Wojewódzka Komisja do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Białymstoku

Sygnatura
4/72/0
Daty skrajne
1946-1948
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Działalność WKUP – informacje o utworzeniu WKUP, sprawozdania, protokóły posiedzeń, lata 1946 – 1948, sygn. 1-4, Wykazy i kwestionariusze przedsiębiorstw podlegających upaństwowieniu, lata 1946 – 1947, sygn. 5-10, Materiały dotyczące upaństwowienia poszczególnych przedsiębiorstw, lata 1946 – 1948, sygn. 11-30.

Dzieje twórcy:

Dla wykonania ustawy z dn. 3 stycznia 1946 r. o przejściu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, powołane zostały Rozporządzeniem Rady Ministrów dn. 11 kwietnia 1946 r. Komisje do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw – główne oraz wojewódzkie. Główna Komisja działać miała przy Centralnym Urzędzie Planowania, zaś wojewódzkie przy urzędach wojewódzkich. W skład Wojewódzkiej Komisji wchodzili: jako przewodniczący – delegat wyznaczony przez przewodniczącego Głównej Komisji, jako zastępca przewodniczącego – naczelnik wydziału przemysłowego UW lub jego zastępca oraz jako członkowie - 2 delegaci Ministra Skarbu, po 1 delegacie innych Ministrów, 3 delegaci Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych, 2 delegaci Izby Przemysłowo – Handlowej, 2 delegaci Okręgu Związku Rewizyjnego Spółdzielni R.P., 2 delegaci Związku Gospodarczego Spółdzielni „Społem” oraz 2 delegaci Związku Samopomocy Chłopskiej. Wojewódzka Komisja przeprowadzała postępowania dotyczące: przejścia na własność Państwa lub osób prawnych prawa publicznego przedsiębiorstw poniemieckich: przemysłowych, górniczych, komunikacyjnych, bankowych, ubezpieczeniowych oraz handlowych, przejścia na własność Państwa: browarów, fabryk drożdży, młynów zbożowych, olejarni o określonej zdolności produkcyjnej oraz wielkiego i średniego przemysłu włókienniczego, a także przedsiębiorstw przemysłowych niewymienionych wcześniej, jeśli zdolne są zatrudnić ponad 50 pracowników na jedną zmianę. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji zobowiązany był do ogłaszania w Woj. Dzienniku Urzędowym wykazów przedsiębiorstw przechodzących lub podlegających przejściu na własność Państwa lub osób prawnych prawa publicznego. Woj. Komisja do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Białymstoku zakończyła swą działalność 10 lipca 1948 r. Wszelkie sprawy związane z nacjonalizacją przedsiębiorstw załatwiało odtąd Biuro Głównej Komisji do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw. Powyższa Komisja działała przy UW, jednak sama prowadziła własną kancelarię, wyodrębniono więc jej akta w oddzielny zespół.

Daty skrajne:

1946-1948

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

30

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

30

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak