Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/323/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Człuchowie 1946-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1948-1950; 2 j.a. – protokoły posiedzeń naczelników powiatu, obsada personalna oddziału, informacje dotyczące pracy poszczególnych osadników, repatriacja ludności niemieckiej, wykazy, korespondencja, zarządzenia (do strefy brytyjskiej), informacja o ilości repatriantów ze wschodu osiedlonych na wsi i w miastach oraz przesiedleńców i z akcji „W” na dzień 21.X.1948 r. 2. Referat Prawny 1946-1947; 3 j.a. - orzeczenia odszkodowawcze. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1947; 1 j.a. - wykazy repatriantów. 4. Referat Przesiedleńczy 1950; 1 j.a. – sprawozdania dotyczące chłonności osadniczej, dane od 1945 roku z podziałem na wieś i miasto oraz przesiedleńców i repatriantów, zestawienia z działalności opiekuńczo-interwencyjnej, przydział gospodarstw, warsztatów, chłonność osadnicza na wsi i w mieście. 5. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta likwidacji Oddziału-krótka charakterystyka, protokół likwidacji Oddziału i Punktu Etapowego (20.XII.1947 r.). Liczba jednostek w zespole: 8
65/324/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Dębnie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1950; 5 j.a. – sprawozdania z działalności urzędu, protokoły odpraw pracowników PUR, obsada personalna urzędu, protokoły odpraw naczelników powiatowych PUR, korespondencja dot. osadnictwa, repatriacji, chłonności powiatu, współpraca z władzami osiedleńczymi, z PCK i PKOS, grupy zwiadowcze, sprawozdania z działalności PUR. 2. Referat Przesiedleńczy 1946-1949; 6 j.a. – korespondencja dot. przesiedleńców, obejmowanie gospodarstw, sytuacja przesiedleńców przybyłych na teren powiatu, repatriacja ludności niemieckiej-wykazy, zarządzenia, sprawozdania z akcji repatriacji Niemców. 3. Referat Osadnictwa 1947-1948; 10 j.a. - zestawienia ilościowe i imienne rodzin osiedlonych w gminach powiatu chojeńskiego. 4. Biuro Likwidacyjne 1948-1949; 2 j.a. – akta likwidacji Oddziału Powiatowego i Punktu Etapowego. Liczba jednostek w zespole: 23
65/325/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Drawsku 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1945-1949; 2 j.a. – zarządzenia, instrukcje, księga inspekcji i wizytacji, telefonogramy dot. reemigrantów, przesiedleńców, spraw gospodarczych. 2. Referat Prawny 1945-1947; 8 j.a. - zeznania świadków, podania w sprawie prawa własności, orzeczenia odszkodowawcze. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1948-1949; 2 j.a. – księga meldunkowa przesiedleńców, repatriantów, skorowidz do ksiąg rejestracyjnych. 4. Referat Osadnictwa 1948; 1 j.a. – korespondencja w sprawie orzeczeń odszkodowawczych i pomocy osadnikom. 5. Referat Transportowy 1946; 1 j.a. – listy imienne wysiedlonych Niemców. 6. Referat Finansowo-Budżetowy 1946; 1 j.a. – zarządzenia i okólniki dot. gospodarki finansowej. 7. Biuro Likwidacyjne 1948-1951; 1 j.a. – akta likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 16
65/326/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Gryficach 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1947-1949; 1 j.a. – zarządzenia i korespondencja dot. repatriacji ludności niemieckiej, wydalenia ludności radzieckiej, wykaz etatów, zarzuty dot. transportu ludności niemieckiej. 2. Referat Prawny 1945-1947; 9 j.a. - zaświadczenia repatriacyjne oraz dokumentacja dotycząca spraw odszkodowawczych. 3. Referat Przesiedleńczy 1945-1950; 3 j.a. – sprawozdania dot. osiedlania repatriantów, reemigrantów, przesiedleńców (m-c I-VII.1945 r.), osadnictwo w mieście i na wsi, chłonność powiatu m-c I-VIII 1950. 4. Referat Osadnictwa 1945-1947; 5 j.a. – sprawozdania statystyczne i opisowe dotyczące osadnictwa w mieście za 1946 i 1947 r., przydziały obiektów, informacje dot. osadnictwa poszczególnych osób, rodzin, osadnictwo wiejskie, miejskie, rozdział kredytów, majątki w posiadaniu Armii Czerwonej. 5. Punkt Etapowy 1945-1949; 22 j.a. – sprawozdania z działalności Punktu Etapowego, wyżywienie, transport, ewidencja repatriantów, dziennik przybyłych repatriantów-zestawienia liczbowe, skorowidz alfabetyczny osadników, książka meldunkowa. 6. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 41
65/327/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Gryfinie 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1950; 1 j.a. – repatriacja ludności niemieckiej-zarządzenia, zestawienia ilościowe. 2. Referat Prawny 1946-1947; 4 j.a. - orzeczenia odszkodowawcze i zaświadczenia wydawane przez PUR w Gryfinie repatriantom. 3. Referat Przesiedleńczy 1948-1950; 3 j.a. – repatriacja ze wschodu, grupy zwiadowcze, Komisje Osadnictwa Rolnego, organizacja, przesiedlenia-chłonność, gospodarstwa indywidualne, ilość osiedlonych repatriantów, przesiedleńców, ilość grup zwiadowczych, chłonność wsi, sprawozdania miesięczne. 4. Referat Transportowy 1948-1949; 1 j.a. – transport osadników, sprawozdania roczne za 1948 r. i miesięczne za 194 9r. 5. Referat Osadnictwa 1945-1948; 5 j.a. – spisy osadników na terenie poszczególnych gmin, ilość osadników, ilość gospodarstw rolnych, warsztatów, protokoły posiedzeń Komisji Osiedleńczej, kredyty, akcja jesienna, pomoc materialna, wykaz repatriantów ze wschodu bez inwentarza. 6. Punkt Etapowy 1946; 1 j.a.– ruch repatriantów, zapomogi, sprawozdania, lista pracowników Punktu Etapowego, żywność, pasza, opał 7. Biuro Likwidacyjne 1947-1951; 1 j.a. - akta likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego Liczba jednostek w zespole: 16
65/328/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Kamieniu Pomorskim 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Prawny 1945-1947; 8 j.a. – zarządzenia, okólniki, materiały potwierdzające pozostawienie mienia przez repatriantów poza granicami kraju.. 2. Referat Ogólny 1948-1949; 4 j.a. – akcja specjalna pomocy wiosennej, wykazy najbiedniejszych w gminie, ruch repatriantów – sprawozdania ilościowe, reemigracja, osadnictwo, korespondencja. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1947; 1 j.a. – osadnictwo, repatriacja, przesiedlanie, sprawozdania ilościowe. 4. Referat Zdrowia 1946-1947; 5 j.a. – zarządzenia i okólniki ZC PUR (1946-1947) i Wojewódzkiego Oddziału PUR (1946). 5. Punkt Etapowy 1945-1947; 13 j.a. – działalność Punktu, ruch repatriantów, sprawozdania opisowe (1946-1947), ruch repatriantów (1946-1947), książki meldunkowe za okres 3.VII.1945 – 29.IV.1947. 6. Biuro Likwidacyjne 1947-1951; 1 j.a. – akta końcowej likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 32
65/329/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Kołobrzegu 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1949-1950; 1 j.a. – sprawy organizacyjne i administracyjne, protokoły z odpraw, zarządzenia. 2. Referat Prawny 1946-1948; 5 j.a. - sprawy odszkodowawcze 3. Referat Transportowy 1949-1950; 2 j.a. – repatrianci, wykazy ilościowe (1949-1950), transport ludności niemieckiej-wykazy imienne (1950). 4. Referat Statystyki i Ewidencji 1946-1947; 3 j.a. – wykazy ilościowe osadników (1946), chłonność osadnicza powiatu - rolnictwo, ludność, zakłady przemysłowe, handlowe (1947), repatrianci, spółdzielnie osadniczo-parcelacyjne. 5. Referat Osadnictwa 1945-1948; 16 j.a. – instrukcje, okólniki, zarządzenia (1947), stan osadnictwa-sprawozdania, osadnictwo miejskie, wiejskie (1946-1948), opuszczenie gospodarstw, dewastacja mienia (1947), działalność Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolnego (1948), osadnictwo wiejskie, objęcie gospodarstw, zażalenia (1946), osadnictwo miejskie, przydział lokali, skargi, zażalenia (1945-1946), repatriacja-wykazy, korespondencja (1947-1948). 6. Referat Zdrowia 1946-1947; 3 j.a. – instrukcje, okólniki, sprawozdania z obrotu lekami, ruch chorych. 7. Punkt Etapowy 1946; 1 j.a. – ruch repatriantów-sprawozdania. 8. Biuro Likwidacyjne 1947-1951; 1 j.a. – akta końcowej likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 32
65/330/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Koszalinie 1946-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1950; 4 j.a. – sprawozdania z działalności, repatriacja ludności niemieckiej, wykazy imienne (1949), protokoły inspekcji Oddziału Powiatowego (1949-1950). 2. Referat Prawny 1945-1947; 11 j.a. - materiały dotyczące spraw odszkodowawczych i repatriacyjnych. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1950; 1 j.a. - wykzay repatriantów i przesiedleńców. 4. Referat Przesiedleńczy 1950; 1 j.a. – książki meldunkowe. 5. Referat Transportowy 1950; 2 j.a. – ewidencja rozładowanych wagonów, transport ludności niemieckiej. 6. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta końcowej likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 20
65/331/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Lipianach 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1950; 4 j.a. – osadnicza chłonność powiatu, ruch repatriantów, sprawozdania ilościowe i opisowe, korespondencja w sprawach przesiedleńczych, repatriacja Niemców (wykazy, rozporządzenia), protokoły kontroli Oddziału Powiatowego. 2. Referat Transportowy 1947-1950; 4 j.a. – transporty reemigrantów i przesiedleńców, sprawy referatu, transporty repatriantów wystanych do punktów zbiorczych, zestawienia obcokrajowców, sprawozdania. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1945-1947; 10 j.a. – wykazy obsadzonych przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych (1945), ilość osadników i spisy obiektów przemysłowych (1946), spis miejscowości, wykazy gospodarstw rolnych, obiektów rzemieślniczych i przemysłowych, wykaz osadników, osadnictwo w poszczególnych gminach (1945,1946), ocena stanu zniszczenia miejscowości (1945), osadnictwo na wsi i w miastach, zestawienia ilościowe, ludność niemiecka, sprawozdania miesięczne dot. osadnictwa wiejskiego, miejskiego, wykazy repatriantów zarejestrowanych w Punkcie Etapowym, wykaz spółdzielni parcelacyjnych (1947), osadnicy i ich zawody, plan organizacji i transportów z powiatu Koło, wykazy ilości osadników od VII. 1945 r. do VIII.1946 r., opis gospodarczy powiatu, ankiety o regionizacji osadnictwa, ruch osadniczy, działalność spółdzielni parcelacyjnych (1946). 4. Biuro Likwidacyjne 1948-1951; 1 j.a. – likwidacja Punktu Sanitarnego, Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 19
65/332/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Łobzie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1949; 14 j.a. – okólniki i zarządzenia, organizacja Oddziału Wojewódzkiego i Powiatowego, protokoły odpraw, sprawozdania z działalności Oddziału Powiatowego (1949), sprawozdania dot. osadnictwa, wykazy miejscowości wg nazw niemieckich, rozwój gospodarczy powiatu, rozdział kredytów, repatriacja-wykazy imienne, obsada kadrowa (1946), akcja uwłaszczeniowa, pomoc finansowa repatriantom, wykazy osób osiedlonych (IX.1946), przesiedleńcy, chłonność powiatu. 2. Referat Prawny 1946-1948; 7 j.a. - są tu materiały dotyczące spraw odszkodowawczych i repatriacyjnych. 3. Referat Przesiedleńczy 1949-1950; 9 j.a. – repatriacja ludności niemieckiej-zestawienia ilościowe, korespondencja (1949), wykazy imienne (1950), ruch ludności-sprawozdania tabelaryczne i opisowe miesięczne (1949), transport repatriantów i przesiedleńców, reemigrantów, rozładowywanie transportów (1950), osiedlenia Cyganów (1950), wykazy osiedlonych rodzin, zażalenia osadników. 4. Referat Transportowy 1946-1947; 8 j.a. – repatriacja ludności niemieckiej-listy imienne, wykazy ilościowe. 5. Referat Statystyki i Ewidencji 1950; 8 j.a. – ewidencja rozładowanych transportów, ewidencja repatriantów i przesiedleńców. 6. Referat Osadnictwa 1945-1950; 7 j.a. – ruch ludności-zestawienia liczbowe i opisowe, sprawozdania z działalności referatu, korespondencja, osadnictwo wiejskie i miejskie, przydział warsztatów, zaświadczenia imienne dot. przydziału gospodarstw rolnych, zapotrzebowanie fachowców. 7. Punkt Etapowy w Łobzie 1945-1946; 8 j.a. – ruch repatriantów, sprawozdania i korespondencja, zapomogi, instrukcje dot. działalności Punktu Etapowego, wykazy repatriantów z głębi Rosji m-c VIII - IX.1946 r. 8. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta końcowej likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego PUR w Łobzie. Liczba jednostek w zespole: 62
65/333/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Miastku 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1950; 4 j.a. – repatriacja Niemców, wykazy imienne, protokoły kontroli Oddziału, wykaz repatriantów przybyłych ze Wschodu, sprawozdania z działalności Oddziału, sprawozdania dot. ruchu ludności, akcja przesiedleńcza, działalność interwencyjna. 2. Referat Prawny 1946-1948; 3 j.a. - materiały dotyczące spraw odszkodowawczych i repatriacyjnych. 3. Referat Przesiedleńczy 1946-1950; 5 j.a. – książka inspekcji i wizytacji, akcja osadnicza i przesiedleńcza, grupy zwiadowcze, osadnictwo poszczególnych rodzin, ewidencja repatriowanych Niemców. 4. Referat Transportowy 1949-1950; 1 j.a. – ewidencja rozładowywanych pociągów z repatriantami. 5. Referat Statystyki i Ewidencji 1945-1948; 2 j.a. – osadnictwo-sprawozdania ilościowe, wykazy repatriantów, odpisy ksiąg meldunkowych. 6. Referat Osadnictwa 1945-1948; 16 j.a. – protokoły posiedzeń Powiatowego Komitetu Osadnictwa Rolnego, sprawozdania miesięczne dot. ruchu ludności, przeprowadzenie uwłaszczenia, wnioski na uwłaszczenia, wykazy osadników z podaniem wielkości gospodarstw, sprawozdania z działalności, wykaz repatriantów zza Buga, wykazy osób poszukiwanych. 7. Punkt Etapowy 1946; 1 j.a.– ruch ludności, sprawozdania liczbowe. 8. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 33
65/334/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Myśliborzu 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1948-1949; 4 j.a. – wykazy repatriantów ze Wschodu, wyjazdy Niemców, protokoły odpraw naczelników oddziałów powiatowych, korespondencja. 2. Referat Osadnictwa 1945-1947; 36 j.a. - protokoły przekazania osadnikom wojskowym, repatriantom i przesiedleńcom gospodarstw rolnych w powiecie. 3. Referat Transportowy 1945-1949; 5 j.a. – transport repatriantów, opieka nad repatriantami i reemigrantami. 4. Biuro Likwidacyjne 1947-1951; 1 j.a. – akta końcowej likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 46
65/335/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Nowogardzie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1949-1950; 1 j.a. – repatriacja ludności niemieckiej, wykazy imienne, korespondencja. 2. Referat Prawny 1946-1947; 3 j.a. - protokoły zeznań świadków i zaświadczenia repatriacyjne. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1945-1950; 8 j.a. – księgi meldunkowe i skorowidze do ksiąg. 4. Referat Transportowy 1949-1950; 1 j.a. - ewidencja ruchu pociągów. 5. Punkt Etapowy 1945-1946; 2 j.a. – ewidencja ruchu repatriantów od 1.VI.1945 - 30.IV.1946. 6. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Punktu Etapowego w Nowogardzie i Goleniowie i Oddziału Powiatowego w Nowogardzie. Liczba jednostek w zespole: 16
65/336/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Sławnie 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1945-1950; 4 j.a. – repatriacja ludności niemieckiej i radzieckiej, okólniki, zarządzenia, korespondencja, księga inspekcji i wizytacji, protokoły kontroli Oddziału Powiatowego, skargi reemigrantów. 2. Referat Transportowy 1950; 2 j.a. – repatriacja Niemców, wykazy imienne, transporty, ewidencja rozładowanych wagonów. 3. Referat Osadnictwa 1945-1948; 8 j.a. – organizacja referatu, okólniki, zarządzenia, instrukcje, wykazy osiedlonych repatriantów, spisy imienne, sprawozdania miesięczne referatu, zestawienia osiedlonych w poszczególnych gromadach. 4. Referat Przesiedleńczy 1950; 1 j.a. – chłonność osadnicza powiatu, sprawy gospodarcze, protokoły z odpraw naczelników, działalność opiekuńcza. 5. Biuro Likwidacyjne 1948-1951; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 16
65/337/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Słupsku 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1950; 3 j.a. – księga inspekcji i wizytacji, repatriacja ludności niemieckiej, wykazy imienne i korespondencja. 2. Referat Prawny 1945-1948; 22 j.a. - zaświadczenia repatriacyjne, sprawy odszkodowawcze. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1946-1947; 1 j.a. – zestawienia i wykazy repatriantów i przesiedleńców. 4. Referat Przesiedleńczy 1947; 4 j.a. – transporty Niemców. 5. Referat Osadnictwa 1946-1947; 4 j.a. - zestwienia imienne osiedlonych rodzin, orzeczenie odszkodowawcze, sprawy własnościowe. 6. Referat Transportowy 1948-1951; 3 j.a. – ruch repatriantów, emigrantów, sprawozdania, korespondencja. 7. Punkt Etapowy 1945-1951; 10 j.a. – sprawozdania z działalności Punktu Etapowego, odpisy ksiąg meldunkowych. 8. Biuro Likwidacyjne 1950-1951; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 48
65/338/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Stargardzie Szczecińskim 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1950;7 j.a. – repatriacja ze Wschodu, zestawienia ilościowe, korespondencja, repatriacja ludności niemieckiej, akcja „W”, sprawy osiedleńcze, repatriacja ludności radzieckiej, wykazy imienne, korespondencja, akcja osadnicza i przesiedleńcza, chłonność powiatu, sprawozdania dot. działalności w tym zakresie, sprawozdania Punktu Etapowego dotyczące przesiedlenia i repatriacji. 2. Referat Prawny 1945-1950; 14 j.a. – okólniki, zarządzenia, orzeczenia odszkodowawcze i zaświadczenia repatriacyjne. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1948; 1 j.a. – ruch repatriantów-wykazy imienne. 4. Referat Przesiedleńczy 1949-1950; 3 j.a. – transporty reemigrantów z Czechosłowacji, wykazy imienne, korespondencja, przesiedleńcy z woj. Białostockiego, repatrianci z Rumunii, akcja przesiedleńcza, zarządzenia. 5. Referat Transportowy 1945-1950; 7 j.a. – wykazy dzienne przywiezionych repatriantów, korespondencja. 6. Punkt Etapowy 1945-1950; 31 j.a. – ewidencja przesiedleńców od 12.VI.1945 r. do 18.X.1950 r., ewidencja repatriantów zza Buga od 27.VI.1945 do 23.VIII.1950 r., ewidencja Polaków powracających z Niemiec 2.I.1948 - 5.XI.1950 r., ewidencja zdemobilizowanych żołnierzy 15.XI.1945 – 1948 r, ewidencja transportów emigracyjnych, które zaopatrywano w żywność 6.I.1946 – 1950 r., książki meldunkowe. 7. Punkt Zbiorczy 1946-1948; 7 j.a. – repatriacja ludności niemieckiej, wykazy imienne, sprawozdania z transportów. 8. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 71
65/339/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Szczecinie 1945-1949 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1945-1947; 3 j.a. – zarządzenia, instrukcje, osadnictwo wojskowe, korespondencja, zaopatrzenie pracowników PUR w żywność. 2. Referat Prawny 1946-1949; 9 j.a. - zaświadczenia repatriacyjne, protokoły zeznań świadków dotyczące mienia pozostawionego poza granicami kraju. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1945-1947; 5 j.a. – sprawy osadnicze, korespondencja, zarządzenia, instrukcje, stan gospodarczy i ludnościowy powiatu-zestawienia statystyczne, rybactwo, chłonność osadnicza, organizacja administracji, osadnictwo wojskowe i repatriantów zza Buga, opis gospodarczy, zniszczenia wojenne. 3. Referat Osadnictwa 1945-1945; 12 j.a. – osadnictwo cywilne i wojskowe-korespondencja, podania osadników, opis gospodarstw, wnioski o przydział gospodarstw. Liczba jednostek w zespole: 29
65/340/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Szczecin-miasto 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1949-1950; 1 j.a. – repatriacja ludności radzieckiej-wykazy imienne. 2. Referat Transportowy 1946; 1 j.a. – transport reemigrantów i przesiedleńców-raporty dzienne. 3. Punkt Etapowy 1946-1949; 9 j.a. – ruch repatriantów i przesiedleńców, sprawozdania ilościowe i opisowe, ewidencja repatriantów (5.VI.1947 – 31.XII.1947 r.), ewidencja repatriantów, reemigrantów i przesiedleńców (I.1948-II.1949), książki meldunkowe. 4. Biuro Likwidacyjne 1950-1951; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Oddziału. 5. Punkt Etapowy Nr 1 1945-1950; 2 j.a. – raporty dzienne dot. ruchu repatriantów. 6. Punkt Etapowy Nr 2 1945-1951; 7 j.a. – protokoły inspekcji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego PUR, transport repatriantów, ruch repatriantów, ewidencja transportów, likwidacja Punktu Etapowego. 7. Punkt Zborny Nr 3 1946; 2 j.a. - repatriacja ludności niemieckiej-raporty dzienne. 8. Punkt Zborny Nr 4 1946-1947; 4 j.a. – repatriacja ludności niemieckiej-instrukcje, korespondencja, plany repatriacji, wykazy transportów morskich i kolejowych. Liczba jednostek w zespole: 27
65/341/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Szczecinku 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1945-1950; 11 j.a. – zarządzenia, okólniki, reemigracja, osadnictwo, sprawozdania, protokoły posiedzeń naczelników Oddziału Powiatowego PUR, sprawozdania ogólne, gospodarcze, wykazy pracowników, inspekcje i wizytacje, telefonogramy dot. przesiedleńców, repatriacja Niemców-instrukcje, korespondencja, wykazy ilościowe, wykazy imienne, repatriacja ludności radzieckiej. 2. Referat Prawny 1945-1947; 32 j.a. – zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, okólniki, zarządzenia władz wewnętrznych, sprawozdania z działalności referatu prawnego, zaświadczenia potwierdzające posiadane obywatelstwo polskie, zaświadczenia odszkodowawcze i repatriacyjne. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1946; 6 j.a. – protokoły zeznań, skargi i zażalenia, sprawozdania miesięczne referatu, akcja osiedleńcza i wysiedleńcza - sprawozdania ilościowe, wykazy repatriantów przybyłych z głębi Rosji i zameldowanych w Punkcie Etapowym, wykazy repatriantów i przesiedleńców, repatriacja ludności niemieckiej -wykazy imienne, wykazy instytucji handlowych i przemysłowych, akcja osadnicza, zniszczenia wojenne. 4. Referat Osadnictwa 1946-1948; 15 j.a. - instrukcje, zarządzenia, okólniki, akcja osadnicza-stan gospodarczy powiatu, sprawozdania ilościowe i opisowe, korespondencja w sprawach osadniczych, odpisy zaświadczeń wydanych przez referat. 5. Referat Transportowy 1947-1950; 1 j.a. – ewidencja transportów obcokrajowców. 6. Referat Pracy 1946-1947; 3 j.a. - wykazy osób skierowanych do pracy w powiecie. 7. Punkt Etapowy 1945-1948; 5 j.a. – księgi meldunkowe. 8. Biuro Likwidacyjne 1950-1951; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej. Liczba jednostek w zespole: 74
65/342/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Świnoujściu 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1945-1950; 4 j.a. – zarządzenia, okólniki, instrukcje, repatriacja ludności niemieckiej, sprawy osiedleńcze i ludności autochtonicznej, korespondencja, wykazy imienne, protokoły odpraw naczelników Oddziałów. 2. Referat Przesiedleńczy 1948-1950; 2 j.a. – ilość przybyłych repatriantów, reemigrantów i przesiedleńców, chłonność powiatu, osadnictwo, sprawy osiedleńcze. 3. Referat Osadnictwa 1946-1948; 3 j.a. - akty nadania i protokoły przekazania gospodarstw rolnych. 3. Referat Transportowy 1950; 1 j.a. – transport repatriantów-sprawozdania, korespondencja. 4. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 11
65/343/0 Urząd Pełnomocnika do Rozbudowy i Zagospodarowania Portu w Szczecinie [1945] 1947-1948 2972 rozwiń
1. Akta administracyjne [1945] 1947-1948 sygn. 1- 41, 158-197; 81 j.a.: organizacja urzędu; umowa polsko-czeska w sprawie Rejonu Czechosłowackiego w porcie; tranzyt czeski (1948); strefa wolnocłowa (1948); problem siły roboczej; korespondencja w sprawach materiałów budowlanych (1948); usuwanie wraków statków (1948); umowa polsko-radziecka w sprawie robót pogłębiarskich i ratownictwa ([1945-1946]); korespondencja dotycząca rozbudowy portu z: władzami radzieckim (1947), wojewodą, prezydentem miasta, Szczecińskim Urzędem Morskim, Ministerstwem Żeglugi, Biurem Odbudowy Portu; protokoły narad; korespondencja w sprawach inwestycyjnych i administracyjnych; protokoły posiedzeń i korespondencja Komisji Aktywizacji Regionu Szczecińskiego; plany inwestycyjne; materiały dotyczące wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu; sprawozdania z realizacji zadań; uchwały Komisji Koordynacyjnej Inwestorów Budowlanych (1948). 2. Dokumentacja techniczna 1947-1948; sygn. 42-157; 116 j.a.: projekty techniczne, rysunki, szkice, kosztorysy: nabrzeża południowego, wschodniego, zachodniego, sieci energetycznej na nabrzeżach (podstacji, tablic), fundamentów poddźwigowych, dźwigów, wywrotnic, kanału ściekowego, pirsu węglowego, elektryfikacji i oświetlenia portu, układu torów kolejowych, mostów, wiaduktów, parowozowni, dróg dojazdowych, obiektów eksploatacyjnych-warsztatów, kapitanatu portu, poczekalni na nabrzeżach, sortowni, garaży, dworca morskiego, silosa zbożowego, budynków administracji. Liczba jednostek w zespole: 197
65/344/0 Szczeciński Urząd Morski 1945-2002 0 rozwiń
I. INWENTARZ KSIĄŻKOWY 1945-1960; sygn. 1-600; 600 j.a. 1. Wydział Organizacji, Zatrudnienia i Płac 1945-1956; sygn. 1-145; 145 j.a. – zarządzenia, okólniki, komunikaty SUM i władz nadrzędnych (1946-1956); organizacja SUM i administracji morskiej (1946-1955); normatywy kancelaryjno-archiwalne (1945-1953); plany pracy i sprawozdania z działalności SUM i jego wydziałów (1947-1954); sprawozdania Delegatury GUM w Szczecinie (1945-1947), Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża (1946-1947), Gdańskiego Urzędu Morskiego (1948); protokoły narad i konferencji (1945-1955); protokoły kontroli SUM (1947-1951); materiały dotyczące przejmowania, odbudowy i eksploatacji portu w Szczecinie (1945-1949); strefa czeska w porcie (1947-1949); sprawy granic (1946-1949); przepisy porządkowe dla żeglugi na trasie Szczecin-Świnoujście (1947-1953); protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Ubezpieczalni Społecznej w Szczecinie (1948-1949); protokoły kontroli małych portów (1948-1951); protokoły posiedzeń Rady Kursów Portowo-Morskich (1949);raporty informacyjne Polskiej Misji w Londynie (1948-1951) i w Hamburgu (1949); biuletyny statystyczne (1948-1949). 2. Wydział Finansowo-Księgowy 1946-1960; sygn. 146-167; 22 j.a. – preliminarze budżetowe (1947-1950, 1954, 1955); sprawozdania finansowe (1947-1959); korespondencja budżetowa (1948-1949); sprawozdania z działalności kredytowej (1947). 3. Wydział Kadr 1947-1953; sygn. 168-170; 3 j.a. – korespondencja w sprawach osobowych (1947-1949, 1952-1953); ucieczki Polaków do Szwecji (1948). 4. Wydział Administracyjny 1947-1950; sygn. 171-174; 4 j.a. – protokoły narad naczelników działów (1949); planu budynku SUM (1950); protokoły i sprawozdania Komisji Inwentaryzacyjnej (1949). 5. Wydział Techniczno-Inwestycyjny 1946-1954; sygn. 175-278; 104 j.a. – protokoły narad i konferencji (1948); sprawozdania z działalności Wydziału (1948, 1956); referaty i opracowania dotyczące rozbudowy i rozwoju portu szczecińskiego i małych portów (1947-1954); plany inwestycyjne (1948-1954); korespondencja w sprawach inwestycyjnych (1947-1954); projekty techniczne remontu i budowy opasek ochronnych, ostróg na poszczególnych odcinkach wybrzeża-Mierzeja Bukowiecka (1948-1954), Jarosławiec-Witkowo (1949), Mielno (1948), Ustka (1948), Witkowo-Darłowo (1948); plany techniczne robót czerpalnych (1948-1950); plany techniczne obiektów gospodarki rybnej-chłodnie, wędzarnie (1948-1949); plany infrastruktury małych portów: Darłowo (1949-1951), Darłówek(1949), Kołobrzeg (1948-1951), Lubin (1952), Świnoujście (1949), Ustka (1948-1951); dokumentacja techniczna portu szczecińskiego (1946-1952)-składy benzyny, Most Cłowy, nabrzeża: Duńczyca, Ewa, Górnośląskie, Katowickie, Kaszubskie, Noteckie, Uskok, Wałbrzyskie, Wschodnie i Wyspa Okrętowa Górna. 6. Inspektor BHP 1948-1954; sygn. 279-283; 5 j.a. – instrukcje i zarządzenia (1948, 1954); wypadki przy pracy (1948-1949); sprawozdanie z bhp (1950). 7. Wydział Żeglugi 1946-1956; sygn. 284-345; 62 j.a. – przepisy żeglugowe (1946-1947); sprawozdania z działalności Wydziału (1947-1950); sprawozdania kapitanatów portów (1952-1953); zarządzenia, instrukcje, korespondencja w sprawach: rewindykacji mienia morskiego, pilotażu, bezpieczeństwo żeglugi, ratownictwa morskiego (1946-1955); wydobywanie wraków statków (1946-1954); protokoły Komisji Wrakowej i i Kasacyjno-Wrakowej (1948-1955); biuletyny służby hydrograficznej (1947-1949). 8. Wydział Eksploatacji 1947-1950; sygn. 346-367; 22 j.a. – morskie biuletyny statystyczne (1948-1949); sprawozdania kontrolerów eksploatacyjnych (1948-1950); zestawienia ruchu statków i obrotu towarowego w portach (1947-1950); plany i sprawozdania z przeładunków w portach (1949). 9. Wydział Administracji Portów Rybackich i Ochrony Rybołówstwa Morskiego 1947-1961; sygn. 368-469; 102 j.a. – zarządzenia, okólniki i instrukcje SUM i władz zwierzchnich (1951-1956); plany pracy Wydziału i organów terenowych i sprawozdania z ich wykonania (1948-1959); protokoły narad (1954-1960); plany dostaw ryb rybołówstwa indywidualnego (1955-1960); sprawozdania z wykonania planu połowów i wykorzystania taboru przez rybołówstwo indywidualne i spółdzielcze (1955-1960); ochrona rybołówstwa-kłusownictwo, zarybianie (1954-1957); korespondencja i sprawozdania z działalności małych portów (1947-1959); granice portu Trzebież (1949) i Ustka (1947-1950); wykazy rybaków indywidualnych (1954-1960); zaopatrzenie rybaków w sprzęt (1955-1960). 10. Kapitanat Portu Szczecin 1946-1964; sygn. 470-600; 131 j.a. – korespondencja służby portowej w Świnoujściu (1946-1948); raporty o stanie i rozmieszczeniu statków w porcie (1947-1950); dzienniki portowe (1946-1964). AKTA NIEOPRACOWANE 1946-2011; 2974 j.a. II. AKCESJA nr 813/1987; 1946-1987 sygn. 601-1606; 1006 j.a. – akcja lodowa (1955-1964); plany i sprawozdania kapitalnych remontów (1958-1974); zarządzenia, okólniki, instrukcje SUM i władz zwierzchnich (1948-1973); protokoły narad i odpraw (1946-1973); plany pracy poszczególnych wydziałów SUM i oddziałów terenowych i sprawozdania z ich realizacji (1955-1975); organizacja SUM (1952-1974); sprawozdania finansowe (1949, 1958-1967); współpraca i współdziałanie z instytucjami i urzędami (1957-1968); wycinki prasowe (1960-1963); materiały dotyczące portów, żeglugi, rybołówstwa morskiego pilotażu, bezpieczeństwa (1960-1981); plany inwestycyjne (1950-1965); sprawozdania z działalności inwestycyjnej (1949-1970); projekty techniczne inwestycji w portach (1946-1976); projekty techniczne zabudowy wyrwy w umocnieniach Kanału Piastowskiego (1970); protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1967-1969); umowa w sprawie żeglugi z NRD (1951); sprawy granic (1946-1956); sprawy osobowe pracowników (1949-1961); sprawozdania z zatrudnienia (1949-1959); zanieczyszczenia wód (1957-1969); układy zbiorowe pracy (1946-1958); ochrona rybołówstwa (1956-1969); sprawozdania z ruchu statków w portach (1957-1960); roboty czerpalne i hydrograficzne-plany, sprawozdania, korespondencja (1958-1969); sprawozdania z połowów ryb (1955-1964); morski biuletyn statystyczny (1948-1949); plany sytuacyjne portów (1948-1953); protokoły posiedzeń Komisji Wrakowej (1949-1950); księgi ruchu statków w żegludze pełnomorskiej (1946-1973); księgi jednostek stałego pobytu w porcie szczecińskim (1948-1953); księgi ruchu statków żeglugi przybrzeżnej (1947-1948, 1953-1965); księgi ruchu barek (1949-1976); dzienniki portowe: Szczecin (1964-1968), Świnoujście (1946-1967); rejestry ruchu statków w żegludze zagranicznej (1950-1962); księgi ruchu statków w Świnoujściu (1947-1969); korespondencja Kapitanatu Portu w Świnoujściu (1948-1957); sprawozdania z ruchu statków i obrotu towarowego (1956-1966); sondaż toru wodnego Szczecin-Świnoujście (1952-1965) III. AKCESJA nr 1512/2000 r.; 1959-1990; sygn. 1607-1646; 40 j.a – zarządzenia wewnętrzne (1959-1972); zarządzenia władz zwierzchnich (1954-1970); protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1971); protokoły narad (1960-1972),plany robót czerpalnych (1969-1970); sprawozdania z ruchu statków w portach (1961-1972); sprawozdania z ruchu pasażerów w portach (1962-1972); sprawozdania z kosztów (1968-1972); analizy ekonomiczne (1970-1972); reorganizacja administracji morskiej (1961-1962, 1971-1972); sprawozdania finansowe (1969-1972); organizacja SUM (1961-1969); zakresy czynności pracowników (1961-1971); wycinki prasowe (1969-1974). IV. AKCESJA nr 1701/2002 r; 1974-1990; sygn. 1647-1850: 204 j.a. - dzienniki ruchu statków PO (1978-1989), SKR (1980-1989); dzienniki portowe ZPS (1974-1990), GPK (1985-1989), SKR (1980-1989); dzienniki dyżurnego oficera (1976-1989); książki ruchu statków handlowych (1978-1990); książki promów; Silesia (1979, 1986-1990), Wilanów (1978-1986), Rogalin (1978-1986), Kopernik (1978-1980, 1983-1985), Heweliusz (1980-1990), Wawel (1978-1981, 1984-1986), V. AKCESJA nr 2174/2006 r.; 1962-1992; sygn. 1851-2147; 297 j.a. - materiały Kapitanatu Portu Szczecin - rejestry ruchu statków (1967-1992), dzienniki portowe (1968-1971, 1977-1978), materiały Kapitanatu Portu Świnoujście - dzienniki obserwatora Punkty Obserwacyjne w Policach (1978-1979), dzienniki portowe (1965-1973, 1976, 1978), dzienniki dyżurnego obserwatora (1969-1974), dzienniki dyżurnego ofcera (1972-1975), książka ruchu statków w żegludze międzynarodowej (1969-1978), rejestr ruchu statków handlowych (1962-1976), rejestr ruchu promów morskich (1974-1977), materiały Kapitanatu Portu Dziwnów - dzienniki portowe (1979-1990), rejestry ruchu statków (1978-1990), dzienniki portowe ratownicy BSR (1978-1980), polski rejestr statków (1967), rejestry statków (1962-1964), materiały Bosmanatu Portu Mrzeżyno - dzienniki portowe (1962-1990), materiały Kapitanatu Portu Trzebież - dzienniki portowe (1962-1982), sprawozdania statystyczne z działalności Kapitanatu (za lata 1970-1981). VI. AKCESJA nr 2454/2008; 1961-1983; sygn. 2148-2253; 106 j.a. 1. Sekretariat Zastępców ds Inspekcji Morskich 1979-1980; 3 j.a. - program rewaloryzacji małych portów i przystani woj szczecińskiego do roku 2000. 2. Sekretariat Dyrektora Urzędu 1961-1983; 103 j.a. - ratownictwo brzegowe-porty i przystanie rybackie w woj szczecińskim, współpraca z NRD-protokoły spotkań (1962-1973), sprawozdania z działalności wydziałów i komórek organizacyjnych Urzędu Morskiego (1969-1983) , akcje sztormowe i przeciwlodowe (1965-1975), współpraca z ministerstwami i urzędami centralnymi (1970-1982), konferencje ekonomiczne (1971-1974), protokoły konferencji Zespołu Partyjnego w UMS (1974-1975), przekazanie nabrzeża "Bulwar Chrobrego" (1975), współpraca z organami terenowej administracji państwowej (1976), przepisy własne w sprawach skarg i wniosków (1977-1982), sprawozdania z działalności Urzędu Morskiego (1978-1980), roczne plany pracy Urzędu Morskiego (na lata 1978-1982), pisma okólne (1978-1983), Kolegium Dyrektorów UMS (1983), regulamin organizacyjny Urzędu (1980). VII. AKCESJA nr 2582/2009; 1955-1986; sygn. 2254-2480; 227 j.a. 1 Inspektorat Ochrony Wybrzeża 1955-1983; 64 j.a.- materiały dotyczące hydrotechnicznych umocnień brzegowych w pasie nadbrzeżnym (1962-1983), prace naukowo-badawcze dotyczące strefy brzegowej (1955-1982), 2. Sekretariat Dyrektora Urzędu 1971-1983; 15 j.a. - zarządzenia porewizyjne (1971-1975), zarządzenia wewnętrzne (1973-1983), zarządzenia pokontrolne (1978-1980), sprawozdania z działalności Wydziału Finansowo-Księgowego (1972-1976) 3. Wydział Prawno-Organizacyjny 1960-1986; 148 j.a. - plany pracy i sprawozdania z działalności poszczególnych wydziałów Urzędu (1960-1982),porozumienia z: Dowództwem Pomorskiej i Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza (1963, 1977), Morską Brygadą Ochrony Pogranicza (1978, 1980), zbiory aktów normatywnych (1964-1986), organizacja pracy (1971-1982), organizacja Urzędu (1980-1981), kontrole NIK (1969-1982), plany i sprawozdania-usługi materialne (1971-1984), plany wieloletnie (1969-1977), ogólne przepisy prawne (1971-1980), narady i odprawy (1971-1982), współzawodnictwo pracy (1971-1981), współdziałanie z instytucjami i urzędami (1973-1977), sprawozdania z ruchu statków w portach morskich (1973-1982), zakresy czynności pracowników UMS i jednostek podległych (1974-1978), analizy wykorzystania czasu pracy (1974-1976), analizy ekonomiczne (1973-1977), współpraca między NRD-PRL (1978-1982), sprawozdawczość finansowa (1978-1983), Kolegium Dyrektorów Urzędów Morskich (1982-1983). VIII AKCESJA nr 2658/2010; 1949-2002; 233 j.a. 1. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Szczecinie 1949-2002; 43 j. a. - dokumenty okrętowe statków. 2. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Świnoujściu 1962-2000; 190 j.a. - dokumenty okrętowe statków. IX AKCESJA nr 2766/2010; 1958-2001; 41 j.a. 1. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Szczecinie 1958-1999; 14 j. a. - dokumenty okrętowe statków. 2. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Świnoujściu 1970-2001; 27 j.a. - dokumenty okrętowe statków X. AKCESJA nr 2873/2011; 1958-1984; 120 j.a. 1. Wydział Prawno-Organizacyjny 1968-1984; 70 j.a. - skorowidze spraw o wykroczenia (1968, 1972-1973), sprawozdania Rady Zakładowej za lata 1971-1981, działalność Kolegium ds Wykroczeń (1973-1982), materiały z Kolegium Urzędu Gospodarki Morskiej (1973-1984), upoważnienia (1973-1982), analizy wykorzystania czasu pracy (1974-1976), analizy ekonomiczne za lata 1973-1975, materiały z narad i konferencji (1973-1981), sprawozdania statystyczne z działalności (1973-1975, 1979-1984), sprawozdania ze stanu magazynów, placów i długości nabrzeży (za lata 1973-1983), plany wieloletnie (1977-1983), materiały dot. organizacji Urzędu (1977-1984), współpraca z urzędami centralnymi (1979-1981), plany działalności i usług (na lata 1979-1984), współpraca NRD-PRL (1984), materiały z kontroli zewnętrznej (1984). 2. Kapitanat Portu Szczecin 1958-1984; 50 j.a. - uprawnienia dla kapitanów (1958-1984) i pilotów (1960-1981), zezwolenia śródlądowe i odpisy (1965-1972, 1983-1984), oznakowanie nawigacyjne, sondaże (1965-1983), sprawozdania Kapitanatu Portu Szczecin (za lata 1966-1978), IMO-PRS Ośrodek do współpracy z IMO (1970-1980), współpraca z Bankiem Światowym (1981). XI. AKCESJA nr 2874/2011; 1953-1984; 378 j.a. 1. Wydział Techniczno-Inwestycyjny - dokumentacja techniczna obiektów Urzędu Morskiego w Szczecinie - nabrzeży, portów, budynków. XII. AKCESJA nr 3172/2012; 1962-2001; 74 j.a. 1. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Świnoujściu 1962-2001; 74 j.a. - dokumentacja okrętowa statków - protokoły inspekcji, karty bezpieczeństwa, certyfikaty, świadectwa klasy. XIII. AKCESJA nr 3547/2014; 1975-2000; 248 j.a. 1. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Świnoujściu 1975-2001; 248 j.a. - dokumentacja okrętowa statków - protokoły inspekcji, karty bezpieczeństwa, certyfikaty, świadectwa klasy. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZWOLNIONYCH W LATACH 1945-1963; 4122 j.a. - akcesja nr 3172/2012; 1687 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1945-1956. - akcesja nr 3547/2014; 2435 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1945-1963. Liczba jednostek w zespole: 7696
65/345/0 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Szczecinie 1945-1951 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny 1945-1951; sygn. 1-74 i 378-382; 78 ja. – sprawy organizacyjne TZP, OUL i RUL (1945-1951); okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich (1945-1951); okólniki i zarządzenia własne (1946-1951); korespondencja i sprawozdania z działalności TZP i OUL i urzędów obwodowych (1945-1951); protokoły narad (1950-1951): wykazy pracowników TZP (1945-1946); instrukcja kancelaryjna TZP (1946). 2. Wydział Likwidacyjny 1946-1950; sygn. 75-82; 8 j.a. – ewidencja i statystyka mienia poniemieckiego (1946-1949); sprawozdania z akcji spisowych (1946); protokoły przejmowania firm poniemieckich (1946-1948); likwidacja agend Urzędu Informacji i Propagandy na Pomorzu Zachodnim (1948-1950). 3. Wydział Budżetowo-Rachunkowy 1945-1950; sygn. 83-181; 99 j.a. – nabywanie praw własności (1945-1950); przekazywanie w trybie art. 12 dekretu z 8.III.1946 r. majątku gminom (1945-1949); sprawozdania z akcji rzemieślniczej (1949-1950); przydzielanie warsztatów rzemieślniczych i zakładów handlowych (1947-1951); dzierżawy młynów (1950), mleczarń (1950). 4. Wydział Prawny 1945-1951; sygn. 182-380: 199 j.a. – nadzór nad przekazywaniem mienia poniemieckiego (1946-1950); protokoły przejęć zakładów przemysłowych i rzemieślniczych (1945-1950); sprawy spadkowe (1950-1951); akta w sprawach przywrócenia posiadania autochtonom (1945-1950); plany pracy OUL i RUL i sprawozdania z ich wykonania (1950-1951). Liczba jednostek w zespole: 382
65/346/0 Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Szczecinie 1945-1951 0 rozwiń
1. Akta jednostek nadrzędnych 1945-1951; sygn. 1-14; 14 j.a.- okólniki i zarządzenia Głównego Inspektoratu Ochrony Skarbowej i Ministerstwa Skarbu. 2. Sprawy organizacyjno-osobowe 1945-1950; sygn. 15-17; 3 j.a. - organizacja OIOS i RIOS, protokoły zdawczo-odbiorcze, narady kadry kierowniczej, materiały z lustracji. 3. Zarządzenia i sprawozdania z działalności 1945-1950; sygn. 18-26; 9 j.a. - zarządzenia dotyczące walki z nadużyciami gospodarczymi, mienia poniemieckiego i porzuconego, monopolu tytoniowego i spirytusowego, plany pracy OIOS, analizy działalności, notowania kursów walut na czarnej giełdzie, współpraca z Milicją Obywatelską, Izbą Skarbową, Wojskami Ochrony Pogranicza, protokoły odpraw inspektorów. 4. Akta osobowe 1945-1951; sygn. 27-506; 479 j.a. - akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 506
65/347/0 Urząd Zatrudnienia w Szczecinie 1945-1950 0 rozwiń
1. Oddział Zatrudnienia 1945-1950; sygn. 1-24, 73; 25 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej (1945-1950), organizacja Urzędu i instytucji zastępczych (1945-1950), zarządzenia wewnętrzne Urzędu (1948-1949), protokoły kontroli Urzędu (1947-1950), sprawozdania z działalności (1948-1950), protokoły posiedzeń komisji doradczych (1948-1950), protokoły narad i konferencji (1948-1949), korespondencja w sprawie hoteli migracyjnych (1947-1950), sprawozdania o dochodach budżetowych (1949), materiały dotyczące kredytów na remonty mieszkań dla emigrantów (1948-1949). 2. Oddział Pracy 1946-1950; sygn. 25-42; 18 j.a. - zarządzenia kierownika oddziału (1948-1949), sprawozdania o stanie zatrudnienia oraz ilości zakładów pracy (1946-1950), aktywizacja Szczecina (1948), rekrutacja pracowników portowych (1948-1950), rolnych (1949-1950), statystyka bezrobotnych (1948-1950), zatrudnianie kobiet (1949-1950). 3. Wydział Akcji Specjalnych 1948-1950; sygn. 43-62; 20 j.a. - zarządzenia i okólniki dotyczące robót interwencyjnych, sprawozdania z akcji robót rozbiórkowych i interwencyjnych na terenie województwa, sprawozdania z działalności spółdzielni działających w ramach aktywizacji zawodowej. 4. Referat Szkolenia 1948-1950; sygn. 63-66, 74; 5 j.a. - sprawozdania z zatrudniania absolwentów szkół handlowych (1949-1950), sprawozdania z prowadzonych kursów (1950), protokoły z konferencji szkoleniowych (1950), sprawozdania z działalności referatu (1948). 5. Wydział Werbunku i Pośrednictwa 1948-1950; sygn. 67-70; 4 j.a. - sprawozdania z zatrudnienia w budownictwie, sprawozdania z działalności wydziału, interwencje w sprawach pracy, skierowania pracowników do prac w porcie. 6. Biuro Zatrudnienia na miasto Szczecin 1946-1950; sygn. 71-72; 2 j.a. - sprawozdania z kierowania do pracy inwalidów (1949-1950), zarządzenia i korespondencja w sprawie zatrudniania "przez tzw. akceptację" (1946-1950). Liczba jednostek w zespole: 74
65/348/0 Morski Urząd Rybacki w Szczecinie [1945] 1946-1954 0 rozwiń
1. Oddział Organizacji, Planowania i Sprawozdawczości 1946-1954; sygn. 1-42; 42 j.a. – organizacja Urzędu-statuty, schematy i regulaminy organizacyjne (1948-1953); organizacja MUR w Koszalinie i w Gdyni (1951-1953); instrukcje i regulaminy (1948-1953); statut Zrzeszenia Rybaków Morskich (1954); okólniki, zarządzenia własne i władz zwierzchnich (1952-1954); plany pracy i sprawozdania z działalności MUR i jego organów (1946-1954); protokoły narad (1953-1954). 2. Wydział Kadr 1948-1954; sygn. 43-58; 16 j.a. – sprawozdania Oddziału Załóg Pływających (1952-1953); protokoły narad (1953-1954); wykazy rybaków i taboru pływającego (1948-1953); rozdział kart rybackich (1948, 1951); szkolenia rybaków (1950-1951); dezercje rybaków (1951-1953). 3. Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1947-1954; sygn. 59-69; 11 j.a. – preliminarze budżetowe (1948-1950, 1954); protokoły kontroli Urzędu (1949-1953); bilanse zamknięcia i otwarcia, obrotu i sald (1951-1952); wyciągi z ksiąg budżetowych (1948, 1950); listy płatnicze (1948); sprawozdania finansowe; plany zaopatrzenia (1952-1953). 4. Wydział Portów i Administracji Rybackiej 1946-1954; sygn. 70-235; 166 j.a. – instrukcje, zarządzenia okólniki MUR i władz zwierzchnich (1947-1953); plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich wykonania (1946-1954); protokoły narad i konferencji (1949-1954); sprawozdania z inspekcji obwodów rybackich (1952-1954); opłaty portowe (1952); administracja terenów portowych (1951-1953); materiały dotyczące portów, nawigacji (1951-1954), ratownictwa morskiego (1948-1954); protokoły narad z rybakami (1948-1952); korespondencja dotycząca połowów, sprzętu i taboru rybackiego oraz osadnictwa (1946-1954); podział administracyjny terenów rybackich (1948); działalność Inspektora Połowów Dalekomorskich (1947-1949); przydział i sprzedaż kutrów rybackich (1947-1951); ewidencja taboru poniemieckiego (1947-1949); sprawozdania z połowów (1948-1953); ochrona rybołówstwa (1949-1954); akcja zarybieniowa (1950-1954); współpraca z instytucjami naukowymi w sprawach ochrony rybołówstwa (1950-1954); sprawy karno-administracyjne rybaków, skargi i zażalenia (1947-1954); sprawy socjalne (1949-1953); współzawodnictwo pracy (1950-1952); bhp (1950-1951) 5. Wydział Eksploatacji 1945-1954; sygn. 236-530; 235 j.a. – zarządzenia, instrukcje okólniki MUR i władz zwierzchnich (1952-1954); morskie biuletyny statystyczne Ministerstwa Żeglugi (1949-1954); morski biuletyn rybacki MIR w Gdyni (1947-1954); sprawozdania z działalności MIR w Gdyni i Oddziału w Kołobrzegu (1947-1951); sprawozdanie z działalności MUR w Darłowie (1945-1948), Gdyni (1948-1951); plany pracy MUR Szczecin i sprawozdania z ich wykonania (1948-1954); protokoły narad i konferencji (1948-1953); plany pracy i sprawozdania przedsiębiorstw i spółdzielni połowowych (1948-1954); plany połowów (1948-1954); sprawozdania MUR Szczecin i obwodów rybackich dotyczące połowów, przetwórstwa, skupu i zbytu ryb, zatrudnienia, taboru i osadnictwa (1946-1954); wykazy tabory rybackiego (1947-1954); podatki rybaków (1952-1954); opisy portów i przystani rybackich (1950, 1953); sprawozdania dotyczące stanu nabrzeży w portach (1948-1949); osadnictwo rybackie – sprawozdania, wykazy osad rybackich, skierowania osiedleńcze (1946-1952). 6. Wydział Techniczny 1947-1954; sygn. 531-568; 38 j.a. – sprawozdania z działalności Wydziału (1950-1954); protokoły narad (1950-1954); usprawnienia racjonalizatorskie (1950-1952); wydobywanie wraków w portach (1947); lustracje techniczne jednostek połowowych (1949-1950); protokoły Komisji Normalizacyjnej Rybołówstwa Morskiego ds.. Taboru i sprzętu rybackiego (1949-1950), Komisji Kwalifikacyjno-Szacunkowej i Wrakowej (1949-1951); plany remontów taboru (1949-1951); wykazy taboru rybackiego (1949-1954); urządzenia radionawigacyjne i ratowniczo-sygnałowe jednostek rybackich (1949-1953); korespondencja w sprawach awarii taboru (1949-1953); inspekcje jednostek rybackich (1953); opisy portów i przystani rybackich - plany, mapy, szkice (1950, 1953). 7. Wydział Inwestycji 1947-1954; sygn. 569-599; 31 j.a. –zarządzenia, okólniki, instrukcje MUR i władz zwierzchnich (1948-1954); plany pracy i sprawozdania z działalności Wydziału (1947-1954); protokoły narad i konferencji (1947-1953); korespondencja w sprawach inwestycji w portach rybackich (1947-1954), paszportyzacja portów: Kamień Pom., Nowe Warpno, Stepnica, Wicko (1953-1954). 8. Akcesja nr 2414/2008; 1 j.a. - schemat prac inwestycyjnych w porcie rybackim Wolin Zach. w 1947 r. Liczba jednostek w zespole: 600
65/349/0 Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego w Szczecinie 1945-1950 0 rozwiń
I. Oddział Ogólny 1945-1950; sygn. 1-21, 303; 22 j.a.- zarządzenia i okólniki wewnętrzne i władz zwierzchnich (1945-1949); plany pracy i sprawozdania z ich wykonania (1948-1949); sprawy personalne pracowników (1948-1950); sprawy budżetowe (1945-1949), preliminarze, kredyty, protokoły kontroli księgowości. II. Oddział Studiów i Programowania Prac 1945-1950; sygn. 22-29, 286-290, 295-296; 15 j.a.- materiały dotyczące zabezpieczania zabytków w województwie (1945-1948)-Zamku Szczecińskiego, Kościoła Św. Jakuba, ratusza, Kamienicy Loytzów, obiektów na terenie pow. kamieńskiego i pyrzyckiego; protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Komisji Konserwatorskiej (1946-1947); protokoły narad w sprawie planu zagospodarowania województwa (1948); plan inwestycyjny województwa na 1947 r.; protokoły narad w sprawach odbudowy małych portów (1949-1950), opracowania dotyczące budowy geologicznej Pomorza z uwzględnieniem możliwości naftowych regionu (1946), zagospodarowania i aktywizacji Odry (1948). III. Oddział Planu Regionalnego 1945-1950; sygn. 30-70, 285, 291-294, 297-302; 52 j.a.- materiały dotyczące rozbudowy przemysłu na Pomorzu Zach. (1947-1948); założenia do planu 6-cio letniego (1948-1949); ankiety inwentaryzacyjne zakładów przemysłowych w województwie (1948-1949); wykazy warsztatów rzemieślniczych (1948-1949); bilans przepływu masy towarowej (1949); protokoły narad i konferencji (1948-1949); plany zagospodarowania uzdrowisk (1948-1949), plany inwestycyjne (na lata 1948-1949), sprawozdania z rozwoju rolnictwa i lesnictwa w województwie w latach 1945-1948. IV. Oddział Planowania Osiedli Miejskich 1947-1950; sygn. 71-99; 29 j.a.- inwentaryzacja stanu zagospodarowania miast województwa (1947); protokoły narad (1947-1948); zestawienia demograficzne miast Pomorza (1948). V. Oddział Planowania Wsi 1946-1950; sygn. 100-284, 304; 186 j.a.- protokoły narad (1946-1949), wykazy gmin w województwie (1947-1949); plany zagospodarowania wsi w poszczególnych powiatach województwa (1947-1949);kartoteki osiedli rolniczych (1947-1950); plany lasów (1946-1949). Liczba jednostek w zespole: 304
65/350/0 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, Delegatura w Szczecinie 1946-1954 0 rozwiń
1. Repertoria 1946-1950; sygn. 1-23; 23 j.a. 2. Skorowidze 1946-1950; sygn. 24-44; 21 j.a. 3. Postanowienia 1947-1950; sygn. 45-68; 24 j.a. 4. Protokoły 1946-1954; sygn. 69-78; 10 j.a. - protokoły posiedzeń kompletów orzekających , zarządzenia i instrukcje dotyczące organizacji i działalności Komisji.- 5. Sprawozdania 1946-1954; sygn. 79-96; 18 j.a. - sprawozdania z działalności Delegatury, sprawozdania z walki ze spekulacją, wykazy akt i protokoły zdawczo-odbiorcze. 6. AKCESJA nr 2290/2007; 1950-1954; 7 j.a. - repertorium D.K.S. (1950-1953), skorowidz D.K.S. (1950-1953), skorowidz D.K.S. aresztowanych (1952). 7. AKCESJA nr 2421/2008; 1948; 1 j.a. - skorowidz do księgi dowodów rzeczowych 8. PRZES. Nr 139/2008; 1952-1954; 2 j.a. - księga aresztowanych z lat 1952-1954, wykaz spraw do rozpatrzenia Komisji Specjalnej w Warszawie z 1953 r. Liczba jednostek w zespole: 106
65/351/0 Sąd Wojewódzki w Szczecinie [1945] 1951-1994 0 rozwiń
I. Wydział Prezydialny - akta ogólne, prezydialne, administracji i nadzoru; 774 j.a.; [1947] 1951-1987 1. Organy kolegialne. Protokoły posiedzeń - 3 j.a.; 1952-1970 - są to protokoły posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, Kolegium Administracyjnego Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, Sądu Dyscyplinarnego okręgu. 2. Narady okręgu, konferencje, materiały, opracowania - 25 j.a.; 1961-1977 - są to protokoły, programy, referaty, wnioski, listy uczestników i materiały z konferencji. Ministerstwa Sprawiedliwości, z narad prezesów wojewódzkich, prezesów powiatowych w okręgu, konferencji okręgowych Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie dotyczące m.in. postępowania karnego i cywilnego, polityki kryminalnej, zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej czy orzecznictwa sądów. 3. Akta spraw i postępowań dyscyplinarnych - 90 j.a.; 1947-1967 - jest to dobrze zachowana grupa akt dotycząca postępowań wyjaśniających oraz akt spraw dyscyplinarnych prowadzonych przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w Szczecinie przeciwko pracownikom w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie. Znajdują się tu także anteriora z 1947 r. w postaci akt spraw dyscyplinarnych Sądu Dyscyplinarnego okręgu apelacyjnego w Gdańsku. 4. Podziały czynności Sądu Wojewódzkiego, sądów, PB - 49 j.a.; 1951-1975 - znajdują się tu dobrze zachowane podziały czynności sędziów, pracowników administracyjnych i notariuszy okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z lat 1951-1952, 1969, 1970, 1972, 1975 (zatwierdzone na posiedzeniu Kolegium Administracyjnego) 5. Organizacja - Oddział Gospodarczy - 2 j.a.; 1966-1968 - są to akta dotyczące podziału czynności, spraw pracowniczych i obsady personelu gospodarczego Oddziału Gospodarczego Wydziału Prezydialnego Sądu Wojewódzkiego W Szczecinie. 6. Organizacja, powołanie - Wydział VI Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Sądowych - 1 j.a.; 1970 - znajdują się tu materiały dot. utworzenia Wydziału VI Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 17 listopada 1969 r. w miejsce referatów penitencjarnych sądów wojewódzkich. Ponadto są tu plany pracy kuratorów zawodowych na 1970 r., sprawy pracownicze wydziału. 7. Organizacja, powołanie – Wydz Karny IV a - 1 j.a.; 1955-1956 - znajduje się tu zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1955 r. w sprawie utworzenia wydziałów karnych (IV jednostek) i przekazania im właściwości dotychczasowych sądów rejonowych jednostek. Są tu także sprawozdania statystyczne sądów powiatowych w okręgu w sprawach przekazanych z sądów wojskowych za IV kw. 1955 r. i 1956 r. 8. Organizacja jednostek podległych - sądy powiatowe/rejonowe- 1 j.a.; 1956 9. Organizacja jednostek podległych - schroniska i zakłady dla nieletnich - 21 j.a.; 1966-1976 - jest to dobrze zachowana grupa akt, w której znajdują s informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania schronisk i zakładów dla nieletnich w tym grup półwolnościowych. Znajdują się tu sprawy zatrudniania personelu (np. zachowane legitymacje), ale także sprawy wychowanków (skargi, ucieczki, wypadki) czy oceny warunków lokalowych, a także sporo informacji dotyczących codziennej pracy w ośrodkach (plany dnia i zajęć rocznych, koła zainteresowań, kształcenie w zawodach). W okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie funkcjonował Zakład Poprawczy w Iglicach (przeznaczony dla 140 chłopców), Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Szczecinie - Krzekowie. Od 1976 r. widoczny jest rozdział Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Szczecinie - Krzekowie na Schronisko dla Nieltnich w Szczecinie - Krzekowie ul. Koralowa oraz na Zakład Poprawczy w Szczecinie ul. Bardzińska. Przy zakładach pracy istniały także grupy półwolnościowe, kształcące w zawodach m.in. ślusarz, monter kadłubowy. Jako pierwsza w okręgu powstała Grupa Półwolnościowa przy "Stoczni Szczecińskiej" w 1960 r. (8 maja przysłano pierwszych wychowanków; przeznaczenie dla 100 chłopców); Grupa "Polmo" powstała 01.10.1961 r.; Grupa "Skolwin" powstała 01.10.1967 r. Funkcjonowała także Grupa Półwolnościowa przy FMS „Junak” (przeznaczona dla 85 chłopców). 10. Organizacja jednostek podległych - biura komornicze - 1 j.a.; 1975-1984 - są to zarządzenia, instrukcje Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące funkcjonowania kancelarii komorniczych a także materiały zjazdowe z I Krajowego Zjazdu Delegatów komorników sądowych w 1980 r. w Gorzowie Wlkp. 11. Organizacja - więzienia - 1 j.a.; 1965-1969 12. Biegli sadowi - karty pracy, wykazy, wyróżnienia - 18 j.a; 1954-1984 - są to wykazy biegłych, karty pracy, zgłoszenia, wyróżnienia biegłych. 13. Ławnicy ludowi - protokoły narad, wybory, listy, odznaczenia - 12 j.a.; 1965-1984 - są to protokoły z narad ławniczych i sędziowsko-ławniczych, wybory ławników i sprawozdania statystyczne z wyborów, listy ławników w tym wyróżnionych, kontrole udziału ławników w posiedzeniach, protokoły ślubowań, odznaczenia ławników. 14. Sędziowie - karty pracy - 3 j.a.; 1959-1972 - są to karty pracy i wydajności sędziów z lat 1959-1960 oraz sprawy sędziów z lat 1966-1972. 15. Akty normatywne władz nadrzędnych - 17 j.a.; 1953-1975 - są to zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z lat 1953-1975 16. Akty normatywne. Zarządzenia Prezesa – 35 j.a.; 1951-1972 17. Sprawy dotyczące procedury cywilnej i karnej - współdziałanie w okręgu - 50 j.a.; [1950] 1951-1975 - są to sprawy oznaczone symbolami 1 PC (procedura cywilna) oraz 1 PK (procedura karna). Do grupy tej zaliczono także akta dotyczące ogólnej współpracy Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z wydziałami własnymi oraz z sądami powiatowymi w okręgu w sprawach cywilnych i karnych, penitencjarnych. Znajdziemy tu zwroty akt po wykorzystaniu między sądami i wydziałami (tzw. korespondencja nieaktowa), odpisy wyroków i postanowień dołączone do akt, a także sprawy umarzania kosztów sądowych, jak również zarządzenia, wykazy, skargi, prośby. 18. Sprawozdania statystyczne z ruchu spraw cywilnych, karnych - 34 j.a.; 1955-1976 19. Sprawozdania statystyczne z osądzeń w okręgu - 10 j.a.; 1964-1966 20. sprawozdania statystyczne z ruchu spraw skazanych w okręgu - 9 j.a.; 1965-1966 21. Sprawozdania statystyczne z amnestii w okręgu - 1 j.a.; 1964 22. Sprawozdania statystyczne z czynności PBN - 1 j.a.; 1966 23. Sprawozdania statystyczne z czynności komorniczych – 10 j.a.; 1968-1975 24. Sprawozdania statystyczne ze stanu i ruchu zatrudnienia w okręgu - 7 j.a.; 1964-1976 - są to dobrze zachowane zbiorcze i jednostkowe sprawozdania statystyczne (GUS) z ruchu zatrudnienia w Sądzie Wojewódzkim, sądach powiatowych/rejonowych, państwowych biurach notarialnych, schroniskach i zakładach dla nieletnich w okręgu szczecińskim w latach 1964-1976. 25. Sprawozdania statystyczne ze stanu i ruchu wychowanków schronisk i zakładów dla nieletnich - 2 j.a.; 1974-1978 26. Sprawozdania, analizy z działalności - 1 j.a.; 1968 - są to analizy wyników działalności okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie. 27. Sprawozdania inne - 7 j.a.; 1951-1974 28. Plany perspektywiczne - 1 j.a.; 1971 29. Plany pracy i sprawozdania (rewidenci, referat wizytacyjny, penitencjarny, orzecznictwo) - 10 j.a.; 1953-1973 30. Skargi i wnioski - 80 j.a.; 1965-1987 - są to skargi i wnioski kierowane do Sądu Wojewódzkiego na postanowienia i działalność Sądu Wojewódzkiego, sądów, PBN w okręgu i spraw penitencjarnych. Są to sprawy z repertorium SK. Jest to dobrze zachowana grupa akt z lat 1965-1987. 31. Repertoria SK - 2 j.a.; 1956-1957 32. Wytyki i uchybienia sądów w okręgu – 1 j.a.; 1969 33. Wydawnictwa, biuletyny – 5 j.a.; 1956-1970 34. Sprawy zagraniczne - 22 j.a.; 1962-1975 - są to sprawy prowadzone pod znakiem „OZ” (prowadzone przez Oddział Administracyjny) z lat 1962-1975. Znajdują się tu sprawy rozwodowe, alimentacyjne, spadkowe, dotyczące obrotu prawnego z zagranicą, odezwy o udzielenie pomocy sądowej. 35. Sprawy Skarbu Państwa (odszkodowania) - 2 j.a.; 1964-1976 - są to sprawy odszkodowawcze, w których stroną jest Skarb Państwa (np. sądy, więzienia) 36. Kontrole finansowe - 1 j.a.; 1952 - jest to materiał z kontroli Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakresie organizacji gospodarki finansowej i materiałowej za 1951 r. i I półrocze 1952 r. Znajdziemy tu także sporo cennych informacji dotyczących początków funkcjonowania jednostki. 37. Kadry, zatrudnienie (wykazy, podziały etatów i fundusz płac w okręgu) - 33 j.a.; 1951-1973 - jest to dobrze zachowana grupa akt wytworzona przez Samodzielną Sekcję Kadr. Akta pozwalają odtwarzać wykazy imienne, ilościowe zestawienia statystyczne i obsadę pracowników sądowych i administracyjnych Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie a także sądów, PBN, schronisk i zakładów poprawczych w okręgu. Znajdziemy tu informacje dotyczące ilości zatrudnianych sędziów, asesorów, aplikantów, notariuszy, pracowników schronisk i zakładów dla nieletnich, urzędników administracyjnych a także obsługi w postaci woźnych, palaczy, kierowców. Znajdują się tu także dane dotyczące przyznanych i obsadzonych etatów, wynagrodzenia pracowników według grup uposażeń, czy przynależności partyjnej, pochodzenia społecznego a także wykaz przedwojennej kadry sędziowskiej. Znajdują się tu szczegółowe sprawozdania roczne okręgu dla kilku lat a także dobrze zachowane wykazy imienne. Najstarsze materiały dotyczą lat 1951-1952. 38. Sprawy socjalne – 1 j.a; 1981 39. Dyscyplina pracy – 1 j.a.; 1974-1975 40. Odznaczenia, nagrody - 2 j.a.; 1952-1978 - są to wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie a także wykazy odznaczonych. 41. Szkolenia (aplikantów, egzaminy sędziowskie, szkolenia ławników) - 33 j.a.; 1951-1983 - jest to dobrze zachowana grupa akt dotycząca szkolenia pracowników okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie (pracownicy administracyjni, aplikanci sądowi, asesorzy, sądowi, sędziowie wizytatorzy, kuratorzy, komornicy), w tym programy szkoleń, listy obecności. Najwięcej akt, dotyczy szkoleń aplikantów sądowych. Są tu również szkolenia ideologiczne sędziów i prokuratorów, prace egzaminacyjne aplikantów sądowych i komorników, a także praktyki studenckie. 42. Środki rzeczowe - inwestycje i remonty - 8 j.a.; 1962-1973 - są to plany remontów i sprawozdania z ich wykonania a także sprawy wyposażania budynków Sądu Wojewódzkiego a także sądów powiatowych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, PBN, domów wczasowych, a także zlecenia dla więźniów z zakładów karnych. Znajdują się tu decyzje, protokoły dotyczące budowy Sądu Powiatowego i Prokuratury w Myśliborzu oraz program przebudowy gmachu Sądu Wojewódzkiego przy ul. Kaszubskiej. Sprawami tymi zajmował się głównie Wydział Administracyjno-Gospodarczy. 43. Sprawy gospodarcze - 1 j.a.; 1967 - są to sprawy dotyczące min. zakupu ubrań służbowych (np. togi sędziowskie) 44. Bezpieczeństwo ppż – 1 j.a.; 1966 45. Finanse i księgowość - 3 j.a.; 1961-1973 - są to sprawozdania, protokoły z kontroli finansowych, dochodów budżetowych, budżetu, kredytów okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie. Sprawami tymi zajmował się Oddział Finansowo-Rachunkowy. 46. Kontrola resortowa i zewnętrzna - 3 j.a.; 1966-1974 47. Nadzór i kontrole jednostek podległych - sądy powiatowe/rejonowe w okręgu - 24 j.a.; 1958-1986 - są to sprawozdania z kontroli sądów powiatowych/rejonowych w okręgu przeprowadzone przez wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakresie spraw cywilnych, karnych (w tym ruchu spraw) a także w zakresie biurowości i kontroli sekretariatów, kontroli ksiąg należności, rewizji finansowych. 48. Nadzór i kontrole jednostek podległych - wydziały rodzinne i nieletnich sądów powiatowych/rejonowych - 1 j.a.; 1970-1975 - jest to działalność profilaktyczna sądów dla nieletnich i opiekuńczych, wydziałów dla nieletnich okręgu szczecińskiego za 1970 r., sprawy kierowania podopiecznych do Ochotniczych Hufców Pracy, internatów, rodzin zastępczych, patronaty zakładów pracy, organizacje wypoczynku letniego. 49. Nadzór i kontrole jednostek podległych - komornicy sądów - 39 j.a.; 1961-1976 - są to protokoły kontroli biur komorników sądów powiatowych/rejonowych przeprowadzone przez wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz sądów właściwych w okręgu w zakresie ruchu spraw, czynności komorniczych, należności sądowych, kontroli biurowości i rewizji finansowych. 50. Nadzór i kontrole jednostek podległych - państwowe biura notarialne - 12 j.a.; 1953-1974 - są to protokoły i sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakresie czynności notariuszy, rewizji finansowych. 51. Nadzór i kontrole jednostek podległych - schroniska i zakłady dla nieletnich - 9 j.a.; 1966-1976 - są to protokoły i sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i grupach półwolnościowych w okręgu w zakresie prawidłowego funkcjonowania jednostek. Materiały te są cennym uzupełnieniem także dla akt organizacyjnych dotyczących zakładów i schronisk dla nieletnich. Ponadto znajdują się tu kontrole wydziałów dla nieletnich sądów powiatowych/rejonowych. 52. Wizytacje i kontrole - zakłady karne, więzienia, areszty - 8 j.a.; 1957-1964 - są to sprawozdania z wizytacji, plany wizytacji Więzienia w Goleniowie, Więzienia w Nowogardzie, Stargardzie Szczecińskim, Kamieniu Pomorskim, Centralnego Więzienia w Goleniowie, Ośrodka Pracy Więźniów w Szczecinie, Aresztów dla Kobiet (Szczecin-Dąbie, Choszczno). 53. Rewizje nadzwyczajne - 4 j.a.; 1969-1975 - są to rewizje nadzwyczajne Ministerstwa Sprawiedliwości od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, odpisy wyroków. 54. Zbiór odpisów wyroków i informacji o ważniejszych sprawach (cywilnych, rodzinnych i nieletnich, karnych, amnestie w zakładach karnych) - 6 j.a.; 1965-1975 - są to informacje dla Ministerstwa Sprawiedliwości w ważniejszych sprawach rozpatrywanych w okręgu szczecińskim. 55. Odpisy orzeczeń Sądu Najwyższego – 3 j.a; 1952-1975 56. Adwokatura i radcowie prawni - 11 j.a.; 1955-1971 - są to sprawozdania z działalności Rady Adwokackiej w Szczecinie, wykazy członków Wojewódzkiej Izby Adwokackiej, a także materiały dotyczące współpracy adwokatury z Sądem Wojewódzkim w Szczecinie. 57. Rada Zakładowa Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych - 20 j.a.; 1951-1969 - są to sprawy socjalno-bytowe pracowników, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności (Rada Miejscowa, Zarząd Okręgowy), ewidencja członków Z.Z.P.P.iS. przy Sądzie Wojewódzkim. 58. Zrzeszenie Prawników Polskich Koło w Szczecinie - 4 j.a.; 1956-1966 - zachowany tu materiał to protokoły zebrań, wykazy członków, dziennik korespondencyjny Zrzeszenia Prawników Polskich Koło Szczecin przy Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie. 59. Wojewódzka Komisja Popularyzacji Prawa w Szczecinie - 3 j.a.; 1954-1955 - sprawozdania z działalności. 60. Wojewódzki Zespół Koordynujący przy Prokuraturze Wojewódzkiej w Szczecinie - 5 j.a.; 1965-1974 - są to plany pracy, protokoły posiedzeń i współpraca prokuratury z Sądem Wojewódzkim w Szczecinie. 61. Zespoły Konsultacyjne - 1 j.a.; 1970 62. Współpraca z zakładami pracy - 1 j.a.; 1971 56. Współpraca z Milicją Obywatelską - 1 j.a.; 1966-1974 - są to oceny współpracy (sądów, zakładów karnych, komorników okręgu szczecińskiego z organami MO), programy spotkań ze społeczeństwem. II. Wydział II Cywilny - 17 j.a.; 1951-1971 1. Sprawy ogólne, zarządzenia, karty pracy sędziów - 11 j.a.; 1956-1971 2. Terminarze rozpraw - 1 j.a.; 1951-1952 3. Repertoria C z lat 1951-1952; 2 j.a. 4. Repertoria Co z lat Akcesja nr 3937/2017 - 1953; 14 j.a. - sprawy cywilne z repertorium NS z 1953 r. II Wydziału Cywilnego. Akcesja nr 4026/2018 - 1951, 1953; 51 j.a. - sprawy cywilne z repertorium II C z 1951, 1953 r. II Wydziału Cywilnego. Akcesja nr 4095/2018 - 1951-1956; 92 j.a. - sprawy cywilne z repertorium IV K z lat 1951-1956 IV Wydziału Karnego. Liczba jednostek w zespole: 3051
65/352/0 Wojewódzki Urząd Ziemski w Szczecinie 1945-1947 0 rozwiń
1. Wydział Administracyjny 1945-1946; 9 j.a. -okólniki i zarządzenia, wykazy pracowników, zarządzenia i raporty dotyczące rybactwa. 2. Wydział Rolnictwa 1945-1947; 16 j.a. - organizacja urzędów ziemskich w powiatach, sprawozdania sytuacyjne powiatowych urzędów ziemskich, sprawozdania z rozdziału inwentarza żywego, administracja majątków ziemskich, sprawozdania dotyczące stanu zwierząt. 3. Wydział Urządzeń Rolnych 1945-1947; 119 j.a. - zarządzenia i okólniki, organizacja Wydziału i komisji ziemskich, sprawozdania z działalności WUZ i PUZ oraz komisarzy ziemskich, sprawozdania z akcji uwłaszczeniowej w województwie, sprawozdania z akcji osiedleńczej i osadnictwa w województwie, wykazy majątków w powiatach, sprawozdania z akcji regulacyjno-scaleniowej gruntów, sprawozdania z osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego, wykazy majątków administrowanych przez Armię Radziecką. 4. Wydział Funduszu Ziemi 1945-1947; 38 j.a. - protokoły kontroli WUZ, protokoły Komisji Rozdzielczej, protokoły dotyczące przejmowania ziemi, korespondencja dotycząca przejmowania majątków od wojska, akta zdawczo-odbiorcze przejmowanych majątków od wojska polskiego, dzierżawy gospodarstw, wykazy majątków zajętych przez Armię Radziecką, przemysł rolny na terenie województwa. 5. Wydział Budżetowy 1945-1947; 10 j.a. - preliminarze budżetowe PUZ, kredyty. 6. Wydział Oświaty Rolniczej 1945-1947; 8 j.a. - organizowanie szkół rolniczych, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Komitetu Oświaty Rolniczej, protokoły konferencji szkół rolniczych. 7. Wydział Wodno-Melioracyjny 1945-1947; 11 j.a. - zarządzenia i okólniki, sprawozdania z robót wodno-melioracyjnych, opisy stacji przepompowań wody w Gryficach i Kamieniu, sprawozdania z działalności Wydziału, dane statystyczne dotyczące rybołówstwa morskiego i śródlądowego na terenie województwa wg stanu na dzień 31.12.1946 r. 8. Wydział Techniczno-Pomiarowy 1945-1946; 9 j.a. - okólniki i zarządzenia, sprawozdania z działalności Wydziału, korespondencja dotycząca prac mierniczych, wykazy prac pomiarowych i parcelacyjnych. Liczba jednostek w zespole: 220
Wyświetlanie 331 do 360 z 1 758 wpisów.