Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
302/1/0 Kasa imienia Józefa Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki 1897-1951 [1952] 0 rozwiń
Szczątkowy zespół akt Kasy Mianowskiego przekazany został do Archiwum Polskiej Akademii Nauk wraz z aktami Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i I Kongresu Nauki. Akta podzielono na trzy grupy: pierwsza obejmuje akta kancelaryjne z lat 1912–1935; druga akta z lat 1945–1952; trzecią grupę tworzą odbitki korektorskie wydawnictw z lat 1929–1949 oraz nieliczna, związana z nimi korespondencja. W pierwszej grupie znajdują się m.in. listy: Wózefa Bełzy, Ludwika Bernackiego, Marcelego Handelsmana, Jana Karola Kochanawskiego, Feliksa Kucharzewskiego, Edwarda Kuntzego, Giovanniego Mavera, Kazimierza Stołyhwy (w sprawie pomocy Benedyktowi Dybowskiemu), Artura Śliwińskiego, Józefa Ujejskiego. Są tam również notatki z posiedzeń Komitetu z lat 1918–1919 oraz protokoły dwóch konferencji w sprawie postulatów kultury w Polsce w 1935 roku. Wśród materiałów z lat 1945–1952 są protokoły posiedzeń Komisji Organizacyjnej, Prezydium, Komitetu i Rady Naukowej oraz korespondencja ogólna dotycząca funkcjonowania instytucji w tym okresie. W trzeciej grupie, wśród odbitek korektorskich, znajduje się uzupełniony przez Marię Hornowską maszynopis i fragment korekty pracy Haliny Zdzitowieckiej-Jasieńskiej "Zbiory rękopiśmiene w Polsce średniowiecznej", korespondencja związana z wydaniem tej pracy oraz odbitka korektorska niewydanych "Historyka" Władysława Konopczyńskiego. Akta Kasy Mianowskiego zachowały się szczątkowo, drukowane sprawozdania roczne są trudne do znalezienia w komplecie – w tej sytuacji podstawowymi źródłami zastępczymi są katalogi wydawnictw Kasy, roczniki „Nauki Polskiej” (25 tomów z lat 1919–1947) oraz opracowanie Zygmunta Szweykowskiego obejmujące historię Kasy do 1918 roku. Zespół posiada liczne powiązania z zespołami akt towarzystw naukowych i instytucji państwowych oraz materiałami osób prywatnych, co w pewnej mierze umożliwia uzupełnienie brakujących danych przez źródła ocalałe w innych zespołach. Liczba jednostek w zespole: 91
302/2/0 Towarzystwo Naukowe Warszawskie 1907-1952 [1953] 0 rozwiń
Do r. 1939 akta TNW były kompletne i zachowane w porządku. Przechowywano je w kancelarii, która nie utworzyła wyodrębnionej składnicy akt. Stan ten uległ zmianie w okresie wojny. W 1939 r. Gestapo zabrało z Biura TNW wszystkie akta personalne członków Towarzystwa, akta rachunkowe, oraz materiał przygotowany do "Roczników" za lata 1938 i 1939. Szczególnie cenne były akta personalne wszystkich członków Towarzystwa od początków jego istnienia, zawierające ich fotografie, życiorysy i bibliografię prac, składane przy wstępowaniu oraz pisma dotyczące spraw późniejszych. Pozostałe akta złożono do piwnic w Pałacu Staszica, gdzie skutkiem działań wojennych uległy one częściowo zniszczeniu, a częściowo rozproszeniu. Trudno dokładnie ocenić wielkość tych zniszczeń. Pewną wskazówkę może stanowić fakt, że dziś zespół akt TNW zawiera ogółem 309 j.a., z czego akta z okresu 1907 - 1939 obejmują 167 j.a., czyli nieco więcej, niż połowę całości; pozostałe 142 j.a. - to akta powojenne z lat 1945 - 1953. W protokóle dorocznego zebrania administracyjnego z 24 listopada 1945 r. określono akta ocalałe po wojnie jako szczątki Archiwum TNW. Gdy TNW wznowiło swoją działalność po wojnie, biuro jego korzystało przejściowo z lokalu na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Zamykając swe czynności w r. 1952 TNW przekazało Polskiej Akademii Nauk obok całego swego dorobku i majątku również wszystkie akta; protokół zdawczo-odbiorczy podpisała komisja, złożona z przedstawicieli TNW i PAN. Do r. 1954 akta TNW były przechowywane w kilku różnych komórkach organizacyjnych PAN. Gdy w końcu 1953 r. powstało Archiwum PAN, przejęło ono partiami akta TNW. Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw PAN przekazał do Archiwum akta TNW z lat 1945-1952, dotyczące spraw wydawniczych w trzech fazach: 15 lutego, 10 kwietnia i 19 maja 1954 r.; Biuro Wydawnictw i Bibliotek PAN przekazało 10 marca tegoż roku akta z okresu 1907 - 1939, a b. Główny Księgowy TNW, Cz. Wilk - 11 sierpnia 1954 r. - akta finansowe z lat 1945 - 1952. Luźne akta TNW z lat 1937 - 1940 i 1945 - 1950 wpłynęły jeszcze do Archiwum 22 września 1955 r. z Biblioteki PAN. Na początku 1956 r. prof. Stefan Kieniewicz przekazał akta Komisji Historycznej Wydziału II (1946 - 1952), a w r. 1957 włączono do zespołu teczkę akt Komisji Mechanicznej przy Wydziale VI (1951 - 1952), znajdującą się w nabytej przez Archiwum spuściźnie po prof. Wacławie Moszyńskim, przewodniczącym Komisji. W latach 1954 - 1955 zespół akt TNW został uporządkowany i zinwentaryzowany przez mgr Hannę Dymnicką, asystenta Archiwum PAN, z którą w fazie wstępnej współpracował Michał Flis. Charakterystyka zespołu: 1. Nazwa zespołu: Towarzystwo Naukowe Warszawskie. 2. Granice chronologiczne: 1907 - 1952 [1953]. 3. Granice terytorialne: siedzibą Towarzystwa była Warszawa. Działalność jego rozciągała się początkowo na Królestwo Kongresowe, a od r. 1918 na całą Polskę. Towarzystwo utrzymywało także liczne kontakty naukowe z pokrewnymi instytucjami zagranicą. 4. Rozmiary zespołu: 309 j.a., ok. 6,50 mb. akt. 5. Procentowy stan zachowania akt: trudny do ustalenia z braku spisów lub inwentarzy przedwojennych. 6. Struktura archiwalna zespołu: a. Typ kancelarii: Kancelaria TNW prowadzona była systemem dziennikowo-grupowym. Podstawowym środkiem ewidencji pism wchodzących i wychodzących był dziennik. W latach 1907 - 1939 notowano w dzienniku znak akt, wyrażony liczbą, którą również wpisywano na woluminie, grupującym akt jednolite pod względem treści. Podział akt na grupy, który istniał do r. 1939, wprowadzony został w r. 1908. W protokóle 24. posiedzenia Zarządu TNW z 9 grudnia 1908 r. zanotowano: "W sprawie uporządkowania aktów sekretarz proponuje podzielenie ich na 19 grup: 1. Akta organizacyjne; 2. Ustawa i regulaminy; 3. Wydział I; 4. Wydział II; 5. Wydział III; 6.Zebrania Ogólne; 7. Zarząd; 8. Biuro oraz kasowość; 9. Kwalifikacja członków rzeczywistych; 10. Kwalifikacja członków honorowych; 11. Korespondencje z władzami; 12. Korespondencje z instytucjami naukowymi; 13. Korespondencja prywatna; 14. Sprawy wydawnictw Towarzystwa i zmiany na nie; 15. Konkursy; 16. Komisja Rewizyjna; 17. Komisja Meteorologiczna; 18. Komisja Słownikowa; 19. Komisja Historyczna." Ten podział akt okazał się w praktyce zbyt sztywny i za mało chłonny. Z biegiem czasu, w miarę rozwoju działalności TNW, na porządku dziennym pojawiły się zagadnienia i sprawy, które nie mieściły się w jego ciasnych ramach. Z nowych akt tworzono więc nowe grupy, których ilość wciąż wzrastała. W r. 1939 było ich już 157. Można więc stwierdzić, że układ akt w latach 1907 - 1939 był za szeroko zbudowany i za mało przejrzysty. W r. 1945 system ten nieco zmodyfikowano. Akta powojenne przechowywano przeważnie w segregatorach, które zaopatrywano w skrót nazwy grupy akt, wpisywany także w dzienniku przy numerze pisma. Skrót ten zastąpił dawny znak liczbowy. Ilość grup znacznie się zmniejszyła, co w dużym stopniu wiąże się ze zwężeniem zakresu działalności Towarzystwa po wojnie. Na segregatorach, w których akta przechowywano, nie ma żadnych znaków, świadczących o tym, by kancelaria nadała tym segregatorom jakiś planowy układ. b. Budowa zespołu: zespól akt TNW ma budowę prostą. W skład jego nie wchodzą żadne akta odziedziczone. Wprawdzie w r. 1945 nastąpiło włączenie Kasy im. J. Mianowskiego do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, ale akta Kasy zostały w Archiwum PAN wyodrębnione w osobny zespół. Akt własnych Towarzystwo nie odstępowało innym instytucjom, luki, które w nich występują, spowodowane są zniszczeniami wojennymi. Reorganizacje wewnętrzne, które przeprowadzano kilkakrotnie, nie spowodowały żadnych komplikacji w strukturze zespołu. c. Części składowe zespołu: zespól dzieli się na 13 grup, zawierających wszystkie zachowane akta TNW. Podział na grupy, będący zarazem planem układu akt w zespole, podany jest na pierwszej karcie inwentarza jako spis jego treści. Na początek zostały wysunięte akta o większym ciężarze gatunkowym, dotyczące działalności naukowej TNW. Akta administracyjno-gospodarcze, jako produkt funkcji usługowych w stosunku do czynności podstawowej, umieszczono w grupach dalszych. Chociaż wszystkie grupy od I do VIII zawierają materiały dużej wagi, to jednak trzeba stwierdzić, że najważniejszymi aktami w zespole są protokoły zebrań ogólnych i zarządu (grupa II i III) oraz cała korespondencja ogólna (grupa VI), gdyż zawierają najwięcej danych, niezbędnych do odtworzenia całokształtu działalności Towarzystwa i są stosunkowo najpełniej zachowane. d. Pomoce archiwalne: nie zachowały się inwentarze akt TNW, nie ma nawet śladów ich istnienia. Zachował się tylko spis akt KOPS z lat 1919 - 1927 jako załącznik do protokołu przekazania agend KOPS zarządowi TNW z dnia 17 marca 1927 (nr inw. 199). Akta z okresu 1907 - 1939 są przeważnie zaopatrzone w rotulusy, których brak w protokółach posiedzeń zarządu, aktach Gabinetu Nauk Historycznych oraz w niektórych woluminach zniszczonych. Akta z okresu 1945 - 1953 nie mają rotulusów. Pomocą archiwalną, sporządzoną już w Archiwum PAN, jest indeks osobowo-rzeczowy do protokołów posiedzeń zarządu TNW. e. W całym zespole występuje tylko jeden typ sygnatury - numerus currens, biegnący jednym ciągiem przez wszystkie akta, nadany przy porządkowaniu. 7. Charakterystyka techniczna materiału aktowego: zasadniczymi elementami zespołu są: akta szyte, stanowiące gros zespołu (ok. 230 j.a.), księgi oprawne (38 j.a.), akta luźne w teczkach (17 j.a.), plany (3 j.a.) oraz kilka zeszytów i brulionów. Prawie wszystkie akta mają wymiar dawnego formatu kancelaryjnego i późniejszego znormalizowanego. Od tego odbiega kilka ksiąg i dzienników oraz bruliony i zeszyty. 8. Fizyczny stan zachowania akt: przeciętny stan zachowania akt jest średni. Występują w nich uszkodzenia różnego rodzaju: 21 j.a. zaatakowanych jest przez pleśń, inne uszkodziła rdza starych spinaczy i metalowych części skoroszytów i segregatorów. Występują również uszkodzenia techniczne - podarte kartki lub zniszczona oprawa. Akta zakażone poddano zabiegom konserwatorskim. 9. Stan zmikrofilmowania akt: w Archiwum PAN w r. 1956 zmikrofilmowano podstawowe materiały: akty tyczące się organizacji TNW 1907 - 1924 (j.a. 1), protokoły zebrań ogólnych 1907 - 1924 (j.a. 2-3), protokoły posiedzeń Zarządu (j.a. 8 - 12), protokoły posiedzeń Rady Pracowni Naukowych 1913 - 1926 (j.a. 66 - 67). 10. Brakowanie akt zespołu: Biuro TNW nie przeprowadzało brakowania akt ani przed wojną, ani po wojnie. W trakcie porządkowania zespołu w Archiwum PAN wyłączono z niego akta nie nadające się do stałego zachowania. Stosowano przy tym dużą ostrożność przeznaczając do brakowania tylko te akta, które nie zawierały żadnych danych, dotyczących działalności naukowej TNW, ani ważniejszych czynności administracyjnych. Niektóre akta musiały zostać wybrakowane z konieczności ze względu na duży stopień zniszczenia ich przez pleśń. Przeprowadzono także brakowanie wewnętrzne w niektórych jednostkach usuwając z nich korespondencję manipulacyjną i dublety pism. Do brakowania zostały zakwalifikowane następujące części zespołu: a. Z grupy IV (wydziały i zakłady naukowe) - dowody kasowe i rachunki pracowni TNW. b. Z grupy VI (korespondencja ogólna) - korespondencja dotycząca spraw mniejszej wagi i dublety jednostek zachowanych. c. Z grupy VII (wydawnictwa i drukarnia) - rachunki i korespondencja dotycząca sprzedaży wydawnictw oraz korespondencja ogólna, wybrakowana z akt zachowanych. d. Z grupy VIII (osobowe) - drobna korespondencja personalna. e. Z grupy IX (administracyjno-gospodarcze) - listy w sprawie składek na odbudowę Pałacu Staszica, korespondencja KOPS (wybrakowana częściowo z akt zachowanych), korespondencja dotycząca administracji Pałacu Staszica i domu przy ul. Śniadeckich 8 (częściowo wybrakowana) oraz dowody kasowe, rachunki, kwity, asygnaty i drobna korespondencja finansowa. Znaczna większość akt wybrakowanych pochodzi z lat 1945 - 1952. Zawartość zespołu Akta zespołu TNW nie stanowią pełnego materiału do dziejów Towarzystwa w ciągu 46 lat jego istnienia. Pełniej zachowane są tylko akta z lat 1945 - 1953, dotyczące wznowienia prac TNW po wojnie oraz jego likwidacji. Gorzej pod tym względem przedstawia się bez porównania dłuższy okres lat 1907 - 1939, w którym skupiała się główna działalność Towarzystwa. Akta z tego czasu, zachowane fragmentarycznie, obejmują więcej, niż połowę zespołu. Obok ubytków, spowodowanych zniszczeniami wojennymi, przyczyniło się do tego również osłabienie działalności TNW w czasie I wojny światowej i pewien zastój, trwający aż do r. 1928, ze względów natury personalnej oraz materialnej - co znalazło odbicie w zmniejszeniu produkcji kancelaryjnej w tym okresie. Mimo braków chronologicznych są protokóły zebrań ogólnych administracyjnych i zebrań Zarządu, które obejmują wszystkie sprawy naukowe i administracyjne, wchodzące w zakres kompetencji władz naczelnych Towarzystwa. Znajdują tu również odbicie wszystkie koleje losu, jakie ono przechodziło. Uzupełnienie tej grupy stanowią akta uroczystych zebrań TNW. O ile protokóły Zebrań Ogólnych i Zarządu przedstawiają przeważnie dzieje wewnętrzne TNW, o tyle grupa akt zawierająca korespondencję ogólną dotyczy głównie jego stosunków zewnętrznych z instytucjami naukowymi, urzędami i władzami państwowymi. Zawarte w zespole akta wydziałów, komisji i zakładów związanych z nimi, nie stanowią dostatecznej podstawy do pełnego odtworzenia naukowej pracy Towarzystwa, skupiającej się w posiedzeniach wydziałów i komisji oraz jego działalności organizacyjnej, której wynikiem były pracownie i instytuty - ośrodki twórczych badań naukowych. Akta wydziałów i pracowni zachowane są szczątkowo i tylko fragmentarycznie odtwarzają ich działalność i losy. Dopiero akta powojenne z lat 1945 - 1952 stanowią obszerniejszy i bardziej kompletny materiał dotyczący wznowienia po wojnie prac wszystkich wydziałów oraz sekcji i komisji istniejących przy nich dawniej i nowoutworzonych. Bardzo cenne i posiadające dużą wartość są akta Rady pracowni naukowych z lat 1913 - 1926, a więc z okresu najbardziej intensywnego rozwoju wewnętrznej działalności organizacyjnej TNW, w którym powstała największa ilość pracowni, gabinetów i instytutów. Są to protokóły posiedzeń Rady, która sprawowała administracyjny i naukowy nadzór nad pracowniami oraz jej korespondencja, gównie z Zarządem TNW. W materiałach tych znajdują odbicie sprawy organizacji zakładów naukowo-badawczych, ich urządzenia i budżetów, ogłaszanie drukiem wyników ich pracy oraz sprawy związane z mianowaniem ich kierowników, angażowaniem pracowników naukowych, ich uposażeniem i awansami. Akta Rady Pracowni Naukowych mogą w pewnej mierze uzupełnić i zastąpić zniszczone akta gabinetów, pracowni i instytutów TNW. Akta wydawnictw Towarzystwa Naukowego Warszawskiego to głównie akta powojenne. Duża ilość akt, dotyczących wydawnictw Towarzystwa w latach 1947–1953 świadczy o tym, że wobec trudności uruchomienia zniszczonych pracowni i instytutów TNW skupiło po wojnie swą energię głównie na działalności wydawniczej. Sprzyjały temu dogodne dla rozwoju nauki warunki, jakich nie było w okresie międzywojennym. Teraz dopiero, dzięki pomocy ze strony państwa, zaistniały możliwości prowadzenia prac wydawniczych na szerszą skalę. O dużym zainteresowaniu krajowych i obcych instytucji naukowych wydawnictwami TNW świadczy obszerna, różnojęzyczna korespondencja, dotycząca wznowienia wymiany wydawnictw po wojnie. W grupie akt osobowych TNW zachowały się tylko wykazy kandydatów na członków Towarzystwa z lat 1932 - 1936. Akta personalne członków z lat 1907–1939 zostały zabrane przez Niemców. Powojenne akta osobowe (z okresu 1947–1952) dzielą się na akta członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, zawierające skąpe dane biobibliograficzne, oraz akta pracowników - są to ich podania i życiorysy, zaświadczenia itp. Stosunkowo najlepiej zachowane są akta Pałacu Staszica, zawarte w grupie materiałów administracyjno-gospodarczych. Dotyczą one administracji i dwukrotnej odbudowy Pałacu w okresie 1917 - 1952. Akta domu TNW przy ul. Kaliksta, później Śniadeckich 8, zachowały się w znacznie mniejszej ilości niż Pałacu Staszica. Akta przedwojenne, pochodzące z lat 1910 - 1913 i 1927 - 1939 dotyczą głownie spraw, wiążących się z wejściem TNW w posiadanie domu w r. 1911, przeróbek, dokonanych w r. 1912, które miały na celu dostosowanie gmachu do potrzeb pracowni naukowych TNW, oraz administracji domu. Akta powojenne odtwarzają jego odbudowę w latach 1948 - 1952. Akta majątkowe i finansowe Towarzystwa z lat 1907–1939 zachowane są fragmentarycznie, podobnie jak i inne akta z okresu od początku istnienia TNW do II wojny i nie dają pełnego odtworzenia sytuacji materialnej Towarzystwa. Znajdują w nich jednak odbicie trudności finansowe Towarzystwa oraz ofiarność społeczeństwa na cele TNW, stanowiąca dowód pozyskania przez Towarzystwo przychylności opinii publicznej. Finansowe akta powojenne z lat 1946 - 1952 świadczą o opiece, jaką władze państwowe otoczyły TNW - znalazła ona swój wyraz w wysokich subwencjach przyznawanych Towarzystwu przez Ministerstwo Oświaty, Prezydium Rady Ministrów, Naczelną Radę Odbudowy i Ministerstwo Odbudowy na wydawnictwa, drukarnię, gabinety naukowe, badania terenowe i odbudowę gmachów TNW. W aktach tych mało jest dowodów, związanych z tak ważnym wydarzeniem, jakim było przejęcie Kasy im. Mianowskiego przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie w roku 1951 - ograniczają się one głównie do wykazu nieruchomości, stanowiących własność Kasy, a przejętych przez Towarzystwo, opisu domu wypoczynkowego w Mądralinie i inwentarza jego ruchomości. Akta Komisji Organizacji Nauki z 1950 roku dotyczą prac Towarzystwa Naukowego Warszawskiego związanych z reorganizacją struktury nauki w Polsce. Akta Komisji Likwidacyjnej odtwarzają sprawy, związane z zamknięciem działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i przekazaniem jego majątku na rzecz PAN. Zespół akt TNW za,yka grupa zawierająca następujące załączniki: 1. Fotografie - pochodzące przeważnie z okresu po II wojnie (w okresie 1907 - 1939 jest ich zaledwie kilka); przedstawiają one Zarząd TNW, członków oraz Pałac Staszica. 2.Dyplomy członkowskie - dyplomów tych jest kilka z okresu przedwojennego i powojennego; nie zostały prawdopodobnie wręczone członkom. 3. Drukowane zaproszenia na posiedzenia TNW oraz gratulacje składane Towarzystwu w 150 rocznicę założenia TPN. 4. Wycinki prasowe z lat 1947 - 1951 zawierające artykuły, które dotyczą uroczystych zebrań TNW, jego działalności naukowej i wydawniczej po wojnie, oraz odbudowy Pałacu Staszica. Dodatek do zespołu akt TNW stanowią załączniki w postaci drukowanych wydawnictw Towarzystwa. Najważniejszymi z nich są sprawozdania z działalności (od r. 1908) i "Roczniki" (od 1914 do 1952 r.); zawarty w nich materiał w dużym stopniu uzupełnia braki, występujące w aktach zespołu - głownie rolę tę mogą spełnić sprawozdania ogólne z działalności naukowej i administracyjnej Towarzystwa, sprawozdania wydziałów i sprawozdania szczegółowe z prac wykonanych przez komisje, gabinety, pracownie i instytuty, zawierające m. in. życiorysy i bibliografie prac nowych członków oraz wspomnienia pośmiertne o zmarłych. Należy na końcu wskazać na powiązania zespołu akt TNW z zespołami akt przechowywanymi w Archiwum PAN: Kasy im. Mianowskiego, (szczególnie w sprawie włączenia Kasy do TNW w r. 1951), I Kongresu Nauki Polskiej i Komisji Organizacyjnej z organizacją Polskiej Akademii Nauk. Również niektóre spuścizny jak np. po Ludwiku Wertensteinie i Marcelim Handelsmanie zawierają ciekawą i dość obszerną korespondencję z Towarzystwem, jego placówkami i członkami W 1969 roku wpłynęły do Archiwum Polskiej Akademii Nauk dalsze materiały Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, przekazane przez Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Materiały te nie są objęte inwentarzem. Znajdują się wśród nich: niewielki fragment korespondencji Wydziału Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z 1913 roku, bruliony Biblioteki Centralnej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z rejestracją wysyłki wydawnictw Towarzystwa w lat 1921–1927 oraz materiały spraw finansowo-inwestycyjnych z lat 1950–1952, związanych z odbudową Pałacu Staszica i innych nieruchomości, należących do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, większy kompleks akt Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego, obejmujący głównie dzienniki korespondencyjne z lat 1921–1926, księgi kasowe, rachunkowe, kwitariusze i dowody kasowe z lat 1918–1938 oraz niewielka ilość korespondencji. Są to materiały ogólne Instytutu oraz niektórych jego zakładów, między innymi Biologii Ogólnej, Pracowni Fizjologicznej, Stacji Morskiej na Helu i Biblioteki. Z akt wyłączono fragmentaryczne materiały Marcelego Nenckiego, Jana Tura i Zygmunta Weyberga pochodzące z II połowy XIX wieku. Metoda porządkowania i inwentaryzacji zespołu Pierwszym etapem pracy było wydzielenie akt obcych, przemieszanych z zespołem, a nie należącym do niego. Były to fragmenty akt osobowych Seminarium Nauczycielskiego im. Konarskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych, protokoły posiedzeń i korespondencja Towarzystwa Polskich Badań Historycznych w Rzymie oraz ułamek spuścizny Michała Federowskiego, etatowego współpracownika Zakładu Etnologii Instytutu Nauk Antropologicznych TNW. Akta TNW zachowane były w formie ksiąg oprawnych, woluminów, skoroszytów, segregatorów, teczek i paczek, a ok. 1 mb znajdował się w rozsypie. W celu bliższego zapoznania się z całością materiału aktowego i ułatwienia prac porządkowych przeprowadzono pomocniczą inwentaryzację kartkową. Związane było z tym sprawdzeniem tytułów poszczególnych jednostek. Większość akt tytuły posiadała. W wypadkach gdy były one niejasne lub zbyt lakoniczne, dodawano do nich dokładniejsze dane. jednostkom, pozbawionym kart tytułowych, nadawano tytuły sformułowane po bliższym zapoznaniu się z ich zawartością. Już w trakcie wstępnej inwentaryzacji wydzielono z zespołu akta, stanowiące makulaturę oczywistą- kwitariusze, bloczki asygnat, kontrolne kartki samochodowe itp. Opracowanie planu układu akt w zespole nasuwało pewne trudności. Nie można było polegać na odtworzeniu dawnego układu kancelaryjnego, gdyż zespół nie posiadał układu jednolitego a oparcie się o układ z lat 1907 - 1939 byłoby niecelowe ze względu na wskazane wyżej ujemne jego cechy. Nadto akta z lat 1945 - 1952 wyraźnego układu nie posiadały. Trzeba było zespołowi nadać układ własny. W celu rozstrzygnięcia wątpliwości przyjęto zasadę, że układ zespołu powinien łączyć zgodność struktury organizacyjnej z uwzględnieniem funkcji TNW. W myśl tej zasady akta wydziałów umieszczono na planie pierwszym, zaraz po protokołach zebrań ogólnych i zarządu - wychodząc z założenia, że na naczelnym miejscu zespołu powinny być akta stanowiące wytwór działalności naukowej Towarzystwa. Akta administracyjno-gospodarcze, będące wynikiem czynności usługowych znalazły się w grypach dalszych. Akta zakładów naukowo-badawczych włączono do wydziałów, z którymi były one związane organizacyjnie w okresie, z jakiego pochodzą. Według ostatecznie przyjętego planu zespól dzieli się na 13 grup. W obrębie grup i podgrup wszystkie jednostki zostały ułożone według zasad rzeczowo-chronologicznych. Teczki zawierające akta osobowe członków TNW (j.a. 166) są ułożone alfabetycznie wg nazwisk. Czynnościom porządkowym towarzyszyły omówione wcześniej brakowanie akt oraz zabiegi konserwatorskie. Na zewnętrznej karcie tytułowej każdej jednostki odbijano stempel z nazwą zespołu: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, oraz wypisywano tytuł, daty krańcowe i numer bieżący. Porządkowanie rozsypu polegało na przydzieleniu pojedynczych pism do jednostek z którymi wiązały się rzeczowo i chronologicznie. Jeśli chodzi o układ wewnętrzny akt w obrębie poszczególnych j.a., to należy wyjaśnić, że akta z okresu 1907 - 1939 mają układ chronologiczny. Odszukanie poszczególnych pism ułatwiają rotulusy, zachowane w wielu jednostkach. Akta powojenne z lat 1945 - 1953 są ułożone alfabetycznie wg pierwszych liter haseł lub chronologicznie. Po zakończeniu prac porządkowych sporządzono systematyczny inwentarz książkowy, w którym wszystkie j.a. mają kolejny numer bieżący. Dublety niektórych j.a. wyłączono z zespołu i umieszczono na końcu jako osobną grupę. Nie stanowią one odrębnych pozycji inwentarzowych; w inwentarzu przy XIII grupie dubletów podano numery jednostek zachowanych w 2 egzemplarzach. Na końcu inwentarza jako uzupełnienia (j.a. 306 - 309) dopisano te akta, które wpłynęły do Archiwum już po zakończeniu porządkowania w r. 1956 i 1957. Zapis inwentarzowy dotyczący poszczególnych jednostek zawiera następujące elementy: 1. Numer kolejny 2. Tytuł 3. Wyjaśnienie tytułu (jeśli zachodzi potrzeba bliższego określenia zawartości jednostki) 4. Oznaczenie czasu pochodzenia jednostki (daty krańcowe) 5. Określenie stanu zachowania Hanna Dymnicka Liczba jednostek w zespole: 309
302/3/0 Polskie Towarzystwo Historyczne 1923-2001 0 rozwiń
Akta Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego z okresu 1886–1939 obejmują jego statuty, protokoły Walnych Zgromadzeń delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego, posiedzenia i sprawozdania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego (1927–1939), wykaz członków Towarzystwa (1925–1932), korespondencję Zarządu (1925–1939), korespondencję i materiały związane ze współpracą z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działalnością wydawniczą, jubileuszem 50-lecia Towarzystwa, nekrologi i wspomnienia po zmarłych członkach. Materiały Komisji z lat 1920–1939 to głównie korespondencja Komisji i delegata Polskiego Towarzystwa Historycznego do spraw międzynarodowych i częściowo akta organizacyjne. Akta Zjazdów to materiały z II–VI Zjazdu Historyków (organizacyjne i redakcyjne) i z VI–VII Międzynarodowych Kongresów Historyków (1900, 1925–1938). Dokumentacja Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego w: Brześciu nad Bugiem, Bydgoszczy, Grodnie, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu, Przemyślu, Stanisławowie, Tarnopolu, Wilnie, Warszawie (Towarzystwo Miłośników Historii) obejmuje sprawozdania z działalności organizacyjnej, kasowe, listy członków, korespondencję Zarządu z oddziałami. Dokumenty finansowe Zarządu Głównego – sprawozdania i rozliczenia kasowe, preliminarze budżetowe, korespondencja i księgi kasowe z lat 1923–1939. Akta redakcji „Kwartalnika Historycznego” zawierają m.in. regulamin i materiały organizacyjne z lat 1925–1939, materiały redakcyjne z lat 1936–1939, materiały drukowane w „Kwartalniku Historycznym” z lat 1925–1939 oraz nie drukowane – teki redakcyjne z lat 1927 i 1939, korespondencję z lat 1887–1914 (fragmentaryczna) i 1937–1939 oraz akta administracyjne redakcji. Akta Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego z okresu 1947–1963 to: statuty z lat 1947 i 1957 i ich projekty, protokoły zgromadzeń, posiedzeń i zebrań delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego, zebrań plenarnych i sprawozdań oddziałów i stacji naukowych, akta Komisji Rewizyjnej, Dydaktycznej, Odczytowej, Komisji Badań Dawnej Warszawy. Dokumentacja zjazdów i konferencji naukowych, między innymi VII–IX Powszechnych Zjazdów Historyków, konferencji naukowych, metodologicznych, specjalistycznych i regionalnych, 1948–1966. Korespondencja Zarządu Głównego z lat 1947–1955. Akta konkursów (1960). Dokumentacja finansowa z lat 1947–1956, redakcyjna „Kwartalnika Historycz-nego” 1955–1968, akta spraw personalnych, ewidencji, spraw odznaczeń. Liczba jednostek w zespole: 659
302/4/0 Grupa drobnych zespołów polskich instytucji i organizacji naukowych we Lwowie 1904-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
302/4/1 Akademickie Kółko Historyków 1908-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
302/4/2 Polskie Koło Akademickie Przyrodników 1933-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
302/4/3 Polskie Towarzystwo Filozoficzne 1913-1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
302/4/4 Syndykat Autorów i Kompozytorów 1923-1924 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
302/4/5 Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1920-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
302/4/6 Tadeusz Urbański (historia) 1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
302/4/7 Towarzystwo Bratniej Pomocy Słuchaczów Politechniki 1904-1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
302/5/0 Politechnika Lwowska. Zakład Ochrony Lasów i Entomologii 1923-1934 0 rozwiń
Kwestionariusze ankietowe z lat 1923-1934 ze spostrzeżeniami dotyczącymi życia chrabąszcza, ułożone z podziałem na województwa, z każdego roku w oddzielnym skoroszycie. Liczba jednostek w zespole: 174
302/6/0 Towarzystwo Kultury Etycznej imienia Edwarda Abramowskiego 1926-1932 [1934] 0 rozwiń
Odpis statutu Towarzystwa, sprawozdania z działalności, protokoły zebrań zarządu, zebrań walnych i komisji rewizyjnej oraz korespondencja, w której znajdują się między innymi listy Artura Górskiego, Marii Grzegorzewskiej, Stanisława Małkowskiego, Wacława Sieroszewskiego i Wojciecha Świętosławskiego. Liczba jednostek w zespole: 15
302/7/0 Fundusz Stypendialny Bratnich Pomocy Żołnierzy-Studentów Obozów Uniwersyteckich w Szwajcarii 1944 0 rozwiń
Zespół zawiera zasadnicze akta Funduszu, jak: statut, regulamin i sprawozdania Komisji Wykonawczej, korespondencję w sprawie statutu i deklaracji, listę członków, deklaracje oraz materiały dotyczące przekazania akt Funduszu Stypendialnego Poselstwu Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie, a następnie Polskiej Akademii Nauk. Liczba jednostek w zespole: 9
302/8/0 "Minerwa Polska" - kartoteka uczonych polskich 1946-1950 0 rozwiń
Materiały "Minerwy" obejmują: trzy teczki korespondencji redakcji, ankiety personalne pracowników wyższych uczelni, instytutów pozauczelnianych i innych placówek naukowych oraz kartotekę. Oprócz korespondencji w sprawach organizacyjnych teczki redaktora obejmują spisy osób zatrudnionych w placówkach naukowych i na uczelniach; na ogół są one niekompletne i zawierają również niekompletne dane personalne. W korespondencji znajdują się między innymi listy Leona Białkowskiego, Karola Górskiego, Tadeusza Manteuffla, Marii Ossowskiej. Kartoteka obejmuje 2027 kart ułożonych alfabetycznie, na które wpisane zostały dane personalne z ankiet wysłanych do poszczególnych placówek naukowych i wypełnionych przez ich pracowników. Drugi zbiór zawierający dane personalne pracowników nauki w okresie powojennym to 781 oryginalnych ankiet personalnych w układzie alfabetycznym. Zachowane w zespole karty kartoteki i ankiety obejmują w sumie dane personalne dotyczące około 2800 osób. Liczba jednostek w zespole: 0
302/9/0 Wystawa Ziem Odzyskanych 1947-1948 0 rozwiń
Akta zawierają korespondencję Polskiego Związku Zachodniego, projekty organizacyjne wystawy, protokoły posiedzeń Komitetu, sprawozdanie Komitetu i sekcji historycznych oraz opracowania biobibliograficzne dotyczące Ziem Odzyskanych. Liczba jednostek w zespole: 4
302/10/0 I Kongres Nauki Polskiej 1949-1951 0 rozwiń
Zespół obejmuje następujące materiały Biura Kongresu: 1. Wydziału Ogólnego: protokoły, uchwały, sprawozdania i inne materiały typu organizacyjnego Sekcji Organizacji Nauki Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Podsekcji Organizacyjnej I Kongresu Nauki Polskiej, Komitetu Organizacyjnego i Egzekutywy, Komitetu Wykonawczego, Pełnomocnika Ministra do Spraw Kongresu, normatywy Biura Kongresu, dane dotyczące prac Klubów Profesury Demokratycznej i zobowiązań podejmowanych w związku z Kongresem, korespondencję w sprawach koordynacji prac sekcji i podsekcji, korespondencję dotyczącą organu prasowego Kongresu „Życie Nauki”, ankiety personalne uczestników Kongresu. 2. Wydziału Koordynacji i Dokumentacji: ankiety Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministerstwa Oświaty i I Kongresu Nauki Polskiej, dotyczące stanu zakładów naukowych szkół akademickich w latach 1949 i 1950, materiały poszczególnych sekcji i podsekcji, jak stenogramy i protokoły z zebrań, zjazdów, objazdów terenowych i konferencji, korespondencję, referaty pomocnicze (problemowe) oraz referaty sekcji i podsekcji, oceny referatów. Znajdują się tu również materiały obrazujące program i przebieg obrad Kongresu, depesze i listy gratulacyjne, stenogramy przemówień uczonych zagranicznych, referat prof. Jana Dembowskiego "O organizowaniu nauki polskiej", stenogramy z obrad sesji plenarnej, głównej komisji wnioskowej, sekcji i podsekcji. 3. Wydziału Informacyjno-Prasowego: artykuły do prasy, reportaże, wywiady z profesorami, diariusze kongresowe, wycinki prasowe i inne materiały dotyczące prac informacyjno-propagandowych i publikacyjnych, prowadzonych celem spopularyzowania Kongresu. 4. Wydziału Administracyjno-Gospodarczego: instrukcje, protokoły z odpraw, wykazy pracowników wydziału, plan prac, listy kwaterunkowe, informator dla uczestników. 5. Wydziału Finansowego: preliminarz budżetowy, instrukcje i sprawozdania finansowe. Liczba jednostek w zespole: 387
302/11/0 Polska Akademia Nauk Technicznych 1946-1949 0 rozwiń
Fragment akt z lat 1946 (grudzień) - 1949 obejmuje: listę obecności Walnego Zebrania Organizacyjnego odbytego w Warszawie w dniu 21 grudnia 1946 roku, spis członków na dzień 31 grudnia 1946 roku, wykaz członków akademii Nauk Technicznych zmarłych w latach 1939-1946, korespondencję organizacyjną, w niej listy Maksymiliana Tytusa Hubera, udokumentowane wnioski o powołanie nowych członków, pisma powołania na członków, ankiety-zgłoszenia członków dotycząceprzystąpienia do danego wydziału Akademii. Liczba jednostek w zespole: 1
302/12/0 Rada Główna Opiekuńcza. Materiały Dotyczące Pomocy Dla Uczonych Warszawskich w Krakowie 1945 1944-1945 0 rozwiń
Teczka z kwitami zapomóg udzielanych z funduszów Rady Głównej Opiekuńczej w 1944 roku oraz na wiosnę 1945 roku uczonym warszawskim i ich rodzinom znajdującym się w Krakowie lub okolicy po powstaniu warszawskim. Liczba jednostek w zespole: 1
302/13/0 "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" - Redakcja 1885-1900 0 rozwiń
Fragment akt redakcji z lat 1885-1900 zawiera rachunki, rozliczenia finansowe za oprawę, kolportaż, zamówienia i listy prenumeratorów, kilka kart rękopisu z hasłami do słownika. Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 1 do 20 z 830 wpisów.