Rząd Gubernialny Kielecki

Sygnatura
21/31/0
Daty skrajne
[1802] 1866-1918 [1919]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły postanowień Rządu, prenumerata czasopism, zapomogi, obroty sum kredytowych, spisy przejętych akt, kadra urzędnicza majątek i uposażenie duchowieństwa, domy opieki społecznej, akta osobowe, zmiana miasta na osady, regulacje miast, zezwolenia na handel, plany finansowe, wydatki na opiekę zdrowotną, akta dotyczące budowli rządowych, fabrycznych i prywatnych - projekty i zezwolenia na budowę, ceny za produkty rolne, akta dotyczące poboru do wojska, podwód, kwater dla wojska, chorób, cudzoziemców, wysiedleń Żydów, emigracji, zezwolenia na osiedlanie, nadzoru policyjnego, wykroczeń pracowników, propinacji, kar za nielegalny handel, slużby zdrowia i weterynarii, wykazy żołnierzy poległych w 1915 roku .

Dzieje twórcy:

Gubernia Kielecka powstała z dniem 1 stycznia 1867 roku. Swoim terenem obejmowała obszar 7 powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, olkuskiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. Rząd gubernialny był ciałem kolegialnym działającym pod zwierzchnictwem gubernatora. W jego skład wchodzili: wicegubernator, czterech radców wydziałów Administracyjnego, Wojskowo-Policyjnego, Skarbowego i Prawnego. W posiedzeniach rządu brali także udział asesorowie wydziałow Dóbr Rządowych i Ubezpieczeń, Gubernialny Inspektor Lekarski, Architekt Gubernialny, Naczelnik Dyrekcji Szkolnej i Kasjer Gubernialny do wykonywania czynności kancelaryjnych powoływano sekretarza. Zgodnie z ustawą o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach KP z 1966 roku RGK dzielił się na następujące wydziały: Ogólny, Administracyjny, Wojskowo-Policyjny, Skarbowy, Dóbr Rządowych, Prawny, Lekarski i Ubezpieczeń. Struktura ta przechodziła w okresie działania RGK wiele przekształceń, w końcowym okresie działalności funkcjowowały: Kancelaria Prezydialna, w skład której wchodziły: Sekretariat, Księgowość Ogólna i Archiwum, Wydział Administracyjny (Referaty I - IV), Wydział Wojskowo-Policyjny (Referaty V-VIII), Wydział Prawny (Referaty XIII-XIV), Wydział Lekarski, Wydział Weterynaryjny i Wydział Budowlany. Rząd Gubernialny Kielecki zakończył swoją działalność w 1918 roku w Moskwie, dokąd został ewakuowany po wybuchu I wojny światowej. Całkowita likwidacja urzędu nastapiła na skutek Dekretu Rady Komisarzy Ludowych z 26 stycznia 1918 roku i podporządkowaniu go Komisariatowi do spraw Królestwa Polskiego przy Komisariacie Ludowym w Moskwie. (oprac.Janina Hładkowa)

Daty skrajne:

[1802] 1866-1918 [1919]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1802-1865, 1866-1919.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kěleckoě Gubernskoe Pravlenie

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

17716

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17093

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

120.17

Ogółem opracowanych metrów bieżących

120.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak

puste sygnatury - 492, 641, 994, 1823, 2383, 2959, 2969, 3434, 3515, 4515, 5150, 5171, 6504, 9213, 9215, 9590, 10547, 10993, 11089, 11090, 11107, 14100, 14103, 14105, 14293, 14294, 14716, 14720, 14722, 14724, 14725, 14726, 14818, 15791, 15792, 15793, 15800, 15912, 15947, 17439