Deputacja Szlachecka Guberni Radomskiej

Sygnatura
21/19/0
Liczba serii
11
Liczba skanów
11385

Zawartość:

Wyposażenie i urządzenie biura, organizacja Deputacji, sprawozdania i korespondencja, wykazy nadesłanych świadectw szlacheckich, wykazy osób pochodzenia szlacheckiego, wykaz osób pozbawionych szlachectwa sygn.1-14 akta szczegółowe księgi A po ogloszeniu prawa w 1836 r. wykazy alfabetyczne sygn. 15-29 księgi B osobiste sygn 30-36 księgi C przed ogłoszeniem prawa w 1936 roku sygn 37-57 księgi D genealogiczne sygn. 58-76 oddział sandomierski akta szczegółowe księgi A po ogloszeniu prawa w 1936 r sygn 77-79 księgi C przed ogłoszeniem prawa sygn 80-85 księgi D genealogiczne sygn 86-87 brulion do zapisywania szlachty sygn. 88 posiedzenia Deputacji sygn. 89 dowody szlachectwa synów Józefa Cieszkowskiego sygn 90 wykazy osób zapisanych do ksiąg szlachectwa sygn. 91 akta dotyczące organizacji deputacji, protokóły posiedzeń, raporty z działalności, świadectwa na uzyskanie szlachectwa, zapisy do ksiąg szlachty.sygn 1-91

Dzieje twórcy:

Dn. 25 lipca 1832 r. został powołany Komitet Szlachecki dla spraw szlachectwa, który zajmował się rozpoznawaniem dowodów szlachectwa oraz jego przyznawaniem. Postanowieniem z 6 września 1836 r. Komitet został rozwiązany, a na jego miejsce powołano deputacje szlacheckie przy komisjach województw sandomierskiego i krakowskiego. Komisje te składały się z prezesów komisji, prezesów i prokuratorów sądów kryminalnych i trybunałów cywilnych, członków komisji wojewódzkich. Deputacje zobowiazane były utrzymywać księgi szlachty. Od 1845 r. dla połączonych guberni kieleckiej i sandomierskiej działała Deputacja Szlachecka Guberni Radomskiej. Od 1849 r. na jej czele stał marszałek szlachty. Deputacja istniała do 1861 r., kiedy to prowadzenie ksiąg szlachty powierzono radzie gubernialnej. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1836-1861 [1867]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1836-1861, 1862-1867.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

91

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

91

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak