Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Białymstoku

Sygnatura
4/85/0
Daty skrajne
1944-1947
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Okólniki i instrukcje, lata 1944 – 1947, sygn. 1-4, Sprawozdania miesięczne z działalności WUIiP, lata 1945 – 1947, sygn. 5-18, Sprawozdania z akcji masowych, lata 1945 – 1946, sygn. 19-20, Sprawozdania i meldunki miesięczne z powiatów, lata 1944 – 1947, sygn. 21-48, Inne sprawozdania, lata1944 – 1947, sygn. 49-52, Protokóły narad kierowników powiatowych, lata 1945 – 1946, sygn. 53-56, Kwestionariusze sprawozdawcze, ankiety prelegentów, lata 1945 – 1946, sygn. 57-58, Listy osób zamordowanych przez podziemie, rok 1946, sygn. 59, Krajowy zjazd naczelników WUIiP, rok 1945, sygn. 60, Korespondencja z Ministerstwem i powiatami, lata 1944 – 1947, sygn. 61-70, Listy pracowników, finanse, lata 1945 – 1947, sygn. 71-74, Redakcja „Jedności Narodowej” i inne materiały prasowe, lata 1944 – 1947, sygn. 75-83.

Dzieje twórcy:

Z dniem 1 marca 1945 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Informacji i Propagandy o utworzeniu organów Ministerstwa Informacji i Propagandy I i II instancji. Rozporządzenie ustalało, że na terenie działalności władz administracji ogólnej I instancji (wojewódzkiej) tworzy się urzędy informacji i propagandy, zaś na terenie działania organów administracji ogólnej II instancji (powiatowej) tworzy się oddziały informacji i propagandy. Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Białymstoku powstał 12 sierpnia 1944 r. początkowo nosił nazwę Wydziału Informacji i Propagandy i stanowił komórkę organizacyjną Urzędu Wojewódzkiego Białostockiego. Od początku 1945 r. został wyodrębniony z administracji ogólnej. Funkcję naczelnika pełnił od grudnia 1944 r. do chwili likwidacji urzędu Arkadiusz Łaszewicz. Urzędy te kierowały na terenie swojego działania instytucjami i ośrodkami propagandy masowej oraz sprawowały nad nimi nadzór i kontrolę organizowały domy kultury, świetlice, kluby, biblioteki, czytelnie itp. Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy był również organizatorem miejscowej prasy: „Wiadomości Radiowych”, „Jedności Narodowej”. W wyniku wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r. ukształtowały się nowe siły polityczne, które zlikwidowały oddzielny resort informacji i propagandy. Niektóre jego kompetencje przejęły urzędy podległe Ministerstwu Kultury i Sztuki. Z końcem marca 1947 r. WUIiP oraz podległe mu powiatowe oddziały informacji i propagandy zlikwidowały swoją działalność na terenie województwa.

Daty skrajne:

1944-1947

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

83

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

83

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak