Zarząd Miejski w Starosielcach powiat Białystok

Sygnatura
4/99/0
Daty skrajne
1944-1950 [1951]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1945 – 1948, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, rok 1949, sygn. 4, Protokóły lustracji Zarządu Miejskiego, lata 1947 – 1950, sygn. 5, Sprawy osobowe, lata 1946 – 1950, sygn. 6, Preliminarz budżetowy i budżety, lata 1944 – 1950, sygn. 7-16, Roczne sprawozdania rachunkowe, rok 1948, sygn. 17, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 18, Rejestr wydanych dowodów osobistych, lata 1949 – 1950, sygn. 19, Księgi kontroli ruchu ludności, lata 1948 – 1951, sygn. 20-21, Plan budowy (zabudowań gospodarczych na posesji J. Młynarczyk), rok 1948, sygn. 22.

Dzieje twórcy:

W myśl manifestu PKWN w wyzwolonych miastach pow. białostockiego powstały rady narodowe. Uregulowanie zasad działania władz samorządowych znalazło swój wyraz w ustawie z dn. 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz w dekrecie PKWN z dn. 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, określającym zadania Zarządu Miejskiego jako organu wykonawczego Miejskiej Rady Narodowej. Zarząd Miejski w miastach niewydzielonych złożony był z burmistrza, wiceburmistrza oraz 3 do 6 członków wybieranych przez radę. Zadania Zarządu wykonywało Biuro złożone z etatowych pracowników. Burmistrza Starosielc wybrano 22 listopada 1944 r., a został nim Romuald Grzegorczuk. W maju 1946 r. Starosta Białostocki wystąpił z propozycją zniesienia statusu miejskiego aż dla pięciu miast. Proponował on zlikwidować m.in. Zarząd Miejski w Starosielcach i przyłączyć do Białegostoku. Prezydium PRN na posiedzeniu w dn. 14 maja 1946 r. zatwierdziło projekt odnośnie Starosielc, jednakże Urząd Wojewódzki Białostocki sprzeciwił się wprowadzeniu jakichkolwiek zmian. Zarząd Miejski w Starosielcach, jak i inne Zarządy Miejskie uległ likwidacji w wyniku realizacji ustawy sejmowej z dn. 20 marca 1950 r.

Daty skrajne:

1944-1950 [1951]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950, 1951-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

22

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

22

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 22