Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/178/0 Akta notariusza Ericha Plato w Sławnie 1913-1942 0 rozwiń
Zachowane tu materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto występują także odpisy aktów prawnych, list notariusza skierowany do Urzędu Finansowego (Finanzamt) w Słupsku oraz w formie załączników do poszczególnych spraw plany sytuacyjne parceli. Liczba jednostek w zespole: 94
65/179/0 Akta notariusza Karla Juliusa Hermanna Gostkowskiego w Słupsku 1857-1876 0 rozwiń
Zespół obejmuje akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Liczba jednostek w zespole: 17
65/180/0 Akta notariusza Alberta Bernharda Schönfeldta w Świdwinie 1890-1893 0 rozwiń
Zespół obejmuje akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Liczba jednostek w zespole: 6
65/181/0 Sąd Wojenny w Szczecinie 1914-1918 0 rozwiń
Procesy karne, sprawy o szpiegowstwo, zdradę, dezinformację. Liczba jednostek w zespole: 21
65/182/0 XXIV Sąd SS i Policji w Szczecinie [1938] 1943-1945 0 rozwiń
Na zespół składają się akta procesów karnych prowadzonych przeciwko członkom SS, głównie Waffen SS: batalionów grenadierów ze Stralsundu, sanitarnego ze Szczecina, szkoły podoficerskiej z Lęborka, pułku duńskiego „Danmark” z Czarnego, brygady flamandzkiej „Langemarck”. Poza tym są tu też sprawy dotyczące funkcjonariuszy niemieckiej policji porządkowej (Schutzpolizei) oraz materiały procesowe wobec siostry przełożonej NSV, a także pracownika Volksdeutsche Mittelstelle w Pyrzycach. Oskarżeni są głównie narodowości niemieckiej, ale też po jednym Włochu, Łotyszu, Flamandzie i Ukraińcu. Oskarżenia dotyczą przede wszystkim samowolnego oddalenia się z jednostki, dezercji, niesubordynacji i odmowy wykonania rozkazu, a także grabieży i kradzieży z włamaniem, kradzieży koleżeńskiej (żywności, papierosów czy przedmiotów osobistych) i sprzeniewierzenia koleżeńskiego (fałszowanie meldunków), oraz spekulacji środkami spożywczymi przez siostrę NSV w obozie przesiedleńców w Węgorzynie. W większości wypadków na dokumentację procesową każdej ze spraw składają się: wyciąg z centralnego rejestru skazanych z Berlina, kwestionariusz osobowy, często ze zdjęciem, życiorys (zwykle odręczny), materiały z postępowania przygotowawczego – zgłoszenie zdarzenia, protokoły przesłuchań oskarżonego i świadków, następnie akt oskarżenia, protokół posiedzenia sądu (z procesu) oraz wyrok wraz z uzasadnieniem. Ponadto 1 j.a. to załączniki do akt procesowych przeciwko Wernerowi Höllingowi. Są to materiały dotyczące przebiegu służby oskarżonego w policji porządkowej z lat 1938–1942. Liczba jednostek w zespole: 30
65/183/0 Związek Samorządu Prowincji Pomorskiej 1800-1938 0 rozwiń
I. Samorząd 1. Administracja ogólna 1803-1876; sygn. 1-23; 23 j.a. - opieka nad ubogimi na Pomorzu, chorzy umysłowo, przygotowywanie zakładów opiekuńczych i szpitali dla obłąkanych, fundusz dla biednych i upośledzonych, magazyn solny, grunty na Górnym Wiku w Szczecinie (Oberwieck), zabezpieczenie przeciwpożarowe dawnego magazynu prowiantowego. 2. Zakład w Darłowie (Rügenwalde) 1830-1930; sygn. 24-55; 32 j.a. - zarządzenia i instrukcje, przygotowanie zakładu dla umysłowo chorych, koszty budowy, przebudowy i napraw, administracja, dyrektor, personel medyczny, mieszkania służbowe, grunty na których stoi szpital. 3. Zakład w Szczecinku (Neustettin) 1818-1937; sygn. 56-96; 41 j.a. - instrukcje służbowe, budowa oraz rozbudowa zakładu dla ubogich, rewizje kasy, administracja, opieka duchowna, zatrudnienie nauczyciela, spory o grunty należące do zakładu, dzierżawa rybołówstwa i ziemi, budowa nowego szpitala, sprzedaż gruntów należących do zakładu, organista. 4. Zakład w Ückermünde 1800-1929; sygn. 97-121; 25 j.a. - instrukcje, urzędnicy, budowa, rozbudowa i naprawy zakładu dla ubogich, rachunki za wykonane prace budowlane, reorganizacja zakładu, zakup gruntów pod budowę, budżety, dom mieszkalny dla dyrektora, przebudowa budynku mieszkalnego. 5. Szkoły dla głuchoniemych 1833-1922; sygn. 122-158; 37 j.a. - zakładanie i likwidacja szkół dla głuchoniemych w różnych miejscowościach, lekarze i personel medyczny, administracja, grunty należące do szkół, zakłady dla obłąkanych, instrukcje służbowe. 6. Unasiennianie 1879-1899; sygn. 159-162; 4 j.a. - zarządzenia i przepisy dotyczące hodowli ogierów na Pomorzu. 7. Pomoc zdemobilizowanym 1915-1930; sygn. 163-187; 25 j.a. - przesiedleńcy z utraconych terytoriów, opieka nad jeńcami wojennymi i cywilami, szkody wojenne, organizacja zbiorczego lazaretu, lazaret rezerwowy, opieka nad zdemobilizowanymi oficerami, Czerwony Krzyż, gazety wojenne, osiedlanie poszkodowanych przez wojnę. 8. Finanse 1833-1943; sygn. 188-206; 19 j.a. - zarządzenia i przepisy, podatki prowincjonalne, instytucje kredytowe, budżety prowincji i powiatów, banki, stowarzyszenia. 9. Instytut kształcenia położnych 1811-1920; sygn. 207-227; 21 j.a. - budżety organizacja oraz działalność szczecińskiego instytutu po-łożnych, kursy położnych, nowy budynek instytutu, rachunki, budowa i naprawy szpitali św. Jerzego oraz św. Piotra. 10. Kultura 1887-1944; sygn. 228-235; 8 j.a. - muzeum, szkoła tkactwa artystycznego, ludowe i objazdowe biblioteki, pomniki, towarzy-stwa, muzeum krajowe. 11. Sprawozdawczość 1833-1934; sygn. 236-256; 21 j.a. - przebudowa oraz inwentarz budynku związku samorządowego (Landhaus), zakup gruntu, spory prawne, wykazy ukaranych, listy podatników, statystyka, sprawozdania administracyjne. II Sejmiki Samorządowe Prowincji 12. Personalia 1825-1876; sygn. 257-277; 21 j.a. - wybór dyrektora i członków wydziału, Prywatny Bank Rycerski, naliczanie oraz zwroty kosztów podróży i diet deputowanych na sejmiki komunalne, urzędnicy i ich wynagrodzenia, reklamowanie z wojska urzędników samorządowych, zarządzenia, przepisy, uniformy, akta personalne. 13. Spory 1823-1845; sygn. 278-287; 10 j.a. - kompensacje długów wojennych, procesy o drzewo, skargi i denuncjacje w sprawach handlu drewnem. 14. Zarząd opiekuńczy 1827-1877; sygn. 288-342; 55 j.a. - zarządzenia i przepisy, administracja opiekująca się ubogimi, powiatowe zarządy opiekuńcze, sprawozdania z działalności krajowych domów ubogich w Szczecinku i Ückermünde oraz ich kontrole, rozbudowa remonty i uposażenie obu zakładów, tytuły prawne własności ziemskiej, instrukcje służbowe dla pracowników, folwarki, włóczędzy, budżety krajowej kasy ubogich, fundusz ubogich, administracja nadzorująca finanse, budżety zakładów w Szczecinku i Ückermünde. 15. Domy poprawcze 1829-1876; sygn. 343-361; 19 j.a. - organizacja i działalność domów poprawczych dla dzieci i młodzieży w różnych miejscowościach. 16. Finanse 1851-1876; sygn. 362-369; 8 j.a. - sprawozdania i rewizje prowincjonalnej kasy pożyczkowej, wnioski, wybory członków za-rządu kasy pożyczkowej, diety i koszty podróży, hodowla jedwabników, dom diakonis w Połczynie (Bad Polzin). 17. Towarzystwa Ubezpieczeń Ogniowych 1827-1876; sygn. 370-418; 49 j.a. - zarządzenia i przepisy, rewizje regulaminów, administracja, rachunki i ich rewizje, wypłaty odszkodowań, ubezpieczenia, premie, koncesje na zakładanie towarzystw ubezpieczeniowych, wybory do władz towarzystw, urzędnicy, administracja kasy centralnej, sprawozdania z działalności. 18. Wykazy wypłaconych ubezpieczeń 1831-1874; sygn. 419-422; 4 j.a. - odszkodowania za straty poniesione w wyniku pożarów, protokoły obrad sejmu krajowego, dymisje. 19. Referat ds. genealogicznych 1943-1944; sygn. 423; 1 j.a. - poszukiwania genealogiczne. 20. Varia 1799-1869; sygn. 424-432; 9 j.a. - organizacja opieki społecznej, sprawozdania dotyczące krajowego zakładu opieki nad ubogimi w Szczecinku. 21. AKCESJA nr 3344/2013; 1854-1855; 1 j.a. - informacje dotyczące pomocy finansowej dla Sejmiku Prowicji ze strony nadprezydenta. Liczba jednostek w zespole: 433
65/184/0 Archiwum Sejmów Komunalnych Pomorza 1655-1881 0 rozwiń
1. Sejmy prowincjonalne i sejmiki komunalne 1805-1881; 30 j.a. -protokoły plenarne wydziału komunalnego w Stralsundzie (Landkasten), administracja funduszem na spłatę długów prowincjonalnych Nowego Pomorza Przedniego, kontrybucje. 2. Dobra ziemskie uniwersytetu w Greifswaldzie1861-1862; 2 j.a. 3. Budowa szos w powiatach: Franzburg, Greifswald, Grimmen, Rügen 1840-1870; 10 j.a. 4. Archiwum stanów Pomorza Tylnego 1660-1780; 22 j.a. - podatki, kontrybucje, kwaterunki, nominacje i urzędnicy Liczba jednostek w zespole: 238
65/185/0 Pomorskie Sejmiki Miejskie 1875-1933 0 rozwiń
Założenie i organizacja Sejmiku Miast Pomorskich, statuty i przepisy, wybory deputowanych miejskich, deponowanie dokumentów miejskich w archiwum prowincjonalnym, ordynacja miejska, posiedzenia zarządu, obrady sejmiku w różnych miastach. Liczba jednostek w zespole: 42
65/186/0 Akta miasta Banie 1586-1940 0 rozwiń
1. Przywileje 1345-1915; sygn. 1-14; 14 j.a. - mieszkańcy, sprawy ogólne, dokumenty, repertoria, organizacja miejscowego sądu, rozwój przestrzenny, separacje, wytyczanie ulic, pasaż, jeńcy francuscy, listy mieszkańców, bractwo kurkowe, odpis dokumentu z 1345 r. Barnima II sporządzony w XVII w. 2. Administracja i finanse 1586-1933; sygn. 15-170; 156 j.a. - zarządzenia i przepisy, kronika miejska, plan registraturalny, kartografia, wybory władz miejskich, deputacje, urzędnicy miejscy, burmistrzowie, rajcy, kamerariusz, kasa oszczędnościowa, protokoły posiedzeń rady miejskiej, sprawy rachunkowe, spory między magistratem a radą miejską, budownictwo, budowa i remonty ratusza, szkoły, leśniczówki, mostu, nowego szpitala, własność kamery, parcele, dzierżawy: ogrodu, wagi miejskiej i łąk, rejestry dochodów, lasy, myśli-stwo i rybołówstwo, pozyskiwanie drzewa, dzierżawy rewirów myśliwskich, torf, rewizje i regulacje granic, spory graniczne, pomiary, kościół, budowa proboszczówki, rozbudowa kościoła mariackiego, remont i powiększenie budynku szkoły miejskiej, szkoła rzemieślnicza i żeńska, szkoły prywatne, nauczyciele, szpital św. Jerzego jego administracja, dochody i remonty, ludność żydowska, cmentarz i szkoła żydowska. 3. Zwierzchność państwowa 1663-1913; sygn. 171-186; 16 j.a. - zarządzenia i reskrypty, sprawy hołdownicze, święta, jubileusze i rocznice, pomiary, statystyka. 4. Nadzór policyjny 1698-1915; sygn. 187-243; 57 j.a. - żandarmeria, nadzór nad robotnikami i przemysłem, koncesje, cechy, ochrona przeciwpożarowa, budowa dróg, oświetlenie uliczne, elektryczność, służba zdrowia, położne, komisja zdrowia, epidemie cholery, weterynarze, parcelacje i melioracje. 5. Militaria 1758-1913; sygn. 244-258; 15 j.a. - pobór rekruta, mobilizacje, plac ćwiczeń, ciężary wojenne, kontrybucje, ordery i odznaczenia. 6. Podatki 1824-1940; sygn. 259-262; 4 j.a. - podatki od tytoniu, gruntowe, linie niskiego napięcia. Liczba jednostek w zespole: 262
65/187/0 Akta miasta Białego Boru 1792-1928 0 rozwiń
1. Zarząd miejski i władze 1830-1920; sygn. 1-9; 9 j.a. - rada miejska, deputacja szkolna, protokoły pokontrolne, numeracja budynków mieszkalnych, granice posiadłości miasta, spory i regulacje granic. 2. Urządzenia komunalne 1833-1928; sygn. 10-40; 31 j.a. - młyny, budowa i naprawy dróg, mostu i grobli, nowa nawierzchnia na rynku, oświetlenie i wytyczanie ulic, rzeźnia miejska, ośrodek gimnastyczny, kąpielisko, szpital miejski, wodociągi, gazownia. 3. Sprawy kościoła i szkolne 1806-1924; sygn. 41-73, 83; 34 j.a. - budowa kościoła, proboszczówki i innych zabudowań kościelnych, kościół katolicki, wakaty i obsada stanowisk kościelnych, nowy cmentarz, budowa i naprawy szkół, dokształcająca szkoła rzemieślnicza i szkoła podstawowa, obsada stanowisk nauczycielskich, szkoła żydowska. 4. Nadzór policyjny 1812-1918; sygn. 74-82, 84; 10 j.a. - lokalne zarządzenia, nadzór nad partiami (socjaldemokracja), Czerwony Krzyż, zagrożenia pożarowe, opieka medyczna, gmina żydowska. 5. Policja budowlana, straż pożarna 1792-1922; sygn. 85-92; 8 j.a. - straż pożarna, sprawy ogólne policji budowlanej, mleczarnia spółdzielcza, ochotnicza straż pożarna, gaśnice i inny sprzęt przeciwpożarowy. 6. Rzemiosło i handel 1853-1919; sygn. 93-108; 16 j.a. - nadzór nad rzemiosłem i drobnym przemysłem, cech szewców, wspólne cechy bednarzy, kołodziejów i tokarzy oraz młynarzy, piekarzy i rzeźników, cechy krawców, cieśli, stolarzy, szklarzy i malarzy, statuty cechowe, reorganizacje cechów, tworzenie nowych organizacji cechowych, egzaminy czeladnicze. 7. Zdrowie 1858-1911; sygn. 109-110; 2 j.a. - akuszerki, nauka położnictwa w Gdańsku (Danzig), weterynarze. 8. Stowarzyszenia 1868-1919; sygn. 111-114; 4 j.a. - bractwo kurkowe, stowarzyszenie weteranów wojennych, organizacje rzemieślnicze. 9. Gospodarka komunalna i rolnictwo 1860-1921; sygn. 115-122; 8 j.a. - budowa szosy do Szczecinka (Neustettin), budowa linii kolejowych, linie telegraficzne, szkółka leśna, rampa kolejowa dla odbioru bydła. Liczba jednostek w zespole: 122
65/188/0 Akta miasta Białogardu 1424-1940 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1424-1940; 34 j.a. - przywileje, statuty, listy rajców, archiwum, odpisy dokumentów dotyczących miasta, tabele, pomiary posiadłości, spisy ludności, listy wyborców i osób posiadających prawa miejskie. 2. Kamera miejska 1610-1898; 48 j.a. - zarządzenia i przepisy, budżety, separacje, rachunki, założenie owczarni, spory, regulacje granic, młyny, kasa kameralna, drewno budowlane, drogi, groble i mosty, sprzedaż miejscowego lazaretu, kasa ubogich, długi, utrzymanie studni, recesy, pomiary i regulacje w dobrach miejskich, hipoteka. 3. Manufaktury 1693-1789; 5 j.a. - rafineria cukru, folusz, założenie farbiarni, farbowanie sukna i innych materiałów. 4. Cechy - akta od sygn. 82-98 (16 j.a.) z wyjątkiem sygn. 93 w 1971 roku przeniesiono do zespołu Cechy miasta Białogard. 5. Szkolnictwo 1840-1862; 1 j.a. - szkoła w Połczynie (Bad Polzin). 6. Kościoły, szpitale, fundacje 1540-1796; 15 j.a. - szpitale, fundacje, budowa i remonty kościołów, budynki przykościelne, wykazy dochodów, fundacje, szpital św. Jerzego, stanowisko pastora. 7. Nadzór policyjny 1700-1842; 59 j.a. - zabezpieczenia przeciwpożarowe, parcele w mieście, koncesje, policja budowlana, kontrola cechów: szklarzy, ślusarzy, krawców, stolarzy, garncarzy, apteki, spory, ubezpieczenia od ognia, towarzystwa ubezpieczeniowe. 8. Nadzór nad domami 1697-1930; 31 j.a. 9. Nadzór nad cechami 1914-1619; 12 j.a. 10. Nadzór przeciwpożarowy 1715-1824; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 160
65/189/0 Akta miasta Barlinka 1766-1944 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1809-1944; 78 j.a. - zarządzenia dotyczące funkcjonowania administracji miejskiej, urzędników magistrackich i rajców, posiedzenia zarządu, komisje, deputacje, akta personalne poszczególnych urzędników i nauczycieli oraz ich nominacje na różne stanowiska, koszty podróży służbowych, wybory władz miejskich, komisja elektryfikacyjna, administracja leśna, opieka nad wdowami i sierotami po urzędnikach miejskich, kronika i herb miasta. 2. Budownictwo 1812-1942; 153 j.a. - mury miejskie, utrzymanie budynków komunalnych, budowa szpitala, ratusz, urząd finansowy, szkoła, mieszkania służbowe i prywatne, restauracje, domy dla biednych, kupno i sprzedaż gruntów oraz budynków, wynajmowanie mieszkań, kolej normalno- i wąskotorowa, zmiany własności, ustalanie granic, spory graniczne, kataster, sprawy leśne, drzewa owocowe: szkółka i obsadzanie dróg, dzierżawy gruntów, placów i łąk, torfowisko, dzierżawy myślistwa, naprawa i utrzymanie ulic, dróg i szos, mosty, regulacja rzek, jeziora, rybołówstwo, osadnictwo, statystyka miejska. 3. Nadzór policyjny 1826-1927; 23 j.a. - kontrola stowarzyszeń, cechy: krawców, stolarzy, rzeźników, kowali, kominiarzy, kołodziei i tokarzy, szewców, piekarzy, statuty cechowe, sądownictwo cechowe, bractwo kurkowe, tygodniowe targi, przemysł drzewny. 4. Ubezpieczenia, opieka społeczna 1890-1921; 8 j.a. - opieka społeczna, inwalidzi i ludzie starsi, kasa chorych, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, renty, ubezpieczenia od odpowiedzialności. 5. Gospodarka komunalna i konserwacja zabytków 1825-1940; 12 j.a. - administracja poczty, założenie oddziału banku Rzeszy, telefonia, biblioteki, wykopaliska, konserwacja murów miejskich i zabytków. 6. Zakłady użyteczności publicznej 1805-1932; 36 j.a. - gazownia, założenie instalacji gazowej w ratuszu, pozyskiwanie gazu i jego ceny, sprzedaż koksu i smoły, kąpielisko, przygotowanie ław do prania, oświetlenie ulic, założenie światła elektrycznego na ratuszu, ochotnicza straż pożarna, pompy miejskie, wodociągi, zarządzenia i przepisy dotyczące ich pracy, rachunki i finanse wodociągów, kanalizacja, remonty sieci kanalizacyjnej, budownictwo spółdzielcze, urząd miar i wag i jego budowa. 7. Opieka społeczna, zdrowie 1823-1923; 14 j.a. - kuchnie ludowe, legaty i fundacje, organizacje dobroczynne, domy opiekuńcze, stowarzyszenia kobiece, pomoc chirurgiczna, opieka nad chorymi, wyznaczenie miejsca dla chorych na płuca, administracja szpitala. 8. Finanse miejskie 1787-1944; 33 j.a. - hipoteka miejska, dokumenty potwierdzające własność miasta, pożyczki i kapitały, rewizje kasy miejskiej, ubezpieczenia, listy zastawne, procesy miasta z właścicielami nieruchomości, rewizje kasy oszczędnościowej, założenie banku miejskiego, pożyczki miasta dla osób prywatnych, finansowanie budowy kolei, finansowanie szkół. 9. Szkolnictwo, oświata, kościół 1766-1930; 72 j.a. - szkoły średnie i zawodowe: handlowe, rzemieślnicze, rolnicze, szkolnictwo prywatne, ochronki dla dzieci, szkoła wiejska w Żydowie (Siede), personel nauczycielski, programy nauczania, gimnastyka w szkołach, lekarze szkolni, deputacja szkolna, statystyka, budowa nowych szkół i urządzeń sportowych, zarządzenia dotyczące kościoła, pastorzy i diakoni, świątynia i plac przy kościelny, cmentarz, wóz do przewozu zwłok, zegar na wieży kościelnej, organy, naprawy świątyni i budynków należących do kościoła, katolicy, baptyści, gmina żydowska, wybory do parlamentu Rzeszy i prezydenckie. Liczba jednostek w zespole: 429
65/190/0 Akta miasta Choszczna 1611-1905 0 rozwiń
1. Finanse komunalne 1703-1905; 6 j.a. - regulamin podziału podatków gruntowych z 1738 r., skargi na dzierżawy i opłaty miejskie za drewno, kontrola kasy miejskiej, budżety miejskie na lata 1870-1871. 2. Sprawy komunalne 1687-1905; 155 j.a. 2.1. Własność komunalna 1703-1905; 46 j.a. - wykazy budynków w mieście, dzierżawa cegielni i wagi miejskiej, kataster miejski, budowa suszarni i słodowni, mury miejskie, komora akcyzy i podatków, mosty, ulice, drogi dojazdowe do posesji i ich konserwacja, sprzedaż nieruchomości miejskich, długi miejskie. 2.2. Separacje 1687-1867; 10 j.a. - stosunki własnościowe między ludnością wiejską, sprzedaż gospodarstw we wsi Granowo, granice między wsiami Granowo, Przekolno, Boguszczyny, Ziemomyśl, Pluskocin, uwłaszczenie. 2.3. Młyny 1773-1851; 8 j.a. - skargi na przymus młyński, zniesienie podatków młyńskich, dochody młynarza Bredowa z Drawna, młyn do kory dębowej, brak wody dla młynów, wiatraki w Sławęcinie. 2.4. Rolnictwo 1721-1851; 28 j.a. - przepisy dotyczące pól, pastwiska i wypas zwierząt, zwierzęta zarodowe, hodowla zwierząt, dzierżawa ziemi, pasożyty roślinne, pasterze i strażnicy zwierząt, prawo wolnego wypasu, szkody po wypasie zwierząt, przeglądy zwierząt gospodarskich. 2.5. Wieś Wysokie (Ort Hohenbruch) 1812-1859; 7 j.a. - folwark Żeńsko, granice folwarku, gorzelnia, separacje gruntów. 2.6. Wieś Pluskocin (Ort Freudenberg) 1819-1849; 9 j.a. - proces przeciwko dzierżawcy Hallmanna z Pluskocina, rybołówstwo na jeziorach leśnych, pożar Pluskocina, przymusowa sprzedaż majątku. 2.7. Leśnictwo 1679-1868; 36 j.a. - polowania na wilki i ich odstrzał prewencyjny, las miejski w Pluskocinie, pozyskiwanie drewna, deputaty leśne, sprzedaż drewna, łowiectwo, torfowiska i ich eksploatacja, dochody z gospodarki leśnej, defraudacje leśne. 2.8. Ubezpieczenia 1803-1901; 11 j.a. - przepisy stanowego towarzystwa ubezpieczeń przeciwpożarowych, pożar budynków gospodarczych na przedmieściach Choszczna z 1844 r., wykazy budynków ubezpieczonych, kataster wymiaru składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenia prywatne. 3. Administracja miejska 1611-1886; 52 j.a. 3.1. Stany i samorząd Nowej Marchii i Brandenburgii 1824-1862; 3 j.a. - sprawozdania z sejmów komunalnych i prowincjonalnych (z lat 1824-1829, 1854-1861), sejmik miast pruskich z 1848 r. 3.2. Mieszczanie 1645-1886; 7 j.a. - prawo mieszczańskie, procesy z mieszczanami, ludność żydowska, edykt emancypacyjny Żydów z 1812 r., opłaty za przyjęcie do prawa miejskiego i zwolnienie z tej opłaty kobiet. 3.3. Rada miejska, magistrat, deputacje i urzędnicy miejscy 1611-1879; 30 j.a. - przepisy i orzeczenia rady miejskiej, powoływanie urzędników miejskich, stosunki służbowe w magistracie, rada miejska i wybory do niej, deputacje miejskie i deputaty, radcy magistratu, pensje urzędników, wprowadzenie ordynacji miejskiej w 1853 r. 3.4. Statystyka 1811-1871; 6 j.a. - tabele ludności żydowskiej, spisy inwalidów, zestawienia długów wojennych, ceny produktów na jarmarkach, spis powszechny z 1867 r. 3.5. Zakłady i mienie komunalne 1773-1886; 6 j.a. - organizacja straży pożarnej, sprzedaż ziemi dla majątku Wardyń, zmiany własności nieruchomości, ogród parafialny. 4. Militaria, długi miasta 1644-1869; 115 j.a. 4.1. Kantony, pobór, dezercje 1737-1869; 23 j.a. - dezercje i ułaskawienia dezerterów, werbunki, regulamin kantonów, ekspedycja poborowych do Grudziądza i Wrocławia, ochotnicy wojskowi, ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej z 1814 r., spisy poborowych, pomoc dla rodzin wojskowych. 4.2. Zaopatrzenie wojska 1752-1867; 50 j.a. - furaże dla wojska, organizacja zaopatrzenia dla wojska, kwaterunki, podwody, dostawy dla wojsk przechodzących przez Choszczno, rachunki, dostawy żywności, ubrań i obuwia, zaopatrzenie dla wojsk francuskich, patriotyczne składki na zaopatrzenie wojska. 4.3. Garnizon, kwaterunki 1790-1869; 27 j.a. - regulamin kwaterunków, szpital wojskowy, spisy oficerów na kwaterach, kontrybucja dla wojsk bawarskich w 1807 r., kwaterunki wojsk francuskich, edykt o żandarmerii, przemarsz wojsk francuskich w 1812 r., jeńcy wojenni, przepisy o stosunkach wojsko a władze cywilne, magazyny wojskowe, kwaterunki podczas wielkich manewrów wojskowych z 1856 r. 4.4. Wojna Siedmioletnia 1758-1763; 5 j.a. - inwazja wojsk rosyjskich na miasto, szkody na folwarku Stadthof wyrządzone przez wojska rosyjskie. 4.5. Długi wojenne 1644-1849; 10 j.a. - kontrybucja wojny trzydziestoletniej (1644), kontrybucja francuska (1806) i jej spłata przez mieszkańców, długi miasta, pożyczka stanowa. 5. Administracja policyjna, instytucje miejskie 1679-1886; 50 j.a. 5.1. Administracja policyjna 1679-1881; 19 j.a. - sprawy wsi Raduń, Granowo, Żeńsko, przepisy i kontrole przeciwpożarowe, nadzór nad kościołem i szkolnictwe, pożar w Granowie w 1810 r., Towarzystwo Biblijne, ćwiczenia wojskowe, nadzór nad kobitami lekkich obyczajów, rzemieślnicza kasa chorych, rewizje i zajęcie mienia. 5.2. Budownictwo i nadzór budowlany 1786-1886; 12 j.a. - utrzymanie dróg i mostów w Granowie, budowa gorzelni, strzelnicy, kręgielni, młyna i mydlarni, koncesje i zezwolenia budowlane, magazyny. 5.3. Kamera miejska, podatki 1776-1863; 6 j.a. - kontrola miar i wag, podatki konsumpcyjne, dochodzenie wobec skarbnika miejskiego. 5.4. Urzędnicy policyjni 1846-1879; 5 j.a. - komornik miejski, śledczy policyjny, funkcjonariusze policji, kontroler handlu, poborca podatkowy. 5.5. Milicja mieszczańska 1811-1850; 8 j.a. - utworzenie i organizacja gwardii obywatelskiej, sąd gwardii obywatelskiej, umundurowanie i finansowanie obrony obywatelskiej, ustawa o obronie obywatelskiej z 1848 r. 6. Podatki, administracja państwowa, rzemiosło, handel i transport 1711-1878; 68 j.a. 6.1. Administracja państwowa, podatki państwowe 1809-1870; 10 j.a. - podróże rodziny królewskiej do i z Prus Wschodnich, podatek wojenny z 1810 r., przeniesienie biura starosty powiatowego z Choszczna do Barnimia, komunikacja z Rosją, organizacja sądu powiatowego, grzywny sądowe. 6.2. Rzemiosło 1753-1878; 16 j.a. - browarnictwo, regulamin browarniczy, produkcja drutu, produkcja produktów spożywczych, statut kasy pomocowej czeladników, komisja egzaminacyjna szewców i rymarzy, umowy o naukę zawodu, ustawodawstwo przemysłowe, statut cechu szewców oraz cechu kołodziejów, skargi na rzemieślników, sprowadzanie i osiedlanie nowych rzemieślników. 6.3. Handel i transport 1711-1875; 10 j.a. - poczta, stacje zmiany podwodów, kramy na jarmarkach i targowiskach, przywileje na oberże i wyszynki, przepisy i nadzór policyjny nad jarmarkami, wyszynk i restauracje, jarmarki kramarskie i na bydło. 6.4. Postępowania administracyjne w sprawach gospodarczych 1830-1876; 32 j.a. - dochodzenia i postępowania procesowe wobec przekroczeń przepisów podatkowych, handlowych i przemysłowych, ściganie handlu obnośnego i domokrążców. 7. Kościół i szkolnictwo 1733-1887; 70 j.a. 7.1. Kościół 1733-1871; 52 j.a. - remonty kościoła i wieży kościelnej, dzierżawa ziemi kościelnej, budowa i remonty organów, podróże duchownych, zegar miejski, mieszkania superintendenta i pastora, rejestr dóbr stołowych kościoła NMP, budżet parafii, dzwony kościelne, powoływanie superintendenta i pastora w Choszcznie, wizytacje kościelne w Granowie, reforma liturgii Kościoła Unijnego, zjednoczenie parafii ewangelicko-augsburskiej z ewangelicko-reformowaną, wyburzenie wieży kościelnej w Granowie, pieczęć kościelna, kontrola rachunków kościelnych. 7.2. Szkolnictwo 1799-1887; 10 j.a. - rada szkolna w Granowie, szkoła w Radlicach, utrzymanie szkoły i mieszkania kościelnego w Granowie, nauczyciele, budżet szkoły miejskiej, szkoła prywatna dla chłopców. 7.3. Stypendium Joachima 1797-1853; 8 j.a. - założenie i administrowanie fundacją dla studiujących dzieci z Choszczna, rozdział stypendiów, rachunki, kontrola wydatków fundacji, proces o odsetki z kapitału fundacji. Liczba jednostek w zespole: 516
65/191/0 Akta miasta Chociwla 1449-1881 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1449-1870; 27 j.a. - księga ławnicza, wybory burmistrzów i rajców, urzędnicy miejscy, zarządzenia władz zwierzchnich i magistratu, podziały czynności urzędniczych, akcyza, granice miasta, matrykuła graniczna, obchody stulecia włączenia miasta do Prus. 2. Przemysł, rzemiosło 1744-1881; 11 j.a. - księgi uczniów i czeladników, księgi kasowe, młyny, magazyn wełny, manufaktury, folusz, terminy rocznych jarmarków i tygodniowych targów. 3. Rolnictwo, własność ziemska 1716-1845; 9 j.a. -, własność ziemska, majątki miejskie, dzierżawy folwarków lub ich części, regulacje i sprzedaż gruntów. 4. Budownictwo 1707-1836; 8 j.a. - budowa mostu, szkoły, domu prepozytów i innych budynków kościelnych, remont mieszkania superintendenta, montaż i naprawa organów. 5. Opieka społeczna, medycyna 1733-1852; 9 j.a. - medycyna, szpital św. Jerzego, opieka nad ubogimi, pomoc pogorzelcom, zwolnienia podatkowe. 6. Szkolnictwo, kościoły, wyznania 1694-1876; 17 j.a. - kościoły, uposażenie kościoła mariackiego, dzierżawy ziemi kościelnej, prawo patronatu, remonty proboszczówki i szkoły miejskiej, Kościół katolicki, szkoła żydowska, stypendia dla nauczycieli, emerytury nauczycielskie. 7. Myślistwo, rybołówstwo 1673-1827; 5 j.a. - bractwo kurkowe, dzierżawy prawa połowu ryb i spory o wspomniane prawo. 8. Sprawy przeciwpożarowe 1779-1850; 5 j.a. - towarzystwo przeciwpożarowe, założenie katastru dla nieruchomości w mieście, pieniądze dla pogorzelców. 9. Jurysdykcja 1620-1867; 35 j.a. - akta procesowe między władzami a obywatelami miasta w różnych sprawach. 10. Finanse miejskie 1677-1865; 102 j.a. - etaty kamery, kasa kameralna i jej rewizje, dochody i wydatki kasy kameralnej, rachunki kamery, kasa szkolna, kasa rolno-leśna, rachunki szpitala, kasa ubogich, wydatki miasta podczas wojen napoleońskich, podatki od nieruchomości, tytoniu, towarów luksusowych, długi miasta. 11. Statystyka 1719-1846; 24 j.a. - statystyka gospodarcza, ludność miasta, wykazy pogłowia bydła i koni, taksy żywnościowe, tabele ukazujące rozwój produkcji rzemieślniczej i tytoniowej. 12. Militaria 1789-1840; 70 j.a. - mobilizacja armii, dostawy koni i butów dla wojska, ciężary nałożone na miasto przez wojska napoleońskie, lazarety, kwaterunki francuskie i pruskie, rekwizycje żywności, transporty prochu i drewna, magazyn prowiantowy, dostawy opatrunków, koszty wojenne, furaż. Liczba jednostek w zespole: 322
65/192/0 Akta miasta Dobrej Nowogardzkiej 1647-1883 0 rozwiń
1. Ustawy i rozporządzenia 1724-1871; sygn. 1-6; 6 j.a. - edykty królewskie, rozporządzenia państwowe i wcielanie ich w życie. 2. Administracja ogólna 1743-1880; sygn. 7-49; 43 j.a. - obsada stanowisk publicznych, prawa i obowiązki urzędników miejskich, egzaminy urzędnicze, uposażenia, wybory deputowanych do deputacji miejskich, korespondencja, posiedzenia magistratu, wybór i zatrudnianie urzędników, emerytury. 3. Zwierzchność państwowa i sprawy hołdownicze 1699-1883; sygn. 50-62; 13 j.a. - hołdy, żałoba narodowa, podróże członków rodziny królewskiej, sejmik miejski. 4. Informacje statystyczne 1739-1874; sygn. 63-77; 15 j.a. - tabele statystyczne, statystyka rolna, przemysłowa i ludnościowa. 5. Nadzór policyjny 1647-1880; sygn. 78-374; 297 j.a. - przepisy i zarządzenia policyjne, dochodzenia w różnych sprawach, paszporty, nadzór nad cudzoziemcami, włóczęgostwo, sprawy kryminalne, więzienia i domy pracy przymusowej, kradzieże, bójki, podpalenia, nadzór nad żywnością, taksy, budowa i utrzymanie dróg i grobli, zabezpieczenia przeciwpożarowe, ubezpieczenia od pożarów, składki ubezpieczeniowe, szacunki strat, odszkodowania, nadzór sanitarny, chirurdzy miejscy, apteki, położne, służba i czeladź, policja budowlana, zezwolenia budowlane, puste działki, studnie, plantacje morwy, zarządzenia w sprawach rzemiosła i handlu, gorzelnictwo, browary, miary i wagi, jarmarki, cechy, sukno, rolnictwo, uprawy tytoniu i chmielu, hodowla, choroby zwierząt, towarzystwo gimnastyczne, poczta, cło i akcyza, sekty wyznaniowe, ludność żydowska. 6. Opieka nad ubogimi 1708-1756; sygn. 375; 1 j.a. - kolekty. 7. Dochody miejskie i administracja majątkiem 1678-1873; sygn. 376-417; 42 j.a. - dochody i administracja majątkiem miejskim, rachunki, zarządzenia, wyciągi z rachunków, podatek komunalny i jego pobór, dzierżawy gruntów, torf, budowle miejskie. 8. Sprawy kościelne i szkolne 1701-1881; sygn. 418-447; 30 j.a. - budowa kościoła, dochody pastora, wizytacje, przytułek, budowa i remonty szkoły, zatrudnianie i uposażenie nauczycieli. 9. Militaria 1659-1878; sygn. 448-547; 100 j.a. - zarządzenia, pobór rekruta, opieka nad grobami żołnierskimi, dostawy koni, pomoc przy pracach fortyfikacyjnych, zaopatrzenie inwalidów, dezerterzy, kwaterunki, zaopatrzenie wojsk, przemarsze, szkody wojenne. 10. Sprawy sądowe 1720-1857; sygn. 548-572; 25 j.a. - pobór opłat sądowych, rekwizycje sądowe, skargi i dochodzenia. 11. Finanse i podatki 1710-1880; sygn. 573-618, 626-629; 50 j.a. - zarządzenia w sprawach monetarnych, długi państwowe, podatki: od rzemiosła, pośrednie, od spożycia, opłata stemplowa, podwody. 12. Sprawy zewnętrzne 1766-1845; sygn. 619-625; 7 j.a. - prośby i petycje mieszkańców miasta i innych urzędów. Liczba jednostek w zespole: 629
65/193/0 Akta miasta Drawska 1582-1945 0 rozwiń
1. Własność miejska 1582-1847; sygn. 1-12; 12 j.a. - rejestry pół i łąk, kataster miejski, spisy domów i nieruchomości oraz ich właścicieli, sprawy sporne, dzierżawy, umowa miasta z Joachimem von Wedel, podział wspólnych pastwisk. 2. Szpital, kościół, opieka społeczna 1683-1841; sygn. 13-20; 8 j.a. - inwentarze i rachunki kościoła, rachunki i hipoteka szpitala, stypendia. 3. Finanse 1582-1934; sygn. 21-53; 33 j.a. - zadłużenia wojenne, militaria, przychody i wydatki miasta, rachunki kasy miejskiej, czynsze, księga depozytów, projekty budżetów szkoły, rzeźni i całego miasta, etaty kamery, obciążenia i długi wojenne, budowa lazaretu, kwaterunki. 4. Akcesja z 2004 r.;1874-1945; 118 j.a. - dokumentacja techniczna nadzoru budowlanego Liczba jednostek w zespole: 171
65/194/0 Akta miasta Drawna 1740-1936 0 rozwiń
1. Registratura 1811-1932; 40 j.a. - urzędnicy, uposażenia burmistrzów, wybory rajców, komisja zdrowia, deputacja zajmująca się opieką społeczną, listy ławników, protokoły posiedzeń rady, księga protokołów, sprawy magistratu, uchwały sejmików powiatowych, wybory do parlamentu Rzeszy, Związek Miast Niemieckich, registratura, biblioteka. 2. Przepisy i rozporządzenia 1765-1912; 8 j.a. - zarządzenia w sprawach podatkowych, spadkowych, gimnastyki i ludności żydowskiej, przepisy dotyczące uwzględniania inwalidów wojennych przy obsadzaniu stanowisk urzędniczych w mieście, postanowienia o poborze opłat podczas trwania jarmarków, zarządzenia w sprawach ogólnych, ujednolicenie i oszczędności w administracji. 3. Ochrona zdrowia, lecznictwo, szpitale 1842-1935; 6 j.a. 4. Ludność, ewidencja i statystyka 1847-1916; 28 j.a. - listy mieszkańców, spisy prawyborców, sprawy meldunkowe, spisy podatników, rejestry urodzeń i zgonów, statystyka gospodarcza, spisy zwierząt hodowlanych. 5. Własność miejska 1803-1913; 31 j.a. - dzierżawy myślistwa na terenach leśnych należących do miasta, zagospodarowy-wanie lasów, pozyskiwanie i sprzedaż drewna, wolne deputaty drewna, budowa leśniczówki, licytacje dłużników, torfowisko, posiadłości ziemskie miasta, dzierżawy łąk i ziemi uprawnej, poprawa kultur rolnych, regulacje ciężarów z poszczególnych działek, folwark, dzierżawy rybołówstwa. 6. Procesy i spory 1809-1895; 15 j.a. - spory między mieszkańcami miasta, mieszkańcami a władzami, miastem a osobami z zewnątrz o dzierżawy, granice, pastwisko, czynsze, długi, zabudowania. 7. Rzemiosło, handel, przemysł, sprawy monetarne 1823-1921; 14 j.a. - spisy jarmarków odbywających się w sąsiednich miastach, waga miejska, fałszywe monety, zarządzenia cechowe, rzemiosła domowe, kasa czeladnicza. 8. Szkolnictwo 1828-1923; 13 j.a. - fundacja popierające naukę ubogich, szkoła niedzielna i uzupełniająca, budowa szkoły, przerwy w nauce spowodowane obchodami urodzin króla, przygotowanie mieszkania dla nauczyciela, zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli, zarządzenia dotyczące szkoły. 9. Ubezpieczenie i Kasa Chorych 1823-1922; 10 j.a. - choroby weneryczne, kasa chorych i jej rachunki, tyfus plamisty, ubezpieczenia robotników i robotników rolnych od nieszczęśliwych wypadków i na starość, kasa zmarłych, oznaczanie trucizn i grzybów trujących. 10. Opieka społeczna 1843-1924; 9 j.a. - zasiłki pieniężne, pożyczki dla weteranów, opieka nad ubogimi na terenie miasta, utrzymywanie inwalidów wojennych. 11. Zabytki, przyroda 1885; 1 j.a. 12. Sprawy wojskowe 1823-1922; 45 j.a. - zatrudnianie na stanowiskach urzędniczych inwalidów wojennych, furaż, rewizje spisów kantonalnych, rehabilitacje, reklamacje poborowych, spisy rekrutów, mobilizacje, kwaterunki, sprawy garnizonu, rezerwa, obciążenia wojenne, jeńcy wojenni. 13. Finanse 1741-1932; 93 j.a. - kasa pożarowa, statystyka finansowa, dochody i wydatki kasy kameralnej, zwolnienia z podatków, rachunki kamery, klasyfikacja podatków, kontrola czeków pocztowych, listy podatków szkolnych, zarządzenia w sprawach finansowych, podatki od rzemiosła, reforma podatków komunalnych, podatki powiatowe. 14. Budownictwo komunalne 1740-1936; (sygn. 310a); 16 j.a. - przepisy dotyczące spraw budowlanych, czyszczenie kominów, przeniesienie strzelnicy bractwa kurkowego, konserwacja zabytków, zezwolenia budowlane, utrzymanie ulic i grobli, studnie. 15. Nadzór policyjny 1808-1929; 35 j.a. - przepisy ogólne dotyczące nadzoru nad rzemiosłem, budownictwem, drogami, szosami i koleją, nadzór nad ludnością, jeńcami wojennymi, bractwem kurkowym, cenami, sądownictwo, więziennictwo, nadzór nad handlem, rzemiosłem, koncesje na prowadzenie gospod i szynków, kontrola zatrudnienia, nadzór nad cudzoziemskimi robotnikami. 16. Klęski żywiołowe (pożary, powodzie) 1733-1926; 5 j.a. - eksplozja kotła parowego, pożary i likwidacja szkód po pożarach, edykt w sprawach melioracji. Liczba jednostek w zespole: 369
65/195/0 Akta miasta Debrzno 1388-1937 0 rozwiń
1. Ustrój kraju i miasta 1772-1931; sygn. 1-38; 38 j.a. - edykty królewskie, zarządzenia władz zwierzchnich, obwieszczenia magistratu, rozgraniczenie prowincji Prusy Zachodnie od Prus Wschodnich, podróże dygnitarzy, przyjęcia do prawa miejskiego, wybory do sejmiku powiatowego i sejmu Rzeszy. 2. Administracja ogólna 1772-1932; sygn. 39-49; 11 j.a. - instrukcje i zarządzenia dotyczące funkcjonowania magistratu, registratura, wprowadzanie ordynków miejskich. 3. Burmistrzowie i urzędnicy 1783-1926; sygn. 50-74; 25 j.a. - przysięgi urzędnicze, wybory do rady, wybory członków magistratu i burmistrzów, zatrudnianie poszczególnych urzędników. 4. Działalność magistratu 1810-1933; sygn. 75-110; 36 j.a. - zebrania, protokoły posiedzeń rady miejskiej i magistratu, wybory władz miejskich w tym burmistrzów. 5. Sądownictwo 1747-1861; sygn. 111-122; 12 j.a. - wyroki sądu ławniczego, akta procesowe. 6. Spory mieszczan z magistratem 1719-1931; sygn. 123-131; 9 j.a. - regulacja spraw własności ziemskiej, skargi na magistrat, akta procesów między mieszczanami a władzami miasta. 7. Statystyka ogólna 1773-1854; sygn. 132-138; 7 j.a. - tabele statystyczne, dane policyjne dotyczące miasta, tabele ukazujące potencjał ekonomiczny miasta. 8. Statystyka ruchu ludności 1773-1923; sygn. 139-152; 14 j.a. - wykazy mieszczan osiedlających się oraz opuszczających miasto, ruch naturalny ludności, sprawy meldunkowe, dane o liczbie mieszkańców, podróżni w mieście. 9. Osadnictwo, kolonizacja 1782-1900; sygn. 153-164; 12 j.a. - osadzanie kolonistów w dobrach miejskich, tabele płaconych przez nich podatków. 10. Ludność żydowska 1772-1926; sygn. 165-174; 10 j.a. - usuwanie ludności żydowskiej, założenie szkoły, finanse gminy. 11. Granice, regulacje granic i dzierżawy ziemi miejskiej 1717-1931; sygn. 175-225; 51 j.a. - spory graniczne z sąsiednimi wioskami, dzierżawy ziemi uprawnej, łąk, lasów, jezior i rzek, domu ubogich, młyna, cegielni, cła mostowego oraz miejscowego lazaretu, regulacja spraw hipotecznych szkoły, miejsce wydobycia torfu, administracja leśna, ubezpieczenia przeciw pożarowe. 12. Finanse 1772-1930; sygn. 226-255; 30 j.a. - podatki, księgi kasowe, akcyza, cła, budżet miasta, długi, personel kasy kameralnej, szkody poniesione przez gminę miejską. 13. Podatki od mieszkańców 1851-1935; sygn. 256-261; 6 j.a. - kataster budynkowy, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości – budynkowy. 14. Podatki od rzemiosła 1824-1921; sygn. 262-270; 9 j.a. - wymiary podatków, zwolnienia, zmiany, zestawienia należności. 15. Podatek gruntowy 1812-1925; sygn. 271-281; 11 j.a. - kataster gruntowy, roczne zestawienia należności, przepisy odnośnie pobierania podatku gruntowego. 16. Statystyka ludności i rzemiosła 1831-1928; sygn. 282-286; 5 j.a. - spisy ludności, zawody mieszkańców, statystyka rzemiosła. 17. Budownictwo komunalne 1775-1936; sygn. 287-341; 55 j.a. - wydawanie zezwoleń budowlanych, szyldy ulic i numery budynków, naprawa urządzeń komunalnych, budowa i remonty domów mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej: ratusza, poczty, szpitala, domu ubogich, rzeźni, młyna, konserwacja murów miejskich, studnie miejskie, odwodnianie torfowiska. 18. Komunikacja 1782-1935; sygn. 342-385; 44 j.a. - drogi, mosty, kanalizacja, budowa i naprawa dróg, ulic, chodników, mostów, kanali-zacja, wodociągi, oświetlenie ulic, budowa linii kolejowej Piła–Chojnice, ruch pocztowy. 19. Ochrona przeciwpożarowa 1739-1928; sygn. 386-395; 10 j.a. - katastrofy, przepisy przeciwpożarowe, szacowanie szkód. 20. Obiekty użyteczności publicznej 1851-1928; sygn. 396-403; 8 j.a. - biblioteka, kąpielisko miejskie, kasa chorych, resursa, gazownia, miejska kasa oszczędnościowa. 21. Rzemiosło 1774-1936; sygn. 404-431; 28 j.a. - izba rzemieślnicza, spory między rzemieślnikami, cechy: kominiarzy, kowali, murarzy, sukienników, szewców, krawców, akuszerki, zatrudnienie przy budowie twierdzy grudziądzkiej, czeladnicy. 22. Handel 1772-1934; sygn. 432-463; 32 j.a. - taksy opłat od handlu żywnością, winem, piwem i tytoniem, obrót drewnem i solą, sprawy monetarne, targi i jarmarki, koncesje na wyszynk. 23. Rolnictwo i leśnictwo 1772-1927; sygn. 464-482; 19 j.a. - uprawa tytoniu, siemienia lnianego, zakładanie sadów, pszczelarstwo, hodowla, polowania na wilki. 24. Szkolnictwo miejskie 1772-1937; sygn. 483-553; 71 j.a. - szkoły elementarne, rzemieślnicze, kupieckie, seminarium nauczycielskie, szkoły prywatne, programy nauczania, zatrudnianie nauczycieli, skargi. 25. Kościoły 1712-1929; sygn. 554-575; 22 j.a. - kościół protestancki i katolicki, administracja kościelna i obsadzanie stanowisk kościel-nych, budowa i przebudowy budynków należących do kościoła, sprawy religijne. 26. Zdrowie i opieka społeczna 1775-1924; sygn. 576-586; 11 j.a. - komisje sanitarne, zarazy, związki wstrzemięźliwości, informacje tabelaryczne dotyczące służby zdrowia. 27. Militaria 1772-1928; sygn. 587-620; 34 j.a. - kwaterunki, pobór rekrutów, służba graniczna, związki weteranów wojennych, pomoc dla wdów po wojskowych, mobilizacja, reklamacje z wojska, gospodarka wojenna. 28. Zaopatrzenie wojska 1786-1814; sygn. 621-625; 5 j.a. - sprawy żołdu, furaż dla oddziałów napoleońskich, konie na rzecz armii. 29. Straż obywatelska 1818-1848; sygn. 626-627; 2 j.a. - bractwo kurkowe, organizacja straży obywatelskiej. 30. I wojna światowa 1914-1923; sygn. 628-633; 6 j.a. 31. Nadzór policyjny 1774-1935; sygn. 634-654; 21 j.a. - przepisy dotyczące bezpieczeństwa, nadzór sanitarny, rozruchy, rady robotnicze, cenzura, obchody świąt i uroczystości, kłusownictwo, nielegalne połowy ryb. 32. Dokumenty pergaminowe XIV-XVIII w.; 55 j.a. - przywileje dla miasta, darowizny, zwolnienia podatkowe nadane przez królów Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, spory graniczne miasta i jego obywateli Liczba jednostek w zespole: 709
65/196/0 Akta miasta Goleniowa 1550-1884 0 rozwiń
1. Ustrój miasta 1560-1878; sygn. 1-104; 104 j.a. - protokoły posiedzeń magistratu, działalność poszczególnych urzędów, wybory do władz miejskich, deputacje magistrackie: budowlana, leśna, kameralna, szkolna, opieki nad ubogimi i ich protokoły posiedzeń, nadzór sanitarny oraz nadzór nad lasami i rzeką Iną (Ihna), wiadomości o mieście. 2. Administracja miejska 1745-1878; sygn. 105-233;129 j.a. - wybory burmistrzów, rady miejskiej, uzupełniające, nominacje urzędników, chirurg miejski, lekarz, weterynarz, uposażenie urzędników, urlopy, skargi na urzędników miejskich, sprawy dyscyplinarne, administracja leśna, straże w lasach, policja miejska, rozdział podatków. 3. Statystyka 1709-1867; sygn. 234-257; 24 j.a. - tabele statystyczne, tabele rzemieślników, rozdziału podatków miejskich oraz bydła, topografia Pomorza. 4. Finanse 1730-1860; sygn. 258-290; 33 j.a. - opłaty wnoszone przez poddanych, rachunki kamery, sprawozdania finansowe, rewizje kasy kameralnej, regulacje rachunków, stan dóbr ziemskich należących do miasta, etaty urzędnicze kamery, inwentarze gospodarstw rolnych i cegielni, hipoteka gruntów miejskich. 5. Dochody Kamery Miejskiej 1625-1879; sygn. 291-351; 61 j.a. - dzierżawy ceł miejskich, łąk, prawo składu, karczmy w Inoujściu (Ihnamünde), rybołówstwo, groble, dzierżawy posiadłości miejskich, osadzanie kolonistów, zakup i sprzedaż ziemi miejskiej, wynajem budynków, handel drzewem, skład drzewa i port u ujścia Iny, kopalnia torfu, waga miejska, cegielnia, ogrody za murami. 6. Posiadłości miejskie 1552-1869; sygn. 352-473; 122 j.a. - wójt z Żółwiej Błoci (Barfussdorf), spory graniczne między Żółwią Błocią a Miękowem (Münchendorf), rowy graniczne, regulacja danin, procesy o dzierżawy, melioracja, zakładanie nowych gospodarstw, przekazywanie ziemi chłopom, holendernia, koloniści, folwark miejski, młyn, ubodzy z Krępska (Hackenwalde), karczmy, pomiary bagien, hipoteka, budowa wiatraka, kuźnia miedzi, magazyn soli, deputaty drewna, owczarnia. 7. Lasy 1602-1869; sygn. 474-564; 91 j.a. - zarządzenia, podział i granice leśne, służby leśne, dzierżawy i spory o lasy, polepszenie kultur leśnych, pozyskiwanie drewna, deputaty dla kościoła św. Katarzyny i kamery miejskiej, zaopatrzenie w drewno opałowe ludności miasta, wyręby lasów, wiklina. 8. Myślistwo 1619-1879; sygn. 565-580; 16 j.a. - przywileje i zarządzenia, policja leśna, dzierżawy myślistwa, spory i procesy, walka z kłusownictwem. 9. Torf 1763-1880; sygn. 581-591; 11 j.a. - bagna torfowe i ich wykorzystanie, torfowiska wzdłuż Krępy (Krampe), założenie kopalni torfu. 10. Wydatki Kamery Miejskiej 1627-1877;sygn. 592-661; 70 j.a. - lustracje dóbr, budownictwo i remonty domów, budowa szkoły, remont ratusza, naprawa proboszczówki, zegara miejskiego, leśniczówki w Inoujściu, utrzymanie i konserwacja bram i murów miejskich, Brama Wolińska, piwnice lodowe, lazaret wojskowy, naprawy mostów, utrzymanie nabrzeża na Inie oraz dróg i rowów melioracyjnych, założenie grobli przez ińskie bagna, utrzymanie ulic i chodników, pozyskiwanie materiałów budowlanych. 11. Kredyty 1721-1857; sygn. 662-680; 19 j.a. - długi miejskie, prośby o kredyty, dostawy i świadczenia wojenne, koszty wojenne, kwaterunki, kontrybucje, rachunki za żywność i furaż, kredyty kamery. 12. Granice 1550-1879; sygn. 681-720; 40 j.a. - opis granicy między posiadłościami Goleniowa a własnością kościoła Mariackiego w Szczecinie, regulacje granic, wytyczenie granic między miastem a Stepnicą (Stepenitz), Lubczyną (Lübzin) i Żółwią Błocią, Żółwią Błocią a Miękowem oraz Żółwią Błocią a Glewicami (Glewitz), pomiary i oznaczenia granic, spory graniczne. 13. Pomiary 1722-1832; sygn. 721-729; 9 j.a. - rejestry miejsc zabudowanych na terenie miasta, powierzchnie pól należących do mieszczan, łąk miejskich, bagien, kataster miejski, powierzchnia lasów, pomiary wsi Żółwia Błoć i Miękowo. 14. Majątki mieszczańskie 1743-1848; sygn. 730-739; 10 j.a. - budowa domu komendanta i dzierżawa jego ogrodu, dzierżawy pól, łąk i ogrodów miejskich, czynsze. 15. Budownictwo 1783-1868; sygn. 740-745; 6 j.a. - zarządzenia i przepisy, hipoteka gruntów pod zabudowę, stan zabudowy miasta w różnych jego częściach. 16. Posiadłości miejskie 1721-1875; sygn. 746-781; 36 j.a. - powinności chłopskie, sprawy gminne, osadzanie kolonistów, sołtysi we wsiach miejskich, położenie chłopów, parcelacja gruntów, ubezpieczenia i straż przeciw pożarowa, kuźnia, nominacje sołtysów, podział gruntów wspólnot gminnych. 17. Kościoły 1625-1884; sygn. 782-969; 188 j.a. - szkoły, fundacje, budowa i naprawy kościołów oraz szkół w Żółwiej Błoci, Kątach (Kattenhof) i Miękowie, dom wdowi, rachunki kościołów wiejskich, przebudowa kościoła św. Katarzyny, naprawa kościoła św. Jerzego, powiększenie cmentarza, wakaty na stanowiskach proboszczów, posada organisty i kantora, Towarzystwo Biblijne, zatrudnianie nauczycieli, szkoła żeńska, obsada stanowiska dyrektora szkoły miejskiej, uposażenie nauczycieli, przerwy w nauce, kasa szkolna, szkoły prywatne, towarzystwo szkolne i gimnastyczne, szpital św. Ducha, jego uposażenie, personel, remonty i rachunki, szpital św. Jerzego, budowa domu superintendenta, przytułek dla ubogich, kasa ubogich, kasa pogrzebowa, fundacje na terenie miasta. 18. Handel i przemysł 1614-1878; sygn.970-1016; 47 j.a. - zarządzenia, koncesje, jarmarki, zakłady skórzane, huta szkła, instalacja maszyn parowych, fabryka sukna, przędzalnia, magazyny wełny, plantacje morwy, hodowla jedwabników, uprawa wikliny, założenie olejarni, farbiarnia, spław towarów Iną, przywileje żeglugowe, statki i ich załogi, handel morski, komunikacja rzeczna. 19. Rzemiosło i cechy 1587-1879; sygn. 1017-1087; 71 j.a. - akta i przywileje cechów: krawców, rybaków, kowali, tokarzy, młynarzy, stolarzy, piwowarów, tkaczy, sukienników, pantoflarzy, cieśli, garncarzy, gildii kupców i żeglarzy, bractwa kurkowego, egzaminy mistrzowskie, dom żeglarza i jego rachunki, kasa przytułku dla żeglarzy, zażalenia rzemieślników, zakup urządzeń do warzenia piwa, kursy prowadzone przez żeglarzy, komisja pracy, kasa zapomogowa. 20. Żydzi 1761-1877; sygn. 1088-1094; 7 j.a. - edykty, przywileje i koncesje nadane Żydom, prośby o przyznanie praw obywatelskich, spisy rodzin żydowskich, gmina wyznaniowa. 21. Cła, pieniądz i podatki 1715-1878; sygn. 1095-1152; 58 j.a. - akcyza miejska, cła, fałszerstwa pieniędzy, bicie nowych monet, opłaty pocztowe, podatek na rzecz wojska, opłaty stemplowe, zaopatrzenie wojska w mąkę, mięso, drewno, kontrybucje francuskie, naliczanie podatków od rzemieślników, osób prywatnych, nieruchomości, tabele podatkowe, opłaty od konsumpcji i zbytu, ulgi podatkowe dla pogorzelców, listy zastawne. 22. Hołdy lenne 1652-1877; sygn. 1153-1159; 7 j.a. - hołd złożony królowej szwedzkiej Krystynie, przekazanie Prusom Pomorza przez Szwecję, uroczystości żałobne po śmierci Fryderyka II, święta i uroczystości obchodzone w mieście. 23. Nadzór policyjny 1741-1873; sygn. 1160-1286; 127 j.a. - podróże królów pruskich i członków domu panującego, podróże wyższych urzędników, konie pocztowe, organizacja administracji i sądu miejskiego, zakazy kupna i sprzedaży niektórych towarów, nadzór nad: personelem medycznym, chałupnikami, cechami, sprzedażą wódki, targami i jarmarkami, loteriami, zarządzenia i kasa przeciw pożarowa, towarzystwo ubezpieczeniowe, kontrole budynków, umacnianie brzegów Iny, nadzór nad spławem drewna, utrzymanie dróg, ulic, grobli i rowów, zakładanie studni, remonty mostów, upiększanie okolic miasta, zarządzenia w sprawach policji. Liczba jednostek w zespole: 1286
65/197/0 Akta miasta Gryfina 1273-1942 0 rozwiń
1. Dokumenty gryfińskie 1273-1734; 86 j.a. - nadające miastu posiadłości ziemskie, wolności handlowe, celne i targowe, prawo budowy mostów i grobli przez Międzyodrze, potwierdzające dawne przywileje, informujące o kupnie, sprzedaży i zastawie ziemi i lasów, licznych darowiznach, prawie patronatu nad kaplicą św. Jerzego, stanowisku wójta, dotyczące spraw kościelnych, długów, granic, jarmarków, spraw spornych z udziałem miasta, cechów, dóbr ziemskich. 2. Akta miasta Gryfina 1530-1942; 17 j.a. - księga ławnicza, wykazy dochodów i wydatków, rachunki kamery, spisy pobranych podatków, kwaterunki, reces graniczny, sprzedaż prawa połowu ryb państwu pruskiemu, budżety miasta. Liczba jednostek w zespole: 103
65/198/0 Akta miasta Gryfice 1501-1944 0 rozwiń
1. Przywileje i ustrój miejski 1720-1737; 1 j.a. - kopiariusz przywilejów miasta z kroniką i listą wójtów krajowych. 2. Budownictwo miejskie 1724-1944; 29 j.a. - naprawa murów miejskich, budowa szpitala, ratusz, remonty mostów, umacnianie brzegów strumieni, studnie miejskie i ich administracja, grobla, oświetlenie ulic. 3. Rolnictwo 1700-1891; 24 j.a. - zarządzenia i przepisy, polepszanie kultur rolnych, sadzenie drzew morwowych, odszkodowania, wybory i zatwierdzenie mierniczych zboża, deputacja gospodarcza rady miejskiej, rewizja rachunków zbożowych, hodowla bydła, świń i drobiu, pastwiska, wystawy rolnicze. 4. Sprawy graniczne, posiadłości i pomiary gruntów 1619-1848; 16 j.a. - granice dóbr miejskich, pomiary poszczególnych pól, spory, rowy graniczne, regulacje granic. 5. Cła i jarmarki 1695-1897; 21 j.a. - cła mostowe, akcyza miejska, jarmarki, utrudnienia stawiane gryfickim kapelusznikom w Golczewie (Gülzow), utrudnienia na innych targach i jarmarkach, jarmarki bydlęce i kramarskie. 6. Ubezpieczenia od ognia i sprawy przeciwpożarowe 1763-1861; 6 j.a. - zniszczenia z czasów wojny siedmioletniej, kataster ogniowy, towarzystwo ubezpieczające od ognia, zarządzenia przeciwpożarowe. 7. Sprawy kościelne 1595-1884; 39 j.a. - fundusz dla wdów po duchownych, biblioteka kościelna, sprawy pochówków, święta kościelne, towarzystwo biblijne, zakaz uprawiania handlu w święta, archiwum kościelne, rachunki kościoła mariackiego, zegar na wieży kościelnej, koszty utrzymania staroluterańskiego kościoła, domu proboszcza i szkoły, obsada stanowisk kościelnych w mieście i w jego posiadłościach, skargi na duchownych, spory, naprawa budynków kościelnych we wsiach miejskich, remont wieży, proboszczówki, domu wdowiego, separacje gruntów kościelnych, spór o prawo patronatu. 8. Szkolnictwo 1601-1896; 55 j.a. - przepisy i zarządzenia, szkoła miejska, protokoły posiedzeń deputacji szkolnej, administracja szkolna, statystyka szkolna, podręczniki i pomoce szkolne, plany lekcji, przerwy w nauce, nauczyciele ich zatwierdzenia i uposażenia, matury, gimnazjum, budowa nowej szkoły, utrzymanie i remonty budynków szkolnych na terenie miasta, szkoły wiejskie. 9. Opieka społeczna 1660-1894; 41 j.a. - kolekty, kasa ubogich i jej rewizje, dom ubogich i jego utrzymanie, posiedzenia deputacji zajmującej się opieką społeczną, towarzystwa: robotnicze, opieki nad ubogimi i chorymi, szpitale św. Jerzego i św. Ducha, uposażenie szpitali, spory i procesy, stypendia, legaty, opieka nad rodzinami robotników dniówkowych, rachunki i ich rewizje. 10. Zwierzchność państwowa 1599-1876; 17 j.a. - sejmy krajowe, negocjacje w sprawie długów, stosunki z zagranicą, amnestia, wybory posłów do północnoniemieckiego parlamentu, podróże króla i członków rodziny królewskiej, urodziny i zgony w rodzinie królewskiej, jubileusz 100–lecia włączenia Pomorza do Prus. 11. Nadzór policyjny 1752-1888; 34 j.a. - kontrola obcych pism, cenzura, wykazy zakazanych druków, obserwacja stanów Regi, wykorzystanie rzeki do spławu drewna, ulepszanie dróg krajowych i obsadzanie ich drzewami, sprawy ludności żydowskiej, koncesje dla rodzin żydowskich, nadzór nad czeladnikami, epidemia cholery, komisja sanitarna. 12. Rzemiosło, handel, żegluga 1501-1894; 98 j.a. - cechy: tokarzy, kołodziei, krawców, kapeluszników, garncarzy, płócienników, rzeźników, bednarzy, kowali, szewców, stolarzy, piekarzy, młynarzy, farbiarzy, szklarzy, wytwórców gwoździ, garbarzy, tkaczy, ślusarzy, cieśli, murarzy, zegarmistrzów, introligatorów, kowali miedziowych, siodlarzy, dekarzy, sprawy czeladnicze, wykazy mistrzów, egzaminy, spory, manufaktura sukiennicza, założenie fabryki sukna i flaneli, administracja tytoniowa, statystyka, magazyn weł-ny, wytwórnia płótna, koncesje na przerób liści tytoniowych, zatrudnianie młodocianych, proces miasta z klasztorem w Białobokach (Belbuck) o wolną żeglugę na Redze (Rega), handel rzeczny i morski, zakazy importu niektórych towarów, denuncjacje, wiadomości o szyprach, świadectwa dobrego urodzenia i nauki, spory i skargi, wybory powiatowej komisji egzaminacyjnej, sprawy monetarne, nowe miary i wagi. 13. Statystyka 1718-1888; 16 j.a. - przygotowanie mapy Pomorza, wykazy ludności, pozyskiwanie wełny, pogłowie zwierząt, wykazy dóbr miejskich, tabele cen zboża, informacje o zabudowie miasta, wykazy rzemiosł i rzemieślników. 14. Wojskowość 1640-1899; 105 j.a. - inwalidzi, opieka nad sierotami po wojskowych, garnizon, administracja, rachunki, budynki należące do wojska, lazaret, naprawa garnizonowej stajni, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury garnizonu, remonty, magazyn zbożowy, budowa nowych magazynów, zaopatrzenie w żywność i furaż, kwaterunki szwedzkie, francuskie i pruskie, sztab, rekwizycje, przemarsze, wydatki miasta na utrzymanie wojska, opieka nad rodzinami wojskowych, mobilizacje, kontrybucje nałożone na miasto przez Rosjan i Francuzów. 15. Finanse miejskie 1697-1846; 24 j.a. - rejestry kamery miejskiej, rachunki, kasa miejska, księga kasowa kamery. Liczba jednostek w zespole: 526
65/199/0 Akta miasta Ińska 1564-1940 0 rozwiń
1. Zwierzchność państwowa 1564-1934; sygn. 1-17; 17 j.a. - matrykuła graniczna między Pomorzem a Nową Marchią, zarządzenia i przepisy, wybory landratów, hołdy, przejazdy króla i członków rodziny królewskiej, sprawy ogólne domu królewskiego. 2. Organa samorządowe 1812-1938; sygn. 18-29; 12 j.a. - wybory posłów do parlamentu Rzeszy, sejm prowincjonalny i wybory do niego, wybory do sejmiku powiatowego, wydział powiatowy. 3. Sprawy sądowe 1601-1937; sygn. 30-39; 10 j.a. - zarządzenia, przepisy i ustawy dotyczące sądów, organizacja sądu, budowa i naprawy budynku sądowego. 4. Sprawy ustrojowe 1715-1938; sygn. 40-77; 38 j.a. - ordynacje dotyczące miast, ustrój miejski, wybory radnych i ich obowiązki, mundury policji miejskiej, żandarmeria, nocne warty, magistrat, koszty podróży urzędników miejskich, deputacje magistrackie, przekazywanie akt do archiwum w Szczecinie, zarządzenia i przepisy, pożary, nadzór nad obcymi i podróżującymi, towarzystwa ubezpieczeniowe, zarządzenia w sprawach: kontroli czasopism, wysokości cen, tumultów, zapobieganie złodziejstwu. 5. Sprawy ludnościowe 1836-1934; sygn. 78-82; 5 j.a. - spisy posiadaczy prawa miejskiego oraz pozostałych mieszkańców miasta, rejestracja ludności żydowskiej, skargi przeciwko miastu. 6. Posiadłości rolne 1619-1909; sygn. 83-91; 9 j.a. - granice, bagna, kataster miejski, pomiary pół, dzierżawy ogrodów kamery. 7. Urządzenia komunalne 1840-1938; sygn. 92-100; 9 j.a. - studnie miejskie i wodociągi, sprzedaż gazowni, oświetlenie ulic, drogi prywatne, zarządzenia w sprawie cmentarza. 8. Finanse 1781-1938; sygn. 101-123; 23 j.a. - długi państwowe, czynsze, długi kamery miejskiej, rachunki miesięczne, bank hipoteczny, zarządzenia w sprawie stemplowego, cła, loterie, podatki. 9. Rzemiosło, handel, rybołówstwo 1734-1937; sygn. 124-155; 32 j.a. - cechy: szewców, rzeźników, rybaków, garncarzy, kołodziei, krawców, stolarzy, kowali, piekarzy i bednarzy, zarządzenia w sprawach handlu, kradzieże drewna, skargi, pozyskiwanie i sprzedaż drewna, dzierżawy wód. 10. Szkoły, kościoły i opieka społeczna 1803-1940; sygn. 156-185; 30 j.a. - rachunki kościelne, budowa i naprawy kościoła oraz probosz-czówki, obsada stanowisk kościelnych, konfirmacje, szkoła rzemieślnicza, nauczyciele ich wybór, zatrudnianie i uposażenia, kolekty, opieka nad ubogimi w powiecie. 11. Zdrowie publiczne 1827-1919; sygn. 186-189; 4 j.a. - sprawy epidemii ospy. 12. Związki i stowarzyszenia 1895-1937; sygn. 190-198; 9 j.a. - kluby sportowe, towarzystwo cyklistów, bractwo kurkowe, stowarzyszenia. 13. Sprawy wojskowe 1809-1937; sygn. 199-223; 25 j.a. - zarządzenia i przepisy, jeńcy wojenni, organizacja i ćwiczenia landwery, furaże, opieka nad rodzinami wojskowymi, inwalidzi. Liczba jednostek w zespole: 223
65/200/0 Akta miasta Jastrowie 1602-1933 0 rozwiń
1. Dokumenty pergaminowe 1602-1755; 17 j.a. - nadanie i potwierdzenia praw miejskich (Piotr Potulicki, Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz, Ludwika Maria, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, August II Mocny), zwolnienie z uczestnictwa w żniwach w folwarku Łubieńskim i potwierdzenia tego przywileju, nadanie prawa do odbywania corocznego jarmarku i cotygodniowych targów, obniżenie opłat pobieranych od mieszczan i liczne potwierdzenia tegoż dokumentu, granice posiadłości miejskich. 2. Administracja ogólna 1602-1928; sygn. 1-29; 29 j.a. - księgi miejskie, sądowe, poboru czopowego i hiberny, protokoły, zarządzenia władz pruskich, odpisy przywilejów miasta, wybory władz miejskich, przepisy dotyczące lasów, budowa szkoły katolickiej i domów mieszkalnych, mianowania nauczycieli, utrzymanie sądu miejskiego, sądownictwo cechowe, posiadłości ziemskie miasta, dzierżawa dochodów osiąganych przez miasto z jarmarków. 3. Rzeźnia miejska 1888-1933; sygn. 30-35; 6 j.a. - dzierżawa i rozbudowa rzeźni, strażnicy, finanse. 4. Nadzór policyjny 1821-1928; sygn. 36-5217 j.a. - kontrola nad jarmarkami i targami, sprawy mieszkaniowe, statuty cechowe, kwaterunki, straty poniesione z tytułu obecności wojsk napoleońskich, szkoła żydowska i nauka judaizmu, naprawy nawierzchni ulic, nauka rzemiosła, hipoteka posiadłości wiejskich, zebrania rady, przypadki zgonów nieletnich, sprawy ślubów. Liczba jednostek w zespole: 69
65/201/0 Akta miasta Kamienia Pomorskiego 1720-1936 0 rozwiń
1. Finanse 1813-1922; sygn. 1-2; 2 j.a. - podatki gruntowe i budynkowe. 2. Administracja miejska 1811-1933; sygn. 3-33; 31 j.a. - wybory w mieście, urzędnicy, dochody i wydatki miasta, port, dzierżawa pól, łąk i lasów miejskich, elektrownia, oświetlenie elektryczne, wodociągi. 3. Szkolnictwo 1804-1924; sygn. 34-40; 7 j.a. - szkoła katedralna, budowa i utrzymanie szkoły miejskiej, nauczyciele. 4. Nadzór policyjny 1720-1936; sygn. 41-59; 19 j.a. - organizacja ruchu kołowego na ulicach i placach, procesy i sprawy sądowe, odpowiedzialność za szkody w mieście, związek rybaków, ewidencja rekrutów, spisy statków odwiedzających port kamieński, długi, ustawa wprowadzająca nowe podatki od rzemiosła. Liczba jednostek w zespole: 59
65/202/0 Akta miasta Kołobrzegu 1518-1944 0 rozwiń
I. Administracja ogólna 1276-1877;99 j.a. 1582-1877 1. Sprawy lenne i hołdownicze 1582-1859; 37 j.a. - odpisy przywilejów, konwencje z obcymi wojskami, akta związane z hołdami, umowy między księciem Kazimierzem i miastem, materiały dot. podróży domu panującego przez Kołobrzeg i podróży rodziny królewskiej, obchody święta związanego z odwiedzinami księcia wilhelma na otwarcie linii kolejowej. Są też akta uroczystości żałobnych. Jest dokumentacja budowy popiersia Fryderyka II. 2. Rozporządzenia, edykty, wybory do sejmu 1610-1877; 62 j.a. - księga inwentarzowa wszystkich przywilejów, dokumentów, testamentów, rozporządzenia królewskie, rozporządzenia księcia elektora i rejencji sądowej, reskrypty królewskie, odpis prawa lubeckiego, ordynację chłopską, akta dotyczące nadzoru zwierzchniego państwa, spawy likwidacyjne komisarzy, sejmiki krajowe, konwent w Koszalinie, Kołobrzegu, Szczecinie i Białogardzie, stany prowincjonalne, wybory deputowanych do sejmiku prowincjonalnego I i II izby, zarządzenia dotyczące nominacji do reprezentacji narodowej. II. Administracja miejska 1518-1889; 240 j.a. 1. Ordynacja miejska 1677-1889; 45 j.a. - projekt statutu miasta, ordynacja miejska z 1808 i 1853 r., ordynacja gminna z1850 r., projekt regulaminu i toku załatwiania spraw przez magistrat, akta obsługi kancelaryjnej oraz posiedzenia rady miejskiej i jej uchwały, wybory członków magistratu, wybory rady miejskiej i gminnej, deputowanych miejskich i zatrudnienie sekretarza. 2. Burmistrz, członkowie magistratu i urzędnicy miejscy 1518-1868; 164 j.a. - akta urzędników magistratu, członków deputacji miejskiej, rejestry burmistrzów i zakres ich kompetencji, akta wyborów burmistrzów i członków magistratu; księgi przysiąg i ławnicza, projekt regulaminu dla członków rady, akta kamery i urzędników miejskich. 3. Biblioteka i archiwum 1824-1884; 5 j.a. 4. Sprawy p.pożarowe 1739-1860; 26 j.a. - ordynacja p.pożarowa, regulamin towarzystwa p.poż., sprawy odszkodowań za spalone budynki w czasie oblężenia, zgłoszenia budynków do ubezpieczenia, akta dot. pożaru przedmieścia, starty miejskie w czasie bombardowań wojsk francuskich, zażalenia mieszczan, odszkodowania. III. Sprawy mieszczan 1615-1863; 38 j.a. - akta dokumentujące składanie przysięgi mieszczańskiej, przywileje dla mieszczan, spisy poddanych, przywilej wolnizny dla mieszczan, uzyskiwanie i utrata prawa miejskiego, akta nadania honorowego obywatela miasta, sprawy osadnictwa. IV. Sąd miejski i urzędnicy sądowi 1563-1874; 102 j.a. - są tu akta dot. rewizji ordynacji sądowej, akta dotyczące utworzenia sądu miejskiego, wyboru i zatrudnienia sędziego i innych urzędników sądowych, utworzenia Feld-Deputation i zakresu jej kompetencji, utworzenia Salinen-Gericht, wykazy fundacji rodzinnych, akta założenia ksiąg hipotecznych, akta dotyczące więzień i szkoły więziennej, sprawozdania więzienne, akta tajnego biura meldunkowego dla osób przyjeżdżających i wyjeżdżających. V. Własność miejska 1570-1881; 283 j.a. 1. Własność miejska - ogólne 1635-1844; 24 j.a.akta dóbr miejskich i wsi miejskich, przepisy dotyczące posług poddanych, regulacja stosunków między chłopami a właścicielami dóbr, ordynacja dla chłopów i owczarzy oraz ospisy z folwarków i własności chłopskiej w dobrach miejskich, akta dotyczące kolonizacji. 2. Stary Borek (Alt Borck) 1683-1874; 14 j.a. 3. Korzystno (Alt Werder) 1579-1853; 11 j.a. 4. Bagicz (Bodenhagen) 1750-1881; 17 j.a. 5. Mirocice (Bullenwinkel) 1721-1873; 12 j.a. 6. Byszewo (Büssow) 1695-1872; 20 j.a. 7. Mrzeżyno (Deep) 1723-1874; 13 j.a. 8. Gościno (Gross Jestin) 1659-1857; 37 j.a. 9. Ustronie Morskie (Henkenhagen) 1625-1857; 18 ja.. 10. Morowo (Mohrow) 1768-1873; 5 j.a. 11. Niekanin (Necknin) 1746-1871; 5 j.a. 12. Niemierze (Nehmer) 1718-1848; 8 j.a. 13. Nowy Borek (Neu Borck) 1770-1877; 7 j.a. 14. Radzikowo (Neu Werder) 1839-1857; 1 j.a. 15. Korzyścienko (Neu Werder) 1754-1849; 6 j.a. 16. Rościęcino (Rossentin) 1719-1851; 5 j.a. 17. Zieleniewo (Sellnow) 1570-1845; 11 j.a. 18. Ząbrowo (Semmerow) 1614-1859; 11 j.a. 19. Siemyśl (Simötzel) 1684-1859; 43 j.a. 20. Błotnica (Spie) 1721-1854; 10 j.a. 21. Olszyna (Ulrichshof) 1631-1812; 5 j.a. VI. Wspólnota gminna i sprawy granic 1632-1894; 175 j.a. - akta dotyczące ustalania granic między miastem a wsiami, podział wspólnot gminnych, regulacja stosunków własnościowych, akta dotyczące kultury rolnej i parcelacji pastwisk oraz sporów granicznych w mieście, akta dotyczące granic lasu miejskiego, spory graniczne wsi Borkenhagen, Drenow, Spie, Büssow i innych. VII. Budownictwo 1651-1880; 173 j.a. - materiały dotyczące utworzenia komisji ds. budownictwa, budowy domu zarządu, akta związane z budownictwem publicznym, sprawozdania z zabudowy pustych miejsc i placów, materiały dot. manufaktur, informacje o odbudowie domów w okresie wojny siedmioletniej i wojen napoleońskich, akta dokumentujące kredyty królewskie na odbudowę spalonych przez Francuzów przedmieść, odszkodowania za tereny przeznaczone na budownictwo wojskowe, materiały związane z odbudową ratusza. Są tu też akta dot. budowy, rozbudowy i utrzymania miejskich kościołów, szkół i szpitali, budowy i odbudowy murów miejskich, młyna, mostów, nabrzeża portowego, koszar wojskowych, teatru, urządzeń kąpieliskowych pomników w mieście oraz poszczególnych domów prywatnych, stodół i ogrodów. Są też pozwolenia na budowę, akta związane z dochodzeniem praw własności na różnych działkach. VIII. Statystyka - pomiary, kataster 1562-1866; 78 j.a. - spisy ludności miasta, tabele profesji, produkcji i stanu pogłowia, wykazy wszystkich cechów w mieście. Są tu tabele statystyczne, jest matrykuła księstwa z 1792 r., są wykazy powierzchni, wykazy opodatkowanych gruntów ornych, pomiary lasów miejskich, pastwisk, pomiary i niwelacja terenów saliny. Są tu katastry wszystkich gruntów miejskich i reces poszczególnych wsi należących do Kołobrzegu. Są też akta dot. spraw monetarnych oraz miar i wag miasta Kołobrzegu. IX. Port 1540-1911; 299 j.a. 1. Sprawy portu 1566-1911; 66 j.a. - akta dzierżawy łąk portowych, sprawy cła portowego na sól i inne towary wywożone i przywożone do portu, sprawy urzędników portowych, tabele okrętów wpływających do portu, ordynacja żeglugowa, protokół sądu portowego, plan sytuacyjny portu opisujący brzeg, wybrzeże i sam port miejski. Są materiały dot. szkód sztormowych, budowy i odbudowy portu w czasie wojen napoleońskich, są sprawozdania morskie oraz sprawy finansowe portu. 2. Dom żeglarza 1540-1847; 22 j.a. - skargi morskie, skargi starszyny Domu Żeglarza przeciwko poszczególnym członkom Domu, pieczęć sądowa Domu Żeglarza. Są też akta pokazujące stosunek Domu Żeglarza do sądu miejskiego. 3. Rejestry portowe 1608-1834; 211 j.a. - rejestry portowe, taryfa miejska, księga kasowa oraz portowa. X. Sprawy finansowe 1573-1922; 489 j.a. 1. Rachunki 1573-1922; 399 j.a. - są sprawozdania ze stanu finansowego miasta, sprawozdania z dochodów i wydatków folwarków, rachunki miejskie przedłożone rejencji. Są też akta dot. założenia miejskigo depozytu, depozyty różnych urzędów oraz wykazy przekazanych dochodów towarzystw patriotycznych dla miasta. Są tu też materiały związane z utworzeniem kasy chorych i kasy inwalidów, sprawy kasy miejskiej, rejestry kamery i sprawy rachunkowe, pożyczki, kredyty, listy zastawne. Są też sprawy testamentowe i spadkowe, zaświadczenia i wyciągi hipoteczne. 2. Kasa oszczędności 1745-1862; 12 j.a. - materiały dot. utworzenia i kontroli kasy oszczędności, założenia banku, urzędu pożyczkowego i loterii. 3. Podatki 1580-1880; 78 j.a. - ustawy dot. podatków, kontrola podatków, ustawa o likwidacji wolnizny, akta wprowadzenia podatku od zaopatrzenia, od przemiału zbóż, podatku dochodowego i majątkowego oraz podatku od rzemiosła i rzeczy luksusowych. Część materiałów dot. ceł, myta, dziesięciny, wprowadzenia podatku od psów, podatku łąkowego, drogowego, a także zażaleń w sprawach podatkowych. XI. Handel, przemysł i rzemiosło 1525-1923; 380 j.a. 1. Handel i przemysł 1576-1861; 96 j.a. - zarządzenia dot. handlu i stosunków handlowych z obcymi krajami, są koncesje na założenie: cukrowni, fabryki flaneli tureckiej, kopalni, huty szkła. Są tu akta dot. plantacji morwowych i tytoniu, wytwórni papierosów, są edykty i zarządzenia dot. administracji tytoniem. Część akt dot. handlu z Hanzą, ze Szwecją, Francją i innymi państwami. Są tu materiały związane z handlem środkami spożywczymi, handlem domokrążnym, są też informacje dot. gorzelni, jarmarków, drewna, wapienia, węgla i innych towarami. 2. Rzemiosło i cechy 1591-1916; 175 j.a. - są tu ogólne rozporządzenia dot. rzemiosła, przywileje dla rzemiosłą, jest regulamin dla rzemieślników i mistrzów, ordynacja rzemieślnicza, są informacje o zatrudnieniu członków rzemieślniczej komisji egzaminacyjnej, są informacje o komisji lokalnej dla spraw rozwoju rzemiosła, wykazy mistrzów rzmieślniczych w mieście i na wsiach, są akta rozdziału koncesji, przywileje dla aptekarzy, piekarzy, piwowarów, są statuty cechów działających w mieście oraz jest ordynacja dla sukienników i przysięga kupiecka. 3. Wapniarnie i cegielnie 1736-1867; 16 j.a. - są tu akta wapniarni i cegielni Kołobrzegu. 4. Saliny 1525-1877; 24 j.a. - są tu akta dot. handlu solą, prowadzenia salin, materiały związane ze sprzedażą gruntów salin i skargi urzędu solnego. 5. Młyny 1678-1923; 69 j.a. - są tu akta młynów , wnioski o dzierżawę młyna miejskiego, akta dot. założenia kieratu, tartaków, wiatraków, olejarni, wagi młyńskiej oraz likwidacji cechu młynarzy. Część akt dot. sporu urzędu aprowizacji z młynarzami oraz oszacowania gruntów młynarzy i młynów we wsiach wiejskich. XII. Dzierżawy 1694-1876; 83 j.a. - są tu informacje o dzierżawach generalnych dóbr miejskich, dzierżawach gruntów ornych, pastwisk, folwarków miejskich oraz kościelnych, a także informacje o dzierżawach gruntów przez szpitale i fundacje. XIII. Rolnictwo i lasy 1543-1932; 201 j.a. 1. Lasy i myśliwstwo 1576-1908; 123 j.a. - są tu materiały dot. założenia i wykorzystania lasów miejskich, rozpoczęcia prowadzenia uregulowanej gospodarki lasami, budżetu leśnego miasta, kontroli lasów, jest instrukcja dla leśników. Ponadto są tu akta lasów w poszczególnych wsiach, są informacje o sprzedaży i przydziale drewna dla urzędników, kościołów, szpitali na budowę i odbudowę obiektów zniszczonych podczas oblężenia. Są też zażalenia wsi dot. wysokości deputatu drewna, skargi i spory. 2. Pastwiska i łąki 1662-1849; 15 j.a. - są tu informacje dot. zakupu łąk, wykorzystania łąk miejskich po przeprowadzeniu separacji, zbioru zbóż z łąk, sporu o łąki należące do Mrzeżyna. 3. Torf 1726-1873; 32 j.a. - są tu informacje o zagospodarowaniu trzęsawisk torfowych i administracji torfowiskami, o wydobywaniu torfu oraz sprawy urzędników i deputacji ds. torfu. 4. Rybołówstwo 1543-1932; 31 j.a. - jest tu ordynacja dot. rybołówstwa na wewnętrznych wodach Pomorza, są informacje o dostarczaniu ryb morskich na dwór królewski, o zarybianiu rzek, dzierżawach i zażaleniach dot. rybołówstwa w rzekach. XIV. Ludność żydowska 1759-1871; 5 j.a. - są tu informacje dot. zatrudniania ludności żydowskiej oraz wyboru członków i przewodniczącego gminy żydowskiej. XV. Militaria 1612-1881; 201 j.a. 1. Militaria ogólne 1612-1864; 21 j.a. - są tu informacje dot. komisji obciążeń wojennych w Koszalinie, sporu mieszczaństwa z garnizonem o sprawy budowlane oraz akta związane z obchodami roczni, zniszczeń wojennych i kasy wojskowej. 2. Kołobrzeg w czasie wojen napoleońskich 1801-1828; 14 j.a. - są tu materiały dokumentujące wybuch wojny z Francją, przemarsz wojsk rosyjskich i francuskich przez Pomorze, są akta o francuskich jeńcach wojennych, zarządzenia z oblężenia miasta, akta korpusu hrabiego v. Kreckowa. 3. Koszary 1669-1843; 11 j.a. - są to materiały dot. budowy koszar i ich wykorzystania, naprawy baraków dla żołnierzy, dzierżawy mieszkań . 4. Zapomogi inwalidzkie 1779-1797; 2 j.a. - są to informacje o zapomogach dla inwalidów, kobiet i dzieci. 5. Garnizon i okregi wojskowe 1655-1881; 23 j.a. - są tu informacje dot. komendantury, pomieszczeń garnizonu, utworzenia żandarmerii, jest nominacja gen. v. Pircha na gubernatora Kołobrzegu. Oprócz tego są tu spisy poszczególnych okręgów wojskowych, kosztorysy budowlane, akta dot. utworzenia floty, uzbrojenia i zatrudnienia rzemieślników na potrzeby armii. 6. Budowa twierdzy 1770-1857; 16 j.a. - są tu akta dot. budowy i regulacji granic twierdzy, rozszerzenia fortyfikacji, finansowania budowy twierdzy. 7. Szpitale wojskowe 1660-1835; 14 j.a. - są tu materiały dot. założenia szpitala garnizonowego i polowego, przeniesienia szpitala garnizonowego do Kołobrzegu, administracji szpitalem kantonalnym i wyposażenia szpitala. 8. Zakwaterowanie i zaopatrzenie wojsk 1693-1842; 75 j.a. - są tu akta dot. utworzenia i utrzymania magazynów publicznych i wojskowego magazynu zaopatrzeniowego, ogólnych i szczegółowych spraw związanych z zaopatrzeniem wojska, pieniędzy na pokrycie kosztów zakwaterowania francuskiego garnizonu. Ponadto są rachunki dotyczące zaopatrzenia, rewizje kasy, rozporządzenia dot. zakwaterowania, plan zakwaterowania i powołanie do tego celu komisji, wprowadzenie regulaminu zakwaterowania, zakwaterowanie artylerii garnizonowej, oficerów francuskich i austriackich jeńców wojennych. 9. Kontrybucje - 1666-1829; 8 j.a. - zażalenia mieszczan przeciw kontrubucji, obciążenie miasta na rzecz wojsk francuskich, koszty wojenne kołobrzeskich właścicieli ziemskich. 10. Obrona miasta 1726-1806; 15 j.a. - są tu materiały dokumentujące obronę miasta, są też materiały dot. obowiązkowej cywilnej służby wojskowej i przejęcie przez nią poczty podczas oblężenia. 11. Pospolite ruszenie 1700-1815; 2 j.a. - utworzenie Landsturm (pospolite ruszenie), regulamin dla żołnierzy i zarządzenia dla pospolitego ruszenia. XVI. Kościoły i szkoły 1551-1939; 711 j.a. 1. Sprawy kościelne 1578-1870; 32 j.a. - są tu akta dot. wprowadzenia ordynacji kościelnej, utworzenia komisji kościelnej, są materiały dot. budowy kościołów, majątków kościelnych, dzwonów, są też rachunki kościelne. 2. Kościół Mariacki 1636-1867; 57 j.a. - jest tu inwentarz kościoła, rejestr opłat, są sprawozdania z kontroli finansowych, są informacje dot. budowy i remontów kościoła i domów do niego przynależących, organów, wieży kościelnej i kaplicy. Ponadto są tu materiały dot. sprzedaży domu archidiecezjalnego, są granice parafii. 3. Kościół Św. Mikołaja 1664-1866; 30 j.a. - są tu listy sprzedaży, informacje o dochodach i wydatkach kościoła, są wykazy gruntów i domów kościelnych, jest dokumentacja administratora, pastora, organisty kościelnego, grabarzy, są akta budowlane i remontowe kościoła i organów. 4. Kościół Św. Jerzego 1752-1873; 12 j.a. - są tu tabele stanu majatkowego, informacje o dochodach kościoła, są akta budowlane kościoła, wieży i budynków kościelnych oraz akta dot. wyboru i zatrudnienia przewodniczącego rady kościelnej. 5. Kościół Św. Ducha i Św. Gertrudy 1603-1936; 29 j.a. - są tu tabele stanu majątkowego, jest dokumentacja urzędu gminy kościelnej, wyboru proboszcza, budowy i odbudowy kościoła, są rachunki kościelne. 6. Klasztory 1698-1879; 37 j.a. - są tu materiały dot. działalności klasztorów, sprawy finansowe klasztorów, są materiały związane z przejęciem klasztoru przez Kościół Mariacki. 7. Kościoły w dobrach miejskich 1562-1877; 38 j.a. - zachowane akta dotyczą szkół parafialnych i spraw kościelnych w dobrach miejskich: Gościno, Łasin, Niemierze, Siemyśl. 8. Cmentarze 1747-1939; 11 j.a. - jest tu zestawienie opłat pogrzebowych, są informacje o towarzystwie pogrzebowym, o nowym cmentarzu poza miastem i o cmentarzach we wsiach miejskich. 9. Szpitale przyklasztorne 1678-1853; 16 Liczba jednostek w zespole: 3748
65/203/0 Akta miasta Lędyczka 1778-1928 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny 1834-1927; sygn. 1-40; 40 j.a. - zarządzenia i przepisy, wybory do parlamentu Rzeszy, ubezpieczenia przeciwpoża-rowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, lasy prywatne, sądownictwo, deputacja budowlana, gospodarka wojenna, administracja miejska, gazeta człuchowska, akta urzędników, egzaminy, protokoły. 2. Nadzór policyjny 1805-1922; sygn. 41-125a (sygn. 125a); 86 j.a. - zarządzenia i przepisy, koncesje, targi i jarmarki, kwaterunki, pobór furażu, rekwizycje, gazeta urzędowa, listy poszukiwanych przez policję, subskrypcje książek, taksy pieczywa, gospody i szynki, loterie, obcy w miasteczku, licytacja kaplicy katolickiej, pomiary pól należących do miasta, sprawy budowlane, towarzystwa przeciwpożarowe, rzemiosło, cenzura, ubodzy, wymierzanie kar, rekwizycje, poszczególne sprawy sporne. 3. Kamera miejska i finanse 1778-1928; sygn. 126-265; 142 j.a. - zarządzenia i przepisy, roczne rachunki kasy kameralnej, pokwitowania, budżety, stemplowe, podatki miejskie, odwołania od nich, załączniki do rachunków, dochody i wydatki miasta, kontrola finansów, kasa kameralna i jej rewizje, podatki budynkowy i od rzemiosła, kasa chorych, jej dochody i wydatki. 4. Urząd Stanu Cywilnego 1900-1928; sygn. 266-269; 4 j.a. - kontrola urodzeń, dziennik podawczy, akta ogólne. 5. Opieka społeczna 1823-1892; sygn. 270-280; 9 j.a. - alimenty, opieka nad ubogimi, dom sierot w Jastrowiu, zarządzenia. Liczba jednostek w zespole: 281
65/204/0 Akta miasta Lęborka 1820-1944 0 rozwiń
Samorząd miejski, wybory, sprawy urzędników, nominacje burmistrzów, statuty deputacji miejskich, pomocniczy personel biurowy, kasa zapomogowa dla wdów i sierot po urzędnikach, wypadki śmiertelne w mieście, nadzór sanitarny nad mięsem z miejskiej rzeźni, utrzymanie dróg i mostów, budżet (1944 r.), sprawozdania gospodarcze, statystyka, z lat 1841–1944, 19 j.a. Liczba jednostek w zespole: 19
65/205/0 Akta miasta Łeby [1313] 1483-1899 0 rozwiń
1. Zbiór dokumentów, odpisów dokumentów i wartościowych akt [1313] 1535-1861; sygn. 1-9; 9 j.a. - streszczenia księgi miejskiej, przywileje oraz odpisy przywilejów otrzymanych przez miasto. 2. Administracja samorządowa i majątek miejski 1829-1853; sygn. 10-12; 3 j.a. - uchwały i wnioski rady, posiadłości ziemskie. 3. Zmiany własności ziemskiej 1802-1881; sygn. 13-16; 4 j.a. - obciążenia podatkowe ziemi, separacje, regulacja podatków, pomiary i podział gruntów. 4. Budownictwo 1827-1873; sygn. 17-19; 3 j.a. - umowy budowlane, budowa domów. 5. Melioracje 1829-1876; sygn. 20-24; 5 j.a. - karczowanie i przygotowanie ziemi pod uprawę, rowy melioracyjne, wartość i rozmiary plonów. 6. Leśnictwo i rybołówstwo 1639-1875; sygn. 25-28; 4 j.a. - spory o rybołówstwo na jeziorze Sarbsko (Sarbsker See), solenie śledzi i szprotów, zarządzenia w sprawie lasów. 7. Jurysdykcja 1833-1877; sygn. 29-33; 5 j.a. - zarządzenia dotyczące opłat sądowych, spory i kary. 8. Gastronomia i lokale rozrywkowe 1835-1874; sygn. 34-36; 3 j.a. - gospody, szynki, lokale taneczne, resursa. 9. Kąpieliska 1743-1854; sygn. 37-40; 4 j.a. - sprawy brzegowe, wypadki na morzu i wyrzucenia na brzeg statków, żegluga. 10. Emigracja 1850-1879; sygn. 41-44; 4 j.a. - wyjazdy i paszporty. 11. Żydzi i dysydenci 1818-1875; sygn. 45-47; 3 j.a. - sprawy miejscowych Żydów, listy urodzin i zgonów innowierców. 12. Komunikacja 1825-1884; sygn. 48-52, 55; 6 j.a. - budowa dróg, szosa Łeba–Lębork (Lauenburg), odszkodowania, policja drogowa, kolej. 13. Żegluga 1822-1880; sygn. 53-54, 56-57; 4 j.a. - sprawy ogólne żeglugi, ratownictwo przybrzeżne, nauka żeglarstwa w miejscowej szkole, kutry torpedowe na Jez. Łebsko (Leba See). 14. Sprawy przeciwpożarowe i klęski żywiołowe 1720-1872; sygn. 58-73; 16 j.a. - pożary w mieście, likwidacja szkód po pożarowych, inne klęski. 15. Przemysł i rzemiosło 1798-1899; sygn. 74-78; 5 j.a. - tabele statystyczne rzemiosła, kasa zapomogowa, reorganizacja cechów, stolarze, bednarze, tokarze, kołodzieje. 16. Kościół 1685-1884; sygn. 79-86; 8 j.a. - budowa i remonty kościoła oraz zabudowań przykościelnych, cmentarz, dzwony kościelne, religia. 17. Szkolnictwo 1840-1881; sygn. 87-90; 4 j.a. - przepisy szkolne, szkoły w dobrach miejskich, instalacje nauczycieli. 18. Gmina Czernowsko (Scharnhorst) 1851-1868; sygn. 91; 1 j.a. - wiadomości o gminie. 19. Księgi Miejskie 1483–1775; sygn. 92; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 92
65/206/0 Akta miasta Maszewa 1777-1932 0 rozwiń
1. Wybory do władz miejskich 1883-1932; sygn. 1-10; 10 j.a. - deputacje magistratu, rajcy, szkoła rzemieślnicza i miejska, obsada stanowisk nauczycielskich w mieście, wybory nauczycieli dla szkół wiejskich. 2. Urzędnicy leśni, zbiegostwo 1841-1907; sygn. 11-12; 2 j.a. 3. Protokóły posiedzeń zarządu miejskiego 1823-1909; sygn. 13-25; 13 j.a. - deputacje magistratu, wybory na stanowiska rajców i burmistrzów, wybory do sejmiku krajowego. 4. Miejska kasa oszczędnościowa 1810-1907; sygn. 26-29; 4 j.a. - kasa szkolna, uzbrojenie strażników leśnych, pożyczki udzielane przez miasto. 5. Budowa i utrzymanie umocnień wzdłuż potoków 1854-1905; sygn. 30-32; 3 j.a. 6. Nadzór nad lasami 1810-1885; sygn. 33-39; 7 j.a. - administracja leśna, wyrąb drewna, wykorzystanie torfu, myślistwo, mobilizacje armii, kwaterunki, telegramy z pola walki. 7. Bractwo kurkowe 1887-1904; sygn. 40; 1 j.a. 8. Zarządzenia i postanowienia w sprawach leśnych 1809-1834; sygn. 41; 1 j.a. 9. Szkolnictwo 1815-1907; sygn. 42-53; 12 j.a. - nauczyciele, projekt założenia zimowej szkoły rolniczej oraz męskiej szkoły średniej. 10. Wybory do sejmiku powiatowego 1826-1897; sygn. 54; 1 j.a. 11. Emblematy narodowe 1846-1858; sygn. 55; 1 j.a. 12. Budowa kanału odpływowego 1882-1891; sygn. 56; 1 j.a. 13. Militaria 1777-1885; sygn. 57-72; 16 j.a. - wojny napoleońskie, wojna francusko– pruska, instalacja garnizonu, zaopatrzenie wojsk w opatrunki i żywność, kwaterunki, obciążenia finansowe, kontrybucje, magazyn prowiantowy, mundury Landwehry. 14. Finanse 1816-1932; sygn. 73-82; 10 j.a. - podatki od słodu, separacje, listy mieszczan mających prawa wyborcze, projekty budżetów, dochody i wydatki. Liczba jednostek w zespole: 82
65/207/0 Akta miasta Miastka 1617-1933 0 rozwiń
1. Sprawy państwowe, krajowe i obce 1749-1884; 19 j.a. - edykty i rozporządzenia podatkowe, wybory do sejmów krajowych i powiatowych, przepisy spadkowe, przywileje miasta, własność ziemska, zniesienie poddaństwa w dobrach miejskich, zaburzenia w mieście. 2. Powstanie i rozwój miasta w zarysie - statystyka 1775-1873; 16 j.a. - tabele statystyczne, informacje o początkach osady, statystyka ludności, tabele ukazujące rozwój sukiennictwa, przędzalnictwa oraz innych rzemiosł. 3. Ustrój i administracja miasta 1617-1910; 73 j.a. - ustrój miejski, prawa przynależne władzom miasta oraz szeregowym mieszczanom, stosunki patronów z rodu von Massow z mieszczanami, wybory burmistrzów i radnych, zatwierdzenia i zwolnienia burmistrzów oraz członków magistratu, ich uposażenia, deputacje magistrackie, obsada kamery, kasa miejska, sprawy ogólne administracji. 4. Budżet miejski, kasy, podatki 1709-1933; 40 j.a. - kasy, podatki, procesy miasta z patronatami, spory graniczne z sąsiednią szlachtą, rachunki, rejestry i personel kamery, dochody i wydatki kasy miejskiej, podatki komunalne, projekty budżetów. 5. Sądownictwo, urząd kata 1708-1865; 35 j.a. - urząd kata, edykty i rozporządzenia w sprawach sądownictwa, spory gminy miejskiej z patronatami i burmistrzami, więziennictwo, tytuły własności, kat miejski. 6. Spory graniczne 1622-1854; 28 j.a. - recesy, rejestry i regulacje granic miasta oraz jego posiadłości, spory graniczne z sąsiadami, konflikty o grunty, prawo własności, przebieg i zmiany granic. 7. Zmiany posiadłości i użytkowanie miejskich parcel oraz zabudowań 1742-1862; 19 j.a. - dzierżawy ziemi uprawnej, łąk, pastwisk i wód, kupno, sprzedaż i użytkowanie miejskich posiadłości, dzierżawa wagi miejskiej, kupno, sprzedaż, i użytkowanie zabudowań w mieście. 8. Rolnictwo i prace wspólne 1674-1886; 66 j.a. - sprawy ogólne miejskiego rolnictwa, koloniści, separacje, odszkodowania, zakładanie folwarków, budowa i rozbudowa różnych obiektów rolniczych, szarwarki, hodowla bydła, pastwiska i łąki, wody, bagna i torfowiska. 9. Publiczne budownictwo naziemne, podziemne i drogowe 1736-1888; 27 j.a. - budowa magazynów zbożowych, obsadzanie drzewami poboczy dróg, budowa i utrzymanie mostów, tamy spiętrzające rzeki i strumienie, budowa nowego ratusza, studni na rynku, remizy oraz dróg i szos w okolicy miasta. 10. Sprawy pocztowe 1766-1838; 1 j.a. - zarządzenia dotyczące poczty. 11. Leśnictwo i myślistwo 1772-1889; 17 j.a. - edykty i rozporządzenia, denuncjacje w sprawach kradzieży drewna, administracja lasów, spory, licytacje, spisy leśne, sprzedaż drewna opałowego, zarządzenia w sprawach myślistwa, polowania na wilki. 12. Handel i przemysł 1739-1860; 51 j.a. - edykty i rozporządzenia, statystyka rzemieślnicza i przemysłowa, podatki, budowa, eksploatacja i dzierżawy młynów, tartak, garbarnie, przędzalnie, farbiarnie, szkoła tkacka, plantacje tytoniu, hodowla jedwabników i morwy. 13. Rzemiosło 1750-1882; 35 j.a. - regulaminy, edykty w sprawach rzemiosła, związki czeladnicze, kasy zapomogowe, egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, poszczególne rzemiosła: bednarze, szewcy, pantoflarze, sukiennicy, ślusarze, rzeźnicy, skargi. 14. Sprawy policyjne 1739-1893; 70 j.a. - edykty, zakazy, rozporządzenia, nadzór budowlany, zarząd przemysłowy, zabezpieczenie przeciw pożarowe, nadzór nad obcymi, sprawy paszportowe, cenzura, bezpieczeństwo i porządek publiczny, nadzór nad rynkiem, jarmarki, opłaty od handlujących, akcyza, cła, stemple, gry hazardowe, fałszywe pieniądze, znaki mennicze, pogrzeby. 15. Sprawy wojen i wojskowości 1671-1921; 49 j.a. - ewidencja, zaprzysięganie rekrutów wyznania katolickiego i żydowskiego, zakwaterowanie oddziałów francuskich, dostawy żywności, dezerterzy, landwera, pomoc dla ofiar wojny, opieka nad inwalidami, kontrybucje, straty wojenne. 16. Sprawy duchowieństwa i szkolnictwa 1699-1887; 55 j.a. - zarządzenia, korespondencja, cmentarze, towarzystwo biblijne, rachunki kościelne, rachunki kas szkolnych, rozbudowa szkół, angażowanie na posady duchownych i nauczycieli, skargi. 17. Opieka społeczna 1770-1863; 17 j.a. - praca biednych, pomoc państwa, kasy ubogich, łaźnie, zapomogi, zakwaterowanie ubogich. 18. Żydzi 1763-1848; 7 j.a. - edykty, rozporządzenia, spisy ludności żydowskiej, nauka. 19. Opieka społeczna i sprawy osobowe 1841-1858; 2 j.a. - kasa zmarłych, kasa wdowia i posagowa. Liczba jednostek w zespole: 627
Wyświetlanie 181 do 210 z 1 758 wpisów.