Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Białymstoku

Sygnatura
4/87/0
Daty skrajne
1945-1949 [1951]
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Białymstoku zostały wytworzone przez następujące komórki organizacyjne: Wydział Ogólny 1945-1949, 15 j. a. Wydział Finansowy 1945-1946, 2 j. a. Wydział Ewidencyjno-Szacunkowy 1945-1949, 138 j. a. Wydział Likwidacyjny 1948-1949, 4 j. a. Wydział Prawny 1945-1949, 1993 j. a. Wyodrębniono serię akt osobowych pracowników Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego liczącą 202 j. a. Najbardziej liczną serią jest dokumentacja sądowa dotyczaca wprowadzenia w posiadanie opuszczonych nieruchomości, znajdująca się w aktach Wydziału Prawnego. Wprowadzanie odbywało się na wniosek osób zainteresowanych, a Urząd Likwidacyjny reprezentował tam interesy skarbu państwa. W aktach zachowane są wnioski o przywrócenie posiadania, protokóły rozpraw sądowych i sentencje wyroków. Ważną serię stanowi także dokumentacja egzekucji mienia przepadłego na skarb państwa na podstawie wyroków sądowych. Wyroki zapadały niemal wyłącznie w sprawach o charakterze politycznym. Dokumentacja osobowa pracowników, a zwłaszcza podania o przyjęcie do pracy, zawiera dużo informacji o wcześniejszych losach osób ubiegających się o zatrudnienie.

Dzieje twórcy:

W dziejach Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Białymstoku wyodrębniają się trzy okresy organizacyjne: od maja 1945 r. do II kwartału 1946 r. - Tymczasowy Zarząd Państwowy, Zarząd Wojewódzki w Białymstoku, w latach 1946-1948 - Okręgowy Urząd Likwidacyjny oraz w 1949 r. Okręgowy Urząd Likwidacyjny jako II instancja rejonowych urzędów likwidacyjnych. Podstawę prawną organizacji i działalności Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego stanowił dekret z dnia 2 marca 1945 r. i ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych. W rozumieniu ustawy za majątek opuszczony należało uważać ten, który w związku z wojną rozpoczętą 1 września 1939 r. nie znajduje się w posiadaniu właściciela lub jego prawnych następców; majątkiem porzuconym - natomiast - było mienie należące do państwa niemieckiego, obywateli niemieckich lub osób, które zbiegły do nieprzyjaciela. Tymczasowy Zarząd Państwowy rozpoczął działalność 22 maja 1945 r., a Okręgowy Urząd Likwidacyjny - 1 lipca 1946 r. Reorganizacja Oddziału Wojewódzkiego Tymczasowego Zarządu Państwowego polegała na zmianie nazwy oraz częściowo struktury organizacyjnej. Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o zmianie organizacji i zakresie działania urzędów likwidacyjnych tworzyła okręgowe urzędy likwidacyjne jako władze II instancji w stosunku do nowoutworzonych rejonowych urzędów likwidacyjnych. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Białymstoku jako władza II instancji został zorganizowany z dniem 3 stycznia 1949 r. Ogólne kompetencje okręgowych urzędów likwidacyjnych przedstawiały się następująco: zabezpieczanie majątków opuszczonych i porzuconych, kontrola i sporządzanie inwentarzy tych majątków, oddawanie ich w najem i dzierżawę oraz sprzedaż ruchomości. Urzędy likwidacyjne zniesione zostały w wyniku uchwały Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. Agendy okręgowych urzędów przejęły z dniem 1 lipca 1951 r. wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

Daty skrajne:

1945-1949 [1951]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1949, 1951-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2537

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2537

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak