Starostwo Powiatowe Białostockie

Sygnatura
4/89/0
Daty skrajne
[1935-1939] 1944-1950
Liczba serii
22
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólno-Organizacyjny – konferencje starostów, kierowników urzędów niezespolonych, sprawozdania starosty, sytuacje zarządów miejskich i gminnych, podział terytorialny, spis ludności, statystyka rolna, lata1944 – 1950, sygn. 1-32, Referat Administracyjno-Prawny – wykazy, organizacja i kontrola USC, lata 1944 – 1950, sygn. 33-37, Referat Rachunkowo-Gospodarczy – protokół kontroli rachunkowości, rok 1946, sygn. 38, Referat Szkód Wojennych – kwestionariusze dot. rejestracji szkód wojennych w poszczególnych miastach, gminach i wsiach, lata 1945 – 1946, sygn. 39-117, Referat Kultury i Sztuki – kwestionariusze sprawozdawczo-statystyczne placówek czynnego upowszechniania kultury, rok 1949, sygn. 118, Referat Karno-Administracyjny – rejestry spraw karnych, lata 1949 – 1950, sygn. 119-120, Referat Społeczno-Polityczny – referendum ludowe, wybory do Sejmu, mniejszości narodowe, rejestracja stowarzyszeń, ochrona przed pożarami, bezpieczeństwo publiczne, osadnictwo, lata 1944 – 1950, sygn. 121-132, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych – scalanie gruntów wsi Cisówka gm. Michałowo, lata 1935 – 1948, sygn. 133, Referat Budowlany – sprawozdania, odbudowa wsi, projekty budynków szkolnych, kościołów, żłobków, domu starców, itp., lata 1946 – 1950, sygn. 134-152, Referat Aprowizacji i Handlu – sprawozdania, lustracje, rok 1947, sygn. 153-154, Referat Przemysłowy – sprawozdania o stanie przemysłu, rejestracja zakładów rzemieślniczych, lata 1946 – 1947, sygn. 155-157, Referat Aprowizacji – sprawozdania o działalności, lata 1947 – 1948, sygn. 158, Referat Przemysłu i Handlu – organizacja referatu, sprawozdania z działalności, lustracje, wykazy przedsiębiorstw przemysłowych, lata 1947 – 1949, sygn. 159-162, Referat Przemysłu – ewidencja zakładów przemysłowych, lata 1949 – 1950, sygn. 163, Referat Handlu – młyny, ewidencja, dane o przemyśle, rok 1950, sygn. 164, Referat Opieki Społecznej – wykazy rodzin pozostałych po zamordowanych przez okupanta gm. Gródek, rok 1945, sygn. 165, Referat Zdrowia – sprawozdania, kontrola sanitarno-porządkowa, ośrodki zdrowia, sprawozdania ośrodków, punktów sanitarnych, lata 1945 – 1950, sygn. 166-177, Dział Samorządu: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły PRN, Prezydium PRN, sprawozdania PRN, odprawy kierowników, wykazy pracowników samorządowych, lata 1946 – 1950, sygn. 178-186, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1950, sygn. 187-197, Referat Inspekcji Samorządowej – lustracje gmin i miast, protokóły GRN i zarządów gmin, finanse samorządowe-budżety, sprawozdania finansowe gmin, lata 1947 – 1950, sygn. 193-340, Referat Planowania – plany gospodarcze, gospodarka komunalna, sprawozdania PPI, oświata, kultura, cegielnia, nieużytki rolne, lata 1948 – 1950, sygn. 341-348, Zarząd Koła Zw. Zaw. Pracowników Państwowych – protokóły zebrań, sprawozdania, lata 1947 – 1949, sygn. 349-351, Dopływy: Referat Budżetowo-Rachunkowy – sprawozdanie z wykonania budżetu, rok 1950, sygn. 352, Rejestr poświadczeń obywatelstwa, lata 1945 – 1950, sygn. 353-354, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych – akta parcelacji i przejęcia na własność Państwa majątków, lata 1944 – 1950, sygn. 355-366. dopływ - kn. 2841/2006r. 1 j.a.-0,01 mb.; dopływ - kn. 3291/2010r. 1 j.a.-0,01 mb. korekta ewidencji/ nab.3368/2011r.; 1938, 1 j.a.-0,00 mb.

Dzieje twórcy:

Za podstawę do organizowania organów władz administracji ogólnej posłużył dekret PKWN z 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji. Starostwo Powiatowe Białostockie utworzone zostało w sierpniu 1944 r. Pierwszym Starostą był Mikołaj Parfinowski. Starosta pełnił funkcję Kierownika Starostwa Powiatowego, był przedstawicielem rządu na terenie powiatu w związku z tym podlegały mu inne organy adm. tzw. niezespolonej istniejącej na terenie powiatu, sprawował także władzę zwierzchnią nad organami samorządu terytorialnego niższego szczebla w zakresie spraw należących do kompetencji organów adm. państwowej, pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału Powiatowego. W ciągu swojego istnienia Starostwo Powiatowe Białostockie wielokrotnie zmieniało swoją wewnętrzną organizację. Kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa określały kolejne wersje jego statutu organizacyjnego. Instytucją zwierzchnią był Urząd Wojewódzki Białostocki, a w zakresie samorządu terytorialnego oraz kontroli również Wojewódzka Rada Narodowa. Do 1 stycznia 1945 r. zasięgiem władzy Starosty objęte było również miasto Białystok, ale była to tylko podległość formalna. Z dn. 1 stycznia 1945 r. Prezydent m. Białegostoku otrzymał uprawnienia starosty grodzkiego. Starostwo Powiatowe Białostockie uległo likwidacji z dn. 31 maja 1950 r. w wyniku realizacji ustawy sejmowej z 20 marca 1950 r. Kompetencje Starostwa przejęło Prezydium PRN w Białymstoku.

Daty skrajne:

[1935-1939] 1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1935-1939, 1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

369

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

366

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 366
spis roboczy Tak 1
spis zdawczo-odbiorczy Tak 2