Wojewódzka Komisja Cennikowa przy Wojewodzie Białostockim

Sygnatura
4/74/0
Daty skrajne
1945-1949
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Powołanie Wojewódzkiej Komisji Notowań Cen, lata 1945 – 1946, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Cennikowej, lata 1947 – 1949, sygn. 2-4, Skład personalny Powiatowych Komisji Cennikowych, notowań cen i doradczych, rok 1949, sygn. 5, Sprawozdawczość WKC, rok 1949, sygn. 6, Sprawozdawczość Powiatowych Komisji Cennikowych, rok 1949, sygn. 7-19, Cenniki dla powiatów, rok 1949, sygn. 20

Dzieje twórcy:

Do zespołu włączono 1 j.a. Komisji Notowań Cen z uwagi na to, że zachowała się wyłącznie jedna teczka z lat 1945 – 1946. Wojewódzka Komisja Notowań Cen powołana została Zarządzeniem Ministra Aprowizacji i Handlu z dn. 20 listopada 1945 r. W skład Komisji wchodzili delegaci: Izby Rolniczej, Wydziału Aprowizacji i Handlu, Wojewódzkiego Okręgu „Społem”, Związku Gospodarczego Spółdzielni R.P., Wojewódzkiego Zarządu Związku Samopomocy Chłopskiej – jako Przewodniczący, Oddziału Państwowej Centrali Handlowej, Miejscowego Zrzeszenia Kupiectwa. Do zadań Komisji należało: stwierdzanie cen płaconych rolnikom za płody rolne, opracowywanie sprawozdań z cen płaconych w poszczególnych miejscach podaży, ustalenie i ogłaszanie na podstawie danych z poszczególnych miejsc podaży cen przeciętnych dla terenu województwa. Sprawy kancelaryjne Komisji załatwiał Wydział Aprowizacji i Handlu. Należy przypuszczać, że działała ona do chwili ogłoszenia ustawy z dn. 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym. Powyższa ustawa głosiła, że Minister Przemysłu i Handlu powołuje przy wojewodach Komisje Cennikowe. Komisje te ustalały i ogłaszały: I. ceny maksymalne na artykuły spożywcze pierwszej potrzeby, II. wysokość zysku brutto. Pomocą w działalności Komisji Cennikowej służyły Komisje Notowań powołane na mocy tej samej ustawy. W skład Wojewódzkiej Komisji Cennikowej wchodzili jako członkowie: przedstawiciele WRN, OKZZ, pracownicy wydziału przemysłowego, aprowizacji i rolnego UW, Izby Przemysłowo – Handlowej, Izby Rzemieślniczej, Okręgu Związku Rewizyjnego Spółdzielni R.P., Okręgu Związku Gospodarczego Spółdzielni R.P. „Społem”, Wojewódzkiego Zarządu Samopomocy Chłopskiej, Centrali Handlowej, Komisji Specjalnej. Biuro Komisji Cennikowej prowadził Wydział Przemysłowy UW, który też sprawował nadzór nad jej działalnością. Komisja działała nadal po utworzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w myśl ustawy z 20 marca 1950 r., a nadzór nad nią sprawował Referat Cen Maksymalnych i Marż Zarobkowych Oddziału Handlu w Wydziale Handlu.

Daty skrajne:

1945-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

20

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

20

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak