Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Białymstoku

Sygnatura
4/81/0
Daty skrajne
1949-1951 [1957]
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

: Dział Ogólny – instrukcje, kontrole RUL, sprawy osobowe, lata 1949 – 1951, sygn. 1-4, Dział Likwidacyjny – ewidencja nieruchomości, sprawozdania statystyczne dotyczące zarządzania i przekazywania nieruchomości opuszczonych i porzuconych, lata 1949 – 1951 [1953], sygn. 5-13, Dział Egzekucyjny – sprawy egzekucji mienia przepadłego na rzecz skarbu państwa na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, lata 1949 – 1951 [1957], sygn. 14-221.

Dzieje twórcy:

Urzędy Tymczasowego Zarządu Państwowego przekształcono w pierwszej połowie 1946 r. w okręgowe urzędy likwidacyjne na podstawie dekretu z dn. 8 marca 1946 r. Rejonowe urzędy likwidacyjne zostały utworzone na podstawie ustawy z dn. 18 listopada 1948 r. o zmianie i zakresie działania urzędów likwidacyjnych. Z dn. 1 stycznia 1949 r. działalność swoją rozpoczął Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Białymstoku. Powiaty Białystok, Bielsk Podlaski, Sokółka wraz z miastem Białystok weszły w skład terytorium podległemu Rejonowemu Urzędowi Likwidacyjnemu w Białymstoku. Po rozwiązaniu Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego w Łomży z dn. 31 grudnia 1949 r., przyłączono do rejony w Białymstoku ówczesne powiaty: Łomża, Kolno i Wysokie Mazowieckie. Strukturę organizacyjną urzędów rejonowych określało Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Ziem Odzyskanych z dn. 23 grudnia 1948. Według niego urzędy rejonowe dzieliły się na 3 działy: Ogólny, Likwidacyjny i Egzekucyjny. W dn. 30 kwietnia zniesione zostały odrębne działy egzekucyjne w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, a ich zadania przejęły referaty utworzone w działach ogólnych. Z dn. 1 lutego 1950 r. wydzielono na nowo Dział Egzekucyjny w Białymstoku. Rejonowe urzędy likwidacyjne jako władza I instancji była uprawniona do rozstrzygania spraw: kwalifikacji prawnej majątku, wykonawstwa orzeczeń o konfiskatach mienia, inwentaryzacji majątku, oszacowania majątku, oddawania w najem lub dzierżawę majątków, zbywania nieruchomości, ustalania wysokości nakładów w majątkach opuszczonych i zabezpieczania należności z tego tytułu. Na podstawie uchwały Rady Ministrów z 17 marca 1951 r. urzędy likwidacyjne zostały zniesione z dn. 30 czerwca 1951 r.

Daty skrajne:

1949-1951 [1957]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1951, 1957-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

221

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

221

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak