Zarząd Miejski w Surażu powiat Białystok

Sygnatura
4/101/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Surażu, lata 1946 – 1950, sygn. 1, Księga protokółów posiedzeń MRN, lata 1948 – 1950, sygn. 2-3, Księga protokółów posiedzeń Komisji (kontroli Społecznej, Oświatowej, Gospodarczej), lata 1948 – 1949, sygn. 4, Sprawy osobowe, lata 1945 – 1949, sygn. 5, Budżety, lata 1947 – 1949, sygn. 6-12, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 13-18, Wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 19, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 20, Projekt ogrodzenia siatką drucianą na słupach betonowych cmentarza wojennego w m. Surażu, rok 1949, sygn. 21

Dzieje twórcy:

W myśl manifestu PKWN w wyzwolonych miastach pow. białostockiego powstały rady narodowe. Uregulowanie zasad działania władz samorządowych znalazło swój wyraz w ustawie z dn. 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz w dekrecie PKWN z dn. 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, określającym zadania Zarządu Miejskiego jako organu wykonawczego Miejskiej Rady Narodowej. Zarząd Miejski w miastach niewydzielonych złożony był z burmistrza, wiceburmistrza oraz 3 do 6 członków wybieranych przez radę. Zadania Zarządu wykonywało Biuro złożone z etatowych pracowników. W maju 1946 r. Starosta Białostocki wystąpił z propozycją zniesienia statusu miejskiego aż dla pięciu miast. Proponował on zlikwidować m.in. Zarząd Miejski w Surażu i włączyć go do gminy Zawyki. Propozycje Starosty nie zostały jednak zrealizowane. Zarząd Miejski w Surażu, jak i inne Zarządy Miejskie uległ likwidacji w wyniku realizacji ustawy sejmowej z dn. 20 marca 1950 r.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak