Wojewódzki Urząd Ziemski w Białymstoku

Sygnatura
4/76/0
Daty skrajne
1944-1947
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Wydział Prawny – zarządzenia władz nadrzędnych, działalność Wydziału Prawnego, opiniowanie spraw, umowy dzierżawne, majątki opuszczone, nieruchomości przejęte na Skarb Państwa, lata 1944 – 1947, sygn. 1-20, II Wydział Urządzeń Rolnych – zarządzenia władz nadrzędnych, komisje ziemskie, parcelacja-sprawozdawczość, majątki wyłączone spod parcelacji, ewidencja gospodarstw podlegających reformie, lata 1944 – 1947, sygn. 21-82, III. Wydział Rolny – majątki państwowe administrowane przez UZ, przydział gospodarstw jednostkom wojskowym, rok 1945, sygn. 83-84, IV. Wydział Funduszu Ziemi – wykazy obiektów przemysłu rolnego, majątków rolnych, nadleśnictw na terenie Ziem Odzyskanych, bilanse, sprawozdania rachunkowe PFZ, obroty pieniężne w gospodarstwach rolnych, rybnych i zakładach przemysłowych administrowanych przez WUZ, administracja majątkami państwowymi-sprawozdania finansowe, rachunki, zbiory w majątkach, Zarząd Ośrodków Wydzielonych: narzędzia i maszyny rolnicze, praca traktorów, straty, inspekcja majątków, kotły parowe, remonty: młynów państwowych, gorzelni, lata /1944/ 1945 – 1947, sygn. 85-157, V. Wydział Techniczno-Pomiarowy – organizacja i funkcjonowanie WUZ, kredyty na odbudowę wsi, scalanie gruntów i odbudowa osiedli, lata 1945 – 1946, sygn. 158-160, VI. Wydział Wodno-Melioracyjny – statystyka i sprawozdania z działalności wydziału, wykazy robót i projektów melioracyjnych wykonanych z F.O.R.R., lata 1944 – 1947, sygn. 161 – 170, VII. Wydział Weterynarii – lecznictwo, sprawy personalne lekarzy weterynarii, sprawozdania z działalności wydziału, lata 1944 – 1946, sygn. 171-176, VIII. Plany gruntów – wsie: Kruszewo-Głąby, Sokoły-Nowosiółki, Kruszewo-Wypychy, miasto: Sokoły pow. Wysokie Mazowieckie, rok 1946, sygn. 177-179, Rejestr szczegółowy pomiarowo-szacunkowy po scaleniu obszaru „Goniądz” pow. Białostocki, zał. szkice zmian w poszczególnych gospodarstwach, lata 1946 – 1947, sygn.180, Akta parcelacji majątków, lata 1944 – 1947 /1948/, sygn. 181-229, Rejestry pomiarowo-szacunkowe, lata 1945 – 1947, sygn. 230-240. korekta ewidencji/ nab.3369/2011r.; 1945, 1 j.a.-0,00 mb., dopływ nab.3579/2016r.-Akta parcelacji majątku Czarna Wieś gm.Czarna Wieś pow. białostocki 1945-1946 1j.a-0,01 mb.

Dzieje twórcy:

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 15 sierpnia 1944 r. ustanowił zasady organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich. Tymczasowy regulamin i szczegółowy podział czynności WUZ w Białymstoku określił Kierownik WUZ w zarządzeniu z dn. 19 marca 1945 r. Ustalono w ramach UZ 8 wydziałów: administracyjny, prawny, urządzeń rolnych, rolnictwa, techniczno-pomiarowy, wodno-melioracyjny, finansowy i oświaty rolniczej. Zrządzenie z 27 listopada 1945 r. Prezesa WUZ w Białymstoku powołało Wydział Funduszu Ziemi i zlikwidowało Wydział Rolnictwa. Skomplikowana wydaję się sprawa organizacji, funkcjonowania i przynależności Wydziału Weterynarii w okresie 1944 – I kw. 1945 r. Dzieje się tak dlatego, iż zgodnie z zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z lutego 1945 r., niezależnie od istnienia Wydziału Weterynarii przy WUZ, należy przystąpić do organizacji Wydziału Weterynarii przy Urzędzie Wojewódzkim. Z konfrontacji zarządzeń z materiałami aktowymi wynika, iż zdarzała się dwutorowość w pracy organów weterynaryjnych II instancji, a nawet często grupowano w tych samych teczkach pisma z prezentą obu wydziałów. Dekret PKWN z 6 kwietnia 1944 r. ustanowił nowe zasady kształtowania ustroju rolnego w Polsce. Na skutek tego urzędy ziemskie, a w konkretnym przypadku WUZ w Białymstoku, były głównym wytwórcą akt o realizacji postanowień powyższego dekretu. Wojewoda białostocki na mocy dekretu z 12 sierpnia 1946 r., zarządzeniem z 13 października 1947 r. utworzył w ramach Urzędu Wojewódzkiego Dział Rolnictwa i reform Rolnych. Kompetencje WUZ zostały wówczas przejęte przez nowopowstały Dział Rolnictwa w R.R. Urzędu Wojewódzkiego.

Daty skrajne:

1944-1947

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

242

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

240

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 240
spis roboczy Tak 1
spis zdawczo-odbiorczy Tak 1