Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Okręgu Bóżniczego Radziejów

Sygnatura
71/405/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dowody do akt małżeństw z lat 1842-1844, 1854, 1858-1863, 1865-1867 (sygn. 1-13); spis urodzonych w latach 1831-1892, spis zmarłych i zaślubionych w latach 1826-1892 (sygn. 14).

Dzieje twórcy:

Kodeks Cywilny Napoleona w 1809 r. wprowadził świecką rejestracją akt stanu cywilnego dla wszystkich obywateli niezależnie od wyznania. Akta stanu cywilnego sporządzane były przez urzędnikóóóów właścicwych ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt będący przesłanką do sporządzenia stosownego aktu. Do 1825 r. akta stanu cywilnego dotyczące osób wyznania mojżeszowego spisywane były w praktyce zwykle przez proboszczów. Zmiany w sporządzaniu akt stanu cywilnego wprowadził Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego uchwalony 13 VI 1825 r.,obowiązujący od 1I 1826 r. Artykuł 174 tegoż Kodeksu powierzał obowiązek sporządzania akt stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego, burmistrzom lub oddzielnym urzędnikom. Przepisy te uzupełniało postanowienie Rady Administracyjnej z dnia 7 IX 1830 r., na mocy którego uprawnieni rabini zostali powołani do prowadzenia ksiąg zapisów. W celu sporządzenia aktu stanu cywilnego rabini byli zobowiązani zgłosić się wraz z zainteresowanymi osobami do wyznaczonego przez władze państwowe urzędu stanu cywilnego, w celu sporządzenia odpowiedniego aktu. Postanowieniem Rady Administracyjnej wyznaczono jednostki administracyjne, nazywane okręgami dozorów bóźniczych. Ich obszar zakreślony był w taki sposób aby każdy okręg urzędu stanu cywilnego pokrywał się terytorialnie z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych. Funkcje urzędników stanu cywilnego sprawowali z zasady burmistrzowie miast, wójtowie gmin lub wyznaczeni urzędnicy (czynownik grażdanskovo sostojania). Ta rejestracja akt stanu cywilnego obowiązywała do 1939 r. Zespół szczątkowy

Daty skrajne:

1826-1892

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1892.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół ujęty w inwentarzu "Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego z terenu województwa włocławskiego - grupa zespołów", Włocławek 1992.