Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gołdapi

Sygnatura
64/100/0
Daty skrajne
1950-1973 [1974-1975]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły Komisji Komunikacji, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, plany pracy Prezydium MRN, plany pracy komisji problemowych MRN, protokoły posiedzeń komitetów obwodowych samorządu mieszkańców, zarządzenia wewnętrzne, kontrole i zarządzenia pokontrolne

Dzieje twórcy:

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gołdapi powstało na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach władzy państwowej. Zgodnie z tą ustawą terenowym organem administracji państwowej była Miejska Rada Narodowa, która realizowała swoje zadania przez podległe jej prezydium. Do najważniejszych zadań prezydium należało wykonywanie uchwał rady oraz zarządzeń i poleceń władz zwierzchnich, realizacja kierownictwa nad działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, przygotowanie i zwoływanie sesji rady, ustalanie planów i programów pracy dla referatów i wydziałów prezydium. Ustawa z 25 stycznia 1958 r. dotycząca rad narodowych wzmocniła rolę i zadania prezydiów rad narodowych, które zostały uprawnione do kierowania poszczególnymi działami administracji. Miejskim radom narodowym powierzono prowadzenie gospodarki komunalnej oraz zaspokajanie potrzeb bytowych i kulturalnych mieszkańców miasta. Ustawą z 22 listopada 1973 r. o radach narodowych zniesiono prezydium jako kolegialny organ administracji państwowej, powierzając jego funkcję naczelnikowi miasta.

Daty skrajne:

1950-1973 [1974-1975]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1973, 1974-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

42

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

19

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak