Urząd Wojewódzki Białostocki

Sygnatura
4/47/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół posiada układ strukturalny. Wyodrębnione zostały akta następujących komórek organizacyjnych: Wydział Ogólny, Wydział Administracyjny, Wydział Społeczno-Polityczny, Oddział Sztuki Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego, Wydział Samorządowy, [1918-1919] 1920-1939; sygn. 1-29, 32-318 oraz Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych [1918-1932] 1933-1939 [1940, 1967]; sygn. 204-1267 Akta Wydziału Ogólnego zawierają m.in. protokoły zebrań naczelników władz administracji państwowej II instancji oraz starostw powiatowych z lat 1929-1936; protokoły zebrań władz administracji państwowej I instancji z obszaru poszczególnych powiatów z lat 1927-1934; sprawy osobowe urzędników z lat 1918-1936. Akta Wydziału Administracyjnego zawierają sprawozdania dotyczące stanu parafii prawosławnych. Akta Wydziału Społeczno-Politycznego zawierają m.in. sprawozdania sytuacyjne wojewody, starosty bielsko-podlaskiego, materiały z obchodów 100-lecia powstania listopadowego, meldunki o strajkach robotników rolnych w pow. Sokółka. Akta Oddziału Sztuki zawierają głownie materiały inwentaryzacyjne zabytków architektonicznych oraz zabytków przyrody. Akta Wydziału Samorządowego zawierają m.in. sprawozdania wojewody z działalności administracji państwowej i samorządowej, budżety i sprawozdania rachunkowe Zarządu Miejskiego w Białymstoku, protokół posiedzenia Sejmiku Powiatu Białostockiego z 1928r. Akta Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych składają się z dokumentacji dotyczącej scalania gruntów wiejskich, parcelacji folwarków i likwidacji serwitutów w powiatach: białostockim, bielskim, grajewskim, grodzieńskim, łomżyńskim, ostrołęckim, sokólskim, wołkowyskim, wysokomazowieckim województwa białostockiego. Dopływy: 119 j.a. 1934-1939; nab.3309/2010r. 9 j.a.-0,00 mb. korekta ewidencji/ nab.3378/2011r.; 1933-1939, 23 j.a.-0,00 mb. korekta ewidencji/ nab.3396/2012r.; 1922-1930, 1937-1939, 1 j.a.-0,01 mb. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab.3642/2017r. 6 j.a-0,05 mb.

Dzieje twórcy:

Urząd Wojewódzki Białostocki jako organ administracji ogólnej II instancji utworzony został na mocy ustawy tymczasowej z 2 sierpnia 1919r. W skład województwa białostockiego miało wejść 6 powiatów dawnej guberni łomżyńskiej, 3 powiaty dawnej guberni suwalskiej oraz 3 powiaty byłej guberni grodzieńskiej. UWB rozpoczął swoją działalność w 1920r. Szczegółowy zakres kompetencji wojewody i strukturę podległego mu urzędu wojewódzkiego określało Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 listopada 1919r. Organizacja instytucji w czasie jej istnienia była wielokrotnie zmieniana. Urząd dzielił się początkowo na departamenty, a następnie na wydziały. Te z kolei dzieliły się na oddziały. Od dnia 1 stycznia 1934r. w związku z likwidacją samodzielności urzędów ziemskich dotychczasowe okręgowe urzędy ziemskie funkcjonowały w ramach urzędów wojewódzkich jako wydziały rolnictwa i reform rolnych. Kres działalności Urzędu Wojewódzkiego miał miejsce w wyniku zajęcia miasta Białegostoku przez wojska niemieckie we wrześniu 1939r.

Daty skrajne:

[1918-1919] 1920-1939 [1940,1967]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1919, 1920-1939, 1940-1940, 1967-1967.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1538

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1380

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

12.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 32
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 1064
inwentarz kartkowy roboczy Tak 13
spis roboczy Tak 113
indeks geograficzny Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 316

skorowidz alfabetyczny do akt Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych;