Inspektorat Szkolny w Olsztynie

Sygnatura
42/624/0
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

Plany i sprawozdania z działalności Inspektora / Inspektoratu, sprawozdania o ilości i organizacji szkół, przedszkoli i domów dziecka, o ilości dzieci i nauczycieli 1945-1949 sygn.1-8 Zespoły i Komisje ds. Samokształcenia Nauczycieli, Czytelnictwa, Oświaty, Walki z Analfabetyzmem, Świetlic i Zespołów Artystycznych, Komitety: Zlotów Świetlicowych, Szkolne Obrońców Pokoju – protokóły z konferencji, narad, rezolucje uczniów w sprawie obrony pokoju 1947-1950 sygn. 9-12 Budżety i preliminarze, wykazy szkół i potrzeby inwestycyjne szkół 1946-1950, sygn. 13-15 Statystyka z lat: 1945-1950 - pierwszy sumaryczny spis ludności cywilnej stan na 14.02.1946r. Sygn.16-17; sprawozdania z organizacji publicznych szkół powszechnych, sprawozdania statystyczne ze szkół, przedszkoli i dziecińców, wykazy imienne nauczycieli, sprawozdania statystyczne ze szkół, wykazy kursów, sprawozdania z działalności bibliotek, placówek czynnego upowszechniania kultury i oświaty, wykazy książek do wycofania, sygn.18-47

Dzieje twórcy:

Organizacja powojennego ustroju szkolnego na ziemiach odzyskanych oparta została na przepisach z okresu międzywojennego: rozporządzeniu Prezydenta RP z 04.07.1933 r. o organizacji obwodowych władz szkolnych , rozporządzeniu Prezydenta RP z 28.12.1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji , oraz rozporządzeniu Ministra Oświaty z 13.03.1946 r. w sprawie zakresu działania i kompetencji inspektorów szkolnych oraz organizacji wewnętrznej inspektoratów szkolnych. Do zakresu działania Inspektora Szkolnego należała: realizacja powszechnego nauczania i wychowania szkolnego, wychowanie przedszkolne, oświata i kultura dorosłych, organizacja pracy inspektoratu. Inspektorat zajmował się: organizacją szkół, przedszkoli i domów dziecka; organizowaniem kursów dla nauczycieli i analfabetów, kursów repolonizacyjnych, kursów w zakresie szkoły powszechnej dla dorosłych, kursów samokształceniowych; organizacją świetlic, bibliotek i zespołów artystycznych; zapewnieniem szkołom odpowiednich warunków materialnych, dożywianie uczniów, szerzeniem kultury i oświaty na terenie miasta i powiatu.Władzą zwierzchnią Inspektoratu było Kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego w Olsztynie, podległe Ministerstwu Oświaty w Warszawie.Inspektorat Szkolny w Olsztynie powstał z początkiem maja 1945 r. Pierwszym Inspektorem Szkolnym był Brunon Boehm, który objął stanowisko 05.05.1945 r. Zastał działające dwie szkoły - w Dajtkach i Tomaszkowie. Jeszcze w maju zorganizował 2 szkoły powszechne w mieście i 6 na prowincji, oraz kurs nauczycielski. Warunki pracy Inspektoratu były bardzo trudne, brak własnego lokalu, brak ludzi do pracy i brak funduszy. Pracami Inspektoratu kierował Inspektor Szkolny, kadrę stanowili Podinspektorzy – Szkolny i Oświaty Dorosłych oraz referenci i instruktorzy. Do rozwiązywania spraw szczegółowych powstawały Komisje, Zespoły i Komitety. Kadra była niewykwalifikowana, ciągle się zmieniała i przez cały czas niekompletna. Podobnie wyglądała sytuacja w szkołach. Prawie wszystkie wymagały mniejszego lub większego remontu, część była bardzo zniszczona, brakowało wyposażenia, podręczników szkolnych, zeszytów, pomocy szkolnych, odzieży i wyżywienia oraz nauczycieli. Inspektor Szkolny zajęty organizowaniem i kontrolą szkół nie miał chyba czasu na właściwe zorganizowanie pracy biura. Nowym Inspektorem Szkolnym, od maja 1948 r. został Edmund Brzozowski przeniesiony do Olsztyna ze stanowiska Inspektora Szkolnego w Piszu. Jak informuje, zastał całkowicie nie zorganizowaną pracę kancelaryjną, nie pozałatwiane sprawy i całkowity chaos w aktach. W doraźnym planie pracy do końca 1948 r. Inspektor zaplanował uporządkowanie akt bieżących i archiwum. Na konferencji pracowników Inspektoratu w październiku 1949 r. omawiano stan organizacji Inspektoratu, potrzeby oraz podział pracy biurowej. Ile z zaplanowanych prac wykonano trudno ustalić.Ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 20.03.1950 r. Położyła kres działalności Inspektoratów Szkolnych. W czerwcu 1950 r. Prezydia Powiatowych/Miejskich Rad Narodowych przejęły funkcję nie tylko urzędów administracji państwowej, lecz również urzędów nie zespolonych, w tym Inspektoratu Szkolnego, którego zadania przejął Wydział Oświaty.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

47

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

47

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak