Akta gminy Końskie

Sygnatura
21/528/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
673

Zawartość:

Dziennik korespondencyjny sygn 1, akta dotyczące administracji gminnej sygn 2-6, akta dotyczące wójta i pracowników gminnych sygn 7-15, wybory radnych gromadzkich sygn 16-26, wybory delegatów do kolegium wyborczego sygn 27-30, wybory radnych gminnych sygn 31-33, książki uchwał sygn 34-54, 310-312, akta dotyczące lustracji i rewizji urzędu gminnego sygn 55, księga protokołów gminnej komisji rewizyjnej sygn 56, spisy majątkowe sygn 57, protokół zdawczo odbiorczy z przekazania akt gminy sygn 58, sprawozdania rachunkowe, budżety i preliminarze sygn 59-90, 240-247, 289, akta dotyczące podatków (rejestry i rozkłady podatków) sygn 91-114, 248-263, 286-288, ubezpieczenia sygn 115-116, sprawy budżetowo gospodarcze sygn 117, 239, sprawy kasowo rachunkowe sygn 118, akta dotyczące kwestii włościańskich sygn 119-120, świadczenia i kontyngenty sygn 121-125, komunikacja sygn 126, rolnictwo sygn 127-129, 270, statystyka sygn 130 -132, akta dotyczące lecznictwa, ubezpieczeń, bezrobocia, ochrony pracy sygn 133-156, 271, księga spraw cywilnych i policyjnych sygn 157, wybory do Sejmu i Senatu sygn 158-162, zmiany terytorialne sygn 163, 275, księga opisowa gminy sygn 164, księgi ludności stałej poszczególnych wsi 165-171, 280- 283, akta dotyczące prowadzenia ksiąg ludności sygn 175-176, księga ludności przebywającej czasowo sygn 173, księga ludności niestałej sygn 174, akta dotyczące zameldowań policyjnych i poszukiwań osób sygn 177, 179, kontrola osób przesiedlonych sygn 178, rejestr osób opuszczających gminę sygn 180, ewidencja i kontrola ruchu ludności sygn 181-182, akta dot. ogłoszeń, obwieszczeń i publikacji sygn 183-187, 305-306, akta dot. obchodów uroczystości sygn 188, akta dot. poszukiwań rzeczy, majątków, materiałów sygn 189-193, akta dot. spraw wojskowych, pobór, rezerwiści, zasiłki dla rodzin sygn 194-202, akta dot ewidencji zwierząt pociągowych i środków przewozowych dla wojska sygn 203-210, sprawy budowlane sygn 211-218, akta dotyczące osób aresztowanych , wykonania orzeczeń karnych, administracyjnych sygn 219-231, 234, 272-273, akta dot spraw "różnych"sygn 233, 284-285, 293 , 313, akta poufne sygn 235, sprawozdania o stanie i położeniu gminy Końskie, jej sytuacji politycznej i ekonomicznej sygn 236- 237, książka protokółów konferencji sołtysów sygn 238, księgi biercze sygn 264-268, roboty wojskowe sygn 269, protokóły z zebrań sygn 274, akta stanu cywilnego, informacje o zmarłych , dowody tożsamości sygn 276-279 , 290-292, szkolnictwo sygn 294-303, kultura sygn 304, sprwy weterynaryjne, hodowla sygn 307-308, gospodarka gminna sygn 309.

Dzieje twórcy:

Ustrój gmin wiejskich zapoczątkował dekret z dnia 23 lutego 1809 r. Dekret z 1809 roku, który przewidywał istnienie rad wiejskich z wójtem na czele. Od 1818 roku wójtom nadano charakter partymonialny, uszczuplono obszar gmin, czyniąc wójtem każdego właściciela wsi. Ukaz carski z dnia 9 lutego 1864 roku „O urządzeniu gmin wiejskich”, wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej, dając podstawę ustroju samorządu gminnego. Każda gmina składać się miała z szeregu wsi, osad, kolonii, folwarku, a więc tworzyć gminę zbiorową. W związku z ukazem z 1864 roku Komitet Urządzający w latach 1867-1868 wprowadził nowy podział na gminy. Podstawowe zmiany wprowadził dekret „O utworzeniu rad gminnych” z dnia 27 listopada 1918 roku. W każdej gminie została utworzona rada gminna, składająca się z wójta i 12 członków. Stan taki przetrwał do 1933 roku, kiedy to zmiany w dotychczasowej organizacji samorządu wprowadziła ustawa z 23.03.1933 r. „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 28.11.1939 r. podporządkowało władze gminne okupantowi. Samorząd gminny został zlikwidowany. Zarządem gminy kierował burmistrz powoływany drogą nominacji. Bezpośrednią władzę nadzorczą nad gminami sprawował Starosta Powiatowy. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1864-1944 [1947]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1864-1944, 1945-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

313

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

313

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak