Urząd Wojewódzki Kielecki II

Sygnatura
21/305/0
Liczba serii
23
Liczba skanów
4838

Zawartość:

Wydział Ogólny z lat 1945-1950: akta dotyczące uroczystości państwowych, organizacji starostw, zakresu czynności i wykazu akt poszczególnych wydziałów UWK, sprawozdania ze zjazdów starostów, wojewodów, naczelników, urzędów niezespolonych oraz naczelników wydziału UWK, materiały dotyczące podziału terytorialnego, sprawozdania wydziałów UWK, inspekcja starostw, akta Zarządu Nieruchomości Państwowej, sprawy dotyczące organizacji zarządu, ewidencji nieruchomości państwowych oraz poszczególnych terenów i budynków państwowych (sygn.1-284). Wydział Administracyjny z lat 1945-1959: wywłaszczenia gruntów, rejestry szkód wojennych, statystyka ruchu ludności, stwierdzeie obywatelstwa, zmiany nazwisk, oganizacja USC (sygn. 285-338). Wydział Samorządowy z lat 1945-1950: akta dotyczące organizacji i zakresu czynności Wydziału Samorządowego, sprawozdania statystyczne z działalności związków samorządowych i Wydziału Samorządowego, dane statystyczne i opisowe dotyczące stanu gospodarczego powiatów, akta dotyczące nadania praw miejskich gminom, protokóły z odpraw prezydentów i burmistrzów, protokóły z posiedzeń miejskich rad narodowych, zarządów miejskich, prezydiów powiatowych rad narodowych, powiatowych rad narodowych, wydziałów powiatowych, preliminarze budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetów powiatowych związków samorządowych, budżety i sprawozdania miast, zestawienie wydatków i dochodów budżetowych gmin wiejskich, kontrole powiatowych związków samorządowych, wydziałów powieatowych i zarządów miejskich, plany i sprawozdania z inspekcji zarządów gminnych, akta dotyczące działalności Wydziału Wojewódzkiego Związku Samorządowego w Kielcach, plany inwestycji samorządowych, plany elektryfikacji wsi, akta dotyczące akcji społecznej w 1950r., akta dotyczące kas oszczędnościowych, wykazy przedsiębiostw samorządowych, plany i sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych (sygn. 339-1206). Wydział Społeczno-Polityczny z lat 1945-1950: akta spraw wewnętrznych Wydziału i referatów społeczno-politycznych w starostwach, materiały dotyczące referenum ludowego z 1946 r., akta dotyczące działalności stronnictw politycznych, sytuacji na wsi, akcji osiedleńczej na ziemiach zachodnich, meldunki o przestępstwach politycznych, sprawozdania sytuacyjne wojewodów, starostów, zarządów miejskich i wydziałów UWK, obchody świąt państwowych, wykazy ludności wyznań niekatolickich, statystyka mniejszości narodowych, styatystyka cudzoziemców, spisy czasopism wydawanych w woj.. Kieleckim oraz sprawy stowarzyszeń (sygn. 1207-1637). Wydział Opieki Społecznej z lat 1945-1949: sprawozdania z działalności Wydziału, statut organizacyjny Wydziału, protokóły posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej, sprawy kredytów, preliminarze budżetowe wydatków na cele opieki społecznej, sprawy zapomóg (sygn. 1676-1675). Wydział Zdrowia z lat 1945-1949: plan pracy, sprawozdania z działalności Wydziały i lekarzy powiatowych, akta finansowo-budżetowe, wykazy lekarzy i dentystów, sprawy ośrodków zdrowia, opieki lekarskiej nad matką i dzieckiem, opieki nad młodzieżą, akta dotyczące walki z chorobami społecznymi i zakaźnymi oraz sprawy szpitali, zakładów leczniczych i aptek w woj.. Kieleckim (sygn. 1676-2051). Wydział Kultury i Sztuki z lat 1944-1950: sprawozdania z działalności Wydziału, sprawozdania referatów kultury oraz starostwach, sprawy bibliotek powiatowych, sprawy organizacji Wydziału Kultury i Sztuki, akta dotyczące zabezpieczenia majątków podworskich, kroniki bestialstw niemieckich, materiały odnośnie do imprez artystycznych, działalności teatrów, szkół muzycznych i muzeów (sygn. 2052-2186). Wydział Aprowizacji z lat 1944-1949: sprawy organizacjyjne Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału i podległych mu referatów aprowizacji z terenu woj.. Kielceckiego, meldunki o sytuacji aprowizacyjnej, protokóły z konferencji i posiedzeń kierowników Wydziału Aprowizacji, protokóły i sprawozdania poinspekcyjne Oddziału Inspekcji oraz referatów aprowizacji w powiatach, wykazy przedsiębiostw handlowych, protokóły i sprawozdania Wojewódzkiej Komisji Cen, akta dotyczące spraw administracyjno-handlowych (sygn. 2187-2321). Wydział Handlu z lat 1946-1950: sprawy organizacyjne Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału i referatów powiatowych, protokóły ze zjazdów, konferencji, zebrań kierowników i pracowników Wydziału Handlu z terenu całego województwa, sprawozdania o stanie i ruchu przedsiębiorstw handlowych z terenu województwa, sprawozdania o inspekcji, protokóły z posiedzeń miejskich i powiatowych komiscji cen (sygn. 2322-2405). Wydział Przemysłowych z lat 1944-1950: sprawy organizacji Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału Przemysłowego i referatów podległych w powiatach, pożyczki udzielane przedsiębiorstwu, projekty urzadzeń zakładów przemysłowych z terenu województwa kielceckiego, sprawozdania ststystyczne z produkcji i stanu zatrudnienia zakładów przemysłowych z woj… Kielceckiego, wykazy ststystyczne przedsiębiorstw, spisy zakładów przemysłowych w powiatach, sprawy upaństwowienia przedsiębiorstw, projekty techniczne linii elektrycznych (sygn. 2406-3463). Wydział Komunikacji z lat 1945-1950: protokóły ze zjazdów i konferencji, protokóły z inspekcji biur pomiarowych, wykazy biur mierniczychprzysięgłych w poszczególnych województwach, ogólniki, plany inwestycyjne, sprawozdania z prac pomiarowych miast i osad oraz zakładów przemysłowych, matreriały dotyczące scalania działek budowlanych osad, ewidencja punktów triangulacyjnych w powiatach, wykazy osiesli objętych programem prac pomiarowych, plany obszarów pomiarowych miast i osad (sygn. 3623-3776). Wydział Odbudowy z lat 1945-1950: sprawozdania z odbudowy zniszczeń wojennych w miastach i wsiach woj.. Kieleckiego, akta dotyczące działalności władz i urzędów terenowych w zakresie odbudowy, akta dotyczące organizacji Wydziału i referatów odbudowy, projekty techniczne obiektów budowlanych (sygn. 3777-3994). Wydział Gospodarki Komunalnej z lat 1948-1950: wykazy zakładów komunalnych, cegielni, wpienników, kamieniołomów, wykazy miast i gmin objętych planem gospodarki mieszkaniowej, analizy planów gospodarczych budowy dróg, sprawozdania z osiągnięćprodukcyjnych gospodarstw rolnych, ocena projektów wodociągów i kanalizacji, realizacja planu inwestycyjnego (sygn. 3995-4022). Wydział Budżetowo-Gospodarczy z lat 1945-1949: preliminarze budżetowe resortowe oraz Urzędu (sygn. 4023-4039). Wydział Personalny z lat 1948-1950:resortowe wykazy etatów osobowych, zestawienia statystyczne obsady personalnej wydziałow, starostw (sygn. 4040-4045). Wydział Rolnictwa z lat 1945-1949: plany produkji rolnej województwa, gospodartstw władania publicznego, spółdzielni produkcyjnych, wykazy ośrodków maszynowych (sygn. 4046-4062). Wydział Urządzeń Rolnych w latach 1945-1950: akta dotyczące zapasów ziemi przejętej na podst. Dekretu z 1944 r. o reformie rolnej, parcelacji majątków ziemskich,scalenie gruntów wsi, sprawy przydziału gospodarstw poniemieckich, sprawy inspekcji referatów powiatowych (sygn. 4063-4240). Wydziałów Pomiarów Rolnych z lat 1947-1948: akta dotyczące kontroli wydziału,plan prac scaleniowo-regulacyjnych i parcelacyjnych, współpraca z Dyrekcją Regionalną Planowania Przestrzennego i powiatowymi komisjami odbudowy, inspekcje i rewizje prac pomiarowo-scaleniowych (sygn. 4241-4255). Wydział Wodno-Melioracyjny z lat 1945-1950: sprawy organizacyjne, inspekcje Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, sprawy przydziału gruntów na potrzeby wodno-melioracyjne, preliminarze budżetowe i kredyty, plany robót, sprawy powodziowe, sprawy zaopatrzenia ludności osiedli miejskich w wodę (sygn. 4256-4299). Wydział Weterynarii z lat 1945-1948: sprawozdania z działalności służby weterynaryjnej w woj… Kieleckim oraz z działalności Wydziału i lekarzy powiatowych, protkóły i zarządzenia poinspekcyjne, spisy lekarzy weterynarii, preliminarze budżetowe, akta dotyczace zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, sprawy nadzoru nad ubojem zwierząt (sygn. 4300-4376). Wydział Finansów Rolnych z roku 1949: prelimenarz budżetowy na 1950 r. (sygn. 4377).

Dzieje twórcy:

Urząd Wojewódzki Kielecki podjął swą działalność pod koniec października 1944r w Sandomierzu. Wojewodą został J. Maślanka, a po powołaniu go do Lublina do naczelnych władz, f-cje wojewody pełnił B. Bełczewski selegat PKWN i przedstawiciel KC PPR. 22 stycznia 1945r. Po wyzwoleniu Kielecczyzny Urząd Wojewódzki z przyczółka Sandomierskiego przeniósł się do Kielc. Organizacja urzędów wojewódzkich opierała się na dekrecie PKWN z dnia 21 sierpnia 1944r. Rozporządzeniu Prezydenta RP z 19 stycznia 1928r. Oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 sierpni 1931r w sprawie organizacji urzędów wojewódzkich. Urząd Wojewódzki Kielecki z 1945r dzielił się na Wydziały: Ogólny, Administracyjny, Samorządowy, Społeczno-Polityczny, Wojskowy, Komunikacyjny, Odbudowy, Pomiarów, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sztuki, Weterynaryjny, Aprowizacji i Handlu, Przemysłowy. W początkowym okresie działalności UWK nie posiadał opracowanego statutu organizacyjnego, a organizacja poszczególnych wydziałów była ustalona zarządzeniami wojewody. Uprawnienia wojewody w tym czasie były oparte na Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 19 stycznia 1928r. Zgodnie z tym rozporządzeniem do zakresu działania wojewody należały sprawy administracji wojskowej, skarbowej, szkolnej, kolejowej, pocztowo- telekomunikacyjnej oraz spraw zastrzeżonych do kompetencji urzędów ziemskich. Struktura organizacyjna spraw zastrzeżonych do kompetencji urzędów ziemskich. Struktura organizacyjna UWK ulegała reorganizacji, w związku z tym niektóre wydziały nie działały przez cały okres. Funkcjonujące zgodnie ze stukturą organizacyjną wydziały wymienione zostały w części dotyczącej zawartości zespołu. Działalność UWK została zakończona w 1950r. Kiedy na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950r. O jednolitych organach władzy państwowej, kompetencje Urzędu Wojewódzkiego zostały przejęte przez Prezydium WRN. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

[1925] 1944-1950

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1925-1925, 1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

4833

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4822

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

33.6

Ogółem opracowanych metrów bieżących

33.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

422.0

Ogółem metrów bieżących:

0.75

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie
spis roboczy Nie
indeks geograficzny Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie