Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku

Sygnatura
4/93/0
Daty skrajne
1946-1950 [1951]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Plany pracy – akta byłego I-go Urzędu Skarbowego w Białymstoku, lata 1946 – 1949, sygn. 1-2, Sprawozdania, rok 1950, sygn. 3-4, Inspekcje – protokóły i zarządzenia poinspekcyjne, rok 1950, sygn. 5-7, Akta osobowe lustratorów społecznych – akta byłego I-go Urzędu Skarbowego w Białymstoku, lata 1947 – 1948, sygn. 8, Sprawy spadkowe – akta byłego I-go Urzędu Skarbowego w Białymstoku, lata 1945 – 1950 [1951], sygn. 9.

Dzieje twórcy:

Urząd Skarbowy w Białymstoku zorganizowany został 17 sierpnia 1944 r. jako urząd I instancji podległy Izbie Skarbowej. Na podstawie ustawy z dn. 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy - Rada Ministrów postanowiła, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdziło dekret z dn. 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz adm. skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. Równocześnie straciła moc prawną obowiązująca ustawa z dn. 31 lipca 1919 r. Do zadań Urzędu Skarbowego należało orzecznictwo i nadzór w sprawach podatków bezpośrednich i danin pokrewnych, orzecznictwo i nadzór w sprawach karnych dotyczących tych podatków. Dn. 1 lipca 1947 r. nastąpił podział Urzędu Skarbowego w Białymstoku na dwie instytucje, I i II Urząd Skarbowy. Pierwszy obejmował m. Białystok, drugi powiat białostocki. Na podstawie okólnika Ministerstwa Skarbu i zarządzenia Dyrektora Izby Skarbowej z dn. 18 stycznia 1950 r. z dotychczasowego Urzędu Rewizyjnego powstał I Urząd Skarbowy w Białymstoku przy ul. Nowotki 2. W w/w urzędzie skupione były sprawy budżetowe, dochodów państwowych, nadzoru skarbowego i likwidacji spraw monopolowych oraz sprawy rachunkowo kasowe z kasą typu „A” z terenu m. Białegostoku i pow. białostockiego. I Urząd Skarbowy zmienił nazwę na II Urząd Skarbowy w Białymstoku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 7 i obejmował swoim zasięgiem teren m. Białegostoku. II Urząd Skarbowy zmieniła nazwę na III Urząd Skarbowy w Białymstoku z siedzibą przy ul. Warszawskiej 16 i obejmował swoim zasięgiem teren pow. białostockiego. W obu urzędach istniały działy: ogólny, podatków i opłat, rachunkowo-kasowy z kasą typu „B” i egzekucyjny. Zarządzenie na mocy którego powstały w/w urzędy weszło w życie dn. 25 stycznia 1950 r., lecz już 20 marca 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. W wyniku jej realizacji z dn. 1 czerwca 1950 r. urząd uległ likwidacji, a jego kompetencje przejął Wydział Finansowy Prezydium MRN w Białymstoku.

Daty skrajne:

1946-1950 [1951]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1950, 1951-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

9

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

9

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak