Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
75/1/0 Starostwo Powiatowe w Łowiczu 1918-1939 0 rozwiń
Urząd Powiatowy 1919-1921: zarządzenia i okólniki MSW i Komisarza Rządu Polskiego w Łowiczu, sprawy wojska i aprowizacji, opieka nad repatriantami, wykazy właścicieli zakładów przemysłowych, gruntów rolnych oraz właścicieli i dzierżawców folwarków, sprawy weterynaryjne, orzecznictwo w sprawach karnych i administracyjnych (sygn. 1-12). Dział I Bezpieczeństwo Publiczne 1921-1928: sprawozdania sytuacyjne dotyczące bezpieczeństwa publicznego, sprawy polityczne i społeczne wsi, zjazdy, wiece i zebrania, strajki, paszporty wewnętrzne i zagraniczne, prasa i widowiska (pozwolenia na imprezy), sprawy repatriantów, normowanie cen, walka z lichwą, likwidacja strat wojennych, wybory do Sejmu i Senatu (sygn. 13-77). Dział III Wojskowy 1922-1923: straty wojenne (sygn. 78-79). Dział IV Administracyjno-Karny 1922-1928: wykazy i dane statystyczne, dane o zatrzymanych i aresztowanych (sygn. 80-83). Dział V Wyznaniowy 1922-1928: dane liczbowe o ludności wszystkich wyznań, sprawy wyznania rzymskokatolickiego, m.in. wykazy parafii, wyznanie prawosławne, ewangelickie, mariawickie i żydowskie, w tym sprawy wyboru członków dozoru i wyborów do gminy żydowskiej (sygn. 84-110). Dział Kultura i Sztuka 1922-1927: inwentaryzacja i ochrona zabytków państwowych i prywatnych, pozwolenia na prace budowlane przy zabytkach (sygn. 111-116). Dział Samorządowy 1921-1928: sprawy spisu ludności, funkcjonowanie gmin, wybory sołtysów i ich zastępców, regulacje rzek, daniny i podatki, zmiany granic gmin i gromad, sprawy szkolnictwa (sygn. 117-151). Dział Sanitarny 1922-1928: sprawy lekarzy, dentystów, felczerów i położnych, urzędnicy państwowi, szpitale państwowe, prywatne i komunalne, ambulatoria, apteki i składy apteczne, wytwórnie leków, wód mineralnych i środków aptecznych, epidemie, nadzór sanitarny, cmentarze, sprawy szkolne i opieki nad dziećmi, zakłady opiekuńcze i przytuliska, więzienie, walka z nierządem, zakłady kąpielowe i dezynfekcje, statystyka sanitarna (sygn. 152-223). Dział Rolny 1921-1930: wykazy zakładów przemysłowych i powierzchni leśnych, pomoc rolna w nasionach, gotowiźnie i inwentarzu, maszyny i narzędzia rolnicze, statystyka rolna, sprawy rybołówstwa, hodowli i melioracji, szkoły rolnicze, ogrodnictwo, zagospodarowywanie odłogów, ochrona lasów, majątki państwowe i prywatne (wykazy i czynsze), ogólne sprawy rolne (sygn. 224-282). Dział Weterynaryjny 1920-1928: lekarze weterynarii, sanitariusze i delegowani, wykazy uboju zwierząt, jarmarki i targi (sygn. 283-293). Dział Aprowizacyjny 1920-1924: komisje aprowizacyjne, aprowizacja rolna i przemysłowa (sygn. 294-299). Dział Przemysłowy 1920-1924: uprawnienia przemysłowe (wykazy zakładów), statystyka przemysłowa, miary i wagi (sygn. 300-307). Dział Praca i Opieka Społeczna 1922-1928: opieka nad weteranami 1863 r., inwalidami cywilnymi i byłymi więźniami, emigracja i reemigracja, rejestracja inwalidów cywilno-wojskowych, ubezpieczenia społeczne (sygn. 308-325). Dział XIV Roboty Publiczne 1919-1928: składnica architekta powiatowego (plany architektoniczne i sytuacyjne budowli), budowa dróg i mostów, dostawy materiałów budowlanych, budowa i remonty gmachów państwowych, sprawy odbudowy oraz pożyczek na inwestycje, regulacje osiedli, sprawy budowlano-przemysłowe, nadzór budowlany, akta remontu budynków starostwa (sygn. 326-384). Referat Ogólno-Organizacyjny 1928-1938: sprawy starosty związane z jego funkcją przedstawiciela rządu, sprawy osobowe urzędników i funkcjonariuszy państwowych, wykazy pracowników starostwa (sygn. 385-391). Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1928-1931: przepisy i zarządzenia ogólne władz, sprawozdania sytuacyjne, sprawy przestępczości politycznej, stowarzyszenia i związki zawodowe, prasa, zebrania, wiece i zjazdy, strajki, wybory samorządowe, akta Policji Państwowej, widowiska, koncerty i zabawy (sygn. 392-430). Referat Administracyjny 1928-1939: sprawy drogowe i komunikacyjne, sprawy wyznaniowe – rzymskokatolickie, ewangelicko-augsburskie, prawosławne i mojżeszowe, inne wyznania i sekty, statystyka ludności, sprawy kultury i sztuki (ochrona zabytków), spółki wodne i melioracyjne, uprawnienia wodne, statystyka rolna, zarządzenia i nadzór w sprawach aprowizacji, uprawy zbóż, akta komasacji, parcelacji i zagospodarowywania odłogów, ewidencja produkcji roślinnej i hodowlanej, sprawy majątków państwowych, lasy, targi i jarmarki, organizacja rzemiosła, statystyka przemysłowa i handlowa, wybory do Izby Rzemieślniczej, nadzór nad zakładami opieki społecznej, opieka nad inwalidami, weteranami, więźniami, ubogimi i sierotami, emigracja zarobkowa, ubezpieczenia społeczne (sygn. 431-500). Referat Karny 1929-1930: statystyka przekroczeń administracyjnych (sygn. 501-502). Referat Sanitarny 1928-1930: szpitale państwowe i komunalne, lekarze, apteki i składy apteczne, szczepienia ochronne, nadzór nad wytwórniami artykułów spożywczych, statystyka sanitarna, sprawozdania lekarza powiatowego (sygn. 503-516). Referat VIII Odbudowy 1924-1934: okólniki władz, wykazy pożyczek udzielonych na odbudowę, protokoły Pożyczkowej Komisji Odbudowy, dane statystyczne dotyczące odbudowy ze zniszczeń w wyniku I wojny światowej, wykazy nieruchomości w Łowiczu, akta pożyczek zrealizowanych w gminach (sygn. 517-548). Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1938-1939: parcelacje rządowe majątku Nowe Bobrowniki, scalenia gruntów wsi Jastrzębia i Reczyce (sygn. 549-553). Inne z lat 1926-1939: druki ulotne, czasopisma i plakaty załączone do sprawozdania sytuacyjnego starosty, plany architektoniczne budynków w Łowiczu i na terenie powiatu łowickiego (sygn. 550 – 571). Oprac. Marek Wojtylak Liczba jednostek w zespole: 571
75/2/0 Starostwo Powiatowe Łowickie w Łowiczu 1945-1950 [1951-1962] 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1950: zarządzenia i okólniki władz, przepisy wewnętrzne, sprawy osobowe pracowników, sprawozdania sytuacyjne i z działalności urzędu, uroczystości oraz organizacja akcji społecznych, sprawy władz i urzędów niezespolonych, szkolnictwo zawodowe, likwidacja firm i zakładów poniemieckich, przedsiębiorstwa podlegające przejęciu na rzecz państwa, przydział lokali, lustracje i inspekcje, sprawy komunikacji, poczty i telekomunikacji, szkolenia, biblioteki, rejestracja i statystyka szkód wojennych (kwestionariusze z terenu Łowicza i gmin powiatu), osadnictwo, akcja przesiedleńcza i repatriacja, transporty kolejowe na ziemie odzyskane (sygn. 1-179). Referat Społeczno-Polityczny 1945-1950: przepisy i zarządzenia władz, poszukiwanie osób zaginionych i przestępców wojennych, działalność partii politycznych, opinie o działaczach i osobach ubiegających się o stanowiska kierownicze, bezpieczeństwo i porządek publiczny, wiece, zgromadzenia i zjazdy, stowarzyszenia i związki społeczne, prasa i wydawnictwa, kwesty i zbiórki publiczne, widowiska i przedsięwzięcia rozrywkowe, sprawy rehabilitacji i mniejszości narodowych, statystyka ruchu ludności, świadectwa moralności (dotyczące stosunku obywateli do okupanta), wybory do ciał ustawodawczych, ewidencja organów samorządowych, sprawy łowieckie, ochrona przed pożarami, ekshumacje żołnierzy, cmentarze (sygn. 180-329). Referat Administracyjny 1945-1950: przepisy i zarządzenia, regulaminy, akta stanu cywilnego i księgi metrykalne, nadzór nad urzędami stanu cywilnego, statystyka ludności, nadanie, utrata i poświadczenie obywatelstwa, zmiany nazwisk, postępowania wywłaszczeniowe i ustanowienie praw przymusowych, sprawy wodno-prawne, ewidencja i ruch ludności, spis powszechny ludności, statystyka rolna (sygn. 330-426). Referat Zdrowia 1946-1949: przepisy i zarządzenia ogólne, nadzór i ewidencja personelu sanitarnego, nadzór nad uzdrowiskami, letniskami i zakładami leczniczymi, cmentarze i ekshumacje, sprawy farmaceutyczne, statystyka sanitarna (sygn. 427-442). Referat Weterynaryjny 1947-1950: statystyka zwierząt hodowlanych i badań weterynaryjnych, sprawozdania z działalności lekarza weterynarii, ewidencja personelu lekarsko-weterynaryjnego, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, statystyka chorób zakaźnych (sygn. 443-463). Referat Opieki Społecznej 1946: inspekcja Powiatowego Oddziału PUR (sygn. 464). Referat Aprowizacji i Handlu 1945-1947: zarządzenia MAiH w sprawach świadczeń rzeczowych, młyny, egzekucja świadczeń, kontrole, statystyka (sygn. 465-471). Referat Przemysłowy 1945-1949: przepisy i zarządzenia ogólne władz, sprawy osobowe pracowników i kadry inżynieryjno-technicznej, wykazy przedsiębiorstw podlegających upaństwowieniu, przedsiębiorstwa i zakłady porzucone oraz poniemieckie, elektryfikacja, wykazy zakładów, spisy inwentarzowe majątku oraz dane szacunkowe o przedsiębiorstwach, zgłoszenia przemysłowe, cechy i organizacje rzemieślnicze, straty wojenne, statystyka przemysłowa, pozwolenia gospodarcze, ceny i zaopatrzenie (sygn. 464-617). Referat Kultury i Sztuki 1945: zabezpieczenie obiektów zabytkowych, organizacja Centralnej Biblioteki Ziemi Łowickiej (sygn. 618). Referat Budownictwa i Odbudowy 1945-1950: projekty budowlano-architektoniczne obiektów państwowych i prywatnych (sygn. 619-641). Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1945-1950: akta nadania ziemi (sygn. 642-687). Referat Administracji Rządowej 1948-1949: sprawy osobowe pracowników, budżety zakładów i przedsiębiorstw Powiatowego Związku Samorządowego (sygn. 688-689). Inne, w tym akta nadania ziemi repatriantom po Niemcach: (sygn. 690-754). Oprac. Marek Wojtylak Liczba jednostek w zespole: 777
75/3/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Łowickiego w Łowiczu 1937-1950 0 rozwiń
Statuty KKO z lat 1937 i 1941 - sygn. 1-2, okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych - sygn. 3, protokoły rewizji i likwidacji gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych - sygn. 4-5 i 64-74, protokoły z posiedzeń Rady, Dyrekcji oraz Komisji Rewizyjnej KKO - sygn. 78-83, dokumenty dotyczące likwidacji KKO - sygn. 101-105; pozostałe akta stanowią: bilanse rachunkowe i sprawozdania finansowe, księgi pożyczek, rejestry wniosków i uchwał kredytowych; przekazanie akt KKO i Banku Spółdzielczego (sygn. 106). Liczba jednostek w zespole: 106
75/4/0 Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu w Łowiczu 1921-1935 [1938] 0 rozwiń
Akta organizacyjne 1924-1934 - sygn. 1-3, akta spraw 1921 - 1935 [1938] - sygn. 4 -149. Liczba jednostek w zespole: 149
75/5/0 Zarząd Księstwa Łowickiego w Skierniewicach 1866-1913 0 rozwiń
Sprawy nabycia majątku Brzuza i Wiśniowiec, zamiany gruntu włościan wsi Sługocice i kupna przez nich ziemi w majątkach Brzuza i Wiśniowiec, korespondencja z wójtem gminy Studzianna, świadectwa przesiedlenia, rejestr pomiarowy i klasyfikacyjny majątków, plany sytuacyjne i rysunki odręczne, decyzja w sprawie sporu granicznego między mieszkańcami folwarku Brzuza a chłopami wsi Brzuza - sygn. 1 ; Akta spraw nabycia wsi Tresta Szlachecka, w tym decyzja Ministerstwa Dworu o zamianie gruntów wsi Tresta w gminie Zajączków na folwark Wesoła w gminie Topolice, umowa dobrowolna z rolnikami o przeniesieniu, korespondencja z wójtem gminy, notariuszem i z Dyrekcją Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, odpisy z akt notarialnych i z księgi hipotecznej folwarku Wesoła, tabela likwidacyjna wsi Tresta, akta kupna folwarku od L. Gorczykiewicza - sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
75/6/0 Rada Opiekuńcza Powiatu Łowickiego w Łowiczu 1916-1922 0 rozwiń
Zespół obejmuje szczątki materiału aktowego po funkcjonowaniu w zasadzie trzech instytucji: ROPŁ, podlegającej jej Radzie Opiekuńczej m. Łowicza oraz utworzonej po zlikwidowaniu ROPŁ Łowickiej Radzie Opiekuńczej. Z bardzo skromnego materiału aktowego najcenniejsze dla poznania funkcjonowania Rad Opiekuńczych na terenie Łowicza i powiatu wydają się dwie księgi protokołów zebrań Zarządów ROPŁ i RO m. Łowicza. Pierwsza obejmuje lata 1917-1921, zakres chronologiczny drugiej jest węższy: 1919-1921. Przedstawiają one obraz funkcjonowania obu Rad, ukazują podejmowane działania, w pewnym stopniu informują o skali i zasięgu udzielanej pomocy, a także o kłopotach finansowych instytucji. Informacje te odnoszą się tylko do lat 1917 – 1921. Nie zachowała się bowiem księga protokołów z okresu wcześniejszego, nie ma również protokołów zebrań Łowickiej Rady Opiekuńczej. Protokół zebrania z dnia 3 lipca 1921 r. – powołujący tę instytucję – jest ostatnim zachowanym protokółem. Pewne uzupełnienie do wcześniejszego okresu działalność ROPŁ przynoszą listy b. wiceprezesa Podkomitetu Powiatu Łowickiego Leona Gołębiowskiego do prezesa ROPŁ i RGO w Warszawie, poruszające kwestie uregulowania rachunków b. Podkomitetu i przekazania ROPŁ materiałów pozostałych po jego działalności. Źródłem informującym o funkcjonowaniu Rad są również dzienniki korespondencyjne, rejestrujące nie tylko daty wysłania bądź otrzymania pisma, nadawcę lub adresata, lecz również charakter załatwionej sprawy. Ostatni, najliczniej reprezentowany rodzaj materiału aktowego stanowią w zespole księgi kasowe. Zawierają one dane dotyczące dochodów i wydatków Rad oraz ilustrują stan finansowy instytucji. MW Liczba jednostek w zespole: 15
75/7/0 Akta miasta Łowicza 1783-1950 11030 rozwiń
I. Okres Rzeczypospolitej Obojga Narodów: lustracja miasta Komisji Dobrego Porządku 1783 (sygn. 1) i ogłoszenia w sprawie sprzedaży domów z lat 1805-1806 (sygn. 4770). II. Okres Księstwa Warszawskiego 1809-1815: akta organizacji Gwardii Miejskiej, wykazy powołanych do Gwardii, sprawy aprowizacji (sygn. 2). III. Okres zaboru rosyjskiego: Urząd Municypalny 1818-1842 [1843-1866]: sprawy nadużyć rzeźników i piekarzy, wykazy podatników na budowę szpitala, rewizje kasy ekonomicznej, ekspedycja, czyszczenie rzeki Bzury (sygn. 3-8). Magistrat Miasta Łowicza 1847-1914: zarządzenia prezydenta, protokoły posiedzeń, dochody i wydatki kasy ekonomicznej, aresztanci, umowy dzierżawne, rejestry pomiarowe, protokół „instalacji” prezydenta (sygn. 9-16, 4650-4652, 4783). IV. Okres okupacji niemieckiej 1915-1918 [1921]: zarządzenia władz, kwaterowanie wojska, szpitale, organizacja sądów, obieg pieniędzy, sprawy urzędników, komisja podatkowa, egzekucja podatków, cła mostowe i uliczne, leczenie ubogich, szkolnictwo, straż ogniowa, sprawy budowlane i odbudowy ze zniszczeń, studnie, las miejski i ogrody, wykazy nieruchomości, dzierżawy gruntów miejskich, pozwolenia przemysłowe, protokoły posiedzeń Magistratu i Rady Miejskiej, cmentarze, gmina żydowska, organizacja więzienia, budowa pomnika T. Kościuszki, prowadzenie akt stanu cywilnego (sygn. 17-142). Wydział Policyjny I 1918: utrzymanie więzienia, wykaz właścicieli gruntów i dzierżawców, przeciwdziałanie epidemiom, sprawy paszportowe (sygn. 143-153). Wydział Administracyjny II 1918 [1919]: wykazy zakładów przemysłowych, sprawy Rady Opiekuńczej i milicji, straty wojenne, odszkodowania za szkody, kontrybucje i zabór mienia, rekwizycje, pomoc ubogim i żołnierzom, spisy nieruchomości, sprawy budowlane, szkolnictwo, cechy rzemieślnicze, dzierżawy gruntów (sygn. 154-231). Wydział III Kwaterunkowy 1918: odszkodowania za kwatery, wyznaczanie podwód, zaopatrzenie dla wojska, więzienie, sprawy szkolne (sygn. 232-242). V. Okres międzywojenny: Wydział Policyjny 1918-1920: opłaty i koszta sądowe, statystyka przestępczości, sprawy przesiedleńcze i bezrobocia, paszporty, zameldowania i wymeldowania, sprawy rezerwistów i zasiłków dla rodzin wojskowych, rejestracja cudzoziemców (sygn. 243-262). Wydział II Administracyjny 1918-1920 [1921-1922]: wybory do Sejmu Ustawodawczego i Rady Miejskiej, rejestracja strat wojennych, świadectwa przemysłowe, podatki i opłaty skarbowe, regulamin Magistratu, aprowizacja, utrzymanie przedsiębiorstw miejskich, dzierżawy, roboty publiczne, ochrona zdrowia, protokoły posiedzeń Magistratu i Rady Miejskiej, majątek miejski, rzemiosło, pożyczki, podatki, budżet i rewizje kasy miejskiej, opisy wydarzeń w mieście podczas I wojny światowej, Komitet Sztandarowy dla 20 Pułku gen. J. Hallera, danina na rzecz wojska, listy płacy pracowników miejskich (sygn. 263-386). Wydział I Administracyjny 1921 [1922-1927]: utrzymanie pracowników, zakłady dobroczynne, dzierżawy, protokoły posiedzeń Zarządu, wybory do cechów, apteka miejska, składka bożnicza, wybory uzupełniające do Sejmiku Powiatowego (sygn. 387-411). Wydział I Centralny 1921-1929: dozory kościelne, pomoc jeńcom i uchodźcom, dzierżawa gruntów miejskich i podatki, wybory do cechów, funkcjonowanie organów samorządu w mieście i powiecie, zatrudnianie i listy płacy pracowników samorządowych, sprawy Związku Miast Polskich, protokoły posiedzeń Zarządu i Rady Miejskiej, ogłoszenia i obwieszczenia, subsydia, cmentarze, wybory do Sejmu Ustawodawczego, organizacja wystawy jarmarku św. Mateusza, wybory do Rady Miejskiej 1923 i 1927 r., statystyka rolna, protokoły komisji Rady, prenumerata czasopism, sprawozdania sytuacyjne z działalności Magistratu, komitety uroczystości i obchodów, ubezpieczenia pracowników, budżety, utrzymanie szkoły handlowej, organizacja i działalność Komunalnej Kasy Oszczędności (sygn. 412-681). Sekretariat Wydział I 1930 [1931-1934]: statuty organizacyjne, sprawy personalne i wykazy pracowników, protokoły posiedzeń Zarządu, Magistratu i Rady, działalność komisji, protokoły lustracji i zalecenia pokontrolne, budżet, ogłoszenia urzędowe, obchody 25-lecia walki o szkołę polską, odznaczenia, pożyczki, sprawy sądowe, elektrownia i budowy miejskie (sygn. 682-721). Wydział I Prezydialny 1930-1933: stypendia, wybory do Sejmu i Senatu, zmiany nazw ulic, sprawy sądowe, świadectwa rzemieślnicze, podatki i subwencje, statystyka produkcji rolnej, protokoły posiedzeń Rady i Zarządu, elektryfikacja, organizacja Kasy Przezorności Pracowników Miejskich, lustracje i zarządzenia pokontrolne, spis ludności, pożyczki, działalność komisji, ubezpieczenia i sprawy pracownicze, instrukcje biurowe, statuty, pomoc bezrobotnym, rejestracja zakładów (sygn. 722-822). Wydział II Finansowo-Podatkowy 1920-1933 [1934]: kontrole dochodów i wydatków, korespondencja ze Związkiem Miast Polskich, okólniki władz, odszkodowania za straty wojenne, pożyczki, podatki i ich egzekucja, budżety i sprawozdania z ich wykonania budżetu, sprawy kasowe przedsiębiorstw miejskich, dzienniki główna, listy płacy pracowników (sygn. 823-1029). Wydział III Kwaterunkowy 1918-1920 [1933]: zakwaterowanie wojska, inspekcje mieszkaniowe, sprawy sanitarne (sygn. 1030-1044). Wydział III Mieszkaniowo-Sanitarny 1921-1933: rekwizycje mieszkań, kwaterowanie wojska, funkcjonowanie szkół powszechnych, kontrole sanitarne, sprawy utrzymania aresztu policyjnego, czytelnie i biblioteki, ambulatorium, oświata pozaszkolna i kursy dla analfabetów, łaźnia miejska, organizacja i działalność Szkoły Dokształcenia Zawodowego oraz Miejskiej Szkoły Handlowej, ochronki dla dzieci, statystyka cen, opieka społeczna, rejestracja bezrobotnych, Komitet Pomocy Bezrobotnym, statystyka chorób zakaźnych, komisja do badania cen, organizacja i działalność Towarzystwa Dobroczynności oraz Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem, przychodnia przeciwgruźlicza i przeciwjagliczna, apteka miejska, muzeum im. W. Tarczyńskiego, fundusz bezrobocia (sygn. 1045-1259). Wydział IV Statystyki i Gospodarki Miejskiej 1920-1933: elektrownia miejska, sprawy rejestracji mieszkańców i prowadzenia ksiąg stałej ludności, statystyka i ruch ludności, zmiany granic miasta, rejestry i zawiadomienia o karalności, dowody osobiste i paszporty, pobór do wojska, organizacja spisu powszechnego, inwalidzi wojenni, weterani powstań narodowych, pozbawienie i poświadczenie obywatelstwa polskiego, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i rejestrów mieszkańców (sygn. 1260-1392). Wydział V Gospodarki Miejskiej 1920-1929: zadrzewianie ulic, plany regulacyjne miasta, osuszanie gruntów, sprzedaż folwarku Blich, wykazy zakładów przemysłowych i handlowych, pomiar gruntów i poszerzenie granic, założenie bulwaru, budowa mostu, urządzenie targowicy, elektrownia i rzeźnia miejska, protokoły Komisji Gospodarki Miejskiej i Pomiarowo-Regulacyjnej, parcelacje gruntów, dzierżawy nieruchomości, studnie, wodociągi i kanalizacje, remonty i konserwacje obiektów miejskich, pożyczki inwestycyjne, budowa pomnika „Synom Ziemi Łowickiej – Bojownikom o Niepodległość”, pozwolenia na remonty, Miejska Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa, udzielanie pożyczek, pozwolenia na budowę, budowa nowej elektrowni, regulacje rzeki Bzury, budowa szkół powszechnych (sygn. 1393-2150). Wydział V Gospodarki Miejskiej i Majątku Miejskiego 1929-1933: plany i ich zatwierdzanie, pozwolenia na budowę, odbudowa ze zniszczeń wojennych, elektryfikacja, statystyka budowlana, zakładanie i konserwacje ulic, placów i chodników, protokoły Komisji Gospodarki Miejskiej, pożyczki, licytacje i dzierżawy, rejestracja i numeracja nieruchomości, tablice pamiątkowe, rzeźnia miejska, ogród botaniczny na Bratkowicach, czyszczenie kanałów odwadniających, remonty domów, plany pomiarowe posesji, wykazy nieruchomości (sygn. 2151-2447, 4653-4742). Wydział I Centralny 1934-1937: sprawy osobowe pracowników, statuty, regulaminy i instrukcje Zarządu i komisji, wybory do Rady Miejskiej, zarządzenia burmistrza, pożyczki (sygn. 2448-2478). Wydział Mieszkaniowo-Sanitarny i Szkolny 1934-1935: utrzymanie i dozór szkół, działalność Komisji Sanitarnej, przedszkola, przychodnie, Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem, kolonie letnie (sygn. 2479-2491). Wydział V Gospodarki Miejskiej 1933-1934: projekty wodociągowe, spis nieruchomości, dzierżawy i sprzedaże placów, pozwolenia na budowę (sygn. 2492-2565). Wydział I Ogólny – Sekretariat 1935-1937 [1945-1949]: organizacja biur i przedsiębiorstw miejskich, sprawy osobowe, posiedzenia Zarządu, Rady Miejskiej i Miejskiej Rady Narodowej, skorowidz uchwał Rady Miejskiej (1917-1935), zatwierdzanie uchwał, finanse, sprawy sądowe, stypendia, szkoły, czytelnia i biblioteka, sprawy reprezentacyjne (sygn. 2566-2609). Referat II Opieki Społecznej 1935-1937: zaświadczenia rzemieślnicze, fundusz pracy, zapomogi stałe i doraźne, przytułek, opieka społeczna, ambulatorium i Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem, ceny, działalność Komisji Sanitarnej i Opieki Społecznej, przedszkola, aprowizacja miasta (sygn. 2610-2640). Referat Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności 1935-1937: zaświadczenia i wyciągi o zameldowaniu, dowody osobiste, sprawy poszukiwań osób, wybory do Sejmu i Senatu (sygn. 2641-2659). Referat Wojskowy 1935-1937: odroczenia i powołania do wojska, ochotnicy, inwalidzi wojenni, sprawy rezerwistów (sygn. 2660-2664). Wydział I Ogólno-Administracyjny 1938-1939: zbiórka pieniędzy na wojsko, sprawy członków Zarządu i Rady oraz pracowników miejskich, protokoły z posiedzeń Rady, opieka społeczna, sprawy sądowe, obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem, sprawa pomnika na grobie burmistrza L. Gołębiowskiego (sygn. 2665-2681). Wydział II Finansowo-Budżetowy 1933-1940: budżet i sprawozdania z jego wykonania, pożyczki, podatki, księgi główna (sygn. 2682-2710). Wydział III Gospodarki Miejskiej Referat Techniczno-Budowlany 1935-1937: protokoły Komisji Budowlanej, wykazy pracowników budowlanych, pozwolenia na budowę, budowa szkoły powszechnej na ul. Kaliskiej, parcelacje, plany pomiarowe, wodociągi (plany) i kanalizacja, projekty techniczne domów (sygn. 2711-2913). Referat Regulacyjno-Budowlany 1938-1939: plany pomiarowe, pozwolenia na budowę i ich kontrola, remonty obiektów (sygn. 2914-2995). Referat Gospodarczy 1935-1939: statystyka produkcji rolnej, protokoły Komisji Gospodarki Miejskiej, dzierżawy i sprzedaż gruntów, budowa muzeum, badania archeologiczne (sygn. 2996-3013). Referat Robót Publicznych 1938-1939: drogi i place publiczne, listy płacy robotników (sygn. 3014-3041). VI. Okres okupacji niemieckiej: Wydział I Ogólny 1939-1945: zarządzenia władz okupacyjnych, organizacja domu pracy dla Żydów, sprawy osobowe pracowników, elektryfikacja, sprawy emerytalne, wykazy poległych, grobownictwo, spis mieszkańców narodowości żydowskiej, wnioski o karty rozpoznawcze (sygn. 3042-3062). Wydział II Finansowy 1939-1945: budżety i plany finansowo-gospodarcze przedsiębiorstw, sprawozdania z wykonania budżetu, księgi kasowe (sygn. 3063-3086). Wydział III Gospodarki Miejskiej Referat Budowlany 1940-1944: ewidencja grobów, zniszczenia i straty wojenne, wodociągi i kanalizacje, regulacja Bzury, sprawy sądowe (sygn. 3087-3098). Referat Gospodarczy 1940-1944: statystyka przemysłowa, cegielnia miejska, sprawy obrony przeciwlotniczej, parcelacja i dzierżawy, konfiskata mienia żydowskiego, listy płacy pracowników miejskich, przebudowy, utrzymanie mostów (sygn. 3099-3151). Referat Kontyngentowy 1940-1941: zarządzenia władz, protokoły dostaw, sprawy straży ochotniczej, księgi biercze daniny od mieszkańców (sygn. 3152-3155, 4743-4770). VII. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Miejska Rada Narodowa 1945-1949: opinie o zachowaniu się podczas okupacji, sprawy Komisji Sanitarnej i Kontroli Społecznej (w tym protokoły), protokoły Prezydium i MRN, sprawy osobowe, Miejska Komisja Oszczędnościowa (sygn. 3156-3171). Wydział I Ogólno-Administracyjny Sekretariat 1945-1949: protokoły Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wykazy pomników i tablic, pomiary miasta, uroczystości, sprawy nieruchomości poniemieckich i pożydowskich, statuty, regulaminy, instrukcje, statystyka ogólna, danina narodowa (sygn. 3172-3199). Referat Osobowy 1946-1948: wykazy pracowników, dane o pracownikach (sygn. 3197-3199). Referat Oświaty Kultury i Sztuki 1946-1948: portrety dostojników państwowych, tablice pamiątkowe, biblioteki (sygn. 3200-3202). Referat Opieki Społecznej 1945-1950: rejestracja więźniów zwolnionych z obozów, budowa pomnika wdzięczności, organizacja Komitetu Opiekuńczego, święta i uroczystości, pomoc zimowa, dożywianie dzieci, rejestracja Warszawian przybyłych po powstaniu, zakłady opiekuńcze własne i obce (sygn. 3203-3233). Referat Ewidencji i Ruchu Ludności 1945-1948: sprawy spisu ludności, elektryfikacja i telefonizacja (sygn. 3234-3235). Wydział II Finansowy 1945-1950: budżet i sprawozdania z jego wykonania (sygn. 3236-3253). Wydział III Gospodarki Miejskiej 1945-1948: przepisy i zarządzenia ogólne władz, wykazy rzemieślników, listy płacy pracowników miejskich (sygn. 3254-3260, 4771-4782). Komisja Mieszkaniowa 1945-1948: protokoły, przydział mieszkań, kontrole, odwołania (3261-3269). Akta osobowe pracowników Magistratu 1918-1929 (sygn. 3270-3345). Księgi meldunkowe domów 1920-1950 (sygn. 3346-4649). Oprac. Marek Wojtylak Liczba jednostek w zespole: 4784
75/8/0 vacat - Różne cechy miasta Łowicza - zespół rozdzielono na nr. od 316 do 327 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
75/9/0 vacat - Cech Rzemiosł Różnych w Łowiczu - zmiana nazwy, zespół nr 356 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
75/10/0 Cechy w Bolimowie 1616, 1825, 1845-1898 0 rozwiń
Cech garncarzy 1825: wykaz majstrów, korespondencja z prezydentem Łowicza (sygn. 1). Cech bednarzy i stolarzy 1845-1898: księga do zapisu majstrów, czeladników i uczniów (sygn. 2). Cech szewców 1616, 1863-1890: przywilej dla cechu króla Zygmunta III Wazy, księga do zapisu majstrów, czeladników i uczniów (sygn. 3-4). Liczba jednostek w zespole: 4
75/10/1 Cech garncarzy w Bolimowie 1825-1825 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
75/10/2 Cech bednarzy i stolarzy w Bolimowie 1845-1898 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
75/10/3 Cech szewców w Bolimowie 1616, 1863-1890 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
75/11/0 Wybory do Sejmu i rad narodowych w powiecie łowickim 1952, 1954 0 rozwiń
Wybory do Sejmu w 1952 r.: organizacja wyborów w gminach Bolimów i Dąbkowice, zaświadczenia o prawie do głosowania, spisy wyborców w Bolimowie i Huminie z gminy Bolimów (sygn. 1-4). Wybory do rad narodowych w powiecie łowickim w 1954 r.: organizacja komisji obwodowych GRN, wykazy kandydatów, protokoły komisji (sygn. 5-201). Liczba jednostek w zespole: 201
75/12/0 Wybory do rad narodowych w powiecie łowickim 1969-1969 0 rozwiń
Organizacja wyborów: zgłoszenia kandydatów na radnych, oświadczenia o zgodzie na kandydowanie, listy kandydatów, protokoły komisji wyborczych na radnych gromadzkich, miejskich i powiatowych, karty do głosowania. Liczba jednostek w zespole: 6
75/13/0 Szkoła Elementarna przy Kolegiacie w Łowiczu 1847-1848 0 rozwiń
Szczątek akt Szkoły Elemntarnej przy Kolegiacie w Łowiczu zawiera zestawienie dochodów i wydatków - etatów dla Szkoły na okres od stycznia 1848 do grudnia 1850 r. oraz protokół umowy nad projektem do etatu, podpisany przez prezydenta Łowicza Waleriana Grochowskiego, radnego Jerzego Sozańskiego, opiekuna ks. Bartłomieja Michałowskiego i obywateli: L. Pomykalskiego i F. Chojnackiego. Liczba jednostek w zespole: 1
75/14/0 Akta gminy Bolimów 1889-1954 0 rozwiń
Dzieje i działalność samorządu gminnego do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości nie znajdują odbicia w aktach gminy Bolimów. Z okresu sprzed 1918 r. zachowała się tylko pisana w języku rosyjskim i uzupełniana po 1915 r, w języku polskim. Księga stałej ludności wsi Sokołów. Wprawdzie w zespole figurują jeszcze sporządzano w języku rosyjskim tabele likwidacyjne wsi Kurabka, ale są to odpisy i kopie pochodzące z 1922 i 1933 roku, kiedy wieś owa weszła w skład gminy Bolimów po oddzieleniu się od gminy Kompina. Większość akt okresu międzywojennego lat 1918-1939 stanowią w zespole materiały dotyczące finansowej działalności urzędu oraz spraw związanych z rolnictwem i egzekucją podatków. Stanowią je przede wszystkim budżety i sprawozdania finansowe, księgi biercze i regestry gospodarcze. Działalność Rady i Zarządu Gminy Bolimów najpełniej odzwierciedlają księgi uchwał i posiedzeń, ale dopiero od roku 1932 (sygn. 3-5). Z wcześniejszego okresu zachowała się jedynie korespondencja samorządu gminnego ze Starostwem i z Wydziałem Powiatowym w Łowiczu. Stosunkowo skromnie przedstawiają się też w aktach sprawy związane z kontrolą i ewidencją ruchu ludności oraz akta osobowe. Interesujący materiał o dziejach gminy znajdzie historyk w teczce o sygn. 23, w której mamy opis historyczny gminy Bolimów z 1938 roku. Osobną pozycją są też rejestry mieszkańców wsi, prowadzone od 1931 r. (sygn. 303-315). Akta z okresu okupacji hitlerowskiej (11 % całego zespołu) reprezentują, podobnie jak materiał z czasów międzywojnia, głównie stronę gospodarczo – finansową działalności urzędu gminnego. Obok budżetów i sprawozdań finansowych są tu przede wszystkim listy podatkowe, księgi biercze daniny i wymiary kontyngentów. W referacie dotyczącym opieki społecznej znajdziemy m.in. ciekawe dane o działalności gminnej Delegatury Rady Głównej Opiekuńczej w Bolimowie (sygn. 104-109), a w dziale administracyjnym: wykazy zatrudnionych przy budowie fortyfikacji i umocnień wojskowych oraz informacje o sytuacji ludności żydowskiej w gminie (sygn. 118-120). Całość akt z tego okresu daje stosunkowo dobry obraz polityki okupanta hitlerowskiego wobec ludności wiejskiej w gminie Bolimów. Akta gminy Bolimów z okresu powojennego lat 1945-1954 łącznie z teczkami personalnymi i listami płac pracowników urzędu gminy stanowią ponad 60 % całego zespołu. Akta z lat 1945-1947 obrazują początki kształtowania się nowej władzy w gminie. Szczególnie cenne wydają się tu materiały dotyczące strat i zniszczeń wojennych oraz protokoły z posiedzeń Rady, Zarządu i Komisji Kontroli Społecznej. Wskazują one na niełatwy proces dokonujących się zmian społeczno – gospodarczych na terenie gminy i wielorakość problemów, z którymi borykała się tzw. władza ludowa w pierwszych miesiącach po wojnie. Blisko jedna czwarta materiału aktowego z lat 1945-1954 dotyczy rolnictwa i spraw podatkowych. Są tu: budżety, statuty podatkowe, akta związane z obsługą rolnictwa i realizacją reformy rolnej. W dziale administracyjnym liczną grupę reprezentują spisy mieszkańców z poszczególnych wsi (sygn. 194-210) i rejestry nieruchomości (sygn. 188-189). W aktach po 1950 roku sporo miejsca zajmują protokoły z posiedzeń komisji radzieckich (sygn. 249-258) i Prezydium Gminnej Rady Narodowej pozwalające na dość dobre przyjrzenie się funkcjom samorządu terytorialnego, jego sukcesom i niedociągnięciom, Osobną grupę akt, zamykającą inwentarz zespołu, są teczki osobowe i listy płac (27 j.a.) z lat 1934-1951, głównie pracowników urzędu oraz szkół i ośrodka zdrowia (sygn. 276-302). Liczba jednostek w zespole: 316
75/15/0 Akta gminy Bielawy 1888-1954 0 rozwiń
Dzieje i działalność samorządu gminnego w XIX wieku znajdują minimalne odbicie w aktach gminy Bielawy. Inwentarz otwierają: Księga uchwał gromadzkich wsi wchodzących w skład gminy Bielawy i Księga uchwał zebrań gminy Bielawy, obie pochodzące z końca XIX wieku. Stanowią one – obok ksiąg uchwał towarzystw gromadzkich – szczątki po dawnej kancelarii rosyjskiej. Najciekawszą w tej grupie jest Księga uchwał gminnych (sygn. 5) z rozpoczynającą ją protokółem z 30 grudnia 1905 r., w którym podjęto uchwałę wprowadzającą język polski, jako język urzędowy w gminie i w szkołach. Niewiele także, bo zaledwie 4 teczki, zachowało się w aktach gminnych archiwaliów z okresu okupacji niemieckiej z lat 1915 – 1918. W miarę pełny materiał dokumentujący działalność Rady i Zarządu Gminy Bielawy przynosi dopiero okres międzywojenny (30% zespołu). Funkcjonowanie organów ustrojowych gminy ilustruje 25 jednostek, przy czym stanowią je przede wszystkim księgi uchwał i protokołów zebrań gminnych i gromadzkich, rady i komisji. Spora grupa akt dotyczy zagadnień gospodarczych i finansowych (ok.30 j.a.). Są to m. in. budżety i sprawozdania finansowe, księgi podatkowe, regestry i in. W dziale gospodarki gminnej zwracają uwagę zestawienia statystyczne, np. o stanie posiadania wielkiej własności ziemskiej, komasacji ziemi i inwentarzu gminy. Sprawy ewidencji ludności reprezentowane są przez 37 j.a., z których większość to księgi i rejestry mieszkańców. Akta z okresu okupacji hitlerowskiej z lat 1939 – 1945 zajmują ok. 16% zespołu. Tematycznie najwięcej archiwaliów dotyka spraw gospodarczo – finansowych, które obrazują eksploatacyjną politykę okupanta wobec wsi. Są to przede wszystkim budżety i sprawozdania rachunkowe, sprawy egzekucji podatków i kontyngentów rolnych, w tym księgi biercze danin od mieszkańców (15 j.a.). Ciekawym materiałem dla badań narodowościowych są wykazy osób wysiedlonych, listy ludności niemieckiej i ukraińskiej oraz volksdeutschów (10 j.a.). Blisko połowę akt całego zespołu – 225 j.a. – stanowią akta z okresu powojennego z lat 1945 – 1954. Początki kształtowania się nowej władzy na terenie gminy ukazują księgi protokołów z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Zarządu w Bielawach oraz komisji radzieckich. Znajdujemy w nich interesujące dane o realizacji reformy rolnej, elektryfikacji wsi, akcji weryfikacyjnej wśród pracowników Zarządu, uchwały o nowych granicach gminy i in. (18 j.a.). Zachowały się również teczki z aktami osobowymi pracowników (11 j.a.) oraz protokoły kontroli gospodarki gminnej. Sporo materiału źródłowego dotyczącego przebiegu okupacji, szkód i zniszczeń wojennych oraz danych o ludności zamieszkującej i opuszczającej gminę można znaleźć w aktach działu administracyjnego (sygn. 318-335). Największa grupę akt z okresu lat 1945 – 1954 stanowią jednak sprawy gospodarcze związane z ustanowieniem na wsi nowego ustroju rolnego (70 j.a.). Akta te pozwalają wejrzeć w politykę rolną państwa (rejestry wymiaru i poboru podatków), przyjrzeć się wielkości i strukturze gospodarstw oraz kierunkom produkcji rolnej w gminie Bielawy. W całości – jak można sądzić – zachowane akta po 1950 r. oddają w miarę pełny obraz funkcjonowania samorządu gminnego, jego sukcesy i niedociągnięcia. Wskazują m. in. na iluzoryczność działań różnych komisji i brak koordynacji z pracami Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Zamykają zespół akt gminy Bielawy listy płac pracowników gminy z lat 1934 – 1954 w ilości 23 j.a., przy czym tylko 5 j.a. stanowią listy sprzed 1945 roku. Struktura zespołu: Zabór rosyjski 1888-1914 - sygn. 1-2, 7-8 Okupacja niemiecka 1915-1917 - sygn. 9-12 Okres międzywojenny 1918-1939 - sygn. 13-16, 19-51, 54-162 Okres okupacji hitlerowskiej 1939-1944 - sygn. 163-241 Okres PRL - sygn. 242-490 Księga uchwał zebrania gminnego 1901-1902 - sygn. 491 Wybory do rad gromadzkich 1938 - sygn. 492 Liczba jednostek w zespole: 492
75/16/0 Akta gminy Domaniewice 1934-1954 0 rozwiń
Dzieje i działalność samorządu gminnego od momentu powstania gminy Domaniewice do wybuchu II wojny światowej znajdują bardzo skromne odbicie w materiale aktowym. Z lat 1934 – 1939 zachowało się jedynie 16 j.a. Są to głównie księgi z protokołami posiedzeń Rady Gminnej i Zarządu (niekompletne zresztą), inwentarzami stanu majątkowego oraz biercze z danin publicznych. Niewiele więcej akt, gdyż 17 j.a. dotyczy okresu okupacji hitlerowskiej. Z lat wojny zachowały się przede wszystkim akta gospodarcze – budżety i sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i rozchodów oraz najwięcej – księgi danin i podatków, pokazujące eksploatacyjny charakter polityki okupanta wobec wsi polskiej. Stosunkowo nieźle dokumentują akta początki kształtowania się władzy ludowej w gminie i dalsze lata działalności urzędu gminnego w Domaniewicach. Akta te stanowią zresztą ponad 70% całego zespołu i w miarę wyczerująco pokazują funkcje i charakter powstałych po wojnie organów ustrojowych gminy, w tym ich sukcesy i porażki. Samych jednostek obrazujących funkcjonowanie GRN w Domaniewicach jest w zespole blisko 60. Przeważnie są to księgi lub teczki z protokołami posiedzeń Rady oraz różnych powołanych przez nią komisji. Wyjątkowo dużo miejsca w zespole zajmują też sprawy osobowe członków Zarządu i Rady oraz innych pracowników gminnych (26 j.a.). Dominują niemniej w aktach gminnych sprawy finansowo – gospodarcze (47 j.a.), związane z rolniczym profilem działania gminy wiejskiej. Pozwalają one przyjrzeć się budowie nowego ustroju rolnego oraz wskazać na główne kierunki polityki państwa w stosunku do wsi. Sporą grupę w tej mierze reprezentują księgi przychodów i rozchodów, wymiaru podatku gruntowego, daniny narodowej i aprowizacji rolnictwa. Zamykają zespół akt gminy Domaniewice listy płac pracowników gminy z lat 1934 – 1953 w ilości 16 j.a., przy czym tylko 3 j.a. stanowią listy sprzed 1945 roku. Struktura zawartości: Okres międzywojenny i okupacji hitlerowskiej 1934 - 1945 - Dział Ogólno-Organizacyjny - sygn. 1 - 6 - Dział Finansowo-Księgowy - sygn. 7 - 35 - Dział Gospodarki gminnej - sygn. 36 - 40 - Dział Administracyjny - sygn. 41 - 46 - Dział Administracji Społecznej - sygn. 47 - 48 Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1945 - 1954 I. Wydział Ogólno-Administracyjny - sygn. 49 - 86 II. Wydział Finansowo-Podatkowy - sygn. 87 - 107 III. Wydział Techniczno-Gospodarczy - sygn. 108 - 109 IV. Wydział Aprowizacji Rolnictwa - sygn. 110 - 117 Referat Ogólno-Administracyjny - sygn. 118 - 153 Referat Finansowy - sygn. 154 - 165 Referat Rolny - sygn. 166 - 173 Listy płacy z lat 1934 - 1953 - sygn. 174 - 189 Rejestry mieszkańców - sygn. 190 - 208 Liczba jednostek w zespole: 208
75/17/0 Akta gminy Dąbkowice z siedzibą w Jamnie 1887-1945 0 rozwiń
Pozostałość aktowa po działalności urzędu gminnego w Jamnie gminy Dąbkowice z okresu poprzedzającego odzyskanie niepodległości przez Polskę przedstawia się bardzo skromnie. Z okresu kancelarii rosyjskiej są w zespole tylko księgi stałej ludności wsi z lat 1887-1931 z osobnym skorowidzem nazwisk. Pomimo, iż brakuje kompletu wszystkich ksiąg z terenu ówczesnej gminy, to zachowane pozostałe stano-wią cenny materiał do badań demograficznych i genealogicznych (zapisy sięgają często do pocz. XIX w.). Korzystanie z nich utrudnia jedynie w kilku przypadkach zły stan zachowania. Z zespole zachowały się szczątki dokumentacji po działalności urzędu gminy z okresu I wojny światowej (sygn. 11-26). Przeważa w niej korespondencja z niemieckim naczelnikiem powiatu, urzędem skarbowym i Cesarsko-Królewskim Sądem Pokoju w Łowiczu, dotycząca np.. Egzekucji podatków i zaległości płatniczych od rolników, spraw paszportowych i zapomóg dla rezerwistek. Z ciekawszych dla historyka materiałów warto wskazać na zestawienia sołtysów wsi, wykazy szkół i nauczycieli oraz plany finansowo-gospodarcze (budżety) gminy (sygn. 20). Wyjątkowo bogato prezentują się w zespole materiały z okresu międzywojennego i lat okupacji niemieckiej 1939-1945. Pozwalają one w sposób dość pełny prześledzić działalność Rady i Zarządu Gminy w Dąbkowicach z siedzibą w Jamnie oraz funkcjonowanie instytucji i przedsiębiorstw gminnych, takich jak: kasa pożyczkowo-oszczędnościowa, szkoły, straże, młyny czy mleczarnie). Szczególnie dużo informacji można znaleźć w aktach z tego okresu na temat przeobrażeń społecznych na wsi, problemów bezrobocia, budowy dróg, mostów i szkół (m.in.. Projekty budowy szkół w Jamnie i Bocheniu z 1936 r., sygn. 245). Na uwagę również zasługuje liczna doku-mentacja (50 j. a.) z wyborów samorządowych w gminie z 1933 i 1938 r. (protokóły wyborcze z poszczególnych wsi, spisy kandydatów, wykazy radnych). Najwięcej miejsca w aktach z tego okresu zajmują jednak sprawy gospodarcze i podatkowe. Są to przede wszystkim budżety administracyjne i sprawozdania finansowe, księgi rozkładu podatków, księgi biercze danin publicznych, szarwarków, świadczeń w naturze, kontyngentów i in. W dziale gospodarki gminnej zwracają uwagę akta odnoszące się do statystyki rolnej: wykazy gospodarstw, rejestry i wykazy klasyfikacyjne powierzchni upraw, spisy zwierząt hodowlanych oraz inwentaryzacje i plany lasów prywatnych w gminie (sygn. 274-279). Z okresu II wojny światowej zachowały się bardzo dokładne spisy gospodarcze z poszczególnych gromad (sygn. 286) i wykazy kontyngentowe. Warto przy okazji zauważyć, iż prawie 12 % (63 j. a.) akt całego zespołu stanowi dokumentacja, w której występuje jęz. niemiecki. Dość znaczna część akt sprzed 1945 r. dotyczy spraw ewidencji i kontroli ruchu ludności. W pierwszym rzędzie należy tu wymienić rejestry mieszkańców wsi, których jest ogółem 23 j. a., księgi przybywających do gminy i opuszczających gminę, spisy ludności wsi, zaświadczenia meldunkowe, rejestry wydawanych kart rozpo-znawczych i wykazy volksdeutschów. Interesujące dane na temat sytuacji ludności miejscowej i pomocy świadczonej wysiedlonym i uchodźcom w czasie okupacji znajdzie korzystający w zachowanej częściowo dokumentacji Delegatury Gminnej ROP i Gminnego Komitetu Opiekuńczego w Jamnie (sygn. 262-270). Szczególnie cenne w tej grupie akt są wykazy wysiedlonych z terenu Rzeszy i osób wyznaczonych na roboty przymusowe. Liczba jednostek w zespole: 350
Wyświetlanie 1 do 20 z 426 wpisów.