Zarząd Miejski w Goniądzu powiat Białystok

Sygnatura
4/97/0
Daty skrajne
1948-1950 [1951]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły posiedzeń MRN, lata 1948 – 1950 [1951], sygn. 1, 21, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, rok 1948, sygn. 2, Budżety, lata 1948 – 1949, sygn. 3-8, 22, Roczne sprawozdanie rachunkowe Zarządu Miejskiego, rok 1950, sygn. 9, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 10, Projekty budynków mieszkalnych, lata 1948 – 1950, sygn. 11-20.

Dzieje twórcy:

W myśl manifestu PKWN w wyzwolonych miastach pow. białostockiego powstały rady narodowe. Uregulowanie zasad działania władz samorządowych znalazło swój wyraz w ustawie z dn. 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz w dekrecie PKWN z dn. 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, określającym zadania Zarządu Miejskiego jako organu wykonawczego Miejskiej Rady Narodowej. Zarząd Miejski w miastach niewydzielonych złożony był z burmistrza, wiceburmistrza oraz 3 do 6 członków wybieranych przez radę. Zadania Zarządu wykonywało Biuro złożone z etatowych pracowników. Miejska Rada Narodowa w Goniądzu ukonstytuowała się w grudniu 1944 r. W dn. 22 sierpnia 1944 r. wybrano na burmistrza Jana Dolińskiego, natomiast dzień później wiceburmistrzem został Konstanty Wojownik. W maju 1946 r. Starosta Białostocki wystąpił z propozycją zniesienia statusu miejskiego aż dla pięciu miast. Proponował on zlikwidować m.in. Zarząd Miejski w Goniądzu i włączyć do gminy Goniądz. Prezydium PRN na posiedzeniu w dn. 14 maja 1946 r. zatwierdziło projekt odnośnie Goniądza, jednakże Urząd Wojewódzki Białostocki sprzeciwił się wprowadzeniu jakichkolwiek zmian. W 1948 r. Ministerstwo Administracji Publicznej zaprojektowało wydzielenie m. Goniądza z pow. białostockiego i wcielenie go do pow. grajewskiego. Koncepcja ta jednak upadła, podobnie jak projekty z r. 1949 zniesienia praw miejskich Goniądza. Zarząd Miejski w Goniądzu, jak i inne Zarządy Miejskie uległ likwidacji w wyniku realizacji ustawy sejmowej z dn. 20 marca 1950 r.

Daty skrajne:

1948-1950 [1951]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1950, 1951-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

22

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

22

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak