Gminna Rada Narodowa w Zabłudowie powiat Białystok

Sygnatura
4/121/0
Daty skrajne
[1861-1915] 1944-1954
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarząd Gminny: wykaz gruntów włościańskich, XIX w., sygn. 1, Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN i Zarządu Gminnego, protokóły zebrań sołtysów, skład osobowy GRN i jej organów, lata 1944 – 1950, sygn. 2-6, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, rok 1946, sygn. 7-14, Dział Administracyjny – budownictwo, rok 1947, sygn. 15, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, protokóły zebrań sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, organizacja Biura Prezydium GRN, plany pracy, kontrola zewnętrzna, skład osobowy GRN, komisje GRN, podział administracyjny, lata 1949 – 1954, sygn. 16-32, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety, lata 1951 – 1953, sygn. 33-35, Referat Rolny – statystyka, rok 1950, sygn. 36, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, budownictwo, lata 1948 – 1951, sygn. 37-38. 8 j.a. – 0,30 mb; przedmiotowe jednostki archiwalne wytworzone zostały przez władze rosyjskiej gminy (wołosti) Zabłudów, funkcjonującej w latach 1861-1915. Wyodrębniono je z niezinwentaryzowanej części zasobu AP w Białymstoku i uchwałą Komisji Metodycznej AP w Białymstoku i AP w Suwałkach z dnia 30.09.2009r. włączono jako priora do zespołu nr 121.

Dzieje twórcy:

Manifest PKWN z 22 lipca 1944 r. określał, iż sprawuje on władzę poprzez wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe. W oparciu o to wskazanie już w sierpniu 1944 r. powstały na terenie powiatu gminne rady narodowe. Organizatorami ich byli aktywiści społeczni delegowani z Białegostoku. Podstawą do organizacji gmin był podział administracyjny powiatu z 1939 r. W porównaniu z 1939 r. obszar powiatu został zwiększony o kilkanaście wsi z b. gminy Jałówka pow. Wołkowysk. Granice gmin nie uległy zasadniczym zmianom w porównaniu z 1939 r. przez cały okres 1944 – 1954. Znajdująca się w granicach Polski część b. gminy Jałówka została rozdzielona między gminy: Gródek i Michałowo. Gminne rady narodowe funkcjonowały w oparciu o zasady określone ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W jej skład wchodziło od 12 do 30 radnych, a posiedzenia w myśl ustawy powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN. W myśl ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi, gminy uległy likwidacji, a na ich miejsce powstały mniejsze terytorialnie jednostki adm. – gromady. W rezultacie tego likwidacji uległy GRN oraz ich organy wykonawcze. Jedną z gmin wiejskich pow. białostockiego była gmina Zabłudów.

Daty skrajne:

[1861-1915] 1944-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1861-1915, 1944-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

46

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

46

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 46