Powiatowa Rada Narodowa w Grajewie

Sygnatura
64/103/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dział Ogólny: protokoły posiedzeń prn i prezydium prn, sprawozdawczość ogólna, Dział Gospodarczy i Administracyjno-Społeczny: sprawy wodno-melioracyjne, korespondencja, Dział Inspekcyjny: kontrola terenowych rad narodowych, Komisje: protokoły posiedzeń

Dzieje twórcy:

Ustawa KRN z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych określiła tryb powoływania i funkcjonowania rad narodowych wszystkich stopni. Dalsze uprawnienia i obowiązki terenowych rad narodowych ustalił Dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Ustawa określała sposób powoływania rad, liczbę członków oraz funkcjonowanie rad terenowych. Każda rada niższego szczebla obowiązana była skladać miesięczne sprawozdania z działalności nadrzędnej radzie narodowej. Dekret PKWN ustalił hierarchiczną podległość terenowych rad narodowych. Organem wykonawczym powiatowj rady narodowej był wydział powiatowy, którego przewodniczącym z urzędu był starosta. Wydziałowi powiatowemu podlegali burmistrzowie, wójtowie, sołtysi oraz członkowie zarządów gmin wiejskich i miast niewydzielonych. Rady narodowe wybierały ze swego grona Prezydium, do jego zadań należało: przygotowanie materiałów na posiedzenia PRN, kontrola składu osobowego, opieka i kontrola komisji, zatwierdzanie uchwał rad narodowych niższych szczebli. W dniu 11 marca 1945 r. na zjeździe przedstawicieli poszczególnych gmin i miast oraz organizacji społecznych powołano Powiatową Radę Narodową w Grajewie. Podlegały jej miejskie rady narodowe w Grajewie, Rajgrodzie i Szczuczynie oraz gminne rady narodowe: w Bełdzie, Białaszewie, Boguszach, Grabowie, Lachowie, Prusce, Radziłowie, Rudzie, Szczuczynie i Wąsoszu. Gminne rady narodowe w Grabowie i Lachowie przejęło z powiatu grajewskiego Starostwo Powiatowe Kolneńskie, utworzone rozporządzeniem Rady Mnistrów z 6 kwietnia 1948 roku. Ustawa z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej likwidowała samorząd terytorialny. Powiatowa Rada Narodowa w Grajewie na mocy tej ustawy została zlikwidowana w czerwcu 1950 roku.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

32

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

32

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

8.0

Ogółem metrów bieżących:

0.1

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

W 1978 r. wyłączono zespół akt "Wydział Powiatowy w Grajewie" (38 j.a., 0,50 mb)