Powiatowa Rada Narodowa w Gołdapi

Sygnatura
64/190/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dział Ogólny: protokoły posiedzeń rady, prezydium, uchwały, sprawozdawczość ogólna, Dział Gospodarczy i Administracyjno-Społeczny: sprawy rolne i aprowizacyjne, Dział Inspekcyjny: protokoły posiedzeń wydziału powiatowego, zarządu miejskiego i zarządów gminnych, Komisje: protokoły posiedzeń

Dzieje twórcy:

Ustawa Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych określiła tryb powoływania i funkcjonowania rad narodowych wszystkich stopni. Dalsze uprawnienia i obowiązki terenowych rad narodowych ustalił Dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Ustawa określała sposób powoływania rad, liczbę członków oraz funkcjonowanie rad terenowych. Każda rada niższego szczebla obowiązana była składać miesięczne sprawozdania z działalności nadrzędnej radzie narodowej. Dekret PKWN ustalił hierarchiczną podległość terenowych rad narodowych. Organem wykonawczym powiatowj rady narodowej był wydział powiatowy, którego przewodniczącym z urzędu był starosta. Wydziałowi powiatowemu podlegali burmistrzowie, wójtowie, sołtysi oraz członkowie zarządów gmin wiejskich i miast niewydzielonych. Rady narodowe wybierały ze swego grona prezydium, do jego zadań należało: przygotowanie materiałów na posiedzenia PRN, kontrola składu osobowego, opieka i kontrola nad komisjami, zatwierdzanie uchwał rad narodowych niższych szczebli. Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Gołdapi odbyło się 29 listopada 1945 r. Podlegała jej Miejska Rada Narodowa w Gołdapi oraz gminne rady narodowe: w Dubeninkach, Górnem, Grabowie i Jabłońskich. Powiatowa Rada Narodowa w Gołdapi została zlikwidowana 1 czerwca 1950 roku w oparciu o ustawę z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

37

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

37

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

W 1978 r. wyłączono zespół akt Wydział Powiatowy w Gołdapi