Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego w Kielcach

Sygnatura
21/501/0
Daty skrajne
[1945] 1958-1980
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział organizacyjno prawny sygn 1-22 protokoły z posiedzeń Kolegium Dyrektorów, protokoły z posiedzeń komisji , narad dyrektorów i odprawy pracowników, sygn 23-59 akta organizacyjne WZPPPT ( statut, regulamin, zarządzenia wewnętrzne dyrektora) sygn 60-194 ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad zakładami i warsztatami prywatnymi, sygn 195-219 utworzenie i likwidacja zakładów na terenie woj. kieleckiego sygn 220-223 wykazy przedsiębiorstw zrzeszonych w WZPPPT sygn 799-803 dokumentacja prywatnych zakładów prywatnych, Wydział BHP sygn. 224-230 Programy poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy , Ośrodek Organizacji i Normowania Pracy sygn 231-290 normowanie i organizacja pracy w poszczególnych zakładach zrzeszonych w WZPPPT Wydział Planowania i Spraw Pracowniczych sygn 291-393 Plany społeczno gospodarcze inwestycyjne WZPPPT i podległych jednostek , sprawozdania zbiorcze i opisowe z wykonania planów gosp. WZPPPT sprawozdania GUS Wydział Produkcji i Usług sygn 394-436 programy i plany rozwoju produkcji oraz usług Wydział Głównego Mechanika sygn 437-497 plany i sprawozdania inwestycyjno finansowe zakładów zrzeszonych w WZPPPT i Zjednoczeniu Wydział Księgowości sygn 498-553 zbiorcze plany i sprawozdania finansowe, bilanse Wydział Rewizji sygn 554-784 Plany i sprawozdania z rewizji, protokoły z rewizji zakładów zrzeszonych w WZPPPT, protokoły z kontroli WZPPPT przeprowadzonych przez NIK i PWRN Wydział Finansowy, kontrola rewidentów przez przedstawicieli departamentu finansowo księgowego Min. Przemysłu Drobnego i Rzemiosła Akta Rady Zakładowej i Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy WZPPPT w Kielcach sygn 793-798 protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działnalości

Dzieje twórcy:

WZPPPT powstał w oparciu o uchwałę PWRN w Kielcach z dniem 3 kwietnia 1959 roku jako Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Przemysłu Terenowego. Poprzednikiem WZPT był Wojewódzki Zarząd Przemysłu. W 1964 roku Zjednoczenie to występowało pod nazwą Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego w Kielcach. Celem jego działalności było zapewnienie właściwych kierunków rozwoju państwowego przemysłu terenowego, zgodnie z planami gospodarczymi i uchwałami prezydium WRN, koordynacja działalności podległych przedsiębiorstw, reprezentowanie ich interesów, udzielanie pomocy technicznej i organizacyjnej. Zjednoczenie miało ustalać zadania, powoływać i odwoływać dyrektorów przedsiębiorstwa, opracowywać plany inwestycyjne, dokonywać rewizji, opracowywać plany i sprawozdania. Według ostatniej struktury w skład Zjednoczenia wchodziły wydział obsługi organizacyjno prawnej, stanowisko ds.......................... Obrony, bhp, zabezpieczenia ppoż, wojewódzki ośrodek organizacji i normowania, wydział planowania i spraw pracowniczych, wydział zaopatrzenia i zbytu transportu, wydział produkcji i usług, wydział głównego mechanika i inwestycji, wydział księgowości, samodzielni rewidenci. Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego działało do stycznia 1976 roku. Agendy przekazano Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Drobnej Wytwórczości w Kielcach W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

[1945] 1958-1980

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1957, 1958-1980.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

825

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

803

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie