Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
3/1/0 Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji 1910-1939 138884 rozwiń
1) H. Okres zaborów i kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej - władze zaborcze, I wojna światowa, P. O. W, polskie formacje wojskowe za granicą, Rada Regencyjna, Tymczasowa Rada Stanu, powstania: śląskie, wielkopolskie. Lata 1910-1922, 538 j. inw. 2) A. Władze państwowe - Naczelnik Państwa, Sejm, Senat, Sejm Śląski, prezydent, premierzy, rada ministrów, ministerstwa, administracja wojewódzka i powiatowa, władze samorządowe, rady miejskie. Lata 1918-1939, 2538 j. inw. 3) B. Bezpieczeństwo publiczne i wymiar sprawiedliwości - Policja (portrety i zdjęcia sytuacyjne), kontrola ruchu drogowego, likwidacje tajnych gorzelni, szkoły policyjne, sądy, procesy sądowe, zakłady karne (Fordon, Rawicz, Wiśnicz). Lata 1918-1939, 745 j. inw. 4) D. Polityka zagraniczna - przedstawicielstwa dyplomatyczne Polski za granicami i przedstawicielstwa państw obcych w Polsce, kontakty dwu- i wielostronne. Lata 1918-1939, 2153 j. inw. 5) M. Sprawy międzynarodowe - udział Polski w organizacjach międzynarodowych. Lata 1918-1939, 3099 j. inw. 6) P. Stosunki polityczno-społeczne - partie polityczne, organizacje społeczne, związki zawodowe. Działacze, zjazdy, konferencje, przewrót majowy, manifestacje, strajki, święta państwowe, obchody rocznic, mniejszości narodowe. Lata 1918-1939, 3688 j. inw. 7) W. Obrona narodowa - portrety generalicji, garnizony, sądy, więzienia, żandarmeria, duszpasterstwo, archiwa, biblioteki, instytuty, szkoły. Forty, domy żołnierza, kasyna. Rodzaje wojsk, organizacje paramilitarne i obrony cywilnej, przygotowania do wojny. Lata 1918-1939, 3136 j. inw. 8) G. Gospodarka narodowa - przemysł, rzemiosło, rolnictwo, komunikacja, handel, finanse, budownictwo. Lata 1919-1939, 7457 j. inw. 9) U. Urbanistyka i architektura - miasta, miasteczka, wsie w układzie alfabetycznym. Portrety architektów, zjazdy, wystawy, wizyty zagraniczne. Lata 1918-1939, 8506 j. inw. 10) N. Nauka, oświata, wychowanie - portrety naukowców, instytuty, wyprawy i towarzystwa naukowe, szkolnictwo (wszystkie poziomy, budynki,wyposażenie), przedszkola, bursy, internaty, zakłady wychowawcze, portrety nauczycieli. Lata 1918-1939, 3988 j. inw. 11) K. Kultura i sztuka - literatura, prasa, radio, muzyka, teatr, film, bibilioteki, muzea. Portrety, fragmenty koncertów, przedstawień, budynki. Lata 1918-1939, 12679 j. inw. 12) F. Folklor - miejski i wiejski: zabawy, pokazy mody, obrzędy, sceny rodzjaowe i uliczne, typy ludności. Lata 1920-1939, 569 j. inw. 13) C. Zdrowie i opieka społeczna - szpitale, sanatoria, ośrodki zdrowia, kasy chorych, apteki, zakłady psychiatryczne, pogotowia ratunkowe: górskie, wodne, lotnicze. Organizacje, walka z alkoholizmem, rakiem, gruźlicą. Portrety lekarzy. Lata 1918-1939, 1324 j. inw. 14) S. Sport i turystyka - porrety działaczy i sportowców, związki sportowe, kluby, obiekty, dyscypliny, uroczystości, jubileusze, organizacje turystyczne, biura podróży, wypray górskie, podróżnicy, turyści, schroniska. Lata 1920-1939, 3862 j. inw. 15) R. Wyznania religijne - kościół rzymskokatolicki, greckokatolicki, ormiański, prawosławny, ewangelicko-augsburski, muzułmanie, karaimi. Portrety i zjazdy duchownych, uroczystości różnych obrządków. Lata 1919-1939, 1062 j. inw. 16) Z. Polonia zagraniczna - portrety działaczy, organizacje polonijne, uroczystości, emigracja w różnych krajach, imprezy sportowe, kulturalne, oświatowe, wycieczki. Lata 1920-1939, 1415 j. inw. 17) E. Świat - kraje w układzie alfabetycznym: architektura, portrety znanych osób, uroczystości, przemysł. Lata 1919-1939, 26417 j. inw. Liczba jednostek w zespole: 189738
3/2/0 Wydawnictwo Prasowe Kraków-Warszawa 1939-1945 17722 rozwiń
Sygn. 1-2677 - Teatr działań wojennych: 1. Kampania wrześniowa, 1939 r. - sygn. 1-267 2. Działania wojenne w zachodniej Europie - sygn. 268-434 3. Działania wojenne w północnej Europie - sygn. 435-482 4. Działania wojenne na Bałkanach i wyspach Morza Śródziemnego - sygn. 483-645 5. Front Wschodni - sygn. 646-2003 6. Kampania wojenna w Afryce Północnej - sygn. 2004-2071 7. Kampania wojenna we Włoszech - sygn. 2072-2513 8. Działania bojowe na morzach i oceanach - sygn. 2514-2625 9. Działania lotnictwa strategicznego - sygn. 2626-2677 Sygn. 2678-12130 - Ziemie polskie pod okupacją niemiecką: 1. Administarcja cywilna: - Generalne Gubernatorstwo (władze centralne i terenowe) - sygn. 2678-3797 - Ziemie wcielone do Rzeszy - sygn. 3798-3904 2. Okupacyjne siły Wehrmachtu - sygn. 3905-4459 3. SS i policja - sygn. 4460-4780 4. Hitlerowskie organizacje polityczne i paramilitarne - sygn. 4781-5583 5. Polityka narodowościowa i sceny z życia poszczególnych grup ludności - sygn. 5584-6348 6. Gospodarka: - Przemysł - sygn. 6349-6680 - Rzemiosło - sygn. 6681-6733 - Leśnictwo, przemysł drzewny i papierniczy - sygn. 6734-6772 - Rolnictwo - sygn. 6773-7102 - Handel i gastronomia - sygn. 7103-7339 - Wystawy przemysłowe, rolnicze, rzemieślnicze i handlowe - sygn. 7340-7481 7. Krajobraz, urbanistyka, budownictwo i architektura - sygn. 8078-9122 8. Lecznictwo i opieka społeczna - sygn. 9123-9484 9. Nauka i oświata - sygn. 9485-9917 10. Kultura i sztuka: - Teatr - sygn. 9918-10734 - Plastyka - sygn. 10735-11024 - Muzyka - sygn. 11025-11211 - Film - sygn. 11212-11277 - Niemieckie przedsięwzięcia kulturalne w GG - sygn. 11278-11335 - Religia - sygn. 11336-11364 11. Prasa i propaganda - sygn. 11365-11642 12. Sport niemiecki i turystyka - sygn. 11643-12130 Sygn. 12131-15373 - Trzecia Rzesza 1. Przywódcy Trzeciej Rzeszy - sygn. 12131-12237 2. Stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne Trzeciej Rzeszy z państwami neutralnymi, satelickimi i marionetkowymi - sygn. 12238-12640 3. Wehrmacht - sygn. 12641-13171 4. NSDAP, SS i policja oraz organizacje paramilitarne - sygn. 13172-13349 5. Młodzież i dzieci - sygn. 13350-13568 6. Niektóre problemy sytuacji wewnętrznej Trzeciej Rzeszy - sygn. 13569-13620 7. Prasa i propagadna - sygn. 13621-13815 8. Gospodarka Trzeciej Rzeszy - sygn. 13816-13959 9. Nauka i technika - sygn. 13960-14137 10. Kultura i sztuka - sygn. 14138-14715 11. Krajobraz Niemiec, budownictwo, urbanistyka i architektura - sygn. 14716-14826 12. Fotografie historyczne, sylwetki polityków i wojskowych sprzed 1939 r. - sygn. 14827-14894 13. Sport - sygn. 14895-15373 Sygn. 15374-17182 - Inne państwa, obszary kolonialne i okupowane w czasie II wojny światowej (wg. alfabetu) Liczba jednostek w zespole: 18774
3/3/0 Socjalistyczna Agencja Prasowa [1945] 1946-1948 [1949] 11156 rozwiń
Fotografie w zespole przedstawiają osoby i wydarzenia z dziedziny kultury i nauki, sprawy związane z gospodarką, handlem i komunikacją, dyscypliny sportowe, wydarzenia polityczne w tym wybory do Sejmu oraz posiedzenia, Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu (obrady, zwiedzanie Warszawy, udział w odgruzowywaniu stolicy), wizyty delegacji zagranicznych w Polsce, widoki miejscowości (patrz zakładka Serie). Fotografie dokumentują również działalność Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), w tym XXVII kongres we Wrocławiu w grudniu 1947 r., posiedzenia Rady Naczelnej, naradę aktywu wiejskiego w 1947 r. pod przewodnictwem Stanisława Szwalbego, naradę aktywu gospodarczego w 1948 r., odprawę aktywu w 1948 r. z udziałem Józefa Cyrankiewicza, posiedzenie Komisji Porozumiewawczych Stronnictw Politycznych w lokalu PPS przy ul. Wiejskiej w Warszawie, uroczystość odznaczenia Krzyżami Partyzanckimi w lokalu Sekretariatu Generalnego Komitetu Wykonawczego PPS; są tu też fotografie dokumentujące aktywność PPS w międzynarodowym ruchu robotniczym (zjazdy, spotkania, konferencje i kongresy europejskich partii socjalistycznych), a także serwis z kongresu zjednoczeniowego Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i PPS w 1948 r. Wśród materiałów Socjalistycznej Agencji Prasowej (SAP) znajdują się zdjęcia wykonane w listopadzie 1948 r. podczas procesu Kazimierza Pużaka i towarzyszy. Liczba jednostek w zespole: 1410
3/4/0 Centralna Agencja Fotograficzna 1944-1992 528 rozwiń
Zespół Centralnej Agencji Fotograficznej składa się z czarno – białych negatywów utrwalonych na błonie, odbitek pozytywowych na papierze oraz dokumentacji aktowej w postaci listów montażowych. W zbiorze tym znajduje się około 12 mln klatek negatywów. Tematyka zdjęć jest zróżnicowana. Ukazują one wszystkie dziedziny życia w PRL: władze państwowe i partyjne, przemysł, handel, usługi, rolnictwo, naukę i szkolnictwo, kulturę, organizacje społeczne, służbę zdrowia, wojsko. Znajdują się tutaj także fotografie portretowe i sytuacyjne Polaków, jak również zdjęcia polskich miast, miejscowości oraz krajobrazów. Warto dodać, że wszystkie materiały Centralnej Agencji Fotograficznej podlegały cenzurze. Jest to powód, dla którego w zbiorze tym nie ma fotografii związanych z opozycją polityczną czy też niezgodnych z obowiązującą ówcześnie linią polityczną. Liczba jednostek w zespole: 7590187
3/5/0 Archiwum Fotograficzne Juliusza Lubicz-Lisowskiego 1963-1985 0 rozwiń
Sygn. 1-1200 - Portrety i fotografie sytuacyjne aktorów Sygn. 1201- Fotografie z realizacji filmu "Mansarda" w reżyserii Konrada Nałęckiego Sygn. 1202 - Fotografie z realizacji filmu "Beniamiszek" w reżyserii Włodzimierza Olszewskiego Sygn. 1203 - Fotografie z realizacji filmu "Janosik" w reżyserii Jerzego Passendorfera Sygn. 1204 - Fotografie z realizacji filmu "Kochaj albo rzuć" w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego Sygn. 1205 - Fotografie z realizacji filmu "Akcja pod Arsenałem" w reżyserii Jana Łomnickiego Sygn. 1206 - Fotografie z realizacji filmu "Ludwik Waryński" w reżyserii Wandy Jakubowskiej Sygn. 1207 - Fotografie z realizacji filmu "Do krwi ostatniej" w reżyserii Jerzego Hoffmana Sygn. 1208 - Fotografie z realizacji filmu "Noce i dnie" w reżyserii Jerzego Antczaka Sygn. 1209 - Fotografie z realizacji filmu "Nad Niemnem" w reżyserii Zbigniewa Kuźmińskiego Sygn. 1210 - Fotografie z realizacji filmu "Rodzina Połanieckich" w reżyserii Jana Rybkowskiego Sygn. 1211 - Fotografie z realizacji filmu "Polskie drogi" w reżyserii Janusza Morgensterna Liczba jednostek w zespole: 1227
3/6/0 Polska Agencja Telegraficzna 1918-1939 0 rozwiń
Sygn. 1-123 - Władze państwowe Sygn. 124-165 - Stosunki zagraniczne Sygn. 166-212 - Stosunki wewnętrzne Sygn. 213-271 - Obrona narodowa Sygn. 272-277 - Wymiar sprawiedliwości Sygn. 278-354 - Gospodarka Sygn. 355-400 - Budownictwo Sygn. 401-418 - Nauka i oświata Sygn. 419-458 - Kultura i sztuka Sygn. 459-470 - Zdrowie i opieka społeczna Sygn. 471-518 - Sport Sygn. 519-530 - Wyznania religijne Sygn. 531-534 - Polonia zagraniczna Sygn. 535-571a - Niezidentyfikowane osoby i uroczystości Sygn. 572 - Józef Beck podczas przemówienia Liczba jednostek w zespole: 574
3/7/0 Zbiór fotografii różnego pochodzenia 1858-1998 0 rozwiń
1. Fotografie portretowe i sytuacyjne osób 2. Architektura miast i miejscowości 3. Infrastruktura miejska, mosty, wiadukty 4. Uroczystości, defilady, święta, zjazdy, konferencje, kongresy itp. Liczba jednostek w zespole: 13353
3/8/0 Krajowy Urząd Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk 1918-1944 1686 rozwiń
Zespół Krajowy Urząd Dokumentacji Fotograficznej – Górny Śląsk (Landesbildstelle Oberschlesien) składa się pod względem fizycznym z czarno-białych negatywów na szkle oraz czarno-białych negatywów na błonie, czarno-białych diapozytywów na szkle oraz diapozytywów kolorowych i czarno-białych na błonie. Tematyka zdjęć jest zróżnicowana. Ukazane są takie tematy jak: urbanistyka, architektura sakralna, architektura pałacowa i zamkowa, reprodukcje map, planów miast i panoram miejscowości z różnych okresów. Dokumentacja uprzemysłowienia Śląska: kopalnie, praca górników, krajobrazy industrialne, robotnicy pracując przy piecach, maszyny i hale produkcyjne, zakłady przemysłowe. Ważną część zespołu stanową zdjęcia śląskiego folkloru, przedstawiające np. kobiety w strojach ludowych na tle domostw, a także reprodukcje rycin XVIII i XIX w. ze strojami regionalnymi, prace polowe, sceny rodzajowe z życia wsi. Znaleźć można zdjęcia o cechach propagandowych (np. zespoły ludowe w odświętnych strojach podczas celebrowania obyczajów ludowych), dokumentację ludowej twórczości (zabawki, tkaniny, ozdoby oraz narzędzia rolne, przedmioty codziennego użytku, eksponaty muzealne z lokalnych ośrodków), krajobrazy górskie, faunę i florę. Pojawia się także fotografia reporterska np. skutki powodzi w Nysie, zdjęcia z prowadzonych działań wojennych z tego okresu (szpitale polowe, ranni żołnierze, żołnierze w okopach), oraz dokumentacja okresu powstań śląskich, a także fotografie placówek medycznych (szpitale, kliniki, kasy chorych, żłobki), sanatoriów i pensjonatów. W zespole wyodrębniono serie zgodne z udokumentowanymi miejscowościami. Liczba jednostek w zespole: 27530
3/9/0 Zbiór fotografii z terenu Jeleniej Góry i okolic 1918-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 472
3/10/0 Zbiór reprodukcji dotyczących Rewolucji 1905 roku 1904-1907 0 rozwiń
Sygn. 1-5 - Wojna rosyjsko-japońska Sygn. 6-12 - Zamachy Sygn. 13-29 - Demonstracje i strajki Sygn. 30-35 - Barykady w Moskiwe i Odessie Sygn. 32-44 - Bunt na "Kniaziu Potiomkinie" Sygn. 45-54 - Policja, dragoni, kozacy Sygn. 55-55a - Kontrrewolucja Sygn. 56-71 - Aresztowania, egzekucje, ofiary egzekucji Sygn. 72-74 - Więzienia Sygn. 75-93a - Zniszczenia Sygn. 94-101 - Delegacje, kongresy, wybory Sygn. 102-106 - Duma Sygn. 107-110 - Varia Sygn. 111-114 - Polska Sygn. 115-146 - Francja Sygn. 147-148 - Madagaskar Sygn. 149-158 - Anarchiści we Francji i w Hiszpanii Sygn. 159 - Anglia Sygn. 160-161 - Austria Sygn. 162-164 - Chiny Sygn. 165-168 - Niemcy Sygn. 169 - Węgry Sygn. 170 - Włochy Liczba jednostek w zespole: 246
3/11/0 Zbiór reprodukcji 1920-1996 0 rozwiń
1. Osoby (portrety, fotografie sytuacyjne) - 67 j.a. 2. Miasta i miejscowości - 72 j.a. 3. Wydarzenia (pochód z okazji 3 Maja w Warszawie w 1916 r., manifestacje, wiece, powstanie warszawskie, ekshumacja zwłok w Katyniu, spotkanie papieża Jana Pawła II z młodzieżą i inne). Liczba jednostek w zespole: 1007
3/12/0 Zbiór pocztówek 1900-1960 0 rozwiń
1. Osoby (fotografie portretowe, sytuacyjne) - 69 j.a. 2. Miasta i miejscowości - 771 j.a. Liczba jednostek w zespole: 885
3/13/0 Archiwum Fotograficzne Wacława Żdżarskiego 1944-1946 128 rozwiń
Sygn. 1-6 - Powstanie warszawskie Sygn. 7-10 - Lotnisko Okęcie Sygn. 11-34 - Fotografie lotnicze Warszawy i okolic, 1946 r. Sygn. 35-36 - Lotnisko Okęcie Sygn. 37-48 - Powstanie warszawskie Sygn. 49-76 - Warszawa po wyzwoleniu Sygn. 77-98 - Odbudowa Warszawy, 1946-1946 Sygn. 99-116 - Budowa radiostacji raszyńskiej, 1946 r. Sygn. 117-119 - Rocznica wybuchu powstania warszawskiego (napisy na ulicy, ołtarze uliczne) Sygn. 120-124 - Sprowadzenie urny z sercem Fryderyka Chopina do Warszawy, 17.X.1945 Sygn. 125-130 - Uroczystość poświęcenia pomnika pamięci żołnierzy AK na cmentarzu wojskowym na Powązkach Sygn. 131-142 - Uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci poległych w walkach o wyzwolenie Warszawy na cmentarzu wojskowym na Powązkach Sygn. 143-166- Powstanie warszawskie Sygn. 167-170 - Fotokopie odezw i ulotek propagandowych Liczba jednostek w zespole: 170
3/14/0 Zespół "Telewizja Polska" - Centrala w Warszawie 1960-1966 0 rozwiń
Zespół składa się z 200 fotografii przekazanych w 1966 r. przez Redakcję Dziennika Telewizyjnego, wykorzystywanych jako ilustracje do prezentowanych w dzienniku wiadomości. Liczba jednostek w zespole: 200
3/15/0 Archiwum Fotograficzne Stanisława Brzozowskiego [1900] 1945-1952 0 rozwiń
Pod względem archiwalnym zespół jest prawie monotematyczny. W zdecydowanej większości dotyczy ludzi teatru (portrety) i sztuk teatralnych wystawianych w Łodzi w latach 1945-1952. Jest też kilkanaście fotografii (reprodukcji) z przedstawień teatrów warszawskich, w których premiery odbyły się w latach trzydziestych. Wyjątkiem od tej jednolitości są zdjęcia - i to zaledwie kilka - z Łazienek Królewskich, Belwederu, Sejmu i Natolina w Warszawie. Mają one związek z pobytem w tych miejscach Bolesława Bieruta. Pod względem technicznym zespół składa się z negatywów szklanych i negatywów na błonie fotograficznej 13 x 18 cm oraz Sygn. 1-54 - Portrety Sygn. 55-82 - Teatr Wojska Polskiego w Łodzi Sygn. 83-98 - Teatr Powszechny TUR - II scena Teatru Wojska Polskiego w Łodzi Sygn. 99-110 - Teatr Powszechny w Łodzi Sygn. 111-116 - Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi Sygn. 117-128 - Zdjęcia z nierozpoznanych sztuk teatralnych Sygn. 129-130 - Bolesław Bierut Sygn. 131-134 - Widoki Warszawy. Liczba jednostek w zespole: 134
3/16/0 Biuro Wydawniczo-Propagandowe "Ruch" 1951-1966 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17781
3/17/0 Archiwum Fotograficzne Tadeusza Sierosławskiego 1945-1960 0 rozwiń
Fotografie znajdujące się w zespole dotyczą wyłącznie architektury Lwówka Śląskiego w latach 1945-1960. Liczba jednostek w zespole: 35
3/18/0 Archiwum Fotograficzne Czesława Datki 1939-1946 2706 rozwiń
Sygn. 1-138 - Portrety Sygn. 139-158 - Osoby niezidentyfikowane Sygn. 159-160 - Polska we wrześniu 1939 r. Sygn. 161-169 - Uchodźcy polscy w Rumunii Sygn. 170-174 - Władze emigracyjne RP we Francji Sygn. 175-188 - Prezydent RP na emigracji Sygn. 189-214 - Rząd emigracyjny RP Sygn. 215-228 - Rada Narodowa Sygn. 229-237 - Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych Sygn. 238-265 - Wojsko Polskie we Francji Sygn. 266-304 - II Dywizja Strzelców Pieszych internowana w Szwajcarii Sygn. 305-327 - Armia Polska w ZSRR Sygn. 328-353 - Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii Sygn. 354-364 - Święta i rocznice Sygn. 365-381 - Polskie organizacje na emigracji Sygn. 382-386 - Kongres polonii amerykańskiej Sygn. 387-391 - Kursy Sygn. 392-408 - Pracownia fotograficzna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rządu Emigracyjnego RP Sygn. 409-418 - Varia Sygn. 419-429 - Fotokopie Sygn. 430-438 - Dopływy Liczba jednostek w zespole: 2696
3/19/0 Zbiór fotografii dotyczących obchodów kościelnych Tysiąclecia Chrztu Polski 1966 556 rozwiń
Sygn. 1 - Gniezno 14.IV.1966 r. Sygn. 2 - Poznań 17.IV.1966 r. Sygn. 3 - Jansa Góra 3.V.1966 r. Sygn. 4 - Kraków 8.V.1966 r. Sygn. 5 - Piekary 22.V.1966 r Sygn. 6 - Gdańsk 29.V.1966 r. Sygn. 7 - Lublin 5.VI.1966 r. Sygn. 8 - Olsztyn-Frombork 19.VI.1966 r. Sygn. 9 - Warszawa 24-26.VI.1966 r. Sygn. 10 - Sandomierz 3.VII.1966 r. Sygn. 11 - Kielce-Wiślica 17.VII.1966 r. Sygn. 12 - Tarnów-Stary Sącz 24.VII.1966 r. Sygn. 13 - Łomża 7.VIII.1966 r. Sygn. 14 - Opole 14.VIII.1966 r. Sygn. 15 - Przemyśl 21.VIII.1966 r. Sygn. 16 - Jansa Góra 15,26,28.VIII.1966 r. Sygn. 17 - Toruń. 11.IX.1966 r. Sygn. 18 - Siedlce 18.IX.1966 r. Sygn. 19 - Drohiczyn. 2.X.1966 r. Sygn. 20 - Włocławek 9.X.1966 r. Sygn. 21 - Wrocław-Trzebnica 16.X.1966 r. Sygn. 22 - Lubaczów 23.X.1966 r. Sygn. 23 - Gorzów 6.XI.1966 r. Sygn. 24 - Płock 13.XI.1966 r. Sygn. 25 - Białystok 20.XI.1966 r. Liczba jednostek w zespole: 25
3/20/0 Archiwum Fotograficzne Władysława Miernickiego 1945-1968 130 rozwiń
Sygn. 1-124 - Portrety znanych osób ze świata kultury, polityki, wojska i literatury Liczba jednostek w zespole: 124
3/21/0 Ministerstwo Informacji i Dokumentacji rządu RP na emigracji 1939-1945 451 rozwiń
Sygn. 1-47 - Władze naczelne RP na emigracji Sygn. 48-150 - Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii Sygn. 151-171 - Polskie Siły Zbrojne w ZSRR Sygn. 172-199 - Polskie Siły Zbrojne w czasie walk w Europie Zachodniej Sygn. 200-229 - Okupacja niemiecka na ziemiach polskich Sygn. 230-237 - Fotokopie ulotek propagandowych Sygn. 238-242 - Działalność kulturalna Sygn. 243-267 - Varia Liczba jednostek w zespole: 463
3/22/0 Instytut Józefa Piłsudskiego [1885] 1914-1939 1192 rozwiń
Sygn. 1-22 - Fotografie portretowe i sytuacyjne Józefa Piłsudskiego Sygn. 23-26 - Pogrzeb i uroczystości pośmiertne ku czci Józefa Piłsudskiego Sygn. 27-96 - Fotografie portretowe i grupowe osób Sygn. 97 - Związek Walki Czynnej Sygn. 98-103 - Związek Strzelecki Sygn. 104 - Polskie Drużyny Strzeleckie Sygn. 105 - Szkolenie wojskowe w szkołach przed I wojną światową Sygn. 106-114 - Wojska: rosyjskie, austro-węgierskie, włoskie podczas I wojny światowej Sygn. 115-187 - Legiony Polskie Sygn. 188-191 - Internowanie legionistów Sygn. 192 - Polskie formacje wojskowe w Rosji podczas I wojny światowej Sygn. 193-202 - Polska Organizacja Wojskowa Sygn. 203-210 - Działalność polityczna Józefa Piłsudskiego podczas I wojny światowej, tymczasowa Rada Stanu Sygn. 211 - Rada Regencyjna Sygn. 212-214 - Wydarzenia z pierwszych miesięcy po odzyskaniu niepodległości Sygn. 215-220 - Walki z Ukraińcami o Galicję Wschodnią Sygn. 221-224 - Przyłączenie Wileńszczyzny do Polski Sygn. 225-234 - Wojna polsko-sowiecka Sygn. 235-240 - Inne wydarzenia z lat 1918-1921 Sygn. 241-247 - Prezydenci, rządy, sejm, przewrót majowy Sygn. 248-251 - Odczyty Józefa Piłsudskiego Sygn. 252-253 - Audiencje u Józefa Piłsudskiego Sygn. 254-255 - Uroczystości imieninowe Józefa Piłsudskiego Sygn. 256-267 - Obchody świąt państwowych i narodowych Sygn. 268-274 - Uroczystości religijne Sygn. 275-301 - Wojsko Sygn. 302 - Kombatanci Sygn. 303 - Organizacje paramilitarne Sygn. 304 - Policja Sygn. 305-309 - Nauka, oświata, służba zdrowia Sygn. 310-316 - Sport Sygn. 317 - Polowania Sygn. 318-345 - Wizyty i pobyty Józefa Piłsudskiego w polskich miejscowościach Sygn. 346-359 - Wizyty i pobyty zagraniczne Józefa Piłsudskiego Sygn. 360-363- Wyzyty zagranicznych dostojników w Polsce Sygn. 364-370 - Komunikacja Sygn. 371-386 - Miejscowości Sygn. 387 - Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze Sygn. 388-396 - Sztandary, legitymacje, grafika Sygn. 397-575 - Dopływy-Varia Liczba jednostek w zespole: 1223
3/23/0 Wydawnictwo "Sport i Turystyka" - archiwum fotograficzne 1945-1988 0 rozwiń
Na zbiór składają się odbitki fotograficzne, część z nich naklejona jest na karty tekturowe oraz diapozytywy i negatywy. Zdjęcia przedstawiają głównie tematykę sportową, a także turystykę i rekreację. W zbiorze znajdują się także fotografie portretowe i sytuacyjne działaczy sportowych. Wiele fotografii ukazuje powojenną Warszawę, polskie zabytki: zamki, pałace, dworki, kościoły, drewniane chaty. Liczne fotografie polskich miast i wsi (Augustów, Bałtów, Baranów, Baborów, Barcin, Biała Opolska, Iwonicz-Zdrój, Pilzno, Sandomierz, Siedlce, Świdnica, Świebodzin, Świecie, Stargard, Strzelin, Suwałki, Suzinów pod Lwówkiem, Świnoujście, Szczano, Szczecin, Szczecinek, Szczytno pod Dusznikami, Szklarska Poręba, Busko, Chęciny, Kielce, Klimontów, Kluczewsko, Nowy Korczyn, Opatów, Sandomierz, Staszów, Stopnica, Wiślica, Wiśniowa, Włostowa, Barczewo, Dobre Miasto, Frombork, Ignalin, Iława, Kłuta, Jeziora, Lidzbark, Miłomłyn, Olsztyn, Orneta, Prabuty, Reszel, Święta Lipka, Węgorzewo, Jaworzyce, Michałowie, Gliwice, Kędzierzyn, Oświęcim, Częstochowa, Zielona Góra, Dychów, Starachowice, Radoszyn, Reszel, Rogalice, Ruciany, Rychwałd k. Żywca, Rydzewo, Ryn, Sanok, Siedlce, Sielecin, Skierniewice, Skałka, Szklarska Poręba, Sławiecice, Płońsk, Słupsk, Słupia Nabrzeżna, Szprotawa, Zakrzew, Poznań, Godynice, Korsze, Lidzbark Warmiński, Kleczewo, Skibówka k. Zakopanego, Psie Pole, Wrocław, Murzynów, Hikorowo, Maodzin, Świętochowice, Krokwia, Olsztyn, Chwalibog, Ożarów, Czarnostowie, Lublin, Dobiszowiec, Laszki, Kobylanka, Wilkowice), przemysł (huty, elektrownie, przemysł węglowy, przemysł papierniczy, fabryki samochodów), rolnictwo, przyrodę, architekturę, oświatę, kulturę (występy Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, festiwale, spektakle, koncerty), defilady, uroczystości, sztukę ludową. Pojawiają się także fotografie wykonane w innych krajach: Austrii, Czechosłowacji, Grecji, Hiszpanii, Izraela, Jugosławii, Tajlandii, Turcji, na Węgrzech, we Włoszech i w ZSSR. Fotografie wykonało wielu autorów, m.in.: Stefan Arczyński, Tadeusz Biernacki, Janusz Borkowski, Romuald Broniarek, Tadeusz Bukowski, Jan Bułhak, Zofia Chomętowska, Tadeusz Dohnalik, Olgierd Gałdyński, Włodzimierz Gustowski, Henryk Hermanowicz, Krzysztof Jabłoński, Włodzimierz Korsak, Jan Kosidowski, Tadeusz Link, Antoni Nowosielski, Roman Petrycki, Edward Poloczek, Tadeusz Przypkowski, Andrzej Ryttel, Leonard Sempoliński, Władysław Strojny, Jan Styczyński, Janusz Uklejewski, Tadeusz Wasilewski, Zdzisław Wdowiński, Zygmunt Wdowiński, Wirgiliusz Woźniak, Janusz Vogel, Zofia Zwolińska. Liczba jednostek w zespole: 34940
3/24/0 Archiwum Fotograficzne Tadeusza Szumańskiego 1912-1984 1642 rozwiń
Sygn. 1-337 - Portrety Sygn. 338-339 - Uchodźcy polscy w Rumunii Sygn. 340-347 - Wojsko polskie we Francji Sygn. 348-377 - I Korpus Polski w Wielkiej Brytanii Sygn. 378-380 - I Dywizja Pancerna Sygn. 380a-413 - Armia Polska na Bliskim Wschodzie Sygn. 414-506 - II Korpus Polski we Włoszech Sygn. 507-572a - II Korpus Polski po zakończeniu walk Sygn. 573-584 - Cmentarze i pomniki Sygn. 585 - Ewakuacja II Korpusu Polskiego do Wielkiej Brytanii Sygn. 586-594 - Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia Sygn. 595-599 - Powrót do kraju Sygn. 600-603 - Repatrianci Sygn. 604-626 - Sport w Polsce 1918-1939 Sygn. 627-636 - Polska do 1939 Sygn. 637-655 - Budownictwo w Europie i na Bliskim Wschodzie Sygn. 656-658 - Kombatanci Sygn. 659-662 - Wystawy Tadeusza Szumańskiego Liczba jednostek w zespole: 2003
3/25/0 Archiwum Fotograficzne Bolesława Denasiewicza 1940-1941 0 rozwiń
Sygn. 1-10 - Brygada Strzelców Karpackich w Afryce (przyjazd, wycieczki, szkolenie) Sygn. 11-13 - Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w El-Dikheila Sygn. 14-16 - Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w Saidi Rezegh Sygn. 17-43 - Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w Tobruku (żołnierze, uzbrojenie, życie codzienne) Sygn. 44-51 - Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w Gazali Sygn. 52-53 - Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w Derna Sygn. 54 - Kampania libijska - jeńcy niemieccy i włoscy Sygn. 55 - Pogrzeb księdza Świętonia Sygn. 56-60 - Wizytacje oddziałów Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Sygn. 61 - Tablice informacyjne na pustyni Sygn. 62-64 - Sztandar i uzbrojenie Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Sygn. 65 - Pomnik Strzelców Karpackich na wzgórzu 593 Sygn. 66-67 - II Korpus Polski we Włoszech Liczba jednostek w zespole: 292
3/26/0 Archiwum Fotograficzne Władysława Chomy 1940-1946 0 rozwiń
Sygn. 1-7 - Portrety Sygn. 8-140 - Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich Sygn. 141-212 - II Korpus Polski we Włoszech Sygn. 213-243 - Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia Liczba jednostek w zespole: 1209
3/27/0 Archiwum Fotograficzne Stefana Rassalskiego 1939-1948 2994 rozwiń
Sygn. 1-98 - Powstanie warszawskie Sygn. 99-138 - Wydarzenia społeczno-polityczne w latach 1945-1948 Sygn. 139-144 - Uroczystości religijne Sygn. 145-250 - Życie w powojennej Warszawie Sygn. 251-280 - Parki Sygn. 281-319 - Mosty Sygn. 320-333 - Oczyszczalnie ścieków i elektrownie Sygn. 334-340 - Dworce Sygn. 341-380 - Komunikacja miejska Sygn. 381-400 - Handel i usługi Sygn. 401-425 - Przemysł Sygn. 426-440 - Żegluga rzeczna Sygn. 441-688 - Budownictwo i architektura Sygn. 689-816 - Kościoły Sygn. 817-884 - Pomniki (857-865 wolne sygnatury) Sygn. 885-886 - Kazimierz Dolny Sygn. 887 - Sandomierz Sygn. 888-1368 - Ulice i place Warszawy Sygn. 1369-1384 - Varia Liczba jednostek w zespole: 5740
3/28/0 Zbiór reprodukcji dotyczących powstania warszawskiego 1944 0 rozwiń
1. Grupy powstańców i patrole na ulicach miasta – 33 j.a. 2. Stanowiska obserwacyjne i gniazda strzeleckie – 12 j.a. 3. Barykady na ulicach – 13 j.a. 4. Rejony miasta zdobyte przez powstańców – 31 j.a. 5. Zniszczenia (rumowiska) – 19 j.a. 6. Służby pomocnicze (szpitale polowe, punkty sanitarne, warsztaty naprawcze, rusznikarnie, kuchnie) – 16 j.a. 7. Jeńcy niemieccy w rękach powstańczych i polscy w niewoli niemieckiej – 11 j.a. 8. Nabożeństwa polowe, pogrzeby, groby – 13 j.a. 9. Kapitulacja (pertraktacje gen. Bora-Komorowskiego z gen. von dem Bachem) – 7 j.a. 10. Wymarsz oddziałów powstańczych z miasta po kapitulacji – 13 j.a. 11. Ewakuacja ludności cywilnej po kapitulacji – 12 j.a. 12. Burzenie Warszawy przez Niemców po upadku powstania – 7 j.a. 13. Inne – 21 j.a. Liczba jednostek w zespole: 209
3/29/0 Archiwum Fotograficzne Władysława Gryksztasa 1943-1945 0 rozwiń
Sygn. 1- 25 - Organizacja 3 Brygady Strzelców Karpackich w Palestynie i Libanie, 1943 r. Sygn. 26-63 - 3 Dywizja Strzelców Karpackich w Iraku, 1943 r. Sygn. 64-74 - 3 Dywizja Strzelców Karpackich w Egipcie, 1943 r. Sygn. 75-151 - 3 Dywizja Strzelców Karpackich w ramach II Korpusu Polskiego we Włoszech 1944-1945 Liczba jednostek w zespole: 863
3/30/0 Archiwum Fotograficzne Eugenii Trzeciakowej 1950-1970 0 rozwiń
Fotografie przedstawiają krajobrazy i miejscowości polskie, ze szczególnym uwględnieniem budowli zabytkowych i detali architektonicznych. Liczba jednostek w zespole: 5704
3/31/0 Zbiór fotografii dotyczących archiwów państwowych 1961-2012 590 rozwiń
1. Fotografie dotyczące Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (siedziba, pracownicy, uroczystości itp.) - 671 j.a. 2. Konferencje krajowe, sesje naukowe, zebrania archiwalne - 957 j.a. 3. Konferencje międzynarodowe, porozumienia międzynarodowe w sprawach archiwalnych - 450 j.a. 4. Jubileusze, odznaczenia, akademie, uroczystości - 954 j.a. 5. Wizyty, wycieczki - 89 j.a. 6. Wystawy - 590 j.a. 7. Fotografie portretowe i sytuacyjne osób - 53 j.a. 8. Varia - 251 j.a. 9. Działalność NAC - 234 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4017
3/32/0 Zbiór diapozytywów 1930-1945, 1977-1987 0 rozwiń
Zespół o różnorodnej tematyce (miejscowości, sceny rodzajowe, architektura). Liczba jednostek w zespole: 252
3/33/0 Zbiór nagrań dźwiękowych 1889-2008 0 rozwiń
Najbardziej interesującymi materiałami są przemówienia i wypowiedzi polityków (J. Piłsudskiego, J. Becka, I. Paderewskiego, J. Marchlewskiego, A. Hitlera, W. Lenina, J. Stalina, W. Churchila) i wojskowych (gen. W. Andersa, gen. L. Żeligowskiego, gen. W. Sikorskiego, gen. K. Sosnkowskiego, gen. J. Hallera). Duża część nagrań dotyczy reportaży i transmisji z ważnych wydarzeń z historii Polski, życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego, sportowego. Do unikatowych zapisów należy zaliczyć przede wszystkim niemiecką relację z ataku na Westerplatte, audycję tajnej rozgłośni powstańczej Warszawy „Błyskawica”, sprawozdania radiowe ilustrujące rozwój i zażegnanie konfliktu polsko-litewskiego w 1938 r. oraz przyłączenie Zaolzia do Polski w tym samym roku. Inne reportaże i audycje przedstawiają uroczystości państwowe, obrady partii politycznych (m.in. kongres zjednoczeniowy PPR i PPS), zawody sportowe, przedstawienia teatralne, wspomnienia uczestników ważnych wydarzeń na arenie polskiej i międzynarodowej, recytacje poezji i prozy w wykonaniu autorów i wybitnych aktorów polskich (Cz. Miłosz, M. Białoszewski, E. Bryll, K. Iłłakowiczówna, W. Szymborska, Z. Herbert, J. Osterwa). Nie brak również audycji o charakterze satyryczno-rozrywkowym (Studencki Teatr Satyryków, przedwojenne skecze, m.in. Szczepko i Tońko), muzycznym (utwory F. Chopina w wykonaniu I Paderewskiego i R. Koczalskiego), religijnym (m.in. audycje Radia Watykańskiego i relacje z pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski, wypowiedzi prymasa A. Hlonda, prymasa S. Wyszyńskiego, ks. Jerzego Popiełuszki), popularno-naukowym (wykłady Kazimierza Wyki i Juliana Krzyżanowskiego) czy publicystycznym (audycje Radia „Solidarność”). Liczba jednostek w zespole: 22125
3/34/0 Rozgłośnia Centralna Polskiego Radia - dokumentacja programowa [1945] 1947-1949 0 rozwiń
Skrypty audycji Polskiego Radia z lat 1945, 1947-1949: dzienników, felietonów społeczno-politycznych, audycji dla dzieci i młodzieży, słuchowisk i programów literackich - 1419 j.a. (teczek). Liczba jednostek w zespole: 1419
3/35/0 Zbiór filmów 1914-2008 0 rozwiń
Do najciekawszych i najcenniejszych filmów należą: „Polonia Restituta” – dokument z końca lat dwudziestych ukazujący walkę o granice Polski w latach 1917-1920, "Sztandar wolności" z 1935 r. o podobnej tematyce, „Idziemy” – reportaż z walk I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, „Niedokończona podróż” – filmowa sylwetka gen. Sikorskiego, relacja operatorów Polskiej Agencji Telegraficznej z pogrzebu Romana Dmowskiego (styczeń 1939 roku), film o życiu polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii podczas II wojny światowej, materiał ukazujący Ignacego Jana Paderewskiego na jego farmie w Paso Robles w Kalifornii oraz niemieckie kroniki filmowe z czasów II wojny światowej obrazujące walki armii niemieckiej na różnych frontach, życie w Generalnej Guberni i ziemiach włączonych do III Rzeszy. W zespole znajdują się także filmy szkoleniowe i edukacyjne. Liczba jednostek w zespole: 5449
3/36/0 Rozgłośnia Polska "Radia Wolna Europa" 1952-1994 876421 rozwiń
Na zespół składają się: kopie 16961 taśm i kaset magnetofonowych z lat 1952-1994, kopie 308 płyt CD m.in. z audycjami autorstwa dr. Tadeusza Kryski-Karskiego (oryginały znajdują się w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie), 2834 segregatory i teczki ze skryptami audycji, 33 rolki mikrofilmów skryptów audycji z pierwszych lat działania Radia, 229 rolek mikrofilmów z lat 1982-1988, ponad 1000 stron skryptów pozostałych audycji oraz listy słuchaczy z Polski, a także 473 fotografie przedstawiające m.in. dziennikarzy podczas pracy i rozmów z zaproszonymi gośćmi, uroczystości w siedzibie radia, pomieszczenia studyjne, akcje propagandowe. Na fotografiach widoczne są tak znane osobistości jak prymas Stefan Wyszyński, gen. Władysław Anders, gen. Tadeusz Bór - Komorowski, Edward Raczyński, Lech Wałęsa, Jan Nowak-Jeziorański, Zbigniew Brzeziński, Marian Hemar czy Artur Rubinstein. Liczba jednostek w zespole: 24715
3/37/0 Archiwum Fotograficzne Stefana Bałuka [1871] 1939-1945 [1981] 0 rozwiń
Sygn. 1-28 - Wojsko Polskie w II Rzeczpospolitej Sygn. 29-60 - Oficerowie Wojska Polskiego Sygn. 61-143b - Wojna obronna 1939 r. Sygn. 144-172 - Niemieccy oficerowie i przywódcy Sygn. 173-237 - Wojska niemieckie i radzieckie w 1939 r., jeńcy polscy Sygn. 238-269 - Warszawa podczas okupacji niemieckiej Sygn. 270-298 - Okupacja niemiecka (wysiedlenia, aresztowania, egzekucje) Sygn. 299-317 - Niemieckie więzienia i obozy koncentracyjne Sygn. 318-344 - Żydzi podczas okupacji niemieckiej Sygn. 345-352 - Powstanie w gettcie warszawskim Sygn. 353-357 - Ekshumacje w Katyniu, 1943 r. Sygn. 358-361 - Polscy zesłańcy w ZSRR Sygn. 362-404 - Rząd RP i Wojsko Polskie we Francji, 1939-1940 Sygn. 405-407 - Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich w Norwegii Sygn. 408-413 - Żołnierze francuscy i niemieccy w Norwegii Sygn. 414-415 - 2 Dywizja Strzelców Pieszych internowana w Szwajcarii Sygn. 416-434 - Brygada Strzelców Karpackich; Legia Oficerska Wojska Polskiego Sygn. 435-440 - Wojska: brytyjskie, austiackie, włoskie, niemieckie w Afryce Północnej Sygn. 441-496 - Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii Sygn. 497-542 - 1 Dywizja Pancerna w Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej Sygn. 543-556 - Cichociemni Sygn. 557-582 - 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa w Wielkiej Brytanii Sygn. 583-597 - 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa; spadochroniarze amerykańscy i brytyjscy Sygn. 598-620 - Armia Polska w ZSRR, Iranie i Iraku Sygn. 621-632 - 2 Korpus Polski w Palestynie i Egipcie Sygn. 633-684 - 2 Korpus we Włoszech Sygn. 685-761 - Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii i Francji Sygn. 762-768 - Lotnictwo: brytyjskie, amerykańskie i niemieckie Sygn. 769-808 - Polska Marynarka Wojenna Sygn. 809-836 - Enigma, pociski V-1 i V-2 Sygn. 837-873 - Ludowe Wojsko Polskie Sygn. 874-875 - Żołnierze radzieccy i niemieccy Sygn. 876 - Podpisanie kapitulacji Niemiec Sygn. 877-887 - Oddział partyzancki "Hubala" Sygn. 887a,b - Delegaci rządu Sygn. 888-1220 - Fotografie portretowe i sytuacyjne żołnierzy Armii Krajowej Sygn. 1221-1451 - Okręgi Armii Krajowej Sygn. 1452-1722a - Powstanie warszawskie Sygn. 1723-1769 - Organizacje konspiracyjne Sygn. 1770-1785 - Armia Ludowa i partyzanci radzieccy Sygn. 1786-1802 - Polscy partyzanci na ziemiach polskich i zagranicą Sygn. 1802a-1827 - Wojsko w II Rzeczpospolitej Sygn. 1828-1849 - Okres międzywojenny - zagranica Sygn. 1850-1861 - Okres powojenny (Warszawa, kombatanci, Armia Krajowa) Sygn. 1862-1875 - Maria Curie-Skłodowska (rodzina, praca) Liczba jednostek w zespole: 5028
3/38/0 Archiwum Fotograficzne Tadeusza Jankowskiego 1939-1960 0 rozwiń
Sygn. 1 - 40 - Sygn. 41 - 42 - Chorwacja 1940 r. Sygn. 43 - 74 - Brygada Strzelców Karpackich w Palestynie 1940 r. Sygn. 75 - 79 Legia Oficerska Wojska Polskiego w Palestynie 1940 r. Sygn. 80 - 104 - Palestyna 1940 r. Sygn. 105 - Legia Oficerska Wojska Polskiego w Egipcie 1940 r. Sygn. 105a - 180a - Legia Oficerska Wojska Polskiego w Egipcie 1941 r. Sygn. 181 - 220 - Egipt 1940 r. Sygn. 221 - 224 - Wojskowi polscy w Palestynie 1941-1942 r. Sygn. 225 - 232 - 2 Korpus Wojska Polskiego w Palestynie 1943 r. Sygn. 233 - 236 - 2 Korpus Wojska Polskiego w Egipcie 1943 r. Sygn. 237 - 287 - 2 Korpus Wojska Polskiego we Włoszech 1944-1946 r. Sygn. 288 - 2 Korpus Wojska Polskiego w Niemczech 1946 r. Sygn. 289 - 323 - Włochy 1944-1946 r. Sygn. 324-334 - Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia w Wielkiej Brytanii Sygn. 335 - 339 - Polacy w Wielkiej Brytanii Sygn. 340 - 356 - Wielka Brytaniia Liczba jednostek w zespole: 1750
3/39/0 Wojskowa Agencja Fotograficzna 1960-1980 0 rozwiń
Z powodu znacznej ilości fotografii (około 1 miliona obrazów) oraz zupełnego braku pomocy ewidencyjnych nie jest możliwe dokładne podanie zawartości. Wiadomo, że fotografie przedstawiają Ludowe Wojsko Polskie w okresie PRL oraz częściowo II wojnę światową. Liczba jednostek w zespole: 2500000
3/40/0 Archiwum Grażyny Rutowskiej [1944] 1946-2002 [2004-2015] 38212 rozwiń
Zespół składa się głównie z fotografii. Ukazują one życie społeczno-polityczne, kulturalne, gospodarcze, religijne, naukowe, sportowe w Polsce w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego i związanego z Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym. Znaczna część zdjęć ukazuje również architekturę miejscowości polskich i niektórych państw w Europie. W stosunku do fotografii dokumentacja aktowa stanowi mniejszość. Składają się na nią materiały biograficzne (głównie dotyczące działalności zawodowej), notatki reporterskie i wycinki prasowe. Liczba jednostek w zespole: 38395
3/41/0 Zbiór fotografii Lwowa i okolic 1880-1939 1775 rozwiń
Sygn. 1 - 45 - Fotografie portretowe. Sygn. 46 - 122 - Fotografie portretowe i sytuacyjne wojskowych. Sygn. 123 - 216 - Fotografie grupowe wojskowych. Sygn. 217 - 236 - Uroczystości i wydarzenia polityczne. Sygn. 237 - 248 - Zamieszki i demonstracje. Sygn. 249 - 262 - Uroczystości i wydarzenia z życia gospodarczego. Sygn. 263 - 279 - Uroczystości z udziałem generalicji. Sygn. 280 - 285 - Szkoła Kadetów. Sygn. 286 - 288 - Weterani wojenni i uczestnicy powstań. Sygn. 289 - 298 - Uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych i pomników. Sygn. 299 - 310 - Uroczystości rocznicowe. Sygn. 311 - 323 - Uroczystości wojskowe. Sygn. 324 - 367 - Uroczystości religijne. Sygn. 368 - 401 - Pogrzeby. Sygn. 402 - 410 - Inne uroczystości. Sygn. 411 - 432 - Życie kulturalne. Sygn. 433 - 443 - Służba zdrowia. Sygn. 444 - 468 - Oświata. Sygn. 469 - 481 - Sport i rekreacja. Sygn. 482 - 521 - Życie codzienne miasta. Sygn. 522 - 581 - Organizacje społeczne. Sygn. 582 - 672 - Gospodarka. Sygn. 673 - 675 - Uzbrojenie. Sygn. 676 - 707 - Targi Wschodnie. Sygn. 708 - 740 - Wystawa Krajowa. Sygn. 741 - 834 - Architektura. Sygn. 835 - 848 - Pomniki. Sygn. 849 - 884 - Kościoły i synagogi. Sygn. 885 - 916 - Place. Sygn. 917- 961 - Ulice. Sygn. 962 - 972 - Dzielnice. Sygn. 973 - 1007 - Wnętrza. Sygn. 1008 - 1009 - Sztandary. Sygn. 1010 - 1012 - Tablice pamiątkowe. Sygn. 1013 - 1087 - Cmentarze. Sygn. 1088 - 1121 - Panoramy. Sygn. 1122 - 1214 - Inne miasta. Sygn. 1215 - 1251 - Miasta niezidentyfikowane. Sygn. 1252 - 1273 - Uroczystości w różnych miastach. Liczba jednostek w zespole: 1281
3/42/0 Archiwum Fotograficzne Edwarda Hartwiga 1945-1982 15446 rozwiń
Fotografie ukazyją przedstawienia teatralne – zarówno dramatyczne jak i muzyczne – w teatrach Warszawy i innych miast oraz portrety polskich aktorów w latach 1945-1982. Część fotografii dotyczy również architektury (głównie Krakowa i ziemi świętokrzyskiej) i nauki (jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Liczba jednostek w zespole: 122036
3/43/0 Archiwum Fotograficzne Stanisława Porębskiego 1955-1956 192 rozwiń
Sygn. 1 - 120 - Pobyt Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy 1955-1956 r. Sygn. 121 - 126 - Widoki zewnętrzne domu Sióstr Nazaretanek w Komańczy (1956 r.) Sygn. 127 - Przyjęcie weselne Janiny i Czesława Jurkiewiczów (Częstochowa, 1937 r.) Sygn. 128 - Fotografia rodziny Sułków (Warszawa, 1926 r.) Sygn. 129 - Anastazja Sułek z dziećmi i Stefanią Tomaszewską (Warszawa, 1925 r.) Sygn. 130 - Fotografia Zdzisława Sułka (Warszawa, 1925 r.) Sygn. 131 - Fotografia portretowa dzieci przystępujących do pierwszej komunii świętej (Warszawa, 1933 r.) Sygn. 132 - Stanisław i Julianna Wyszyńscy z dziećmi (1906 r.) Sygn. 133-134, 137 - Ks. kard. Stefan Wyszyński podczas spaceru w górach Sygn. 135- 136 - Siostra Narcyza Stankiewicz i Maria Sułek podczas spaceru Sygn. 138-139 - Prymas Polski Stefan Wyszyński i ks. Stanisław Porębski na werandzie domu SS. Nazaretanek Sygn. 140-143 - Maria Sułek na werandzie domu SS. Nazaretanek Sygn. 144-145 - Członkowie rodziny ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Sygn. 146-148 - Rodzina ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas odwiedzin w Komańczy Sygn. 149-153 - Kleryk Włodzimierz Sułek i Maria Sułek podczas odwiedzin ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego internowanego w Komańczy Sygn. 154-164 - Rodzina ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas odwiedzin w Komańczy Sygn. 165-170 - Nierozpoznani goście ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego przebywającego na internowaniu w Komańczy Sygn. 171-172 - Krajobraz okolic Komańczy Liczba jednostek w zespole: 242
3/44/0 Archiwum fotograficzne Włodzimierza Barchacza 1975-1992 1986 rozwiń
1. Ludzie kultury - portrety i fotografie sytuacyjne (sygn. 44-1 - 44-17) 2. Pisarze literatury dziecięcej i młodzieżowej - spotkania, uroczystości wręczania nagród za twórczość (sygn. 44-18 - 44-21) 3. Spotkania z pisarzami, promocje książek i wieczory literackie (sygn. 44-22 - 44-25) 4. Targi i kiermasze książek (sygn. 44-26 - 44-29) 5. Sztuka dziecięca (sygn. 44-30 - 44-31) 6. Spotkania redakcyjne (sygn. 44-32 - 44-33) 7. Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata (sygn. 44-34 - 44-37) 8. Fotografie reportażowe (sygn. 44-39 - 44-48) Liczba jednostek w zespole: 49
3/45/0 Krajowa Agencja Wydawnicza - archiwum fotograficzne 1974-1997 0 rozwiń
Na zawartość zespołu składają się m.in. diapozytywy z widokami miejscowości, krajobrazy, wydarzenia polityczne i historyczne z okresu II wojny światowej i PRL, reprodukcje portretów sławnych ludzi oraz fotografie ukazujące przemysł, rolnictwo, handel, rekreację, sport, kulturę, sztukę. Część zdjęć dotyczy również tematyki międzynarodowej. Niewielki procent stanowi dokumentacja aktowa w postaci tek wydawniczych. Liczba jednostek w zespole: 181209
3/46/0 Instytut Polski w Bejrucie - zbiór fotografii 1939-1945 0 rozwiń
Sygn. 1-26 - Okupacja hitlerowska w Polsce Sygn. 27-48 - Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie i rząd emigracyjny Sygn. 49-98 - Zabytki kultury materialnej Iranu Sygn. 99-172 - Mieszkańcy i folklor Iranu Sygn. 173-256 - Zdjęcia portretowe i sytuacyjne członków i sympatyków Towarzystwa Studiów Irańskich i Instytutu Polskiego w Bejrucie Liczba jednostek w zespole: 1035
3/47/0 Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego - zbiór diapozytywów 1901-1950 0 rozwiń
Zbiór liczy 18 tys. diapozytywów, na ogół czarno - białych, wykonanych na szkle. Fotografie przedstawiają przede wszystkim malarstwo, rzeźbę oraz artystycznie wykonane przedmioty (naczynia liturgiczne, porcelana) z różnych okresów historycznych, pochodzących różnych krajów. Zdjęcia dokumentują także miasta i miasteczka Polski - budynki, zabytki i detale architektoniczne. Liczba jednostek w zespole: 18000
3/48/0 Archiwum Fotograficzne Stanisława Wdowińskiego 1952-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17485
3/49/0 Archiwum Fotograficzne Juliusza Englerta 1946-2008 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 104578
3/50/0 Archiwum Fotograficzne Ignacego Płażewskiego 1939-1970 0 rozwiń
1. Architektura miejscowości polskich , 1939-1970 - 1856 j.a. 2. Varia - 6 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1862
3/51/0 Archiwum fotograficzne Zbyszka Siemaszki 1950-1999 5818 rozwiń
Archiwum fotograficzne Zbyszka Siemaszki prezentuje wydarzenia religijne i polityczne, gospodarkę, naukę, oświatę i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe, modę i folklor, zdrowie i opiekę społeczną, kulturę, sport, urbanistykę i architekturę głównie w Warszawie. Religia: uroczystości w Warszawie (Bożego Ciała przez Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1957 r.), w Łowiczu (szacowane lata 1991-1999) oraz w Niepokalanowie (1960 r., szacowane lata 1965-1977). Ponadto Siemaszko dokumentował spotkania kardynała Wyszyńskiego z dziećmi: w przedszkolu (szacowane lata 1960-1969) i w Domu Arcybiskupów Warszawskich (1956 r.). Administracja i prawo: fotografie wykonane m.in. podczas posiedzeń I i II kadencji Sejmu, zjazdów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Fotoreportaże z obchodów Święta Pracy w Warszawie (lata 1961, 1963, 1968-1969), Centralnych Dożynek (1958 r.), obchodów w Warszawie 25-lecia PRL, uroczystości pogrzebowe po śmierci Władysława Broniewskiego (1962 r.) Polityka zagraniczna: wizyty w Warszawie: Lorda Mayora Londynu sir Ralpha Perringa (1962 r.), prezydenta Republiki Finlandii Urho Kaleva Kekkonena (1964 r.), generała Charlesa de Gaulle’a w Polsce (1967 r.). Porządkowe akcje społeczne w Warszawie (lata 1954, 1955, 1960, 1963). Wojsko: fotoreportaże z manewrów na poligonie w Skierniewicach (1957 r.), z obozu polowego w Czechosłowacji podczas interwencji wojsk Układu Warszawskiego (1968 r.), ze spotkania kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej z kombatantami II wojny światowej w redakcji „Żołnierza Wolności” oraz w siedzibie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (1966 r.). Gospodarka: gałęzie przemysłu: górnictwo i przemysł energetyczny (kopalnia i elektrociepłownia Turów w Turoszowie – 1970 r.); przemysł motoryzacyjny (Fabryka Samochodów Osobowych na Żeraniu – 1957 r.), celulozowo-papierniczy (Zakład Celulozowo-Papierniczy w Kostrzynie – 1970 r.), poligraficzny (drukarnia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej RSW „Prasa” – 1962 r.), spożywczy (Zakłady Przemysłu Cukierniczego „22 Lipca” Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie – 1956 r.), chemiczny (Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” – 1967 r.), elektrotechniczny i elektroniczny (Warszawskie Zakłady Telewizyjne – 1959 r.), fonograficzny studio nagraniowe Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Nagrania” – szacowane lata 1956-1966), meblarski (Zakłady Wytwórcze Mebli Artystycznych w Henrykowie – 1953 r.), rzemiosło (zakłady: krawiecki, obuwniczy, kamieniarski, pracownia Gracjana Lepianki – lata 1950-1965), budownictwo (np. budowa osiedli w Warszawie, robotnicy podczas pracy), trasy komunikacyjne (np. budowa Trasy Łazienkowskiej, Trasa W-Z), mosty i wiadukty (np.; most Kolei Obwodowej przy Cytadeli, budowa mostu Gdańskiego, most Poniatowskiego, most Śląsko-Dąbrowski); transport kolejowy (np. Warsztaty Główne i parowozownia Warszawa-Praga, dworce i stacje kolejowe w Warszawie); rolnictwo (np. gospodarstwo rolne Ursynów, prace przy obróbce lnu); gospodarstwo domowe (wnętrza mieszkań); restauracje, bary, kawiarnie (ujęcia z zewnątrz, wnętrza – m.in.: bar Praha, kawiarnia Lajkonik, restauracja Rarytas); hotele (m.in.: Europejski, Grand, Metropol, Warszawa – wnętrza), komunikacja miejska (m.in.: dorożki konne, budowa metra, autobusy, tramwaje, trolejbusy, fotoreportaże z tras autobusów linii 118 i 132), różne rodzaje pojazdów drogowych (m.in.: wozy konne, samochody osobowe, motocykle, skutery, motorower, riksza); port lotniczy Warszawa-Okęcie (m.in.: wnętrza portu lotniczego, transport bagażu do samolotu, samoloty na płycie lotniska); transport wodny (m.in.: budowa zapory w Dębem, rejs inaugurujący żeglugę pasażerską na Kanale Żerańskim, statki pasażerskie na Wiśle), poczta (Poczta Główna w Warszawie) i bankowość (Centrum Bankowo-Finansowe w Warszawie), handel (m.in.: pawilony handlowe przy ul. Marszałkowskiej, sklep Cepelii, Supersam, Hala Mirowska, Hala Kopińska, Powszechny Dom Towarowy (PDT) Warszawa-Praga, Centralny Dom Towarowy, Centralny Dom Dziecka, dom handlowy Merkury, pawilon Chemii u zbiegu ulic Brackiej i Nowogrodzkiej, pawilon meblowy przy ul. Przeskok, Dom Meblowy MDM, sklepy odzieżowe, sklepy spożywcze, sklep z zabawkami, księgarnia MDM, komis przy ul. Marszałkowskiej, sklep Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Nagrania”, kioski „Ruchu”, stragany uliczne, handel uliczny, bazar Różyckiego, rozwożenie węgla, kiermasz książki podczas Dni Oświaty, Książki i Prasy); reklama (neony w Warszawie i Katowicach, reklama totolotka). Oświata i wychowanie: przedszkola i szkoły podstawowe, fotografie sytuacyjne dzieci (m.in. podczas zabawy na podwórku, puszczające latawce), fotoreportaże z zajęć w sekcjach Pałacu Młodzieży (w latach 1955-1961). Szkolnictwo wyższe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (studenci podczas prac w laboratorium – 1969 r.), Uniwersytet Warszawski (obchody jubileuszowe 140-lecia istnienia – 1958 r.), juwenalia w Krakowie (1961 r.), domy akademickie z lat 1954, 1961, 1962), V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w 1955 r. (dekoracje w mieście, ośrodek prasowy, uczestnicy, otwarcie II Międzynarodowych Igrzysk Sportowych Młodzieży na Stadionie X-lecia w Warszawie). Nauka: spotkanie architektów i informatyków w Zakładzie Aparatur Matematycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1963 r.), zdjęcia z Instytutu Badań Jądrowych w Świerku (szacowane lata 1970-1973). Moda damska: pokaz mody w kawiarni „Nowy Świat” (1956 r.), folklor m.in. kapela kujawska i uroczystość zaślubin w miejscowości Kadzidło na Kurpiach (szacowane lata 1960-1979). Kultura: recitale i koncerty w Sali Kongresowej - amerykańskiego zespołu jazzowego (1957 r.), Marleny Dietrich i zespołu Niebiesko-Czarni (1964 r.), Jana Kiepury z towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radiowej (1958 r.), Marino Mariniego (szacowane lata 1960-1962), Yves Montanda (1957 r.), Jaremy Stępowskiego (1969 r.), a także z VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina (1965 r.); przygotowania i realizację telewizyjnej dobranocki dla dzieci pt.: „Jacek i Agatka” (1968 r.); portrety pracowników Polskiego Radia (Irena Falska, Maria Graczyk, Alina Rudnicka, Zbigniew Świętochowski, Stella Weber, Kazimierz, Rudzki, Bohdan Tomaszewski – 1968 r.); kina (Atlantic, Moskwa, Praha, Skarpa, Stolica, Jutrzenka – lata 1955-1965) teatry (Dramatyczny, Polski, Wielki, Współczesny w Szczecinie – lata 1955-1975), rozrywki towarzyskie (np. klub studencki „Hybrydy” – szacowane lata 1961-1969). Sport: obiekty sportowe (stadion X-lecia w Warszawie, skocznia narciarska na Służewcu, Tor Wyścigów Konnych na Służewcu), dyscypliny sportowe (m.in.: mecz tenisowy między Polską a Zjednoczoną Republiką Arabską w rozgrywkach Pucharu Davisa na kortach Warszawianki w Warszawie – 1966 r., XIV Międzynarodowy Kolarski Wyścig Pokoju – 1961 r., IV warszawskie zawody spadochronowe seniorów i III warszawskie zawody spadochronowe juniorów zorganizowane przez Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na lotnisku Gocław – 1968 r., zawody motorowodne na Wiśle w Warszawie – 1963 r., bieg myśliwski św. Huberta w Lesie Kabackim – 1964 r.). Krajobraz, urbanistyka, architektura: ogólnopolska narada architektów w Sali Kongresowej w Warszawie (1956 r.), walne zgromadzenie członków Towarzystwa Przyjaciół Warszawy w Muzeum Narodowym w Warszawie (1958 r.) oraz wycieczka po Warszawie dziennikarzy polskich i zagranicznych (1958 r.), zabudowa Warszawy i innych miejscowości. Portrety i fotografie sytuacyjne: Zygmunt Skibniewski, Marian Spychalski, Ludwik Stefański z córką, Aleksandra Śląska z synem, Karol Szczeciński, Arnold Szyfman, Stefan Wiechecki „Wiech”, autoportret Zbyszka Siemaszki, walne zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy pod przewodnictwem Stanisława Lorentza z udziałem m.in.: Adolfa Ciborowskiego i Jerzego Lotha, walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatralnych i Filmowych - Związku Artystów Scen Polskich z udziałem m.in. Tadeusza Łomnickiego. Miejscowości i obszary: Bogatynia, Częstochowa, Dębe, Gdynia, Góra Kalwaria, Jabłonna, Janki, Kadzidło, Katowice, Kostrzyn, Kraków, Lublin, Łowicz, Mikołajki, Nałęczów, Niepokalanów, Osieczna, Pułtusk, Radom, Rewal, Rybienko nad Bugiem, Skierniewice, Szczecin, Trzęsacz, Turoszów, Warszawa, Zalesie Dolne, Zalesie Górne, Dolny Śląsk, Kujawy, Lubelszczyzna, Mazowsze, Mazury, Hala Gąsienicowa w Tatrach. Liczba jednostek w zespole: 6235
3/52/0 Archiwum Fotograficzne Zbigniewa Tyszki 1990-2000 0 rozwiń
Na zespół składają się negatywy 35 mm, odbitki pozytywowe, oraz 13 fotografii cyfrowych. Poza zdjęciami wykonanymi przez Zbigniewa Tyszko, w zespole znajdują się też materiały innych autorów: Teresy Gumołowskiej, Jerzego Kodelskiego, T. Kwaśniewskiego, Marka Moczulskiego, D. Rozmysłowicza, M. Świeżewskiego, Wiktora Tyszko oraz Barbary Wachowicz. Fotografie przedstawiają Warszawę, głównie architekturę Ochoty. Autor dokumentował różne wydarzenia, takie jak uroczystości kościelne, koncerty, festyny, wernisaże, egzaminy maturalne, sesje rady dzielnicy Ochota, wybory samorządowe, uroczystości poświęcenia tablic pamiątkowych, festiwal poezji w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica, pogrzeb Wandy Piłsudskiej oraz uroczystości rocznicowe, np. Cudu nad Wisłą czy Powstania Warszawskiego. Tyszko fotografował także redakcję gazety „Nasza Ochota”, oraz obiekty sportowe, kina, hotele, urząd skarbowy, Instytut Onkologii, klub seniora, Halę Kopińską, pałac Mostowskich, budynek Komendy Stołecznej Policji, cmentarz na Powązkach Wojskowych. W spuściźnie pojawiają się także zdjęcia znanych osób, m.in.: Erazma Ciołka, Billa Clintona, Józefa Glempa, Lecha Kaczyńskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Zbigniewa Religi, Zbigniewa Zamachowskiego. Liczba jednostek w zespole: 5043
3/53/0 Archiwum fotograficzne Lecha Zielaskowskiego 1954-2000 7419 rozwiń
Większość fotografii pochodzi z zawodowej działalności fotograficznej Lecha Zielaskowskiego, której dużą część stanowią zdjęcia lotnicze. Sporadycznie występują fotografie wykonane niejako na uboczu głównej działalności zawodowej. Zespół dokumentuje głównie architekturę i przemysł miast Polski od połowy lat 50. do końca lat 90. XX w., ze szczególnym uwzględnieniem lotnictwa i przemysłu lotniczego. Występują również zdjęcia z uroczystości kościelnych, zwłaszcza trzech pierwszych pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski, oraz planów filmowych i wydarzeń kulturalnych. Fotografie w zespole zostały podzielone na serie. Poszczególne serie mają następującą zawartość: 1. Religia (37 j.inw.) – prymas kard. Stefan Wyszyński, pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, klasztor jasnogórski, uroczystości i nabożeństwa, święcenia kapłańskie i śluby zakonne, pielgrzymki, kult osobisty. 2. Polityka (23 j.inw.) – obchody świat państwowych 1 maja i 22 lipca, rocznice, dekoracje propagandowe, wybory do Sejmu i Rad Narodowych, demonstracje i zamieszki w latach 80. 3. Gospodarka (291 j.inw.) – drogi, mosty, stacje kolejowe, komunikacja miejska, prace drogowe, latarnie morskie, porty, stocznie, statki, lotniska, wytwórnie lotnicze, samoloty, śmigłowce, szybowce, pokazy lotnicze, piloci, skoki spadochronowe, kopalnie, elektrownie, koksownie, huty, przemysł chemiczny, przemysł motoryzacyjny, przemysł spożywczy, hodowla zwierząt. 4. Wojsko (7 j.inw.) – posterunki graniczne, grupy żołnierzy i oficerów. 5. Służba zdrowia i straż pożarna (7 j.inw.) – śmigłowce ratownicze, operacja w Stołecznym Centrum Reumatologii, ekshumacje pomordowanych jeńców wojennych, pożar Centralnego Domu Towarowego, wystawa sprzętu pożarniczego. 6. Folklor, sceny rodzajowe (11 j.inw.) – obrzęd topienia marzanny, handel uliczny i obnośny, dzieci, riksze, mieszkańcy Warszawy, nierozpoznane osoby. 7. Miejscowości (143 j.inw.) – Baranów Sandomierski, Bielsko-Biała, Bystra, Cedynia, Chorzów, Czerna k. Krzeszowic, Częstochowa, Dęblin, Dębno, Drawsko Pomorskie, Gaj k. Mogilan, Gdańsk, Gdynia, Gdynia-Orłowo, Głogoczów, Hel, Jasienica, Jastrzębie-Zdrój, Jelenia Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Kamień Pomorski, Kasinka w Beskidzie Wyspowym, Katowice, Katowice-Centrum, Katowice-Ligota, Kołobrzeg, Konstancin, Kostrzyn nad Odrą, Kozłówka, Kraków, Krzczonów k. Pcimia, Łańcut, Latoszyn, Lublin, Małkinia, Maniowy, Mielec, Mikołów, Mogilany, Myślenice, Niedzica i okolice, Nowe, Nowy Targ, Orzesze, Oświęcim, Podgrodzie n. Wisłoką, Rdzawka, Rokiciny Podhalańskie, Rozewie, Rzemień, Skawa, Słupsk, Sopot, Sromowce Niżne, Stare Łysogórki, Stargard Szczeciński, Stróża k. Myślenic, Szczecin, Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry-Repty Śląskie, Trzebunia, Trześń, Trzeszczyn, Waksmund, Wałbrzych, Więciórka, Wiśnicz, Władysławowo, Wola Radziszowska, Wrocław, Zabrze, Zakopane, nierozpoznane miejscowości, wybrzeże Bałtyku, pasmo Barnasiówki, pasmo Bukowca, okolice Dunajca, masyw Kotoń, Tatry, odcinek Wisły w okolicach Warszawy, nierozpoznany odcinek Wisły. 8. Warszawa (197 j.inw.) – dzielnice, ulice i place, budynki, pomniki, baseny, stadiony, kluby, architektura mieszkalna, parki, cmentarze, kościoły. 9. Sport i rekreacja (14 j.inw.) – wypoczynek na plażach i w parkach, zwiedzanie Warszawy, żeglarstwo, drużyna piłkarska KWK „Rymer”. 10. Kultura (55 j.inw.) – Edward Hartwig, operatorzy kamer, spotkania z pisarzami, wystawy i pokazy, muzea, konserwacja Panoramy Racławickiej, teledyski i zespoły muzyczne, fotografie (werki) z planów filmowych. Liczba jednostek w zespole: 7746
3/54/0 Archiwum Fotograficzne Jerzego Piaseckiego 1945-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 36217
3/55/0 Archiwum Fotograficzne Wiesława Tomaszkiewicza 1939-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 53932
3/57/0 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie - Archiwum Fotograficzne [1957] 1975-1984 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1350
3/58/0 Wytwórnia Filmowa "Czołówka" w Warszawie 1939-1945, 1958-2009 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 29013
3/59/0 Archiwum Fotograficzne Rodziny Wojciechowskich - zbiór kopii cyfrowych 1915-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
3/60/0 Zbiór fotografii dotyczących 6 Dywizjonu Artylerii Konnej w Stanisławowie 1920-1939 27 rozwiń
Zbiór fotografii, jak nazwa wskazuje, dotyczy pojedynczej jednostki wojskowej. Połowę objętości zbioru stanowią zdjęcia ćwiczeń konnych, głównie skoków przez przeszkody. W tle wielu zdjęć widać budynki koszar lub stajni. Jedno ze zdjęć przedstawia grupę chłopców w mundurach i czapkach legionowych. Ponadto zbiór zawiera pozowane zdjęcia żołnierzy i oficerów dywizjonu, ćwiczenia piechoty, zdjęcia wykonane w czasie wolnym od ćwiczeń oraz dwie fotografie portretowe Witolda Lis-Olszewskiego, porucznika dywizjonu. Witold Lis-Olszewski studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie uzyskując tytuł magisterski w 1927 r. W czasie okupacji działał w Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej. Po wojnie represjonowany przez władze PRL. Występował w procesach opozycji, m. in. bronił represjonowanych robotników i członków KOR. Zbiór składa się z 25 negatywów szklanych o rozmiarze 90x120 mm oraz 4 pozytywów o różnych rozmiarach. Dwa pozytywy odpowiadają negatywom, dwa pozostałe (portrety Witolda Lis-Olszewskiego) nie mają negatywowych odpowiedników. Prawdopodobne miejsca wykonania zdjęć to: - Wólka we Lwowie: Dywizjon stacjonował tam po opuszczeniu linii demarkacyjnej z wojskami bolszewickimi, lata 1921 do 1924. - Stanisławów: Dywizjon został przeniesiony do Stanisławowa na początku czerwca 1924 r. Część budynków znajdowała się przy ul. Zosina Wola. Koszary tam były w fatalnym stanie i wymagały generalnego remontu, trwającego aż do końca 1927 r. - Rogoźnik – wg podpisu na jednym ze zdjęć, lokalizacja nieznana. Sygn. 60-1 (1-2) - Portrety oficera dywizjonu Sygn. 60-2 (1-2) - Porucznik Witold Lis-Olszewski Sygn. 60-3, 60-4 - Oficer pozujący na koniu Sygn. 60-5, 60-6 - Żołnierze na koniach Sygn. 60-7 - Oddział ułanów Sygn. 60-8 - Żołnierze przy kopcu siana Sygn. 60-9 - Żołnierze opierający się na ciupagach Sygn. 60-10 (1-13) - Ćwiczenia konne za skokami przez przeszkody Sygn. 60-11 (1-2) - Ćwiczenia piechoty Sygn. 60-12 - Grupa chłopców nad jeziorem Liczba jednostek w zespole: 12
3/61/0 Archiwum fotograficzne Rodziny Lis-Olszewskich 1918-1939 41 rozwiń
Fotografie (negatywy na błonie - 41 klatek) przedstawiają członków rodziny Lis-Olszewskich: Witolda Lisa-Olszewskiego (syna), Witolda Lisa-Olszewskiego (ojca), prawdopodobnie żonę Witolda Lisa-Olszewskiego (ojca) - Helenę z Giełdanowskich, jego córkę Helenę Olszewską-Pazyrzynę oraz nierozpoznane osoby spoza rodziny. Ponad połowa zdjęć powstała podczas pobytu w Viareggio w Toskanii. Zdjęcia ukazują przede wszystkim wypoczynek na plaży i molo. Część fotografii została wykonana prawdopodobnie w rodzinnej posiadłości, być może w Hołosku Wielkim (obecnie dzielnica Lwowa) i przedstawia różne osoby m.in. w czasie wolnym, podczas zabawy. Pozostałe zdjęcia ukazują polowanie, jazdę konną, wycieczkę górską itp. Jedno zdjęcie przedstawia katedrę Santa Maria del Fiore we Florencji. Prawdopodobnie Florencja znajduje się także na jednym lub kilku innych zdjęciach. Najprawdopodobniej większość lub wszystkie zdjęcia wykonał jeden lub kilku członków rodziny Lis-Olszewskich. Liczba jednostek w zespole: 14
Wyświetlanie 1 do 60 z 153 wpisów.