Gminna Rada Narodowa w Bacieczkach powiat Białystok

Sygnatura
4/107/0
Daty skrajne
[1901,1910-1913] 1948-1954 [1955-1959]
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarząd Gminny w Białostoczku – rejestry gruntów włościańskich, księga pożyczek zaciągniętych przez włościan, lata 1901, 1913, sygn. 1-4, Zarząd Gminny w Bacieczkach: Dział Ogólno-Organizacyjny – kontrola zewnętrzna, rok 1949, sygn. 5, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, rejestr wymiaru podatku gruntowego, lata 1948 – 1950, sygn. 6-12, Dział Administracji Społecznej – projekt budynku szkoły w Jurowcach, rok 1949, sygn. 13, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN i Prezydium GRN, sprawozdania kwartalne, lata 1950 – 1952, sygn. 14-16, Referat Rolny – wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 17. Dopływ z dn. 25-03-2011r., nab. 3343/2011r. 4 j.a.-0,08 mb.

Dzieje twórcy:

Manifest PKWN z 22 lipca 1944 r. określał, iż sprawuje on władzę poprzez wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe. W oparciu o to wskazanie już w sierpniu 1944 r. powstały na terenie powiatu gminne rady narodowe. Organizatorami ich byli aktywiści społeczni delegowani z Białegostoku. Podstawą do organizacji gmin był podział administracyjny powiatu z 1939 r. W porównaniu z 1939 r. obszar powiatu został zwiększony o kilkanaście wsi z b. gminy Jałówka pow. Wołkowysk. Granice gmin nie uległy zasadniczym zmianom w porównaniu z 1939 r. przez cały okres 1944 – 1954. Znajdująca się w granicach Polski część b. gminy Jałówka została rozdzielona między gminy: Gródek i Michałowo. Gminne rady narodowe funkcjonowały w oparciu o zasady określone ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W jej skład wchodziło od 12 do 30 radnych, a posiedzenia w myśl ustawy powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN. W myśl ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi, gminy uległy likwidacji, a na ich miejsce powstały mniejsze terytorialnie jednostki adm. – gromady. W rezultacie tego likwidacji uległy GRN oraz ich organy wykonawcze. Jedną z gmin wiejskich pow. białostockiego była gmina Bacieczki (poprzednia nazwa Białostoczek).

Daty skrajne:

[1901,1910-1913] 1948-1954 [1955-1959]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1901-1901, 1910-1913, 1948-1954, 1955-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 17
spis zdawczo-odbiorczy Tak 4