Urząd Domenalno-Rentowy w Prabutach pow. iławski (dawny pow. suski)

Sygnatura
42/48/0
Liczba serii
23
Liczba skanów
761

Zawartość:

I. Rachunki zarządu domeny: trzy księgi zawierają rachunki zarządu domeny z lat 1726 – 1732 oraz 21 z rozliczeniami generalnego dzierżawcy domeny z lat 1732 – 1762, każda jednostka zawiera rachunki z jednego roku- tworzą je: ogólne zestawienie dochodów i wydatków, a także wpływów z dziesięcin, danin i akcyzy oraz dochodów nadzwyczajnych, wydatków budowlanych, na transport i pocztę, księgi te to wtórniki oryginalnych ksiąg rachunkowych domeny, są one egzemplarzami Kamery Wojennej i Skarbowej. II. Generalia: zarządzenia i instrukcje rządu Księstwa oraz rządu Królestwa Pruskiego w sprawach: kompetencji urzędu, zastawiania dóbr, finansów domeny, młynów, lasów hamerni, regulacji granic między wsiami i folwarkami, pomiarów i klasyfikacji gruntów, sporów chłopskich, kultury ogrodniczej, uprawy tytoniu, hodowli koni, ochrony ptaków, a ponadto ordynacja rybacka, subskrypcja książek, map, manuskryptów szkolnych i czasopism, cenzura tychże, tworzenie zakładów opiekuńczych dla dzieci, wcielanie katolickich wsi do parafii, wykonywanie tabel statystycznych oraz instrukcje dla urzędników dotyczące niepokojów w Królestwie Polskim w latach 1861 – 1865. III.Specjalia [ podziały gruntów i zmiany ich właścicieli]: sprawy podziałów gruntów i przewłaszczeń gospodarstw w 15-tu osadach podlegających Urzędowi Domenalno-Rentowemu. Dział tworzą 402 poszyty. Każdy dotyczy tylko jednego gospodarstwa. Niekiedy akta jednej zagrody są zawarte w dwóch, trzech, czterech zeszytach. Znajdują się w nich liczne kopie starych umów kupna sprzedaży i wyroków sądowych w sprawach podziałów i dziedziczenia, zmiany świadczeń domenalnych związanych z nimi. W aktach odbija się także przebieg procesu uwłaszczenia chłopów na obszarze domeny /pruska reforma uwłaszczeniowa/. Akta zawie-rają cenne informacje do dziejów społecznych i gospodarczych. IV.Wtórniki ksiąg rachunkowych parafii i szpitali – przytułków: wtórniki egzemplarzy ksiąg rachunkowych zarządów trzech parafii: Biskupiec Pomorski, Gdakowo i Kisielice oraz dwóch szpitali – przytułków w Biskupcu i Kisielicach. Wtórniki tych ksiąg trafiły do zarządu Domeny w ramach urzędowego nadzoru nad rachunkowością parafii i szpitali. V. Varia: teczka różnych luźnych akt: jedno bifolium zawiera zarządzenia w sprawie rewizji rachunków szpitala w Biskupcu Pomorskim, karta z rachunkami jakiejś parafii, jedno bifolium dotyczące sprawy hipotecznej działki nr 63 we wsi Podlasek, jedno bifolium dotyczące sprawy hipotecznej nr 156 we wsi Goryń, składka z pismami dotyczącymi prenumeraty czasopisma policyjnego.

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1726-1875

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1726-1875.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänen Rent-Amt Riesenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

504

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

504

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak