Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie

Sygnatura
42/1088/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Konferencje miejskie: protokóły, sprawozdania, rezolucje, wykazy delegatów, 1945-1948, sygn.1 Komisja Rewizyjna: protokóły posiedzeń,1948, sygn.2 Plenum Komietu Miejskiego: protokóły posiedzeń,1945-1948, sygn.3 Egzekutywa: protokóły posiedzeń,1945-1948, sygn.4 Sekretariat: protokóły posiedzeń międzypartyjnych, narad aktywu miejskiego, korespondencja,1945-1948, sygn.5-7 Referat Organizacyjny: sprawozdania miesięczne,ankiety i blankiety sprawozdawcze, plany pracy, wykazy sekretarzy komórek partyjnych, protokóły zebrań kół miejskich, komitet kolejowy PPR- protokóły, materiały sprawozdawcze, wykazy sekretarzy, protokóły współdziałania międzypartyjnego, korespondencja, protokóły zebrań kół kolejowych, materiały komitetów zakładowych przy Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej i Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego-protokóły posiedzeń,materiały z konferencji, sprawozdania, protokóły z zebrań sekretarzy i kół milicyjnych,1945-1948, sygn.8-58 eferat Propagandy: korespondencja, 1947, sygn.59 Referat Przemysłowy: wykazy przedsiębiorstw i instytucji w Olsztynie, materiały sprawozdawcze Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego, zestawienia wydatków i dochodów przedsiębiorstw i zakładów pracy w Olsztynie,1946-1948, sygn.60-65 Referat Zawodowy: materiały sprawozdawcze, plany pracy,1947-1948, sygn.66 Referat Administracyjno-Samorządowy: materiały sprawozdawcze, budżet miejski,1 945-1947, sygn.67 Referat Komunikacyjny: sprawozdania z działalności, protokóły z zebrań aktywu pocztowego,1948, sygn.68 Referat Personalny: materiały sprawozdawcze,kwestionariusze i karty ewidencyjne członków,1947-1948, sygn.69-71

Dzieje twórcy:

Po utworzeniu dniu 18.04.1945r. Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie, przystapiono do organizowania aparatu partyjnego na terenie powiatów. Komitet Miejski PPR w Olsztynie rozpoczął działalność już w kwietniu 1945r., działał on na prawach powiatu. Struktura organizacyjna wszystkich szczebli PPR, tj. Komitetu Wojewódzkiego, komitetów powiatowych, komitetów miejskich i gminnych była zbudowana na tych samych zasadach: władze zarządzające i kontrolne oraz aparat wykonawczy. Władze były wybierane, aparat stanowiły wydziały bądź referaty, w których zatrudniano pracowników etatowych i aktyw nieetatowy. Struktura władz i aparatu miejskiego przedstawiała się następująco: konferencja miejska, komitet miejski, Miejska Komisja Rewizyjna, egzekutywa komitetu miejskiego. Komitet Miejski jako aparat składał się z sekretariatu i referatów: organizacyjnego, propagandy, rolnego, komunikacyjnego, zawodowego, przemysłowego, kobiecego, personalnego, administracyjno-somorządowy. Najwyższą władzą była konferencja miejska zwoływana raz w roku. Konferencja wybierała organ zarządzajacy między konferencjami - Komitet Miejski i Miejską Komisję Rewizyjną, oraz I i II sekretarza. Komitet Miejski zbierał się na posiedzeniach plenarnych raz na kwartał. Wybierał ze swego grona egzekutywę. Egzekutywa na bieżąco kierowała polityką partii i zbierala się na zebraniach raz w tygodniu. Pracami egzekutywy i aparatu kierował I sekretarz. Apart dzielił się na referaty. Najczęściej byli to instruktorzy do spraw i zajmowali się kilkoma sprawami /referatami równocześnie. Kongres zjednoczeniowy PPR i PPS 15.12.1948r. kończy działalność obu partii.

Daty skrajne:

1945-1948

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

71

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

71

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak