys dotyczący budowy, księga dochodów i wydatków, projekty budżetu, budżety, potwierdzenia wydatków zakładu. Liczba jednostek w zespole: 50
65/294/0 vacat - Szpital Świętego Jerzego w Policach - włączono do zespołu 65/73 Naczelne Prezydium Prowincji Pomorskiej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/295/0 vacat - Szpital Świętego Piotra w Szczecinie - włączono do zespołu 65/73 Naczelne Prezydium Prowincji Pomorskiej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/296/0 Akta przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w Szczecinie 1831-1940 0 rozwiń
1. Stocznie 1886-1934; 12 j.a. - Stettiner Maschinenbau A. G. “Vulcan”, Stettiner Oderwerke AG zu Stettin, dokumentacja zabudowy hydrotechnicznej, budowa maszyn, łodzi motorowych, statków parowych. 2. Cementownia 1864-1940; 3 j.a. - “Stern AG”, Pommersche Portland Cement Fabrik i Pommersche Kalksteinwerke GmbH Zarnglaff, dostawy kredy, zamknięcia bilansu i sprawozdania z działalności, grunty w Lubiewie (Liebeseele). 3. Papiernia 1928-1929; 1 j.a. - “Feldmühle” Papier– und Zellstoffwerke AG, sprawy sporne mieszkańców z fabryką. 4. Cukrownia 1831-1939; 3 j.a. - Pommersche Provinzial Zuckersiederei i Zuckerfabrik Greifenberg GmbH, protokoły zebrań i wystąpień dyrekcji, sprawozdania z kontroli. 5. Artykuły biurowe i szkolne 1938-1939; 1 j.a. - Carl Fr. Bauer GmbH, sprawy sporne. 6. Reichsverband der Deutschen Stäeke – Industrie E. V., 1933-1934; 1 j.a. - okólniki i sprawozdania. 7. Gospodarka komunalna 1935-1936; 1 j.a. - Konzentration A. G. in Ligni, zarząd przedsiębiorstwami i gruntami. 8. Industrie– und Handelskammer 1931-1934; 1 j.a. - sprawozdania. Liczba jednostek w zespole: 23
65/297/0 Gimnazjum w Wałczu 1820-1945 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1831-1926; sygn. 1-15; 15 j.a. - zarządzenia Kolegium Szkolnego z Gdańska (Danzig) oraz z Królewca (Königsberg i/P.), programy nauczania, sprawozdania dyrektora, przyjęcia i zwolnienia nauczycieli, plany lekcyjne, akta budowlane. 2. Egzaminy 1847-1939; sygn. 16-57; 42 j.a. - protokoły rady pedagogicznej, spisy przystępujących do matur i wykazy abiturientów, świadectwa. 3. Przes. 82/2006 - do zespołu włączono 5 j.a. z zespołu 65/1184 Szkoła im. Hermanna Lönsa w Wałczu jednocześnie likwidując ten ostatni zespół. Jest to bowiem ta sama szkoła, zmieniła tylko nazwę. Zachowane tu materiały to: zarządzenia w sprawach szkolnych 91820-1885), dzienniki szkolne (1938-1945), rachunki (1934). Liczba jednostek w zespole: 62
65/298/0 Państwowa Szkoła Średnia dla Chłopców w Sławnie 1873-1939 0 rozwiń
Okólniki Kolegium Szkolnego Prowincji Pomorskiej, sprawozdania z działalności szkoły, plany nauczania, wykazy nauczycieli, uroczystości szkolne. Liczba jednostek w zespole: 9
65/299/0 Gimnazjum Mariackie w Szczecinie 1607-1942 0 rozwiń
1. ADMINISTRACJA OGÓLNA 1619-1935; 105 j.a. - statuty, zarządzenia księcia Bogusława XIV, królów szwedzkich i pruskich wobec gimnazjum, protokoły wizytacji kuratorów i innych władz, dzienniki, połączenie Ratschule z Gimnazjum Akademickim. 2. REKTOR, DYREKTOR 1668-1923; 39 j.a. - powoływanie dyrektorów, rektoraty, protokoły zebrań dyrektorów, instrukcje dla dyrektorów gimnazjów. 3. NAUCZYCIELE 1607-1935; 129 j.a. - Kolegium profesorów - powoływanie profesorów i kuratorów do kolegium, sprawozdania kolegium; - Prawa i obowiązki nauczycieli - instrukcje dla nauczycieli przy powoływaniu na urząd, pense nauczycieli, awanse, przyjęcia i zwolnienia, skargi profesorów na uczniów, kursy dokształcające, udział nauczycieli w I wojnie światowej; - Poszczególni nauczyciele - korespondencja, notatki. 4. PERSONEL POMOCNICZY 1856-1924; 2 j.a. - zatrudnienie woźnego i strażnika. 5. UCZNIOWIE 1722-1942; 787 j.a. - Nabór, zwolnienia, dyscyplina, zdrowie uczniów - przyjęcia uczniów, regulamin szkolny, dyscyplina, skargi na uczniów, zdrowie uczniów, szczepienia obowiązkowe, służba wojskowa dla uczniów, praca fizyczna uczniów; - Rejestry uczniów i abiturientów - spisy uczniów zbiorcze i w poszczególnych klasach; - Wypracowania, oceny, świadectwa -wypracowania z języka francuskiego, greki, hebrajskiego, łaciny, niemieckiego, matematyki, protokoły i świadectwa maturalne. 6. NAUCZANIE 1745-1942; 66 j.a. - zarządzenia dotyczące programu nauczania, plany lekcji, zalecane lektury, wytyczne do nauczania greki, łaciny, literatury niemieckiej, propedeutyki filozofii, fizyki, chemii, historii, geografii, rysunku, kaligrafii, stenografii, śpiewu, gimnastyki. 7. EGZAMINY 1825-1926; 11 j.a. - regulamin komisji egzaminacyjnych, egzaminy publiczne, maturalne, nauczanie uczestników I wojny światowej. 8. FERIE, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 1804–1925; 7 j.a. - uroczystości z okazji 400-tnej rocznicy założenia Szkoły Miejskiej (1804) i 300-tenj rocznicy założenia Gimnazjum Mariackiego (1844), uroczystości z okazji rocznicy zjednoczenia Pomorza z Prusami (1821), organizacja wakacji. 9. ADMINISTRACJA MAJĄTKU 1668-1933; 146 j.a. - Stypendia - podania o stypendia, powołanie kasy uczniowskiej, rachunki towarzystwa wspomożenia uczniów z biednych rodzin; - Kasa zapomogowa dla rodzin zmarłych nauczycieli - statut kasy dla dzieci i wdów po zmarłych nauczycielach, wspomaganie finansowe, rachunki; - Legaty i fundacje - stypendia ufundowane przez profesorów: Giesebrechta, Heringa, Calo, Kocha, Grassmanna, Hasselbacha, Oelrichsa, stypendium uniwersyteckie Bohlendorffa, legat Waltera, stypendium Stachela, . 10. BUDYNKI 1818-1937; 15 j.a. - wzniesienie nowego budynku gimnazjum, remonty i przebudowy, wyposażenie, sala gimnastyczna, centralne ogrzewanie. 11. BIBLIOTEKA I ZBIORY 1688-1942; 62 j.a. - katalog zbiorów bibliotecznych, zestawienia kasowe biblioteki, zbiór książek historycznych, przejęcie biblioteki Loepera, kartoteka wypożyczeń, kolekcja Hasselbacha, Calo i inne zbiory, nabytki, książki polecane dla uczniów, sprawozdanie profesora Schmidta o działalności biblioteki, inwentarz muzeum gimnazjalnego, zbiory ptaków i ryb, gabinet fizyczny i map. 12. SZKOŁA PRZYGOTOWAWCZA 1842-1923; 9 j.a. - powołanie i administracja szkoły. 13. SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIE 1812-19338; 94 j.a. - posiedzenia, sprawozdania z działalności, spisy członków, korespondencja, prace seminarzystów, biblioteka seminarium w Słupsku, sprawozdania z działalności seminarium w Słupsku. 14. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, SPOŁECZNA I SPORTOWA 1800-1933; 12 j.a. - Kolegium Jageteuflów, Towarzystwa Entomologiczne, Naukowe, Czytelnicze, Wioślarskie. 15. FINANSE 1774-1936; 57 j.a. - rachunki kasowe i załączniki do nich, czesne pobierane od uczniów, dochody i przychody gabinetów naukowych, budżety gimnazjum. 16. TOWARZYSTWO CZYTELNICZE 1930-1931; 1 j.a. - materiały dotyczące organizacji i działalności Towarzystwa - zaproszenia, widokówki, protokoły posiedzeń zarządu. Liczba jednostek w zespole: 1542
65/300/0 Szkoła Kupiecka w Darłowie 1927-1939 0 rozwiń
Okólniki władz dotyczące działalności szkół kupieckich, budżet, plany nauczania, zapotrzebowania szkoły na różnego rodzaju sprzęty (m.in.. Maszyny do pisania), oferty reklamowe producentów mebli szkolnych oraz firm wytwarzających maszyny do pisania. Liczba jednostek w zespole: 2
65/301/0 Szkoła Nawigacyjna w Gdańsku, Oddział w Szczecinie 1840-1929 0 rozwiń
Parowiec Geheimrat Man, pensje nauczycieli szkoły nawigacyjnej, nieruchomości szkoły nawigacyjnej w Gdańsku, organizacja szkoły, inwentarz szkoły, personel szkoły, komisja egzaminacyjna dla żeglugi dalekomorskiej, przybrzeżnej i śródlądowej, wykazy marynarzy, szyprów i mechaników okrętowych, egzaminy na mechaników, sterników, marynarzy w Gdańsku, Kłajpedzie, Stralsundzie, Szczecinie, Barth, zestawienia statystyczne egzaminów, akta personalne: dyrektor Holz, woźny Hopp, nauczyciel i dyrektor Köhler, nauczyciel Kraeft, Ernst Krause. Liczba jednostek w zespole: 72
65/302/0 Państwowa Szkoła Żeglarska w Szczecinie 1861-1931 0 rozwiń
Zarządzenia władz w sprawie rejestracji statków szkoleniowych, inwentarze ruchomości szkoły, plany poszczególnych pomieszczeń oraz przebudowy szkoły w latach 1861-1923, działalność komisji egzaminacyjnej odnośnie egzaminów praktycznych, świadectwa uczniów, spisy uczniów, powoływanie uczniów do marynarki wojennej w okresie I wojny światowej, budżety roczne szkoły z lat 1911-1917. Liczba jednostek w zespole: 21
65/303/0 Pomorskie Towarzystwo Historyczno-Archeologiczne w Szczecinie 1824-1942 0 rozwiń
1. Dział ogólny, statuty 1825-1942; sygn. 1-30; 30 j.a. - protokoły z zebrań zarządu oraz walnych zgromadzeń, sprawy pomieszczeń na zbiory, uroczystości, popiersie Lemckego, język kaszubski, akta dotyczące asesora Juliusza Muellera. 2. Członkowie 1831-1935; sygn. 31-52; 22 j.a. - spisy członków i wydanych dyplomów członkowskich. 3. Kontakty z władzami 1834-1911; sygn. 53-62; 10 j.a. - następca tronu pruskiego jako protektor towarzystwa, stosunki z magistratami. 4. Wydawnictwa 1834-1938; sygn. 63-103; 41 j.a. - redakcja i dystrybucja “Baltische Studien”, i “Monatsblätter der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde”, prace Paula Magunny nad indeksem “Baltische Stu-dien”, korespondencja z autorami artykułów, inwentarz zabytków Hugona Lemckego. 5. Kontakty z innymi towarzystwami 1821-1934; sygn. 104-118; 15 j.a. - biblioteka, wymiana publikacji z innymi towarzystwami, prze-jęcie biblioteki rodziny Adelungów, spuścizny Steinbrücków, korespondencja z różnymi instytucjami w sprawie odczytów, listy Ludwiga Giesebrechta, Johanna A. Sacka, Christiana Hakena, Johannesa Voigta, Johanna G. Kosegartena, sesje i wycieczki naukowe. 6. Zbiory 1898-1934; sygn. 119-138; 20 j.a. - korespondencja w sprawie zbiorów, rysunki, mapy, spuścizna prof. Alfreda Haasa. 7. Zbiory różnych opracowań historycznych 1836-1941; sygn. 139-194; 56 j.a. - referaty, dokumenty, rękopisy Carla Fredricha i Hugona Lemckego, repertorium akt towarzystwa, wycinki gazet dotyczące zburzenia twierdzy w Szczecinie, uroczystość rocznicy stulecia powstania towarzystwa, akta rękopiśmienne z XVII i XVIII, katalog biblioteczny, muzeum towarzystwa w zamku szczecińskim, przekazanie biblioteki towarzystwa do archiwum szczecińskiego, korespondencja dotycząca języka kaszubskiego, wycinki prasowe dotyczące działalności towarzystwa. Liczba jednostek w zespole: 194
65/304/0 Muzeum Ziemi Białogardzkiej 1922-1943 0 rozwiń
1. Administracja muzeum 1924-1942; 6 j.a. - sprawozdania z działalności, korespondencja różna, plan muzeum. 2. Zbiory 1924-1942; 10 j.a. - geologia, etnografia, przyroda, archiwum mjr. Juliusa Boldta, konserwacja, wypożyczenia, biblioteka muzeum. 3. Różne, notatki i książki dotyczące historii i topografii miasta Białogardu oraz Połczyna 1922–1939; 25 j.a. - mosty, młyny, urządzenia sportowe, maszynopisy i rękopisy wykładów i notatek poświęconych dziejom Białogardu, w tym wykład o ludności żydowskiej , założeniu miasta (autorstwa Martina Wehrmanna), notatki i informacje o ulicach Białogardu i ich historii, wycinki prasowe z lokalnych gazet. Liczba jednostek w zespole: 41
65/305/0 Muzeum Miasta Szczecina 1876-1945 [1947] 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1876-1945; sygn. 1-47; 47 j.a. -geneza powstania muzeum, zarządzenia, posiedzenia administracji, korespondencja z innymi muzeami. 2. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów 1910-1944; sygn. 48-120; 73 j.a. - dział entomologiczny, numizmatyczny, etnograficzny, malarstwo i plastyka, zbiór antyczny, fundacje: Hermanna Hakena, Keddiga, Scharlana, Dohrnów, Diederichsa, zakupy, wypożyczenia, katalogi. 3. Szczecińskie Towarzystwo Muzealne 1910-1944; sygn. 121-183; 63 j.a. - sprawozdania roczne, organizacja wystaw: m.in. “Daumier– Gavarni”, “Schweizer Graphik”, “Kunst der Goethezeit”, “Gustav Wimmer”, “Danziger Maler”, “Emil Nolde”, “Die Stettiner Landschaft”, korespondencja. 4. Akcesja 1684/2001; 1902-1945 [1947]; 48 j.a. - budowa budynku i administracja muzeum, darowizny Dohrna i Pehlke, podróże służbowe, kontakty z innymi muzeami, sprawozdania, wystawy: “Gruppa der 6”, “Pommersche Kunstler”, “Unter blauen Himmel”, budżet, korespondencja, ewakuacja zbiorów, wykazy ewakuowanych zbiorów, miejsca rozśrodkowania; na początku pismo z 1947 roku o odnalezieniu spisu i części zbiorów. 5. AKCESJA nr 3348/2013; 1909-1943; 6 j.a. - materiały dotyczące działalności Muzeum Naturalnego będącego częścią Muzeum Miasta Szczecina, przepisy dotyczące zatrudnienia, dotacji, przekazywania książek i czasopism do placówek naukowych, referat o poszukiwaniu w latach 1863-1912 środków finansowych na budowę Muzeum w Szczecinie, umowy i protokoły przekaywania eksponatów do Muzeum, wykaz zwierzat Muzeum Naturalnego. Liczba jednostek w zespole: 238
65/306/0 Pomorskie Towarzystwo Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Szczecinie 1834-1923 0 rozwiń
1. Korespondencja 1834-1885; sygn. 1-16; 16 j.a. 2. Sprawozdania z działalności 1859-1861; sygn. 17-18; 2 j.a. - jest tu też protokół walnego zebrania z 1859 r. 3. Wystawy i aukcje 1834-1923; sygn. 19-49; 31 j.a. 4. Listy członków 1835-1871; sygn. 50-62; 13 j.a. 5. Finanse 1835-1923; sygn. 63-80; 18 j.a. - głównie dowody kasowe. 6. Druki 1834-1881; sygn. 81-82; 2 j.a. - statuty, broszury dot. wystaw. 7. Akcesja nr 1685 z 2001 r. 1835-1920; sygn. 83-143; 61 j.a. - m.in. sprawozdania, korespondencja z innymi towarzystwami, listy członków, sprawy finansowe. Liczba jednostek w zespole: 143
65/307/0 Stowarzyszenia i organizacje niemieckie na Pomorzu 1813-1944 0 rozwiń
1. Związek Niemieckiego Wschodu 1920-1925; sygn. 1-7; 7 j.a. - korespondencja, opieka nad przesiedleńcami, kontakty z innymi oddziałami związku. 2. Niemiecki Związek Marchii Wschodniej (Oddział w Miastku) 1905-1922; sygn. 8-12; 5 j.a. -sprawozdania, spisy członków, korespondencja, składki. 3. Związek Nauczycielstwa w Miastku i w Wolinie 1884-1914; sygn. 13-15; 3 j.a. - sprawozdania z działalności, składki. 4. Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Walczącej Armii 1866-1871; sygn. 16-23, 81-82; 10 j.a. - protokoły z zebrań, sprawozdania z działalności, wykazy darów dla wojska, korespondencja, pomoc dla lazaretów, wydatki. 5. Stowarzyszenie Upiększania Miastka 1895-1932; sygn. 24-26; 3 j.a. - statut, protokoły posiedzeń, finanse. 6. Towarzystwo Entomologiczne w Szczecinie 1838-1941; sygn. 27-29, 79-80; 5 j.a. - kontakty z władzami, korespondencja, druki ulotne, wykazy członków. 7. Pomorskie Towarzystwo Ekonomiczne 1839-1863; sygn. 30-32; 3 j.a. - sprawy periodyku towarzystwa, wystawa rolnicza. 8. Loża masońska w Świnoujściu 1843-1926; sygn. 33-33a; 2 j.a. - zarządzenia wolnomularzy w Niemczech, protokoły z posiedzeń. 9. Stowarzyszenie Miłośników Przyrody w Szczecinie 1900-1943; sygn. 34, 75-76; 3 j.a. - protokoły posiedzeń, księga kasowa. 10. Stowarzyszenie Ochotników 1813 roku w Szczecinie 1813-1884; sygn. 35-40; 6 j.a. - sprawy finansowe. 11. Związek Ochrony Przeciwlotniczej Rzeszy 1937-1943; sygn. 41-49; 9 j.a. - zarządzenia, ćwiczenia samoobrony, budowa schronów. 12. Związek Niemieckich Urzędników Rzeszy 1933-1937; sygn. 50; 1 j.a. - zarządzenia. 13. Stacja Badawcza Historii Regionalnej Prowincji Pomorze 1901-1939; sygn. 51-52a; 3 j.a. - sprawozdania z posiedzeń Komisji Historycznej Pomorza, korespondencja. 14. Magdeburskie Towarzystwo Ubezpieczeń Przeciwpożarowych 1854-1855; sygn. 53; 1 j.a. - sprawozdania z działalności. 15. Stowarzyszenie Wiedzy o Regionie i jego Ochronie w Koszalinie 1911-1928; sygn. 54-60; 7 j.a.- korespondencja. 16. Niemiecka Partia Demokratyczna (DPD) 1923; sygn.61; 1 j.a. - korespondencja. 17. Akademia Niemiecka 1926-1944; sygn. 62-63, 72-74; 5 j.a. - statuty, zarządzenia, spisy członków, korespondencja. 18. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) 1933-1934; sygn. 64; 1 j.a. - sprzedaż maszyn drukarskich. 19. Towarzystwo Rolnicze w Wolinie 1920-1933; sygn. 65; 1 j.a. - protokoły z posiedzeń. 20. Związek Ewangelicki w Miastku 1907-1929; sygn. 66-67; 2 j.a. - korespondencja, składki. 21. Związek Pracowników i Urzędników Technicznych 1929; sygn. 68; 1 j.a. - sprawozdania. 22. Związek Niemieckich Chemików 1940-1944; sygn. 69; 1 j.a. - statut, zarządzenia, akta dotyczące przemysłu chemicznego. 23. Ojczyźniane Stowarzyszenie Kobiece w Szczecinie 1874-1877; sygn. 70; 1 j.a. - statut, korespondencja. 24. Towarzystwo Wiedzy o Czasopiśmiennictwie i Drukarstwie na Pomorzu 1928-1937; sygn. 71; 1 j.a. - statut, sprawozdania z działalności, korespondencja. 25. Towarzystwo Ornitologiczne w Szczecinie 1914-1937; sygn. 77-78; 2 j.a. - statut, korespondencja naukowa. Liczba jednostek w zespole: 86
65/308/0 Rolnicze stowarzyszenie na Pomorzu Zachodnim w Szczecinie 1788-1939 0 rozwiń
Związek Rolniczy w Baniach (Landwirtschaftlicher Verein Bahn), statut, protokoły zebrań, z lat 1916–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Bielkowie (Landwirtschaftlicher Verein Belkow), protokoły posiedzeń, wykazy członków, sprawy finansowe, z lat 1911–1933, 2 j.a. Związek Rolniczy w Bolkowicach (Landwirtschaftlicher Verein Wilhelmsfelde), księga protokołów, korespondencja, z lat 1910-1933, 3 j.a. Związek Rolniczy w Borzymtuchomiu (Landwirtschaftlicher Verein Borntuchen), protokoły zebrań, z lat 1931–1933, 1 j.a. Związek Absolwentów Rolniczych Szkół Zimowych w Bytowie (Verein ehemaliger landwirtschaftlicher Winterschüler Bütow), księga wydatków, protokoły z zebrań, z lat 1921–1933, 2 j.a. Związek Rolniczy w Chwarstnicy (Landwirtschaftlicher Verein Klein Schönfeld), statut, wykaz członków, korespondencja, z lat 1929–1932, 1 j.a. Związek Rolniczy w Daleszewie (Landwirtschaftlicher Verein Ferdinandstein), księgi protokołów, kasowa, listy członków, z lat 1930–1933, 2 j.a. Gildia Rolników Miejskich w Darłowie (Baugülde Zunft und Ackerbürger Verein in Rügenwalde), wykazy członków, sprawy kasowe, wpisy o zebraniach, z lat 1788–1908, 1 j.a. Związek Rolniczy w Darłowie (Landwirtschaftlicher Verein Rügenwalde), księga protokołów, z lat 1891–1914, 1 j.a. Związek Chłopski w Golczewie (Bauernverein Gülzow), sprawy kasowe, wykazy członków, 1892–1933, 2 j.a. Związek Pszczelarzy w Golczewie (Bienenwirtschaftlicher Verein Gülzow), księga protokołów, 1914–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Górnowie (Landwirtschaftlicher Verein Gornow), księga kasowa, z lat 1901–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy Powiatu Greifswaldzkiego (Landwirtschaftlicher Verein Greifswalder Kreis), księgi protokołów, posiedzenia zarządu, korespondencja, z lat 1875–1939, 11 j.a. Związek Rolniczy w Gryfinie (Landwirtschaftlicher Verein Greifenhagen), statut, przepisy urzędowe, księgi kasowa i protokołów, korespondencja, z lat 1877–1933, 3 j.a. Związek Gospodarzy w Jasmund (Verein für Landwirte auf Jasmund), wykaz członków, protokoły zebrań, z lat 1885–1925, 2 j.a. Związek Chłopski w Kamieniu Pomorskim (Camminer Bauernverein), statut, księgi protokołów, wykazy członków, zebrania związku i materiały na obrady, sprawy kasowe, 1892–1933, 12 j.a. Kamieńsko-Golczewski Związek Rolniczy (Cammin-Gülzow Landwirtschaftlicher Zweigverein), statut, księgi kasowa i protokołów, spisy członków, z lat 1895–1933, 4 j.a. Związek Rolniczy w Lęborku (Landwirtschaftlicher Verein Lauenburg), statut, korespondencja, ksiega protokolów, z lat 1899–1933, 10 j.a. Związek Uprawy Tytoniu w Ognicy (Landwirtschaftlicher Tabakbauverein Nipperwiese), statut, kontakty z izbą rolniczą, księga kasowa, 1931–1934, 2 j.a. Związek Rolniczy w Półcznie (Landwirtschaftlicher Verein Polschen), protokoły zebrań, spisy członków, korespondencja i druki, z lat 1924–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Radziszewie (Landwirtschaftlicher Verein Retzowsfelde), księga protokołów, z lat 1913–1932, 1 j.a. Związek Rolniczy na Rugii (Landwirtschaftlicher Verein auf Rügen), regulamin i statut związku, protokoły zebrań, finanse organizacji, rachunki, wystawy i przeglądy hodowlane, statystyki, stacja hodowli bydła, wykazy akt i katalog biblioteki związku, okolicznościowy wykład o dziejach organizacji (1846), wykazy członków, płace robotników, z lat 1821–1885, 98 j.a. Związek Rolniczy w Rynicy (Landwirtschaftlicher Verein Roderbeck), statut, kontakty z izbą rolniczą, z lat 1930–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Sobieradziu (Landwirtschaftlicher Verein Woltersdorf), księgi kasowe, z lat 1930–1934, 2 j.a. Związek Rolniczy w Sosnowie (Landwirtschaftlicher Verein Gebersdorf), księga kasowa, z lat 1919–1931, 1 j.a. Związek Rolniczy w Stargardzie Szczecińskim (Landwirtschaftlicher Verein Stargard i/P.), statut, z lat 1821–1837, 1 j.a. Związek Gospodyń Wiejskich w Starym Czarnowie (Landwirtschaftlicher Hausfrauen Verein Neumark), statut, księgi kasowa i protokołów, korespondencja, z lat 1922–1934, 3 j.a. Związek Rolniczy w Steklnie (Landwirtschaftlicher Verein Stecklin), księgi kasowa i protokołów, z lat 1930–1933, 2 j.a. Pomorskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Szczecinie (Stettiner Zweigverein der Pommerschen Oekonomischen Gesellschaft), kontakty z zarządem głównym towarzystwa, wystawa rolnicza (1852), protokoły z zebrań, wykazy członków, broszury informacyjne, przepisy, z lat 1850–1889, 5 j.a. Związek Rolniczy Powiatu Randow w Szczecinie (Landwirtschaftlicher Verein des Kreises Randow zu Stettin), statut, korespondencja, referaty, protokoły z zebrań, finanse, z lat 1901–1930, 3 j.a. Związek Rolniczy w Trzebiatkowie (Landwirtschaftlicher Verein Radensfelde ehemalig Tschebiadkow), statut, listy członków, rachunki, korespondencja, z lat 1927–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Tuchomiu (Landwirtschaftlicher Verein Gross Tuchen), wykaz członków, z lat 1933–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Tuchomku (Landwirtschaftlicher Verein Klein Tuchen), statut, protokoły zebrań, druki informacyjne izby rolniczej, rachunki, z lat 1920–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Wełtyniu (Landwirtschaftlicher Verein Woltin), księgi protokołów i kasowa, z lat 1920–1933, 2 j.a. Związek Rolniczy w Żelechowie (Landwirtschaftlicher Verein Selchow), wykaz członków, z lat 1929–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Żelisławcu-Kartnie (Landwirtschaftlicher Verein Sinzlow–Kortenhagen), księga protokołów, z lat 1910–1925, 1 j.a. Związek Gospodyń Wiejskich w Żelisławicu-Kartnie (Hausfrauenverein Sinzlow-Kortenhagen), księgi kasowa i protokołów, z lat 1929–1934, 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 188
65/309/0 Związek Pomocy dla Młodych Małżeństw Rejencji Szczecińskiej 1847-1856 0 rozwiń
Członkowie, statut, spisy członków, składki, testament i kodycyl Hedwig von Maltzahn (Sąd Apelacyjny w Szczecinie). Liczba jednostek w zespole: 19
65/310/0 Niemiecki Związek Pracowników Gazowni i Wodociągów 1923-1941 0 rozwiń
Dokumentacja, korespondencja, mapy geologiczne oraz topograficzne 1:25000, dla inwestorów z następujących miejscowości: Choszczno (Arnswalde), Chojna (Königsberg), Goleniów (Gollnow), Gryfice (Greifenberg), Gryfino (Greifenhagen), Kluczewo (Klützow), Lipiany (Lippehne), Myślibórz (Soldin), Oleszna (Henningsholm), Podjuchy (Podejuch), Police (Pölitz), Pyrzyce (Pyritz), Różyny (Rosenberg, Westpreussen), Stargard Szczeciński (Stargard i/P.), Szczecin-Skolwin (Stettin-Odermünde), Warzymice (Klein Reinkendorf), Widuchowa (Fiddichow), Szczecin-Żydowce (Stettin-Sydowsaue) Liczba jednostek w zespole: 24
65/311/0 Okręg Wojskowy II w Szczecinie 1934-1944 0 rozwiń
Akta osobowe Liczba jednostek w zespole: 11
65/312/0 Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Pomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1930-1945 0 rozwiń
1. Akta administracyjne 1934-1945; 17 j.a. - rozporządzenia naczelnych i okręgowych władz partii, zarządzenia wydziału propagandy, nominacje na stanowiska kierowników politycznych, spisy członków. 2. Akta personalne 1932-1945; 1231 j.a. - akta personalne członków partii narodowosocjalistycznej ułożone są wg nazwisk w układzie alfabetycznym. Są to kwestionariusze osobowe, życiorysy, drzewa genealogiczne, odpisy z ksiąg metrykalnych i USC, świadectwa niekaralności, sprawy dyscyplinarne. 3. Kartoteki personalne członków 1930-1945; 1035 j.a. - kartoteki członków partii narodowosocjalistycznej ułożone są wg nazwisk w układzie alfabetycznym. Karta zawiera imię i nazwisko, date i miejsce urodzenia, zawód, datę i miejsce wstąpienia do partii oraz numer członkowski. 4. AKCESJA nr 2529/2009; 1933-1934; 2 j.a. - kartoteki i akta osobowe członków partii. Liczba jednostek w zespole: 2285
65/313/0 Pomorskie kasy oszczędności 1929-1940 0 rozwiń
1. Powiatowa Kasa Oszczędnościowa w Anklam (Kreisparkasse Anklam) 1933-1940; sygn. 1-2; 2 j.a. - zamknięcie roku bilansowego, sprawozdania roczne. 2. Powiatowa Kasa Oszczędnościowa w Nowogardzie (Kreissparkasse Naugard) 1933; sygn. 3,11-12, 15;4 j.a. - raporty z rewizji. 3. Powiatowa Kasa Oszczędnościowa w Bergen (Kreissparkasse Bergen) 1931; sygn. 4; 1 j.a. - raport z rewizji nadzwyczajnej. 4. Powiatowa Kasa Oszczędnościowa w Franzburg-Barth (Kreissparkasse Franzburg-Barth) 1929; sygn. 5; 1 j.a. - raport z rewizji nadzwyczajnej. 5. Powiatowa Kasa Oszczędnościowa w Demmin (Kreissparkasse Demmin) 1932-1933; sygn. 6-7; 2 j.a. - raporty z rewizji nadzwyczajnych. 6. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Damgarten (Städtische Sparkasse Damgarten) 1933; sygn. 8; 1 j.a. - raport z bilansu rocznego. 7. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Greifswaldzie (Städtische Sparkasse Greifswald) 1930-1932; sygn. 9-10; 2 j.a. - raporty z rewizji nadzwyczajnych. 8. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Jarmen (Städtische Sparkasse Jarmen) 1931-1933; sygn. 13-14; 2 j.a. - zamknięcie roku bilansowego, raport z rewizji. 9. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Pyrzycach (Städtische Sparkasse Pyritz) 1933; sygn. 16; 1 j.a. - raport z rewizji 10. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Świnoujściu (Städtische Sparkasse Swinemünde) 1933; sygn. 17; 1 j.a. - raport z rewizji nadzwyczajnej. 11. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Stralsundzie (Städtische Sparkasse Stralsund) 1932; sygn. 18; 1 j.a. - raport z rewizji nadzwyczajnej. 12. Gminna Kasa Oszczędnościowa w Torgelow (Gemeindesparkasse zu Torgelow) 1932; sygn. 19; 1 j.a. - raport z rewizji. 13. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Trzebiatowie (Städtische Sparkasse Treptow a/R.) 1934-1939; sygn. 20-21; 2 j.a. - raporty z rewizji nadzwyczajnych. 14. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Treptow a/T. (Städtische Sparkasse Treptow a/T.) 1934; sygn. 22; 1 j.a. - raport z rewizji nadzwyczajnej. 15. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Usedom (Städtische Sparkasse Usedom) 1933; sygn. 23; 1 j.a. - raport z rewizji nadzwyczajnej. 16. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Węgorzynie (Städtische Sparkasse Wangerin) 1933; sygn. 24; 1 j.a. - raport z rewizji. 17. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Sianowie (Städtische Sparkasse Zanow) 1929-1940; sygn. 25-30; 6 j.a. - bilanse roczne, wnioski przyznanych, spłaconych kredytów i zapomóg. 18. Miejska Kasa Oszczędnościowa w Szczecinie (Städtische Sparkasse Stettin) 1936-1937; sygn. 31-34; 4 j.a. - sprawozdanie z działalności, zamknięcie roku bilansowego. Liczba jednostek w zespole: 34
65/314/0 Generalna Dyrekcja Związku Handlu Morskiego w Berlinie 1701-1943 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1701–1932; 68 j.a. - siedziba, skargi, odpisy listów lennych, tajna registratura, dobra ziemskie i nieruchomości organizacji, prowincjonalna dyrekcja podatkowa w Szczecinie, zgon Fryderyka Wilhelma III i wstąpienie na tron Fryderyka Wilhelma IV, opiekuństwo, administracja Pruskiego Banku Państwowego, koncesjonowanie agentów ubezpieczeniowych, realizacja kontrybucji nałożonej na Francję (1871–1873). 2. Finanse 1776–1943; 29 j.a - kasa oszczędnościowa, kasa lombardu, bilanse, księgi kasowe, rachunki, raporty bankowe, pokrywanie deficytu towarzystwa i wzmacnianie jego budżetu, terminy licytacji, długi państwowe, rachunki prywatne. 3. Przemysł 1797–1920; 28 j.a. - organizacja i działalność fabryk przemysłu maszynowego, założenie odlewni żelaza, przędzalnie bawełny i wełny, sprzedaż maszyn przędzalniczych, administracja poszczególnych zakładów, papiernia, budowa parowych maszyn okrętowych, budowa łodzi i statków, walcownia, młyny wodne i spiętrzanie rzek, sprzedaż zakładów, budowa i eksploatacja młyna parowego, tkalnia lnu. 4. Handel 1775–1872; 59 j.a. - handel wełną, eksport przędzy do Rosji, agenci wełniani, handel solą i kantor solny w Królewcu, kantory we Wrocławiu, Warszawie, Fordonie i Szczecinie, magazyny solne w Stralsundzie i Szczecinie, zaopatrywanie w sól pruskich poddanych, handel z Hamburgiem, lnem z Hiszpanią, zbożem z Anglią, Indiami, Ameryką Południową, Haiti i Chinami, agenci handlowi w Limie i Chile, dom handlowy Rothschildów, wymiana między Europą a hiszpańskimi koloniami, handel lnem i zakupy lnu na Śląsku, sprzedaż tkanin lnianych, korespondencja z komisariatem celnym na Łabie w Wittenberdze. 5. Żegluga i statki 1824–1849; 17 j.a. - powołanie żeglugi parowej na trasie Szczecin–Świnoujście, żegluga pasażerska Berlin–Hamburg, ekspedycje do Ameryki Północnej, Południowej i Kantonu, rachunki eksploatacji statków, raporty z podróży morskich, obsługa maszynowni parowych, regulaminy dla statków handlowych, uzbrajanie jednostek, budowa statków rzecznych i morskich, zakup gotowych jednostek. Liczba jednostek w zespole: 201
65/315/0 Urząd Stanu Cywilnego w Trzebiatowie 1874-1945 33639 rozwiń
1. Akta administracyjne (generalia i specjalia) 1874-1945, 2. Księgi urodzeń– 1874-1918, 3. Księgi małżeństw– 1874-1938, 4. Księgi zgonów – 1874-1904, 1902-1938 (spisy) Liczba jednostek w zespole: 361
65/316/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sianowie 1874-1943 0 rozwiń
1. Akta organizacyjne. Liczba jednostek w zespole: 169
65/317/0 Urząd Wojewódzki Szczeciński [1933] 1945-1950 [1955] 351095 rozwiń
I. Wydział Ogólny 1-411, 5558-5565, 5681-5684; 1. Oddział Organizacyjny sygn. 1-163, 5558, 5560-5565, 5681; 171 j.a. - organizacja urzędu i poszczególnych wydziałów, okólniki, instrukcje i zarządzenia Wydziału Ogólnego, organizacja starostw powiatowych, normatywy kancelaryjno-archiwalne, sprawozdania z organizacji wydziałów, przywracanie nazw polskich miejscowościom na terenie Pomorza, ustalanie nazw polskich dla miejscowości, protokoły narad i konferencji, sprawozdania z działalności pełnomocników obwodowych i starostów powiatowych, charakterystyka miast, protokoły zjazdów starostów, burmistrzów i wójtów, ogólne sprawozdania wojewody, roki urzędowe, wycinki prasowe, , godła i pieczęcie urzędowe. 2. Oddział Podziału Terytorialnego sygn. 164-219, 5559; 57 j.a. - ustalanie granic państwa, zmiany granic województwa i powiatów, protokoły zdawczo-odbiorcze przekazywania powiatów do innych województw, podziały administracyjne powiatów, wykazy miast na Pomorzu Zachodnim, organizacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego w związku z referendum i podział województwa na obwody wyborcze, utworzenie województwa koszalińskiego, organizacja rad narodowych na terenie Pomorza. 3. Sekretariat Wojewody sygn. 220-260, 5682-5684; 44 j.a. - akta oficera łącznikowego przy wojewodzie - przekazywanie obiektów w porcie władzom polskim, korespondencja wojewody z ministerstwami, KRN, partiami politycznymi, wywiady i przemówienia wojewody, sprawozdanie z wykonania umowy z rządem ZSRR o przeprowadzeniu inwentaryzacji majątków zajmowanych przez Armię Radziecką, sprawozdania urzędów i instytucji działających na terenie Szczecina, sprawozdania z uprzemysłowienia województwa, kredyty i subwebcje dla województwa, pobyt premiera rządu czechosłowackiego Klementa Gotwalda w Szczecinie, sprawozdania wojewody. 4. Oddział Statystyki sygn. 261-411; 151 j.a. - wykazy starostów, burmistrzów i wójtów, opisy statystyczne powiatów, stan zaludnienia powiatów, statystyka ludności wg powiatów, raporty sytuacyjne o zatrudnieniu wg powiatów, statystyka zaludnienia i stan gospodarczy powiatów województwa, spisy rolne, wykazy gospodarstw, raporty inwestycyjne, sprawozdania z obrotu towarowego, sprawozdania z obrotu towarowego w portach i ruchu statków. II. Wydział Budżetowo-Gospodarczy sygn. 412-420; 9 j.a. - zarządzenia, sprawozdania z działalności Wydziału, plany gmachu Urzędu Wojewódzkiego oraz plany budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, księga kredytów i wydatków Urzędu. III. Wydział Inspekcji sygn. 421-769, 5566-5567, 5677, 5685; 1. Oddział Ogólny sygn. 421-442, 5566, 5685; 24 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje wojewody i wydziałów, wykazy grup operacyjnych obsadzających obwody na Pomorzu, sprawozdania Pełnomocnika, przenoszenie urzędów z Koszalina do Szczecina. 2. Oddział Inspekcji Terenowej sygn. 443-769, 5567, 5677; 329 j.a. - obasdzanie urzędów w obwodach (powiatach) województwa, protokoły narad i zebrań, sprawozdania sytuacyjne starostów, protokoły zdawczo-odbiorcze przy zmianach personalnych w urzędach, charakterystyka poszczególnych obwodów (powiatów), kontrola poszczególnych starostw powiatowych IV. Wydział Administracyjno-Prawny sygn. 770-817, 5568-5570; 1. Oddział Ogólny sygn. 770-788, 5568-5569; 21 j.a. - organizacja Wydziału, zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania z działalności Wydziału, rejestracja szkód wojennych województwa, wzory podpisów starostów, opisy powiatów, sprawy graniczne, majątki obywateli obcych państw, sprawy morskie i wodno-prawne. 2. Oddział Spraw Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności sygn. 789-816, 5570; 29 j.a. - organizacja urzędów stanu cywilnego i ich kontrola, statystyka urodzin, małżeństw i zgonów, nadania nazwisk dzieciom nieznanych rodziców, instrukcje i zarządzenia dotyczące USC, rejestracja poniemieckich ksiąg stanu cywilnego, nadania obywatelstwa polskiego. 3. Oddział Ochrony przed Pożarami i Innymi Klęskami sygn. 817; 1 j.a. - sprawozdania straży pożarnej o pożarach lasów. V. Wydział Społeczno-Polityczny sygn. 818-1496, 5553-5557, 5571-5615, 5678-5679; 731 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje, organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, protokoły narad i konferencji, sprawozdania sytuacyjne powiatów, sprawozdania sytuacyjne wojewody, wykazy imienne pracowników Urzędu, utworzenie WRN i terenowych rad narodowych, protokół zebrania Konserwatora Wojewódzkiego w sprawie oddania sarkofagów książęcych do konserwacji w Warszawie, przejmowanie akt przez Archiwum Państwowe w Szczecinie, wykazy poniemieckich ksiąg stanu cywilnego, sprawozdania sytuacyjne wydziałów Urzędu, pomiary lotnisk poniemieckich, materiały dotyczące wyborów do Sejmu wg powiatów, wycinki prasowe, obozy jeńców niemieckich w województwie, korespondencja dotycząca prasy, obchodów rocznic, oświaty, kultury, mały ruch graniczny, incydenty graniczne, wysiedlanie ze strefy nadgranicznej, osadnictwo, Akcja "W", wysiedlanie Niemców, wykazy Niemców zatrudnionych w różnych zakładach i instytucjach, rejestracja i ewidencja ludności niemieckiej, nadawanie i stwierdzanie obywatelstwa polskiego, ludność autochtoniczna, weryfikacja autochtonów, akcja repolonizacyjna, ustalanie polskich nazw miejscowości, meldunki o napadach, wykroczeniach i przestępstwach, współpraca z MO i UBP, sprawozdania z działalności MO, organizacja poboru do wojska, współpraca z wojskiem radzieckim, samowola wojsk radzieckich, przejmowanie zakładów od wojsk radzieckich, wykazy gospodarstw zajętych przez Armię Czerwoną, skargi na wojska radzieckie i interwencje wojewody, wykazy kościołów, i obiektów sakralnych, wykazy księży, sprawy wyznaniowe, przydział obiektów kościelnych, ludność cygańska, organizacja i działalność żydowskich organizacji,akta Komisarza Wojewódzkiego ds..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Produktywizacji ludności żydowskiej, rozminowywanie dróg, komunikacja drogowa, utrzymanie mostów, sprawozdania z działalności urzędów administracji zespolonej i niezespolonej, działalność partii politycznych, nadzór nad stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi w województwie, wykazy obywateli radzieckich, repatriacja obywateli radzieckich do ZSRR, wykazy obywateli innych narodowości. VI. Wydział Samorządowy 1497-3241, 5616-5620, 5686-5687; 1. Oddział Administracji Samorządu sygn. 1497-1781, 5616-5620; 290 j.a. - okólniki, instrukcje, zarządzenia, organizacja zarządów miejskich i gminnych w województwie, normatywy kacelaryjno-archiwalne terenowych jednostek samorządowych, protokoły posiedzeń Wydziału Wojewódzkiego, organizacja WRN i rad narodowych niższych szczebli, protokoły sesji WRN, protokoły posiedzeń wydziałów powiatowych i powiatowych rad narodowych w województwie, wykazy starostów, burmistrzów, wójtów i innych pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego, protokoły narad i konferencji, sprawozdania z działalności Wydziału. 2. Oddział Podziału Terytorialnego sygn. 1782-1798; 17 j.a. - zmiany granic powiatów, podział administracyjny województwa, nazwy ulic w miastach, ustalanie polskich nazw dla miejscowości. 3. Oddział Inspekcyjny sygn. 1799-1854; 56 j.a. - organizacja pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych, sprawozdania z inspekcji powiatów, materiały informacyjne dotyczące poszczególnych powiatów (obwodów). 4. Oddział Finansów Samorządowych sygn. 1855-3241, 5686-5687; 1389 j.a. - podatek gruntowy, rewindykacja poniemieckiego majątku samorządu terytorialnego, organizacja i działalność Komunalnych Kas Oszczędności na Pomorzu, przejmowanie i przekazywanie w zarząd nieruchomości, kredyty, dotacje i subwencje dla powiatowych związków samorządowych, plany finansowe, budżety i sprawozdania z ich wykonania w powiatowych, miejskich i gminnych związkach samorządowych, budżety Wojewódzkiego Związku Samorządowego i sprawozdania z ich wykonania. VII. Wydział Wojskowy sygn. 3242-3244, 5621; 4 j.a. - zarządzenia, okólniki, sprawozdania z działalności Wydziału. VIII. Wydział Gospodarki Komunalnej sygn. 3245-3326; 82 j.a. - organizacja i działalność jednostek gospodarki komunalnej w województwie, plany finansowo-gospodarcze przedsiębiorstw. IX. Wydział Osiedleńczy sygn. 3327-3685, 5622-5627; 1. Oddział Ogólny sygn. 3327-3446, 5622-5627; 126 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje, statystyka rolna, sprawozdania sytuacyjne powiatów, skargi osadników w poszczególnych powiatach, sprawozdania z inspekcji referatów osiedleńczych w powiatach, przejmowanie majątków od wojska polskiego, korespondencja w sprawach osiedleńczych, repatriacja Niemców, osadnictwo wojskowe. 2. Oddział Osadnictwa Rolnego sygn. 3447-3570; 124 j.a. - osadnictwo spółdzielczo-parcelacyjne, wykazy majątków przeznaczonych na osdanictwo, sprawozdania z osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego, protokoły posiedzeń wojewódzkiej i powiatowych rad społecznych osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego, przydziały i zamiana gospodarstw rolnych, osadnictwo rybackie, przydziały młynów, kredyty, regulacja i parcelacja majątków, korespondencja w sprawach osadnictwa, przydziały inwentarza, sprawozdania z Akcji "W", orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Osadnictwa Rolnego. 3. Oddział Osadnictwa Nierolniczego sygn. 3571-3685; 115 j.a. - orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Kontroli Społecznej, zagospodarowywanie nieruchomości miejskich i rolniczych, przydziały nieruchomości miejskich i wiejskich, osiedlanie repatriantów i reemigrantów, sprawozdania z akcji uwłaszczenia wg powiatów, protokoły Wojewódzkiej Komisji Klasyfikacyjno-Szacunkowej. X. Wydział Aprowizacji sygn. 3686-3746, 5628-5637; 1. Oddział Ogólny sygn. 3686-3718, 5628-5637; 43 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje, serwisy informacyjne Ministerstwa Aprowizacji, organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, wykazy pracowników referatów aprowizacji w powiatach (obwodach), zatrudnianie i zwalnianie pracowników. 2. Oddział Towarowy sygn. 3719-3737; 19 j.a. - zarządzenie, okólniki i instrukcje. 3. Oddział Rozrachunkowy sygn. 3738-3746; 9 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje, Fundusz Aprowizacyjny. XI. Wydział Handlu sygn. 3747-4030, 5638-5646; 1. Oddział Ogólny sygn. 3747-3773; 27 j.a. - organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, organizacja handlu w województwie, wycinki prasowe, nadzór nad działalnością organizacji i zrzeszeń handlowych. 2. Oddział Planowania i Organizacji sygn. 3774-3853, 5639-5640; 82 j.a. - sprawozdania o stanie sieci placówek handlowych i usługowych w województwie, plany obrotu towarowego, sprawozdania z działalności referatów handlu w powiatach, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, rozwój spółdzielczości. 3. Oddział Obrotu Artykułami Przemysłowymi sygn. 3854-3863; 10 j.a. - okólniki, zarządzenia, instrukcje, analizy rynku, rozdział artykułów przemysłowych. 4. Oddział Obrotu Artykułami Rolnymi sygn. 3864-3925; 62 j.a. - sprawozdania powiatów z obrotu artykułami rolnymi, sprawozdania z handlu nabiałem, artykułami mleczarsko-jajecznymi, artykułami zwierzęcymi, płodami rolnymi, artykułami rybnymi. 5. Oddział Usług Handlowych sygn. 3926-3935; 10 j.a. - koncesjonowanie przedsiębiorstw handlowych, wykazy hoteli i pensjonatów w województwie. 6. Oddział Cen sygn. 3936-3953; 18 j.a. - sprawozdania z kształtowania się cen, sprawozdania Powiatowych Komisji Cennikowych, kalkulacje cenowe.. 7. Oddział Przemysłu Spożywczego sygn. 3954-4030, 5638, 5641-5646; 84 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje dotyczące organizacji przemysłu spożywczego w województwie, sprawozdania z działalności Wydziału i oddziałów w powiatach, sprawozdania inspektorów przemysłu spożywczego, wykazy obiektów przemysłu spożywczego w województwie, wykazy gorzelni, młynów, piekarni w województwie, organizacja mleczarni, protokoły narad i konferencji, walka ze spekulacją. XII. Wydział Przemysłu sygn. 4031-4568, 5647-5649; 541 j.a. - okólniki, instrukcje i zarządzenia, organizacja przemysłu w województwie, sprawozdania z działalności Wydziału, protokoły kontroli Wydziału, protokoły narad i konferencji, wykazy przedsiębiorstw, nadzór nad cechami, organizacja poszczególnych gałęzi przemysłu w województwie, nadzór nad działalnością poszczególnych przedsiębiorstw, sprawozdania z inspekcji zakładów, sprawozdania z działalności referatów przemysłu w powiatach, protokoły przejmowania zakładów w poszczególnych powiatach, protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Elektryfikacji Wsi. XIII.Wydział Opieki Społecznej sygn. 4569-4685; 117 j.a. - organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, sprawozdania z działalności zakładów opieki społecznej w województwie, sprawozdania dotyczące opieki społecznej w poszczególnych powiatach, sprawozdania z działalności inspektorów pracy, sprawozdania z inspekcji referatów opieki społecznej w powiatach, protokoły posiedzeń Powiatowych Komitetów Pomocy Zimowej. XIV. Wydział Odbudowy sygn. 4686-4790, 5650-5667; 1. Dział Ogólny sygn. 4686-4701, 5650, 5657-5658, 5661; 20 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje, organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, protokoły narad i konferencji. 2. Referat Odbudowy Miast i Wsi sygn. 4702-4721, 5659; 21 j.a. - korespondencja dotycząca odbudowy miast i wsi w województwie. 3. Referat Inspekcyjno-Budżetowy sygn. 4722-4733; 12 j.a. - instrukcje finansowe, regulowanie opłat czynszowych w poszczególnych miastach województwa, plany inwestycyjne budynków administracyjnych. 4. Referat Grobownictwa Wojennego sygn. 4734-4743; 10 j.a. - organizacja grobownictwa wojennego, wykazy grobów, opieka nad grobami i cmentarzami, zakładanie nowych cmentarzy. 5. Referat Użyteczności Publicznej sygn. 4744-4755; 12 j.a. - sprawozdania ze stanu urządzeń użyteczności publicznych i działalności zakładów użyteczności publicznej w poszczególnych powiatach, ewidencja zakładów użyteczności publicznych. 6. Oddział Budownictwa sygn. 4756-4762, 5651-5652, 5666-5667; 10 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje, protokoły narad i konferencji. 7. Oddział Przemysłu Budowlanego sygn. 4763-4765, 5653, 5656, 5660; 7 j.a. - wykazy przedsiębiorstw budowlanych, protokoły narad i konferencji, wykazy zatrudnionych w resorcie budownictwa. 8. Oddział Inspekcji Budowlanej sygn. 4766-4780, 5662-5665; 19 j.a. - sprawy nadzoru budowlanego, sprawozdania z inspekcji budowlanych, zatrudnienie w powiatowych oddziałach odbudowy, sprawozdania z działalności referatów odbudowy w powiatach. 9. Oddział Planowania i Polityki Budowlanej sygn. 4781-4790, 5654-5655; 12 j.a. - zestawienia wydatków na odbudowę w poszczególnych powiatach, budowa i odbudowa szkół, korespondencja w sprawach inwestycyjnych, plany inwestycyjne. XV. Wydział Pomiarów sygn. 4791-4803; 13 j.a. - wyciągi z matrykuły, przydziały budynków dla wydziałów pomiarów urzędów administracji samorządowej. XVI. Wydział Komunikacji sygn. 4804-4943, 5668-5669; 1. Oddział Ogólny sygn. 4804-4827, 5668-5669; 26 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje, organizacja Wydziału, sprawy personalne, sprawy turystyki, zadrzewianie dróg, aktywizacja portu w Szczecinie, ewidencja maszyn drogowych. 2. Oddział Budowy i Utrzymania Dróg sygn. 4828-4851; 24 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje, plany robót na drogach, sprawozdania z prowadzonych robót drogowych, ustalenie granicznych pasów drogowych, akcja odśnieżania dróg. 3. Oddział Budowy i Utrzymania Mostów sygn. 4852-4865; 14 j.a. - odbudowa zniszczonych mostów, ewidencja mostów i przepustów, akcja przeciwpowodziowa i przeciwlodowa. 4. Oddział Przewozów i Gospodarki Samochodowej sygn. 4866-4920; 55 j.a. - organizacja Oddziału, zarządzenia, instrukcje i okólni Liczba jednostek w zespole: 11605
65/318/0 Wojewódzka Rada Narodowa, Biuro Prezydialne w Szczecinie 1945-1950 101280 rozwiń
1. Oddział Ogólny 1945-1950; sygn. 1-265, 1027, 1029-1032, 1034-1057; 294 j.a. - organizacja wewnętrzna WRN i podległych jednostek, korespondencja WRN z urzędem wojewódzkim i innymi urzędami szczebla wojewódzkiego oraz administracją gospodarczą w stosunku do których WRNsprawowała funkcje kontrolne, sprawozdania z działalności urzędów i administracji gospodarczej nadsyłane do WRN-są to sprawozdania roczne lub okresowe obrazujące działalność instytucji i przedsiębiorstw od początku ich powstania w latach 1945 - 1946, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz protokołów posiedzeń Prezydium, wykazy pracowników w Biurze Prezydialnym WRN, akta osobowe pracowników. 2. Oddział Organizacji Rad Narodowych 1946-1950; sygn. 266-606; 341 j.a. - organizacja rad narodowych niższych szczebli (głównie powiatowego), statystyki radnych, sprawozdania z działalności powiatowych rad narodowych, protokoły posiedzeń prezydiów i sesji rad niższych szczebli, protokoły kontroli rad narodowych i poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego. 3. Oddział Komisji 1946-1950; sygn. 607-1026, 1033; 422 j.a. - są tu akta komisji WRN zawierające materiały i protokoły z posiedzeń oraz sprawozdania z zakresu polityki gospodarczej, kulturalnej i społecznej działających na terenie ówczesnego województwa szczecińskiego instytucji i przedsiębiorstw. Liczba jednostek w zespole: 1057
65/319/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1945-1951 0 rozwiń
1. Dział Ogólny 1945-1951; 3600 j.a. - rozporządzenia, ustawy, okólniki i przepisy normujące organizację i działalność PUR-ów (1945-1950); organizacja PUR-u (1945-1950); zarządzenia wewnętrzne (1948-1949); korespondencja w sprawach repatriacji i repatriantów 1946-1949); osadnictwo wiejskie-zarządzenia, okólniki, korespondencja (1946-1947); repatriacja ludności niemieckiej - sprawozdania, korespondencja, zarządzenia, raporty dzienne (1946-1949); reemigracja ludności polskiej z Zachodu-sprawozdania, korespondencja, zarządzenia (1948-1950); repatriacja obywateli radzieckich-korespondencja, zarządzenia (1946-1949); kontrole oddziałów powiatowych PUR i Oddziału Wojewódzkiego (1946-1950); miesięczne sprawozdania z działalności oddziałów powiatowych i Punktów Etapowych w Szczecinie (1945-1951); protokoły narad i zebrań (1945-1950); korespondencja z Zarządem Centralnym PUR i oddziałami powiatowymi (19461949); akta likwidacyjne punktów etapowych i Oddziału Wojewódzkiego (1947, 1951), sprawozdania z działalności radcy prawnego (1948-1949), zaświadczenia repatriacyjne i kwestionariusze repatriantów (1946-1947), orzeczenia odszkodowawcze (1945-1948), akta osobowe pracowników PUR-zarówno Oddziału Wojewódzkiego jak i oddziałów powiatowych. 2. Dział Statystyki i Ewidencji 1945-1951; 232 j.a. - okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych (1945-1948);sprawozdania z działalności działu (1945-1947); akcja osiedleńcza w powiatach-sprawozdania, korespondencja, wykazy imienne(1945-1947); akcja parcelacyjno-osadnicza w powiatach-sprawozdania (1946-1947); zestawienia ilościowe repatriantów i przesiedleńców w powiatach (1945-1947); odpisy ksiąg meldunkowych z Punktów Etapowych (1945-1950); książki rejestracji repartiantów i przesiedleńcóe na Punktach Etapowych (1945-1950). 3. Dział Transportowy 1945-1951; 118 j.a. - sprawozdania oddziałów powiatowych i zbiorcze Oddziału Wojewódzkiego oraz raporty dzienne z ruchu transportów repatriantów i przesiedleńców (1945-1951); protokoły przesłuchań repatriantów w sprawie okradania transportów (1945, 1948); ewidencja samochodów w OW PUR (1945-1951); ewidencja koni i pojazdów w oddziałach powiatowych (1946-1948); telegramy dotyczące transportów repatriantów (1946-1947); repatriacja Polaków z Zachodu-sprawozdania, korespondencja (19481950); repatriacja obywateli radzieckich (1947-1949); repatriacja ludności niemieckiej-sprawozdania, raporty o transportach, wykazy imienne, korespondencja (1946-1950). 4. Dział Przesiedleńczy 1948-1950; 57 j.a. - instrukcje i zarządzenia władz nadrzędnych (1948-1950); sprawozdania z działalności działu (1948-1950); sprawozdania zbiorcze i jednostkowe oddziałów powiatowych z chłonności osadniczej, z rozładunku transportów i działalności opiekuńczo-interwencyjnej (1948-1950). 5. Dział Zdrowia 1945-1949; 7 j.a. - instrukcje i zarządzenia władz nadrzędnych (1945-1949); współpraca z PCK (1945-1947); sprawozdania z działalności ambulatoriów przy oddziałach powiatowych (1945-1946); sprawozdania ze zjazdu lekarzy PUR (1946); sprawozdania z opieki lekarskiej nad repatriantami (1946-1949). 6. Dział Etapowy 1945-1951; 39 j.a. - zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych (1945-1948); sprawozdania zbiorcze i jednostkowe z działalności Punktów Etapowych-ruch repatriantów (1945-1951); pomoc materialana dla repatriantów i przesiedleńców (1947-1948); sprawozdania ze stanu inwentarza żywego w powiatach (1947). 7. Biuro Likwidacyjne PUR 1947-1951; 7 j.a. - zarządzenia i okólniki w sprawie likwidacji placówek PUR (1948-1951); likwidacja PUR (1947-1951). Liczba jednostek w zespole: 4060
65/320/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Białogardzie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1950; 4 j.a. – meldunki i sprawozdania o repatriacji ludności niemieckiej-ilościowe z podziałem na mężczyzn, kobiety i dzieci do lat 14, meldunki dzienne o transportach kolejowych, instrukcje i zarządzenia dotyczące repatriacji Niemców, plany repatriacji, w związku z możliwością wywozu dzieci polskich zarządza się przedstawienia przez Niemców metryk urodzenia dzieci, sprawy powstałe przy obsadzaniu gospodarstw, reemigracja z zachodu, zarządzenia w sprawie wydalenia obywateli rosyjskich przebywających na terenie Polski (nielegalnie) transporty z terenu powiatu, wykazy obywateli niemieckich, którzy otrzymali zezwolenie na wyjazd do brytyjskiej strefy okupacyjnej, wykazy obywateli niemieckich, którzy opuszczali teren powiatu. 2. Referat Prawny 1945-1947; 11 j.a, .- protokoły zeznań osadników-dotyczyły one kradzieży w objętych gospodarstwach, zajęcia warsztatów przez ludzi nie mających kwalifikacji, zajmowania gospodarstw i przydziału inwentarza żywego, materiały dotyczące spraw odszkodowawczych za mienie pozostawione poza obecnymi granicami państwa, zaświadczenia repatriacyjne. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1949-1950; 1 j.a. – ewakuacja ruchu obcokrajowców, transporty całopociągowe i przejazdy indywidualne. 4. Referat Przesiedleńczy 1949; 2 j.a. – pożyczki i pomoc repatriantom, sprawozdania dot. chłonności powiatu: gospodarstwa indywidualne, wolne od osad, opieka nad przybywającymi, grupy zwiadowcze, sprawy przesiedleńców-skargi, zażalenia dot. pracy urzędu, obsługa pociągów. 5. Referat Osadnictwa 1947; 2 j.a. - protokoły przekazania akt tego wydziału do Starostwa Powiatowego w Białogardzie. 6. Referat Transportowy 1948-1949; 2 j.a. – korespondencja dotycząca transportu reemigrantów i przesiedleńców, sprawozdania z przebiegu rozładunków transportu, transport ob. Niemieckich do strefy amerykańskiej i rosyjskiej. 7. Punkt Etapowy 1945-1947; 3 j.a. – sprawozdania miesięczne z działalności, ruch repatriantów i przesiedleńców, sprawozdania gospodarcze, przyjęcie i wydanie żywności, ilość wydanych posiłków, spis cudzoziemców przybywających na teren powiatu. Liczba jednostek w zespole: 25
65/321/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Bytowie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1948-1950; sygn. 1; 1 j.a. – protokoły kontroli, repatriacja ludności. 2. Punkt Etapowy 1945-1948; sygn. 2-8; 7 j.a. – księgi meldunkowe. Liczba jednostek w zespole: 8
65/322/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Choszcznie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1945-1946; 3 j.a.- zawiadomienia o przybyciu transportów, informacja o polskich jeńcach wojennych w Choszcznie i konieczności ich ewakuacji, skargi osadników na funkcjonariuszy MO, wykazy Niemców zatrudnionych w PUR, obsada personalna urzędu, poszukiwania osób zaginionych, organizacja Oddziału Powiatowego PUR w Choszcznie z 5.VII.1946 r. 2. Referat Prawny 1945-1947; 3 j.a. - materiały dotyczące spraw odszkodowawczych za mienie pozostawione poza granizami kraju. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1945-1947; 8 j.a. - książki meldunkowe repatriantów i przesiedleńców zarejestrowanych w PUR. 4. Referat Pracy 1946; 1 j.a. – sprawozdania z działalności, pośrednictwo. 5. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. - krótka charakterystyka, protokół likwidacji oddziału, likwidacja punktu etapowego w Choszcznie (23-24. I. 1948 r.). Liczba jednostek w zespole: 16
Wyświetlanie 301 do 330 z 1 758 wpisów.