Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kozłowie, powiat miechowski

Sygnatura
21/2033/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
151

Zawartość:

akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz niekompletne alegata

Dzieje twórcy:

W Polsce akty stanu cywilnego miały charakter wyłącznie kościelny. Duchowieństwo prowadziło księgi aktów pogrzebów bez żadnej ingerencji ze strony państwa. Dopiero uchwała Konfederacji Generalnej z 1764 roku wprowadzała innowacje. mianowicie nakazuje ona, by akta chrztu z końcem każdego roku składane były w kancelariach grodzkich. na terenie byłego KP obowiązywał wprowadzony w 1808 roku Kodeks Napoleona, który między innymi normował zasady sporządzania i przechowywania ksiąg asc dla wszystkich obywateli bez różnicy wyznań.W 1810 roku obowiązek prowadzenia akt stanu cywilnego nałożono na duchownych parafii. W 1825 roku Kodeks Cywilny KP ustanawia specjalne przepisy dla różnych wyznań. Odnośnie wyznań chrześcijańskich postanowiono, że przełożony parafii obok przepisów kościelnych powinien dopełniać przepisów cywilnych.Równolegle z przepisami odnośnie wyznań chrześcijańskich pojawiają się przepisy dotyczące aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich.. W 1825 roku dnia 2.06 dekretem carskim zostaje powołany Komitet do spraw żydowskich. księża mieli pełnić obowiązki urzędników stanu cywilnego dla osób wyznań niechrześcijańskich. Od 1825 roku prowadzenie aktów dla ludności wyznań niechrześcijańskich, powierzone zostało burmistrzom, względnie innym osobom świeckim mianowanym przez Komisję Wyznań. Przepisy te uzupełnia Rada Administracyjna postanowieniem z dnia 7.09.1830 roku., na mocy którego rabini zostali powołani do prowadzenia przedmetrykalnych ksiąg zapisowych urodzeń i małżeństw.

Daty skrajne:

1861-1928

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1861-1928.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

124

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

67

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.93

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.52

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak

dawny numer zespołu 22/409 w oddziale zamiejscowym w Jędrzejowie