Starostwo Powiatowe Sokólskie

Sygnatura
4/123/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
25
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólno-Organizacyjny – konferencje, zjazdy starostów, akcje społeczne, sprawozdania starosty, podział terytorialny, osobowe, bezpieczeństwo, dewastacja lasów, lata 1944 – 1950, sygn. 1-46, Kancelaria – wykazy ruchu spraw, lata 1947 – 1949, sygn. 47-49, Referat Administracyjno-Prawny – wywłaszczanie, nadzór nad USC, statystyka ruchu ludności, wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, ochrona lasów, wykaz duchownych, groby ofiar niemieckich, repatriacja, lata 1945 – 1950, sygn. 50-69, Referat Szkód Wojennych – kwestionariusze szkód wojennych, lata 1945 – 1948, sygn. 70-208, Referat Karno-Administracyjny, rok 1945, sygn. 209-211, Referat Społeczno-Polityczny – akcje masowe, stowarzyszenia, ochrona ppoż., wyboru do sejmu, stan bezpieczeństwa, obywatelstwo, lata 1945 – 1950, sygn. 212-229, Referat Opieki Społecznej – opieka społ., walka z żebractwem, sprawozdania z zakładów opieki całkowitej, wykazy inwalidów wojennych, domy dzieci i starców, lata 1945 – 1950, sygn. 230-248, Referat Zdrowia – rejestracja personelu lekarskiego i pomocniczego, rok 1945, sygn. 249, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych – sprawozdania z działalności, statystyka rolna, scalanie gruntów, lata 1947 – 1949, sygn. 250-269, Referat Weterynarii – rejestracja służby weterynaryjnej, sprawozdania, zwalczanie chorób zwierzęcych, lata 1948 – 1949, sygn. 270-278, Referat Budowlany – inwentaryzacja budynków, plany inwestycyjne, sprawozdania, odbudowa wsi, straty wojenne, inspekcje referatu, lata 1944 – 1949, sygn. 279-298, Referat Aprowizacji i Handlu – sprawozdania, ewidencja młynów, piekarnie, lata 1944 – 1947, sygn. 299-318, Referat Przemysłowy – ewidencja zakładów rzemieślniczych, zbiórka złomu wojennego, uposażenie przedsiębiorstw przemysłowych, lata 1946 – 1947, sygn. 319-323, Referat Aprowizacji – likwidacja referatu Aprowizacji, rok 1949, sygn. 324, Referat Przemysłu i Handlu – wykazy zakładów rzemieślniczych przedsiębiorstw przemysłowych, cechy rzemieślnicze, młyny, piekarnie, targi, lata 1947 – 1949, sygn. 325-340, Referat Przemysłu – wykaz ruchu i stanu przedsiębiorstw przemysłowych, rok 1949, sygn. 341, Referat Handlu – placówki handlowe, opał ziemiopłody, ewidencja młynów, lata 1949 – 1950, sygn. 342-360, Powiatowa Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia – organizacja, posiedzenia, sieć placówek handlowych, lata 1948 – 1949, sygn. 361-370, Powiatowa Komisja Notowań Cen - protokóły posiedzeń, lata 1947 – 1949,sygn. 371-375, Powiatowa Komisja Cennikowa – posiedzenia, sprawozdania, lata 1947 – 1950, sygn. 376-383, Dział Samorządu: Referat Ogólno-Administracyjny Samorządu Powiatowego – funkcjonowanie organów samorządu, sprawy osobowe, uposażenie, zdrowie publiczne, lata 1947 – 1950, sygn. 384-389, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety, sprawozdania rachunkowe Powiatowego Zawiązku Samorządowego, lata 1947 – 1950, sygn. 390-399, Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego – inspekcja gmin, organizacja samorządu gminnego, protokóły posiedzeń GRN, świadczenia w naturze, budżety i sprawozdania rachunkowe gmin, lata 1947 – 1950, sygn. 400-465, Referat Planowania – plan zagospodarowania przestrzennego miast: Krynki, Sokółka i wsi, lata 1947 – 1950, sygn. 466-470. korekta ewidencji/ nab.3375/2011r.; 1945-1949, 5 j.a.-0,22 mb.

Dzieje twórcy:

Za podstawę do organizowania organów władz administracji ogólnej posłużył dekret PKWN z 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji. Starostwo Powiatowe Sokólskie utworzone zostało w sierpniu 1944 r. Pierwszym Starostą był kpt. M. Borowiecki. Utworzony przez niego urząd występował przez pewien czas jako organ wykonawczy PRN, poszczególne referaty starostwa nosiły nazwy referatów PRN, zaś sam starosta równocześnie pełnił funkcje przewodniczącego PRN. Po upływie ok. 2 miesięcy związek tych dwóch instytucji został zerwany, ale utrzymała się nadal unia personalna, gdyż stanowisko przewodniczącego PRN piastował nadal starosta powiatowy aż do 30 stycznia 1945 r. Starosta pełnił funkcję Kierownika Starostwa Powiatowego, był przedstawicielem rządu na terenie powiatu w związku z tym podlegały mu inne organy adm. tzw. niezespolonej istniejącej na terenie powiatu, sprawował także władzę zwierzchnią nad organami samorządu terytorialnego niższego szczebla w zakresie spraw należących do kompetencji organów adm. państwowej, pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału Powiatowego. W ciągu swojego istnienia Starostwo Powiatowe Sokólskie wielokrotnie zmieniało swoją wewnętrzną organizację. Kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa określały kolejne wersje jego statutu organizacyjnego. Instytucją zwierzchnią był Urząd Wojewódzki Białostocki, a w zakresie samorządu terytorialnego oraz kontroli również Wojewódzka Rada Narodowa. Starostwo Powiatowe Sokólskie uległo likwidacji z dn. 31 maja 1950 r. w wyniku realizacji ustawy sejmowej z 20 marca 1950 r. Zadania instytucji przejęło Prezydium PRN w Białymstoku.

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

475

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

470

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 470
spis roboczy Tak 5