Urząd Budownictwa Naziemnego w Biskupcu

Sygnatura
42/1514/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Schulbauten. [akta budowy szkół w Biskupcu, Łędławkach, Rynie, Studnicy i Tarninach /m. in. plany budynków szkolnych], 1831-1927 sygn. 1-5. 2. Chaussee-und Kreisstrassen-Bau. [plany budowy dróg powiatowych wykonanych w dużej skali na składanych kartach dużego formatu: plany sytuacyjne, rysunki dróg, rzuty wysokościowe etc.], 1916-1940 sygn. 6-16.

Dzieje twórcy:

Państwowa administracja budowlana w Niemczech w XIX i XX wieku (do 1945) dzieliła się na: urzędy budownictwa naziemnego (wysokiego) oraz wodnego. Po wielokrotnych reformach urzędy budownictwa naziemnego zostały podporzadkowane w 1878 r. ministerstwu robót publicznych, a melioracyjne (zwane później administracją urządzeń rolnych)-ministerstwu rolnictwa. Pruska państwowa administracja budownictwa naziemnego podlegała od 1.4.1920 r. wydziałowi budownictwa naziemnego ministerstwa spraw wewnetrznych za wyjątkiem policji budowlanej i taniego budownictwa mieszkaniowego. Te ostatnie podporządkowano ministerstwu opieki społecznej. Do kompetencji urzędów budownictwa naziemnego nalezało techniczne przygotowanie albo współdziałanie przy wykonastwie jak również przy utrzymaniu budowli wszystkich pruskich resortów, jeśli nie miały one własnych organów odpowiadajacych za te sprawy. Na szczeblu prowincji sprawy państwowej administracji budownictwa naziemnego zostały podporządkowane prezesom rejencji. Ich kompetencje w tej dziedzinie, a zwłaszcza nadzór służbowy nad nimi, regulowała słynna instrukcja rządowa dla rejencji z 23.10.1817 roku i następne. Kierowanie lokalnymi sprawami z zakresu budownictwa wysokiego należało do państwowych urzędów budownictwa naziemnego działających na obszarze danej rejencji. Zakłady techniczne budownictwa (zwłaszcza wodnego) znajdowały sę pod kierownictwem urzędników technicznych budownictwa. Krajowy Urząd Budownictwa Naziemnego zatwierdzał projekty i nadzorował państwowe przedsięwzięcia zwłaszcza w zakresie budowy dróg krajowych i powiatowych a także budowę budynków urzędów, sądów, więzień etc. Podlegały mu powiatowe inspektoraty budownictwa naziemnego. Wydziały powiatowe (Kreisausschüsse) musiały uzgadniać z nim projekty i budowę dróg powiatowych etc. W drugiej ćwierci XIX w. sprawy budownictwa państwowego w powiecie nadzorował Kreisbaumeister-powiatowy majster ds. budownictwa. Jego biuro zostało przekształcone w połowie tego wieku w Kreisbauamt-powiatowy urząd ds. budownictwa. Od około 1860 r. kierownik tego urzędu zwał się Kreisbauinspektor-powiatowy inspektor ds. budownictwa. Po roku 1866 urząd przemianowano w Kreisbauinspektion-powiatowy inspektorat budownictwa. W 1910 r. jego nazwę zmieniono na Hochbauamt-wyższy urząd ds. budownictwa (nazwa przetrwała do 1944 r.),podlegał on krajowemu urzędowi budownictwa.

Daty skrajne:

1831-1940

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1831-1940, 1831-1940, 1831-1940.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Hochbauamt in Bischofsburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

16

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak