Urząd Wojewódzki Białostocki

Sygnatura
4/71/0
Daty skrajne
[1937-1938] 1944-1950 [1951-1959]
Liczba serii
29
Liczba skanów
138641

Zawartość:

Wydział Ogólny: Oddział Organizacyjny – Zarządzenia władz centralnych, Zarządzenia Wojewody, Sprawy wynikające ze stanowiska Wojewody, Organizacja, Odprawy, konferencje, Sprawozdania z działalności, Sprawozdania sytuacyjne, Podział terytorialny, Ziemie odzyskane, Odznaczenia i nagrody, Różne, Administracja Białostockiego Dziennika Wojewódzkiego – Protokół zdawczo-odbiorczy części redakcyjnej, Oddział Administracyjny – mienie opuszczone i porzucone, nadanie poświadczenia obywatelstwa, zmiana nazwisk, Oddział Personalny – Wykazy pracowników niektórych wydziałów, starostw, Wojewódzki Inspektorat Starostw – Ewakuacja ludności, kontrola starostw, lata 1944 – 1950, sygn. 1-370, Wydział Personalny: Oddział Ruchu Służbowego i Ewidencji Personalnej Pracowników Państwowych – Wykazy obsady personalnej stanowisk kierowniczych UW, samorządu terytorialnego szczebla pow. miejskiego i gminnego, wykazy wójtów, burmistrzów i sekretarzy, lata 1949 – 1950, sygn. 371-377, Wydział Budżetowo-Gospodarczy: Oddział Budżetowy – Projekty preliminarzy budżetowych resortowych, lata 1944 – 1950, sygn. 378-406, Wydział Administracyjny: Oddział Ogólno-Administracyjny – Wywłaszczenia, mienie opuszczone, nieruchomości gmin wyznaniowych żydowskich, ochrona granic, przesiedlanie, nabywanie nieruchomości w pasie granicznym, Oddział Spraw Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności – stwierdzanie, uznanie, nadawanie obywatelstwa, rejestracja ludności autochtonicznej, rejestracja ludności cygańskiej, wykazy urzędów stanu cywilnego, lustracje USC, lata 1945 – 1950, sygn. 407-480, Wydział Społeczno-Polityczny: Oddział Ogólno-Polityczny – Sprawy bezpieczeństwa publicznego, Referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego, Sprawy repatriacji i obywatelstwa, Sprawy organizacji i funkcjonowania Wydziału, Działalność starostw powiatowych, Wykazy imienne osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji państwowej i samorządzie terytorialnym, Skargi, Działalność organów adm. Państwowej szczebla wojewódzkiego, Sprawy różne, Oddział Społeczny – Sprawy wyznań religijnych, Sprawy mniejszości narodowych oraz obywatelstwa polskiego, Sprawy stowarzyszeń, Oddział Ochrony Przed Pożarami i Innymi Klęskami – Sprawy p. pożarowe, działalność ochotniczych straży, komitetu p. pożarowego, Oddział Osiedleńczy – Sprawozdania sytuacyjne, Organizacja i działalność referatów osiedleńczych starostw powiatowych, Akcja osadnicza i uwłaszczeniowa, Ludność autochtoniczna, Sprawy różne, lata 1945 – 1950, sygn. 481-798, Brak jedn. O sygn. 626, Wydział Samorządowy: Oddział Administracji Samorządu – Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, Statystyka administracyjna związków samorządowych, Sprawy składu organów wykonawczych samorządu terytorialnego, Sprawy pracowników samorządu terytorialnego, Konferencje samorządowe, Protokóły posiedzeń PRN oraz ich Prezydiów, Protokóły posiedzeń Wydziałów Powiatowych, Sprawy podziału administracyjnego, Sprawy różne, Oddział Spraw Społecznych i Gospodarczych Samorządu – Statystyka gospodarcza związków samorządowych, Inwestycje zawiązków samorządowych, Sprawy różne przedsiębiorstw samorządowych, Sprawy oświaty i opieki nad dzieckiem i młodzieżą, Sprawy instytucji kredytowych związków samorządowych, Sprawy różne, Oddział Finansów Samorządowych – Sprawy budżetów związków samorządowych. Materiały zbiorcze, Budżety powiatowych związków samorządowych, Sprawy podatków komunalnych, Sprawy podatku gruntowego, Sprawy szarwarków, Sprawy dotacji i subwencji związków samorządowych, Sprawy różne, Oddział Samorządu Wojewódzkiego – Sprawozdania z działalności Wydziału Samorządowego i Wojewódzkiego, Oddział Inspekcji Samorządowej – Zarządzenia, zestawienia zbiorcze, Plany pracy i sprawozdania inspektorów samorządu gminnego, Protokóły lustracji zarządów gminnych i miejskich, Protokóły konferencji samorządowych, Sprawy różne, lata 1944 – 1950, sygn. 799-1369, 2627-2628, Wydział Administracji i Finansów Komunalnych: Oddział Organizacji Samorządu – Sprawy pracowników samorządu terytorialnego, Protokóły posiedzeń Wydziałów Powiatowych, Sprawy różne, Oddział Finansowo-Budżetowy – Budżety związków samorządowych, Sprawy podatkowe, Oddział Inspekcji Samorządowej – Protokóły inspekcji zarządów gminnych, lata 1949 – 1950, sygn. 1370-1421, Wydział Gospodarki Komunalnej: Oddział Planowania Gospodarczego – Inwestycje samorządowe, Oddział Inwestycji – Organizacja służby inwestycyjnej, lata 1949 – 1950, sygn. 1422-1433, Wydział Przemysłowy: Zarządzenia i instrukcje, sprawozdania, Sprawozdania z działalności Wydziału, Upaństwowienie przemysłu, Sprawozdania dot. Przemysłu, Wykazy zakładów przemysłowych, Sprawozdania zakładów przemysłowych, Rzemiosło, Sprawy różne, lata 1944 – 1947, sygn. 1434-1517, Wydział Przemysłu i Handlu: Oddział Ogólny – Zarządzenia, Plany i Sprawozdania, Konferencje, Kontrola Wydziału i starostw, Wykazy zakładów przemysłowych, Sprawozdania statystyczne zakładów przemysłowych, Rzemiosło, Oddział Techniczny – Rozmieszczanie tartaków, elektryfikacja młyna, Oddział Administracji Przemysłowej – Sprawozdania z produkcji, Rzemiosło, Sprawy odwoławcze, Upaństwowienie przedsiębiorstw, Oddział Handlu – Wykazy Przedsiębiorstw handlowych, aptek, garbarni, młynów, piekarni, obrót ziemiopłodami, lata 1947 – 1950, sygn. 1518-1612, Wydział Przemysłu: Oddział Ogólny – Plany i sprawozdania referatów przemysłu, Wykazy zakładów przemysłowych, Sprawozdania o przemyśle, Sprawozdania statystyczne zakładów przemysłowych, Oddział Techniczny – Protokóły komisji kwalifikującej maszyny, Oddział Administracji Przemysłowej – Uprawnienia przemysłowe, wykazy zakładów, Rzemiosło-rejestr cechów, ewidencja rzemieślników, Upaństwowienie przedsiębiorstw, lata 1948 – 1950, sygn. 1613-1656, Wydział Handlu: Planowanie, sprawozdawczość – Organizacja sieci dystrybucyjnej, wykazy przedsiębiorstw handlowych, sprawozdania o stanie i ruchu placówek handlowych, rok 1949, sygn. 1657-1674, Wydział Aprowizacji /Aprowizacji i Handlu/: Oddział Ogólny – Okólniki i zarządzenia, Sprawozdania z działalności oddziałów, Związku Rewizyjnego Sp-ni RP, budżet, Oddział Planowania – Referat statystyki, Ewidencja warsztatów, Raporty cen, Oddział Artykułów Spożywczych – Przedziały dla ludności, Sprawozdania starostw o obrocie zbożami, Oddział /Kontroli/ Inspekcji – Kontrola referatów aprowizacji i handlu w powiatach, Kontrola przedsiębiorstw, Komisja Kontrolno-Klasyfikacyjna, lata 1944 – 1948, sygn. 1657 – 1780, Wydział Odbudowy: Oddział Ogólni i Administracji Budowlanej – Organizacja Wydziału, zniszczenia wsi, sprawozdania z odbudowy, Oddział Budownictwa – Zarządzenia, rejestracja strat wojennych, sprawozdania z odbudowy, ewidencja zakładów przemysłu budowlanego, Oddział Planowania i Polityki Budowlanej – Statystyka przemysłowa, sprawozdania z odbudowy wsi i miast, budownictwo mieszkaniowe, zaopatrzenie w materiały, Projekty – Odbudowy budynków użyteczności publicznej m.in.. szkół, szpitali, budynków mieszkalnych, plany zagospodarowania przestrzennego, Szkic projektu sieci ulicznej śródmieścia Białegostoku, lata 1944 – 1950, sygn. 1781-2107, 2629-2671, 2680-2683, 2687, Brak jedn. O sygn. 2629-2630, Wydział Budowy i Utrzymania Dróg: Oddział Budowy i Utrzymania Dróg – Sprawozdania z robót na drogach I kolejności, odnowa dróg i mostów, Oddział Lotnictwa Cywilnego – Zarządzenia, inspekcja ośrodka szybownictwa, sprawozdania z wyszkolenia szybowcowego, przejęcie lotnisk, wykazy i ochrona lotnisk, lata 1946 – 1950, sygn. 2108-2114, DZIAŁ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH: Wydział Urządzeń Rolnych: Oddział Parcelacji – Zarządzenia, Organizacja Działu, Zjazdy Komisarzy Ziemskich, Plany pracy, Sprawozdania, Inspekcje Referatów Rolnictwa i Reform Rolnych, Ewidencja gospodarstw opuszczonych, Parcelacje osadnicze, Majątki państwowe, Oddział Klasyfikacji Szacunkowej – Klasyfikacja i szacunek gruntów, Oddział Scalania i Regulacji – Regulacja gospodarstw, Oddział Sądowo-Hipoteczny – Regulacja hipotek, lata 1944 – 1949, sygn. 2215-2238, Dopływ: Akta parcelacji, rejestry pomiarowe, lata [1937 – 1938] 1944 – 1950, sygn. 2688-2750, Wydział Pomiarów Rolnych – Zarządzenia i instrukcje, Oddział Parcelacji i Regulacji Rolnych – Plany prac parcelacyjnych, scaleniowych, regulacyjnych, spółdzielczość produkcyjna, Referat Organizacyjno-Pomiarowy – ewidencja mierniczych, Oddział Regulacji i Zabudowy Osiedli Wiejskich – Sprawozdawczość, scalanie gruntów, lata 1944 – 1950, sygn. 2239-2271, Wydział Wodno-Melioracyjny: Sprawozdania, inspekcje, plan inwestycyjny, lata 1946 – 1947, sygn. 2272-2276, Wydział Finansów Rolnych: Organizacja Wydziału, pracownicy, bilanse, lata 1947 – 1949 /1951/, sygn. 2277-2288, Wydział Weterynarii: Oddział Ogólny – Okólniki, zjazdy lekarzy weterynarii, sprawozdania Wydziału i referatów powiatowych, lustracje, organizacja Wydziału, Oddział Nadzoru Nad Ubojem i Obrotem – badania zwierząt, ubój, lecznice, normatywy, szkolenia, lata 1944 – 1949, sygn. 2289-2327, 2684-2686, Wydział Pomiarów: Oddział Ogólny – Okólniki, sprawozdania podelegacyjne, Oddział Administracji Miernictwa – Ewidencja dokumentów pomiarowych, lata 1944 – 1946, sygn. 2330-2331, Wydział Kultury i Sztuki: Oddział Ogólny – Zarządzenia, organizacja Wydziału, sprawozdania, konferencje, kredyty, Komisja Likwidacyjna Urzędu Informacji i Propagandy, Oddział Twórczości i Przedsiębiorstw Artystycznych – Muzyka, plastyka, sztuka ludowa, teatr, Oddział Koordynacji Ruchu Amatorskiego – Teatry i zespoły amatorskie, świetlice i domy ludowe, ogniska artystyczne, Oddział Szkolnictwa Artystycznego – Szkoły muzyczne, liceum sztuk plastycznych, studium choreograficzne, Oddział Muzeów i Ochrony Zabytków – Sprawozdania z powiatów, odbudowa pałacu Branickich, sprawozdania z robót konserwatorskich, lata 1944 – 1950, sygn. 2332-2411, Wydział Zdrowia: Oddział Ogólny – Zarządzenia, Sprawozdania ośrodków zdrowia, Wykaz lekarzy i personelu medycznego, Zjazdy naczelników wydziałów zdrowia, lekarzy, kierowników ośrodków zdrowia, Inspekcje ośrodków zdrowia i szpitali, Oddział Ośrodków Zdrowia i Medycyny Społecznej – Opieka nad matką i dzieckiem, Choroby społeczne, Oddział Leczenia Zakładowego i Uzdrowiskowego – Szkody wojenne poniesione przez lecznictwo, wykazy szpitali i ich stan, sprawozdania szpitali, Oddział Farmaceutyczny – koncesjonowanie aptek, lata 1944 – 1950, sygn. 2412-2473, Wydział Opieki Społecznej: Oddział Organizacji i Nadzoru – Organizacja Wydziału, Sprawozdania z działalności Wydziału, referatów, Inspekcje, Zjazdy naczelników referatów, Kontrola zakładów opieki społecznej, Sprawy finansowe, Oddział Opieki Społecznej – Opieka nad matką i dzieckiem, Opieka nad dorosłymi, akcja zimowa, Oddział Spraw Inwalidzkich – Statystyka inwalidów, opieka nad inwalidami wojennymi, lata 1944 – 1950, sygn. 2474-2573, Wydział Spraw Inwalidzkich: Sprawozdania z działalności, statystyka, zestawienia inwalidów, lata 1947 – 1949, sygn. 2574-2576, Wydział Spraw Inwalidzkich i Pomocy Społecznej: Wykazy pracowników, sprawozdania i statystyka, zwalczanie prostytucji, zatrudnienie inwalidów, lata 1949 – 1950, sygn. 2577-2580, Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego-Biuro Regionalne: Protokóły konferencji, programy zagospodarowania przestrzennego, odbudowa miast, podział administracyjny, plany i sprawozdania, plan 6-letni, plany zabudowy osiedli, plany zagospodarowania przestrzennego, lata 1944 – 1950, sygn. 2581-2615, 2672-2679, Inspektorat Odszkodowań Wojennych: Rejestracja szkód wojennych, sprawozdania z powiatów, lata 1944 – 1949, sygn. 2616-2626. Dopływ z dn. 31-01-2007r. Nab. 2868/2007r., 1946-1950, 16 j.a.-0,18 mb. Dopływ z dn. 20-08-2009r. Nab. 3187/2009r., 1948-1949 [1957-1959], 1 j.a.-0,01 mb. Dopływ z dn. 23-02-2010r. Nab. 3242/2010r., 1948, 2 j.a. (kartografia) Przes. 7/2012r., 3 j.a. - 0,06 mb. 1944-1951 (spis roboczy 1/2012), dokumentacja drogowa, mostowa -nab.3621/2017r, nab.3622/2017r.; Dopływ - Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego 1948r. - nab.3722/2019r. 9 j.a;nab.3723/2019r. 1j.a-0,01mb.

Dzieje twórcy:

Zgodnie z Dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dn. 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej instancji, jako organa wykonawcze administracji ogólnej II-ej instancji działały Urzędy Wojewódzkie. Kierownikiem Urzędu był Wojewoda mianowany przez PKWN na podstawie wniosku Kierownika Resortu Administracji Publicznej i opinii Wojewódzkiej Rady Narodowej. Na pierwszym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku odbytym 28 sierpnia 1944 r. zaproponowano, aby Rada podała jako kandydata na Wojewodę dr Jerzego Sztachelskiego. W głosowaniu Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę. Do organizacji Urzędu przystąpiono natychmiast. Na trzecim posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej w dn. 21 października 1944 r. dr Sztachelski zrzekł się funkcji Przewodniczącego WRN, uznając za niemożliwe łączenie kierownictwa Urzędu Wojewódzkiego z funkcją Przewodniczącego WRN. W ten sposób nastąpił wyraźniejszy podział między władzą administracji państwowej i samorządu terytorialnego. W okresie 5-letniej działalności Urzędu jego struktura organizacyjna ulegała zmianom z wyraźną tendencją do rozbudowy i wzrostu ilości komórek. Struktura wewnętrzna Urzędu regulowana była kilkakrotnie statutami organizacyjnymi, które sporządzane były tylko do użytku służbowego. Schemat organizacyjny UWB najprawdopodobniej z roku 1949 wymienia 16 wydziałów z podziałem na oddziały bez bliższej ich charakterystyki. Urząd Wojewódzki posiadał instrukcję kancelaryjną z dn. 12 stycznia 1946 r., którą powielono po raz drugi w roku 1948 nie wnosząc istotnych zmian. W roku 1949 opracowano także instrukcję archiwalną. Przewidziano w niej istnienie archiwum wspólnego dla całego Urzędu, wchodzącego w skład Wydziału Ogólnego i podległego bezpośrednio kierownikowi Oddziału Organizacyjnego. Urząd Wojewódzki Białostocki działał do końca maja 1950 r., kiedy to w wyniku realizacji ustawy z 20 marca 1950 r. powstały jednolite organy władzy ludowej, a funkcje Urzędu Wojewódzkiego przejęło Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku.

Daty skrajne:

[1937-1938] 1944-1950 [1951-1959]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1937-1938, 1944-1950, 1951-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

2824

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2747

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

33.93

Ogółem opracowanych metrów bieżących

32.15

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 3
spis zdawczo-odbiorczy Tak 74
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 2747

mikrofilmy: C.5949-C.7799