Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1/0 Zbiór dokumentów: cesarskich, królewskich, książęcych, władz administracyjnych, stanów szlacheckich, miejskich, kościelnych 1293-1959 128 rozwiń
1. Położenie prawne księstw pomorskich 1612-1806; 27 j.a. - przywileje udzielane stanom. 2. Lenna 1376-1812; 44 j.a. - listy lenne, nadania i potwierdzenia dóbr (kilka dokumentów wystawionych zostało przez królów polskich). 3. Nobilitacje szlachty 1698-1812; 10 j.a. - nadanie godności baronów, tytułu hrabiowskiego przez króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, nadanie tytułów szlacheckich. 4. Nadania orderów i odznak 1728-1790; 7 j.a. - w tym również Orderu Orła Białego. 5. Przyjęcia do zakonu 1484-1626; 4 j.a. - wybór spowiednika i wyposażenia księżniczek. 6. Zakwaterowanie wojsk 1631; 2 j.a. - dezercja. 7. Sprawy chłopów 1542-1754; 4 j.a. 8. Przywileje poszczególnych miast 1293-1830; 27 j.a. - w tym potwierdzenie przywileju lokacyjnego dla miasta Szczecina. 9. Nadania obywatelstwa miejskiego 1819-1959; 7 j.a. 10. Przywileje cechowe 1507-1830; 50 j.a. 11. Sprawy kupców i kramarzy 1660-1845; 6 j.a. 12. Ustanowienie kata 1788-1798; 2 j.a. 13. Studnia miejska 1778; 1 j.a. 14. Transakcje kupna-sprzedaży 1391-1631; 7 j.a. 15. Spór o handel między Szczecinem a Stargardem 1459; 1 j.a. 16. Karczmy 1660; 1 j.a. 17. Jarmarki 1731-1771; 1 j.a. 18. Sołectwa 1628-1766; 16 j.a. - nadania, przywileje. 19. Młyny i młynarze 1623-1746; 6 j.a. 20. Świadectwa 1622-1838; 38 j.a. - ukończenia nauk u rzemieślników, dobrego pochodzenia i urodzenia. 21. Ochrona przeciwpożarowa 1623-1778; 2 j.a. 22. Skrypty dłużne i długi 1496-1833; 15 j.a. 23. Rybołówstwo 1552; 1 j.a. 24. Zezwolenia na budowę 1686-1799; 3 j.a. 25. Wiersz na cześć króla polskiego 1786; 1 j.a. 26. Atesty dla statków 1832-1845; 2 j.a. 27. Dokumenty w języku hebrajskim i arabskim pocz. XX w; 2 j.a. 28. Tablice woskowe 1416; 7 j.a. - zapisy przychodów miasta Lipska 29. AKCESJA nr 2466/2008; 1858; 1 j.a. - świadectwo potwierdzenia szlachectwa Heroldii Królestwa Polskiego nr 15668 dla Władysława Popławskiego herb Jastrzębiec z 27.II.1858 r. 30. Przes. Nr 151/2009 - potwierdzenie przynależności do cechu Liczba jednostek w zespole: 296
65/2/0 Archiwum Książąt Szczecińskich [1209] 1354-1831 0 rozwiń
I. Część I [1241] 1458 - 1831; 6517 j.a. 1. Sprawy kościelne (Tit. 1) 1440-1809; sygn. I/1-I/94; 94 j.a. - wprowadzenie reformacji, organizacja kościoła, ceremonie i dysputy religijne, sprawy innych religii (Żydzi, katolicy), sprawozdania z obrad sejmów księstwa i Rzeszy, korespondencja z cesarzem odnośnie religii i szkolnictwa. 2. Stosunek do cesarstwa, sąd i sejm Rzeszy (Tit. 2) 1507-1784; sygn. I/95-I/247; 153 j.a. - korespondencja z cesarzem, mandaty cesarskie, sejmy Rzeszy, sojusze polityczne, utrzymanie pokoju powszechnego, liga szmalkaldzka, podatek na wojnę w Turkami, kontyngenty wojenne księstwa. 3. Świadczenia finansowe na rzecz skarbu Rzeszy (Tit. 3) 1521-1703; sygn. I/248-I/275; 28 j.a. - ustalanie wysokości świadczeń, uchwały sejmów księstwa odnośnie spraw finansowych. 4. Sejmy księstw Rzeszy (Tit. 4) 1552-1721; sygn. I/276-I/359; 84 j.a. - protokoły posiedzeń, debaty, uchwały końcowe. Są także akta Sądu Kameralnego Rzeszy. 5. Sprawy monetarne (Tit. 5) 1549-1662; sygn. I/360-I/417; 58 j.a. - bicie monety, parytety walut, przepisy monetarne. 6. Zależność lenna książąt pomorskich od cesarzy (Tit. 6) 1417-1696; sygn. I/418-I/443; sygn. 26 j.a. - formuły przysięgi lennej, listy lenne, pretensje elektorów brandenburskich wobec książąt, zobowiązania księstwa. 7. Układy sukcesyjne między Księstwem Pomorskim a Brandenburgią (Tit. 7) 1558-1680; sygn. I/444-I/464; 21 j.a. - układy dotyczące sukcesji, rokowania między Brandenburgią a Szwecją o podział Pomorza. 8. Stosunki polityczne, kontakty handlowe Księstwa z Polską oraz inne sprawy pomorsko-polskie (Tit. 8-12) [1325] 1510-1787; sygn. I/465-I/656; 192 j.a. - układy i sojusze z Polską, elekcje w Polsce, lenno lęborsko-bytowskie, sprawy i zatargi graniczne, wojny prowadzone przez Polskę, udział przedstawicieli Gryfitów w sejmach w Warszawie, kontakty handlowe, sprawozdania poselstw, instrukcje dla posłów, pożyczka udzielona Zygmuntowi Augustowi, powołanie komisji ds. granic, odpisy polskich uchwał sejmowych i konstytucji, porozumienia dotyczące handlu i żeglugi na Warcie, Noteci i Odrze, sprawy ceł, opisy granic, granica polsko-nowomarchijska, stosunki handlowe z Wrocławiem, Gdańskiem, spotkanie księcia Barnima z Zygmuntem Augustem w Gdańsku w 1552 r., tumult w Gdańsku, korespondencja dotycząca długów, rozbojów, złodziejstwa, rabunków, ścigania przestępców, pomoc dla Polski w wojnie z Turcją, polsko-pruskie układy graniczne, traktat warszawski między Polską a Prusami. 9. Stosunki z Parmą i Księstwem Sardynii (Tit. 12) 1551-1751; sygn.I/657-I/659; 3 j.a. - sprawy handlowe i wojskowe. 10. Stosunki z Hiszpanią i Portugalią (Tit. 13) 1558-1719; sygn. I/660-I/667; 8 j.a. - wojny francusko-hiszpańskie, angielsko-hiszpańskie, Niderlandy, sprawy handlowe. 11. Stosunki z Anglią (Tit. 14) 1539-1801; sygn. I/668-I/677; 10 j.a. - wojny religijne, żegluga, handel. 12. Stosunki z Francją (Tit. 15) 1584-1804; sygn. I/678-I/685; 8 j.a. - wojny we Francji, podróże możnych do Francji, emigracja francuska w tym hugenoci w Szczecinie i na Pomorzu, handel z Francją. 13. Stosunki z Niderlandami (Tit. 16) 1557-1815; sygn. I/686-I/703; sygn. 18 j.a. - wojny, żegluga, sprawy celne, handel, ściganie przestępców. 14. Stosunki ze Szwecją, Danią, Lubeką i Hamburgiem (Tit. 17) 1507-1805; sygn. I/704-I/863; 154 j.a. - układy i pakty z Danią i Szwecją, żegluga i handel, kongres pokojowy w Szczecinie w 1570 r., przemarsze i kwaterunek wojsk szwedzkich na Pomorzu, wojna trzydziestoletnia, cła sundzkie, działalność administracyjna i prawo sukcesji Szwecji do Pomorza brandenburskiego. 15. Stosunki z Rusią moskiewską i Rosją; sprawy Inflant i Kurlandii (Tit. 18) 1557-1806; sygn. I/864-I/906; 43 j.a. - poselstwa do Moskwy, sprawa Inflant i roszczenia do nich Polski, korespondencja z książętami Kurlandii (mariaże), stosunki Kurlandii z Polską, przejazd przez Szczecin poselstwa rosyjskiego, przemarsze przez Pomorze wojsk rosyjskich (wojna siedmioletnia). 16. Stosunki z księstwami Rzeszy: Palatynat, Nassau, Bawaria, Hesja, Austria, Saksonia, Mansfeld, Brunszwik, Frankonia, Badenia, Anhalt (Tit. 19a, 19b, 20-26) 1504-1776; sygn. I/907-I/1042; 136 j.a. - korespondencja książąt pomorskich z rodami książęcymi Rzeszy, układy z księstwem Palatynatu, początek wojny trzydziestoletniej, korespondencja z domami panującymi, podróże do księstw, koligacje rodzinne, sprawy handlowe, cła. 17. Stosunki z Brandenburgią (Tit. 27-30) 1421-1803; sygn. I/1043-I/1267; 225 j.a. - sprawy sukcesji, sprawy żeglugi i ceł, spory celne i graniczne, wytyczanie granic, ugody graniczne, podróże książąt pomorskich do Brandenburgii, ściganie przestępców, windykacja długów. 18. Stosunki z księstwami Brunszwik i Lüneburg (Tit. 31) 1519-1749; sygn. I/1268-I/1309; 42 j.a. - personalia rodu panującego w Brunszwiku, podróże książęce, sprawy Litwy, Inflant, przemarsz wojsk brunszwickich na wojnę do Prus w 1563 r., spory pomiędzy oboma dworami, saliny lüneburskie, handel solą. 19. Stosunki z Meklemburgią (Tit. 32-35) 1478-1801; sygn. I/1310-I/1382; 73 j.a. - układy dziedziczne, korespondencja w sprawach poddanych, sprawy celne, spory graniczne, koligacje rodzin panujących, porozumienia, sprawy handlowe, roszczenia spadkowe, stosunki wewnętrzne w Meklemburgii. 20. Stosunki z Prusami Książęcymi (Tit. 36) 1556-1773; sygn. I/1383-I/1402; 20 j.a. - wojna w Inflantach, stosunki wewnętrzne w Prusach, przemianowanie Prus Królewskich na Prusy Zachodnie. 21. Stosunki z Holsztynem (Tit. 37) 1556-1774; sygn. I/1403-I/1415; 13 j.a. - koligacje rodzinne, ściganie przestępców. 22. Stosunki z księstwami śląskimi (Tit. 38) 1566-1786; sygn. I/1416-I/1429; 14 j.a. - personalia książąt śląskich, wojna siedmioletnia, przywileje Wrocławia, fortyfikacje Świdnicy, długi książąt śląskich, sprawy spadkowe. 23. Kontakty z różnymi dworami i państwami (Tit. 39) 1573-1811; sygn. I/1430-I/1452; 23 j.a. - personalia rodzin panujących, przyczyny wybuchu wojny trzydziestoletniej, konsulaty honorowe: amerykański i angielski, dysputy religijne, informacje dotyczące komety, traktat o jeździectwie. 24. Kontakty Księstwa Pomorskiego z biskupstwem w Strasburgu (Tit. 40) 1589-1634; sygn. I/1453-I/1457; 5 j.a. - sprawy wewnętrzne miasta i biskupstwa, personalia biskupów. 25. Sejm stanowy Księstwa Pomorskiego (Tit. 41) 1535-1637; sygn. I/1458-I/1493; 36 j.a. - pisma konwokacyjne, przebieg posiedzeń sejmowych i uchwały końcowe. 26. Wojna 30-letnia (Tit. 42, 43, 44) 1609-1715; sygn. I/1494-I/1623; 129 j.a. - ustawodawstwo obronne Rzeszy, informacje o poszczególnych fazach wojny, korespondencja miast z władzami wojskowymi, lądowanie wojsk szwedzkich na Pomorzu, wtargnięcie lisowczyków na Pomorze, blokada portów, wejście wojsk cesarskich na Pomorze, obronność Szczecina, grabieże i rabunki wojsk, ustanowienie tymczasowego zarządu szwedzkiego nad Pomorzem, porozumienia szwedzko-brandenburskie, śmierć Gustawa Adolfa, poselstwo perskie w Szczecinie, układy księcia Bogusława z dowódcami wojsk szwedzkich i cesarskich. 27. Zależność lenna rodów pomorskich od panującego (Tit. 45) 1460-1806; sygn. I/1624-I/1813; 190 j.a. - rejestry złożonych hołdów księciu przez miasta i szlachtę, dane o rodach szlacheckich, odnowienia przywilejów lennych 28. Genealogia książąt pomorskich i innych domów panujących (Tit. 46) 1499-1706; sygn. I/1814-I/1883; 68 j.a. - drzewa genealogiczne rodu Gryfitów, informacje o poszczególnych członkach rodziny książęcej, sprawy majątkowe, spadkowe, wykazy kosztowności, koligacje rodzinne, herb Pomorza, biblioteka książęca, mapa Pomorza Lubinusa. 29. Akta związane z panowaniem księcia Barnima XI (Tit. 47, 48) 1532-1604; sygn. I/1884-I/1907; 24 j.a. - spory ze szlachtą, korespondencja księcia, horoskop. 30. Dom panujący (Tit. 49) 1402-1654; sygn. I/1908-I/2007; 100 j.a. - układy o dziedziczenie, podziały Księstwa, uposażenia członków rodziny książęcej, spadki, ceremonie pogrzebowe, rejestry długów. 31. Księstwo Wołogoskie (Tit. 50, 51, 52, 53) 1536-1617; sygn. I/2008-I/2100; 93 j.a. - śmierć i testament Filipa I i jego żony, spadkobiercy księcia Filipa I, sprawy sporne pomiędzy częścią szczecińską a wołogoską, stosunki z księciem Kurlandii, uniwersytet w Greifswaldzie, dobra książęce, przywileje miast, sprawy lenne, bractwa kurkowe, wspólne sejmy, Kosmografia Münstera. 32. Cła (Tit. 54) 1424-1795; sygn. I/2101-I/2108; 8 j.a. - przywileje celne, spory celne, sprawy handlowe. 33. Rybołówstwo (Tit. 55) 1535-1626; sygn. I/2109-I/2122; 14 j.a. - ordynki dotyczące rybołówstwa, handel rybami, spory i skargi. 34. Dom panujący w Wołogoszczy (Tit. 56) 1592-1629; sygn. I/2123-I/2139; 17 j.a. - studia książąt, testamenty, zgony, zaopatrzenie wdów. 35. Ród von Wussow (Tit. 57) [1267] 1507-1764; sygn. I/2140-I/2153; 14 j.a. - dobra lenne, członkowie rodu. 36. Spory graniczne (Tit. 58) 1589-1817; sygn. I/2154-I/2180; 27 j.a. - spory pomiędzy częściami Księstwa oraz pomiędzy Księstwem a innymi jednostkami administracyjnymi. 37. Ród von der Schulenburg (Tit. 59) 1508-1666; sygn. I/2181-I/2200; 20 j.a. - spory z książętami, kościołem i gminami 38. Ród von Eickstedt (Tit. 61) 1579-1764; sygn. I/2201; 1 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne. 39. Ród Polchow (Tit. 62) 1600-1612; sygn. I/2202; 1 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne. 40. Ród von Ramin (Tit. 63) 1574-1618; sygn.I/2203; 1 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne. 41. Rody: von Trampe i von Steinwehr (Tit. 64a, 64b) 1519-1738; sygn. I/2204-I/2206; 3 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne. 42. Miasto Gryfino (Tit. 65) [1241] 1528-1804; sygn. I/2207-I/2212; 6 j.a. - przywileje, granice, cechy, ciężary wojenne. 43. Dobra Swobnica i Schwedt (Tit. 66) 1547-1787; sygn. I/2213-I/2216; 4 j.a. - granice, spory o puszczę, kamera celna w Schwedt, dzierżawy. 44. Handel zbożem prowadzony przez miasta (Tit. 67) 1595; sygn. I/2217; 1 j.a. 45. Miasto Stralsund (Tit. 68) 1543-1684; sygn. I/2218-I/2237; 20 j.a. - spory graniczne, jurysdykcja, spory mieszczan, handel, cechy, wizytacje kościelne. 46. Dobra lenne (Tit. 70) 1559-1638; sygn. I/2238-I/2253a; 17 j.a. - dobra lenne szlachty i miast, młyny, sprzedaż dóbr, spory, podatki, sołectwa, długi Filipa Juliusza. 47. Supliki i skargi (Tit. 71) 1571-1679; sygn. I/2254-I/2271; 18 j.a. - skargi i zażalenia do książąt i ich urzędników. 48. Dobra Barth i Franzburg (Tit. 72) 1503-1612; sygn. I/2272-I/2297; 26 j.a. - zarząd dóbr książęcych, sprawy lenne, spory, budownictwo, zamek książęcy w Barth, choroby i pogrzeby członków rodziny książęcej. 49. Dobra Bytów i Darłowo (Tit. 73) 1508-1679; sygn. I/2298-I/2328; 31 j.a. - traktat dot. Lęborka i Bytowa, śmierć księcia Kazimierza IX, klasztor w Bukowie Morskim, objęcie stanowiska sędziego w Spirze przez Barnima XII, wizytacje zarządów, podatki, dochody, hodowla koni. 50. Studia, pielgrzymki i podróże książąt (Tit. 74) 1497-1629; sygn. I/2329-I/2344; 16 j.a. 51. Małżeństwa i zgony członków rodziny książęcej (Tit. 75) 1508-1695; sygn. I/2345-I/2463; 118 j.a. - korespondencja dotycząca ślubów, projekty małżeństw, śluby księżniczek, uposażenia, wykazy dóbr i klejnotów, uposażenia wdów, pogrzeby książąt. 52. Uposażenie żeńskich członków rodziny książęcej (Tit. 76) 1533-1797; sygn. I/2464-I/2470; 7 j.a. 53. Hołdy stanów pomorskich (Tit. 77) 1500-1632; sygn. I/2471-I/2509; 38 j.a. - plany, terminy i wykazy złożonych hołdów, listy hołdownicze i przysięgi lenne. 54. Wasale książęcy (Tit. 77 appenedix) 1558-1831; sygn. I/2510-I/3020; 511 j.a. - przysięgi i hołdu szlachty, sprawy lenne, prawo kaduka, podatki i daniny, alienacje lenne, przywileje, obowiązki lenników, pomoc finansowa dla szlachty, księgi hipoteczne, kupno-sprzedaż dóbr, pożyczki, testamenty, alimentacja wdów i sierot, licytacje dóbr lennych, dobra kościelne, fundacje dobroczynne, opłaty za usługi kancelaryjne. 55. Sprawy monetarne (Tit. 78) 1560-1769; sygn. I/3021-I/3072; 52 j.a. - mennica w Szczecinie, prawo mennicze, taksy walut, parytet, ściganie fałszerstw, zakazy wywozu kruszców, edykty mennicze. 56. Organizacja dworu książęcego i władz Pomorza brandenbursko-pruskiego (Tit. 79) 1531-1814; sygn. I/3073-I/3347a; 275 j.a. - organizacja dworu, urzędów i służb, mianowanie urzędników, ich uposażenia i deputaty, organizacja regencji po śmierci Bogusława XIV, organizacja Rejencji Pomorskiej, nominacje urzędników, alimentacja wdów po urzędnikach. 57. Sądownictwo (Tit. 80) 1544-1811; sygn. I/3348-I/3815; 467 j.a. - przywileje de non apellando, organizacja sądu nadwornego, przepisy dotyczące postępowania sądowego, mianowanie urzędników sądowych, archiwa sądowe, wykazy szlachty, diariusze rejencji, edykty i reskrypty, cenzura, podróże elektorów brandenburskich i królów pruskich, statystyki chrztów, ślubów i zgonów z lat 1723-1749, kalendarze adresowe, tabele wasali, biblioteka książęca i rejencji, księgi posiedzeń rejencji, zbiór prawa i przepisów. 58. Biskupstwo kamieńskie (Tit. 81, 82, 83, 84) 1356; 1513-1810; sygn. I/3816-I/3907; 92 j.a. - statuty biskupstwa, odpisy dokumentów, układy dot. biskupstwa, sekularyzacja, wybór książąt na urząd biskupa, hołdy lenne, stanowiska w biskupstwie, klasztory, kościoły i przytułki, granice biskupstwa. 59. Miasto Kołobrzeg (Tit. 85) 1530-1814; sygn. I/3908-I/3982; 76 j.a. - stosunek prawny do biskupstwa, dobra miejskie, sądy, spory miasta, granice, handel, podatki, kościoły. 60. Kapituła kamieńska (Tit. 86) 1490-1784; sygn. I/3983-I/4016; 34 j.a. - statuty i organizacja kapituły, majątki, podatki, wybory kapitularzy i ich niminacje, wizytacje kościołów. 61. Posiadłości zakonów rycerskich (Tit. 87) 1464-1787; sygn. I/4017-I/4099; 83 j.a. - Joannici i ich dobra, spory z księciem. 62. Organizacja kościoła pomorskiego (Tit. 88, 89) 1550-1806; sygn. I/4100-I/4444; 345 j.a. - organizacja kościoła na Pomorzu, konsystorz, obsada stanowisk, wizytacje kościelne, szkolnictwo, szpitale, budownictwo 63. Kościół mariacki w Szczecinie (Tit. 90) 1516-1722; sygn. I/4445-I/4495; 51 j.a. - organizacja kościoła NMP i św. Ottona , obasda stanowisk, dobra, biblioteka, spory i daniny. 64. Uniwersytet w Greifswaldzie (Tit. 91) 1565-1633; sygn. I/4496-I/4498; 3 j.a. - promocje doktorów, uposażanie profesorów, spory z miastem. 65. Pedagogium (Tit. 92) 1579-1682; sygn. I/4499-I/4503; 5 j.a. - organizacja i statuty, prawa studentów i uczniów Pedagogium i Gimnazjum Carolinum. 66. Sprawy karne (m.in. rozbój, czary) i fiskalne (Tit. 93) 1522-1679; sygn. I/4504-I/4569; 66 j.a. - postępowania sądowe w sprawach rozbojów, zakłócenia spokoju, wykonywanie kar (np. ścięcie). 67. Sejm Księstwa Pomorskiego (Tit. 94) 1425-1705; sygn. I/4570-I/4728; 159 j.a. - przygotowania do sejmów pomorskich, przebieg obrad, uchwały końcowe, obsada urzędów landrata, księgi rozporządzeń, mandatów i ordynków w sprawach podatkowych i kwaterunku wojsk, przywileje stanów. 68. Podatek turecki (Tit. 95) 1523-1615; sygn. I/4729-I/4734; 6 j.a. - uchwały i podział podatku. 69. Obronność Księstwa (Tit. 96) 1523-1747; sygn. I/4735-I/4822; 87 j.a. - mobilizacje, przegląd sprzętu wojennego, mianowanie oficerów i komisarzy wojennych, podatki na cele obronne i spory o nie. 70. Skarbowość Księstwa i Pomorza brandenbursko-pruskiego (Tit. 97) 1574-1770; sygn. I/4823-I/5168; 346 j.a. - podział i wymiar podatków, ulgi i zadłużenia podatkowe, matrykuły łanów, obasda stnowisk poborców, szacowanie szkód w skutek pożarów, zarazy, wykazy domów w miastach, kontrybucje, pomiary ziemi, zakładanie nowych wsi, szkody w trakcie wojny siedmioletniej. 71. Rodzina Loitz i inne rody (Tit. 98) 1515-1678; sygn. I/5169-I/5180; 12 j.a. - informacje o rodzinie, spory i roszczenia szlachty, kabała dot. wojny prowadzonej przez cesarza Maksymiliana II. 72. Edykty i reskrypty (Tit. 99) 1524-1812 sygn. I/5181-I/5743; 559 j.a. - mandaty i zarządzenia dot. polityki wewnętrznej i zewnętrznej. 73. Sprawy opieku Liczba jednostek w zespole: 9075
65/3/0 Archiwum Książąt Wołogoskich [1401] 1532-1638 [1732] 14518 rozwiń
1. Religia (Tit. 1 Religionssachen) 1544-1600; 9 j.a. - propozycje cesarza odnośnie religii, układy i dokumenty dotyczące wojny szmalkaldzkiej, spór pomiędzy cesarzem a książętami pomorskimi w sprawie tejże wojny, korespondencja księcia Filipa I z elektorem brandenburskim Joachimem II w sprawach religii oraz ordynek religijny dla miasta Prenzlau. 2. Sejmy Rzeszy (Tit. 2, Reichs und Kreistage) [1529] 1532-1631; 74 j.a. - mandaty cesarzy dotyczące zwoływania sejmów, propozycje cesarskie, pisma i odpowiedzi stanów iksięstw Rzeszy, instrukcje dla posłów udających się na sejmy, materiały dotyczące sejmów i sejmików w Augsburgu, Jüterbogu, Norymberdze, Ratyzbonie, Spirze, Ulm, Wormacji, uchwały końcowe sejmów, zarządzenia policyjne, ustawy monetarne, uchwały o żegludze na Warcie i Odrze, wojną o Inflanty, podatki na wojnę z Turcją, sprawy graniczne Księstwa z Węgrami i polsko – pruskie, rokowania w Augsburgu, zarząd, wizytacje i posiedzenia Sądu Kameralnego Rzeszy, elekcje cesarzy. 3. Rzesza (Tit. 3, Reichshandlungen) 1520-1621; 27 j.a. - sejmy w Augsburgu, Frankfurcie n/M., Norymberdze, Ratyzbonie, Spirze, Wormacji, poselstwa, uchwały sejmowe, elekcja cesarzy, stosunki Księstwa Wołogoskiego z innymi księstwami Rzeszy oraz kontakty z państwem polskim, Związek Szmalkaldzki, wyprawa rzymska, podatki na wojnę z Turcją, handel solą, brandenburska instrukcja monetarna, sprawy sporne. 4. Zjazdy stanów Rzeszy (Tit. 4, Deputations und Moderationstage) 1542-1623; 5 j.a. - konwenty poselstw Rzeszy w Ratyzbonie, Spirze, Wormacji. 5. Sejmy okręgowe Rzeszy (Tit. 5, Kreis und Probationstage) 1521-1621; 21 j.a. - sejmiki we Frankfurcie n/O, Jüterbogu, Lipsku, Lünenburgu, Spirze, Wismarze, Wormacji, materiały związane z wojnami: z Turcją, polsko – szweckimi, brandenbursko – francuskimi, podatki, sprawy monetarne, ordynacja monetarna z wzorami obowiązujących monet, stosunki z Księstwem Szczecińskim. 6. Rodzina Książęca (Tit. 6/7, Fürstliche Heurathen, Witthumsverschreibungen und Absterben auch Erbschaften) [1391] 1512-1629; 27 j.a. - intercyzy, układy małżeńskie, śluby członków książęcej rodziny: księżnej Georgii córki księcia Jerzego I ze Stanisławem Latalskim, księcia Jerzego, księżnej Zofii córki Bogusława X, księżnej Małgorzaty córki księcia Jerzego, księżnej córki księcia Bernima XI, księcia Jerzego I, księżnej Małgorzaty córki Filipa I, księżnej Jadwigi Marii córki Ernesta Ludwika, księżnej Elżbiety Magdaleny oraz księcia Filipa Juliusza, instrukcje dla Michaela Kussow w sprawie chorej umysłowo księżnej Marii Jadwigi, pogrzeby księżnej Jadwigi Marii córki Ernesta Ludwika oraz księżnej Amelii córki Filipa I, sprawy dziedziczenia, podziały spuścizn, uposażenia wdów, posagi, podatki panieńskie, chrzest Filipa Juliusza. 7. Polonica (Tit. 10) 1572-1603; 7 j.a. - sejmy wStężycy i Warszawie, pożyczka udzielona królowi polskiemu, śmierć Zygmunta Augusta, elekcja i koronacja Henryka Walezego, wojny polsko – szwedzkie. 8. Szwecja (Tit. 11, Svecica) 1570-1635; 6 j.a. - skargi miasta Rewala na prześladowania przez Wielkie Księstwo Moskiewskie, najazd na Kurlandię i Semigalię, zawarcie pokoju szwedzko – duńskiego, poselstwa, korespondencja książąt pomorskich z książętami szwedzkimi lub w sprawach Szwecji. 9. Dania (Tit. 12, Danica) 1535-1633; 20 j.a. - korespondencja z królem duńskim, układ dotyczący żeglugi, sprawy Rugii, chrzest księżniczki Augusty córki króla duńskiego Fryderyka II, spór o klasztor w Reinfeld, zdobycie i ograbienie miasta Wołogoszcz, werbunek do wojsk duńskich, cła, podatki, zastaw dóbr książęcych. 10. Poselstwa (Tit. 13, Legationes) 1617; 1 j.a. - list Jakuba króla Anglii do Filipa Juliusza w sprawie kupców angielskich przebywających na Pomorzu. 11. Saksonia (Tit. 14, Sachsen) 1544-1624; 16 j.a. - stosunki Saksonii z Pomorzem i Westfalią, sejm w Torgau, oblężenie miasta Gotha, stosunki wewnętrzne w Saksonii, śmierć księcia saskiego Franciszka V, układ małżeński księżnej Marii, spór księcia Franciszka V z miastem Lubeką, handel. 12. Palatynat Reński (Tit. 15, Pfalz) 1610-1625; 3 j.a. - kontrreformacja, śmierć palatyna reńskiego Filipa Ludwika, przejście na katolicyzm Wolfganga Wilhelma syna Filipa Ludwika, spór o przywilej ochrony dziedzictwa, stosunki z klasztorem w Keyscheim i z książętami pomorskimi. 13. Brunszwik (Tit. 16, Braunschweig) 1542-1623; 13 j.a. - układy między Brunszwikiem, Meklenburgią i Pomorzem, układ księcia brunszwickiego z władcami Lünenburga, spory z miastami: Hanower, Goslar i Brunszwik, śluby książąt, przemarsz wojsk brunszwickich przez Pomorze do Gdańska, oblężenie miasta Brunszwik, utrzymanie wojsk zaciężnych, korespondencja księciaFilipa Juliusza z książętami Brunszwiku i Lünenburga. 14. Meklemburgia (Tit. 17, Mecklemburg) 1526-1634; 18 j.a. - śluby książąt meklemburskich, stosunki wewnętrzne w Meklemburgi, wizyty książąt meklemburskich na dworach pomorskich, wojny o miasto Rostok, układy w Wismarze między książętami meklemburskimi Janem Albrechtem i Ulrykiem, układ Bogusława XIV z Meklemburgią, korespondencja w sprawie konfliktu cesarza i książąt pomorskich, podatki, handel, śmierć książąt Henryka i Ulryka, ekstradycja zbiegów, opis zamku, miasta i domeny Stavenhagen. 15. Inflanty (Tit. 18, Lieffland) 1544-1572; 9 j.a. - stosunki z Wielkim Księstwem Moskiewskim, ze Szwecją i z biskupem w Rydze, elekcja biskupów, listy księcia Albrechta do książąt Rzeszy w sprawach werbunku do wojska. 16. Księstwa Rzeszy (Tit. 19, Promiscua der Reichsfürsten) 1548-1571; 6 j.a. - korespondencja księcia Albrechta Hohenzollerna z książętami pomorskimi i śląskimi, korespondencja w sprawach Inflant, spór księcia Alhalt z biskupem Halberstadt. 17. Brandenburgia (Tit. 20, Marck Brandenburgische Erbeinigung mit Pommern) 1493-1577; 7 j.a. - układy dziedziczne między Brandenburgią a księciem Bogusławem X i jego następcami, spory w sprawach spadkowych. 18. Granica z Marchią (Tit. 21, Märckische Grentzirrungen) 1554-1583; 2 j.a. - spory graniczne, spory z miastem Hamburgiem o prawo składu i o żeglugę na Łabie. 19. Układy dziedziczne (Tit. 22, Fürstliche Pommersche Erbverträge) 1532-1616; 21 j.a. - układy dziedziczne pomiędzy: Barnimem XI z Filipem I, Barnima XII z Janem Fryderykiem, Barnima XII z Kazimierza IX, sprawy rodzinne książąt pomorskich, kontrakt księżnej Agnieszki z Korneliusem Klausem von Gadebusch. 20. Zależność lenna od cesarstwa (Tit. 23, Fürstliche Pommersche Lehns Empfängnus von Romische Kaiserliche Majestät) 1541-1626; 20 j.a. - listy lenne cesarza, odnowienie i potwierdzenie lenna przez cesarza, potwierdzenia przywilejów, sejm w Pradze, delegacje poselskie, instrukcje i sprawozdania poselskie, cła. 21. Skarb książęcy (Tit. 24, Fürstliche gemeine Rechnungen)1495-1624; 16 j.a. - ordynek dworski z 1541 r., zarządzenia dla poszczególnych zarządów, instrukcje książęce, zebrania stanów księstwa wołogoskiego i szczecińskiego, protokoły z posiedzeń sejmowych, uchwały końcowe sejmów, rachunki księstwa,akta sprzedaży dóbr, granica z Polską. 22. Biskupstwo Kamieńskie (Tit. 25, Bischof und Stift Cammin) [1175] 1525-1623; 20 j.a. - opinie teologów i cesarza w sprawie wyborów biskupów i kapituły, wybory biskupów: Johanna Bugenhagena, Erazma von Manteuffela, Ludwika von Ebersteina, Wolfa von Borcka, książąt Jana Fryderyka, Franciszka I i Filipa Juliusza, opisy prebend biskupstwa, suplikacje, postulaty biskupów, przywileje kapituły i kościoła (w tym odpisy dokumentów od 1175 r.), układy w sprawach biskupstwa, hołdy składane nowowybranym biskupom. 23. Kamień i dziesięciny ze Szwerin (Tit. 26, Cammin und Schwerinche Bischofzehenden) 1527-1588; 7 j.a. - dziesięciny płacone biskupstwu kamieńskiemu przez Meklemburgię. 24. Kapituła w Kamieniu (Tit. 27, Capitulares der Kirche zu Cammin) 1538-1636; 3 j.a. - przysięgi biskupów, przywileje cesarzy dla kapituły i kościoła, statut kościoła kamieńskiego, beneficja i prebendy biskupstwa z terenu księstwa wołogoskiego, własność biskupstwa, podatki poddanych. 25. Kościół w Kołobrzegu (Tit. 28, Kirche zu Kolberg) 1546-1626; 4 j.a. - probostwo, bona communia kapituły kołobrzeskiej, ordynek kościoła w Kołobrzegu, prepozytura w Kołobrzegu. 26. Miasto Kołobrzeg (Tit. 29, Stadt Kolberg) 1579-1585; 1 j.a. - klasztory żeńskie w Kołobrzegu, 1 j.a. z lat 1579 – 1585. 27. Miasto Szczecin (Tit. 30, Stadt Alten Stettin) 1535-1632; 19 j.a. - żegluga na Odrze, koncesje i przywileje cechowe, handel, cła na jeziorze Dębskim, spory o cła w Kostrzyniu, spory graniczne, spory miasta z książętami i kościołami, zamek w Szczecinie, nieruchomości miejskie, mennica szczecińska, spory miasta z Ernestem von Ramin. 28. Fundacja Mariacka i Pedagogium (Tit. 31, St. Marienkirche und Pedagogium in Alten Stettin) 1541-1632; 14 j.a. - prawo patronatu i jurysdykcja nad kościołami, dobra kościelne i dobra fundacji, grobowce, dzierżawy, powinności i podatki poddanych, prebendy, podatek panieński, lenno kościelne, spory kapituły ze szlachtą. 29. Utrzymanie dworu i kancelaria (Tit. 32. Fürstliche Pommersche Hofordnung zu Wolgast auch die Kanzelei daselbst) 1503 – 1637; 191 j.a. - ordynki dworskie i kancelaryjne, zarządzenia porządkowe, kanclerz i kancelaria, personel kancelarii, taksy kancelaryjne, wizytacja kancelarii, utrzymanie kancelarii, dworu i domu książęcego, rozporządzenia i przepisy kancelarii książęcej, służba dworska, przywileje urzędników, sąd nadworny, ordynek sądowy, urzędnicy sądowi, sądy niższe, korespondencja urzędowa i prywatna książąt i kanclerzy, korespondencja z państwami Rzeszy, skarbiec książęcy, książęce dobra stołowe, archiwum, biblioteka, arsenał, stajnie,angaże urzędników i służby dworskiej, wynagrodzenia, spory urzędników, dobra książęce, deputaty, zwolnienia urzędników, zaprzysiężenia urzędników, uposażenie wdów po urzędnikach, stosunki książąt z Radą Miejską, skład dworu książęcego, długi i wierzyciele książęcy, podatek posagowy, wydatki rodziny książęcej, relacje komisarzy,inwentarze zamkowe, uroczystości dworskie, listy polecające, listy zastawne, alimentacja wdów książęcych, handel solą, winem i kamieniami młyńskimi, cła, saliny, sprawy finansowe, listy przewozowe, zaopatrzenie, zarządy domen, ordynki dla zarządców, protokoły posiedzeń zarządów, dobra poklasztorne, akty kupna – sprzedaży ziemi, podatki, budowa murów iwałów, wizytacje lasów, nadania folwarków, wizytacje folwarków, deputaty, areszt szczecińskich statków, żegluga na Narwi, drogi, orkiestra i muzykanci, browar, wojsko i jego organizacja, wiezienie. 30. Wojskowość (Tit. 33, Militaria) 1539-1637; 141 j.a. - stosunki z cesarstwem, korespondencja Bogusława XIV z elektorem Palatynatu Fryderykiem, królem Czech, cesarzami Maciejem II i Ferdynandem II, zakwaterowanie wojsk cesarskich i szwedzkich na Pomorzu, wojna w Czechach i na Węgrzech, rozprawy teologiczne uniwersytetów Wittenbergu i Greifswaldzie w sprawie wojny z Czechami, ekscesy, rabunki,ordynki wojenne, podatki, kontrybucje, oblężenie Starlsundu, kapitulacja Franzburga, armia szwedzka, przemarsz wojsk szwedzkich przez Pomorze, przewiezienie do Szwecji ciała Gustawa Augusta, instrukcje wojskowe, stosunki pomorsko – duńskie, oblężenie i zdobycie Gorzowa, fortyfikacje miast, umocnienie zamku w Wołogoszczy, fourage, zaopatrzenie wojsk, defensywa z 1621 r., umowy wojenne, angaż puszkarza i odlewnika, budowa okrętu wojennego, lustracje kwater wojskowych, szkody wojenne, sprawy finansowe. 31. Musterungi (Tit. 34,Musterungen und Defensionswerk) 1521-1636; 17 j.a. - ćwiczenia wojskowe, służba konna i ćwiczenia jazdy, mianowania dowódców, spisy koni lennych, odlewnictwo, uwagi teologów o wojnie. 32. Skarb ziemski w Anklam i Greifswaldzie (Tit. 37, Land Kasten zu Anklam und Greifswald) 1568-1636; 31 j.a. - podatki,pożyczki i spłaty wierzycieli, cła, zatrudnienie poborcy ziemskiego. 33. Skarb rentmistrzowski (Tit. 38, Land Rentereisachen) 1570-1632; 16 j.a. - rejestry skarbowe, rachunki, długi, wierzyciele, roczne rozlicznie, wynagrodzenia urzędników i służby dworskiej, podatki na obronę kraju. 34. Sejmy [Księstwa Zach.-Pom.] (Tit. 39, Landtagessachen) 1538-1634; 92 j.a. - pisma zwołujące sejmy, mandaty i reskrypty, rokowania sejmowe, sprawozdania z posiedzeń sejmowych, konwentów i narad stanów, uchwały końcowe, sprawy sporne. 35. Mennice (Tit. 40, Müntzwerk)1551-1624; 4 j.a. - sprawy monetarne, mennica w Franzburgu. 36. Policja (Tit. 41, Polizeiordnung) 1543-1634; 20 j.a. - ordynki policyjne, zarządzenia dotyczące kupców, cechów, handlu, żeglugi, ordynki miejskie, zarządzenia policyjne w sprawie ślubów, chrztów, pogrzebów, żebraków, pasterzy, chłopów, konferencje miast hanzeatyckich z miastami Holandii, sprawy sporne na sejmie w Wolinie. 37. Miasto Wołogoszcz (Tit. 42, Stadt Wolgast) 1589-1636; 24 j.a. - posiadłości ziemskie, nadzór policyjny, zarządzenia policyjne przeciw zarazie, cechy: browarników, kuśnieży, tkaczy, sprawy sporne, sprawy finansowe. 38. Miasto Anklam (Tit. 43, Anklam) 1557-1635; 18 j.a. - klasztor, grobla i przeprawa promowa, szpitale, młyny, sprawy sporne. 39. Miasto Pasewalk (Tit. 44, Pasewalk) 1560-1636; 21 j.a. - granice i własność ziemska miasta, dobra kościelne, deputaty drewna dla kościołów, klasztor, cechy: bednarzy, kołodziejów, kowali, krawców, kuśnierzy, murarzy, piekarzy, płócienników, stolarzy, szewców, szklarzy, bractwo kurkowe, jarmarki, nadzór policyjny, sprawy sporne. 40. Miasto Pencun (Tit. 44a, Pencun) 1600; 1 j.a. - przywilej wolnego targu. 41. Miasto Demmin (Tit. 45, Demmin)1525-1635; 10 j.a. - własność miejska, młyny, karczmy, cła, rybołówstwo, sprawy sporne. 42. Miasto Barth (Tit. 47, Barth) 1562-1636; 42 j.a. - przywileje miejskie, własność ziemska miasta, nadzór i zarządzenia policyjne, urzędnicy miejscy, sądownictwo, procesy o czary, spory, spór miasta z księciem Filipem Juliuszem, deputaty, sprawy monetarne, cła, cechy: drukarzy, garbarzy, kramarzy, kuśnierzy, pantoflarzy, piekarzy, rymarzy, sukienników, szewców, bractwo kurkowe. 43. Miasto Ueckermünde (Tit. 48, Ueckermünde) 1552-1636; 7 j.a. - żegluga na Wkrze, cła, sprawy sporne, cechy: browarników, kowali, krawców, zapiski dotyczące miasta. 44. Miasto Nowe Warpno (Tit. 48a, Neuen Warpe) 1556-1611; 2 j.a. - przywileje miejskie, cech piekarzy, zapiski dotyczące miasta. 45. Miasto Treptow a/ T. (Tit. 49, Altentreptow) 1556-1636; 14 j.a. - sprawy graniczne, własność wiejska miasta, ogrody, sprawy sporne, cechy: browarników, kowali, krawców, kuśnierzy, muzyków, piekarzy, stolarzy, sukienników, szpitale, korespondencja książąt z miastem. 46. Miasto Triebsee (Tit. 50, Triebsee) 1596; 1 j.a. - podatek browarniany. 47. Miasto Loitz (Tit. 51, Loitz) 1605-1636; 8 j.a. - długi książęce, handel, cech szewców. 48. Miasto Grimmen (Tit. 52, Grimmen) 1541-1632; 8 j.a. - posiadłości ziemskie miasta, przywileje rzemieślnicze, nadzór policyjny, cegielnia, sprawy ubogich. 49. Miasto Damgarten (Tit. 53, Damgarten) [1258] 1592-1632 [1723]; 11 j.a. - przywileje miejskie, spory graniczne, cła, cechy: browarników, piekarzy, szewców. 50. Miasto Banie (Tit. 54, Bahn) [1408] 1501-1636; 32 j.a. - przywileje miejskie, umowy miasta z zakonem Joannitów, komturia w Swobnicy (Wildenbruch), kościoły, cechy: krawców, tkaczy, młyny, bractwo kurkowe, sprawy sporne i kryminalne, cła, nadzór policyjny, sądownictwo. 51. Miasto Widuchowa (Tit. 54a, Fiddichow) 1556-1564; 1 j.a. - sprawy sporne. 52. Miasto Usedom (Tit. 55, Usedom) 1589-1635; 5 j.a. - spory o pastwiska i las, sprawy tkaczy, konie miejskie. 53. Miasta Franzburg i Richtenberg (Tit. 56, Frantzburg und Richtenberg) [1593] 1603-1629; 6 j.a. - przywileje miejskie, cechy: krawców, szewców, tkaczy, dom książęcy we Franzburgu. 54. Miasto Jarmen (Tit. 57, Jarmen) 1609-1626; 4 j.a. - przywileje miejskie, zapiski dotyczące miasta, młyny. 55. Miasto Gützkow (Tit. 58, Güt Liczba jednostek w zespole: 2371
65/4/0 Kamera Wojenno-Skarbowa w Szczecinie 1545-1824 0 rozwiń
I. Komisje i wizytacje domen 1560-1824; sygn. 1-283; 283 j.a. – lustracje domen, odpisy dokumentów książęcych, zarządzenia, urbarze, kontrakty dzierżawne, opłaty za dzierżawy, daniny, podatki, umowy kupna-sprzedaży, sprawy naprawy dróg, mostów, regulacji rzek, a także wykazy ruchomości i nieruchomości m.in. zamku w Szczecinie oraz innych domów książęcych. 1. Domena Kołbacz sygn. 1-26; 26 j.a., 2. Domena Dolice i Pełczyce sygn. 27-41; 15 j.a. 3. Domena Podlesie pow. Nowogard sygn. 42-60; 19 j.a. 4. Domena Golczewo pow. Kamień sygn. 61-72; 12 j.a. 5. Domena Marianowo pow. Stargard sygn. 73-83; 11 j.a. 6. Domena Maszewo pow. Stargard sygn. 84-94; 11 j.a. 7. Domena Nowogard sygn. 95-111; 17 j.a. 8. Domena Pyrzyce sygn. 112-132; 21 j.a. 9. Domena Szadzko pow. Stargard sygn. 133-155; 23 j.a. 10. Domena Stepnica pow. Kamień sygn. 156-159; 4 j.a. 11. Domena Trzebiatów n/Regą sygn. 160-180; 21 j.a. 12. Stargard Młyny sygn. 181-183; 3 j.a. 13. Zamek Szczeciński sygn. 184-189; 6 j.a. 14. Domena Pniewo pow. Łobez sygn. 190-200; 11 j.a. 15. Domena Spantekow NRD sygn. 201-207; 7 j.a. 16. Domena Szczecin i Jasienica sygn. 208-231; 24 j.a. 17. Domeny Stolpe, Clempenow, Verchen, Treptow, Lindenberg, Loitz – NRD sygn. 232-272; 41 j.a. 18. Domeny Uckermunde, Torgelow, Wollin; sygn. 273-283; 11 j.a. II. Opisy domen i inwentarze 1560-1811; 107 j.a. – są to akta dotyczące organizacji domen ich rentowności, pomiary ziemi. 1. Domena Kamień sygn. 284; 1 j.a. 2. Domena Kołbacz sygn. 285-297; 13 j.a. 3. Domena Friedrichswalde – NRD sygn. 298-306; 9 j.a. 4. Domena Golczewo sygn. 307-313; 7 j.a. 5. Domena Marianowo sygn. 314-330; 17 j.a. 6. Domena Maszewo pow. Stargard sygn. 331-339; 9 j.a. 7. Domena Szadzko pow. Stargard sygn. 340-342; 3 j.a. 8. Domena Stolpe – NRD sygn. 343; 1 j.a. 9. Domena Treptow, Sucrov, Sulchorst – NRD sygn. 344-357; 14 j.a. 10. Domena Szczecin i Jasienica sygn. 358-363; 6 j.a. 11. Domena Treptow – NRD sygn. 364-365; 2 j.a. 12. Domena Lindenberg – NRD sygn. 366-374; 9 j.a. 13. Domena Loitz – NRD sygn. 375-383; 9 j.a. 14. Domena Uckermunde, Torgelow – NRD sygn. 384-385; sygn. 2 j.a. 15. Domena Wolin sygn. 386-390; 5 j.a. III. Varia 1680-1816; sygn. 391-560; 170 j.a. – sprawy sporne, kontakty kupna-sprzedaży, dzierżawy poszczególnych folwarków, młynów, dochodzenia spadkowe, testamenty, osadnictwo i budownictwo w domenach, wizytacje kościelne, sprawy administracji kościelnej, szkolnej i dobroczynnej. Liczba jednostek w zespole: 560
65/5/0 Archiwum Domen w Koszalinie 1512-1824 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1751-1795; sygn. 1-4; 4 j.a. – regulamin kantonalny, tumulty w domenach, protokoły i rachunki, alodyfikacja majątków rycerskich. 2. Opisy domen 1567-1814; sygn. 5-75. 71 j.a. – urbarze i inwentarze, protokoły, ludność kaszubska, akta i inwentarze domen w: Białym Zdroju, Białogardzie, Bobolicach, Bytowie, Darłowie, Drahimiu, Karlinie, Koszalinie, Kołobrzegu, Lęborku, Szczecinku, Smołdzinie, Słupsku, Świdwinie. 3. Kościół 1706-1771; sygn. 76-83; 8 j.a. – zakup domów dla wdów po pastorach, sprawy pastorów w domenie słupskiej. 4. Wizytacje i komisje 1512-1824; sygn. 84-287, 294; 205 j.a. – przepisy o dzierżawach w dobrach królewskich, dzierżawy generalne poszczególnych zarządów domen w: Białym Zdroju, Białogardzie, Bobolicach, Bytowie, Darłowie, Drahimiu, Karlinie, Koszalinie i Kazimierzu, Kołobrzegu, Lęborku, Szczecinku, Smołdzinie, Słupsku, Żabinie. 5. Arendy 1642-1810; sygn. 288-293; 6 j.a. – umowa o arendzie w domenie bobolickiej, zniesienie daniny w naturaliach, folwarki w Białym Zdroju, rozwiązanie zarządu domeny w Białogardzie i Karlinie, dzierżawy folwarków. Liczba jednostek w zespole: 294
65/6/0 Sąd Kameralny Rzeszy w Wetzlar 1512-1748 154833 rozwiń
Akta procesowe, uporządkowane alfabetycznie według powodów, dotyczące apelacji i rewizji oraz sporów książąt z poddanymi. Głównymi przedmiotami procesów były sprawy: o zakłócenie pokoju powszechnego, rozboje, najazdy, rabunki, spory lenne, sekularyzację majątków kościelnych, przywileje stanowe (zwłaszcza miejskie, sądowe, młynarskie), spory o lasy i drewno, sprawy podatkowe, cechów, rzemiosła, handlu, żeglugi, długów, zastawów, przestępstw kryminalnych (w tym morderstwa, rozboje i pojedynki, czary oraz obrazę majestatu). Zachowały się także archiwalia procesów w sprawach obyczajowych, w tym oskarżenia o cudzołóstwo, zerwanie zaręczyn, rozwody i unieważnienia małżeństw. Do akt sprawy obok apelacji, relacji z przewodów oraz wyroków w niższych instancjach bardzo często były dołączone załączniki, m.in.: odpisy dokumentów i przywilejów, odpisy ksiąg kupieckich i rejestry podatkowe, mapy z XVI–XVII w., a także opinie prawnicze wydane przez znanych prawników, wydziały prawne uniwersytetów, cytaty z dzieł prawniczych, a motywujące zasadność apelacji. Stronami procesowymi byli panujący książęta, przedstawiciele szlacheckich rodów pomorskich oraz miasta księstwa i ich mieszczanie. Liczba jednostek w zespole: 2070
65/7/0 Sąd Nadworny w Stargardzie [1420] 1494-1739 [1850] 0 rozwiń
Procesy, uporządkowane alfabetycznie według powodów. Przeważają spory cywilne o własność i przywileje (bartnicze, cechowe, gospodarcze i handlowe, łowieckie, sądowe, wypasu, wyrębu lasu itd.), regulacje granic, zastawy, poręczenia, długi, prawa i podziały spadkowe, posagi, dożywocia, wdowieństwa itd. Ponadto zachowały się procesy dotyczące zakłócenia porządku publicznego, kryminalne, w tym napady, kradzieże, rozboje, tumulty, gwałty, zabójstwa i czary; a także w sprawach kościelnych (dziesięciny, prawo patronatu, budowę kościołów), lennych, poddaństwa, ludność kaszubska, regaliów oraz obyczajowych o zdradę małżeńską, przyrzeczenia małżeństwa czy rozwody. Procesy w kolejności alfabetycznej według powodów: 1. Procesy na literę A, 68 j.a., z lat 1575–1721 2. Procesy na literę B, 1799 j.a., z lat 1500–1729 3. Procesy na literę C/K, 1003 j.a., z lat 1516–1719 4. Procesy na literę D, 320 j.a., z lat 1539–1739 5. Procesy na literę E, 128 j.a., z lat 1537–1729 6. Procesy na literę F, 512 j.a., z lat 1531–1706 7. Procesy na literę G, 358 j.a., z lat 1529–1740 8. Procesy na literę H, 266 j.a., z lat 1515–1712 9. Procesy na litery I, J, 9 j.a., z lat 1572–1679 10. Procesy na literę L, 203 j.a., z lat 1526–1739 11. Procesy na literę M, 874 j.a., z lat 1514–1743 12. Procesy na literę N, 112 j.a., z lat 1515–1707 13. Procesy na literę O, 310 j.a., z lat 1525–1708 14. Procesy na literę P, 705 j.a., z lat 1532–1746 15. Procesy na literę R, 195 j.a., z lat 1534–1719 16. Procesy na literę S, 630 j.a., z lat 1420–1742 17. Procesy na literę T, 62 j.a., z lat 1541–1703 18. Procesy na literę U, 46 j.a., z lat 1533–1711 19. Procesy na literę V, 75 j.a., z lat 1536–1706 20. Procesy na literę W, 1337 j.a., z lat 1525–1792 21. Procesy na literę Z, 202 j.a., z lat 1541–1727 22. Pomoce kancelaryjne i registraturalne, 2 j.a., z lat 1739–1850 Liczba jednostek w zespole: 9216
65/8/0 Sąd Nadworny w Koszalinie 1573-1883 0 rozwiń
1. Organizacja sądu 1764-1817; 3 j.a. - przepisy, reorganizacja urzędu. 2. Zatargi miast 1604-1807; 4 j.a. - spory między miastami: Barwice (Bärwalde), Bobolice (Bublitz), Miastko (Rummelsburg), Szczecinek (Neustettin) o granice, sądownictwo, patronat. 3. Zniesienie wspólnot 1769-1802; 75 j.a. - separacje ziemi i likwidacja wspólnot na gruntach dworskich, gminnych, miejskich i domenalnych. 4. Sprawy rodzinne 1582-1817; 191 j.a. - opiekuństwo, sprzedaż dóbr, testamenty. 5. Inwentarze dóbr szlacheckich 1623-1785; 9 j.a. - lustracje, szacowanie wartości majątków, rachunki, dochody i wydatki. 6. Sprawy stanowe 1613, 1731-1746; 2 j.a. - wezwania szlachty na obrady, nobilitacje. 7. Hipoteka 1773-1883; 8 j.a. - założenie ksiąg hipotecznych w ziemi lęborsko-bytowskiej, w tym szlachty kaszubskiej, zastawy i obligacje. 8. Dotacje 1682-1804; 6 j.a. - na rozwój majątków szlacheckich w ziemi lęborsko-bytowskiej, odbudowę kościołów, przytułków. 9. Procesy 1746-1827; 15 j.a. - spory o granice. Liczba jednostek w zespole: 314
65/9/0 Kapituła Katedralna w Kamieniu Pomorskim 1401-1834 143270 rozwiń
1. Książęta pomorscy i władcy państw ościennych 1512-1810; 23 j.a. – korespondencja książąt z innymi władcami, spory ze stanami, przywileje, ugoda Brandenburgii i Szwecji z Bogusławem v. Croy w sprawie biskupstwa kamieńskiego, granica między szwedzką a brandenburską częścią Pomorza, przywileje religijne kapituły, statuty kapituły, modlitwy, handel. 2. Hołdy lenne i dom panujący 1716-1818; 6 j.a. – przyjazd królów pruskich do Szczecina. 3. Sejmy pomorskie 1635-1815; 11 j.a. – kontrybucje, kontyngenty, naprawa portu w Darłowie, Kołobrzegu i Ustce, prawa stanów, delegaci na sejmy. 4. Zarządzenia władz państwowych 1655-1811; 14 j.a. – rezolucje margrabiego, reskrypty, zarządzenia Kamery Wojenno-Skarbowej. 5. Statystyka 1722-1811; 8 j.a. – tabele wasali, podręcznik genealogiczny, dane historyczne, kalendarze adresowe, liczba ludności. 6. Administracja 1488-1811; 40 j.a. – handel zbożem, bursztynem i innymi towarami, ordynki chłopskie, służby, sprawy monetarne, rzemiosło, podwody, miary, rachunki kapituły, mapa Pomorza z 1718 r., sądownictwo, uwłaszczenie chłopów w 1788r. 7. Sprawy lenne 1501-1789; 7 j.a. 8. Militaria 1563-1821; 83 j.a. – zakwaterowanie wojsk, rachunki, kontrybucje i ciężary wojenne, wojna trzydziestoletnia, fortyfikacje i umocnienia, blokada Kołobrzegu, inwazja wojsk rosyjskich, werbunek do wojska, szkody wojenne. 9. Uniwersytet we Frankfurcie 1658-1707; 2 j.a. – świadczenia pieniężne na rzecz uniwersytetu. 10. Powiat Wolin 1700-1715; 3 j.a. – władze powiatowe. 11. Łowiectwo, rybołówstwo, wyrąb drzewa 1560-1799; 16 j.a. – spory o rybołówstwo, prawo do polowania, o wyrąb drzewa. 12. Urzędnicy ziemscy, urząd kata 1501-1814; 7 j.a. – strażnicy, urząd kata, kastrator świń. 13. Salaria 1641-1798; 4 j.a. – zarobki urzędników i służby. 14. Sprawy budowlane 1576-1729; 6 j.a. – budowa i remonty obiektów należących do kapituły. 15. Konwent 1541-1811; 20 j.a. – protokoły, zwoływanie konwenty, registratura. 16. Prebendy 1401-1823; 67 j.a. – beneficja, rejestry posług kanoników, statuty kolegium, rejestry przychodów, utrzymanie stanowisk. 17. Urzędnicy i stanowiska w Kapitule Katedralnej 1498-1825; 132 j.a. – wybory biskupów, propozycja Zygmunta III Wazy dotycząca wyboru jego syna na biskupa, biskup von Croy, długi kapituły, wicedominat, obsada stanowisk, spory, dziekanat, kantorat, dobra kapituły, rejestry przychodów, dzierżawy, kapituła w Kołobrzegu, archidiakonat w Desmin. 18. Odznaczenia i ordery 1755-1812; 7 j.a. – odznaczenia dla prałatów i kanoników, spory o ordery. 19. Długi i dłużnicy 1401-1800; 34 j.a. – listy dłużne, rejestry dóbr i długów, obligacje, dochodzenia sądowe. 20. Testamenty i spuścizny 1529-1807; 24 j.a. 21. Judicialia 1496-1818; 181 j.a. – procesy i postępowania sądowe, organizacja sądu kapituły, kradzieże, morderstwa, pobicia, otrucia, czary, spory kapituły, dzierżawy, poddani, dziesięcina, kontrybucje. 22. Miasto Kamień 1443-1834; 79 j.a. – darowizny kapituły, ogrody, matrykuły kościelne, zabudowania kościelne i szkolne, rejestry kościoła, klasztory, żegluga na Redze, dom ubogich. 23. Posiadłości wiejskie 1551-1828; 491 j.a.– rejestry dóbr, dochody, dane dotyczące poszczególnych wsi, majątków i folwarków, plany posiadłości kapituły, dobra zastawne, sołectwa, młyny, pomiary pól, powodzie, stodoły, owczarnie, wydobywanie torfu, obowiązki poddanych, podwody, rybołówstwa, strażnicy konni, sąd kapituły, sądy sołtysie, spory o ziemię, zakłócenia spokoju, bijatyki, morderstwa, czary, podpalenia, kontrybucje i szkody wojenne, podatki, budownictwo wiejskie, dewastacja lasów, wizytacje kościelne, powoływanie kaznodziei i zakrystianów, spory kościołów o ziemię, rachunki, inwentarze i księgi kościelne. 24. Wizytacje i inwentarze gospodarcze 1576-1787; 16 j.a. – wizytacje urzędników kapituły, opisy wiosek, wizytacja generalna, rejestry płacących kontrybucję, inwentarze probostw wiejskich, rachunki kościołów, wykazy poddanych. 25. Przywileje 1617-1752; 4 j.a. – skargi, tumulty, korespondencja w sprawach udzielonych łask. 26. Areał, podatek łanowy, podział wspólnot 1601-1773; 18 j.a. – matrykuły i tabele łanów, podatki gruntowe, klasyfikacje ziemi, poprawa pastwisk. 27. Dochody Kapituły Katedralnej 1478-1826; 165 j.a. – rejestry dochodów, wyciągi z matrykuł łanów, rejestry dochodów i zadłużeń, powinności i dóbr, wydatków, dziesięciny, wykazy świadczeń w naturze, kontrybucje, spory kapituły z kasą ubogich, rejestry kar za niepłacenie podatków. 28. Sprawy rachunkowe 1507-1823; 13 j.a. – rachunki poszczególnych kanoników i prałatów, przychody i rozchody, wykazy podatków, akta kasowe, protokoły wykupu, księgi kasowe. 29. Rozchody 1518-1683; 6 j.a. – rejestr wydatków księżniczki Zofii, tajne rozchody, rejestry wydatków kapituły. 30. Sprawy podatkowe 1551-1820; 47 j.a. – patenty i zarządzenia podatkowe, podatek na rzecz rzeszy, pogłówne, podatek: łanowy, od bydła, stemplowy, turecki, kontrybucje, dziesięciny, rejestry podatkowe i akcyzowe, import soli. 31. Repartycje 1708-1777; 18 j.a. – podział miast na kwartały. 32. Varia 1424-1825; 39 j.a.– rody szlacheckie, chóry parafialne, wykazy zawartych małżeństw, asekuracje kapituły, pożary w Wolinie, relikwie w Kamieniu, dane o poszczególnych wioskach, sprzedaż sołectw, matrykuły kamieńskie, wykaz kanoników kapituły kołobrzeskiej, spisy ludności. Liczba jednostek w zespole: 1592
65/10/0 Zbiór Juliusza Bohlena 1470-1864 0 rozwiń
1. Sprawy zagraniczne 1482-1766; 62 j.a. 1.1. Cesarz i Rzesza 1522-1683; 33 j.a. - zaproszenia na sejmy Rzeszy, cesarskie przywileje dla Pomorza, przywilej de non appellando, cesarki list lenny dla księcia Filipa I, listy cesarza Maksymiliana do Bogusława XIII, pisma satyryczne na katolików, sprawozdania szwedzkich posłów. 1.2. Brandenburgia-Prusy 1573-1766; 10 j.a. - korespondencja między elektorami brandenburskimi a książętami pomorskimi, list cesarza Maksymiliana w sprawie sporu Szczecina z Frankfurtem n/Odrą dotyczącego żeglugi na Odrze, wytyczanie granicy między posiadłościami Schwedt a Pomorzem. 1.3. Meklemburgia 1482-1700; 19 j.a. - odpisy dokumentów dotyczących Meklemburgii, genealogia książąt meklemburskich, spory graniczne pomorsko-meklemburskie, porozumienia zawarte między Brunszwikiem, Pomorzem i Meklemburgią, korespondencja książąt pomorskich z władcami meklemburskimi, inwentarz arsenału w Wismarze, opis granicy między Pomorzem i Meklemburgią, przejście wojsk szwedzkich przez Meklemburgię. 2.. Sprawy wewnętrzne 1681-1770; 2 j.a. 2.1. Edykty i patenty 1681-1700; 2 j.a. - rozporządzenia królów szwedzkich. 3. Sprawy krajowe 1556-1864; 11 j.a. 3.1. Sejmiki stanowe 1721-1864; 7 j.a. - protokoły posiedzeń szlachty Pomorza Przedniego, sprawozdania z sejmików. 3.2. Sejmiki krajowe 1556-1701; 4 j.a. - odpisy uchwał końcowych sejmów krajowych. 4. Militaria 1601-1800; 33 j.a. 4.1. Generalia 1630-1709; 33 j.a. - działania wojenne Gustawa II Adolfa w Niemczech, sprawozdania z wojny polsko-szwedzkiej, zakwaterowanie wojsk szwedzkich na Pomorzu, listy generała Bielke, plany fortyfikacji w pobliżu Heidelbergu, memoriał Vaubena o fortyfikacjach w Preisach, dziennik oblężenia Lille. 5. Poszczególne rejony Pomorza - Rugia 1470-1828; 21 j.a.- odpisy dokumentów dotyczących Rugii (w większości są to manuskrypty Bohlena). 6. Miejscowości wiejskie 1701-1800; 2 j.a. – odpisy dokumentów klasztoru Eldena, sprawy procesowe Sądu Nadwornego w Stargardzie. 7. Rody i osoby 1601-1864; 30 j.a. – spuścizny, historie rodzin: von Fleming, v. Gagern, v. Jasmund, v. Hoben, v. Kahlden i Kampze, v. Kleist, v. Krackewitz, v. Krassow, sprawy procesowe rodzin. 8. Varia Pommeranica XVII w., 1 j.a. – druki okolicznościowe, wiersze z okazji zawartych ślubów, list Bogusława von Croy do uniwersytetu w Greifswaldzie. 9. Autografy 1633-1864; 13 j.a. – notatki Bohlena o zbiorach autografów, spisy autografów, listy do syndyka Fabriciusa ze Stralsundu, testamenty Joanny Doroty z domu Duncken i Filipa G. Ludecusa. Liczba jednostek w zespole: 175
65/11/0 Zbiór Samuela Gottlieba Loepera 1526-1790 [1863] 0 rozwiń
1. Pisma różne 1601-1790; 18 j.a. – repertoria dawnych archiwów przepisane i sporządzone przez Friedricha Dregera, registratura archiwum Ebersteinów, informacje o dokumentach zebrane przez Emanuela Wendlanda. 2. Przyroda b.d.; 1 j.a. – rękopis Dregera, opis Pomorza sporządzony przez Eliharda Lubinusa. 3. Etnografia, geografia, topografia, statystyka 1670-1670; 1 j.a. – opis Pomorza wykonany przez M. Adama Gerschorium z Gdańska. 4. Historia Pomorza 1574-1835; 32 j.a. – rękopis kroniki Kantowa, genealogia rodów pomorskich, dane biograficzne książąt pomorskich, opis kościołów w superintendenturze wołogoskiej, pieczęcie i herby szlacheckie, matrykuły książąt na Rugii z lat 1257-1326 opracowane przez Dregera. 5. Kraje i wydarzenia 1577-1744; 20 j.a. – odpisy dokumentów z lat 1390-1742 dotyczące stosunków z Polską, Danią, Szwecją, Brandenburgią, Meklemburgią i Sycylią, stosunki władców pomorskich z cesarzem Karolem V, dokumenty z czasów wojny trzydziestoletniej, kapitulacja Bogusława XIV wobec Szwecji, pokój w Osnabruck, potwierdzenia przywilejów stanowych przez elektorów brandenburskich. 6. Ustrój i administracja 1526-1790; 41 j.a. – ordynki, przywileje, zwoływanie Landtagów, uchwały, rezolucje miast, zarządzenia władz szwedzkich na Pomorzu, statuty, cła, akcyza, matrykuły, tabele łanów w poszczególnych powiatach pomorskich. 7. Dom książęcy XVI-XVIII w.; 4 j.a. – genealogia książąt pomorskich i biskupów kamieńskich, objaśnienia do herbów pomorskich, podziały księstwa, umowy spadkowe, koronacja Fryderyka I na króla Prus, śmierć cesarzy Leopolda I i Józefa I. 8. Stan szlachecki 1626-1743, 11 j.a. – historia stanu szlacheckiego, sprawy lenne Pomorza, meklemburskie prawo lenne, ustrój lenny z 1569 r., podatki, oszacowani dóbr. 9. Miasta 1569-1749; 18 j.a. – historia miast pomorskich, odpisy dokumentów lokacyjnych i przywilejów. 10. Rody szlacheckie i mieszczańskie 1575-1701; 7 j.a. – genealogia rodów, listy lenne, pastorzy w Kołobrzegu, spuścizna Johanna Mikraeliusa. 11. Prawo 1601-1790; 4 j.a. – prawo zwyczajowe, słowiańskie, prawa poszczególnych miast, klasztorów i kapituł. 12. Kościół 1601-1738; 10 j.a. – historia kościoła na Pomorzu, statuty kapituły kamieńskiej, matrykuła Kołacka, matrykuła kolegiaty kołobrzeskiej (odpis Dregera), matrykuły klasztorów, akta dotyczące szkół. 13. Varia 1529-1863; 14 j.a. – katalog biblioteki Bruggenmanna (później General-Landschaft-Bibliothek), rozporządzenia z lat 1529-1712, edykty, przywileje książęce i królewskie, instrukcje dla urzędników, sądownictwo nad żołnierzami, sprawy kościelne i szkolne, porozumienie między Szwecją i Prusami dotyczące żeglugi przybrzeżnej. Liczba jednostek w zespole: 181
65/12/0 Spuścizna Martina Wehrmanna 1880-1937 0 rozwiń
1. Historia ogólna i źródła do dziejów Pomorza 1880-1937.; sygn. 1-18; 18 j.a. - historia powszechna średniowieczna i nowożytna, historia Pomorza: średniowieczna – kroniki, historia nowożytna; opis podróży Ludwiki Gonzagi, królowej Polski przez Pomorze (1646 r.), Karol XII, Fryderyk II. 2. Historia okupacji francuskiej w XIX wieku 1880-1937.; sygn. 19-27; 9 j.a. - pruskie reformy wojskowe, Pomorze w czasach napoleońskich, Blücher na Pomorzu, materiały do historii Niderlandów i Anglii. 3. Pomorski dom panujący 1880-1937; sygn. 28-41; 14 j.a. - genealogia i chronologia dynastii Gryfitów, literatura i źródła do pomorskiego domu panującego, regesty dokumentów z XIV w., podróże książąt pomorskich, książęta na uniwersytetach, ordynki dworskie, miejsca pochówków władców pomorskich. 4. Poszczególni książęta pomorscy 1880-1937; sygn. 42-50; 9 j.a. - Bogusław X, źródła i literatura, polityka zagraniczna, Kościół, miasta i handel, administracja, sądownictwo, stany, podróż księcia do Palestyny i Rzymu; Filip Juliusz; podróż księcia w 1602 r. do Włoch. 5. Historia Kościoła 1880-1937; sygn. 51-54; 4 j.a. - inwentarze pomorskich klasztorów, pielgrzymki, ponowne chrzty. 6. Biskupstwo kamieńskie 1880-1937; sygn. 55-63; 9 j.a. - materiały do historii biskupstwa, synody kapituły kamieńskiej, historia poszczególnych biskupów, kanonicy, archidiakoni kamieńscy. 7. Reformacja 1880-1937; sygn. 64-74; 11 j.a. - pomorski Kościół przed reformacją, historia reformacji, Johann Bugenhagen, reformacja w Szczecinie, Kołobrzegu i Słupsku. 8. Materiały do dziejów poszczególnych ziem i miejscowości 1880-1937; sygn. 75-78; 4 j.a. - Chociwel, Rugia, Stralsund, Suchań. 9. Materiały do historii powiatu gryfickiego 1880-1937; sygn. 79-83; 5 j.a. - kościoły i miejscowości. 10. Materiały do historii powiatu stargardzkiego 1880-1937; sygn. 84-85; 2 j.a. - kościoły i miejscowości. 11. Ogólne materiały dotyczące miast pomorskich 1880-1937; sygn. 86-93; 8 j.a. - miasta w średniowieczu, średniowieczne mury obronne, widoki miast, ratusze, gildie. 12. Materiały do dziejów Stargardu 1880-1937; sygn. 94-103; 10 j.a. - historia miasta (ogólnie), historia w latach 1535–1636, życie duchowe, Daniel Hebron, Peter Gröning (założyciel gimnazjum). 13. Materiały do dziejów Szczecina 1880-1937; sygn. 104-137; 34 j.a. - ustrój i administracja w XV w., widoki i plany miasta, zamek i kościół zamkowy, kościoły szczecińskie: Mariacki, św. Jerzego, św. Gertrudy, św. Jakuba, św. Piotra i Pawła, handel Szczecina, rodzina Loitzów, Dom Żeglarza, wojna handlowa między Szczecinem a Frankfurtem a/O., żegluga szczecińska, przemysł i rzemiosło, Kolegium Jageteufflów, Pedagogium, okupacja francuska, oblężenie miasta (1813 r.), policja, księgi metrykalne. 14. Materiały dotyczące historii zabytków 1880-1937; sygn. 138-139; 2 j.a. - krzyże pokutne, gobeliny pomorskie. 15. Czasopisma sygn. 140; 1 j.a. - szczecińskie gazety. 16. Osobistości sygn. 141; 1 j.a. - Dawid Herlicius. 17. Pomoce archiwalne i bibliografie sygn. 142-144; 3 j.a. - materiały o archiwach, spis starodruków w bibliotece miejskiej. 18. Zbiory różne 1880-1937; sygn. 145-158 (sygn. 145a); 15 j.a. , rolnictwo i osadnictwo na Pomorzu, lekarze i apteki, Żydzi, język dolnoniemiecki, literatura regionalna, historia powiatu kamieńskiego. Liczba jednostek w zespole: 159
65/13/0 Spuścizna Hansa Lutscha 1872-1918 0 rozwiń
1. Dzienniki z podróży, szkicowniki, notatki, kalendarze 1872-1918; sygn. 1-39; 39 j.a. - dzienniki z podróży, szkicowniki, notatniki i kalendarze budowlane, notatniki dotyczące spraw technicznych. 2. Techniczny podręcznik konserwacji zabytków b.d.; sygn. 40-87 (sygn. 68a); 49 j.a. - opracowania dotyczące: budowy dachów, ścian, strychów, murów, sklepień, podłóg, ogrzewania wielkich budowli, widoki miast, informacje o materiałach budowlanych: złotnictwie, metaloplastyce, ceramice, glazurze, murarstwie, rzeźbie w drewnie, grafice, architekturze, malarstwie. 3. Historia niemieckiego budownictwa kamiennego b.d.; sygn. 88-107; 20 j.a. - manuskrypty dotyczące kościołów w Magdeburgu, Paderbornie, Hildesheim, Bambergu, Bergen na Rugii, Rostoku, Stralsundu, Choryniu, Doberanie, bawarskich kościołów i klasztorów w Monachium, Kempten, Ettal, Diessen, Oppenheim. 4. Inne pisma 1895-1899; sygn. 108-137; 30 j.a. - notatniki dotyczące: teorii ochrony zabytków, rzemiosła artystycznego i sztuki, malar-stwa na Śląsku, śląskiej sztuki ludowej, zapiski z podróży do Turyngii, Hesji, Bawarii, Szwabii i austriackiego Tyrolu, opisy zabytków nad jeziorem Bodeńskim, poprawki, uzupełnienia i indeksy. 5. Zeszyty akademickie 1876-1883; sygn. 138-147; 10 j.a. - notatki na tematy: filozoficzne, matematyczne, budownictwa. 6. Obce opracowania b.d.; sygn. 148-150; 3 j.a. - wypisy z dzieł różnych autorów dotyczące historii sztuki. 7. Sprawy finansowe 1884-1918; sygn. 151-159; 9 j.a. - konferencje ministerialne, zarządzenia, biblioteka ministerstwa kultury, wyższe szkoły techniczne. 8. Zebrane materiały 1907-1908; sygn. 160-168; 9 j.a. - wycinki z gazet, rysunki kościołów m.in. Wies (Górna Bawaria), Fritzlar, Heina, Sponheim, historia sztuki egipskiej, asyryjskiej i perskiej. Liczba jednostek w zespole: 169
65/14/0 Zbiór Karla Loewego 1820-1894 0 rozwiń
1. Notatki I połowa XIX w; sygn. 1-2; 2 j.a. – ręcznie pisane uwagi, adresy różnych osób, fragmenty wierszy i melodii. 2. Listy 1820-1894; sygn. 3-5; 3 j.a. – korespondencja z różnymi osobami, m.in. z żoną Augustą, córkami, sprawozdania z podróży zagranicznych w formie listów, korespondencja spadkobierców K. Loewe. 3. Utwory muzyczne sygn. 6-9; 4 j.a. – drukowane partytury utworów; K. Loewego, Heinricha Triesta, Johanna Beschnitta. 4. Książki 1834-1875; sygn. 10-12; 3 j.a. – komentarz Loewego do Fausta Goethego, przewodnik po Norwegii, biografia Franza Kerna o poecie i historyku Ludwiku Giesebrechcie. 5. Album pieśni i ballad sygn. 13; 1 j.a. – pieśni i ballady skomponowane na głos i pianino. Liczba jednostek w zespole: 13
65/15/0 Zbiór pamiętników 1320-1876 0 rozwiń
1. Sztambuchy 1599-1876; 15 j.a. 2. Dzienniki wojenne 1813-1815; 8 j.a. – Wilhelma Bochmera, Eduarda Bochmera, Dittmanna i Joachima Christina Brandenburga. 3. Varia 1320-1876; 13 j.a.- księga ławnicza Chociwla, poezja Ludwiga Theobula Kosegartena, list księżnej Elżbiety Brunszwickiej, lista rang regimentu dragonów z Bayreuth, księga mistrzowska szczecińskich guzikarzy, wypisy z kroniki słowiańskiej o Lubece, Hamburgu, Lüneburgu, Wismarze, Rostocku. Liczba jednostek w zespole: 36
Wyświetlanie 1 do 15 z 1 753 wpisów.