Akta miasta Grójca

Sygnatura
73/1365/0
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi ludności stałej, dokumenty dot. spraw finansowych miasta i spraw wojskowych, protokóły z posiedzeń Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego, akta dot. wyborów do Sejmu i Senatu, wybory do Rady Miejskiej, akta dot. dzierżaw miejskich, zaświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym, akta o elektrowni miejskiej, akt akta kasy miejskiej i budżecie miasta, koszty leczenia chorych, akta o cenach rynkowych, akta o ściąganiu podatków, grzywien innych należności, korespondencja dot. ewidencji ludności, akta o prowadzeniu akt stanu cywilnego, sprawy budowlane- projekty, pozwolenia, sprawy szkolnictwa, akta dot. OSP, ogłoszenia i rozporządzenia, sprawy poborowych, akta dot. rzeźni miejskiej, akta dot. targowicy miejskiej, akta o podwodach i szarwarkach, statystyka, akta dot. cechów rzemieślniczych, ubezpieczenia nieruchomości, akta dot. bezrobotnych, wymiar podatku, sprawy dot. dowodów osobistych, sprawy sanitarne, sprawy dot. opieki społecznej, zasiłki dla rodzin rezerwistów, akta dot. Komitetu Rozwoju Miasta, akta o rekwizycji mieszkań, dostawy i kontyngenty, umowy dzierżawne, akta dot. spisu powszechnego, sprawy lokalowe, budżety administracyjne, plany sytuacyjne i mapy miasta, plany działek.

Dzieje twórcy:

W roku 1842 ukazem carskim z dnia 29. IX. Nazwy Urzędów Municypalnych zostały przekształcone na Magistraty przy zachowaniu wszelkich dotychczasowych atrybucji i prerogatyw urzędów. W roku 1861 ponownie przywrócono instytucję rad miejskich, które w okresie działalności Urzędów Municypalnych były zamienione na rady municypalne. Zarząd w miastach sprawować miały rady miejskie i Magistrat. Rady wybierane były na 6 lat. Do ich kompetencji należał zarząd gospodarką miejską, a więc projektowanie planu dochodów i wydatków miasta, oraz nadzór nad wszystkimi miejskimi instytucjami publicznymi. Rada miejska mogła być rozwiązana przez Radę Administracyjną. Po upadku powstania styczniowego na naród polski spadły dotkliwe represje. Rząd rosyjski, a właściwie tzw. Komitet Urzędujący, powołany do przeprowadzenia reformy miast w Królestwie Polskim wprowadził nacjonalistyczną politykę rosyjską w celu nadania krajowi polskiemu charakteru prowincji rosyjskiej. Zniesiono naczelne władze Królestwa. Wyższe stanowiska obsadzono wyłącznie Rosjanami. W roku 1965 zniesione zostały rady miejskie. Od 1868 roku nadzór i decyzja w sprawach skarbowo – gospodarczych miast należały do urzędów powiatowych i gubernialnych. W sprawach miejskich decydował naczelnik powiatu, a jako język urzędowy obowiązywał język rosyjski. W roku 1915 wraz z ustępującym wojskiem rosyjskim ewakuowano w głąb Rosji Magistrat miasta Grójca. 1915 – 1939 – Magistrat i Zarząd Miejski. Po ewakuacji Magistratu miasta Grójca wraz z jego burmistrzem, sekretarzem i kancelistą i po ustąpieniu z Grójca wojsk rosyjskich, 21 lipca 1915 roku zebrali się obywatele miasta Grójca a żeby zorganizować zarząd miasta. Na tym zebraniu wybrano prezydenta miasta i 6-ciu ławników. Burmistrz i ławnicy tworzyli Radę Miasta, która w tym samym dniu powołała Sąd dla rozstrzygania spraw spornych w mieście. Sąd ten składał się z trzech członków. Na tym też zebraniu wybrano Komisję, która miała za zadanie opracowanie projektu opodatkowania miasta. Postanowiono także powołać tymczasową Milicję dla zabezpieczenia porządku w mieście, oraz powołano Komisję Kwaterunkową. Rada Miejska początkowo zbierała się codziennie i załatwiała najpilniejsze, doraźne potrzeby miasta jak: zabezpieczenie bezpieczeństwa i porządku w mieście, oświetlenie miasta, sprawę aprowizacji i pomocy najbiedniejszym mieszkańcom miasta. Szefem Milicji został Burmistrz. W celu sprawnego załatwiania tych wszystkich spraw ustalono podział pracy radnych przez ustanowienie następujących pięciu sekcji stałych i jednej czasowej: sekcji żywnościowej, podatkowej, szpitalnej, oczyszczania, i oświetlania miasta, kwaterunkowej, do oszacowania wartości mieszkań zajmowanych przez urzędników. Powołano także Komisję Szkolną, która miała za zadanie zorganizowanie szkół, oraz powołano Komisję Rewizyjną. W zależności od potrzeb, które nasuwał bieg wypadków i wymogi życia, rozwiązywano jedne sekcje i komisje, a powoływano inne. Rada miejska pragnąca zabezpieczyć znośne warunki egzystencji mieszkańcom miasta i działalności władz miejskich borykała się z niesłychanie wielkimi trudnościami. Długoletnia dewastacyjna gospodarka zaborcy i działania wojenne pozostawiły miasto wyniszczone i spustoszone. Brak żywności, odzieży, mieszkań, szerząca się epidemia, powszechny analfabetyzm ludności, często występujące kradzieże, a nawet napady bandyckie i zupełnie pusta kasa miejska uniemożliwiały przywrócenie normalnego życia w mieście. Pomimo tych olbrzymich trudności, jeszcze podczas okupacji niemieckiej, postanowiono uzupełnić sprzęt straży pożarnej, przeprowadzić remont budynków szkolnych, uporządkować ulice i posesje, wznowić działalność cechów rzemieślniczych, zabezpieczyć pomoc dla najbiedniejszej ludności miasta oraz wybudować elektrownię i łaźnię miejską. Dla zrealizowania tych przedsięwzięć zaciągnięto pożyczkę u obywateli miasta. Po wyzwoleniu, rada miejska zebrała się 18 listopada 1918 roku w dawnym składzie. Na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych 4 grudnia 1918 roku wybrano nowy skład rady w liczbie siedmiu członków oraz wybrano burmistrza, którym został Antoni Wojdak. W latach 1918 – 1939 organami samorządu miejskiego była rada miejska i zarząd miejski. Rada miejska była organem stanowiącym i kontrolującym, natomiast zarząd miejski organem zarządzającym. Do zakresu działania rady miejskiej należało: uchwalanie budżetów i opłat miejskich, opracowywanie regulaminów własnych i podległych komisji, zatwierdzanie planów rozbudowy miasta kontrolowanie działalności Magistratu oraz mianowanie i zwalnianie pracowników Magistratu. Rada powoływała także komisje i komitety. Do uprawnień Magistratu należało: wykonywanie uchwał Rady Miejskiej, zarządzenie majątkiem miejskim i dochodami miasta oraz nadzór nad przedsiębiorstwami miejskimi i wykonywanie czynności poruczonych przez władze państwowe. Magistrat składał sprawozdania ze swej działalności Radzie Miejskiej. Zarówno Rada jak i Magistrat wybierane były na trzy lata. Ustawa z 1933 roku precyzowała uprawnienia burmistrza. W myśl tej ustawy burmistrz był przełożonym gminy miejskiej, kierował administracją i gospodarką miejską. 1939 – 1944 – Zarząd miejski w Grójcu. Z nastaniem drugiej okupacji niemieckiej miasto Grójec pozbawione zostało samorządu. Zgodnie z rozporządzeniem Generalnego Gubernatora Franka z dn. 28 listopada 1939 roku o zarządzie gmin polskich – kierownictwo gospodarką miejską powierzone zostało burmistrzowi, który powoływał sobie do pomocy doradców spośród mieszkańców miasta. Rozporządzenie mówiło, że burmistrz kieruje gminą za pełną odpowiedzialnością, zastępuje gminę, mianuje i zwalnia pracowników oraz jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową gminy. Burmistrz był mianowany przez starostę. Bezpośrednią władzę nadzorczą nad gminami zarówno wiejskimi, jak i miejskimi sprawował starosta powiatowy, który miał prawo uchylać, zmieniać i zawieszać zarządzenia burmistrza. Burmistrza zastępował wice – burmistrz. Na zebraniach burmistrza i doradców miejskich uchwalano budżet miasta, składano sprawozdania z jego wykonania, postanawiano o poborze podatków i opiece społecznej. 1945 – 1950 – Zarząd Miejski i Rada Miejska. Po wyzwoleniu Grójca w dniu 15 stycznia 1945 roku władzę w mieście objął Miejski Komitet Wykonawczy, który miał za zadanie sprawowanie opieki nad aprowizacją miasta. Komitet ten został rozwiązany, a wybrana została Miejska Rada Narodowa. Pierwsze posiedzenie Rady Narodowej odbyło się w lutym 1945 roku, na którym wybrano członków Zarządu Miejskiego – burmistrza, wice burmistrza i trzech ławników. Kompetencje rad narodowych określone zostały ustawami z dnia IX.1944 r. i dekretami z dnia 21.VIII.1944 r. i 23.XI.1944 r. Do kompetencji Rady Narodowej jako organu wykonawczego należało: wybór Zarządu Miejskiego, powoływanie Prezydium i Komisji, uchwalanie regulaminów obrad i działalności Rady i jej organów. Organem wykonawczym Miejskiej Rady Narodowej był Zarząd Miejski składający się z burmistrza oraz członków. Zarząd Miejski wykonywał uchwały i zalecenia Rady Narodowej oraz przygotowywał sprawy mające wejść na obrady MRN. Oprócz prezydium organami rad narodowych były komisje. Na mocy ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej Zarząd Miejski miasta Piaseczna w 1950 r. został zlikwidowany, a wszystkie jego zadania i funkcje przejęło Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grójcu.

Daty skrajne:

1854-1950 [1951]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1854-1950, 1854-1950, 1951-1951, 1951-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

866

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

713

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

13.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 713ja
spis zdawczo-odbiorczy Tak 153ja
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 713ja
spis zdawczo-odbiorczy Tak 153ja

występują sygnatury z literkami - 1 i 1a, 22 i 22a, 49 i 49a, 229 i 229a, 384 i 384a, 407 i 407a /6ja/, brak jednostek o sygnaturach: 448, 510, 645, 659, 660, 661, 662, 663, 698, 699, 706 /11ja/