Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1/0 Zbiór dokumentów: cesarskich, królewskich, książęcych, władz administracyjnych, stanów szlacheckich, miejskich, kościelnych 1293-1959 128 rozwiń
1. Położenie prawne księstw pomorskich 1612-1806; 27 j.a. - przywileje udzielane stanom. 2. Lenna 1376-1812; 44 j.a. - listy lenne, nadania i potwierdzenia dóbr (kilka dokumentów wystawionych zostało przez królów polskich). 3. Nobilitacje szlachty 1698-1812; 10 j.a. - nadanie godności baronów, tytułu hrabiowskiego przez króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, nadanie tytułów szlacheckich. 4. Nadania orderów i odznak 1728-1790; 7 j.a. - w tym również Orderu Orła Białego. 5. Przyjęcia do zakonu 1484-1626; 4 j.a. - wybór spowiednika i wyposażenia księżniczek. 6. Zakwaterowanie wojsk 1631; 2 j.a. - dezercja. 7. Sprawy chłopów 1542-1754; 4 j.a. 8. Przywileje poszczególnych miast 1293-1830; 27 j.a. - w tym potwierdzenie przywileju lokacyjnego dla miasta Szczecina. 9. Nadania obywatelstwa miejskiego 1819-1959; 7 j.a. 10. Przywileje cechowe 1507-1830; 50 j.a. 11. Sprawy kupców i kramarzy 1660-1845; 6 j.a. 12. Ustanowienie kata 1788-1798; 2 j.a. 13. Studnia miejska 1778; 1 j.a. 14. Transakcje kupna-sprzedaży 1391-1631; 7 j.a. 15. Spór o handel między Szczecinem a Stargardem 1459; 1 j.a. 16. Karczmy 1660; 1 j.a. 17. Jarmarki 1731-1771; 1 j.a. 18. Sołectwa 1628-1766; 16 j.a. - nadania, przywileje. 19. Młyny i młynarze 1623-1746; 6 j.a. 20. Świadectwa 1622-1838; 38 j.a. - ukończenia nauk u rzemieślników, dobrego pochodzenia i urodzenia. 21. Ochrona przeciwpożarowa 1623-1778; 2 j.a. 22. Skrypty dłużne i długi 1496-1833; 15 j.a. 23. Rybołówstwo 1552; 1 j.a. 24. Zezwolenia na budowę 1686-1799; 3 j.a. 25. Wiersz na cześć króla polskiego 1786; 1 j.a. 26. Atesty dla statków 1832-1845; 2 j.a. 27. Dokumenty w języku hebrajskim i arabskim pocz. XX w; 2 j.a. 28. Tablice woskowe 1416; 7 j.a. - zapisy przychodów miasta Lipska 29. AKCESJA nr 2466/2008; 1858; 1 j.a. - świadectwo potwierdzenia szlachectwa Heroldii Królestwa Polskiego nr 15668 dla Władysława Popławskiego herb Jastrzębiec z 27.II.1858 r. 30. Przes. Nr 151/2009 - potwierdzenie przynależności do cechu Liczba jednostek w zespole: 296
65/2/0 Archiwum Książąt Szczecińskich [1209] 1354-1831 0 rozwiń
I. Część I [1241] 1458 - 1831; 6517 j.a. 1. Sprawy kościelne (Tit. 1) 1440-1809; sygn. I/1-I/94; 94 j.a. - wprowadzenie reformacji, organizacja kościoła, ceremonie i dysputy religijne, sprawy innych religii (Żydzi, katolicy), sprawozdania z obrad sejmów księstwa i Rzeszy, korespondencja z cesarzem odnośnie religii i szkolnictwa. 2. Stosunek do cesarstwa, sąd i sejm Rzeszy (Tit. 2) 1507-1784; sygn. I/95-I/247; 153 j.a. - korespondencja z cesarzem, mandaty cesarskie, sejmy Rzeszy, sojusze polityczne, utrzymanie pokoju powszechnego, liga szmalkaldzka, podatek na wojnę w Turkami, kontyngenty wojenne księstwa. 3. Świadczenia finansowe na rzecz skarbu Rzeszy (Tit. 3) 1521-1703; sygn. I/248-I/275; 28 j.a. - ustalanie wysokości świadczeń, uchwały sejmów księstwa odnośnie spraw finansowych. 4. Sejmy księstw Rzeszy (Tit. 4) 1552-1721; sygn. I/276-I/359; 84 j.a. - protokoły posiedzeń, debaty, uchwały końcowe. Są także akta Sądu Kameralnego Rzeszy. 5. Sprawy monetarne (Tit. 5) 1549-1662; sygn. I/360-I/417; 58 j.a. - bicie monety, parytety walut, przepisy monetarne. 6. Zależność lenna książąt pomorskich od cesarzy (Tit. 6) 1417-1696; sygn. I/418-I/443; sygn. 26 j.a. - formuły przysięgi lennej, listy lenne, pretensje elektorów brandenburskich wobec książąt, zobowiązania księstwa. 7. Układy sukcesyjne między Księstwem Pomorskim a Brandenburgią (Tit. 7) 1558-1680; sygn. I/444-I/464; 21 j.a. - układy dotyczące sukcesji, rokowania między Brandenburgią a Szwecją o podział Pomorza. 8. Stosunki polityczne, kontakty handlowe Księstwa z Polską oraz inne sprawy pomorsko-polskie (Tit. 8-12) [1325] 1510-1787; sygn. I/465-I/656; 192 j.a. - układy i sojusze z Polską, elekcje w Polsce, lenno lęborsko-bytowskie, sprawy i zatargi graniczne, wojny prowadzone przez Polskę, udział przedstawicieli Gryfitów w sejmach w Warszawie, kontakty handlowe, sprawozdania poselstw, instrukcje dla posłów, pożyczka udzielona Zygmuntowi Augustowi, powołanie komisji ds. granic, odpisy polskich uchwał sejmowych i konstytucji, porozumienia dotyczące handlu i żeglugi na Warcie, Noteci i Odrze, sprawy ceł, opisy granic, granica polsko-nowomarchijska, stosunki handlowe z Wrocławiem, Gdańskiem, spotkanie księcia Barnima z Zygmuntem Augustem w Gdańsku w 1552 r., tumult w Gdańsku, korespondencja dotycząca długów, rozbojów, złodziejstwa, rabunków, ścigania przestępców, pomoc dla Polski w wojnie z Turcją, polsko-pruskie układy graniczne, traktat warszawski między Polską a Prusami. 9. Stosunki z Parmą i Księstwem Sardynii (Tit. 12) 1551-1751; sygn.I/657-I/659; 3 j.a. - sprawy handlowe i wojskowe. 10. Stosunki z Hiszpanią i Portugalią (Tit. 13) 1558-1719; sygn. I/660-I/667; 8 j.a. - wojny francusko-hiszpańskie, angielsko-hiszpańskie, Niderlandy, sprawy handlowe. 11. Stosunki z Anglią (Tit. 14) 1539-1801; sygn. I/668-I/677; 10 j.a. - wojny religijne, żegluga, handel. 12. Stosunki z Francją (Tit. 15) 1584-1804; sygn. I/678-I/685; 8 j.a. - wojny we Francji, podróże możnych do Francji, emigracja francuska w tym hugenoci w Szczecinie i na Pomorzu, handel z Francją. 13. Stosunki z Niderlandami (Tit. 16) 1557-1815; sygn. I/686-I/703; sygn. 18 j.a. - wojny, żegluga, sprawy celne, handel, ściganie przestępców. 14. Stosunki ze Szwecją, Danią, Lubeką i Hamburgiem (Tit. 17) 1507-1805; sygn. I/704-I/863; 154 j.a. - układy i pakty z Danią i Szwecją, żegluga i handel, kongres pokojowy w Szczecinie w 1570 r., przemarsze i kwaterunek wojsk szwedzkich na Pomorzu, wojna trzydziestoletnia, cła sundzkie, działalność administracyjna i prawo sukcesji Szwecji do Pomorza brandenburskiego. 15. Stosunki z Rusią moskiewską i Rosją; sprawy Inflant i Kurlandii (Tit. 18) 1557-1806; sygn. I/864-I/906; 43 j.a. - poselstwa do Moskwy, sprawa Inflant i roszczenia do nich Polski, korespondencja z książętami Kurlandii (mariaże), stosunki Kurlandii z Polską, przejazd przez Szczecin poselstwa rosyjskiego, przemarsze przez Pomorze wojsk rosyjskich (wojna siedmioletnia). 16. Stosunki z księstwami Rzeszy: Palatynat, Nassau, Bawaria, Hesja, Austria, Saksonia, Mansfeld, Brunszwik, Frankonia, Badenia, Anhalt (Tit. 19a, 19b, 20-26) 1504-1776; sygn. I/907-I/1042; 136 j.a. - korespondencja książąt pomorskich z rodami książęcymi Rzeszy, układy z księstwem Palatynatu, początek wojny trzydziestoletniej, korespondencja z domami panującymi, podróże do księstw, koligacje rodzinne, sprawy handlowe, cła. 17. Stosunki z Brandenburgią (Tit. 27-30) 1421-1803; sygn. I/1043-I/1267; 225 j.a. - sprawy sukcesji, sprawy żeglugi i ceł, spory celne i graniczne, wytyczanie granic, ugody graniczne, podróże książąt pomorskich do Brandenburgii, ściganie przestępców, windykacja długów. 18. Stosunki z księstwami Brunszwik i Lüneburg (Tit. 31) 1519-1749; sygn. I/1268-I/1309; 42 j.a. - personalia rodu panującego w Brunszwiku, podróże książęce, sprawy Litwy, Inflant, przemarsz wojsk brunszwickich na wojnę do Prus w 1563 r., spory pomiędzy oboma dworami, saliny lüneburskie, handel solą. 19. Stosunki z Meklemburgią (Tit. 32-35) 1478-1801; sygn. I/1310-I/1382; 73 j.a. - układy dziedziczne, korespondencja w sprawach poddanych, sprawy celne, spory graniczne, koligacje rodzin panujących, porozumienia, sprawy handlowe, roszczenia spadkowe, stosunki wewnętrzne w Meklemburgii. 20. Stosunki z Prusami Książęcymi (Tit. 36) 1556-1773; sygn. I/1383-I/1402; 20 j.a. - wojna w Inflantach, stosunki wewnętrzne w Prusach, przemianowanie Prus Królewskich na Prusy Zachodnie. 21. Stosunki z Holsztynem (Tit. 37) 1556-1774; sygn. I/1403-I/1415; 13 j.a. - koligacje rodzinne, ściganie przestępców. 22. Stosunki z księstwami śląskimi (Tit. 38) 1566-1786; sygn. I/1416-I/1429; 14 j.a. - personalia książąt śląskich, wojna siedmioletnia, przywileje Wrocławia, fortyfikacje Świdnicy, długi książąt śląskich, sprawy spadkowe. 23. Kontakty z różnymi dworami i państwami (Tit. 39) 1573-1811; sygn. I/1430-I/1452; 23 j.a. - personalia rodzin panujących, przyczyny wybuchu wojny trzydziestoletniej, konsulaty honorowe: amerykański i angielski, dysputy religijne, informacje dotyczące komety, traktat o jeździectwie. 24. Kontakty Księstwa Pomorskiego z biskupstwem w Strasburgu (Tit. 40) 1589-1634; sygn. I/1453-I/1457; 5 j.a. - sprawy wewnętrzne miasta i biskupstwa, personalia biskupów. 25. Sejm stanowy Księstwa Pomorskiego (Tit. 41) 1535-1637; sygn. I/1458-I/1493; 36 j.a. - pisma konwokacyjne, przebieg posiedzeń sejmowych i uchwały końcowe. 26. Wojna 30-letnia (Tit. 42, 43, 44) 1609-1715; sygn. I/1494-I/1623; 129 j.a. - ustawodawstwo obronne Rzeszy, informacje o poszczególnych fazach wojny, korespondencja miast z władzami wojskowymi, lądowanie wojsk szwedzkich na Pomorzu, wtargnięcie lisowczyków na Pomorze, blokada portów, wejście wojsk cesarskich na Pomorze, obronność Szczecina, grabieże i rabunki wojsk, ustanowienie tymczasowego zarządu szwedzkiego nad Pomorzem, porozumienia szwedzko-brandenburskie, śmierć Gustawa Adolfa, poselstwo perskie w Szczecinie, układy księcia Bogusława z dowódcami wojsk szwedzkich i cesarskich. 27. Zależność lenna rodów pomorskich od panującego (Tit. 45) 1460-1806; sygn. I/1624-I/1813; 190 j.a. - rejestry złożonych hołdów księciu przez miasta i szlachtę, dane o rodach szlacheckich, odnowienia przywilejów lennych 28. Genealogia książąt pomorskich i innych domów panujących (Tit. 46) 1499-1706; sygn. I/1814-I/1883; 68 j.a. - drzewa genealogiczne rodu Gryfitów, informacje o poszczególnych członkach rodziny książęcej, sprawy majątkowe, spadkowe, wykazy kosztowności, koligacje rodzinne, herb Pomorza, biblioteka książęca, mapa Pomorza Lubinusa. 29. Akta związane z panowaniem księcia Barnima XI (Tit. 47, 48) 1532-1604; sygn. I/1884-I/1907; 24 j.a. - spory ze szlachtą, korespondencja księcia, horoskop. 30. Dom panujący (Tit. 49) 1402-1654; sygn. I/1908-I/2007; 100 j.a. - układy o dziedziczenie, podziały Księstwa, uposażenia członków rodziny książęcej, spadki, ceremonie pogrzebowe, rejestry długów. 31. Księstwo Wołogoskie (Tit. 50, 51, 52, 53) 1536-1617; sygn. I/2008-I/2100; 93 j.a. - śmierć i testament Filipa I i jego żony, spadkobiercy księcia Filipa I, sprawy sporne pomiędzy częścią szczecińską a wołogoską, stosunki z księciem Kurlandii, uniwersytet w Greifswaldzie, dobra książęce, przywileje miast, sprawy lenne, bractwa kurkowe, wspólne sejmy, Kosmografia Münstera. 32. Cła (Tit. 54) 1424-1795; sygn. I/2101-I/2108; 8 j.a. - przywileje celne, spory celne, sprawy handlowe. 33. Rybołówstwo (Tit. 55) 1535-1626; sygn. I/2109-I/2122; 14 j.a. - ordynki dotyczące rybołówstwa, handel rybami, spory i skargi. 34. Dom panujący w Wołogoszczy (Tit. 56) 1592-1629; sygn. I/2123-I/2139; 17 j.a. - studia książąt, testamenty, zgony, zaopatrzenie wdów. 35. Ród von Wussow (Tit. 57) [1267] 1507-1764; sygn. I/2140-I/2153; 14 j.a. - dobra lenne, członkowie rodu. 36. Spory graniczne (Tit. 58) 1589-1817; sygn. I/2154-I/2180; 27 j.a. - spory pomiędzy częściami Księstwa oraz pomiędzy Księstwem a innymi jednostkami administracyjnymi. 37. Ród von der Schulenburg (Tit. 59) 1508-1666; sygn. I/2181-I/2200; 20 j.a. - spory z książętami, kościołem i gminami 38. Ród von Eickstedt (Tit. 61) 1579-1764; sygn. I/2201; 1 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne. 39. Ród Polchow (Tit. 62) 1600-1612; sygn. I/2202; 1 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne. 40. Ród von Ramin (Tit. 63) 1574-1618; sygn.I/2203; 1 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne. 41. Rody: von Trampe i von Steinwehr (Tit. 64a, 64b) 1519-1738; sygn. I/2204-I/2206; 3 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne. 42. Miasto Gryfino (Tit. 65) [1241] 1528-1804; sygn. I/2207-I/2212; 6 j.a. - przywileje, granice, cechy, ciężary wojenne. 43. Dobra Swobnica i Schwedt (Tit. 66) 1547-1787; sygn. I/2213-I/2216; 4 j.a. - granice, spory o puszczę, kamera celna w Schwedt, dzierżawy. 44. Handel zbożem prowadzony przez miasta (Tit. 67) 1595; sygn. I/2217; 1 j.a. 45. Miasto Stralsund (Tit. 68) 1543-1684; sygn. I/2218-I/2237; 20 j.a. - spory graniczne, jurysdykcja, spory mieszczan, handel, cechy, wizytacje kościelne. 46. Dobra lenne (Tit. 70) 1559-1638; sygn. I/2238-I/2253a; 17 j.a. - dobra lenne szlachty i miast, młyny, sprzedaż dóbr, spory, podatki, sołectwa, długi Filipa Juliusza. 47. Supliki i skargi (Tit. 71) 1571-1679; sygn. I/2254-I/2271; 18 j.a. - skargi i zażalenia do książąt i ich urzędników. 48. Dobra Barth i Franzburg (Tit. 72) 1503-1612; sygn. I/2272-I/2297; 26 j.a. - zarząd dóbr książęcych, sprawy lenne, spory, budownictwo, zamek książęcy w Barth, choroby i pogrzeby członków rodziny książęcej. 49. Dobra Bytów i Darłowo (Tit. 73) 1508-1679; sygn. I/2298-I/2328; 31 j.a. - traktat dot. Lęborka i Bytowa, śmierć księcia Kazimierza IX, klasztor w Bukowie Morskim, objęcie stanowiska sędziego w Spirze przez Barnima XII, wizytacje zarządów, podatki, dochody, hodowla koni. 50. Studia, pielgrzymki i podróże książąt (Tit. 74) 1497-1629; sygn. I/2329-I/2344; 16 j.a. 51. Małżeństwa i zgony członków rodziny książęcej (Tit. 75) 1508-1695; sygn. I/2345-I/2463; 118 j.a. - korespondencja dotycząca ślubów, projekty małżeństw, śluby księżniczek, uposażenia, wykazy dóbr i klejnotów, uposażenia wdów, pogrzeby książąt. 52. Uposażenie żeńskich członków rodziny książęcej (Tit. 76) 1533-1797; sygn. I/2464-I/2470; 7 j.a. 53. Hołdy stanów pomorskich (Tit. 77) 1500-1632; sygn. I/2471-I/2509; 38 j.a. - plany, terminy i wykazy złożonych hołdów, listy hołdownicze i przysięgi lenne. 54. Wasale książęcy (Tit. 77 appenedix) 1558-1831; sygn. I/2510-I/3020; 511 j.a. - przysięgi i hołdu szlachty, sprawy lenne, prawo kaduka, podatki i daniny, alienacje lenne, przywileje, obowiązki lenników, pomoc finansowa dla szlachty, księgi hipoteczne, kupno-sprzedaż dóbr, pożyczki, testamenty, alimentacja wdów i sierot, licytacje dóbr lennych, dobra kościelne, fundacje dobroczynne, opłaty za usługi kancelaryjne. 55. Sprawy monetarne (Tit. 78) 1560-1769; sygn. I/3021-I/3072; 52 j.a. - mennica w Szczecinie, prawo mennicze, taksy walut, parytet, ściganie fałszerstw, zakazy wywozu kruszców, edykty mennicze. 56. Organizacja dworu książęcego i władz Pomorza brandenbursko-pruskiego (Tit. 79) 1531-1814; sygn. I/3073-I/3347a; 275 j.a. - organizacja dworu, urzędów i służb, mianowanie urzędników, ich uposażenia i deputaty, organizacja regencji po śmierci Bogusława XIV, organizacja Rejencji Pomorskiej, nominacje urzędników, alimentacja wdów po urzędnikach. 57. Sądownictwo (Tit. 80) 1544-1811; sygn. I/3348-I/3815; 467 j.a. - przywileje de non apellando, organizacja sądu nadwornego, przepisy dotyczące postępowania sądowego, mianowanie urzędników sądowych, archiwa sądowe, wykazy szlachty, diariusze rejencji, edykty i reskrypty, cenzura, podróże elektorów brandenburskich i królów pruskich, statystyki chrztów, ślubów i zgonów z lat 1723-1749, kalendarze adresowe, tabele wasali, biblioteka książęca i rejencji, księgi posiedzeń rejencji, zbiór prawa i przepisów. 58. Biskupstwo kamieńskie (Tit. 81, 82, 83, 84) 1356; 1513-1810; sygn. I/3816-I/3907; 92 j.a. - statuty biskupstwa, odpisy dokumentów, układy dot. biskupstwa, sekularyzacja, wybór książąt na urząd biskupa, hołdy lenne, stanowiska w biskupstwie, klasztory, kościoły i przytułki, granice biskupstwa. 59. Miasto Kołobrzeg (Tit. 85) 1530-1814; sygn. I/3908-I/3982; 76 j.a. - stosunek prawny do biskupstwa, dobra miejskie, sądy, spory miasta, granice, handel, podatki, kościoły. 60. Kapituła kamieńska (Tit. 86) 1490-1784; sygn. I/3983-I/4016; 34 j.a. - statuty i organizacja kapituły, majątki, podatki, wybory kapitularzy i ich niminacje, wizytacje kościołów. 61. Posiadłości zakonów rycerskich (Tit. 87) 1464-1787; sygn. I/4017-I/4099; 83 j.a. - Joannici i ich dobra, spory z księciem. 62. Organizacja kościoła pomorskiego (Tit. 88, 89) 1550-1806; sygn. I/4100-I/4444; 345 j.a. - organizacja kościoła na Pomorzu, konsystorz, obsada stanowisk, wizytacje kościelne, szkolnictwo, szpitale, budownictwo 63. Kościół mariacki w Szczecinie (Tit. 90) 1516-1722; sygn. I/4445-I/4495; 51 j.a. - organizacja kościoła NMP i św. Ottona , obasda stanowisk, dobra, biblioteka, spory i daniny. 64. Uniwersytet w Greifswaldzie (Tit. 91) 1565-1633; sygn. I/4496-I/4498; 3 j.a. - promocje doktorów, uposażanie profesorów, spory z miastem. 65. Pedagogium (Tit. 92) 1579-1682; sygn. I/4499-I/4503; 5 j.a. - organizacja i statuty, prawa studentów i uczniów Pedagogium i Gimnazjum Carolinum. 66. Sprawy karne (m.in. rozbój, czary) i fiskalne (Tit. 93) 1522-1679; sygn. I/4504-I/4569; 66 j.a. - postępowania sądowe w sprawach rozbojów, zakłócenia spokoju, wykonywanie kar (np. ścięcie). 67. Sejm Księstwa Pomorskiego (Tit. 94) 1425-1705; sygn. I/4570-I/4728; 159 j.a. - przygotowania do sejmów pomorskich, przebieg obrad, uchwały końcowe, obsada urzędów landrata, księgi rozporządzeń, mandatów i ordynków w sprawach podatkowych i kwaterunku wojsk, przywileje stanów. 68. Podatek turecki (Tit. 95) 1523-1615; sygn. I/4729-I/4734; 6 j.a. - uchwały i podział podatku. 69. Obronność Księstwa (Tit. 96) 1523-1747; sygn. I/4735-I/4822; 87 j.a. - mobilizacje, przegląd sprzętu wojennego, mianowanie oficerów i komisarzy wojennych, podatki na cele obronne i spory o nie. 70. Skarbowość Księstwa i Pomorza brandenbursko-pruskiego (Tit. 97) 1574-1770; sygn. I/4823-I/5168; 346 j.a. - podział i wymiar podatków, ulgi i zadłużenia podatkowe, matrykuły łanów, obasda stnowisk poborców, szacowanie szkód w skutek pożarów, zarazy, wykazy domów w miastach, kontrybucje, pomiary ziemi, zakładanie nowych wsi, szkody w trakcie wojny siedmioletniej. 71. Rodzina Loitz i inne rody (Tit. 98) 1515-1678; sygn. I/5169-I/5180; 12 j.a. - informacje o rodzinie, spory i roszczenia szlachty, kabała dot. wojny prowadzonej przez cesarza Maksymiliana II. 72. Edykty i reskrypty (Tit. 99) 1524-1812 sygn. I/5181-I/5743; 559 j.a. - mandaty i zarządzenia dot. polityki wewnętrznej i zewnętrznej. 73. Sprawy opieku Liczba jednostek w zespole: 9075
65/3/0 Archiwum Książąt Wołogoskich [1401] 1532-1638 [1732] 14518 rozwiń
1. Religia (Tit. 1 Religionssachen) 1544-1600; 9 j.a. - propozycje cesarza odnośnie religii, układy i dokumenty dotyczące wojny szmalkaldzkiej, spór pomiędzy cesarzem a książętami pomorskimi w sprawie tejże wojny, korespondencja księcia Filipa I z elektorem brandenburskim Joachimem II w sprawach religii oraz ordynek religijny dla miasta Prenzlau. 2. Sejmy Rzeszy (Tit. 2, Reichs und Kreistage) [1529] 1532-1631; 74 j.a. - mandaty cesarzy dotyczące zwoływania sejmów, propozycje cesarskie, pisma i odpowiedzi stanów iksięstw Rzeszy, instrukcje dla posłów udających się na sejmy, materiały dotyczące sejmów i sejmików w Augsburgu, Jüterbogu, Norymberdze, Ratyzbonie, Spirze, Ulm, Wormacji, uchwały końcowe sejmów, zarządzenia policyjne, ustawy monetarne, uchwały o żegludze na Warcie i Odrze, wojną o Inflanty, podatki na wojnę z Turcją, sprawy graniczne Księstwa z Węgrami i polsko – pruskie, rokowania w Augsburgu, zarząd, wizytacje i posiedzenia Sądu Kameralnego Rzeszy, elekcje cesarzy. 3. Rzesza (Tit. 3, Reichshandlungen) 1520-1621; 27 j.a. - sejmy w Augsburgu, Frankfurcie n/M., Norymberdze, Ratyzbonie, Spirze, Wormacji, poselstwa, uchwały sejmowe, elekcja cesarzy, stosunki Księstwa Wołogoskiego z innymi księstwami Rzeszy oraz kontakty z państwem polskim, Związek Szmalkaldzki, wyprawa rzymska, podatki na wojnę z Turcją, handel solą, brandenburska instrukcja monetarna, sprawy sporne. 4. Zjazdy stanów Rzeszy (Tit. 4, Deputations und Moderationstage) 1542-1623; 5 j.a. - konwenty poselstw Rzeszy w Ratyzbonie, Spirze, Wormacji. 5. Sejmy okręgowe Rzeszy (Tit. 5, Kreis und Probationstage) 1521-1621; 21 j.a. - sejmiki we Frankfurcie n/O, Jüterbogu, Lipsku, Lünenburgu, Spirze, Wismarze, Wormacji, materiały związane z wojnami: z Turcją, polsko – szweckimi, brandenbursko – francuskimi, podatki, sprawy monetarne, ordynacja monetarna z wzorami obowiązujących monet, stosunki z Księstwem Szczecińskim. 6. Rodzina Książęca (Tit. 6/7, Fürstliche Heurathen, Witthumsverschreibungen und Absterben auch Erbschaften) [1391] 1512-1629; 27 j.a. - intercyzy, układy małżeńskie, śluby członków książęcej rodziny: księżnej Georgii córki księcia Jerzego I ze Stanisławem Latalskim, księcia Jerzego, księżnej Zofii córki Bogusława X, księżnej Małgorzaty córki księcia Jerzego, księżnej córki księcia Bernima XI, księcia Jerzego I, księżnej Małgorzaty córki Filipa I, księżnej Jadwigi Marii córki Ernesta Ludwika, księżnej Elżbiety Magdaleny oraz księcia Filipa Juliusza, instrukcje dla Michaela Kussow w sprawie chorej umysłowo księżnej Marii Jadwigi, pogrzeby księżnej Jadwigi Marii córki Ernesta Ludwika oraz księżnej Amelii córki Filipa I, sprawy dziedziczenia, podziały spuścizn, uposażenia wdów, posagi, podatki panieńskie, chrzest Filipa Juliusza. 7. Polonica (Tit. 10) 1572-1603; 7 j.a. - sejmy wStężycy i Warszawie, pożyczka udzielona królowi polskiemu, śmierć Zygmunta Augusta, elekcja i koronacja Henryka Walezego, wojny polsko – szwedzkie. 8. Szwecja (Tit. 11, Svecica) 1570-1635; 6 j.a. - skargi miasta Rewala na prześladowania przez Wielkie Księstwo Moskiewskie, najazd na Kurlandię i Semigalię, zawarcie pokoju szwedzko – duńskiego, poselstwa, korespondencja książąt pomorskich z książętami szwedzkimi lub w sprawach Szwecji. 9. Dania (Tit. 12, Danica) 1535-1633; 20 j.a. - korespondencja z królem duńskim, układ dotyczący żeglugi, sprawy Rugii, chrzest księżniczki Augusty córki króla duńskiego Fryderyka II, spór o klasztor w Reinfeld, zdobycie i ograbienie miasta Wołogoszcz, werbunek do wojsk duńskich, cła, podatki, zastaw dóbr książęcych. 10. Poselstwa (Tit. 13, Legationes) 1617; 1 j.a. - list Jakuba króla Anglii do Filipa Juliusza w sprawie kupców angielskich przebywających na Pomorzu. 11. Saksonia (Tit. 14, Sachsen) 1544-1624; 16 j.a. - stosunki Saksonii z Pomorzem i Westfalią, sejm w Torgau, oblężenie miasta Gotha, stosunki wewnętrzne w Saksonii, śmierć księcia saskiego Franciszka V, układ małżeński księżnej Marii, spór księcia Franciszka V z miastem Lubeką, handel. 12. Palatynat Reński (Tit. 15, Pfalz) 1610-1625; 3 j.a. - kontrreformacja, śmierć palatyna reńskiego Filipa Ludwika, przejście na katolicyzm Wolfganga Wilhelma syna Filipa Ludwika, spór o przywilej ochrony dziedzictwa, stosunki z klasztorem w Keyscheim i z książętami pomorskimi. 13. Brunszwik (Tit. 16, Braunschweig) 1542-1623; 13 j.a. - układy między Brunszwikiem, Meklenburgią i Pomorzem, układ księcia brunszwickiego z władcami Lünenburga, spory z miastami: Hanower, Goslar i Brunszwik, śluby książąt, przemarsz wojsk brunszwickich przez Pomorze do Gdańska, oblężenie miasta Brunszwik, utrzymanie wojsk zaciężnych, korespondencja księciaFilipa Juliusza z książętami Brunszwiku i Lünenburga. 14. Meklemburgia (Tit. 17, Mecklemburg) 1526-1634; 18 j.a. - śluby książąt meklemburskich, stosunki wewnętrzne w Meklemburgi, wizyty książąt meklemburskich na dworach pomorskich, wojny o miasto Rostok, układy w Wismarze między książętami meklemburskimi Janem Albrechtem i Ulrykiem, układ Bogusława XIV z Meklemburgią, korespondencja w sprawie konfliktu cesarza i książąt pomorskich, podatki, handel, śmierć książąt Henryka i Ulryka, ekstradycja zbiegów, opis zamku, miasta i domeny Stavenhagen. 15. Inflanty (Tit. 18, Lieffland) 1544-1572; 9 j.a. - stosunki z Wielkim Księstwem Moskiewskim, ze Szwecją i z biskupem w Rydze, elekcja biskupów, listy księcia Albrechta do książąt Rzeszy w sprawach werbunku do wojska. 16. Księstwa Rzeszy (Tit. 19, Promiscua der Reichsfürsten) 1548-1571; 6 j.a. - korespondencja księcia Albrechta Hohenzollerna z książętami pomorskimi i śląskimi, korespondencja w sprawach Inflant, spór księcia Alhalt z biskupem Halberstadt. 17. Brandenburgia (Tit. 20, Marck Brandenburgische Erbeinigung mit Pommern) 1493-1577; 7 j.a. - układy dziedziczne między Brandenburgią a księciem Bogusławem X i jego następcami, spory w sprawach spadkowych. 18. Granica z Marchią (Tit. 21, Märckische Grentzirrungen) 1554-1583; 2 j.a. - spory graniczne, spory z miastem Hamburgiem o prawo składu i o żeglugę na Łabie. 19. Układy dziedziczne (Tit. 22, Fürstliche Pommersche Erbverträge) 1532-1616; 21 j.a. - układy dziedziczne pomiędzy: Barnimem XI z Filipem I, Barnima XII z Janem Fryderykiem, Barnima XII z Kazimierza IX, sprawy rodzinne książąt pomorskich, kontrakt księżnej Agnieszki z Korneliusem Klausem von Gadebusch. 20. Zależność lenna od cesarstwa (Tit. 23, Fürstliche Pommersche Lehns Empfängnus von Romische Kaiserliche Majestät) 1541-1626; 20 j.a. - listy lenne cesarza, odnowienie i potwierdzenie lenna przez cesarza, potwierdzenia przywilejów, sejm w Pradze, delegacje poselskie, instrukcje i sprawozdania poselskie, cła. 21. Skarb książęcy (Tit. 24, Fürstliche gemeine Rechnungen)1495-1624; 16 j.a. - ordynek dworski z 1541 r., zarządzenia dla poszczególnych zarządów, instrukcje książęce, zebrania stanów księstwa wołogoskiego i szczecińskiego, protokoły z posiedzeń sejmowych, uchwały końcowe sejmów, rachunki księstwa,akta sprzedaży dóbr, granica z Polską. 22. Biskupstwo Kamieńskie (Tit. 25, Bischof und Stift Cammin) [1175] 1525-1623; 20 j.a. - opinie teologów i cesarza w sprawie wyborów biskupów i kapituły, wybory biskupów: Johanna Bugenhagena, Erazma von Manteuffela, Ludwika von Ebersteina, Wolfa von Borcka, książąt Jana Fryderyka, Franciszka I i Filipa Juliusza, opisy prebend biskupstwa, suplikacje, postulaty biskupów, przywileje kapituły i kościoła (w tym odpisy dokumentów od 1175 r.), układy w sprawach biskupstwa, hołdy składane nowowybranym biskupom. 23. Kamień i dziesięciny ze Szwerin (Tit. 26, Cammin und Schwerinche Bischofzehenden) 1527-1588; 7 j.a. - dziesięciny płacone biskupstwu kamieńskiemu przez Meklemburgię. 24. Kapituła w Kamieniu (Tit. 27, Capitulares der Kirche zu Cammin) 1538-1636; 3 j.a. - przysięgi biskupów, przywileje cesarzy dla kapituły i kościoła, statut kościoła kamieńskiego, beneficja i prebendy biskupstwa z terenu księstwa wołogoskiego, własność biskupstwa, podatki poddanych. 25. Kościół w Kołobrzegu (Tit. 28, Kirche zu Kolberg) 1546-1626; 4 j.a. - probostwo, bona communia kapituły kołobrzeskiej, ordynek kościoła w Kołobrzegu, prepozytura w Kołobrzegu. 26. Miasto Kołobrzeg (Tit. 29, Stadt Kolberg) 1579-1585; 1 j.a. - klasztory żeńskie w Kołobrzegu, 1 j.a. z lat 1579 – 1585. 27. Miasto Szczecin (Tit. 30, Stadt Alten Stettin) 1535-1632; 19 j.a. - żegluga na Odrze, koncesje i przywileje cechowe, handel, cła na jeziorze Dębskim, spory o cła w Kostrzyniu, spory graniczne, spory miasta z książętami i kościołami, zamek w Szczecinie, nieruchomości miejskie, mennica szczecińska, spory miasta z Ernestem von Ramin. 28. Fundacja Mariacka i Pedagogium (Tit. 31, St. Marienkirche und Pedagogium in Alten Stettin) 1541-1632; 14 j.a. - prawo patronatu i jurysdykcja nad kościołami, dobra kościelne i dobra fundacji, grobowce, dzierżawy, powinności i podatki poddanych, prebendy, podatek panieński, lenno kościelne, spory kapituły ze szlachtą. 29. Utrzymanie dworu i kancelaria (Tit. 32. Fürstliche Pommersche Hofordnung zu Wolgast auch die Kanzelei daselbst) 1503 – 1637; 191 j.a. - ordynki dworskie i kancelaryjne, zarządzenia porządkowe, kanclerz i kancelaria, personel kancelarii, taksy kancelaryjne, wizytacja kancelarii, utrzymanie kancelarii, dworu i domu książęcego, rozporządzenia i przepisy kancelarii książęcej, służba dworska, przywileje urzędników, sąd nadworny, ordynek sądowy, urzędnicy sądowi, sądy niższe, korespondencja urzędowa i prywatna książąt i kanclerzy, korespondencja z państwami Rzeszy, skarbiec książęcy, książęce dobra stołowe, archiwum, biblioteka, arsenał, stajnie,angaże urzędników i służby dworskiej, wynagrodzenia, spory urzędników, dobra książęce, deputaty, zwolnienia urzędników, zaprzysiężenia urzędników, uposażenie wdów po urzędnikach, stosunki książąt z Radą Miejską, skład dworu książęcego, długi i wierzyciele książęcy, podatek posagowy, wydatki rodziny książęcej, relacje komisarzy,inwentarze zamkowe, uroczystości dworskie, listy polecające, listy zastawne, alimentacja wdów książęcych, handel solą, winem i kamieniami młyńskimi, cła, saliny, sprawy finansowe, listy przewozowe, zaopatrzenie, zarządy domen, ordynki dla zarządców, protokoły posiedzeń zarządów, dobra poklasztorne, akty kupna – sprzedaży ziemi, podatki, budowa murów iwałów, wizytacje lasów, nadania folwarków, wizytacje folwarków, deputaty, areszt szczecińskich statków, żegluga na Narwi, drogi, orkiestra i muzykanci, browar, wojsko i jego organizacja, wiezienie. 30. Wojskowość (Tit. 33, Militaria) 1539-1637; 141 j.a. - stosunki z cesarstwem, korespondencja Bogusława XIV z elektorem Palatynatu Fryderykiem, królem Czech, cesarzami Maciejem II i Ferdynandem II, zakwaterowanie wojsk cesarskich i szwedzkich na Pomorzu, wojna w Czechach i na Węgrzech, rozprawy teologiczne uniwersytetów Wittenbergu i Greifswaldzie w sprawie wojny z Czechami, ekscesy, rabunki,ordynki wojenne, podatki, kontrybucje, oblężenie Starlsundu, kapitulacja Franzburga, armia szwedzka, przemarsz wojsk szwedzkich przez Pomorze, przewiezienie do Szwecji ciała Gustawa Augusta, instrukcje wojskowe, stosunki pomorsko – duńskie, oblężenie i zdobycie Gorzowa, fortyfikacje miast, umocnienie zamku w Wołogoszczy, fourage, zaopatrzenie wojsk, defensywa z 1621 r., umowy wojenne, angaż puszkarza i odlewnika, budowa okrętu wojennego, lustracje kwater wojskowych, szkody wojenne, sprawy finansowe. 31. Musterungi (Tit. 34,Musterungen und Defensionswerk) 1521-1636; 17 j.a. - ćwiczenia wojskowe, służba konna i ćwiczenia jazdy, mianowania dowódców, spisy koni lennych, odlewnictwo, uwagi teologów o wojnie. 32. Skarb ziemski w Anklam i Greifswaldzie (Tit. 37, Land Kasten zu Anklam und Greifswald) 1568-1636; 31 j.a. - podatki,pożyczki i spłaty wierzycieli, cła, zatrudnienie poborcy ziemskiego. 33. Skarb rentmistrzowski (Tit. 38, Land Rentereisachen) 1570-1632; 16 j.a. - rejestry skarbowe, rachunki, długi, wierzyciele, roczne rozlicznie, wynagrodzenia urzędników i służby dworskiej, podatki na obronę kraju. 34. Sejmy [Księstwa Zach.-Pom.] (Tit. 39, Landtagessachen) 1538-1634; 92 j.a. - pisma zwołujące sejmy, mandaty i reskrypty, rokowania sejmowe, sprawozdania z posiedzeń sejmowych, konwentów i narad stanów, uchwały końcowe, sprawy sporne. 35. Mennice (Tit. 40, Müntzwerk)1551-1624; 4 j.a. - sprawy monetarne, mennica w Franzburgu. 36. Policja (Tit. 41, Polizeiordnung) 1543-1634; 20 j.a. - ordynki policyjne, zarządzenia dotyczące kupców, cechów, handlu, żeglugi, ordynki miejskie, zarządzenia policyjne w sprawie ślubów, chrztów, pogrzebów, żebraków, pasterzy, chłopów, konferencje miast hanzeatyckich z miastami Holandii, sprawy sporne na sejmie w Wolinie. 37. Miasto Wołogoszcz (Tit. 42, Stadt Wolgast) 1589-1636; 24 j.a. - posiadłości ziemskie, nadzór policyjny, zarządzenia policyjne przeciw zarazie, cechy: browarników, kuśnieży, tkaczy, sprawy sporne, sprawy finansowe. 38. Miasto Anklam (Tit. 43, Anklam) 1557-1635; 18 j.a. - klasztor, grobla i przeprawa promowa, szpitale, młyny, sprawy sporne. 39. Miasto Pasewalk (Tit. 44, Pasewalk) 1560-1636; 21 j.a. - granice i własność ziemska miasta, dobra kościelne, deputaty drewna dla kościołów, klasztor, cechy: bednarzy, kołodziejów, kowali, krawców, kuśnierzy, murarzy, piekarzy, płócienników, stolarzy, szewców, szklarzy, bractwo kurkowe, jarmarki, nadzór policyjny, sprawy sporne. 40. Miasto Pencun (Tit. 44a, Pencun) 1600; 1 j.a. - przywilej wolnego targu. 41. Miasto Demmin (Tit. 45, Demmin)1525-1635; 10 j.a. - własność miejska, młyny, karczmy, cła, rybołówstwo, sprawy sporne. 42. Miasto Barth (Tit. 47, Barth) 1562-1636; 42 j.a. - przywileje miejskie, własność ziemska miasta, nadzór i zarządzenia policyjne, urzędnicy miejscy, sądownictwo, procesy o czary, spory, spór miasta z księciem Filipem Juliuszem, deputaty, sprawy monetarne, cła, cechy: drukarzy, garbarzy, kramarzy, kuśnierzy, pantoflarzy, piekarzy, rymarzy, sukienników, szewców, bractwo kurkowe. 43. Miasto Ueckermünde (Tit. 48, Ueckermünde) 1552-1636; 7 j.a. - żegluga na Wkrze, cła, sprawy sporne, cechy: browarników, kowali, krawców, zapiski dotyczące miasta. 44. Miasto Nowe Warpno (Tit. 48a, Neuen Warpe) 1556-1611; 2 j.a. - przywileje miejskie, cech piekarzy, zapiski dotyczące miasta. 45. Miasto Treptow a/ T. (Tit. 49, Altentreptow) 1556-1636; 14 j.a. - sprawy graniczne, własność wiejska miasta, ogrody, sprawy sporne, cechy: browarników, kowali, krawców, kuśnierzy, muzyków, piekarzy, stolarzy, sukienników, szpitale, korespondencja książąt z miastem. 46. Miasto Triebsee (Tit. 50, Triebsee) 1596; 1 j.a. - podatek browarniany. 47. Miasto Loitz (Tit. 51, Loitz) 1605-1636; 8 j.a. - długi książęce, handel, cech szewców. 48. Miasto Grimmen (Tit. 52, Grimmen) 1541-1632; 8 j.a. - posiadłości ziemskie miasta, przywileje rzemieślnicze, nadzór policyjny, cegielnia, sprawy ubogich. 49. Miasto Damgarten (Tit. 53, Damgarten) [1258] 1592-1632 [1723]; 11 j.a. - przywileje miejskie, spory graniczne, cła, cechy: browarników, piekarzy, szewców. 50. Miasto Banie (Tit. 54, Bahn) [1408] 1501-1636; 32 j.a. - przywileje miejskie, umowy miasta z zakonem Joannitów, komturia w Swobnicy (Wildenbruch), kościoły, cechy: krawców, tkaczy, młyny, bractwo kurkowe, sprawy sporne i kryminalne, cła, nadzór policyjny, sądownictwo. 51. Miasto Widuchowa (Tit. 54a, Fiddichow) 1556-1564; 1 j.a. - sprawy sporne. 52. Miasto Usedom (Tit. 55, Usedom) 1589-1635; 5 j.a. - spory o pastwiska i las, sprawy tkaczy, konie miejskie. 53. Miasta Franzburg i Richtenberg (Tit. 56, Frantzburg und Richtenberg) [1593] 1603-1629; 6 j.a. - przywileje miejskie, cechy: krawców, szewców, tkaczy, dom książęcy we Franzburgu. 54. Miasto Jarmen (Tit. 57, Jarmen) 1609-1626; 4 j.a. - przywileje miejskie, zapiski dotyczące miasta, młyny. 55. Miasto Gützkow (Tit. 58, Güt Liczba jednostek w zespole: 2371
65/4/0 Kamera Wojenno-Skarbowa w Szczecinie 1545-1824 0 rozwiń
I. Komisje i wizytacje domen 1560-1824; sygn. 1-283; 283 j.a. – lustracje domen, odpisy dokumentów książęcych, zarządzenia, urbarze, kontrakty dzierżawne, opłaty za dzierżawy, daniny, podatki, umowy kupna-sprzedaży, sprawy naprawy dróg, mostów, regulacji rzek, a także wykazy ruchomości i nieruchomości m.in. zamku w Szczecinie oraz innych domów książęcych. 1. Domena Kołbacz sygn. 1-26; 26 j.a., 2. Domena Dolice i Pełczyce sygn. 27-41; 15 j.a. 3. Domena Podlesie pow. Nowogard sygn. 42-60; 19 j.a. 4. Domena Golczewo pow. Kamień sygn. 61-72; 12 j.a. 5. Domena Marianowo pow. Stargard sygn. 73-83; 11 j.a. 6. Domena Maszewo pow. Stargard sygn. 84-94; 11 j.a. 7. Domena Nowogard sygn. 95-111; 17 j.a. 8. Domena Pyrzyce sygn. 112-132; 21 j.a. 9. Domena Szadzko pow. Stargard sygn. 133-155; 23 j.a. 10. Domena Stepnica pow. Kamień sygn. 156-159; 4 j.a. 11. Domena Trzebiatów n/Regą sygn. 160-180; 21 j.a. 12. Stargard Młyny sygn. 181-183; 3 j.a. 13. Zamek Szczeciński sygn. 184-189; 6 j.a. 14. Domena Pniewo pow. Łobez sygn. 190-200; 11 j.a. 15. Domena Spantekow NRD sygn. 201-207; 7 j.a. 16. Domena Szczecin i Jasienica sygn. 208-231; 24 j.a. 17. Domeny Stolpe, Clempenow, Verchen, Treptow, Lindenberg, Loitz – NRD sygn. 232-272; 41 j.a. 18. Domeny Uckermunde, Torgelow, Wollin; sygn. 273-283; 11 j.a. II. Opisy domen i inwentarze 1560-1811; 107 j.a. – są to akta dotyczące organizacji domen ich rentowności, pomiary ziemi. 1. Domena Kamień sygn. 284; 1 j.a. 2. Domena Kołbacz sygn. 285-297; 13 j.a. 3. Domena Friedrichswalde – NRD sygn. 298-306; 9 j.a. 4. Domena Golczewo sygn. 307-313; 7 j.a. 5. Domena Marianowo sygn. 314-330; 17 j.a. 6. Domena Maszewo pow. Stargard sygn. 331-339; 9 j.a. 7. Domena Szadzko pow. Stargard sygn. 340-342; 3 j.a. 8. Domena Stolpe – NRD sygn. 343; 1 j.a. 9. Domena Treptow, Sucrov, Sulchorst – NRD sygn. 344-357; 14 j.a. 10. Domena Szczecin i Jasienica sygn. 358-363; 6 j.a. 11. Domena Treptow – NRD sygn. 364-365; 2 j.a. 12. Domena Lindenberg – NRD sygn. 366-374; 9 j.a. 13. Domena Loitz – NRD sygn. 375-383; 9 j.a. 14. Domena Uckermunde, Torgelow – NRD sygn. 384-385; sygn. 2 j.a. 15. Domena Wolin sygn. 386-390; 5 j.a. III. Varia 1680-1816; sygn. 391-560; 170 j.a. – sprawy sporne, kontakty kupna-sprzedaży, dzierżawy poszczególnych folwarków, młynów, dochodzenia spadkowe, testamenty, osadnictwo i budownictwo w domenach, wizytacje kościelne, sprawy administracji kościelnej, szkolnej i dobroczynnej. Liczba jednostek w zespole: 560
65/5/0 Archiwum Domen w Koszalinie 1512-1824 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1751-1795; sygn. 1-4; 4 j.a. – regulamin kantonalny, tumulty w domenach, protokoły i rachunki, alodyfikacja majątków rycerskich. 2. Opisy domen 1567-1814; sygn. 5-75. 71 j.a. – urbarze i inwentarze, protokoły, ludność kaszubska, akta i inwentarze domen w: Białym Zdroju, Białogardzie, Bobolicach, Bytowie, Darłowie, Drahimiu, Karlinie, Koszalinie, Kołobrzegu, Lęborku, Szczecinku, Smołdzinie, Słupsku, Świdwinie. 3. Kościół 1706-1771; sygn. 76-83; 8 j.a. – zakup domów dla wdów po pastorach, sprawy pastorów w domenie słupskiej. 4. Wizytacje i komisje 1512-1824; sygn. 84-287, 294; 205 j.a. – przepisy o dzierżawach w dobrach królewskich, dzierżawy generalne poszczególnych zarządów domen w: Białym Zdroju, Białogardzie, Bobolicach, Bytowie, Darłowie, Drahimiu, Karlinie, Koszalinie i Kazimierzu, Kołobrzegu, Lęborku, Szczecinku, Smołdzinie, Słupsku, Żabinie. 5. Arendy 1642-1810; sygn. 288-293; 6 j.a. – umowa o arendzie w domenie bobolickiej, zniesienie daniny w naturaliach, folwarki w Białym Zdroju, rozwiązanie zarządu domeny w Białogardzie i Karlinie, dzierżawy folwarków. Liczba jednostek w zespole: 294
65/6/0 Sąd Kameralny Rzeszy w Wetzlar 1512-1748 154833 rozwiń
Akta procesowe, uporządkowane alfabetycznie według powodów, dotyczące apelacji i rewizji oraz sporów książąt z poddanymi. Głównymi przedmiotami procesów były sprawy: o zakłócenie pokoju powszechnego, rozboje, najazdy, rabunki, spory lenne, sekularyzację majątków kościelnych, przywileje stanowe (zwłaszcza miejskie, sądowe, młynarskie), spory o lasy i drewno, sprawy podatkowe, cechów, rzemiosła, handlu, żeglugi, długów, zastawów, przestępstw kryminalnych (w tym morderstwa, rozboje i pojedynki, czary oraz obrazę majestatu). Zachowały się także archiwalia procesów w sprawach obyczajowych, w tym oskarżenia o cudzołóstwo, zerwanie zaręczyn, rozwody i unieważnienia małżeństw. Do akt sprawy obok apelacji, relacji z przewodów oraz wyroków w niższych instancjach bardzo często były dołączone załączniki, m.in.: odpisy dokumentów i przywilejów, odpisy ksiąg kupieckich i rejestry podatkowe, mapy z XVI–XVII w., a także opinie prawnicze wydane przez znanych prawników, wydziały prawne uniwersytetów, cytaty z dzieł prawniczych, a motywujące zasadność apelacji. Stronami procesowymi byli panujący książęta, przedstawiciele szlacheckich rodów pomorskich oraz miasta księstwa i ich mieszczanie. Liczba jednostek w zespole: 2070
65/7/0 Sąd Nadworny w Stargardzie [1420] 1494-1739 [1850] 0 rozwiń
Procesy, uporządkowane alfabetycznie według powodów. Przeważają spory cywilne o własność i przywileje (bartnicze, cechowe, gospodarcze i handlowe, łowieckie, sądowe, wypasu, wyrębu lasu itd.), regulacje granic, zastawy, poręczenia, długi, prawa i podziały spadkowe, posagi, dożywocia, wdowieństwa itd. Ponadto zachowały się procesy dotyczące zakłócenia porządku publicznego, kryminalne, w tym napady, kradzieże, rozboje, tumulty, gwałty, zabójstwa i czary; a także w sprawach kościelnych (dziesięciny, prawo patronatu, budowę kościołów), lennych, poddaństwa, ludność kaszubska, regaliów oraz obyczajowych o zdradę małżeńską, przyrzeczenia małżeństwa czy rozwody. Procesy w kolejności alfabetycznej według powodów: 1. Procesy na literę A, 68 j.a., z lat 1575–1721 2. Procesy na literę B, 1799 j.a., z lat 1500–1729 3. Procesy na literę C/K, 1003 j.a., z lat 1516–1719 4. Procesy na literę D, 320 j.a., z lat 1539–1739 5. Procesy na literę E, 128 j.a., z lat 1537–1729 6. Procesy na literę F, 512 j.a., z lat 1531–1706 7. Procesy na literę G, 358 j.a., z lat 1529–1740 8. Procesy na literę H, 266 j.a., z lat 1515–1712 9. Procesy na litery I, J, 9 j.a., z lat 1572–1679 10. Procesy na literę L, 203 j.a., z lat 1526–1739 11. Procesy na literę M, 874 j.a., z lat 1514–1743 12. Procesy na literę N, 112 j.a., z lat 1515–1707 13. Procesy na literę O, 310 j.a., z lat 1525–1708 14. Procesy na literę P, 705 j.a., z lat 1532–1746 15. Procesy na literę R, 195 j.a., z lat 1534–1719 16. Procesy na literę S, 630 j.a., z lat 1420–1742 17. Procesy na literę T, 62 j.a., z lat 1541–1703 18. Procesy na literę U, 46 j.a., z lat 1533–1711 19. Procesy na literę V, 75 j.a., z lat 1536–1706 20. Procesy na literę W, 1337 j.a., z lat 1525–1792 21. Procesy na literę Z, 202 j.a., z lat 1541–1727 22. Pomoce kancelaryjne i registraturalne, 2 j.a., z lat 1739–1850 Liczba jednostek w zespole: 9216
65/8/0 Sąd Nadworny w Koszalinie 1573-1883 0 rozwiń
1. Organizacja sądu 1764-1817; 3 j.a. - przepisy, reorganizacja urzędu. 2. Zatargi miast 1604-1807; 4 j.a. - spory między miastami: Barwice (Bärwalde), Bobolice (Bublitz), Miastko (Rummelsburg), Szczecinek (Neustettin) o granice, sądownictwo, patronat. 3. Zniesienie wspólnot 1769-1802; 75 j.a. - separacje ziemi i likwidacja wspólnot na gruntach dworskich, gminnych, miejskich i domenalnych. 4. Sprawy rodzinne 1582-1817; 191 j.a. - opiekuństwo, sprzedaż dóbr, testamenty. 5. Inwentarze dóbr szlacheckich 1623-1785; 9 j.a. - lustracje, szacowanie wartości majątków, rachunki, dochody i wydatki. 6. Sprawy stanowe 1613, 1731-1746; 2 j.a. - wezwania szlachty na obrady, nobilitacje. 7. Hipoteka 1773-1883; 8 j.a. - założenie ksiąg hipotecznych w ziemi lęborsko-bytowskiej, w tym szlachty kaszubskiej, zastawy i obligacje. 8. Dotacje 1682-1804; 6 j.a. - na rozwój majątków szlacheckich w ziemi lęborsko-bytowskiej, odbudowę kościołów, przytułków. 9. Procesy 1746-1827; 15 j.a. - spory o granice. Liczba jednostek w zespole: 314
65/9/0 Kapituła Katedralna w Kamieniu Pomorskim 1401-1834 143270 rozwiń
1. Książęta pomorscy i władcy państw ościennych 1512-1810; 23 j.a. – korespondencja książąt z innymi władcami, spory ze stanami, przywileje, ugoda Brandenburgii i Szwecji z Bogusławem v. Croy w sprawie biskupstwa kamieńskiego, granica między szwedzką a brandenburską częścią Pomorza, przywileje religijne kapituły, statuty kapituły, modlitwy, handel. 2. Hołdy lenne i dom panujący 1716-1818; 6 j.a. – przyjazd królów pruskich do Szczecina. 3. Sejmy pomorskie 1635-1815; 11 j.a. – kontrybucje, kontyngenty, naprawa portu w Darłowie, Kołobrzegu i Ustce, prawa stanów, delegaci na sejmy. 4. Zarządzenia władz państwowych 1655-1811; 14 j.a. – rezolucje margrabiego, reskrypty, zarządzenia Kamery Wojenno-Skarbowej. 5. Statystyka 1722-1811; 8 j.a. – tabele wasali, podręcznik genealogiczny, dane historyczne, kalendarze adresowe, liczba ludności. 6. Administracja 1488-1811; 40 j.a. – handel zbożem, bursztynem i innymi towarami, ordynki chłopskie, służby, sprawy monetarne, rzemiosło, podwody, miary, rachunki kapituły, mapa Pomorza z 1718 r., sądownictwo, uwłaszczenie chłopów w 1788r. 7. Sprawy lenne 1501-1789; 7 j.a. 8. Militaria 1563-1821; 83 j.a. – zakwaterowanie wojsk, rachunki, kontrybucje i ciężary wojenne, wojna trzydziestoletnia, fortyfikacje i umocnienia, blokada Kołobrzegu, inwazja wojsk rosyjskich, werbunek do wojska, szkody wojenne. 9. Uniwersytet we Frankfurcie 1658-1707; 2 j.a. – świadczenia pieniężne na rzecz uniwersytetu. 10. Powiat Wolin 1700-1715; 3 j.a. – władze powiatowe. 11. Łowiectwo, rybołówstwo, wyrąb drzewa 1560-1799; 16 j.a. – spory o rybołówstwo, prawo do polowania, o wyrąb drzewa. 12. Urzędnicy ziemscy, urząd kata 1501-1814; 7 j.a. – strażnicy, urząd kata, kastrator świń. 13. Salaria 1641-1798; 4 j.a. – zarobki urzędników i służby. 14. Sprawy budowlane 1576-1729; 6 j.a. – budowa i remonty obiektów należących do kapituły. 15. Konwent 1541-1811; 20 j.a. – protokoły, zwoływanie konwenty, registratura. 16. Prebendy 1401-1823; 67 j.a. – beneficja, rejestry posług kanoników, statuty kolegium, rejestry przychodów, utrzymanie stanowisk. 17. Urzędnicy i stanowiska w Kapitule Katedralnej 1498-1825; 132 j.a. – wybory biskupów, propozycja Zygmunta III Wazy dotycząca wyboru jego syna na biskupa, biskup von Croy, długi kapituły, wicedominat, obsada stanowisk, spory, dziekanat, kantorat, dobra kapituły, rejestry przychodów, dzierżawy, kapituła w Kołobrzegu, archidiakonat w Desmin. 18. Odznaczenia i ordery 1755-1812; 7 j.a. – odznaczenia dla prałatów i kanoników, spory o ordery. 19. Długi i dłużnicy 1401-1800; 34 j.a. – listy dłużne, rejestry dóbr i długów, obligacje, dochodzenia sądowe. 20. Testamenty i spuścizny 1529-1807; 24 j.a. 21. Judicialia 1496-1818; 181 j.a. – procesy i postępowania sądowe, organizacja sądu kapituły, kradzieże, morderstwa, pobicia, otrucia, czary, spory kapituły, dzierżawy, poddani, dziesięcina, kontrybucje. 22. Miasto Kamień 1443-1834; 79 j.a. – darowizny kapituły, ogrody, matrykuły kościelne, zabudowania kościelne i szkolne, rejestry kościoła, klasztory, żegluga na Redze, dom ubogich. 23. Posiadłości wiejskie 1551-1828; 491 j.a.– rejestry dóbr, dochody, dane dotyczące poszczególnych wsi, majątków i folwarków, plany posiadłości kapituły, dobra zastawne, sołectwa, młyny, pomiary pól, powodzie, stodoły, owczarnie, wydobywanie torfu, obowiązki poddanych, podwody, rybołówstwa, strażnicy konni, sąd kapituły, sądy sołtysie, spory o ziemię, zakłócenia spokoju, bijatyki, morderstwa, czary, podpalenia, kontrybucje i szkody wojenne, podatki, budownictwo wiejskie, dewastacja lasów, wizytacje kościelne, powoływanie kaznodziei i zakrystianów, spory kościołów o ziemię, rachunki, inwentarze i księgi kościelne. 24. Wizytacje i inwentarze gospodarcze 1576-1787; 16 j.a. – wizytacje urzędników kapituły, opisy wiosek, wizytacja generalna, rejestry płacących kontrybucję, inwentarze probostw wiejskich, rachunki kościołów, wykazy poddanych. 25. Przywileje 1617-1752; 4 j.a. – skargi, tumulty, korespondencja w sprawach udzielonych łask. 26. Areał, podatek łanowy, podział wspólnot 1601-1773; 18 j.a. – matrykuły i tabele łanów, podatki gruntowe, klasyfikacje ziemi, poprawa pastwisk. 27. Dochody Kapituły Katedralnej 1478-1826; 165 j.a. – rejestry dochodów, wyciągi z matrykuł łanów, rejestry dochodów i zadłużeń, powinności i dóbr, wydatków, dziesięciny, wykazy świadczeń w naturze, kontrybucje, spory kapituły z kasą ubogich, rejestry kar za niepłacenie podatków. 28. Sprawy rachunkowe 1507-1823; 13 j.a. – rachunki poszczególnych kanoników i prałatów, przychody i rozchody, wykazy podatków, akta kasowe, protokoły wykupu, księgi kasowe. 29. Rozchody 1518-1683; 6 j.a. – rejestr wydatków księżniczki Zofii, tajne rozchody, rejestry wydatków kapituły. 30. Sprawy podatkowe 1551-1820; 47 j.a. – patenty i zarządzenia podatkowe, podatek na rzecz rzeszy, pogłówne, podatek: łanowy, od bydła, stemplowy, turecki, kontrybucje, dziesięciny, rejestry podatkowe i akcyzowe, import soli. 31. Repartycje 1708-1777; 18 j.a. – podział miast na kwartały. 32. Varia 1424-1825; 39 j.a.– rody szlacheckie, chóry parafialne, wykazy zawartych małżeństw, asekuracje kapituły, pożary w Wolinie, relikwie w Kamieniu, dane o poszczególnych wioskach, sprzedaż sołectw, matrykuły kamieńskie, wykaz kanoników kapituły kołobrzeskiej, spisy ludności. Liczba jednostek w zespole: 1592
65/10/0 Zbiór Juliusza Bohlena 1470-1864 0 rozwiń
1. Sprawy zagraniczne 1482-1766; 62 j.a. 1.1. Cesarz i Rzesza 1522-1683; 33 j.a. - zaproszenia na sejmy Rzeszy, cesarskie przywileje dla Pomorza, przywilej de non appellando, cesarki list lenny dla księcia Filipa I, listy cesarza Maksymiliana do Bogusława XIII, pisma satyryczne na katolików, sprawozdania szwedzkich posłów. 1.2. Brandenburgia-Prusy 1573-1766; 10 j.a. - korespondencja między elektorami brandenburskimi a książętami pomorskimi, list cesarza Maksymiliana w sprawie sporu Szczecina z Frankfurtem n/Odrą dotyczącego żeglugi na Odrze, wytyczanie granicy między posiadłościami Schwedt a Pomorzem. 1.3. Meklemburgia 1482-1700; 19 j.a. - odpisy dokumentów dotyczących Meklemburgii, genealogia książąt meklemburskich, spory graniczne pomorsko-meklemburskie, porozumienia zawarte między Brunszwikiem, Pomorzem i Meklemburgią, korespondencja książąt pomorskich z władcami meklemburskimi, inwentarz arsenału w Wismarze, opis granicy między Pomorzem i Meklemburgią, przejście wojsk szwedzkich przez Meklemburgię. 2.. Sprawy wewnętrzne 1681-1770; 2 j.a. 2.1. Edykty i patenty 1681-1700; 2 j.a. - rozporządzenia królów szwedzkich. 3. Sprawy krajowe 1556-1864; 11 j.a. 3.1. Sejmiki stanowe 1721-1864; 7 j.a. - protokoły posiedzeń szlachty Pomorza Przedniego, sprawozdania z sejmików. 3.2. Sejmiki krajowe 1556-1701; 4 j.a. - odpisy uchwał końcowych sejmów krajowych. 4. Militaria 1601-1800; 33 j.a. 4.1. Generalia 1630-1709; 33 j.a. - działania wojenne Gustawa II Adolfa w Niemczech, sprawozdania z wojny polsko-szwedzkiej, zakwaterowanie wojsk szwedzkich na Pomorzu, listy generała Bielke, plany fortyfikacji w pobliżu Heidelbergu, memoriał Vaubena o fortyfikacjach w Preisach, dziennik oblężenia Lille. 5. Poszczególne rejony Pomorza - Rugia 1470-1828; 21 j.a.- odpisy dokumentów dotyczących Rugii (w większości są to manuskrypty Bohlena). 6. Miejscowości wiejskie 1701-1800; 2 j.a. – odpisy dokumentów klasztoru Eldena, sprawy procesowe Sądu Nadwornego w Stargardzie. 7. Rody i osoby 1601-1864; 30 j.a. – spuścizny, historie rodzin: von Fleming, v. Gagern, v. Jasmund, v. Hoben, v. Kahlden i Kampze, v. Kleist, v. Krackewitz, v. Krassow, sprawy procesowe rodzin. 8. Varia Pommeranica XVII w., 1 j.a. – druki okolicznościowe, wiersze z okazji zawartych ślubów, list Bogusława von Croy do uniwersytetu w Greifswaldzie. 9. Autografy 1633-1864; 13 j.a. – notatki Bohlena o zbiorach autografów, spisy autografów, listy do syndyka Fabriciusa ze Stralsundu, testamenty Joanny Doroty z domu Duncken i Filipa G. Ludecusa. Liczba jednostek w zespole: 175
65/11/0 Zbiór Samuela Gottlieba Loepera 1526-1790 [1863] 0 rozwiń
1. Pisma różne 1601-1790; 18 j.a. – repertoria dawnych archiwów przepisane i sporządzone przez Friedricha Dregera, registratura archiwum Ebersteinów, informacje o dokumentach zebrane przez Emanuela Wendlanda. 2. Przyroda b.d.; 1 j.a. – rękopis Dregera, opis Pomorza sporządzony przez Eliharda Lubinusa. 3. Etnografia, geografia, topografia, statystyka 1670-1670; 1 j.a. – opis Pomorza wykonany przez M. Adama Gerschorium z Gdańska. 4. Historia Pomorza 1574-1835; 32 j.a. – rękopis kroniki Kantowa, genealogia rodów pomorskich, dane biograficzne książąt pomorskich, opis kościołów w superintendenturze wołogoskiej, pieczęcie i herby szlacheckie, matrykuły książąt na Rugii z lat 1257-1326 opracowane przez Dregera. 5. Kraje i wydarzenia 1577-1744; 20 j.a. – odpisy dokumentów z lat 1390-1742 dotyczące stosunków z Polską, Danią, Szwecją, Brandenburgią, Meklemburgią i Sycylią, stosunki władców pomorskich z cesarzem Karolem V, dokumenty z czasów wojny trzydziestoletniej, kapitulacja Bogusława XIV wobec Szwecji, pokój w Osnabruck, potwierdzenia przywilejów stanowych przez elektorów brandenburskich. 6. Ustrój i administracja 1526-1790; 41 j.a. – ordynki, przywileje, zwoływanie Landtagów, uchwały, rezolucje miast, zarządzenia władz szwedzkich na Pomorzu, statuty, cła, akcyza, matrykuły, tabele łanów w poszczególnych powiatach pomorskich. 7. Dom książęcy XVI-XVIII w.; 4 j.a. – genealogia książąt pomorskich i biskupów kamieńskich, objaśnienia do herbów pomorskich, podziały księstwa, umowy spadkowe, koronacja Fryderyka I na króla Prus, śmierć cesarzy Leopolda I i Józefa I. 8. Stan szlachecki 1626-1743, 11 j.a. – historia stanu szlacheckiego, sprawy lenne Pomorza, meklemburskie prawo lenne, ustrój lenny z 1569 r., podatki, oszacowani dóbr. 9. Miasta 1569-1749; 18 j.a. – historia miast pomorskich, odpisy dokumentów lokacyjnych i przywilejów. 10. Rody szlacheckie i mieszczańskie 1575-1701; 7 j.a. – genealogia rodów, listy lenne, pastorzy w Kołobrzegu, spuścizna Johanna Mikraeliusa. 11. Prawo 1601-1790; 4 j.a. – prawo zwyczajowe, słowiańskie, prawa poszczególnych miast, klasztorów i kapituł. 12. Kościół 1601-1738; 10 j.a. – historia kościoła na Pomorzu, statuty kapituły kamieńskiej, matrykuła Kołacka, matrykuła kolegiaty kołobrzeskiej (odpis Dregera), matrykuły klasztorów, akta dotyczące szkół. 13. Varia 1529-1863; 14 j.a. – katalog biblioteki Bruggenmanna (później General-Landschaft-Bibliothek), rozporządzenia z lat 1529-1712, edykty, przywileje książęce i królewskie, instrukcje dla urzędników, sądownictwo nad żołnierzami, sprawy kościelne i szkolne, porozumienie między Szwecją i Prusami dotyczące żeglugi przybrzeżnej. Liczba jednostek w zespole: 181
65/12/0 Spuścizna Martina Wehrmanna 1880-1937 0 rozwiń
1. Historia ogólna i źródła do dziejów Pomorza 1880-1937.; sygn. 1-18; 18 j.a. - historia powszechna średniowieczna i nowożytna, historia Pomorza: średniowieczna – kroniki, historia nowożytna; opis podróży Ludwiki Gonzagi, królowej Polski przez Pomorze (1646 r.), Karol XII, Fryderyk II. 2. Historia okupacji francuskiej w XIX wieku 1880-1937.; sygn. 19-27; 9 j.a. - pruskie reformy wojskowe, Pomorze w czasach napoleońskich, Blücher na Pomorzu, materiały do historii Niderlandów i Anglii. 3. Pomorski dom panujący 1880-1937; sygn. 28-41; 14 j.a. - genealogia i chronologia dynastii Gryfitów, literatura i źródła do pomorskiego domu panującego, regesty dokumentów z XIV w., podróże książąt pomorskich, książęta na uniwersytetach, ordynki dworskie, miejsca pochówków władców pomorskich. 4. Poszczególni książęta pomorscy 1880-1937; sygn. 42-50; 9 j.a. - Bogusław X, źródła i literatura, polityka zagraniczna, Kościół, miasta i handel, administracja, sądownictwo, stany, podróż księcia do Palestyny i Rzymu; Filip Juliusz; podróż księcia w 1602 r. do Włoch. 5. Historia Kościoła 1880-1937; sygn. 51-54; 4 j.a. - inwentarze pomorskich klasztorów, pielgrzymki, ponowne chrzty. 6. Biskupstwo kamieńskie 1880-1937; sygn. 55-63; 9 j.a. - materiały do historii biskupstwa, synody kapituły kamieńskiej, historia poszczególnych biskupów, kanonicy, archidiakoni kamieńscy. 7. Reformacja 1880-1937; sygn. 64-74; 11 j.a. - pomorski Kościół przed reformacją, historia reformacji, Johann Bugenhagen, reformacja w Szczecinie, Kołobrzegu i Słupsku. 8. Materiały do dziejów poszczególnych ziem i miejscowości 1880-1937; sygn. 75-78; 4 j.a. - Chociwel, Rugia, Stralsund, Suchań. 9. Materiały do historii powiatu gryfickiego 1880-1937; sygn. 79-83; 5 j.a. - kościoły i miejscowości. 10. Materiały do historii powiatu stargardzkiego 1880-1937; sygn. 84-85; 2 j.a. - kościoły i miejscowości. 11. Ogólne materiały dotyczące miast pomorskich 1880-1937; sygn. 86-93; 8 j.a. - miasta w średniowieczu, średniowieczne mury obronne, widoki miast, ratusze, gildie. 12. Materiały do dziejów Stargardu 1880-1937; sygn. 94-103; 10 j.a. - historia miasta (ogólnie), historia w latach 1535–1636, życie duchowe, Daniel Hebron, Peter Gröning (założyciel gimnazjum). 13. Materiały do dziejów Szczecina 1880-1937; sygn. 104-137; 34 j.a. - ustrój i administracja w XV w., widoki i plany miasta, zamek i kościół zamkowy, kościoły szczecińskie: Mariacki, św. Jerzego, św. Gertrudy, św. Jakuba, św. Piotra i Pawła, handel Szczecina, rodzina Loitzów, Dom Żeglarza, wojna handlowa między Szczecinem a Frankfurtem a/O., żegluga szczecińska, przemysł i rzemiosło, Kolegium Jageteufflów, Pedagogium, okupacja francuska, oblężenie miasta (1813 r.), policja, księgi metrykalne. 14. Materiały dotyczące historii zabytków 1880-1937; sygn. 138-139; 2 j.a. - krzyże pokutne, gobeliny pomorskie. 15. Czasopisma sygn. 140; 1 j.a. - szczecińskie gazety. 16. Osobistości sygn. 141; 1 j.a. - Dawid Herlicius. 17. Pomoce archiwalne i bibliografie sygn. 142-144; 3 j.a. - materiały o archiwach, spis starodruków w bibliotece miejskiej. 18. Zbiory różne 1880-1937; sygn. 145-158 (sygn. 145a); 15 j.a. , rolnictwo i osadnictwo na Pomorzu, lekarze i apteki, Żydzi, język dolnoniemiecki, literatura regionalna, historia powiatu kamieńskiego. Liczba jednostek w zespole: 159
65/13/0 Spuścizna Hansa Lutscha 1872-1918 0 rozwiń
1. Dzienniki z podróży, szkicowniki, notatki, kalendarze 1872-1918; sygn. 1-39; 39 j.a. - dzienniki z podróży, szkicowniki, notatniki i kalendarze budowlane, notatniki dotyczące spraw technicznych. 2. Techniczny podręcznik konserwacji zabytków b.d.; sygn. 40-87 (sygn. 68a); 49 j.a. - opracowania dotyczące: budowy dachów, ścian, strychów, murów, sklepień, podłóg, ogrzewania wielkich budowli, widoki miast, informacje o materiałach budowlanych: złotnictwie, metaloplastyce, ceramice, glazurze, murarstwie, rzeźbie w drewnie, grafice, architekturze, malarstwie. 3. Historia niemieckiego budownictwa kamiennego b.d.; sygn. 88-107; 20 j.a. - manuskrypty dotyczące kościołów w Magdeburgu, Paderbornie, Hildesheim, Bambergu, Bergen na Rugii, Rostoku, Stralsundu, Choryniu, Doberanie, bawarskich kościołów i klasztorów w Monachium, Kempten, Ettal, Diessen, Oppenheim. 4. Inne pisma 1895-1899; sygn. 108-137; 30 j.a. - notatniki dotyczące: teorii ochrony zabytków, rzemiosła artystycznego i sztuki, malar-stwa na Śląsku, śląskiej sztuki ludowej, zapiski z podróży do Turyngii, Hesji, Bawarii, Szwabii i austriackiego Tyrolu, opisy zabytków nad jeziorem Bodeńskim, poprawki, uzupełnienia i indeksy. 5. Zeszyty akademickie 1876-1883; sygn. 138-147; 10 j.a. - notatki na tematy: filozoficzne, matematyczne, budownictwa. 6. Obce opracowania b.d.; sygn. 148-150; 3 j.a. - wypisy z dzieł różnych autorów dotyczące historii sztuki. 7. Sprawy finansowe 1884-1918; sygn. 151-159; 9 j.a. - konferencje ministerialne, zarządzenia, biblioteka ministerstwa kultury, wyższe szkoły techniczne. 8. Zebrane materiały 1907-1908; sygn. 160-168; 9 j.a. - wycinki z gazet, rysunki kościołów m.in. Wies (Górna Bawaria), Fritzlar, Heina, Sponheim, historia sztuki egipskiej, asyryjskiej i perskiej. Liczba jednostek w zespole: 169
65/14/0 Zbiór Karla Loewego 1820-1894 0 rozwiń
1. Notatki I połowa XIX w; sygn. 1-2; 2 j.a. – ręcznie pisane uwagi, adresy różnych osób, fragmenty wierszy i melodii. 2. Listy 1820-1894; sygn. 3-5; 3 j.a. – korespondencja z różnymi osobami, m.in. z żoną Augustą, córkami, sprawozdania z podróży zagranicznych w formie listów, korespondencja spadkobierców K. Loewe. 3. Utwory muzyczne sygn. 6-9; 4 j.a. – drukowane partytury utworów; K. Loewego, Heinricha Triesta, Johanna Beschnitta. 4. Książki 1834-1875; sygn. 10-12; 3 j.a. – komentarz Loewego do Fausta Goethego, przewodnik po Norwegii, biografia Franza Kerna o poecie i historyku Ludwiku Giesebrechcie. 5. Album pieśni i ballad sygn. 13; 1 j.a. – pieśni i ballady skomponowane na głos i pianino. Liczba jednostek w zespole: 13
65/15/0 Zbiór pamiętników 1320-1876 0 rozwiń
1. Sztambuchy 1599-1876; 15 j.a. 2. Dzienniki wojenne 1813-1815; 8 j.a. – Wilhelma Bochmera, Eduarda Bochmera, Dittmanna i Joachima Christina Brandenburga. 3. Varia 1320-1876; 13 j.a.- księga ławnicza Chociwla, poezja Ludwiga Theobula Kosegartena, list księżnej Elżbiety Brunszwickiej, lista rang regimentu dragonów z Bayreuth, księga mistrzowska szczecińskich guzikarzy, wypisy z kroniki słowiańskiej o Lubece, Hamburgu, Lüneburgu, Wismarze, Rostocku. Liczba jednostek w zespole: 36
65/16/0 Rękopisy i spuścizny 1321-1946 132422 rozwiń
1. SPUŚCIZNA WILHELMA FRIEDRICHA ADELUNG 1500-1900; 19 j.a. - Gimnazjum w Szczecinku; kościoły i szkoły w Słupsku; historia Trzebiatowa Gadebuscha; dyplomatariusz wsi Wierzbno; rozporządzenia administracji Pomorza szwedzkiego; opis obchodów jubileuszu 200-lecia wprowadzenia reformacji, mających miejsce w Greifswaldzie w 1717 r.; uniwersytet w Greifswaldzie; przepisy dot. połowu ryb miasta Lassan; spis szlachty meklemburskiej; dochodzenie prowadzone przez uniwersytet we Frankfurcie n. Odrą w sprawie wdowy Cathariny Steffens, oskarżonej o czary i kontakty z diabłem; kontakty elektorów brandenburskich i królów pruskich ze szlachtą pomorską; wizyta ministra Grunbkowa w Koszalinie w 1735 r.; księga rachunków księcia Barnima XI; rękopis historii i słownika jęz. Niemieckiego z XVI–XVII w. (w jęz. Łacińskim) 2. SPUŚCIZNA AUGUSTA BARFKNECHT 1922-1922; 1 j.a. - maszynopis pracy Geschichte Wittenfeldes und des Landes Massow, Naugard 1922 (dzieje wsi Bielice). 3. ZBIÓR BAUERSCHA 1701-1800; 1 j.a. - odpisy dokumentów dotyczących miasta Rostock. 4. SPUŚCIZNA WILHELMA BIEREYRE 1919-1940; 60 j.a. - , korespondencja w sprawach genealogicznych, odpisy z ksiąg miejskich i ławniczych Legnicy, podania i baśnie ze Schleswigu-Holsteinu, genealogia rodów z Lauenburgu, Schleswig–Holsteinu i Meklemburgii (XVIII–XIX w.). 5. SPUŚCIZNA KARLA BURCHARDA BISCHOFFA 1850-1880; 9 j.a. - partytury utworów muzycznych. 6. SPUŚCIZNA OTTONA BLÜMCKE ok. 1900; 19 j.a. - Hanseatica – odpisy dokumentów z archiwów: książąt szczecińskich i wołogoskich, miast: Szczecina, Stralsundu (Stralsunder Ratsarchiv) i Brunszwiku (Braunschweiger Stadtarchiv), wyciągi ksiąg celnych Szczecina (lata 1564–1675). 7. SPUŚCIZNA WILHELMA BOEHMER 1806-1858; 4 j.a. - korespondencja osobista, notatki o kościele św. Piotra i Pawła w Szczecinie, relacja z podróży do Berlina i Świnoujścia, legendy pomorskie. 8. SPUŚCIZNA O. BRUCHWITZA 1834-1834; 1 j.a. - rękopis pracy dotyczący kolonizacji (lata 1730–1740) obszarów w okolicach Torgelow (Amt Königsholland). 9. SPUŚCIZNA LUDWIGA WILHELMA BRÜGGEMANNA 1800-1801; 2 j.a. - materiały dotyczące kościoła zamkowego w Szczecinie, rachunki. 10. SPUŚCIZNA G. DOMIZLAFFA 1928-1928; 1 j.a. - rękopis pracy Die Jomsburg (Wolin). 11. ZBÓR STRALSUNDZKIEJ RODZINY DUDY 1942-1942; 1 j.a. - egzemplarz biuletynu "Nachrichtenblätter des Familienvereins Dudy" nr 9. 12. SPUŚCIZNA VALENTINA v. EICKSTEDT 1801-1900; 1 j.a. - XIX-wieczne odpisy opracowań: Valentin v. Eickstedt, Beschriebung der Stadt Wolgast de 1574; Beschreibung des Dorfes Peenemünde im Buckowschen Lande (historia Wołogoszczy i Pennemünde). 13. SPUŚCIZNA FALCKA 1933-1933; 1 j.a. - spisy sukienników i tkaczy. 14. SPUŚCIZNA F. GIESE 1800-1850; 1 j.a. - maszynopis pracy Pommersche Orgeln des 17.Jahrhunderts (pomorskie organy z XVII w.). 15. SPUŚCIZNA L. GIESEBRECHTA 1801-1900; 4 j.a. - drzewo genealogiczne rodziny Giesebrecht, korespondencja z siostrą Ernestiną, pisma i wiersze. 16. SPUŚCIZNA G. von GLASENAPP ok. 1880; 5 j.a. - materiały do wydawnictwa “Die Generale der Deutschen Armee”. 17. SPUŚCIZNA J. GUDSCHMIDTA 1934-1934; 1 j.a. - opis widoku Szczecina na sarkofagu Wielkiego Elektora z 1677 r. w katedrze w Berlinie. 18. SPUŚCIZNA E. GÜLZOWA 1933; 1 j.a. - opis śmierci majora Schilla (1809). 19. SPUŚCIZNA A. HASSA 1933; 1 j.a. - wykaz literatury o pomorskich procesach o czary. 20. SPUŚCIZNA HABERA ok.1875; 1 j.a. - notatki nauczyciela szkolnego z Lęborka. 21. SPUŚCIZNA O. HEINEMANNA 1905; 6 j.a. - rękopis tomu 5 i częściowo tomu 6 “Pommersches Urkundenbuch”. 22. SPUŚCIZNA HLLE 1936; 2 j.a. - maszynopis Kroniki Kołobrzeskiego Towarzystwa Lekarskiego (Kolberger Arztverein). 23. SPUŚCIZNA HERMANNA HOOGEWEG 1924; 3 j.a. - rekopis pracy Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, Stettin 1924-1925. 24. SPUŚCIZNA HÜBNERA 1933; 1 j.a. - rekopis pracy Kościół na Pomorzu w średniowieczu. 25. SPUŚCIZNA K. HÜSCHERA 1922; 1 j.a. - rękopis publikacji opracowanej na podstwie księgi jednego z cechów w Anklam. 26. SPUŚCIZNA A. KASELOW 1890-1937; 9 j.a. - wycinki prasowe dotyczące historii Szczecina, Pyrzyc, Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie, klasztoru w Chorin, ich zabytków i pomników przyrody, Puszczy Bukowej. 27. SPUŚCIZNA E. KASISKIEGO 1867; 1 j.a. - cmentarzyska słowiańskie pod Szczecinkiem. 28. SPUŚCIZNA E.M. von KÖLLER 1882-1930; 44 j.a. - materiały tworzące do 1945 r. zespół Rep. 42 v. Köller. Tablice genealogiczne (wraz z materiałami) rodzin: v. Apenburg, v. Bandemer, v. Behr, v. Below, v. Blanckenburg, v. Boehn, v. Borcke (linia z Brallentin), hrabiów Eberstein (linia z Naugard/Nowogard i Massow/Maszewo), v. Edeling, v. Eisenhart-Rothe, v. Elbe, v. Gantzke, v. Glasenapp, v. Grapp, v. Grell, v. Guaita, v. Gudstedt, v. Hacke, v. Hanow, v. Hechthausen, v. Heydebreck, v. Hindenburg, v. Puttkammer (linia Fritzow), v. Ramel, v. Rheyn, v. Ramin, v. Range, v. Reckow, v. Rexin, v. Steinwehr, v. Stojentin, v. Stojentin (linia z Woyen i Schwetzkow), v. Succow, v. Sydow, v. Talleyrand-Perigor, v. Thadden, v. Tornov, v. Troyen, v. Uckermann, v. Varchmin, v. Vehmern, v. Vormann, v. Vossberg i v. Wachholtz 29. SPUŚCIZNA GUSTAVA KRATZ 1830-1864; 30 j.a. - materiały tworzące do 1945 r. zespół Rep. 42 Kratz. Wypisy ze źródeł archiwalnych i literatury, rękopis książki Die Staedte der Provinz Pommern, Berlin 1865 i korespondencja dot. jej wydania, studia genealogiczne dot. rodzin: v. Arnim, v. Aufsess, v. Ausseburg, v. Bagge vel Baggewitz, v. Balthasar, v. Bandemer, v. Barfuss, v. Berneckow, v. Barsewitz, v. Behr, v. Beling, v. Below, v. Beringe, v. Bernuth, v. Bethe, v. Billerbeck, v. Bismarck, v. Blanckensee, v. Bonin 30. SPUŚCIZNA G. KUPKE 1840-1860; 2 j.a. - rekopis i maszynopis pracy Geschichte der Stadt Pölitz (Dzieje miasta Police). 31. SPUŚCIZNA J. LANGE 1897-1942; 1 j.a. - kronika wsi Kozielice i tutejszj szkoły. 32. SPUŚCIZNA HUGONA LEMCKE 1840-1886; 2 j.a. - notatki z księgi ławniczej Chociwla oraz do dziejów budowy zamku szczecińskiego. 33. SPUŚCIZNA M. LESKO 1941; 1 j.a. - genealogia rodziny von Ploetz (1648–1804). 34. SPUŚCIZNA K. LIPS 1920-1935; 2 j.a. - rękopisy prac dot. spraw podatkowych na Pomorzu Tylnym w okresie XVII-XVIII w. wypisy z materiałów archiwalnych dot. parafii w Trzęsaczu, mapy Pomorza (XV–XX w.). 35. SPUŚCIZNA MARWITZA 1920-1935; 1 j.a. - rekopis. 36. SPUŚCIZNA JULIUSA MÜLLER 1840-1885; 69 j.a. -wypisy z materiałów źródłowych i notatki dotyczące historii i heraldyki pomorskiej oraz z literatury pięknej. 37. SPUŚCIZNA PAULA von NIESSEN 1888-1929; 7 j.a. - rękopisy prac dotyczące zaludnienia Szczecina, historii Nowej Marchii, wycinki artykułów prasowych. 38. SPUŚCIZNA PETERA POOTH 1933; 1 j.a. - odpis listu Franciskusa Joela, lekarza i aptekarza ze Stralsundu z 1543 r. 39. SPUŚCIZNA B. PÜTTER 1776-1802; 7 j.a. - materiały do historii miasta Loitz (Vorpommern), z XVIII w. 40. SPUŚCIZNA RAASCHA 1933; 1 j.a. - rękopis pracy o prawie patronatu kościoła ewangelickiego w Bytowie. 41. SPUŚCIZNA C. RITTERSHAUSENA 1943; 9 j.a. - odpisy szczecińskiej księgi przyjęć do prawa miejskiego z lat 1603-1833. 42. SPUŚCIZNA LEOPOLDA von RÜTS 1928; 1 j.a. - rekopis pracy dotyczący kariery wojskowej gen. Fabian von Lucowitz. 43. SPUŚCIZNA FRIEDRICHA SALISA (1880-1914) 1905-1914; 18 j.a. - notatki i wypisy z materiałów archiwalnych dot. historii Pomorza w średniowieczu, dyplomatyki pomorskiej oraz Fryderyka Wielkiego, listy, artykuły, odpisy papieskich dokumentów dotyczących Pomorza, niedrukowane źródła z Marburga i Kolonii, historia Pomorza i Meklemburgii. 44. SPUŚCIZNA SCHOLZA 1930; 1 j.a. - sprawozdanie o stanie kościoła św. Jana w Szczecinie i informacja o jego dziejach. 45. SPUŚCIZNA HANSA von SCHÖNINGA 1910-1930; 1 j.a. - opis kariery wojskowej Wilhelma Augusta Wilde (1798–1853). 46. SPUŚCIZNA ROLANDA SEEBERG-ELVERSFELDT 1934; 1 j.a. - maszynopis 1 części rozprawy doktorskiej (?) nt stosunku stanów Prus Książęcych do Polski za rządów elektora Jerzego Wilhelma I do śmierci Zygmunta III Wazy. 47. SPUŚCIZNA ERICHA SANDOWA 1900-1907; 4 j.a. - rękopis VII tomu kodeksu dyplomatycznego Pommerscher Urkundenbuch. 48. SPUŚCIZNA JOACHIMA BERNARDA STEINBRÜCK 1701-1800; 7 j.a. - korespondencja osobista, notatki i materiały dot. genezy Słowian, biografia F. Fabriciusa, historia kościoła mariackiego i św. Jakuba w Szczecinie, materiały dot. miasta Penkun, tablice genealogiczne i materiały dot. genealogii 45 rodzin pomorskich 49. ARCHIWUM SPIEGLA ok. 1930; 1 j.a. - regesty dokumentów będących w posiadaniu Spiegla z Falkenberg pow. Naugard. 50. ARCHIWUM MICHAELA STELTERA 1943; 1 j.a. - genealogia rodziny Stelter. 51. SPUŚCIZNA OTTO STOCK 1918-1939; 1 j.a. - wycinki prasowe dotyczące położenia emigrantów z Pomorza w Stanach Zjednoczonych. 52. SPUŚCIZNA GOTTLOBA CHRISTINA STÖR 1841; 1 j.a. - kronika miasta Lipiany. 53. SPUŚCIZNA KARLA STORKA 1928; 1 j.a. - maszynopis pracy Der Wolgaster Totentanz ( “Taniec śmierci”w kościele w Wołogoszczy). 54. SPUŚCIZNA WERNERA STUCKMANNA 1931; 1 j.a. - maszynopis pracy Ein Drückeberger aus dem Jahre 1737. 55. SPUŚCIZNA OTTONA THUMEL 1920-1930; 1 j.a. - maszynopis pracy Die Patrontsherrschaft in Mitteldeutschland und Pommern. Eine Rechtsgeschichtliche Studie. 56. SPUŚCIZNA H. WANDERHEIM 1900-1930; 1 j.a. - maszynopis pracy Die Oderfahrt. Eine Reiseskizze. 57. SPUŚCIZNA WILHELMA WIESENER 1870-1900; 12 j.a. - odpisy źródeł do historii średniowiecznej Kościoła na Pomorzu, z przełomu XIX i XX w. 58. SPUŚCIZNA ZERNICKOWA 1933; 1 j.a. - wypisy z akt sądu miejskiego w Węgorzynie, 59. SPUŚCIZNA AUGUSTA ZÖLLNER 1932-1933; 2 j.a. -maszynopisy prac o Vinecie-Jomsburgu (Wolin) i projekcie drogi wodnej Szczecin-Bałtyk z 1729 r. 60. BIBLIOTEKA TOWARZYSTWA HISTORII I STAROŻYTNOŚCI POMORZA W SZCZECINIE 1450-1900; 251 j.a. - rękopisy pastora Steinbrücka dot. historii Kościoła na Pomorzu oraz dziejów Szczecina i Gryfina, tablica genealogiczna hrabiów v. Andechs, odpis katalogu pomeraniców biblioteki królewskiej w Berlinie z 1828 r., spisy dokumentów obrazujących kontakty książąt pomorskich z zakonem krzyżackim w zasobie archiwum w Królewcu, akta sądowe, materiały dot. historii jęz. Dolnoniemieckiego na Pomorzu, zestawienie napisów z płyt nagrobnych książąt pomorskich, zbiór legend pomorskich, katalog biblioteki pastora Brüggemanna, materiały archiwalne dot. stosunków politycznych i gospodarczych Pomorza i Prus z innymi miastami i krajami, zabytki historiografii pomorskiej, opisy Pomorza i jego osobliwości, historia Danii Anchersena, materiały do dziejów ustroju i prawa Pomorza zebrane przez E.J.E. von Massow, inne materiały do tego zagadnienia, materiały genealogiczne rodów pomorskich, uchwały sejmów pomorskich, materiały do dziejów miast pomorskich, starodruki dot. wydarzeń 1715 r. na Rugii. 61. RĘKOPISY Z ROZMAITYCH ZBIORÓW POCHODZENIA NIEWIADOMEGO 1321-1946; 904 j.a. - są tu materiały dotyczące rodów zamieszkujących tereny Pomorza Zachodniego, odpisy dokumentów dotyczących dziejów Szczecina od XIII w. do 1643 r., notatki heral;dyczne Juliusa Müllera, są informacje o zasobach archiww w poszczególnych prowincjach królestwa pruskiego, ordynki cechowe z XVI-XVII w., jest historia szczecińskiej jednostki wojskowej pn. "Pionierzy" z lat 1812-1914, jest opis granicy polsko-brandenburskiej z 1564 r., opis malowideł na stropie w katedrze kołobrzeskiej, jest korespondencja z okresu szwedzkiego (1700-1702) dotycząca ekspedycji wojennej do Polski, są materiały dotyczące Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, są partytury utworów muzycznych z XVI i XVII w., są materiały dotyczące dziejów miast pomorskich, jest manuskrypt VIII-XII tomu Pommersches Urkundenbuch, jest księga handlowa miasta Stargard (1570-1572), sa akta dotyczące remontu dworu królewskiego w Neuenkamp, jest wykaz dóbr domenalnych, miejskich i szlacheckich w zarządzie Wołogoszcz (1803 r.), są plany Zakładu Karnego w Nowogardzie (1850-1900), jest dokument wystawiony przez parafię ewangelicką w Wyszeborze z 1946 r., akt erekcyjny kamienicy Vossa w Szczecinie, list odnaleziony w trakcie rozbiórki domu w Międzyzdrojach - zawiera dane osoby, która budowała ten dom - Rudolfa Ohma oraz jego rodziny. 62. ZBIÓR BARNIMA FELIXA WILHELMI 1864-1877; 6 j.a. - problematyka głuchoniemych na Pomorzu, statystyka upośledzonych słuchowo na Pomorzu i w Niemczech. 63. AKTA TOWARZYSTW - RYGA 1718-1940; 46 j.a. - materiały dotyczące organizacji i działalności towarzystw i organizacji społeczno-zawodowych Niemców bałtyckich - statuty, rachunki, legaty rodzinne: Towarzystwo Muz (gesellschaft der Musse), Towarzystwo lekarzy Praktyków (Gesellschaft der praktischen Ärzte), przesiedlenia Niemców z krajów bałtyckich do Niemiec w 1940 r. Liczba jednostek w zespole: 1597
65/17/0 Archiwum rodu Dewitz-Wussow 1416-1933 0 rozwiń
I Archiwum rodzinne 1. Personalia 1564-1933; sygn. 1-80; 80 j.a. - kontrakty ślubne, zezwolenia władz kościelnych na zawarcie małżeństw, umowy i ugody dotyczące podziału dóbr, alimenty dla wdów i sierot, dane biograficzne, korespondencja rodzinna, opracowania historyczne i genealogiczne rodu Dewitzów, spuścizny poszczególnych członków rodu, testamenty, zjazdy rodzinne, rodzina Dewitz w Polsce. 2. Prywatna korespondencja Dewitzów 1700-1799; sygn. 81-86; 6 j.a. - listy do rodziny i innych osób. 3. Dobra i lenna 1611-1824; sygn. 87-198; 112 j.a. - przywileje, tytuły własności, dobra lenne, zobowiązania i ciężary z tego wynikające, spory rodzinne o podział majątków, dobra alodialne, sprawy kupna, sprzedaży, zastawów poszczególnych dóbr. 4. Aktywa i pasywa 1604-1807; sygn. 199-207; 9 j.a. - wystąpienia o zwrot długów, weksle kredytowe, zobowiązania pieniężne, długi hipoteczne, zastawy i kaucje. 5. Procesy cywilne i karne 1574-1800; sygn. 208-232; 25 j.a. - procesy o długi, kontrybucje, podatki, polowania na zające w czasie zaka-zanym oraz inne wykroczenia i przestępstwa. 6. Sądownictwo w Dobrej Nowogardzkiej (Daber) 1727-1814; sygn. 233-234; 2 j.a. - spory o jurysdykcję w mieście. 7. Miasto Dobra Nowogardzka 1416-1832; sygn. 235-244; 10 j.a. - organizacja samorządu, hołdy lenne miasta, przywileje (odpisy z lat 1416–1737), młyny, sprawy przeciwpożarowe. 8. Kościoły, szkoły, szpitale i archiwum w Dobrej Nowogardzkiej 1598-1824; sygn. 245-277; 33 j.a. - własność Kościoła i szpitali (matrykuły kościelne, wizytacje, dobra ziemskie należące do kościołów i szpitali), budowa i remonty kościołów oraz założenie szkoły, uposażenie i obsada stanowisk kościelnych, dochodzenia przez duchownych swoich należności, oskarżenia o zniewagi osób duchownych, rachunki kościelne, obsada stanowisk szkolnych, zgony osób duchownych i ich pogrzeby, inwentarz archiwum rodowego, porządkowanie archiwum w Dargomyślu (Hoffelde) na polecenie króla. 9. Dwór książęcy 1684, 1787; sygn. 278-279; 2 j.a. - testament Bogusława von Croy, przywilej Fryderyka II dla szlachty pomorskiej. 10. Meklemburgia 1722-1833; sygn. 280-284, 291; 6 j.a. - stosunki rodziny Dewitzów z książętami Meklemburgii, sprawy sądowe o długi. II. Sąd Grodzki (Burggericht) 11. Administracja ogólna 1717-1827; sygn. 285-290, 292; 7 j.a. - założenie i organizacja sądu grodzkiego, opłaty sądowe, wykazy procesów sądowych, spisy akt sądowych. 12. Personalia 1746-1816; sygn. 293-295; 3 j.a. - burmistrz i urzędnicy sądu. 13. Procesy cywilne 1642-1811; sygn. 296-327; 32 j.a. - sprawy sądowe miasta Dobra Nowogardzka z Dewitzami o młyny, o dobra miej-skie, w sprawie rozruchów, o składanie hołdu, o opłaty, spory i procesy cywilne obywateli miasta o nieruchomości, o powinności, o długi, o spadki. 14. Procesy karne 1726-1812; sygn. 328-334; 7 j.a. - sprawy o morderstwa, wyroki, więzienia i więźniowie. 15. Sądownictwo dobrowolne 1645-1818; sygn. 335-354; 20 j.a. - testamenty ich publikacja, hipoteki, tabele dziedziców, oświadczenia kupna-sprzedaży. 16. Kościoły, szkoły, szpitale 1598-1838; sygn. 355-435; 81 j.a. - matrykuły i wizytacje kościelne, spory i dochodzenia administracji kościelnej, szkolnej i szpitalnej o długi, ziemię, dzierżawy, zniszczenia zabudowań i drewno opałowe, roszczenia administracji kościelnej pod adresem patronów i miasta o prowadzenie budowy i remontów zabudowań kościelnych, szkolnych i szpitalnych, utrzymywanie kościołów, szkół i szpitali, obsada stanowisk w kościołach, szkołach i szpitalach, pensje personelu, spory o należności (wypłatę pensji i deputatu), dochodzenia w sprawie spadków, spuścizn i alimentów, kradzieże w kościołach. 17. Nadzór policyjny w Dobrej Nowogardzkiej 1745-1813; sygn. 436-441; 6 j.a. - egzekucje orzeczeń i nakazów sądu odnośnie podatków, dziesięciny, furażu, danin dla dworu. 18. Handel, rzemiosło 1681-1774; 5 j.a. - przywileje dla rzemiosła, rozporządzenia dotyczące handlu zakazanymi towarami. 19. Sądownictwo patrymonialne 1772-1847; sygn. 447-454; 8 j.a. - wykazy procesów, tabele rozwodów, otwarcia testamentów, dochodzenia w sprawie gwałtów, zniesławienia i alimentów. 20. Adwokaci 1679-1900; sygn. 455-481; 27 j.a. - procesy i sprawy opiekuńcze prowadzone przez adwokatów i komisarzy sądowych. Liczba jednostek w zespole: 481
65/18/0 Archiwum rodu Dewitz-Messow 1469-1901 0 rozwiń
I Archiwum ogólne rodu 1. Personalia 1548-1838; sygn. 1-63; 63 j.a. - genealogia i historia rodziny, kontrakty małżeńskie, testamenty, spadki, dziedziczenia. 2. Korespondencja prywatna 1569; sygn. 64; 1 j.a. - listy Bernda von Dewitz do Franza von Dewitz. 3. Archiwa Dewitzów 1600- 1800; sygn. 65-69; 5 j.a. - repertoria akt rodzinnych i sądowych przechowywanych w Dargomyślu (Hoffelde). 4. Urzędnicy Dewitzów 1646-1800; sygn. 70-76; 7 j.a. - powoływanie sędziów w Sądzie Grodzkim w Dobrej Nowogardzkiej (Daber) i ich zarobki, zatrudnianie leśniczych i strażników w Mieszewie (Meesow), Osowie (Wussow) i Wojtaszycach (Voigtshagen). 5. Dobra i sprawy lenne 1501-1815; sygn. 77-298; 222 j.a. - matrykuły, rejestry dzierżawców, podatki, melioracje, leśnictwo, karczmy, owczarnie, cegielnie, rybołówstwo, młyny, listy lenne, tabele wasali. 6. Aktywa i pasywa 1469-1805; sygn. 299-394; 96 j.a. - pożyczki i długi, długi innych rodzin (von Borcke, von Kleist). 7. Jurysdykcja, procesy cywilne i karne 1537-1810; sygn. 395-434; 40 j.a. 8. Miasto Dobra Nowogardzka 1593-1768; sygn. 435-445; 11 j.a. - przywileje i sądownictwo miasta, stosunki władz miejskich z Dewit-zami, bractwo kurkowe. 9. Kościoły, szkoły i szpitale 1539-1813; sygn. 446-494 (jest sygn. 473a); 50 j.a. - administracja dóbr kościelnych, kolekty, budowa kościołów wizytacje kościelne, mianowanie pastorów w dobrach Dewitzów, długi Dewitzów wobec Kościoła, szkoła w Mokrym (Schönwalde), szpital w Dobrej, rachunki z poszczególnych kościołów. 10. Dwór panujący 1700-1726; sygn. 495-502; 8 j.a. - zaręczyny na dworze elektora brandenburskiego, uroczystości na Pomorzu z okazji koronacji Fryderyka I na króla w Prusach, delegacja na wesele Fryderyka I, śmierć i pogrzeb Fryderyka I. 11. Administracja i urzędnicy 1651-1725; sygn. 503-510; 8 j.a. - ustrój szwedzkiego Pomorza, rozporządzenia na Pomorzu brandenbur-skim, mianowania urzędników. 12. Stany 1634-1728; sygn. 511-515; 5 j.a. - landtagi i ich stosunki z elektorem brandenburskim, nowy podział Pomorza Tylnego (Hinter-pommern) na powiaty, diety landratów. 13. Powiaty 1713-1774; sygn. 516-520; 5 j.a. - sejmiki powiatowe, sprawozdanie landrata von Dewitza, wybory landratów. 14. Militaria 1627-1787; sygn. 521-529; 9 j.a. - przemarsze wojsk, kwaterunki, aprowizacja, obrona granic z Polską (1657 r.), szkody wo-jenne, rekrutacja, oblężenie Szczecina (1712 r.). 15. Kontrybucje i podatki 1577-1727; sygn. 530-538; 9 j.a. - podatki Rzeszy, pogłówne, kontrybucje z powiatów Słupsk (Stolp), Sławno (Schlawe) i Miastko (Rummelsburg). 17. Medycyna 1709-1726; sygn. 539-540; 2 j.a. - zarazy wśród ludzi i zwierząt. 18. Leśnictwo 1713-1726; sygn. 541-542; 2 j.a. - rozporządzenia dotyczące leśnictwa. 19. Varia 1601-1800; sygn. 543-599; 57 j.a. - drukowane rozporządzenia elektora brandenburskiego, a następnie króla pruskiego Frydery-ka I, śmierć hrabiny Rochlitz i proces o otrucie, naprawa drogowskazów, budowa Domu Stanów w Szczecinie, cenzura książek, ubezpieczenia, rozporządzenia dotyczące importu soli, edykt przeciwko pojedynkom, regulamin dla czeladzi, akcyzy miejskie, pożar Koszalina, rzemiosło, wykonanie mapy Pomorza, zakaz wywozu skóry, zakaz handlu kawą i tabaką, handel wyrobami z wełny i lnu, jarmarki, genealogia rodziny von Hyseen i von Horn. 20. Akta burmistrza Lange z Nowogardu 1785-1809; sygn. 600-606; 7 j.a. - długi Dewitzów z Dargomyśla i Osowa, dobra w Łosośnicy (Lasbeck), sukcesja lenna Dewitzów z Meklemburgii na Pomorzu, spuścizna marszałka dworu von Dewitz. 21. Akta sądu patrymonialnego 1758-1811; sygn. 607-636; 30 j.a. - sprawy o długi i alimenty, testamenty, spuścizny. 22. Archiwum rodowe rodziny von Dewitz w Hoffelde 1683-1811; sygn. 637-657; 21 j.a. -manuskrypty Dewitzów z Dargomyśla, wiadomości o młynach w Siennie, rozporządzenia kościelne, kontrakty dzierżawne, sprawy spadkowe. 23. Varia 1601-1901; sygn. 658-701; 43 j.a. - odpisy dokumentów o stosunkach pomorsko-krzyżackich, sprawy sądowe rodziny Dewitz, kontrakty, rachunki. Liczba jednostek w zespole: 701
65/19/0 Archiwum rodu Dewitz-Maldewin 1582-1828 0 rozwiń
1. Kościół i szkolnictwo 1582, 1707-1828; syg. 1-3; 3 j.a. - mianowania pastorów w Mołdawinie (Maldewin), kościół i szkoła w Mołdawinie. 2. Spory 1651-1779; sygn. 4-16; 13 j.a. - sprawy karne i cywilne różnych członków rodziny Dewitz. 3. Varia 1774-1822; sygn. 17-27; 11 j.a. - regulacje własnościowe, kontrakty dzierżawne, spisy mieszkańców Mołdawina i wsi okolicznych. Liczba jednostek w zespole: 27
65/20/0 Archiwum rodu Dewitz-Krebs 1563-1901 0 rozwiń
1. Wierzytelnośći Ebersteinów1563-1867; sygn. 1-25; 25 j.a. - dokumenty i akta. 2. Stan majatkowy rodziny von Dewitz-Krebs 1701-1901; sygn. 26-29; 4 j.a. 3. Sprawy sądownicze 1822-1822; sygn. 30; 1 j.a. 4. Historia rodziny von Dewitz-Krebs 1877-1878; sygn. 31; 1 j.a. 5. Depozyt Wernera von Dewitz-Krebs złożony w 1913 r. w Archiwum w Szczecinie 1601-1881; sygn. 32-131 j.a. - wykazy akt, układy o majątki między członkami rodziny von Dewitz, układy kupna-sprzedaży dóbr, sprawy sądowe, złożenia depozytów, dziedziczenie majątku Welheim w księstwie Halberstad. Liczba jednostek w zespole: 131
65/21/0 Archiwum rodu Dewitz-Gantzer 1533-1918 0 rozwiń
Korespondencja w sprawie uzyskania dokumentów i akt, rękopis pracy D. Gantzera, odpisy źródeł, z lat 1906–1918, 17 j.a Liczba jednostek w zespole: 17
65/22/0 Archiwum rodu Flemmingów 1685 -1898 0 rozwiń
1. Sprawy ogólne 1708-1884; sygn. 1-5; 5 j.a. - dobra rodzinne, stypendia rodzinne, majątki na Pomorzu Przednim. 2. Dobra Iven 1697-1884; sygn. 6-19; 14 j.a. - urzędnicy, budynki gospodarcze, folwarki, lasy, szkody poniesione w czasie wojen napo-leońskich, dzierżawcy, szkoła i kościół, podatki. 3. Dobra zaodrzańskie (Pomorze Tylne) 1688-1885; sygn. 20-23; 4 j.a. - spisy akt dóbr Mierzęcina (Martethin) i Skrobotowa (Schrub-tow), sprawy lenne, sprawy majątków w Borzęcinie (Borntin), Kołomąciu (Koldemanz), Krzemykowie (Klaushagen), Niewiadowie (Harmsdorf), Osinie (Schönhagen), Pęplowie (Pemplow), Rzęsinie (Rensin), Trzęsaczu (Hoff). 4. Dobra Mierzęcin 1821-1898; sygn. 24-43; 20 j.a. - recesy, sprawy budowlane, urzędnicy, lasy, akta gruntowe, kościół i szkoła, karczma i młyn, dzierżawa i dzierżawcy, kontrakty, długi hipoteczne, separacje, podatki, wsparcia. 5. Podziały dóbr Kretlewo 1758-1885; sygn. 44-53; 10 j.a. - kontrakty sprzedażne majątku w Kretlewie (Kretlow), szkoły w Kretlewie i w Ostromicach (Wustermitz), sprzedaż gospodarstw w Czarnogłowach (Zarnglaff) oraz sprawy młynarza Poppe. 6. Dobra Skrobotowo 1777-1860; sygn. 54-59; 6 j.a. - reces separacyjny, sprawy budowlane, dzierżawy, szkoła i kościół. 7. Inne 1685-1859; sygn. 60-63; 4 j.a. - sprawy majątków w Brandenburgii, Turyngii i Galicji. Liczba jednostek w zespole: 63
65/23/0 Archiwum rodu Lepelów 1724-1792 0 rozwiń
1. Procesy 1739-1792; sygn. 1-7; 7 j.a. - spory o ziemie, lasy i czynsze. 2. Zbiór Juliusza von Lepel; sygn. 8-32; 25 j.a. - odpisy dokumentów pomorskich i meklemburskich z lat 1173–1882, tablice genealogiczne Lepelów z komentarzami, pamiętnik Joachima Friedricha Ottona von Lepela z XVIII w. w odpisie z początku XX w., korespondencja ze szczecińskim archiwum i innymi archiwami. Liczba jednostek w zespole: 32
65/24/0 Archiwum rodu Puttkammerów 1572-1937 0 rozwiń
1. Majątek Łęczyca Pomorska (Lenz) 1572-1897; 38 j.a. - kościół i szkoły, spory graniczne, pomiar pól, dzierżawy, separacje, hipoteki, recesy, rybołówstwo. 2. Sprawy rodzinne Puttkamerów z Pęzina i Węgorzyna 1626-1869; 49 j.a. - materiały dotyczące genealogii Puttkammerów, sprawy sądowe, listy lenne. 3. Sprawy długów 1661-1937; 16 j.a. - kapitały, obligacje, czynsze i oszacowania. 4. Sprawy kościelne i szkolne Węgorzyna 1600-1866; 10 j.a. - patronat nad kościołem, budowa i remonty kościoła, szkoła. 5. Rybołówstwo majątku w Węgorzynie 1702-1878; 10 j.a. -informacje historyczne o rybołówstwie na jeziorze w Węgorzynie, podziały i spory o akweny, akta procesowe i sprzedaż udziałów na jeziorze w Węgorzynie. 6. Pęzino. Sprawy gospodarcze 1725-1910; 66 j.a. - owczarstwo, szkody, uczynione przez armię rosyjską, remonty i rozbudowa zamku w Pęzinie, projekty budynków; kosztorysy, umowy budowlane, umowy dzierżawne, zarazy wśród zwierząt w Pęzinie, korespondencja Puttkammerów z Borckami, spory z Borckami o Pęzino, zaraza wśród bydła. 7. Problemy graniczne 1730-1837; 8 j.a. - regulacje graniczne Pęzina z okolicznymi terenami, procesy sądowe. 8. Parafia w Pęzinie 1639-1891; 16 j.a. - parafia za kolejnych proboszczów w XVII i XVIII w., budowa i remonty szkoły, rachunki kościoła, mapa majątku w Pęzinie 9. Młynarstwo 1736-1838; 3 j.a. - sprawy młyna w Pęzinie, własność młynarza Saltzmanna. 10. Podatki i świadczenia 1620-1821; 5 j.a. - sprawy podatkowe od XVII do XIX w. 11. Dzierżawy 1772-1843; 7 j.a. - podatek pogłówny, dzierżawa łąk, dóbr, umowy dzierżawne. 12. Sprawy opiekuńcze 1824-1893; 8 j.a. - świadczenia na rzecz biedniejszych członków rodu. 13. Sprawy osobiste członków rodu 1703-1928; 32 j.a. - genealogia rodu, korespondencja rodzinna, inwentarze spuścizn, szkic statutu fundacji rodzinnej, sprawy wojskowe, szkice sytuacyjne majątku w Pęzinie. 14. Materiały rodzinne dotyczące Wrzosowa i Radawki 1716-1866; 11 j.a. - sprawy dotyczące lenna Wrzosowa i Radawki, recesy, spory. 15. Inne posiadłości 1738-1900; 3 j.a. - listy, zarządzenia, pokwitaowania, recepty z majątków Puttkammerów w Piasecznie, Dolsku, Zielinie. 16. Posiadłości: Złakowo, Marszewo, Górsko i Wicko 1644-1918; 56 j.a. - administracja Górska, Marszewa, Złakowa i Wicka, układy prawne między tymi majątkami, umowy kupna, rachunki za opiekuństwo, recesy separacyjne, pomiary majątków, obciążenia wojenne, odpisy dokumentów dotyczące podziału posiadłości, hipoteki, umowy dzierżawne, sprawy budowlane i remontowe kościołów i szkół. 17. Posiadłość Górsko 1703-1874; 49 j.a. - umowy dzierżawne, recesy, procesy o defraudacje, regulacje granic, spory między Górskiem a Wickiem, hipoteki, budowa i remonty zabudowań gospodarczych w Górsku i Marszewie. 18. Posiadłość Marszewo 1662-1897; 33 j.a. - budowa dróg, dzierżawy, separacje, młynarstwo, leśnictwo, hipoteki. 19. Posiadłość Złakowo 1572-1874; 38 j.a. - sprawy budowlane, dzierżawy, recesy separacyjne, hipoteki. 20. Posiadłość Wicko 1681-1900; 43 j.a. - kontrakty dzierżaw i sprzedaży, recesy graniczne, hipoteki, rybołówstwo na jeziorze Wickim, spory z tym związane. 21. Posiadłość Królewo 1631-1866; 66 j.a. - recesy separacyjne, kontrakty dzierżaw, umowy sprzedażne, młyny i kuźnia, wydobywanie torfu, hipoteki, sprawy kościelne i szkolne. 22. Posiadłość Pęzino 1671-1829; 13 j.a. - korespondencja w sprawie Zakonu Joannitów miedzy Puttkammerami a Borckami w Pęzinie, zaraza w Pęzinie, spory z Borckami o Pęzino, świadczenia wojenne, sprawy budowlane, naprawa zamku pęzińskiego. 23. Posiadłość Pleszcz 1590-1877; 30 j.a. - recesy separacyjne, kontakty dzierżawne, melioracja, dzierżawa kuźni, sprawy kościelne. 24. Inne posiadłości 1805-878; 8 j.a. - recesy, spory o dzierżawy majątków w powiecie sławieńskim, słupskim i reskim. 25. Sprawy rodzinne Puttkammerów 1619-1886; 81 j.a. - dokumenty o majątkach Górsko, Złakowo, Marszewo i Wicko, listy len-ne, inwentarz spuścizny Adriana Ernesta von Puttkammer, materiały dotyczące członków rodziny von Puttkammer: Ernst Friedrich Georg, Ernst Julius, Franz Friedrich, Franz Ludwig, Gerhard Bogislav, Joachim, Joachim Ernst, Jacob Franz, Karl Friedrich, Werner, listy, opracowania. 26. Sprawy genealogiczne 1682-1880; 9 j.a. 27. Sprawy różnych rodzin pomorskich 1626-1845; 28 j.a. - von Borcke, von Massow, von Jagow, von Mildenitz, von Mühlhein, von Zollenberg, spuścizny, procesy. 28. Sprawy krajowe 1628-1877; 8 j.a. - matrykuła, zarządzenie elektora Fryderyka Wilhelma wobec pomorskich stanów, tabela separacyjna w powiecie szadzkim. 29. Sprawy kościelne 1740-1829; 3 j.a. - dochody sławieńskiego synodu, rozporządzenie o własności duchownych, ocena kandydata na sędziego. 30. Spis akt 1850; 1 j.a. - spis akt z 1850 r. 31. Procesy i sprawy lenne 1714-1827; 2 j.a. - procesy i sprawy lenne Puttkammerów. Liczba jednostek w zespole: 750
65/25/0 vacat - Archiwum rodu Puttkammer-Schlackow - włączony do zespołu nr 65/24 Archiwum rodu Puttkamerów 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/26/0 Archiwum rodu von Zitzewitz-Mutrin 1572-1896 0 rozwiń
1. Akta rodzinne i stare inwentarze 1572-1789; sygn. 1-10; 10 j.a. - repertorium akt i dokumentów, listy Jakuba von Zitzewitz, granice dóbr, testamenty, inwentarze, porozumienia. 2. Akta posiadłości ziemskich 1601-1860; sygn 11-3 ; 21 j.a. - budynki w Zajączkowie (Sanskow), dzierżawy, świadczenia, spuścizny, korespondencja, akta gruntowe, spory, stosunki własnościowe w Tursku (Turtzig). 3. Akta senioratu oraz sprawy finansowe 1580-1896; sygn. 32-75; 44 j.a. - archiwum rodzinne, konstytuowanie się zarządu rady familijnej i jej decyzje, hipoteki, rachunki senioratu, pokwitowania, korespondencja w sprawie dzierżaw, czynsze. Liczba jednostek w zespole: 75
65/27/0 Archiwum rodu von Zitzewitz-Zezenow 1510-1922 0 rozwiń
1. Rodzinne i osobiste 1755-1922; sygn. 1-5; 5 j.a. - sprawy rodziny korespondencja, akt ślubu Jacoba Ernsta von Zitzewitz z Henriettą von Brosigschen, immatrykulacja Heinricha von Zitzewitz na uniwersytecie w Berlinie, odznaczenia. 2. Udział w życiu publicznym i dworskim 1848-1913; sygn. 6-8; 3 j.a. - petycja do pruskiego ministra stanu przedstawicieli szlachty powiatu słupskiego (1848), landtag prowincjonalny, zaślubiny Viktorii Luise von Preussen z Ernstem Augustem zu Braunschweig und Lüneburg. 3. Transakcje majątkowe, tytuły własności, ustalanie granic, dom w Słupsku 1510-1902; sygn. 9-53; 45 j.a. - tytuły własności, ustalanie granic, dom w Słupsku, kupna i sprzedaże majątków, listy lenne, inwentarze dóbr, majątek w Dargoleziu (Dargeröse), wyciągi hipoteczna majątku w Cecenowie (Zezenow), dokumenty kupna majątku w Okalicach (Occalitz), sprawy spadkowe, oszacowania majątku w Przebędowie (Prebendow), regulacja granic, sprawy procesowe, sprawy domu w Słupsku. 4. Stosunki własności dworu z wsią 1737-1868; sygn. 54-72; 19 j.a. - regulacje, serwituty, hipoteki, skupowanie gospodarstw chłop-skich, umowy kupna i sprzedaży. 5. Administracja majątku, umowy dzierżawne, procesy 1633-1906; sygn. 73-91; 19 j.a. - umowy dzierżawne, procesy, sprawy sądowe, projekty budowy budynków gospodarczych, inwentarz zwierzęcy, plany melioracji, korespondencja z dzierżawcami, kontrakty dzierżawne. 6. Finanse i rachunkowość 1702-1918; sygn. 92-110; 19 j.a. - obligacje, rozchody, nakazy płatnicze, rachunki, pokwitowania, długi hipoteczne, wyciągi bankowe. 7. Sądownictwo patrymonialne 1735-1847; sygn. 111-126; 16 j.a. - memoriał w sprawie reformy sądownictwa patrymonialnego, sprawy sądowe. 8. Sprawy drogowe, ogniowe, sanitarne, weterynaryjne, łowieckie 1633-1840; sygn. 127-135; 9 j.a. - budowa i naprawa dróg, ubezpieczenia od pożarów, pożarnicze towarzystwo ubezpieczeniowe w Słupsku (Stolp), choroby zwierząt domowych, zarządzenia w sprawie polowań na wilki. 9. Sprawy wyborcze, militaria 1707-1918; sygn. 136-142; 7 j.a. - rozporządzenia i ordynacja wyborcza, świadczenia na rzecz wojska, zaświadczenia o zwolnieniu ze służby wojskowej. 10. Kościół, parafie i patronat 1565-1918; sygn. 143-178; 36 j.a. - wizytacje, rachunki za budowę kościoła w Sycewicach (Zitzewitz), sprawy kościoła w Cecenowie, konserwacja budynków parafialnych wykazy zaległości w świadczeniach na rzecz kościoła w Cecenowie, spory między gminą wiejską a właścicielem majątku. Liczba jednostek w zespole: 178
65/28/0 Akta dóbr Sławęcin 1618-1888 0 rozwiń
1. Akta dotyczące własności w Sławecinie 1760-1781; sygn. 1-3; 3 j.a. - stosunki własnościowe pomiędzy rodzinami von Blankensee i von Schön. 2. Pomiary gruntowe w Sławęcinie 1628, 1787-1826; sygn. 4; 1 j.a. - wyciąg z katastru. 3. Opłaty majątku w Sławęcinie 1714-1885; sygn. 5-8; 4 j.a. - oszacowanie wartości budynków mieszkalnych i gospodarczych, plany budowlane oraz inwentaryzacja majątku. 4. Separacje i podziały gruntów 1766-1835; sygn. 9-16; 8 j.a. - rozporządzenia królewskie o separacjach, separacje w powiecie Choszczno (Arnswalde), separacje w Sławęcinie. 5. Regulacje stanu posiadania 1817-1853; sygn. 17-21; 5 j.a. - regulacja dóbr w Sławęcinie, uporządkowanie stosunków własnościowych pomiędzy wsią a dworem. 6. Hipoteka majątku 1665-1856; sygn. 22-24; 3 j.a. - wykazy dłużników oraz wierzycieli. 7. Podatki 1773-1856; sygn. 25-27; 3 j.a. - należności przekazywane przez majątek w Sławęcinie do urzędu podatkowego w Choszcznie. 8. Dzierżawy 1727-1791; sygn. 28-34; 7 j.a. - umowy dzierżawne pomiędzy rodziną von Blankensee a dzierżawcami. 9. Sprawy policji w Sławęcinie 1826-1856; sygn. 35-40; 6 j.a. - nadzór nad drogami, odwadnianie rowów, ochrona przeciwpożarowa, walka z powodziami. 10. Kościół, szkolnictwo, 1668-1876; sygn. 41-60; 20 j.a. - budowa i remont kościoła, budowa szkoły, dzierżawa gruntów kościelnych, powoła-nie rady kościelnej. 11. Szkody wojenne 1696-1844; sygn. 61-69; 9 j.a. - zniszczenia wyrządzone przez wojska rosyjskie w okresie wojny siedmioletniej, spory o wyrąb lasu. 12. Pastwiska 1717-1851; sygn. 70-76; 7 j.a. - spory o wypas bydła i kopanie torfu pomiędzy gminą a właścicielami majątku. 13. Młyn 1764-1877; sygn. 77-82; 6 j.a. - sprawy sporne między młynarzem a właścicielem majątku. 14. Kuźnia 1654-1857; sygn. 83-86; 4 j.a. - dzierżawa, sprzedaż. 15. Poddani 1703-1865; sygn. 86-107; 21 j.a. - wykazy poddanych i mieszkańców wsi, umowy o sprzedaż gospodarstw, dzierżawy, sprawy spadkowe, opiekuńcze i hipoteczne. 16. Procesy 1773-1847; sygn. 108-122; 15 j.a. - sprawy spadkowe rodziny von Blankensee, spory z innymi właścicielami oraz z gminą. 17. Rodzina von Blankensee 1618-1770, sygn. 123-132; 10 j.a. - informacje o spadkobiercach, spory rodzinne. 18. Rodzina von Eben 1840-1888; sygn. 133-135; 3 j.a. - korespondencja, sprawy hipoteczne. 19. Rodzina von Göllnitz 1801-1822; sygn. 136-137; 2 j.a. - sąd patrymonialny, dziedziczenie, sprawy hipoteczne. 20. Rodzina von der Goltz 1698; sygn. 138-139; 2 j.a. - sprawa dziedziczenia przez Ernsta von der Goltz. 22. Rodzina von Jargow 1743-1788; sygn. 140-141; 2 j.a. - roszczenia majątkowe. 23. Rodzina von Küh 1678-1793; sygn. 142-145; 4 j.a. - inwentarze spadkowe, sprawy sądowe z innymi rodzinami. 24. Rodzina von Lack b.d.; sygn. 146; 1 j.a. - odpis testamentu. 25. Rodzina von Rohr 1656-1774; sygn. 147-153; 7 j.a. - procesy, testamenty, spuścizny. 26. Majątek w Gudowie (Baumgarten) 1860; sygn. 154; 1 j.a. - oszacowanie majątku. 27. Majątek Brzeziny (Berkenbrügge) 1843-1871; sygn. 155-156; 2 j.a. - listy zastawne, kolonia Brzeziny. 28. Majątek Konotop (Friedenau) 1878; sygn. 157; 1 j.a. - szkody wskutek pożaru. 29. Majątek Borowiec (Grünhof) 1803-1857; sygn. 158-168; 11 j.a. - sprzedaż gruntów należących do rodziny von Wedel, spory recesy i separacje, ustalenie granic gruntów. 30. Majątek Lipka (Linde) 1850-1855; sygn. 169-170; 2 j.a. - hodowla pszczół. 31. Majątek Rakowo (Raakow) 1754-1767; sygn. 171; 1 j.a. - skarga rady gminnej o oczyszczanie rowów, opłaty gminne. 32. Majątek Radaczewo (Reichenbach) 1749; sygn. 172; 1 j.a. - rozliczenia między rodziną Blankensee i dzierżawcą. 33. Majątek Rzecko (Rietzig) b.d.; sygn. 173; 1 j.a. - regulamin majątku. 34. Majątek Słutowo (Steinberg) 1796-1881; sygn. 174-181; 8 j.a. - sprzedaż gruntów przez Wedlów, spory o młyn wodny z rodziną v. Sydow, wycena majątku. 35. Majątek Strzyżno (Streesen) 1743-1787; sygn. 182; 1 j.a. - kontrakty sprzedażne. 36. Majątek Otanów (Wuthenow) 1860; sygn. 183; 1 j.a. - wycena gruntów. 37. Rozporządzenia królewskie 1778-1846; sygn. 184-185; 2 j.a. - przywileje dla szlachty w Nowej Marchii, koszty separacji, budowa linii kolejowej Stargard–Poznań. Liczba jednostek w zespole: 185
65/29/0 Akta dóbr Buszów 1722-1930 0 rozwiń
1. Akta dotyczące tytułów prawnych i własności 1841-1860; sygn. 1-3; 3 j.a. - tabele pomiarów powierzchni folwarku Buszów oraz wchodzącego w jego skład folwarku Puszczykowo (Känzchenberg), naliczenia podatkowe i wycena folwarku Machary (Machern). 2. Akta władztwa 1722-1930; sygn. 4-21; 18 j.a. - stosunki z sąsiednimi posiadłościami, regulacje i spory graniczne, plany melioracji, reces separacyjny, spory gminy wiejskiej i chłopów, budowa szkoły w Buszowie, nominacje pastorów, rachunki kościelne. 3. Akta gospodarcze 1839-1930; sygn. 22-24; 3 j.a. - zbiór siana, rybołówstwo, hodowla ryb. Liczba jednostek w zespole: 24
65/30/0 Archiwum rodu Enckevort-Vogelsang 1641-1926 0 rozwiń
1. Materiały dotyczące twórców zespołu (ród, dobra) i ich archiwum 1641-1907; 8 j.a. - genealogia, historia i archiwum rodu von Enckevort. 2. Materiały dotyczące poszczególnych członków rodu 1647-1926; 23 j.a. - dokumenty osobiste; akta chrztów, konfirmacji, ślubów, dyplomy, świadectwa szkolne, działalność publiczna, spuścizny, podziały majątków, listy zastawne, testamenty, postępowania spadkowe. 3. Korespondencja członków rodu 1720-1720; 1 j.a. 4. Materiały dotyczące posiadłości 1661-1925; 250 j.a. - hołdy lenne, tytuły własności, wykazy gruntów, akty kupna i sprzedaży, parcelacje, spory i procesy sądowe, sprawy karne, zażalenia, szkolnictwo, remonty kościoła, chałupnicy, administracja dóbr, sprawy finansowo-księgowe, podatki, obciążenia majątków, dzierżawy, ubezpieczenia, sprzedaż drewna, melioracja, naprawy mostów i dróg, budowa kolei ze Szczecina do Ückermünde, sejmik krajowy, synod prowincjonalny, urząd landrata w Ückermünde, sejmiki powiatowe w Ückermünde, Oddział Pomorskiego Towarzystwa Ekonomicznego, fundacja von Enckevort. Liczba jednostek w zespole: 282
65/31/0 Archiwum rodu Podewils-Vorwerck 1613-1921 0 rozwiń
1. Sprawy gospodarcze majatku Vorwerck 1613-1880; 28 j.a. - sprzedaże, kontrakty dzierżawne, kontrybucje na rzecz wojska, produkcja i sprzedaż piwa. 2. Sprawy finansowe 1625-1838; 14 j.a. - rachunki, zakupy i wydatki, hipoteka majątków, inwentarze ruchomości i nieruchomości, taksacje. 3. Sprawy rodzinne 1735-1921; 5 j.a. - patenty, genealogia rodu z XVIII w., korespondencja. 4. Testamenty 1755-1840; 3 j.a. - testamenty sporządzane przez członków rodu. 5. Spuścizny, inwentarze dóbr 1713-1837; 10 j.a. - spuścizny poszczególnych członków rodu, inwentarze spuścizn. 6. Opiekuństwo 1701-1800; 8 j.a. - sprawozdania finansowe opiekunów. 7. Długi 1669-1837; 10 j.a. - obligacje, wykazy długów, spory sądowe. 8. Procesy von Podewilsów 1672-1831; 21 j.a. - sprawy sądowe Podewilsów. 9. Kwitariusze i rachunki 1702-1809; 9 j.a. - pokwitowania spłaconych długów oraz rachunki opłat spadkowych. 10. Działalność sądu patrymonialnego 1754-1799; 29 j.a. - sprawy sądu w Vorwerck. 11. Reskrypty 1797-1810; 1 j.a. - zarządzenia władz. Liczba jednostek w zespole: 138
65/32/0 Archiwum rodu Maltzahn-Utzedell [1550] 1738-1923 0 rozwiń
1. Dzieje rodu XVI-XIX w.; sygn. 1-4; 4 j.a. - odpisy i regesty dokumentów, członkowie rodu, informacje o rodzinie. 2. Majątek Utzedell i pobliskie posiadłości 1738-1923; sygn. 5-35; 31 j.a. - inwentarze dóbr, taksacje dóbr, akta gruntowe, sprawy lenne, umowy, testamenty, kontrakty dzierżawne, długi, spory graniczne, statut fundacji Maltzahnów rachunki. Liczba jednostek w zespole: 35
65/33/0 Akta pomorskich rodów i majątków 1555-1944 0 rozwiń
1. Akta podworskie rodziny von Borcke 1726-1910; 8 j.a. - m.in. odpisy dokumentów od XII do XV w. 2. Akta von Horn Vorlansche Vormundschaft 1765-1800; 4 j.a. 3. Akta podworskie rodziny Kettner 1628-1898; 8 j.a. 4. Akta dóbr Falkenberg 1825-1872; 4 j.a. 5. Akta podworskie rodziny von Engelbrechten 1703-1938; 11 j.a. 6. Akta kanclerza i prezydenta von Grumbkow 1723-1724; 2 j.a. 7. vacat - Akta podworskie hrabiego von Dönhoff 1753-1812; 12 j.a. - przekazano do AP Olsztyn. 8. Akta podworskie rodziny von Zastrow 1718-1869; 11 j.a. 9. Akta podworskie rodziny von Steinwehr 1727-1944; 27 j.a. 10. Akta podworskie rodziny von Massow 1555-1900; 14 j.a. 11. Akta podworskie rodziny von Below 1737-1856; 5 j.a. 12. Akta dóbr Bodzęcin i Węgorza 1812-1812; 1 j.a. 13. Akta podworskie rodziny von Goltz 1701-1799; 1 j.a. 14. Akta dóbr Mechowo Pyrzyckie 1787-1858; 9 j.a. 15. Akta podworskie rodziny Boseck 1839-1839; 1 j.a. 16. Akta wsi Möllendorf 1776-1776; 1 j.a. 17. Akta podworskie rodziny Bidemann 1616-1616; 1 j.a. 18. Akta podworskie rodziny Reichow 1830-1830; 1 j.a. 19. Akta podworskie rodziny Neumann 1819-1838; 1 j.a. 20. Akta podworskie rodziny Peters 1825-1825; 1 j.a. 21. Akta podworskie rodziny Blumenthal 1784-1888; 1 j.a. 22. Akta podworskie rodziny von Briesen 1785-1785; 1 j.a. 23. Akta wsi Klęskowo 1861-1861; 1 j.a. 24. Akta wsi Klempin 1875-1875; 1 j.a. 25. Akta podworskie rodziny von Krassow 1808-1854; 3 j.a. 26. Akta majątku Pumptow 1745-1785; 1 j.a. 27. Akta wsi Niemierzyn 1833-1836; 1 j.a. 28. Akta wsi Pargow 1797-1797; 1 j.a. 29. Akta podworskie rodziny von Ramin 1642-1642; 2 j.a. 30. Akta wsi Gross Buntzow 1699-1703; 1 j.a. 31. Akta podworskie rodziny Hass 1861-1865; 1 j.a. 32. Akta dóbr Świerczewo 1801-1850; 1 j.a. 33. Akta podworskie rodziny Wussow 1702-1702; 1 j.a. 34. Akta rodziny von Zillner z Dołgich 1824-1939; 2 j.a. 35. Akta rodziny von Beckendorf 1786-1834; 1 j.a. 36. Akta podworskie rodziny von Salden 1887-1901; 1 j.a. 37. Akta rodziny Grossemann 1862-1937; 1 j.a. 38. Akta podworskie rodziny Fuirmaive 1848-1857; 1 j.a. 39. Akta podworskie rodziny von Schoening 1833-1833; 1 j.a. 40. Akta podworskie rodziny Löscher 1729-1913; 1 j.a. 41. Akta podworskie rodziny Dreshler 1815-1863; 1 j.a. 42. Akta majątku Czarne 1842-1848; 1 j.a. 43. Akta dóbr Żukowo 1585-1880; 24 j.a. Liczba jednostek w zespole: 162
65/34/0 Akta pomorskich superintendentur 1590-1898 0 rozwiń
1. Superintendentura w Sławnie (Schlawe) 1590-1898; sygn. 1-17; 17 j.a. - zarządzenia kościelne władz państwowych, zjazdy synodalne, uroczystości kościelne, budowa i remonty kościołów, wizytacje poszczególnych parafii. 2. Superintendentura w Goleniowie (Gollnow) 1751-1837; sygn. 18-20; 3 j.a. - statystyka chrztów, ślubów i zgonów. 3. Superintendentura w Drawsku (Dramburg) 1817-1864; sygn. 22; 1 j.a. - szkoła w Wolicznie (Golz). 4. Superintendentura w Stargardzie Szczecińskim (Stargard i/P.) 1734-1882; sygn. 23; 1 j.a. - zarządzenia dotyczące liturgii, budowa oraz remonty kościołów i szkół 5. Superintendentura w Łobzie (Labes) 1841-1892; sygn. 24-36; 13 j.a. - korespondencja władz kościelnych z superintendentem Wetzelem, reorganizacja kościoła ewangelickiego na Pomorzu, korespondencja rodzinna, towarzystwa luterańskie w Prusach. Liczba jednostek w zespole: 35
65/35/0 vacat - Synody w: Baniach, Darłowie, Goleniowie, Łobzie, Maszewie i Resku - zbiór szczątków zespołów - włączono do zespołów 65/36 Konsystorz Szczeciński i 65/43 Zbiór akt kościołów ewangelickich pomorskiej prowincji kościelnej 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/36/0 Konsystorz Prowincji Pomorskiej w Szczecinie [1527-1543] 1556-1939 0 rozwiń
1.SPRAWY OGÓLNE (GENERALIA) 1556-1939; 851 j.a. 1.1. Prawa ogólne - rozporządzenia królewski i kościelne 1569-1809; 66 j.a. - rozporządzenia kościelne i konsystorza, edykty i reskrypty, rozporządzenia dotyczące spraw gospodarczych. 1.2. Ustrój konsystorza, budżet, dochody kościelne 1569-1810; 71 j.a. - statut i organizacja, mianowania superintendentów, radców konsystorza, ich zarobki, podróże służbowe supeintendentów, przeniesienie konsystorza ze Stargardu (Stargard i/P.) do Szczecina. 1.3. Niższe urzędy kościelne, egzaminy teologiczne, powoływanie proboszczów i parafii 1598-1876; 59 j.a. - spisy duchownych, spisy pastorów i kościołów Pomorza Przedniego, wybory proboszczów, koszty wizytacji, ustanowienia parafii we wsiach kolonizacyjnych, podania o zezwolenia na prowadzenia opieki duszpasterskiej, komisje egzaminacyjne, egzaminy teologiczne kandydatów na kaznodziejów. 1.4. Inne wyznania 1669-1850; 16 j.a. - dysydenci i katolicy w Polsce, stosunki między Kościołem luterańskim a gminą francuskiego Kościoła reformowanego, Bracia Czescy, przechodzenie Żydów, kalwinów i katolików na wyznanie luterańskie, msze katolickie w luterańskich kościołach, księża katoliccy wobec rejencji i konsystorza, edykty dotyczące mennonitów. 1.5. Nadzór kościelny, synody generalne, wizytacje kościołów i szkół, spisy majątków kościelnych 1556-1865; 73 j.a. - wizytacje parafii i fundacji, protokoły synodów generalnych, kontrole matrykuł kościelnych, zarządzenia dotyczące prawidłowego prowadzenia ksiąg metrykalnych, opinie o proboszczach i innych urzędnikach parafialnych. 1.6. Duszpasterstwo 1566-1876; 143 j.a. - agendy kościelne, zarządzenia w sprawie wprowadzenia nowych modlitw, dni świątecznych, pieśni kościelnych, regulacje dotyczące terminów chrztu, ślubów i pochówków w kościołach. 1.7. Szkolnictwo i wychowanie 1699-1914; 153 j.a. - zarządzenia szkolne, powołanie seminarium teologicznego, lista stypendystów na uniwersytetach, studium luterańskie we Frankfurcie nad Odrą, uposażenia nauczycieli, wakaty etatów nauczycielskich, budowa szkół, szkoły dla dzieci żołnierzy, szkoły żydowskie. 1.8. Opieka społeczna 1714-1876; 22 j.a. - zakłady opieki społecznej, odprowadzanie kar pieniężnych do kasy opieki społecznej, opieka nad wdowami i dziećmi pastorów. 1.9. Sprawy prawno-gospodarcze instytucji kościelnych 1565-1859; 106 j.a. - zwolnienie od ceł, akcyz i kwaterunku, hodowla jedwabników, zakłady jedwabnicze, ubezpieczenia przeciwpożarowe, zarządzenia w sprawach cenzury druków kościelnych. 1.10. Prawa i obowiązki duchownych 1590-1845; 64 j.a. - matrykuła kościelna i sprawozdania z wizytacji, awanse kandydatów na duchownych, zobowiązania pastorów wobec spadkobierców, deputaty i należności dla proboszczów, przenoszenie praw patronatu na gminy, dostawy parafii na rzecz wojsk francuskich. 1.11. Dobra kościelne i ich zarządzanie 1735-1939; 85 j.a. - zarządzanie, budowa budynków kościelnych i ich remonty, dobra parafialne na Pomorzu Przednim i Tylnym, fundacje. 2. SYNODY (SYNODALIA) 1611-1846; 889 j.a. - są tu usystematyzowane alfabetycznie nazwy miast pomorskich, w których znajdowały się siedziby synodów. Znajdujące się tu materiały to wizytacje, informacje o dobrach kościelnych, oceny pastorów i personelu parafialnego. Jest ich 31 i są to synody w miejscowości: Anklam, Bahn (Banie), Belgrad (Białogard), Bublitz (Bobolice), Daber (Dobra Nowogardzka), Demmin, Freienwalde (Chociwel), Gartz a/O., Gollnow (Goleniów), Greifenberg (Gryfice), Greifenhagen (Gryfino), Greifswald, Gülzow (Golczewo), Jakobshagen (Dobrzany), Cammin i/P. (Kamień), Kolbatz (Kołbacz), Labes (Łobez), Massow (Maszewo), Naugard (Nowogard), Pasewalk, Penkun, Pyritz (Pyrzyce), Regenwalde (Resko), Stargard i/P. (Stargard), Stettin (Szczecin), Treptow an der Rega (Trzebiatów), Treptow an der Tollense (Altentreptow), Ückermünde, Usedom, Werben (Wierzbno), Wollin (Wolin). 3. PARAFIE I KOŚCIOŁY FILIALNE 1531-1931; 7301 j.a. - jest tu usystematyzowanych alfabetycznie 974 miejscowości, w których znajdowały się siedziby poszczególnych parafii. Są tu materiały dotyczące organizacji parafii, ich wizytacje, kościołów, fundacji, przytułków, szpitali, szkolnictwa. 4. SPRAWY SĄDOWE 1527-1881; 4400 j.a. - są tu usystematyzowane alfabetycznie wg nazwisk lub miejscowości akta spraw sądowych. Sprawy dotyczą najczęściej sporów między pastorem kierującym parafią a patronem, między pastorem a kościelnym, między pastorem, przejmującym parafię, a wdową po jego poprzedniku. Chodziło tu najczęściej o wynagrodzenie pieniężne i mieszkanie. Sprawy dotyczą też sporów o prawo patronatu między członkami rodziny szlacheckiej posiadającej daną parafię. Wynikały one najczęściej z braku wspólnej zgody na kandydata na stanowisko proboszcza czy tzw. spór ławkowy w kościele. Również dokumentowane są spory między miastem a gminą wiejską o granice, jak też sprawy o zaległe podatki. Liczba jednostek w zespole: 13441
65/37/0 Fundacja Najświętszej Marii Panny w Szczecinie 1504-1942 0 rozwiń
1. Darowizny, przywileje, statuty 1545-1871; 103 j.a. - grupa ta zawiera przywileje, statuty, królewskie edykty i patenty, cesje danin, regulacje powinności chłopskich i danin wiejskich oraz akty własności, dokumenty dotyczące majątku fundacji, matrykuły Fundacji Mariackiej, założenia archiwum i konferencji kuratorów, umowy kupna-sprzedaży i dzierżawy, instrukcja dotycząca podróży królewskiej przez Pomorze, plany wsi i parcel oraz list przedstawiający stanowisko stanów w sprawie wizytacji. 2. Sprawy kościelne, młyny 1522-1878; 738 j.a. - akta wizytacji kościołów i szkół znajdujących się pod jurysdykcją Fundacji Mariackiej, poddanych Fundacji i ich powinności, majątki chłopskieh, dzierżawy dóbr Fundacji w poszczególnych wsiach: Marszewo (Marsdorf), Mielno (Mellen), Nowe Chrapowo (Neue Grape), Warzymice (Klein Reinkendorf). Są tu też informacje o budowie i remontach kościołów, szpitali, szkół, Pedagogium i budynków gospodarczych, beneficiach i prebendach, sołectwach oraz młynach i wiatrakach. Ponadto archiwalia dotyczą wyposażania kościoła Mariackiego w Szczecinie, inwentarza Pedagogium, założenia biblioteki i czytelni, dochodów Fundacji, szkód wyrządzonych przez pożary, sporów we wsiach należących do Fundacji, sądu wójtowskiego oraz pochówku. 3. Dochody kościoła 1550-1822; 381 j.a. - spisy dochodów i wydatków Fundacji i Pedagogium Książęcego oraz księgi rachunkowe i kwity kasowe, roczne, kwartalne i miesięczne sprawozdania finansowe. 4. Kontrybucje, ulgi w zbożu i pieniądzach 1549-1800; 30 j.a. - akta dotyczące kontrybucji i innych powinności ze wsi należących do Fundacji oraz ulg w zbożu i pieniądzach. 5. Rejestry dochodów i wydatków Fundacji 1551-1877; 242 j.a. - dokumentacja aktowa w tej grupie jest mało urozmaicona, składa się z rejestrów dochodów i wydatków Fundacji i Pedagogium Książęcego. 6. Sprawy kredytowe 1504-1827; 234 j.a. - spory sądowe o czynsze i niezapłacone kredyty. 7. Spory Fundacji z administracją państwową 1633-1815; 6 j.a. - spory z zarządem szwedzkim i pruskim w sprawach długów. 8. Sprawy policyjne, generalia 1584-1884; 58 j.a. - przepisy policyjne, przywileje, zarządzenia dotyczące ślubów, wyrobu win i piwa, zniesienie zakazu rozpalania ognisk i palenia tytoniu, sprawy wody pitnej, utrzymanie dróg i mostów, choroby zakaźne, wścieklizna. 9. Obsada stanowisk: kuratorów, diakonów, profesorów itp. 1551-1851; 247 j.a. - akta dotyczące mianowania kuratorów, diakonów, kantorów, kapitularów, predykantów, profesorów, administratorów oraz służby, ich wynagrodzeń, deputatów. Ponadto są tu informacje o wizytacjach w gimnazjum, zakupie przyborów szkolnych i przyrządów edukacyjnych, organizacji Kolegium Miejskiego w Szczecinie i otwarciu lazaretu szkolnego, egzaminach, protokołach i sprawozdaniach szkolnych. Są też akta prezentujące działalność profesorów i ich akta osobowe, świadectwa szkolne, plany lekcyjne, stypendia i pomoc socjalna uczniom oraz sprawy sporne i wystąpienia przeciw dyscyplinie. 10. Immunitety 1595-1788; 6 j.a. - przywileje nadawane kościołowi i Fundacji. 11. Jurysdykcja Fundacji 1550-1851; 140 j.a. - akta zawierają dokumenty prawa miejskiego Gustawa II Adolfa, pruskiego prawa krajowego i prawa procesowego, sprawy jurysdykcji Fundacji na wsiach oraz recesy graniczne. Ponadto występuje tu skoro akt procesowych z urzędami i urzędnikami państwowymi i miejskimi, sprawy sporne i skargi. 12. Mapy i katastry 1684-1826; 12 j.a. - akta katastralne pomiarów gruntów we wsiach należących do Fundacji pomiędzy Odrą a rzeką Rzędową oraz plany gospodarstw wiejskich. 13. Sprawy celne 1655-1724; 7 j.a. - rozporządzenia dotyczące ceł. 14. Sprawy akcyzy 1679-1770; 5 j.a. - edykty w sprawie akcyzy. 15. Militaria 1601-1816; 66 j.a. - znajdują się tutaj powołania oficerów do milicji krajowej, werbunki we wsiach fundacji oraz dokumenty dotyczące zakwaterowania wojsk. Ponadto kilka jednostek zawiera informacje o kontrybucjach i zarządzenia królewski przeciwko dezerterom. 16. Budowy prywatne 1736; 1 j.a. - jest to jednostka zawierająca umowę dotyczącą kupna domu wolnego od podatków. 17. Opuszczenie domów na terytorium wolności kościelnej 1570-1787; 11 j.a. - akta przekazania domów fundacji oraz sprawy podatkowe. 18. Dodatek 1655-1932; 76 j.a. - znajdują się w tej grupie rzeczowej akta karczmy w Maszewie, dzierżaw myśliwskich, ustanowienie sołtysów, sędziów i straży nocnej we wsiach należących do Fundacji, spraw komunalnych, straży pożarnej, policji budowlanej, porządku publicznego oraz podatków miejskich. Są też zarządzenia, patenty i edykty królewskie, sprawy własnościowe, spis przyrządów dydaktycznych do matematyki i fizyki, rachunki i sprawy sporne. 19. Mapy 1750-1912; 53 j.a. - rękopiśmienne i wielobarwne własności ziemskich fundacji (kościoła i szkoły), parcel oddanych w dzierżawę, plany wsi należących do fundacji oraz przylegających do nich gruntów, mapy terenów należących do poszczególnych rodzin chłopskich, plany dróg i mostów, plany gmachu fundacji w Szczecinie oraz kościoła i szkoły w Skolwinie (Scholwin), mapy gruntów należących do fundacji we wsiach: Karwowo (Karow), Siadło Dolne (Nieder Zahden), Smolęcin (Schmellenthin), Skolwin, Turzyn (Torney), Warzymice, Wąwelnica (Wamlitz), Pątlica (Marienwalde), Żółwia Błoć (Barfussdorf), Brzesko (Brietzig), Rzepnowo (Repenow), Stare Chrapowo, sporządzone w skali wyrażonej w prętach reńskich i stopach reńskich. Liczba jednostek w zespole: 2416
65/38/0 Klasztor św. Jana w Szczecinie 1603-1874 0 rozwiń
Własność fundacji, dzierżawa ziemi należącej do kościoła w Podjuchach, statystyka miejscowości klasztornych Smolęcina (Schmelenthin) i Wołczkowa (Völschendorf), zezwolenia na budowy, spisy poddanych, separacje, podatki, rozchody i przychody. Liczba jednostek w zespole: 42
65/39/0 Kościół św. Jakuba w Szczecinie [1294] 1532-1905 0 rozwiń
1. Edykty inwentarze i zarządzenia 1679-1813; 18 j.a. - inwentarze biblioteki kościelnej i innych bibliotek, inwentarze sprzętu kościelnego, sprzedaż złomu (miedzi, ołowiu, żelaza i mosiądzu), datki na budowę kościołów i innych zakładów dobroczynności. 2. Kapitał kościoła 1674-1800; 200 j.a. - ewindykacja długów, ściganie dłużników, spory o domy, myto, odsetki i pożyczki. 3. Obsada stanowisk 1678-1801; 17 j.a. - Kolegium Szkolne, akta kościoła św. Mikołaja, mianowanie organistów i dzwonników w kościele św. Mikołaja, obsady stanowisk: zakrystiana, pastorów na Pomorzanach (Pommerensdorf), Gumieńcach (Scheune) i Świerczewie (Schwarzow), katechetów, trębacza, śpiewaka i konrektora w miejskiej szkole. 4. Rachunki kościelne 1569–1766; 1 j.a. 5. Pogrzeby 1584-1812; 89 j.a. - matrykuły pogrzebowe, zarządzenia dotyczące pogrzebów, kaplic cmentarnych, ceremonii pogrzebowych, nagrobków i cmentarzy, ławki i siedzenia w kościołach św. Jakuba i św. Mikołaja, budowa chóru w kościele św. Jakuba. 6. Dobra kościelne [1294] 1569-1780; 18 j.a. - własność kościelna w Osowie (Wussow), dzierżawy i wykazy dóbr, pomiary ziemi, fortyfikacje na ziemi kościelnej, łąki, budowa domu dla pasterzy, spory graniczne. 7. Domy kościelne 1689-1808; 30 j.a. - mieszkania i zabudowania należące do kościoła, sprzedaż domów, dom dla wdów po pastorach, zamiany domów. 8. Darowizny 1675-1786; 23 j.a. - srebra, legaty, długi, ufundowanie organów. 9. Budownictwo kościelne 1694-1809; 27 j.a. - budowa i remonty domów, kościołów i szkół, szkody wyrządzone przez ostrzał artyleryjski (1714 r.), remont kościoła św. Jakuba, sprzedaż ołtarza w kościele św. Mikołaja, budowa domów dla organistów i katechetów. 10. Jurysdykcja kościelna 1741; 1 j.a. 11. Nadzwyczajne dochody 1685; 1 j.a. 12. Zakwaterowania wojsk francuskich 1757–1806; 2 j.a. 13. Choroby 1682-1881; 4j.a. - epidemia cholery w Szczecinie, sprawy sporne i oskarżenia. 14. Matrykuła kościelna 1588-1881; 4 j.a. - spisy parcel kościelnych, matrykuły i biblioteka kościoła św. Jakuba i Mikołaja. 15. Spuścizna Karla Fredricha 1645-1901; 111 j.a. - działalność pastorów kościoła św. Jakuba, nominacja Friedricha Cramera, granice parafii, spory, budownictwo kościelne, wizytacje, odpisy: przywilejów, traktatu w Osnabrück, układów księstwa z Polską, uchwał Landtagów, sytuacja polityczna w Europie i Polsce, opis wyjazdu Cramera na sejm w Warszawie w 1645 r., zarządzenia, edykty, reskrypty, ordynki, regulaminy, spory z miastem i poszczególnymi osobami, korespondencja kościelna, księgi protokołów, zawartość biblioteki kościelnej, spuścizny pastorów, szkolnictwo, sprawy grobowców, kartografika, rejestry ślubów (1746 r.), bitwa z Turkami (1687 r.). Liczba jednostek w zespole: 547
65/40/0 Francuska Gmina Zreformowanego Kościoła w Szczecinie 1709-1943 0 rozwiń
1. Zarządzenia 1709-1937; sygn. 1-4; 4 j.a. - edykty, prawa i przepisy, organizacja kościoła, zarządzenia Wyższego Konsystorza z Berlina. 2. Własność 1850-1943; sygn. 5-8; 4 j.a. - parcele, nieruchomości, cmentarz. 3. Organizacja 1716-1940; sygn. 9-27; 19 j.a. - zarządzenia i dekrety, ceremonie, podatki kościelne, czynsze, wykazy członków gminy, poszukiwania genealogiczne. 4. Finanse 1723-1935; sygn. 28-42; 15 j.a. - kasy: kościelna, zapomogowa, szkolna, rachunki, księgi kasowe, hipoteka. 5. Statystyka 1721-1943; sygn. 43-52; 10 j.a. - ruch naturalny ludności, księgi metrykalne: urodzenia, małżeństwa i zgony, sprawozdania. Liczba jednostek w zespole: 52
65/41/0 Kościół Najświętszej Marii Panny w Gryficach 1469-1885 0 rozwiń
1. Sprawy ogólne kościoła 1469-1855; 19 j.a. - zarządzenia dotyczące liturgii, wizytacje, protokoły synodu, uroczystości, obsada stanowisk kościelnych, remonty, budowa organów, repertoria archiwum superintendenta. 2. Administracja dobrami kościelnymi 1668-1868; 27 j.a. - wykazy majątków, opłaty dzierżawne, szkody wojenne. 3. Szpitale 1536-1805; 95 j.a. - budowa szpitali, administracja oraz sprawy finansowe szpitali św. Ducha i św. Jerzego. 4. Szkoły i przytułek 1707-1847; 192 j.a. - szkoła miejska, stypendia, szkoły synodu gryfickiego, szkoły w Grądach (Grandshagen), Lubieszewie (Lübsow), Przybiernówku (Deutsch Pribbernow), Rzęskowie (Rensekow) i Swieszewie (Schwessow), biblioteki szkolne, finanse przytułku. 5. Spory 1556-1850; 21 j.a. - sprawy sporne między parafią a diakonami, magistratem i dzierżawcami. 6. Finanse 1554-1885; 218 j.a. - przychody, rozchody i rachunki. Liczba jednostek w zespole: 573
65/42/0 Gmina Kościoła im. Bugenhagena w Szczecinie 1869-1912 0 rozwiń
1. Komitet budowy 1869-1906; sygn. 1-14; 14 j.a. - zawiązanie komitetu, sprawozdania z działalności, listy wpłat. 2. Budowa kościoła 1906-1912; sygn. 15-25; 11 j.a. - położenie kamienia węgielnego, poświęcenie kościoła, rachunki. Liczba jednostek w zespole: 25
65/43/0 Zbiór akt kościołów ewangelickich pomorskiej prowincji kościelnej 1541-1943 0 rozwiń
Gminy kościelne 1541-1943; 334 j.a. - matrykuły, budowa i remonty kościołów, rachunki następujących parafii: Ahrenshagen, Altenfähre, Anklam, Bagendorf, Bagna (Pagenkopf), Barth, Bauer, Bełczna (Neukirchen), Bełtno (Boltenhagen), Będargowo (Mandelkow), Bobbin, Bodfelde, Bodstedt, Brandshagen, Brudzewice (Brusewitz), Brzesko (Brietzig), Brünsow, Bussdorf, Chwalimek (Valm), Chwarstno (Horst), Cisowo (Zizow), Człuchów (Schlochau), Damgarten, Darłowo (Rügenwalde), Dąbie Łob. (Woldenburg), Demmin, Deyelsdorf, Dobiesław (Altenhagen), Dobieszewo Łob. (Dübzow), Dobrzany (Jacobshagen), Drechow, Dreseckow, Drawsko (Dramburg), Dworek (Amalenhof), Eixen, Flemendorf, Franzburg, Gartz a/O., Gingst, Glewice (Glewitz), Głębino (Gumbin), Golczewo (Gülzow), Goleniów (Gollnow), Görmin, Greifswald, Grimmen, Gristow, Gross Bisdorf, Höhensdorf, Jamno (Jamund), Jannewitz, Jarmen, Karwowo (Karow), Kasnewitz, Kołbacz (Kolbatz), Kołobrzeg (Kolberg), Kostrzyń (Küstrin), Koszalin (Köslin), Krakow, Krentzmanshagen, Kröslin, Langenhaushagen, Lassan, Lędówce (Landow), Łobez (Labes), Lubanowo (Liebenow), Lubowo (Lübow), Łukowice (Altenkirchen), Maszewo (Massow), Mönchgut, Niemierzyn (Nemitz), Niepars, Noshendorf, Nowogard (Naugard), Nowe Warpno (Neuwarp), Obromino (Wobbermin), Ognica (Nipperwiese), Ohrnshagen, Osiek (Wussecken), Ostre Bardo (Wusterbarth), Pantlitz, Piaski (Paatzig), Police (Pölitz), Pralin, Przecław (Pritzlow), Rambien, Rappin, Rawino (Messkom), Resko (Regenwalde), Rusowo (Rützow), Samters, Sassen, Schlatow, Sielsko (Silligsdorf), Slemendorf, Sławno (Schlawe), Słupsk (Stolp), Smołdzino (Schmolsin), Stargard Szczeciński (Stargard i/P.), Staw (Staffelde), Stepnica (Stepenitz), Stęszyce (Hanshagen), Swantow, Szczecin (Stettin), Treptow a/T., Triebsee, Trzebiatów (Treptow a/R.), Trzygłów (Triglaff), Usedom, Ustowo (Güstow), Wałcz (Deutsch Krone), Warszewo (Warsow), Warzymice (Reinkendorf), Widuchowa (Fiddichow), Wiekowice (Wieck), Wierzbno (Werben), Wołogoszcz, Wolin (Wollin), Zingt, Zussow. Liczba jednostek w zespole: 336
65/44/0 Zbiór ewangelickich ksiąg metrykalnych z Pomorza i Nowej Marchii 1581-1947 23276 rozwiń
1. Prowincja kościelna Pomorze (Kirchenprovinz Pommern), 165 j.a. z lat 1603–1947 1.1. Bublitz (Bobolice), 1 j.a., z lat 1657–1696 1.2. Charbrow (Charbrowo), 1 j.a., z lat 1766–1804 1.3. Gollnow (Goleniów), 17 j.a., z lat 1766–1940 1.4. Hermelsdorf (Nastazin), 6 j.a., z lat 1795–1944 1.5. Jasenitz (Jasienica), 11, z lat 1641–1894 1.6. Kankelfitz (Kąkolewice), 1 j.a., z lat 1623–1767 1.7. Kolberg (Kołobrzeg) St. Marien-Domkirche, 10 j.a., z lat1633–1824 1.8. Kolberg (Kołobrzeg) St. Johanniskirche, Klosterkirche, 1 j.a., z lat 1764–1836 1.9. Kolberg (Kołobrzeg) St. Nikolaikirche, St. Georgenkirche, 4 j.a., z lat 1650–1835 1.10. Kolberg (Kołobrzeg) Heiligegeistkirche, St. Gertrud, 2 ja., z lat 1680–1796 1.11. Köslin (Koszalin), 1 j.a., z lat 1868–1873 1.12. Kratzig (Kraśnik Łobeski), 1 j.a., z lat 1614–1767 1.13. Langenberg (Święta), 6 j.a., z lat 1770–1895 1.14. Lübzin (Lubczyna), 7 j.a., z lat 1703–1898 1.15. Massow (Maszewo), 14 j.a., z lat 1651–1944 1.16. Münchendorf (Miękowo), 1 j.a., z lat 1862–1943 1.17. Mützenow (Możdżanowo), 2 j.a., z lat 1780–1852 1.18. Nemitz (Niemica), 2 j.a., z lat 1647–1709 1.19. Neuenkirchen (Dołuje), 1 j.a., z lat 1603–1749 1.20. Pagenkopf (Bagna), 2 j.a., z lat 1741–1934 1.21. Parlin (Parlino), 2 j.a., z lat 1739–1876 1.22. Pölitz (Police), 11 j.a., z lat 1622–1905 1.23. Priemhausen (Przemocze), 2 j.a., z lat 1812–1906 1.24. Rensekow (Rzęskowo), 1 j.a., z lat 1833–1861 1.25. Rörchen (Rurka), 11 j.a., z lat 1840–1944 (strona 41-43) 1.26. Rosenow (Rożnowo Nowogardzkie), 1 j.a., z lat 1758–1837 1.27. Rügenwalde (Darłowo) Schlosskirche, 1 j.a., z lat 1665–1805 1.28. Rügenwalde (Darłowo) Marienkirche, 2 j.a., z lat 1672–1714 1.29. Schmolsin (Smołdzino), 2 j.a., z lat 1818–1865 1.30. Schönhagen (Osina), 5 j.a., z lat 1802–1943 1.31. Speck (Mosty), 5 j.a., z lat 1653–1944 1.32. Stargard in Pommern (Stargard Szczeciński) St. Marienkirche, 1 j.a., z lat 1892–1902 1.33. Stargard in Pommern (Stargard Szczeciński) St. Johanniskirche, 1 j.a., z lat 1694–1852 1.34. Stargard in Pommern (Stargard Szczeciński) Heiligegeistkirche 16 j.a., z lat 1719–1935 1.35. Stolpmünde (Ustka), 1 j.a., z lat 1860–1936 1.36. Treptow (Trzebiatów), 4 j.a., z lat 1603–1947 1.37. Trieglaff (Trzygłów), 2 j.a., z lat 1640–1779 1.38. Gross Tychow (Tychowo), 1 j.a., z lat 1799–1838 1.39. Wildenbruch (Swobnica), 1 j.a., z lat 1786–1830 1.40. Zizow (Cisowo), 2 j.a., z lat 1724–1835 1.41. Hackenwalde (Krępsko), 1 j.a., z lat 1836–1884 1.42. Silligsdorf (Sielsko), 1 j.a., z lat 1846–1883 2. Prowincja kościelna Brandenburgia (Kirchenprovinz Brandenburg), 60 j.a., z lat 1581–1943 2.1. Arnswalde (Choszczno), 1 j.a., z lat 1835–1843 2.2. Güstebiese (Gozdowice), 1 j.a., z lat 1641–1750 2.3. Hanseberg (Krzymów), 5 j.a., z lat 1683–1837 2.4. Hohenkränig (Krajnik Górny), 4 j.a., z lat 1720–1862 2.5. Königsberg i. Nm. (Chojna), 17 j.a., z lat 1581–1912 2.6. Lippehne (Lipiany), 17 j.a., z lat 1688–1943 2.7. Nahausen (Nawodna), 6 j.a., z lat 1669–1862 2.8. Niederkranig (Krajnik Dolny), 1 j.a., z lat 1720–1782 2.9. Rosenthal (Kreis Lebus - Niemcy), 1 j.a., z lat 1696–1815 2.10. Schlagenthin (Sławęcin), 3 j.a., z lat 1678–1854 2.11. Sellnow (Zieleniewo), 1 j.a., z lat 1751–1845 2.12. Staffelde (Staw), 1 j.a., z lat 1864–1878 2.13.Zühlsdorf (Suliszewo), 2 j.a., z lat 1829–1877 3. Prowincja kościelna Prusy Zachodnie (Kirchenprovinz Westpreussen), 4 j.a., z lat 1824–1874 3.1. Gross Peterkau (Petrzykowo), 1 j.a., z lat 1834–1856 3.2. Grunau (Stare Gronowo), 2 j.a., z lat 1824–1863 3.3. Neugolz (Golce), 1 j.a., z lat 1860–1874 4. Prowincja kościelna Prusy Wschodnie (Kirchenprovinz Ostpreussen); 3 j.a., z lat 1680-1814 4.1. Neukirch (?), 1 j.a. z lat 1680-1727 4.2. Kallininken (?), 1 j.a. z lat 1718-1783 4.3. Goeritten, 1 j.a. z lat 1813-1814. Liczba jednostek w zespole: 236
65/45/0 Zbiór pieczęci i tłoków pieczętnych 1250-1956 0 rozwiń
1. Pieczęcie oryginalne 1293–1842, 328 j.a., w tym 128 przy dokumentach., cesarskie, królewskie, książęce, biskupie, kapituł, miejskie, cechowe, szlacheckie. 2. Reprodukcje pieczęci wykonanych w XIX i XX wieku; - często już zaginionych oryginałów powstałych od XII do XIX w.: książęcych, z linii wołogoskiej i szczecińskiej oraz książąt Rugii, Pomorza Gdańskiego, biskupów kamieńskich, kapituły kamieńskiej, klasztorów w Bukowie (Seebucke), Darguniu, Słupsku (Stolp) i Kołobrzegu (Kolberg), rycerskich (szlacheckich) pomorskich, a także terenu całej Rzeszy oraz Francji, Szwecji, Węgier i Włoch, cechów rzemieślniczych z Anklam i Szczecina, miast (pieczęć miejska, ławnicza, sekretna-mniejsza) z terenu całego Pomorza, sądów: patrymonialnych, miejskich i nadwornych, Sądu Apelacyjnego i Kolegium Opiekuńczego w Kołobrzegu, prokuratur.. 3. Tłoki pieczętne XVIII–XX w. - różnych instytucji państwowych, sądowych, samorządowych (miast, cechów). 4. AKCESJA nr 2497/2008; 201 j.i. - Pieczęcie zinwentaryzowane w trakcie opracowania materiałów aktowych w zespołach aktowych. Liczba jednostek w zespole: 2784
Wyświetlanie 1 do 45 z 1 753 wpisów.